Bugünden 1930'a 5,432,146 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

22 inci yıl Sayı: 7521 u mh u riyet İSTANBUL CAĞALOGLU Telgraf ve mektnb adresi: Cumhuriyet, Istarıbul Poşta kutusu: tstanbul No 246 Telefon: Basmuharrir: 22366. Tahrir heyeü: 24298, İdare ve Matbaa kısmj: 2429924290 * KUVAYİ SAMET Bu Ru A (Türkiye Birinci Buy fevkalâde değe: ikinci tabı çıktı. Perşembe 26 Temmuz 1945 NEBİOĞLU YA Netice bu akşam saat 19 da belli olacak Muhafazakârların îşçi Partisine nazaran 4080 saylavlık fazla kazanacakları umuluyor I İngilteredeki seçim ChupchiI1 Lebrun ağlayor Mrl. Petain'in dünkii ifşaat Eski Cutnhur Başkanı Fransanın mağlubiyetini anlatırken gözyaşlarını tutamadı Paris 25 (a.a.) Petain'in muhakemesinin uçuncü günü, oturam açılır açılmaz Daladıer ifadesine dun bıraktığı yerden, 25 haziran 1940 mütarekesıni anlatan noktadan başlamış ve şoyle devam etmiştir: • 18 temmuz günü Alman süngülerinin baskısı altmda millî meclis Vichy'de toplanmıştır. Bunu müteakıb Petain meclisin kendisine verdiği vekâleti hiçe saydı. Cagoules hainlerinden murekkeb bir çeteye dayanan bir Fransız devleti cumhuriyetin yerine ikame edildi. Fakat cumhuriyeti yıktıktan sonra onun şerefi ve itıbarım da kırmak lâzım geliyordu. Daladier ifadesinin bir noktasmda bazı rakamlar zikretmiştir. Bunlarda 1936," 1939 ve 1940 ta nevcud harb malzemesinin miktarı bildirıliyordu. Bu rakamları okuduktan donra Daladier Fransa silâhsız mıydı? > diye sormuş ve bundan maada «25 temmuz 1940 ta hava kuvvetleri olarak, kuzey Afrikadaki hariç olmak üzere yalnız serbest bölgede 4238 uçak vardı» demiştir. Daladier ifadesini bitirdıkten sonra üri heyetinden saylav Mabrut, Dıeppe muhakemesinde Mrl. Petain'e dair Londraya vâsıl oldular ' AttieTve Eden dün Mr. Churchill, evvelki akşam verdiği ziyafette Başkan Truman'ı karşılarken lutark tercumclerinden birinde okursanız Marsius Koriolanus'un ha>atı hakkında raüsbet \ahud menfi bir hükme va'manız guç olur. Romaja zaferlcr kazandıran kılıcını. bir gün Romaja karşı çekmekten kendini alanuyan ve sontında ancak anasının gozyaşlarına da>anaraadığı için ihtirasını yenen bu adam, biıjük tarihçi Plutark'ın anlatısma gore, ne bir kahramandır, ne de bir bhin. Alclâdc insanların kalbini burkan, oııl:'n bazan doğrıı, bazan da >anlış jollara süruklcjen içgudülcr. Koriolaingilteredeki üç büyük partınin liderleri nu s 'u da sım^ıkı yakalamıs. omrü boLiberaller Iideri Muhafazakârlar lideri İşçi lideri junca pençesi içinde tutroustur. Archibald Sinclair Churchill Attlee Koriolanus hakkında beslediğimi/ hakrau, biz. tarihtcn değil, sanattan Lomlra 25 (a a ) İngiliz genel seSeçim memurlan ve tecrübeli parti aldık. Shakcspeare'in bu\uk drammı çimlerının netıceleri, yarınki perşembe tcşkılâtçılan netıce hakkında tahmınler se* rederken, orada da içgudulerin zoru gunu Turkıye saatıle 12 den ıtibaren yapmaktan çekınmekte iseler de, Lonnltında ne >apacağını şasırmış, kâh kı ılân pdılmeğe başlanacaktır. dradakl si>asî müşahidlerln çogu ChurZannedıldığıne gore, işçı ve muhafa chill içi.ı 40 ılâ 80 saylavlık arasında ean, kâh \alvaran; şimdi son dercce kudretlı, biraz sonra hudııdsuz derece zakâr partılerden hangisınin kazanaığı bir çoğunluk tahmin etmektedirler. • de z.\vıf bir adanıla karşı karsıyajızdır. » e yenı kabınenin hangî parti tarafınİşçı psrtuı sanayl bolgelerinde çok f Vurduna /aferlcr ka/andıran. bir a r ı dan eş'.i]l edılecelc olduğu saat 19 da sayıda ov kazanacaktır. Fakat muhafalık yıırddn*larını sinirlcndirip onlara anlaşılabılccektir. zakârlnrın daha fazla seçim daıresinde Oy pv.slalarını tasnif etmek uzere bu küçuk çopunlukla kazanmalan ihtimali karv rl kaldırnn. bir zamanlar tapınır« î < w V"'UirJspn.««ııçnlaE! ortahjja dch ün ılk tedbirlet alınmıştır. Her seçim r çet sr<lan ve nilıajet bir ananın ağiıf bol'gesTnde"?â aİnizm"eT?e* b'ufunarPlcadııî Churchill ve Attlee riiin öğleden Berlin 25 (O.W.I.) Mr. Churchill, nın gaybubetine rağmen konferansuı ,e erkeklerln oy puslalan sayılarak semaları kaiMMnda toptan trslitn olan bu •onra Londraya geldiler bir Londraya gitmek üaere aralarından mesaisine devam edeceği resmî aHa:nın hayatında ferdle kütle arasın çim defterlerlle karşllaştırılmıştır. ayrılmadan evvel üç buyukler bugun teblığle bildirilmiştir. Londrı 25 (OW.İ.) Başbakan Mr. Bu kontroldan sonra bütün puslalar daki ezelî çarpışmayı içimiz titriyerek Uç ingiliz liderini Sir Alexander Cade bir toplantı yapmışlardır. berahrr jaşarız. Shakes>peare'in sana ekrar sandıklara konarak yarın sabah Church'll. Dış İMeri Bakanı Mr. Eden Mr. Churchill, Mr. Eden ve Mr. doaan temsil edecektir. Sir Cadogan, saat 11 de tasnif için açllmak uzere ve işçi paıtf.M lideri Mr. Attlee, bugun tında nlmez portresini gordüğümüz bu Attlee bugün öğleden sonra 4 motörtü IngıMz Ba^bakanı cuma günıi Potsdama sahife 3, Sil 3 Pa Koriolan'l biz bir kahraman biliriz. lcıhdlenmiçtır. bir uçakla Potsdam'dan hareket etmiş döndukten sonra tekrar başlıyacak olan Cuııku bü\ük sanatkâr onu sevmiş \e İngilizler hergün 1000 lerdır Uçak, sıkı muhafaza altında bu uç bü\ ü'^lerin ilerideki toplantılanna bize de se\diımesini bilmistir. Bu lunan bır civar hava meydanmdan ha zefrr.n hazırlamak üzere Bırleşik Ameton yiyecek yollıyacaklar \ Koriolan, bclki sahici Koriolan'a çok az Ar/ros» Sa. 3, Sü. 4 te valanmıştır. Churchill, Eden ve Attleebeı«i\or, > ahıır! da hic beruemijordur. Londra 25 (BBC.) BugBn BerlinF<>kat ne cıkar? Iki bin bes >üz >tl 5nFransa eski Cıımhur Başkanı de neşreâılen resmî bir tebliğle. Koce ya«a<nn olan bu a«ker hakkında bnM. Albert Lebrun mandatura'nın toplandığı *. e Berljmn pünkıı İTanlann verdiçi miıshet hüyiyecek vazıyeti ve karaaorsa ile muküm. larihin dcğil sanatın eseridir. çıkarmasmdan sonra Mareşal petain cadeleye dair bazı tedbirıer alındığı bilYen iizıinde Slıake'pcarc oinınduğı tarafından Hitler'e çekil?n telgraflar dirilmektedır. müddclçe bu hukııra değişmiyecektir. hakkında Daladier'e bir sual sormuştur. Diğer taraitan B B C . muhabirinin Mudafaa avukatı bu suale derhal haber verdiğine göre, Berlnin yiyecek ıtlraz ctmiş ve hu'âsa olarak «Daladier vaziyeti bilhassa önümüzieii kış ıçm Petain'in yarprılanmasına aitl mahkeo sır?da hapıste idi. Buna dair ne söyçok ciddî bır kıtlık tehükesi gosterliyebilir, esasen mahdud telgrafın nıe tatsilâlını okıırken kcndi kendimc mektedir. Ingiltereden Berlme grindemctni dosyadadır. Zamanı gelince on«Rtı adamın akıbeti ne olacak?» dije rilen bin tonluk ilk parti yiyecek b u dan bahsedeceğiz» demıştir. dusundüm. gün Berline varacakken geç kalmıştır Fak.ıt jüri üyesi ısrar etmiştir. Ferdle cemijet arasındaki ezelî çatısve ancak yarın varacaktır. Bundan sonMihkeme başkanı Mongibeau marenıanın zaman zaman ne dramatik mura her gün bin ton muhtelif yiyecek Ankara 25 (a a.) Bize verilen ma na, or nanlarm devletleştiıilmesine» aıd şal Petain'in bizzat cevab vermesinin aınnalara jol nçtığına dair Petain canlı gönderıiecek ve yakmda bunların araBursa 25 (Telefonla) Uludaçda bir misaldir. Vatana hıjanet suçile bu lumnta gore. yuksek tarım enstitüleri, kanunları halkımızın puruzsuz anlıya rrureccah olacağını söylemiştır. sında et de bulunacaktır. konferanslar her y:l olduğu gıbi bu yıl da fakü'te bi'mesi için aydınlatıcı Mudafaa avukatı tarafından usulden yapılmasma başlanan sanatoryom, prepün maznun sandaha«mda yer alan binasınm iki tarafından olsrak fikri sorulan Maresal Petain ce vantoryom eski Fransa Maresalı, şüphe^iz mah proffsör ve doçentlerini, toplu tetk:k teıtib edümiş olmasıdır. r Y. Z. E. profesör ve doçentlerinden Arkası sahije 3. Sü. 5 te Bursayı beshyen içme sularımn ayakk'ım olacaktır. Çıinku onun Fransı* le de bıılunmak, tarla, lâboratuvar ve ları geçtiği için Belediye Meclisi son millî mcnfaatlcri hesabına yürütmeğe kliniklerdeki araştırma ve denemeleri ajTilan gruplardan birincisi bugün SeyB U G ÜN toplantısında 14 imzalı bir takrir vereçahsdğı politika daha önce mahkum ni köy'.ere kadar ya>mak üzere yurdun han ve Içel iüerine hareket etmiş, ikinrek prevantoryomun bu suları telvis cisı omımüzdekdi cuma günü Malatya yollayagelmekteobnustnr. O pnlitika başarı îîe yürü h°r köşe bucağına edeceğmi ileri sürmüş ve Sağlık Baianilmc, üçüncüsü de 3 ağustosta Muğla yebilseydi, bugiin Pelain alejhine şa, dir. lığına durumun tetkiki için müracaatte Bu yılın yaz gezilerinin yeni bir ö ve A' talya illerine gitmek üzere Anhidîîk eden eski devlet adamlarından bulunmujştu. Bakanlık bu müracaate zellığı de «çiftçinin topraklandırılması kirpdan ayrılmış bulunacaklardır. roğuııu sinıdi onun yerine orurnv.ış. verdiği cevabda prevantoryomun bu CEMAL NADİR'in terliverek hesab vermefe çalısır bir noktada yapılması keyfiyetinin 1941 halde çbrebilecekfik. Cemijetin intibüyük renkli Büyük Müttefiklcrin evvelce denberi kararlaştırılmış ve bütün etüdkam duyşnılarını tatmine yara\an adaaldıkları kararlarla zıd hususî leri ikmal edilmiş bulunduğunu b.ldi karikatürü let makinesi. politika işlerinde tek ölçii şartlar arzeden memleketler rerek esasen açıktan akıp geçen bu d«lani" Basarı veya başarısızhk. arasında biz de varmısız ! relerin belediyeee ve prevantoryomu Dördüncü sahifemizde 192? Miinich ayaklanmaMnda Hitler yapan şirketçe kapattırılması suretıle Saflık Bakanı Dr. Sadi Konuk Bnrsada ba\ağı bir isjancı gibi yakalanmıs. haBııkıeş 25 (a a.) Anadolu ajansı akla gelen bütün mahzurların bertaraf pişaneye kapntılmıstı. Sonra Alman edileceğini anlatmıştır. nın özel muhabiri bildıriyor: nıilleti onda tanrısal bir kııdret bııhınMesele Bursada bütün halk arasında RomTnir. Libera gazetesi «Potsdam duğtınu vehmetti. Hitler de, Almama konfer^nsı ve Rıımanya» baslığı ile ya umumî bir endişe halini aldığmdan şehda bu vehme kıırban gifmislerdir. Daymladığı bpşyazısında şöyle demektedir: rimizde bulunan Sağlık Bakanı Dr. ha önce sırasını savan ikinci Wilhelm «Potsdam'da toplanan büyük millet Sadi Konuktan bu işe dair şu beyanatı v de a nı vehmin kurbanı olmadı mıydı? Ier şeflerini yakmdan ilgilendlren umu aldım: Fisnîark 1871 zaferini ka7anama\ıp da Arkasi Sa 3, Sü, 4 te mt mahiyette bir çok meseleler olduğuKai«er'in veya Hitler'in akıbctine uğna şünhe yoktur. Müzakere gündsminra<=aydı. Alman milleti o adatna J^jıet de mevcv.i işler arasında, meselâ, Hitu cîjp onu sorguya çektniyeeek mi\iîT? ler dıktatörluŞü ile kıyas edilebıl^gk Pnliiika hayatının eiindelik nuıhasebir tethis rojimi altında inleyen Yunabosini yapan kütle vicdanının gündelik nistan, zamanımızm siyasi tarihlni olakileridir. Bu akislcrin dojuracağı hüdukça aiâkalandıracak bir manzara künıler o>nak ve teroelsizdir. Tarih ise, göster:n İspanya, hayli kanşık bir duobjektif kaldıei için. hakikî cerai\et rum arzeden Almanya ve Türkiye ve dran.larına hayat vermekten ârizdir. kısmen de İs\içre meseleleri vardır Bu Ferdle kütle arasındaki büyük çatış99 memleketlerin hepsl, bııyuk müttefikrnai.irın en sasmaz hükmünü yalnız lerin bundan önce aldıkları kararlarla sknatta bulabiliriz. Petain'in bir hain kısmen ve tamamen zıd hususî şartlar Amerikada bir Âyan azası, mi, yoksa bir kahraman mı olduğunu arzetmektedirler. anayasa lehine tiksine tikyarının sanatçısı söyliyecektir. Bu sebebledir ki. Potsdam konferansı NADIR NADİ Pran^ız ve Türk basınmda sütunlarla sine rey vereceğini söyledi yer işşr>l eylemektedir. Halbuki bizde Londra 25 (a a.) Amerikan âyan Arkasi «ohife 3. Sü. 2 de meclisınde Bırleşmiş MılleHer anajasası hakkında yapılan .•^lüzak^relenn ikinci günü, yalnız biri hariç olmak uzere, hep anayasayı o.'en nutuklarla dolu geçmiştir. Mamsa 2* (a.a.) Egtnın bellıbaşlı Âyandan Wheller, iki saat süren nutistihsa1 maddelerinden olan çekirdekBeyrut 25 (a.a.) General B*>:ct kunda galiblerin hareket tarzlarile üçün siz kuru üzüm dün Mamsanın Taşdıbi ile General Paget arasında bir anlaş cü bir dünya harbinin tohumlarını atMüttefiklerin Japonlaıdan aldıkları toprakların hali köyünden Mehmed Kara tarafından maya varılmıştır. Bu anlaşma gereğin makta olduklarını ve buna mâni olmak borsaya getirilmiş ve bu münasebetle Lono'ra 25 (a.a.) Uç büyükler haberi Daily Telegraph'ın siyasî mu ce Fransız kıtaları doğu Suriyeyi ta için Birleşmiş Milletler teşkilâ*ının hiç *ficaret Odaları temsilçileri toplantı halinde yapjian bir törenle arttırmağa konul konftrinsının neticesi olarak, Muttef.k haırır; vermekte ve şoyle demektedır: mamen tahliye edeeekler, fakat batı bir şey yapamıyacağını iddia eden teuçakunn Rus üslerinden havalanarak «Ku\\e'.le zannedıldığıne gore, şlmJı Surıyenin bir kısım topraklarında ve zini izah etmiş ve tiksine liksine anaÜç Ticaret Odası temsilçileri, Ticaret lerin ne olabiteceği hakkmdaki soıusumu?tur. Eir çuvaldan ibaret olan mevsimin Tokvoju bombardunan etmeleri tnuh Rusîarın harbe do§ıudsn doğruya tnü Lübnanda yerlerini tutacaklardır. Eun yasa lehinde oy verecpömi. zira haıbi Bakanı Raif Karadeniz tarafından ft na cevaben Odalar tarafından bır r | daha'e etmeksızın, Japonyaya karşı dan başka Fransa, Yakınşarkta bazı onlemek için daha iyi bir carenin çim atlarm esaslı ve hep birden düsmesıni por hazırlanmıştır. Bu raporda, îiatlabu ilk mahsulu kuru üzumü müzaye teme'dır. Rusların Japonya harbine yakında harbde kullanılmak üzere Vladuoslok hava meydanlarının kontrolünü de diye kadar bulunamanuş olduğunu söy sağlıyacak tedbirlere nereden ve nasıl rm hemen düşürülemiyeceti, axıcak esasU de sonunda kilosu 75 kuruştan satış Arkası sahtfe 3, Sü. 7 de Arkar, saluje 3, Sıi. 2 de elinds tutacaktır. müdahale edecekleıine dair olan bu bajlanması uygun olacağı ve bu tedbirlemiştir. kooşeraüfi alaııştır. Churchill gittiği halde faaliyet devam ediyor Truman ile Stalin yaalnız iki memleketi alâkadar eden işleri görüşecekler. Hariciye Nazırları da İngiliz temsilcisile toplanarak cumadan sonraki konuşmalara zemin hazırlıyacaklar Sovyetler bir "Tuna Devletleri , kurulmasım istediler Berlintle açlık Şehri idare komitesi dün toplandı Toprak Kanunu köylüye anlatılacak Yüksek Tarın Enstitüleri profesörlerinden gruplar teşkil olnndu, bu gruplar yurdısn mnhtelif bölgelerine hareket ediyorlar Uludag Prevantoryomunun Bursada çıkardıgı mesele Şehir içme sularınm müessese yakınından geçmesi halkı endişelendirdi, hükumete başvuruldu, Sağlık Bakanı izahat verdi Runten gözile ahvali âlem EİZİM DENİZ Japonya ve Rusya Japonyanın sulh yoklamaları Sovyetler Vladivostok bölgesini harbde kullanılmak üzere Anglo Sakson kuvvetleri emrine vereceklermiş Yeni harbin tohumlarım atıyoruz Ticaret Hayat nasıl ucuzlar? Bakanlığına dikkate değer bir rapor gönderdiler Odaları temsilçileri, Tic^ret Egede ilk üzüm mahsulü Suriye meselesiıtde yeni bir anlaşma
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog