Bugünden 1930'a 5,447,291 adet makaleKatalog


«
»

20 Temmnz 194S CUMHURİYET Devlet Orman İşletmesi Elâzığ tşletme Müdürlüğünden: 1 îşletmemizin Kalan bölgesi (Şehir) ormanımn (1) numarah maktaından kesilecek (9000) kental meşe odununa tekabül (1800) kental meşe kömürünü imal ve (20) kilometre rr.esafedeki Körkes deposuna nakil ve istiii açık eksiltmeye konulmuştur. 2 Eksiltme 30,7/945 pazartesi günü saat 15 te Elâzığ İşletme binasmda müteşekkil Satış Komisyonunça yapılacaktır. 3 Beher kental meşe kömürünün kesim, imal ve Körkes deposuna naklinin muhammen bedeli (550) kuruş olup geçici teminatı (743) liradır. 4 Buna aid şartname ve mukavele projesi Orman Umum Müdurlüğünde ve İşletme Müdürlüğümüzle Kalan Bölge Şefliğinde görülebilir. 5 İsteklilerin belli gün ve saatte teminatlarile birlikte Komisyona müracaatleri. ' (9G92) Peblivan Güreşîeri 22/7/945 pazar günü İKRAMİYELER Başa 200 Lira Başaltı 125 » Büyük orta 80 • Küçük orta 60 > Deste 40 > Bütün pehlivanlar davetlidir. SİNİB HEKİMİ Gebzede: Yağlı RESİM M Ü S A B A K A S I Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğünden: 1 Umum Müdürlükçe hazırlanan karma spor sınavlannda başan gösterenlere müsabakalarında gerekli dereceleri kazananlara verilecek rozet ve madalyalarla, gene çeşidli spor bölümlerinde rekor sahibi olanlara verilecek plaket ve rozetlerin ve Türk sporuna büyük hizmetlerde bulunmuş olanlara verilecek iftihar rozeti ve madalyalarının resimlerinin yaptmlması Türk sanatkârları arasmda müsabakaya konuhnuştur: 2 Bu müsabakaya herkes iştirak edebilir. 3 Müsabaka müddeti 1 ekim tarihinde sona erecektir. Tekliflerin o gün saat 17 ye kadar Ankarada Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğüne gönderilmesi veya ayni gün ve saate kadar postaya verilmesi ve bunun tevsiki şarttır. 4 Gönderilecek resimler beyaz kalın kâğıd veya karton üzerine renkli olarak ve rozet ve madalya tabiinin 10 misli büyüklüğünde ve plâketler tabii büyüklüğünün iki misli büyüklüğünde resmedilecek ve kâğıdın bir köşesine tabiî büyükluk çizilecektir. 5 Herkes bir veya birçok teklifler gönderebilir. 6 Gönderilecek resimler aşağıda yazılı ayrı ayn altı parçadan ibaret olacaktır: a) Beden eğitimi rozeti b) Beden eğitimi madalyası c) Iftihar rozeti d) iftihar madalyası e) Rekor rozeti f) Rekor plâketi. 7 Teklifler, altı resimden beden eğitiminç aid olanlar. iftihar rozet ve madalyası ve rekora aid olanlar olmak üzere üç grup halinde tetkik edilecek ve her grupta birinci gelecek teklif 200 lira ve ikinciliği kazanacak olan 100 lira nakdî bedel mukabilinde satın alınacaktır. Umum Müdürlük bu suretle satın alacağı teklif resimlerini dilvliği gibi kullanmakta serbesttir. 8 Teklifler, umum müdürlükçe seçilecek beş kişilik bir jüri tarafmdan incelenecektir. Jüri kararı gazete ile ilân edilecektir. 9 Yapılacak madalya, rozet ve plâketlerin temsil edeceği mâna ve mefhumlarile bunlarm kullanış şekli hakkındaki izahname bedelsia olarak istiyenlere gönderilir. 10 Teklif resimlerile beraber alçı, tahta veya madenlerden yapılmış, aslının taklidi modeller de gönderilebilir. Ancak bunlar herhangi hir tercih hakkı vermez. 11 Jüri karanndan sonra teklif edilen resimler bir sergi halinde teşhir edilecektir. 12 Tekliflerin üzerine isim, hüviyet ve adres yazılmayıp sadece rakamdan ibaret bir rümuz konulacak ve ayrıca mühürlü bir kapah zarfla hüviyet bildirüecektir. (9426) Suriyeye Dövizli İhracaf Hakkmda İfhalâfçı ve İhracaiçı Birlikleri üîiîumî Kâtibliğinden: fngiltere ile aramızdaki ticaret ve tediye anlaşması hükümlerine uyularak Türkiyeden Suriyeye bir müddet için îngiliz lirası karşıhğında ihracat yapılacağı Ticaret Bakanlığınm iş'an üzerine ilân olunur. (9782) |M Islanbul Belediyesı llânları Beyoğlu 5 inci Noterliğine : Dr. KONOS Hastalarmı Beyoğlu Sakızağacı Cad. 19. Dr. Kukulis'in muayenehanesinde her gün 9 dan 12 ye kadar kabul eder. SATİUK ÇASHOÂN M M l TAM DUVEN Devlet Orman İşletmesi Kızılcahamam Işîetme Müdürlüğündsn: 1 Devlet Orman İşletmesi Kızılcahamam İşletme Müdürlüğüne bağh Uruş bölgesi emvalinden olup kamyon yolile Ankara şosesine irtibatı olan Güdül deposunda 1 4 numaralı istiflerde mevcud (790) aded muadili (54) M 3 , (876) D 3 . çamdan mamul tam düven açık artbrmıya çıkarümıştır. 2 Açık arttırma 24/7/945 tarihine rashyan sah günü saat (14) te Kızılcahamam Devlet Orman İşletmesi İşletme Müdürlüğü binasında toplanacak olan komisyon huzurunda yapılacaktır. 3 Açık arttırma ile satışı yapılacak düvenlerin beher metre küpünün muhammen bedeli (190) lira olup muvakkat teminat % 7,5 hesabile (781) lira (98) kuruştur. 4 Bu işe aid açık prttınna şartnamesi Ankara Orman Umum Müdürlüğü ile Ankara, Karabük, Seben, Devrek İşletme MüdürlüklerUe işletmemizda ve Uruş Bölge Şefliğinde görülebilir. 5 İsteklilerin arttırma günü muvakkat teminatlarile btlikte işletmemiza müracaatleri ilân olunıır. (9429) Şehir imar plânına göre Taksim Harbiye ve Maçka arasmda tesis ve İstanbul Millî Korunma Savcıhğıninşa edilecek (2 numarah park) m sahası dahilinde bulunması hasebile genel dan: faydalar adına kamulaştırılmakta olan yerlerden Beyoğlu Harbiye tnahailesinde kadastronun 774 üncü adasında 12 parsel, E. 5, 5 Mü. kapı numarah arsaya Ilâm: 945/9441313 Tahdide aykırı hareket etmek sure3710 numarah Belediyeler kamulaştırma kanununa göre müteşekkil takdiri kıymet komisyonunça takdir ve Daimî Encümence tasdik olunan (140G0 lira) tile Millî Korunma Kanununa muhalekıymetin; mülkün tapudan alınan kaydmda 2304'34560 hisse sahibi Süleyman, fetten suçlu Küçükçekmece untu Hak100'34560 hisse sahibi Aüye'ye 200'34560 hisse sahibi Aliye tebliğ zımnında kının dükMnmda çahşır Emin oğlu tanzim oluann ve noterliğinizin 7797, 7796, 7790 numaralarına kaydedilmiş bu 11324 doğumlu Ali Gürbüz hakkmda 3005 lunan ihbamamelerin iade edilen nüshalarmdaki meşruhatımzdan bu hissedar sayılı kanuna tevfikan İstanbul 1 No. h larm mezkur adreslerde bulunamadığı ve ayrıca adresleri meçhul kaldığından Millî Korunma mahkemesinde yapılan duruşma sonunda suçlunun 3abit görütebliğ ifa edilemediği anlaşılmıştır. Kanunî müddet zarfmda müracaatle nzaen takrir vermedikleri veya iti len fiilinden dolayı hareketine uyan razen yargıçhğa müracaat etmedikleri takdirde haklarmda kanur.î muameleye Millî Korunma Kanununun muaddel tevessul olunacağından tebliğ makomma kaim olmak üzere keyfiyetin ıki yev 21, 552, 63 uncu madde'erina tevfikan mî gazetede neşir ve ilânmı ve ilânı muhtevî gazetelerden birer tanesinin gön (20) lira ağır para cezasüe tecziyesine ve hükmün kat'ileştiğinde neşrine dair derilmesini saygı ile rica edeTİm. Işbu ilânr.amenin bir nüshası taleb veçhile ilân edilmek üzere Cumhuriyet mezkur mthkemeden verilen 11 $ '44 tarih ve 44 1525 sayılı karar kat'ileşgazetesine tebliğ olunur. mekle ilân olunur. Cumhuriyet gazeteIstanbul Vali ve Belediye Reisi r.amma sile neşrolunacaktır. Istimlâk Müdürü Kâmil Pekiner (9712) Eczacı ve Operasyon Hemşiresi Ahnacak Sümerbank Sellüloz Sanayii Müessesesi Müdürlüğünden: «Izmit» 1 Müessesemiz sağlık teşkilâtına 140 lira aylık ücretli bir eczacı ile bir operasyon hemsiresı alınacaktır. 2 isteklilerin kısa hal tercümelerinl havi bir dilekçe v« •1lerindeki belge suretlerile 30/7/1945 tarihine kadar Izmittekl müesaesemlz Müdürlüğüne müracaat etmeleri lâzımdır.. 3 Halen çalışanlarm bulundukları yerlerin yanlı muvafakaÖerini almaları lâzımdır. 4 Müessesemize tayin edilecek eczacı ve hemşireye aylık ücretlarîle birlikte pahalılık zamnu, aynî yardım, çocuk zammı ve müessesenin umumî faaliyetine göre iyi mesaileri haünde aylıklannın yüzde 25 in« kadar prim ve senede iki aylık nisbetinde ikramiye verilecektir. (9196) Beyoğlu 5 inci Noterîiğine: Şehir imar plânma göre Taksim Harbiye ve Maçka arasmda tesis ve Inşa edilecek (2 numarah park) ın sahası dahilinde bulunması hascbile genel faydalar adına kamulaştınlmakta olan yerlerden Beyoğlu Harbîye mahallesi Dere soksğında kadastronun 774 üncü adasında 14 parsel ve E. 1 kapı numarah dutluk tarlasma 3710 numarah Belediyeler kamulaştırma kanununa göre müteşekkil takdiri kıymet komisyonunça takdir ve Daimî Encümence tasdik olunan '3276 üç bin iki yüz yetm'ş altı lira) kıymetin mülkün tapudan alınan kaydmda 1,24 hisse sahibi Süleyman kızı Nazifeye tebliğ zımnında tanzim olunan ve noterliğinizin 7780 numarasına kaydedilmiş bulunan ihbarnamenin iade edilen nüshamzdaki meşruhatınızdan bu hissedarın vefat ettiği ve mumaileyhin veresesi de taayyün edemediğinden tebligatm ifa edilmediği anlaşıhmştır. Varislerin kanunî müddet zarfında müracaatle rızaen takrir vermedikleri veya itirazen yargıçhğa müracaat etmedikleri takdirde haklarmda kanunî muameleye tevessül olunacağından tebliğ makamma kaim olmak üzere iki yevmî gazetede neşir ve ilânmı ve ilânı muhtevî gazetelerden birer tanesinin gönderilmesini saygı ile rica ederim. Işbu ilânnamenin bir nüshası taleb veçhile ilân edilmek üzere Cumhuriyet gazetesine tebliğ olunur. Istanbul Vali ve Belediye Reisi namına Istimlâk Müdürü Kâmil Pekiner (9713) f Satılık Bcyahane İşler vaziyette, santrifüj, çamaşır yıkama makinesi, kazanlar, vesaire devren veya perakende olarak satıhktır. Müracaat: Ketenciler, Kurukahveci han No. 21 22 ] Hulusi lâboratuan. Eminönü Tekel Genel Müdürlüğünden: Açık bulunan 120 lira ücretli müfettiş muavinlikleri için yazıh ve sözlü imtihan açılmıştır. Imtihan Istanbulda yapılacaktır. Imtihana kabul edilebilmek için aşağıdaki şartlar aranır. A Iktisad veya Hukuk Fakültelerile Siyasal Bilgiler ve Yüksek Ticaret ve Iktisad okullarmdan veya bunlara muadil ecnebi oku'llarından mezun olmak. B Imtihan gününde 30 dan yukarı yaşta ohnanıak. C Sıhhî durumu iklim değişikliklerine ve her çeşid yolculuk güçlüklerine dayanmağa müsaid olmak. D Ahlâk ve seciye bakımından müfettişlik mesleğine kalmasma mâni bir hali bulunmamak. E Fiilî askerlik hizmetini yapmış olmak veya tecilli bulunmak. Istekli olanların 10/81945 gününe kadar dilekçe ile Genel Müdürlüğüne müracaat etmeleri ve dilekçelerine: 1 Nüfus kâğıdı asıl veya tasdikli örneği. 2 Tahsil vesikası asıl veya tasdikli ömeğL 3 Iyi hal kâğıdını, 4 Askerlik vesikası asıl veya tasdikli örneğinl. 5 4.5X6 boyunda alü fotoğrafı. 6 Tam teşkilâth hastanenin sıhhl raporunu eklemeleri gerektir. (îstiyenlerin sıhhî muayeneleri idarece yaptırıhr..) Imtihana kabulü ehil görülenlere nerede ve hangi günde imtihan »dilecekleri yazı ile bildirilir. Diğer isteklilere de vesikaları geri gönderilerek neticeden bilgi verilir. Imtihan konulart: Iktisaddan: Istihsal, tedavül, inkisam, istihlâk bahisleri. Ticaret hesab ve usulü defteriden, basit ve mürekkeb faiz, iskonto, faizli ticarl hesabı cariler, ticarî muhasebe. Finanstan: Bütçe, (ihzan, tasdikı, tatbikı, kontrolu) vergiler. vergi nazariyeîeri, vasıtah vasıtasız vergüer. Hukuk: Idare hukuku (vilâyetler idaresi, danıştay, memurin kanunu, memurin muhakemat kanunu. Ceza hukuku: Devlet idaresi ve âmmenin ıtımadı ve tnal aleyhindeki suçlara mütealîik hükümler. Ceza usulü: Vazife ve salâhiyet babisleri. Tahkikat usullerine aid hükümler. Ticarî hukuk: Kara ticaret kanunu. Medenî hukuk: Icar, hizmet kefalet, âkidleri, zaman aşılı hükümieri Ecnebi dilleri: Fransızca, ingilizce, almanca dillerinden hiri dikte tercüma. (3252) mmmmmmmmm " J t s M Kemal Saracoğlu O O R I O R " " " ^ S'sU Etfal Hastanesl DAHİLİYE MÜTEHASSISI Ankara cadd»sl No 15 Te!: 20189 Demiryol Meslek Okuluna Talebe Alınacak Devlet Demiryolları ve Limanlan tşletme Genel Müdürlüğünden: Devlet Demiryollarının muhtelif şubelerine memur yetiştirmek üzere Ankaradaki Demiryolu Meslek Okuluna müsabaka ile talebe alınacaktır. Okul, parasız ve yatıhdır. A) Kayıd ve kabul şartları, 1 Türk olmak, 2 Ortaokul mezunu olmak, 3 Okumağa ara vermemiş bulunmak, 4 15 yaşmdan küçük, 18 yaşından büyük olmamak, 5 En az 1,56 boyda olmak, 6 idarece yaptırılacak muayenelerde sağlamhğı anlaşılmak,^ B) Müsabaka imtihanlan (Türkçe, Geometri, Cebir ve Fizikten) yapiiacaktır. C) Müsabaka imtihanlannın yapılacağı yerler ve tarihler: 1 Ankara, Haydarpaşa, Eskişehir, Balıkesir, Afyonkarahisar, Izmir, Kayseri, Adana, Malatya, Erzurum, Sıvas işletme Müdürlüklerinde 15 ağustos 1945 tanhinde yapılacaktır. D) Kayıd ve kabul muamelesine işletme Müdürlüklerirde 10 temmuz 1945 pazartesi günü başlanacak ve 11 ağustos cumartesi günü son verilecektir» Fazla tafsilât almak istiyenler yukarıda yazılı işletme müdürlüklerıno müracaat edeceklerdir. (9058) Karabiga Belediyesinden: 1934 yılmda kasaba tenviratı için yeni olarak ahnan 35 beygir takatinde Belçika markah maküs alevli ve üç sene kullanılmış olan lokomobil makinesi halen işler bir halde ve ftrızasız olarak aşağıdaki şartlarla satıhğa çıkanımıştır. 1 Müzayede 16/8/1945 perşembe günü açık arttırma yolüe Karabiga Belediyesinde saat 15 te yapılacaktır. 2 Müzayedeye iştirak cJsbibnek İçin müzayededen bir ^ün '.wel teminat olarak 500 lira Karabiga Belediyesine yatırılacaktır. 3 ~ Dıale bedeli ihaleyi müteakıb para olarak Karabiga Belediye veznesine teslim edilecektir. 4 TellâÜyesi alana aiddir. 5 Müzayede kesbi fcat'ivet ettiği takdirde makine bulunduğu yerde teslim edilecek, sökme, 3mba:âj ve nakil masraflan alana aid olacaktır. (9297) Beyoğlu 5 inci Noterliğine: Şehir imar plânına göre Taksim Harbiye ve Maçka arasmda tesis ve İnşa edilecek (2 numarah park) ın sahası dahilinde bulunması hasebile genel faydalar adına kamulaştmlmakta olan yerlerden Harbiye mahallesi Küçükçiftlik sokağında kadastronun 774 üncü adasında 1 parsel ve eski 18 kapı nuniaralı Dutluk tarlasma 3710 numarah belediyeler kamulaştırma kanununa göre müteşekkil takdiri kıymet komisyonunça takdir ve Daimî Encümence tasdik olunan (4632 dört bin altı yüz otuz iki lira) kıymetin mülkün tapudan alınan kaydmda 9600 172800 hisse sahibi Mustafa Kâşif ve 14400/172800 hisse sahibi Eaşide tebliğ zımnında tanzim olunan ve noterliğinizin 8304, 8305 numaralarına kaydedilmiş bulunan ihbamamelerin İade edilen nüshalarmdaki moşrunatmızdan, hissedarların mezkur adreslerde bulunamadığı ve aynca adresleri tahakkuk etmemiş olduğundan tebligatın ifa edilemediği anlaşılmıştır. Kanunî müddeti zarfmda müracaatle nzaen takrir vermedikleri veya itirazen yargıçhğa müracaat etmedikleri takdirde haklannda kanunî muameleye tevessül olunacağından tebliğ makamma kaim olmak üzere iki yevmî gaeetede neşir ve ilânmı ve ilânı muhtevi gazetelerden birer tansinin gönderilınesini saygılanmla rica ederim. Işbu üânnamnin bir nüshası taleb veçhile ilân edilmek üzere Cumhuriyet gazetesine tebliğ olunur, istanbul Vali ve Belediye Reisi namına Istimlâk Müdürü Kâmil Pekiner Göz Hekimi Nari Feftmi Ayberk Haydarpasa Nümane Hastanes) Göı Mütehassısı tstanbul Beledlvesl karslslnds relefon : 23212 (Satılık Arsalar) îstanbul Dosya No. 55100/5523 Odun ahnacak Elâzığ Aküye ve Asabiys Hasianssi Baştabibüğindsn: Defterdarlığından: Cinsi Kıymeti Teminatı Lira Lira Tahmin olunan bedel İlk teminat Cinsi Miktan Lira Lira Kuru meşe odunu 400,000 kilo 24400 1830 1 Elâğığ akliye ve asabiye hastanesinin 1945 akçalı yılı ihtiyacı olan yukarıda yazılı odun 16 7,945 gününden itibaren kapalı zarfla eksiltmeye kanmuştur. 2 Eksiltme 6 '8 '945 pazartesi günü saat 16 da Elâzığ hükumet konağınYüksek Ziraat Enstitüsünün aralık 1945 ayj sonuna kadar ihtiyacı olan aşağıda Iistede cins ve miktarlarile tahminî da Sağlık Müdürlüğü dairesinde toplanacak komis>Ton marifetile yapılacaktır. bed?"erile muvakkat teminatı yazılı yiyecek maddeleri hizalannda işaretü şekilde eksiltmeye konulmuştur. 3 Bu odunun şartnamesi akliye hastanesinde olup talibler her gün göisteklilerin şartnamesini görmek üzere her gün ve eksiltmeye girmek için 26/7/945 perşembe günü gruplar hizasındaki rebilirler. yazılı saatlerde Levazım Âmirliğine kanunda yazılı vesikalarla ve teminatlarile birlikte gelmeleri. 4 Isteklilerin 2490 sayılı kanunda tasTİh olunan vesaikle birlikte teklif Cinsi Milctan Azamî miktarı Flaü Tutan Teminatı Teminatı îhale şekli mektublannı eksiltme saatinden bir saat evvelisi olan saat 15 te mühürlü zarf Tutan Sığır eti 1.981,00 2.000,00 150,00 2000 » 100 » 148,58 1981 » Lçinde komisyona teslim etmeleri lâzımdır. Bu saatten sonra verilecek teklif Koyun eti 25000 > 170 » 32.366,30 42.500.00 2.427,47 3.187.50 19039 » mektublarımn kabul edilemiyeceği ilân olunur. <9778) Kuzu eti 3.348.80 4.800.00 360,00 160 . 251,16 2093 . 3000 » 32.696,10 49.300.00 3.697.50 kapalı zarf 2.827,21 Ankara Yiiksek Ziraat Ensfitüsii Rektörlüğünden: Yumurta Pastırma Beyaz peynlr Kaşar peynir Zeytin tane Pekmez Tahan helvası Pirinç K. Fasulye Mercimek Pirinçunu Kalın tuz Kırmızı bıber Kuru kayısı Kuru erik Şam fi3tığı Ceviz içi Kuru üzüra Kuş üzümü .Makarna Bulgur Patates Kuru soğan Sarmısak Salça Yeşil sabun Soda Semizotu Taze bakla Taze fasulye Taze kabak Domates Dolma biber Patııcan 51863 ad. lfiO 1295 994 980 441 616 112 5096 5488 2996 140 1414 10 105 140 100 133 900 40 kg. » » » » * . » » » > » » » » > » » > 60000 ad. 1500 1500 1500 1000 500 800 200 kg. » > » » » * 6 ı 300 200 300 145 150 70 185 120 60 60 120 12 200 k %. . » ı . • > ı> • > ı> > » » 3.1H.78 480,00 2.590.00 2.982,00 1.421,00 661.50 431,20 207.20 8.772,90 6.115,20 3592,80 1.797,60 168,00 169.68 20.00 11.563,28 231,00 224,00 300,00 212,80 720.00 32,00 1.719,80 923,00 1.170.00 2.093,00 5.331,20 1.997,10 56,00 1.274.00 8.658,30 391,30 171,99 563,29 23,10 253,75 512,40 436,00 321^0 226,80 474,60 15.00 2.262,95 3 600.00 4.500,00 3.000.00 4.5O0.00 1.450,00 750.00 560.00 370.00 15.130,00 7.200,00 3.600,00 240,00 180,00 11.220,00 440,00 320,00 240.00 800,00 40.00 1.840,00 1.420.00 1.350,00 2.770,00 5.425,00 2.100,00 80.00 1.500,00 9.105,00 1.300,00 189.00 1.489,00 30.00 375.00 540,00 525,00 600,00 400,00 900,00 3.370,00 233.38 34,00 194,25 224,00 106,00 49,00 33.00 16.27 656.52 491,00 246,96 135,00 12.50 13,00 1.50 899.96 17,33 17,00 22,50 16,00 54,00 2,38 129,21 70,00 88,00 158,00 399,84 150,00 5,00 96,00 650,84 30,00 13.00 43,00 1,80 19,00 38,43 33,00 34,00 17,00 35,00 1.00 179,23 270.00 açık eksiltme 337.50 225,00 337,50 108,75 57.00 42,00 1.107,75 kapalı zarf 540,00 270,00 18.00 13,50 841,50 kapah zarf 33 00 24,00 18,00 60,00 3,00 138,00 106,50 102,00 208,50 406,88 158.00 6,00 113.00 683,88 98,00 15.00 113,00 3,00 28,00 40,50 40,00 45,00 30,00 68,00 254,50 A R P A ve Y U L A F Mubayaası Merinos Yetiştirme Oiftliğî Miidürliiğynden: Üsküdar, (Nuhkuyusu) Pazarbaşı Mah., Miroğlu So. eski 30, yeni 40 kapı sayılı, 108 M2 arsanın 240 960 hissesi. 25 2 52301/2111 Beyoğlu, Pangaltı Mah., Çimen So. eski 219, yeni 189 kapı, 632 ada, 21 parsel sayılı 60 M2 arsa. 180 14 52301/3189 Beyoğlu, (Taksim) Bostan Mah., Solak So. eski ve yeni 19 kapı, 804 ada, 17 parsel sayıh 39 M2 arsa. 117 9 52301/2331 Beyoğlu, Bülbül Mah., Tavşan So. 549 ada, 14 parsel, eski ve yeni 1 kapı sayılı 66,75 M2 arsa. 134 11 52301/4210 Eminönü, Mercanağa Mah., Nargileci So, 769 ada, 2 parsel, 8 kapı sayıh 53 M2 arsa. 780 59 Yukarıda yazılı gayrimenkuller açık arttırma ile satışa çıkanlmışsa da istekli bulunmadığından 16/7/945 ten itibaren bir" ay içinde pazarlığa bırakılmıştır. İsteklilerin geçici teminat makbuzlan ve nüfus cüzdanlarfle 16/8/945 tarihine kadar Millî Emlâk Müdürlüğündeki Komisyona başvurmaları. (9672). 6000 * 6000 > 200 * 1500 » 1 Bandırma Merinos Yetiştirme Çiftliği ihtiyacı içhı 150 ton yulaf ve V) ton arpa kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 2 Ihale 30 temmuz 945 pazartesi günü saat 14 te çiftlik Idare heyeti merkez binasında yapılacaktır. 3 Muhammen bedel 19 kuruş hesabile 57000 lira ve muvakkat temiaat da 4100 liradır. 4 Teklif mektublan ihale günü saat 13 te makbuz mukabüinde Çiftlik Müdürlüğüne teslim edilecektir. 5 Şartnameyi görmek ve fazla tafsilât, almak istiyenlerin Çiftlik Müdürlüğüne müracaatleri. (9265) İzmir Cumhuriyet Savcılığından: Muhammen bedeli Muvakkat teminatı Cinsi Adedl Lira Lira Efanek 100580 24.300 1823 1 İzmir Cezaevinin beher gün için vasatî 470 aded ekmek hesabile 945 akçe yılı aralık ayının sonuna kadar yedi aylık ekmek ihtiyacı kapalı zarfla eksiltmeye konulmuş ise de talib zuhur etmediğinden 20 gün müddetle kapah zarfla eksiltrnenin yeniden açılmasına karar verilmiştir. Ekmeklerin mîktarile muhammen bedeli ve muvakkat teminat tutan yukarıda gösterilmiştir. 2 Ekmekler tek tip neviden olup beheri 750 gramhk olacaktır. 3 Şartname örneği Izmir C. Savcılığuıdan bedava ahnabilir. 4 Eksiltme 1/8 945 çarşarcba günü saat 10 da İzmir C. Savcılığı d/dre. sinde Satın Alma Komisyonu tarafmdan yapılacaktır. 5 Taliblerin lüzumlu vesikalarile birlikte teminat makbuzlannı v« teklil zarflarını eksiltme zamanmdan bir saat evveüne kadar Komisyon Başkanlığına tevdi etmeleri gerektir. (9294) Arabsun Belediye Başkanhğından: 200 . 200 » 150 . 1000 > 50 * 2000 » 3000 » 15500 7000 100 1500 » > > > 200 <» 160 • » 300 .• 160 » 80 . 80 , 71 > 45 , 35 30 80 100 1300 » 2600 > 15232 » 6657 » 70 . 1274 . 301 » 637 » 154 1015 854 1246 1071 567 791 » . > » » » > , > > » 1000 » 700 , 200 1500 900 1500 2000 1000 1500 , » » » . • . 130 27 15 25 60 35 30 40 » 60 » . Gmp Grup Grup Grup 5 Grup Grup Grup Grup Grup 2 saat 11 de 3 saat 11J.5 te 4 saat 11,30 da 5 saat 11,45 te 6 saat 15 te 7 saat 15,15 te 8 saat 15.30 da 9 saat 15.45 te 10 saat 16 da 1 Eksiltmeye konan iş: Arabsun Beleı3iyesine aid ilçenin imar plânına esas olmak üzere 2000/1 mikyasmda tesviye münhanili haritanın yapıhnası. Muhammen bedeli 1500 liradır. 2 Eksiltm« 6/8/945 günü saat 15 te Arabsun Belediye Encümeni hururile yapılacaktır. 3 Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 112 lira 50 kuruş teminat vermesi lâzımdır. 4 Yapılacak olan harita Bayındırîık Bakanlığınm bu iş için hazırladığı açık eksiltme esaslar dahilinde ve Baymdırlık Bakammn bu husustakd talimatına tamamen uygun olacaktır. Teknik tercümeye muktedir olanlar tercih olunacaktır. İsteklilerin 5 isteklilerin eksiltme gününden en az üç gün evvel Arabsun BelediEminönü Âşirefendi caddesi İmar han No. 23 r 24 e müracaatleri. açık eksiltme yesine gösterecekleri mall ve fennl referans karşılığı ehliye* vesikaaı ahnalan sarttır. 6 Bu işe aid şartname bedelsiz olarak Belediye Idaresinde görülebiür. 7 Teklif mektublan yukarıda göîterilen saatten bir saat evveline kaOrtaokullarda türkçe, matematik, tabiiye, ingilizce, fransızca, ahnanca, dar Arabsun Belediye Encümeni Başkanlığına makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile gönderilecek mektublarm da en son 2 nci maddede yazılı saate resim ve müzik öğretmen muavini olmak istiyenler için 12 eylul 1945 tarihinde kapalı zarf . kadar gelnüj olması lâznndır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (9433) başlamak ve 22 eylul 1945 tarihinde scna ermeık üzere Ankara Gazi Eğitim Enstitüsünde ve İstanbulda Yüksek Öğretmen okulunda bir imtihan açılacaktır. (Resim ve müzik derslerinin imtihanı yalnız Gazi Eğitim Enstitüsünde yapılacaktır.) açık eksiltme I Bu imtihanlara girmek istiyenlerin aşağıda yazılı şartları taşımalari. lâzımdır. Devlet Orman İşletmesi Kızılcahamam A) Türk. olmak, îşletme Müdürlüğünden: B) 20 den aşağı ve 45 ten yukarı yaşta olmamak, 1 Devlet Orman îşletmesi Kızılcahamam îşletme Müdürlüğüne bağh C) Tam devreli üseden veya 4 veya 5 veya 6 yıllık öğretmen okulundan Uruş bölgesi emvalinden olup kamyon yolile Ankara şosesine bağlı Güdül mezun olmak. (Olgunluk imtihanı ihdas edildiği tarihten sonra Useden mezun deposunun 5 7 numarah istifte mevcud (825) aded muadili (57) M 3 . (443) D^. olanların olgunluk imtihanını vermiş olmaları ve öğretmen okulu mezunlarınuı çamdan mamul tam düven açık arttırmaya çıkarılımştır. en az iki yıl ilkokullarda öğretmenlik yapmış bulunmaları şarttır.) 2 Açık arttırma 24/7/945 tarihine raslıyan sah güııü saat (14) te KızılII Imtihana gireceklerin aşağıda yazılı belgelermi bir dilekçeye bağcahamam Devlet Orman tşletmesi İşletme Müdürlüğü binasında toplanacak olan İıyarak 15 ağustos 1945 tarihine kadar Millî Eğitim Bakanlığma göndermelcri açık eksiltme komisyon huzurunda yapılacaktır. lâzımdır. 3 Açık arttırma ile satışı yapılacak düvenlerin beher metre küpünün A) Nüfus hüviyet cüzdanı (Tasdikli örneği) muhammen bedeli (190) liradır. Muvakkat teminatı % 7,5 hesabile <819) lira B) Okul diploması (Aslı gönderilecektir.) (54) kuruştur. C) Dogruluk kâğıdn (Öğetmenier için lüzum yoktur.) 4 Bu işe aid açık arttırma şartnamesi Ankara Orman Umum MüdürD) Sojlık kurulu raporu (Millî Egiüm idarelerinde mevcud örneğine lüğü ile Ankara Karabük, Seben. Devrek Tşletme Müdürlüklerile işletmemizde uygun olacaktır.) ve Uruş Bölge Şefliğinde görülebilir. E) Dört aded 4X6 boyunda kartonsuz fotoğraf. 5 İsteklilerin arttırma günü muvakkat teminatlarile birlikte işletmemize F) Öğretmen okulu mezunlarmın ilkokullardaki hizmet müddetlerini (9025. müracaatleri ÜSn olunur. (9428) gösteren Millî Eğitim Müdürlüğünden almmış onanh ödev fiai. (9357> BİR INŞAâT ŞİHICETl IÜG1UZCE BİLEN BİR BAYİH 0 M T İ L 0 ARİYOR MiHî Eğlflüi Bakanlığmdan: SATİUK ÇAMDAN MAMUL TAM DUVEN
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog