Bugünden 1930'a 5,447,291 adet makaleKatalog


«
»

/ • BOSTANCI İSKELE GAZİNOSU ' ^ Bu akşam 2EHRA BİLİR ve arkadaşlan Orta oyunu Kanunî Ahmed idaresinde Muhteşem Saz Yarın akşam SAFIYE AYLA ve DÜMBÜLLÜ 1SMAİL Pazar günü H A C E R B U L U Ş 22 inci yı! Sayı: 7522 um Hazreti M U H A M İ ^ MUSTAFA Mısır Ayan rif Nazrrı Hüse; arapçası tarafından ilâvesile tercüme çıkmıştır. Tanesi ve eski MaaPş. tarafından . Doğrul ve hasiyeler büyük eser 6 liradu. İSTANBUL CAĞALOĞLU Telgraf ve tnektub adresi: Cumhuriyet, tstanbul Posta kutusu: Istanbul No. 248 Telefon: Başmuharrir: 22366. Tahrir heyeti: 24298, ldare ve Matbaa kısmı: 2429924290 Cuma 27 Temmuz 1945 AHMED V İTABEV1 In J İşçi Partisi îktidar m sonra bir beyanname neşretti Seçimde bir çok meşhur simaların kazanamadıkları anlaşıldı, bunlar arasında tanınmış Bakanlarda var İngiliz seçiminin nıâııaları Q Yeni Hükumetin siyaseti ne olacak? Churchill istifasını verdikten Dış İşlerî Bakanı olması beklenen Bevin: «Millî birlik hükumetinin siyasetinden ajrrılmıyacağîz)) dedi Londrıı 26 (BB.C.) tççller tarsfuvlan kazaıulan muvalfakıjeti tahlll eden yorumcular, bunun eüe götürmea keslnllkt* olduğunu belirtmektedlrler. Çünlrtl İşçi saylavlarm sayısı, diğer bütün parti sayl&vlann sayuflndan 107 fazladır. Bu da işçilerin kesin bir çoğunluğa dayanarak iş görmelerinl saŞlayacaktır. tngilij «fkân umumlyesi, işçilere bu genig çoğunluğu vermekle bunların bir taraftan dünya sulhunu koruyacak en kuvvetli tedbirleri almalannı istedl&inl bellrttüteaı ba^ka mumleket içinde unar siyasetinin, yoksulluk ve sefaletle mUeadelenin azami hızla yOrOmeslnl araa etttğini Yeni hükumetin, mllli hükumet tarafmdan tırtulftn harict siyaseti değişürmiyeceği üzerinde oy birliği vardır. İşçi partlsinln «n beJlibaîh erk&nmdan Mr. Bevin bugünkü demecinde <iktldar» geçen işçi partisi, mllll birltt hülcumeti tarafından çizilrrüş olan diç siyaseti taüb edecektir> demlîtir. Londra 26 (a.«.) Reuter ajansı büdiriyor: tşçi parttel mahfUlertaJe belirtiMitüıe göre. dı? slyaaetteü deği Arkasi sahift 3, Sü. 6 da j Seçimde Muhafazakârlar 640 saylavhktan yalnız 194 ünü kazandılar, Churchill istifa etti, Attlee Başbakan oldu i Mr. Attlee'nin ilk demeci Yeni Başbakan kahinesini kurıııak içiıt faaliyete geçti Bilânço ngilteredeki politik» durumunun tjçl partlsi 390 • " Mı.üTafezakar pafti 194 : SOFICÎU"^* 1 1 MMB tççî •parfîsi liberaller 11 : hiue bir gelişme gostereceği Millî liberaller " 19 j miyelle tahmln olunuyordu. Dokus yaMüstakiller 8 j jııu tamamlajatı parlamentod» muhafaKomünistler 2 j zakârlar asırı bir çoğunhık te?kil ediCommonvealthler 2 : yorlardı. Halbuki dokuz yıl içinde Henüz belll olmıyan yerler 14 j memleket büyük değişiklikler e^*""' 5 . sosyal bünyenia muvazenesl borolYekun 640 j muştu. Yeni seçimde muhafszakârlann bir hayli ka>ba uğrayaeağı, bnnunla beraber gene oy üstünlüğiinü koruyabilei'cği dusümılüyordu. Dün aksam acığa vurulan seçira neticcleri. bütün diınya için bir sürpriz sa.ılabilir. Çünkü bu neticeler, mnhafazakârlar hesabına bir kayıb dcğil müthi? bir yenilgi, isçiler he«abına da bir kazanc değil, çok daha fazla bir şey, bir zaferdir. Ingilteredeki seçimin. en çok dikkati çekmcsi gereken tarafı, barb yıllan içinde Ingiliz milletinin uğradıgı bünye dcgişikliğini açıkça gösterraesidir. Mr. Churchill'in seçimde kazanamıyan bakanları Churc'hiirin Insan kudretini kat kat asan enerjik idaresl altında en büyük Eski İç İşlerl Bakanı Sosyal Sigorta Bakanı Eski Bakanlardan Hîndistan Bakanı Denlz Birinci Lordn fırtmalara karsı yıllarca eoğüs geren. Donald Samer Wal Hore Belisha James Grigg ^ Amery Bracken tekhasına kaldığı zaman bile lâf eseri «Japonya teslim olmazsa Londra 26 (B.B.C.) Times gazetesl katle kabul edilecektir. Bütün memlei?ostermnen bu millet, harb boyunca İşçi partisinin tarihf bir anda iktidara kendi ozünden çok şejler harcamıstır. anavatan tamamile tahrib geçtiğini, Mr. Atlee'nin ingiltere Baş kellerdeki iyi müttefiklerimia funa İngilterenin yeni Başbakam Mr. Attlee inanabilirler; Yeni hükumet Japonyaya Kaybedileni yerine koymak, yıkılanı bakanı sıfatale Potsdam konferansına karşı sonuna kadar savaşa devam edeycniden yapmak ve değUen dünya Londra 26 (B.B C.) Genel seçlmin son neticeleri şudur: edilecek» gideceğini yazmaktadır. cektir. Savaşm yaratüğı ve tecrübeden şartlarına uymak için eski prensipler640 üyeden muteşekkil Avam Kamarasının 390 saylavhğını işçiler, 194 Se^imler hakkında tefsirde bulunan geçirdiği ittifak ve dostluklara azimle Londra 26 (a.a.) Reuter ajansı den bir kısmını feda etmck, bir takım saylavlığım muhafazakârlar, 19 saylavhğım nasyonal libeıaller, 11 saylavlığını Evenng Standard da şunları yazıyor: ve itına ile riayet edecektir. Hükumet yeni prensipler koyııp onları tatbik et lıberaller, 11 saylavlığını müstakiller kazanmışlardır. Komünistler 2, Common bildıriyor: «Netıce her ne olursa olsun milletin eski taahhüdlerini de unutaııyacaimek gcrektir. Bu itibarla Ingiliz seçi \ealth partibi 2, müstakil işçiler 8 saylav çıkarabilmişlerdir. Birleşik Amerika, îngiltere ve Çın nıini daha ziyade bir iç politika davası Seçimlerde 8.507,482 kiçi muhafazakârlara, 11,416,217 kişi işçilere, 2,156.256 tarafından Japonyaya hitabîn neşıedi kararı bütün partiler tarafından sada tır.» olarak manalandırmak doğru olur. kişi liberallere, 768,341 kişl milliyetçi liberallere; 91,332 kişi komünıstlere, 505,342 j len bir demeçte, mukaemete nihayet Churchill imparatorhığu kurtarnııstır; kişi de müstakil adaylara oy vermişlerdir. vermesi kendisinden istenilmekte ve işçiler ise imparatorluğun devammı ye Churchill'in istifası ve Attlee'nin tayini: aksi takdirde Japon anavatanının taWashington 26 (a.a.) Amerikan orni düma şartlarına göre ayarlamak mamile tahrib edıleccği bildırilmektedir. dusunda komünizmin vayılması meselevarifesile iş basına geliyorlar. Manılla 26 (a a.) Uzakdo&u MütteBu neticenin belirmesi uzerine Mr. Churchill akşamüstü. Kıalın sarayma sine tekrar temas e<ien Mississipi degitmiş ve istifasuıı vermiştir. Kral, Mr. Churchillin istifasını kabul etmış ve be? fık lıava kuvvetleri komutanı General Burada bir sual akla gelebilir: mokrat saylavı Jhon Rankin, Amerika ArkaM sahife 3, Sü. 5 te Arka»\ sahıfe 3, Sü. 2 de Peki, yeni dunya kıırulmuş re o Arkast sahife 3, Sü, 5 U nun gercktirdiği çartlar belli olmuş Londra 26 (a.a.) Times gazetesi mudur ki, Ingiliz miHcti Işçi partisini siyasi muhabirınin bildirdiğine göre, iş başına getiriyor? Potsdam konferangüney doğu Avrupada hiç de memnusının tamamlanmadığı, Muttefikler araniyet verıci olmıyan vazıyet, herhalde sındaki fikir ve menfaat çarpışmalan3 bdyük şef arasında Potsdam'da müna henüz kesin bir çare bulunamadığı zakere edüeceiktir. bir sırada Churchiin hükumet başmMüttefiilerin büyük bir ehemmiyet dan uzaklaşürmakla Ingiliz milleti dış atfettikleri insanî mülâhazalar bir tapolitikaya aid esaslı değişiklikler istcrafa bırakılsa da, ortaya büyük bir tehdiğini anlatmı» olamaz rm? like çıkmaktadır. Bu. siyasî güçluklere Böyle bir düşünceye zihinlerde ne zamimeten mustarib halk kütleleri üıdereceye kadar yer vermek gerektiğini tiyaciarmın Balkanları kötü bir karga.hâdiselerin bundan sonraki gelişme şahk ıçıne atması tehlıkesidir. yoluna bakarak öğreneccğiz, Secira kavgalan sırasında sbz söyliyen Isçi sahije 3, Sü. 5 tt partisi ileri gelenleri, dı? politika bahsinde mulıafazakârlarla aym fikiıde olduklarını, imparatorluk bUtünlüğünün korunması uğrunda hiç bir zora bojTin eğaıiyeceklerini iddia ediyorlardı. Fakat propaganda gayretile ileri sürülen fikirlerin sonradan gevşediği siyaset hayatında goürlmemis şey değildir. Eğer yııkarıki düşiincede bir hakikat pavı varsa, bu, Ingiliz milletinin harbden çok yoruîduğuna ve bir takım fedakârbklar pahasına da ol'a bir an önce bariıj devrine geçmek Istediğine bir isaret sajTİır. Çok nuihim bir nokta da, Ingiliz milleti böjle istesin yahııd istemesin, baskalarımn bu zanna kapılmaDün İstanbul Vilâyeti dahilinde gene landır. Bu takdirde, lngiltz grirüsüne orman ycngınlan başsostermiştir. Beyuymıyan aykırı iddialar daha hü>ük kozda Esadbey çiftlığıiıde başlıyan yanbir inadla ortaja ahlacak ve San Frangın, büyumüş ve sular İdaresinin Elcisco"da ilân edilen güzel prensiplpre mah su fabrikasım tehdide başlamıştır belki bütün bütün veda etmck gerekeDiğer taraftan Üsküdarın Hekimbaşı cektir. çiftlltinde çıkan yangın da salmını geîsçi parrNl lideri Attlee omuzlanna nişletmektedir. Bgır bir yük almı«tır. Yarınki barıs Çubukludaki fundalık ve Kemerburprcnsipleri hakkında o da Cburchill g53da Pctnehordakl orman yangım songibi düşüniiyorsa, o prensiplerin müŞoför yamağı Bu bay, köye kaça gidcrsin öi^e so: uyor us dürülmüştüi (Kadyo Foto) Mareşal Stalin, Mr. Churchill'in verdiği zijafcte gcliyor NADİR NADİ Yanguı bolgelerine gereken göndUrme ta!.. Harbden mi bahecrleyim, pahalılıktan mı, darhktan mı, Te'graflar 3 üncü sahi/ed« ^ Arkan Sa, 3, Sü, 4 t* ekıpleri TC malzemesi gonderıimiştir. tiksizlikten mi, yağsizlıktan mı, benzinsizlikten mi, yolsuzîuktaıı mı?. O Ingiliz Jbasını seçimlerin neticesini nasıl karşıladı? Japonyaya son ı ihtar Atnerika, İngiltere vc Çinin dünkü müşterek demeçleri Potsdam Konferansmda MUttefikler ve Balkaıtların tehlikeli karışıklığı Amerikada komünist tehlikesi Ornıait yanğını yeıtiden başladı Ateş Elmalı su fabrikasım tehdid ediyor 1
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog