Bugünden 1930'a 5,447,291 adet makaleKatalog


«
»

SARAY LOKANTASINDA Fevkalâde yağlar, tazelik, nefaset ve ehvcnijet her nevi günliik balıklar. Servis yalnız öğleye mahsustur. Karaköyde Bebek durağı No. 31. Tel: '49005. Antifaşist Kongresi Rusya, üçler to dün Belgradda açıldı sabırsızlıkla bekliyor J 22 um uriyet İSTANBUL CAĞALOĞLU 7504 Telgrai ve mektub adresi: Cumüuriyet, Istanbul Posta fcutusu; İstanbul No. 246 TeJefon: Başmuiıarrir: 22366. Tahrir heyeü: 24298, İdare ve Matbaa kısmı: 2429924290 İKTİSADÎ YÜRÜYÜŞ Son çıkan 13S üncfi sayısında: Birlikler rfasıl ülah Olunmalı? (Aslan Tuian Yazrnan), Ça.ışma Bakanlığı ve İş Hayaü CProi Şükrtt 3aban), Altan Mikyası Bahranma Hazırlanıııak Lâzım (Nazmi Topçoğlu), Tezgâhtarlık vİsmet Alkan), Türk YunS'ticaret anlaşması üzerinde bir inceleme'fServer Soffltıncuoğlu) Izmir İncir ve Üzüjn Tanm Satış Kooperatifleri Birliğme yapzlan hüeuralar (Hayri Alp), Memleketiıriiz ve kurakhk (Umran Emin Çölasan), An&arada açılan Sanat ve Mimarî Sergisi (Aslan Tufan Yazman) PâZâPteSİ 9 TemfîlUZ 1945 Mareşal Tilo diyor ki: Ankaxa 8 (R.) Belgrad radyosu) nun bıldırgiğine göre, Balkan Antifaşist nun blldirdığlne gore, Balkan AntlfMİst açilmıştır. Kongrentn birinci otiırurtıunda bir nutuk eoyllyen MareşaJ Tlto çunlan söylemlştlr: « Balkanlar slmdlye kadar b&şka de\letlerin «açtığı nifaklara ve çarpışmalara aahne olmuştur. Yabancı devletler Balkanlan kendl lsteklerlne alet etmişler ve buradakl mllletleri kendl hesaolanna boğuşturmuşlardır. îklncl Dtlnya Harbinde de böyle olmuştur.> Mareşal Tito, Balkanlardakl bu hareketlerin antl demokratlar ve faşistler yuzunden zuhur ettiğlnl bellrtmlş ve tBunun için anHfaşist genclığin, nasyonaüzmle mucadeîe etmesl lAam geldlğınl> soylemiştir. Londra 8 ( B B C ) Belgradda bugün Almanların halka ilk ateş açtıkları yerde bir toren yapılmış ve torende hazır bulunan Mareşal Tıto bir nutuk roylenuştir. Tıto demiştir ki: « Balkanlan Kızılordu kurtar.nıs Arkası sahije 3, Sü. 5 te «Biz, şimdi Sovyetler. Birliğine kırılmaz bağlarla bağhyız. Komşularımızla olan münasebetlerimiz Slav dünyasmm sarsılmaz binasına temel olacaktır» Potsdam konferansında, sağlam bir sulhun temelteri atılacağı ümid edilmektedir temellerlnln kurulmasında da büyük bir rol oynamıştır. Polonya meselesinln halll, büyük devletlerln mlHetlerarası lşblrllğl yolunda ve dünya meselelerlnden bazüarının dostane bir tarzda ve emin bir surette halledilmesl yolunda raslanılan muazram engellerl lyl nlyetle ortadan kaldırabileceklerlnl şlmdlden lspat etmiş bulunmaktadır. Bu durumun ,profesyonel kundakçılann hoşuna gitmlyecegl muhakkaktır. Arkast sahije 3, Sü. 2 de Mr. Truman, Doğu Avrupanın yeniden herkese açılması için Mareşal Stalin nezdinde teşebbüste bulunacak Londra 8 (a.a.) Moskova radyosunun slyasl yorumaısu, Berlln toplantısı hakkında demlştir kl. < Moskova. Mareşal Stalin, Başkan Truman ve Bajbakan Ohurchlll araanda BUİhun temellerlnl koymak gayeslle yapılacak toplantıyı sabırsızlıkla beklyor. Bu konferansı bütün milletler ayni »abırsızlıkla bekllyorlar. Çünkü milletler blliyorlor M, üç büyük seftn harb esnaanda yaptıklan toplantılar yalnız zaferin kazanılmasmda değll, fakat aynl zmanda devamlı bir sulhun sağlam Sol cereyanlar ve Avrupa arbin sebeb nlduğu yıkınhları dikkatle po7onündc tutanlar, Almanya yere serildi| i zaman A\Tupada entsrnasyonal sosjalist cereyanlarımn şiddetleneceğuu ve bunlan yatıştırmanın çok giiç olacağını düşünüyorlardı. Millî kadro içinde bir nevi sosyalizm yapan faşistler, ağır endüstriyi kanıulaştırmak \ahud doğrudan doğruya devlet kontrolü altına almak Buretile hususi sermajeye zaten ağır bir darbe vurmuşlardı. Altı M] müdriet!e dcvam eden harb harekotleri de, biıtün Avrupa memleketlerini gündengüjıe artan bir hızla yakıp >ıkmış, büyük orta, küçuk, tasarruf namma ne varsa Bİlip süpurmüştü. Cephede do\üscn asker, fabrikada çalışan işçl, evine döndüğü raman orada bir yığın harabeden baska ne bulacaktı? Insanı aJntığı \asa\ı? düzenine lıağtıvan en kiı£uk hatıralar bile ortadan kslkınra nrtık ne beklenirdi? Esl gorulmcnıiş bir yenilginin tesiri altında ü^telik milli duyguları hırpalanan. izzeti nefsi kırılan Mibver devletleri halkı. iç rauvazenelerini yeniden kurabilmek için ifrattan tefrite, aşırı nasyonalmnden aşırı enternasyonalinrıe geçecek »anüıyorlardı. N YALAN BİR HABER Halebin, bize verîlmesini islediğîmiı hakkındaki şayialar resmen lekzib ediliyor :J Maresal Tito Ankara 8 («a.) Halcb ve dvarı hakkında Türklye tarafından guya baa metalibatta bulunuldugtma ve Halebin Tiırkiveye ühak edlleceglne dalr, baa yabancı basın ve radyolannda neşlraytta bulunuldu&u görülmüştür. Anadolu ajana, bu haberlerln her türlü asıl ve j«sastA9L ftrl oMutıınn bildirmeft* me»ımdur. Fransa ve Suriye Lübnan ve Suriyenin birer millî ordu teskil etmeleri kabul edildi Paris 8 (a.a.) Dış îşleri Bakanlığınuı bir tebliğinde bildirildiğ'n« gbre, Beyrutta General Beynet ve Kont Ostrorog tarafından yapılan beyanat ş e reğince, Suriye ve Lübnan tarafri'lan bir milll ordu teşkıl etroek hakkıada gösterilen arzuya müzaheret etmek kararı verilmiçtir. Binaenaleyh bu zamana, kadar Fransız komutanlığının emrınio bulunan mahallî eiraddan müteşekVal kıî'aİAT Suriye v« Lübcan ÜiiÛBKiil*» rine devredılecektir. Devir muamelesinin ne suretle yapılacağı 45 gune kadar tesçit edılecektir. Londradaki ryimserlik Londra 8 (a.a.) Fransanın özel kıt'alan Suriye .ve Lübnana teslun et» meğe karar verdığine dair yapıiaa beyanat Londrada memnunlukla karjılanmi^ ve bu beyanatın YakmsarktaM durumun veçhesini düzelteceği fikri ileri sürülmüştür. Observer'in siyasî muharrül bu kararın Fransız hükumetınin siyaseür.da bir değişikliği ifade ettığıni yazmakta Arkam Sa. 3, Sü. 4 t e Maresal Tito'nun diğer bir r.utku Yukarıki düşüncelere bel bağlıyan yazarlar her yerde hâlâ vardır. Acaba bunlar aldanıyorlar mı? Ideolojik Avrupa bünvp'.inin ymın gostereceği manzaraya dair şinıdidcn kesin hükümlere varmak her ne kadar biraz acelecilik sayılırsa da. 1918 mütareke dcvrini hatırlatan anarşik durumlara bu sefer rastlanrtmor diyerek yukarıki tahmini yalanlaımk da doğru dcğildir. Geçen harbin sebeb olduğıı maddi ve manevî yıkıntılar bu seferkinin yanında hiç denecek kadar ehemmiyetsiz kaldığı halde, 1918 mütarekesi imzalanır imzalanmaz ber tarafia hirden patlak veren aşırı sol hareketler, Ikinci Cihan Harbi sonunda ayni şidderi bulamadıysa, bu, enternasyonal sosjalist cereyanlarının zayıfladığına degil, fakat o cereranlan ya?atacak ve kuvvetlendirecek olan şirtlarm henüz ortaya çıkmamasmdan ileri gelmektedir. Birinci Cihan Harbl sonunda mağlub milletler. hele Almanya bugünkii gibi sıkı bir işgal rejünine bağlı tutulmamışh. Cepheden Berîine drinen askerler. Brandenburg kapısının alhndan geçtikten sonra terhis edilip evine gönderilİTor re mil.yonlarca işsiz, en nfak, bir otorite kuvveti gosteremıyen hükumete karşı istediği gibi 'fskilârlanabiliyordo. Bnjün yalnız Almanya defil, Anıcrikalılar tarafından esir alınan Japon esirlerinden bir kısmı biitün Avrupa baştanbasa galib orduLondra 8 (a.a.) Dally Mail'in Mel edilecek teslimlyetl tasvlb edeceklerlnl lann işçali re dofrndan do|rnya idaresi boıırn muhabiri yazıyor: sanmıyorum. Bu garnizonlardan bazıveya kontrolü nltındadır. cJapon mukavemetıni kırmak lçln ları daha şimdıden küçük birer krallık Geçen sefer, enternasy onal komünlst harekctinin bir merkezi ve geniş teski en sz iki yıî lâzım geleceği kanaatm kurmak temayülunü göstermektedir. Japon askeri. simdıye kadar gordClâh vardı. Aşırı sol cereyanlara bağla deyim. Yeni Gineden kuzey istıkametinde binlerce kilometrelik sraziyi hâlâ ğümüz ve bildiğimiz bütün dünya asNADİR NADİ «llerinde bulunduran münferid Japon kerlerinin hepsinden daha iyi talim ve • Arkast Sa. 3, Sü. 4 te garnizonlarının, Tokj'o tsrafından kabul Arkas% *ah\ft 3, Sü. t rf« üzakdoğu harbi ne vakit bitecek? Pariste de malumat yokmuş! Londra 8 (a a.) Manphester Guardlan gazeteslnln parls muhatolrlne göre, Sovyetlerln Kars ve Ardahan mukablllnde Türklyeye Halebin llhakını tekllf etüklerine dalr Fransad» teyld edlcl hlç bir haber yoktur. Abnan ordusu teslim olduktan sonra «drler kamplara böyle sevkedilnılşti I Bir Ingiliz muhabiri, yapılan muharebeleri gördükten sonra? bunun iki seneden evvel sona eremiyeceğini söylüyor Avrupa harbi bittikten sonra., Müttefik genel karargâhı lâğvediliyor Paris 8 (a.a.) Müttefik genel karargâhı, bu ayın 13 üne doğru dağıtılacaktır. Genel karargâh lâğvedilince, General Eisenhower Başkomutanlıktan aynlacak ve şu değişıklikler carl olacaktır: Amerikan 6 ncı ve 12 nci ordu gruplarile 3 uncu hava ordu.u, muhabere birlikleri, Müttefik seferî kuv\'etlere bağlı Amerikan deniz birlikleri Avrupadaki Amerikan kuvyetleri komutanı sıfatım haiz olacak' olan General Eisenhover komutası altında kalaca'îlardır. Ingiliz ve Kanadalı 21 incl ordular grupu Ingiliz Harbiye Bakanlığı emrine verilecektir.. Ingiliz hava kuv^'etlerinin komutasmı da Ingiliz Havacılık Bakanlığı deruhte edecektir. Müttefik sefer! kuvvetlerinden gerek Norveçte bulunan, gerekse genel karargâha bağlı olarak çahşan bütün Ingiliz deniz kuvvet'eri Amlrallık dairesinin emrine girecektir. Birind Fransız ordusunun ve Alp birlıklerinin komutasını Fransız komutanhğı ele alacaktır. ArkaM tahife 3. Sü. î de Moskova, Nüttefiklere tcminat vcrdi Ruslar tarafından işgal edilen Alman toprakları Sovyet sistemine intıbak ettirilmiyecek Merhum Ref ik Saydamın hatırası amldı Ankara 8 (a a.) Rahmetll B&şba» kan Dr Jleflk Saydamin ölümünün üçttncü yıldönümü müaasebetlle bugtfa saat 9,30 da merhumun kabrt başında. bir anma töreni yapilmıştır. Törendo Büyük Millet Mecllsl Başkanı Abdülhallk Renda, Milll Savunma Bakaaı General All Rıza Artunkal, Sağlık va Sosyal Yardım Bakanı Dr. Sedi Konuk, O. H. P. Müstakü Grup Bas'saa veklli Ali Rana T2rhan, Parti erkâaı, meb'uslar, Sağlık ve Sosyal Yardun Bakanlığı ileri gelenleri ve dostlan haar bulunmuşlar ve merhumun hatirasni anmışlardır. Bu münasebeüe merhumun kabrlne büyüklerimlzle, devlet mü. esseseleri, kurumlar ve dostlan tarafından gönderilen yüze yakın çeîenk Jconmuştur. 1,250,000 kisilik mantazam bir Alman ordusu, İngilizlerin emrînde muhafaza ediliyot Londra 8 (a.a) Observertn Almanyadakl teel muhabiri sunları yaamaktadır: Bovyet hükumetl, Alman topraklanım Müttefikler tarafından işgali ne ka[ar devam ederse etdn, Ruslar tarafınian İşgal edilen Almanyayı Sovyet sls;emlne întlbak ettirmek hususunda hlç 3lr teşebbüste bulunulmıyacağını Müttefik hükumetlere kat'l olarak temin etml?tlr .Bu temlnat Almanyanin uzun müddet İşgal edllmesi hakkında Müttefikler arasında bir anlaşma yapılmış olluğuna alftmettlr. Diger taraftan gene ıu temlnat dört İşgal bölgeslnde de ..Uşterek bir Müttefik siyasetlnin ta:1b edilebileceğîne dalr baza maiıflllerde lert sürülen fıklrleri de teyld eder maLİyettedlr. ordusu kumandanının emri altında bulunmaktadır. tngiliz kumanda.ni emirlerlnl, genel karargâhına baglı Alman lrtibat subaylan vasıtaslle Alman kumandanlanna blldirmektedir. Dlslpllnl koruma ve iaşe depolarmı muhafaza maksadile Alman kumandaıı Arkan tdhife 3, Sü. 3 d» At yarışları dün başladı Londra 8 (a.a.) Daily Telegraph :azeteslnln Almanyadaki muhabiri bllllrlyor: Aralannda kar*. ,denlz ve hava subay * askerleri olmak üzere 1,250,000 Alman Schle6wlg Holsteln bölgelerinde toplanmıs bulunuyor. Muntazam blrlik haUnde Alman ordusundan arta kalmiş olan ne varsa bunlardan ibarettlr. Bu Almanlar dlsipllnlerirrl uauhafaaa efcmislerdir. Başlannda üç Alman kumandan vardır. Bunlar seklzincl îngiliz Muntazam Alman ordusunda muhafaza olunan büyük l<ıt'alar Ortaşark Müttefik komutanı Ege adalarını teftiş etti Kahire 8 (a a.) Ortaşark Müttefik aşkomutanı Paget, doğu Akdeniz adaarmda bir hafta suren bir teftiş seyaatinden Kahireye dönmüştür.. General aget bu seyahati sırasında Rodos, Iıeos, Istanköy adalarını ziyaret etmiş "e ler adada büyük tezahürlerle karşılanıştır. General, sivillere aid meselelerin hal eklinden duyduğu memnunluğu beırtmiş ve on iki adada tabii hayata onülmekte olduğunu keza memnunietle ClgU Istanbula geleli maşallah her gün biraz daha şişiyorsun koca| İstanbul at yarışlanna dün Vellefendide baçlanmış, yarışlar büyük bir kalabahk önünde yapılmıştır. Yukarıkd resimde, yarışları heyecanla takıb edenlerle ysnşlardan blri gMllmaktedlr. Buna ald yaa iklnci »ahifemizdedir, ül"Tabiî kadınım, akşarolara kadar sokaklarda bunca toz, toprak yutuyorum!..
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog