Bugünden 1930'a 5,432,146 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

r Bursa Lısesi Ingılızce Oğretmeni M GULBAHAR'm INGIL1ZCEDEN TURKÇEYE Re^ıiııh ve telâffuzlu B Ü Y L K L U G A T ' ın Bırıncı cıldı A F 912 sahıfe 2200 rcsımli nefıs cıld olaıak çıkmıstır Fı 10 lıradır. Ankarada Akba, Istanbulda Alımed Halıd, Tunel ve Beyoğlu Kıtabe\ lerınde bulunur. 2 ncı cıldı G P basıda oldugu sa\ın okuyuculara arzolunur On lıralık posta h a valesıyle her vere gonderılır Adr O Gulbahar, Topkapı tramvay Cad No 86 İstanbul / 22 inci yıl Sayı: 7535 umhuri İSTANBUL CAĞALOĞLU Telgrai ve mektub adresi: Cumhuriyet, tstanbul Posta kutustı: istanbul No. 246 Telefon: Başmuharrır: 22366. Tahrir heyeü: 24298, İdar« ve Matbaa kısnu: 2429924290 Ankara konserlerinden buytık muvaffakıyetle donen eşsiz sanatkâr HAMİYET Î Ü C E S E S Muazzam SAZ Arkadaşlarıle Ses kralıçesı S A F İ YE ve bestekâr SALAi Her Ak Perşembe 9 Ağustos 1945 Krista Rusya Japonyaya Harb ilân Kararın, Amerika ve Ingilterede uyandırdığı ilk intıba: "O halde bütün dünyada harb bitmek üzeredir,, Sovyet Japonyaya , verdigi karar resmen bildirdi Amerikada sevinc Japon hükumetinin sukutu y eni hükumetin İmparatora dayanarak sulh istemesi bekleniyor Bir gazeted, Amerika Cumhur Başkanından sordu: "Rusyanın bu kararı Atom bombalarile alâkalı mıdır?,, İngiltere Başbakanlığının tebliği Sovyet Rusya Mançuri hududundaki bır kopru uzerınde Rus \e Japon nobetçıleri Japonyanın daha evvel sulh için tavassut istedigi anlaşılıyor Sovyet Dış Bakanının demeci Molotof, ÂngloSaksonlartn Potsdam kotıferansında Rusyanın Japonyaya karşı harbe girmesi talebini ileri sürdüklerini ilân etti Lzaksaıkta Kıı^a \L Japonja Moko\a 8 ^R ) Sov\etler Bır'ığı Dış Işle 1 Halk Komıserı Molotaf edeıek kumetı narnına Japon hukumeüne bıldırılmek üzer« şu d»mecı j apmıştır• Hıtîer A'mamasının hezımet* uğıa^ıp teslım olmasmdan sonra, J a pon j a hâlâ harbın de\amına çalışan tek bu^uk de\let olarak kalmıştır. Lç de\letın yanı Amerika Bırleşık de\letlerı Buvuk Bntanya ve Çının Japon sılâhlı ku\\etlermm kaj ıdsız =ar =ız tesıım o maları hususunda 26 temmuzda j aptıkları taleb Japon\ a taraf mdan reddedılmıştır Bo\ 'e ıkle Japon hukumetının Uzakdogudak» ha bde ta\assut etinesıne daır So\\€tler Bırlıeı hukumetme japtıgı *ek'ıf her turlu ımkânı kavbetm çtır «Japon\anın kaj ıdsız şart^ız teslım talebini reddetmesını gozo"iınde tutan Mjttefıklc So% ye f hukumeHne mu acaat ederek, harbın sona ermesî, kurbanlann azalması ve genel barışın tez elden jenıden kurulraası •4çın, Jape^'sal<Iîılfeaııhgrna kâlrşı^ h»rJ be kat Imasını teklıf etmışlerdır. t Sovyet hukumetı bır muttefık sıfatıle kendı ode\ıne sadık o ] arak Muttefıklerın bu teklıfını kabul ^tmış ve 26 temmuzdakı uç devlet demecıne katılm ştır Sovj'et hukumetmn fıkrınce, So\\etlerm bu sı>asetı barışm gelış nı yakınlaştırmaja, ha ] k]arı aaha fazla kurbanlar \ermekten ve .stırablar çekmeKten kurtarmaja \e Japon ha'kını Almanyanm kavıd«ız şartsız tesl mı reddettıkten sonra geçırdıeı teh'ıkelerden \e tahrıbattan kjrtarmağa matuftur a cYukarıdakı noktalar dolayısıle Sovj e t hukumetı yarmdan, vanı 9 ağustostan ıtıbaren So\yetler Bır'ığnm kendını Japonva ue harb halnde sajacagmı bıldırır 8 ağustos 1943» Molotof bu demecın a\nı zaman Arkası sahıje 3. Sü. 1 de Gttııler gebedir ort juz kılometre u/a^lıktau seM dııvuldugu sovlenen a tom boınbaMnın polıtıka alanındakı jankıları da >a\aş \a\as ısıtılmege baslandı Amerika ga^ctclcunde çıkan vazılar. bu \enı sılaba gmcneıck jarınkı barıs dıızcıııııın kuıulmaMiıda «ashıngton hukumctının daha agır basacağını tahakkum poluıkalauna buııdan bojle mc\dan v erılmı\ ecegını ılerı suruvorlar Fotsdam konferansımn vardıgı sonuclar hakkında mcmnunıvetM'lık gosteren \nglo Sakson muhanırleıın SBMSI da sımdıdcn bır havlı kabarımstır. Attlee fle Truraan arasında bır konusnıa japılacfcğından \e sonra venı bır Lıler konferansı toplanacagmdan bahsedılıjor Fakat son polıtıka geliMiıcleunın cn a»dınlatıcı vankılaıını Bıılcsık \mcnka Cumhur Baskanı Truman taıafından bu gunlerdc sovlenecok olan nutukta bulacağız Pnt^dam toplantısının sonuclarıııa daır ohıın Japomava karsı gudulen askerlık harekctlcrının o/une daıı olsun, asıl durumu dunva efkarına en m bır sekılde suphesız jalnız Truman gotcırbılecektır Normal «artlar altında gcçtığı takdtrde tzaksark harbının bır ıkı Mİdan once son bulamnacagı «ımdıve kadar sovlenıjordu Atom bombaMİe ortava cıkan yenı Amerıkan taarruz ve ımha sılabı bu harbi ne dcıece kısaltacaktıı 1 ' AngloSakson ba^ınındakı javınlara bakıhrsa, jeni Mİahın ozu vervuzunde devıim ' apacak kadar ehemmıvetlıdır Bır tek bomba ile uç 3 uz bın nufuslu Hırosıma şehrinın dorrte uç ni^bctınde harab olduğu ıddıa edılıvor Fazla ınsan ka\bını mumkun mcrtebe onlcmek maksadılc Japon^a^a kırk sekız <;aa(lık bır ultımatom verıleceğını <;a>ed Trk\o bııkıımctı gene teslım olmamakta ı«rar cder^e arhk butun Japon «ehırleıının arka arka>a >erle bir edileceğını du%u%oru7 Bu bomba sahıden bu dereee muthıs bir « o ise, Japon muka\ emetının bır kac gune bir kac haftava, bilemcdınız bir kac a^a kadar son bulma^ını beklernek gerek Fakat Japon muka\ emetının sona erme'îi Uzaksark me^eleloıının de cozulmcsi manasına ahnamaz Tam fersıne Japon hukumcti teslım olmakla JL'zaksarka aıd bır çok meselcler kendıhgınden ortaya çıkacaktır So\^ct Ru«\a ıle Japonvaııın Mosko\a Elçisi Sato Bııjuk Boğazlar meselesi Londrada ileri sürülen kanaat « Bu mesele henüz resmen ileri sürülmüş ve hâd bir safhaya girmiş değildir » Rusya ile Japonyanın bu harbdeki münasebetleri Sovyet Rusyanın Japonyaya karşı hazırlıkları Washıngton 8 (Radvo) Burada ıle^ı surulduğune gore Sovyetler Bırlığı A\rupada harbın bıtmesındenben, Uzak^ark+akı ordularmı taxvıje ıle mesgul olrrakta ve bu orduları, Japonva taıafmdan Mançurıde turulan ordulara Tarafsızlık muahedesinden ilânıharbe kadar her bakımdan u=tun hale getırrrek ıçın cahsmakta ıdı Nıhayet Sovj.et BırlıSo\jetler Bırhgıle Japon\a arasm laşmış bulunduğu ıçın 1941 nısanırda ğının harb ılânına karar vermesı bu dakı munaseoetler, son yılıar ıçmde ımzaladıgı So\vet Jspon tarafsız ık hazırlıklarm da tamamlanmış olduğunu aradakı tarafsızlık andlasmasına dayan muahedesıle gerek Avrupada, gerek As gotermektedır Harbden once Sovjet makta ıdı Bu andlaşma 1941 yılının nı >ada harbe gırmek ıhtımallerını berta Riı^va Uzak=ark ordusunun mevcudu bır mılvon en bubnakta ıdı Şımdı bu sanında jmza'aınıış ve o zaman çok af etmış oluvordu PTıh bir sulh amılı sayı'mıştı So/Fakat 1941 msaniTİa \apılan bu i n miK'arm bır havh arttığı tahmm olunyetıer Bırlığı 1939 da Almanva ıle an Arkast sahı/e 3, Su 5 te maktadır. Japonya (eryad ediyor Atom bombasının müthiş tahribatını anlatan Japon radyosu tarafsızlarm müdahalesini istedi NADİR NADl SIRÇA KÖSK CEMAL NADtR'in büyük renkH karikatürü 4 uncu sahıfcn 7de r Arkası Sa 3 Sü. 4 te Hiroshima şehrinin yüzde altımşı bir enkaz yığını haline geldi, infilak esnasında bina parçaları 7000 metreye kadar uçtular Amerikalılar Pasifik üslerine yeni atom bombaları getirdiler Londıa 8 (a a ) Tokyo radvo^u bucunku vavımmda atom bombasının Hıroshıma da j aptığı dehşetlı tahrıbatı uzun uzadıja anlatmış, tarafsızlarm mudahalesı ve Amerika ıle uzlaşma ıçın muteaddıd hı'ab'arda bulunmuştur J a p o n r a d y o s u n u n verdiği malumat Londıa 8 ( B B C ) Japon radyosu muhtehf ya\ ımlarında atom bombasının • Arkası ıaht/e 3, Sü, Z dt B U G ü N Atma 8 (a a ) Anadolu Ajansmm ozel muhabırı bıldırıyor. Başkan Truman, Dış Islerı Bakanı Mr. Byrnes ve Amıral Leahy ile konuşurken Uç gun ev%'el Londraya gıden Vradıni, Washıngton 8 ( O W I ) Sovyetler nun en muhım hâdısesı olarak karşı gazetesı basmuharrırı Bortolıs, guney' 1 Bırlığı, Japonyaya harb ilân etmıştır lanmıştır. Amerıka Cumhur Başkanı doğu Avrupaya aıd muhte ^ mesekıer Arkası sahıfe 3, SıL 1 de Bu haberı, bugun Başkan Truman bız Arkası Sa. 3, Sü. 4 te zat kendısı vermıştır. Cumhur Başkanı, başkentte bulunan muhabırlerı hususî bır basın konferansma davet etmıştı Sağında hustısî kurmay ba^kanı Amıral Leahy ve solunda Dıs Işlerı Bakanı Mr Bymes olduğu halde yazıhanesmın onunde oturmjş olan Cumhur Başkam, 30 kadar muhabırın etrafında toplanmaları ıçın bır dakıka bekledıkten sonra şunları soylemıştır" « Sıze basıt bir beyanatta bulunaCağım Fakat bu beyanat o kadar onem lıdir ki bunu daha zıvade gecıktıremem Sovyetler Bırlığı, Japonya ıle harb halındeaır Iste bu kadar'> Londra 8 ( B B C ) Sovyetler BırZonguldak 8 (Telefonla) Komur lığınm Japonyava harb ilân etmesı gu havzasında komuru kesfeden Uzun Mehmedin hatırasmı yaşatnıak maksadıle bır park yapılmış ve Cumhıırıyetın onuncu yıldonumunde bu batıçenın orta veruıe, beton bır kaıde uzerme ocaklarda kullanılan emnıyet iâmOasıum bujultulmuş bır şeklı tımsal olarak konulmuştu Bu suretle Uzun Mehnun medin haleflerı tarafmdan ıs+ırahat jerı olarak kullanılan guzel bır park ve anıt meydana gelmıştı Fakat, bundan ıkı sene once parktan Fransanın son herke=uı oturmasna mahsus kanapsler Başbakanı bu kaldırılmış ve bahçevı b^r kahıecmm harbin gızli kagazno şeklınde ışletmesıne musaade lan safhalarını edılmıştır Bu arada, parkın kapısı ve Fransiz cepuzerınde «Uzun Mehmed parkı» yazılı hesmin yıldınm levha da sokulerek kaldırılmıştır sura,tile çokuSon defa ıse, beledıve encumenınin şündekl sırları verdığı bır kararla, parkın şehır ta n bütun teferruatile lfşa ediyor fında kalan en hâk.m verme bır halâ yaptırılmasına başlanmıştır Bu halâ yer altında değildir ve parkı tamamıle kapatacak derecede buvuktur Bına parkı tamamıle ortmekte ve goranıreŞımdi verinden sokulen Uzun Mehmed^ sıne mânı olmaktadır Uzun Me'aTi'dm Amerıkan Generalı L Grovcs, atom bombasının kaşıfierınden Prof. J, Chaduıck namıaa dıkılen anıt ~ " Arkası tahı]e 3, SÜ. 6 da ^~ dsolda) \e Dr. R. Jolman Csaidaj ıle konuiujor Zonguldak Belediyesinin gösterdigi dikkatsizlik Memleketimizde maden kömürünü ilk defa bulan Uzun Mehmedin anıtı sökülerek yerine hâlâ yaptırılıyor Paul Reynaud Hatıraları Bugiin 2 nci sahifemizde neşre başladık
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog