Bugünden 1930'a 5,447,291 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURÎYET 20 Temmus 1945 DENIZCİLİK BAHİSLERİ Yeni bif karşı parti hakkuıdaki söylentiler «Yeni Ittihadcılar Partisi» doğarsa nasıl doğa. cak? Halk partisi karşısındaki durumu ve muha. lefetin şekli Demirağ partisi için bir düşünce Yazaıt: &ka Giindiiz Tarihlere hayret veran inkılâb'arımı» n ulaştığı bugünkü sağlanı ş?klini bir büyük çmara benzetmek çok doğru olur. yarınkl tarih bu büyük çmann kökünü araştınrken sık ve geniş bir tsrzda ittihadcılıkla karşüaşacaktır. vicdanca ve sürüp gelrmş gerçekltre saygı göstererek itiraf ptmelidir ki bu çınarın kökünde îttihid ve Terakkinin varlığı ve benliği geniş ölçüdedir. Her ağaç gibi büyük çmar da va!nız sağlam kökle yaşıyamaz. Onun bir ozsuyu (usare) bulunması gerektir. Bu özsu nedir? Bu, bütün Türk milletinin müşterek heyecanh ve faziletli ruhuâur. Bu ruh olmasaydı, şimdi fidan bile olamazdık, belki de kurur gid<!rdik. Iç işlerde darışmalarımız barışma^jrımız, kinlerımiz sevgilerimiz, çorbahklanmız duruluklarımız ne olursa olsun, fakat dış işlerimizde bir bozukluk vsya tehüke rezildiği anda bu ruh hiç bir ikaz ve işarete lüzum görmeden heraen, otomatik olarak yekpareleşir. Yakm ve en yakm tarihimizde bu yekparaHijin çok örneği vardır. Onları burada aıup kurcalamak bugün için uygun değil. 3enim burada net etmek istediğim, ';marlaşon büyük millî inkıiâbda Ittihad ve Terakki dsnilen vatanssverlik ve fazilet ruhunun mündemjç o!mas:dır. nüz filizlenmemiştir, fakat (yeni ittihadcılar, partisi) veya (ileri ittihad partisi') nin dogurmmu günle, saatle beklemek yanhş olmaz. Beş sltı yıldanberi bu fikir perakende bir surette vardı. Bir cenaze alayında esash oîarak doğdu: Büj'ük inkılâbcı, millî kahriman TaîSt Pasa merhumun cenazesi Sirkeciden (Hürriyetiebediye tepesi) iie götürülürken Istanbulun manzsrası, ölmez At«türkün İstanbula ilk giriş manzarasmm bir küçük eşi olmuştu. O gündon sonradır ki çahşmalar, fikir'eşmeler daha esash bir yol almıştır. Zaman bu fikri her gün biraz daha destek'.emckte idi. Bu parti nasıl cloğacak? Çahşmaların içyüzü bilinniediği için kesin bir şey söylenemez. Bununla beraber eski itti•hadcı metodu ile, işi dallandınp budaklandırmadan, birdenbire doğmosı ihtiır.ali çok kuvvetlidir. Bu tarzda doğınası da doğru olur. Serbe?t partinin olanca tantanalarla doğuşu memlekıti sarsmıştı. Ihtiyar, genc hiç bir ittihadcı böyle bir sakat harekete =»sla gcçmez. Partimiz karşısındaki duı umu r e olacak? İncelemeğe lüzum göstermiypcek kadar açıktır: Açık muhalefet Muvazeneci muhalefet. Yani bu bir «gerçek, yapıcı muhalefet» olacaktır. Çiftçi partlsinde ne olursa olsun ve nekadar yanhş olursa olsun az çok bir sınıf partisi kokıısu iddia olunabilir. Fakat bunda o koku hiç yoktur. Bunu C. H. partisiııin özünden meydana gelmiş saymak da mumkimdiir. Partimizin daha geniş, daha müsbet, daha verimli cahşabilmeîi !çin böyle bir müsbet kurulusa ihtiyicı Rittikçe artmaktadır. Bu mektublarıma belki dudak büküp beğenmiyenljr bulunaeaktır. Zarar yok. Herkese kendi erdazesine göre kumaş vermezler ki. Oyleler bu memleketi bir tapulu çiftliğin harmanyeri sananlardır. Ileri geri konuşmanın henüz zamanı gelmediği için bu kadarı bugünlük yeter görayorum. Geçelim Demirağ partisıne. Kendisini hiç görüp tanıtnad'Şım hnlde eskimiş, yıpranmış, çemberlerden geçmiş bir inkılâbcı ve politikacı sıfatile ve pek samimî olar.ık söylerim ki sayın Demirağ bu zararh sevdadan vaz geçmeüdir. Bu sevdanın memlekete asla zararı yoktur, fakat bizzcıt kpndisine mutlaka zararı vardır. İngiliz kumaşlarının basma gelenler Yapılmakta olan tahkikat henüz neticelenmedi Memlekete getirilen ingiliz kumaşlarından bir kısmının ve düşük kahte'ıi başka kumaşlarla dcğiştirilmiş oiduğu kanaatine varılması üzerine Ticaret Bakanlığınca başlayan tahkikat henüz bitmemi^tir. Bu işi, Londra Ticaret Konsey yelij,inden gelecek cevabın aydmlaıacağı ümid ediimektedir. Kumaşların değiştirilmiş olduğu anlaşılmışsa da bunlarm Londradan Izmire gelirken mi, yok sa Izmir Istanbul arasında mı d«ği|tirildiği anlaşılamamıştır. Diğer tarafton, son zamanlarda ingiliz kumaş fabrik^torleri tarafından yapılan tekliflerin fevknlâde ucuz oluju göze çarpmaktadır. Meseîâ Ingilterenin kunıaşları en yiiksck kalitah bir fabrikasından Yerh Mallar Pazarlarına mctresi 12 şilinden yarım milyon metre kumaş teklif edilnıi^tir. Taciılere aid kumsşların alınacak olmasından dolayı kabııl edilememiş olan bu teklifin sipariçi eğer verılmiş olsaydı kumaşların metresi perakende olarak 16 liradan satılacnktı. Halbuki şimdi Yerli Mallar Pazarîarına tacirlerin verdie;i kumaşların nıetresi 3 0 3 4 lira arasında bulunmaktadır. îtelya, Japonyaya harb ilân etti. Bütün donanmasını, pilotlarının büyük bir kıamını Uzakdoğuda, Japonlara karşı harbetmek tizere Müttefiklerin emrine vermeği, aynı zamanda gönüllülerden mürekkeb bir seferî kuvveı teşkil edeıek Uzakdoğuya göndcrmeğı kararlaştırdı. Italyan hükumetinin bu kararı, 1943 pylulünde, Italya kayıdsız şartsız teslım olduktan ve Italyan harb gemıleri de, memlekeü felukete suıükliyen faşistlerin kara gömleklerini bir matem alâmeti olarak siyah' bayrak halinde grandi direklerine çekerek Müttefik limanlarına gittikten sonra, unutulmuş olan Italyan donanmapını tekrar günün konularından bir: hsîine getirmiş bulunuyor. Bu donanınaya bir guz atalım. * * * İtalyan donanntasmdan elde ne kaldı ? Yazan : ABİDIN DAV'ER Oİinıpiyakos'ıın son maçı Yazan: Eşref Şefilc Tatil günü olmadığı halde dün Şeref sahası güzide bir' kalabahkla dolmuştu. Olimpiyakos takımmm şehrimizde yapacağı son maçı görmeğe, Başbakanımız, Millî Savunma Bakanı, Millî Eğitim Bakanı, Valimiz de gehniştiler. Misafir takımla Beyoğluspor maçmm ilk on dakikası enerjik, fakat futbol bakımından yüksek değildi. iki taraf ekseriya ortadan ve havadan oynamak suretile gol yapmağa çahştılar. Olimpiyakoslular maçm yirminci dakikasma kadar Beyoğlusporlulardan hücum teşebbüsü itibarile daha üstün ve baskıh göründüler. Beyoğluspor kalesi önlerine sık sık gelen misafirlerimiz üç orta muhacimin girgin ve şutçü olnıayışları yüzünden gol çıkaramadılar. Beyoğlusporlularm mukabil hücumlarında Olimpiyakos müdafaası vazifesini akılhca yaptı. Merkez muavinleri dün de muvaffak olan oyunculann başında idi. Şunu da kaydetmek lâzımdır: Olimpiyakosun ağır bastığı dakikalarda gol çıkartamayışınm ilk sebebi, kendi muhacimlerinde ise, iiinci sebebi de Beyoğluspor kalecisinin dün en iyi oyuniarmdan birini göstermiş olmasmdadır. Yir mi beşinci dakikadan itibaren iki taraf da topu yerden oynamağa çahştılar, ve az çok muvaffak da oldular. Bu yüzden yirmi beşinei dakikadan itibaren maçın görünüşii daha cazib bir hal aldı. | yıbiarı ağır kruvazör smıfmdandır. Bu , sınıftaki 7 gemiden bir tane bile kalmarrıştır. Hafif kruvazörlerle muhriblerden de bir hayli battnlar olmuştur. Italyan denizaltılarının yarısmdan faziası da batraıştır. Son bir ingiliz haberino göre Atlantik meydan muharebesinda 65 İtalyan denizaltısı batırılmıştır. * * * tanesi büyük ve yenidir. 40 tan fazla denizaltı: Teslim olan İtalyan denizaltılan muhtelif tonajdadır. Bu filo ile beraber 170,000 tonluk ticaret gemisi de Müttefiklere teslim olmurtur. Fakat bu verdiğimiz rakamlar 194?, eylulünde teslim olanlardır. Almanya maölub olduktan sonra Almanlarırt eline geçen, bir hayli gemi de Mattefiklere teslim eJilmiştir. 1 J Teslimden sonra Itülyan donanması 1943 eylulünde büyük kısmile Müttefıkiere teslim olmuştur. Bir kısım gemiler de Ispanyaya sığınmışsa da bunlar sonradan Müttefiklere teslim edilmiştir. Bir kısım gemiler de Almanların eline düşmüştür; bunlardan batmıyanlar da Almanya mağlub olduktan sonra Müttefiklere teslim olmuştur. 35,000 tonluk yeni Roma zırhhsı, 1943 eyîulünde Maltaya gelmek üzere Italyadan kaçarken Alman uçaklan tarafından batırılmı^tır. Bııgün, Italyan donanmasmdan kaç gemi kaldığı tamamile malumumuz degılse de, hatırı sayılır bir kuvvetin Müttefiklere 1943 eylulünde teslim edildiğini biliyoruz. Bunlar şu gemilerdir: 5 zırhh: Bunların 2 si 35,000 tonluk, 3 tanesi 23,622 tonluktur. 8 hafif kruvazör: Bunlarm 6 tanesi büyük, 2 tanesi küçük kruvazördür. 31 muhrib ve torpidobot: Bunların 7 Harbe girerken llolya. 10 haziran 1940 ta harbe girerkeu İlalyan donanraası, dünyanm Inpi'tore, Amerika, Japonya ve Frangadcn sonra gelen be^inci deniz kuvvet idı. Mussolıni, Akdeniz için ortaya atlığı cilare Nostrum Bizim Deniz> Birinci devre Olimpiyakoslular hâkipalav/asmı gerçekleştirmek için kuvmiyetlerini devam ettirdikleri sırada vet H bir donanma vücude getirmek yosıfır sıfır» beraberlikle nihayetlendi. lunda buyıik gayretler sarfetmişti İkinci devre başladığı zaman misaItaiyan deniz kuvvetleri hep yeni veya firlerimizin bu mevsimde oynadıkları gemllerden nıürekkebüç maçtan epey yorgun düştüklerini > hissettik. Olimpiyakos takımı cem'î sürİtnlya, harbe girdikten iki hafta sonatinde olduğu kadar ferdî hareketlerinHer siyasî parti için îyi, kötü konuşra, Fransa sahneden çekilmiş oldıığu ABİDlN DAV'ER de de epey yavaşlamıştı. Bu sebeble ük m?k mümkündür. Ben burada yalnız, ve Ingıltcre, Almanya ile Italya karşıde\Tede tesis ettikleri hâkimiyeti devam çoğımluğu teşkil eden iyj taraflarrru sında yalnız kaldığı için, İngiliz don^nettiremediler. ikinci devrenin ilk on da bilerek ve istiyerek ahyorum. ma'i ikiye ayrılmak lorunda kalmıştı, kikası, iki takım hesabına müsavi geçti. Ittihad ve Terakki üç Ç3g geçirmiştir: Inçilizler, ayrıca PVansız filosu büyük Beyoğlusporlular bu on dakika içinde îstibdaddan kurtulup hürti7eti getirdikısm'nın da Alman veya Itaîyan dopek müsaid bir fırsatta bulunan muEkmeklerlr bozuk bir hal alması üzerine nanmalarma iltihak etmesi endişesi ği 23 temmuz 1908 e kadarı ilk çağdır. hacimlerinin şütünü dışarı çekmssile Eclediye, ıluıumu Ince!emp5e başlamış ve On yıllık meşrutiyetten kendini feshetmuhakkak bir golü kaçırmıs oldular. Oflsten bu h'.ısuota lzahat Htemiftlr. Ofl1', içinde, Fransız denia kuv\ eüerile de tiği 1918 e kadar geçen d s n r oıtaçağ. henüz gercken lzahatı gondermetnlştlr. çarpışmak ve onları zararsız bir hale Beyoğlusporlular, ikinci gol fırsatını, Ondan senrakine yeni çağ diyebiliriı. Kkmeklcrln slyah renkte çıkışına bu mev sokm:ık, gibi hakikaten güç bir duruOlimpiyakos kalesinin önü karıştığı bir Ilk çağda iki buçuk türlii Ittihad ve slmde Adsna ve Mersln çevreslncipn gelen ma düşmüştü. Böylece Akdenizde hasaniyede, gene ayağında top olan mubuğdaylar »ebeb ol&raJC gösterllroekte l?e de kimiyeti el« alabilecek bir sayı üstünTerakki vardı. Biri: Memieket dışında sade bu eebeb kalltenln bosuklugunu a iüğüne salub olan Italyan donanmisı hacimin isabetsizliğile kaybettiler. ve büyük vatansever rahmctli Ahmed çıklamaiSa *&fi gelmemektcdlr. Misafirlerimizin yorgunluğu gittikçe Rıza Beyin başkanhğrada çahşan TeBundan başfcn, bir çok semtlerde dalma çoCu hizmette, küçük bir kısmı da tezarttığından Beyoğlusporlular daha atak rakki ve İttihad. Obürü: Memleket içingâhta olmak üzere şu gemilerden müfırınlarJa ekmek bulunamadıgından, blgörünüyorlar. dekl Ittihad ve Terakki ki sonradaa na*nal(?7b. Beiedlyenln t^rzl lçlnt 8t41ay« rekkeb bulunuyordu: Dördüncü koçıı: (Centilmen koşusu) Onümüzdeki pazar günü yapılacak tek ad altında birleşnv.şlîrö:r. Buçuçu madıgiıician çlkftyets bnşlanmsştır. üglll8 zirhlı: On sekizinci dakikada OlimpiyakosÜç ve daha yukarı yaştaki ve sene olan üçüncü hafta at yarışlarının proler, bu noKta üzerinde de durnn\';tadırlar. da: Her ikisine maddî olarrk girmeğı Bunların 4 tanesi 23,622 tonluk, 27 gramı geçen hafta olduğu gibi büyük zarfındaki kazancları yekunu 2500 lirayı lular sağdan inmeğe başladılar. Sağ Evvclce c,<", fjrını franrala cıkarma müsa, ihtiyatsızlık sayan yarı Ittihadcılıktîr. açıklarmın ortaladığı top Beyoğluspor adcsl Terllmiştl. Bu miktarm çok olduğu, mil süratli ve 10 tane 320 Hk top taşı sürprizler doğuracağa benzemektedir. geçmiyen her ırka mensub at ve kıs müdafiinin kusursuz bir el açışı yüzünO yarı buçuklar zaman oldu ki birinci yapılan müracaatlerden an!nşıld;";ından, yan, yenileştirilnıiş eskl «rhlı idi; Bu haftaki programda beş koşu bulun raklara mahsus olup ikramiyesi 500 li den eüne değdi. Hakem bunu penaltıyı smıf kahrasıan olarak en önde yer kapfırınlnrın durumu yenlden lncelenmcktedlr. 4 tanesi 35,000 tonluk, 30 mil süratli maktadır. Bunlardan tlzerlerinde İki ba ra, niFsafesi 2000 metredir. mışlardır. Ayıblamanrîh, hattâ olağan hakkeden bir hareket sayarak Beyoğluve 0 tane 381 lik top taşıyan yeni zırhlı his bulunan üçüncü, dördüncü ve beMillî Eğitim D.tkanı Koşuya kayıdh atlar: şey saymalı. Çünkü dünyannı her yespor aleyhine penaltı verdi. Penaltıyı M11H Eğitim Baknnı Ha'nn All Tilcel, idi. şinci koşular oldukça ehemmiyetlldir. 1 Varad 71 kilo, binicisi Orlıan yapan Olimpiyakoslular birinci gollenni rinde, her zaman, her müsbet ve büyük j dutı öı;l?dpa sonra Mtl'l EJltlm nıüdurlü1 7irlılı kruvazör: Bilhassa çifte bahsin syaklarını teşkil Meker, 2 Komisarj 71 kilo, binicisi kazanmıs oldular. Bu umulmadık golle inkılâbda olduğu gibi yarı buçuklar fır(iıtne gelml? ve müdürlük men^ublarlle ge9232 tonluk, 22 mil yollu, 4 tane 254 eden dördüncü ve beşinei koşular haftaDemirağm iş ve politika hayatı apaçık lecelc deni yılı hazırlıklarını gözden geçlrdoktor Seferof, 3 Hümayun 71 küo, gevşeklikleri geçen misafirlerimiz hüsat bulur bulmaz heman kalbur üstülük top taşıyan eski bir gemi. ve bembeyazdır. Kazaaçıarınıa yolları mlştlr. nm enteresan kaşularıdır. binklsl Cahid Bakırküre, 4 Deste cumlarda birinci devredeki gibi enerjik ne geçerler ve asıllara taş çıkartırlar. 1 deniz uçakları ana gcmisi: da düz ve aydınlıktır. Ziyanlarının.degül 69,5 kilo, binicisi Said Akson, 5 davranmağa başladılar. Akşam karan'.ığı Tfcaret Odası topiintısı Yeni çağ ittihadcılığı yukarıda iddia recesi de bilinmektedir. Ilerkes bu bilKoşuların tahlil ve tahminlerl: Italyanın uçuş güverleli uçak gemisi Tlcaot Odaları tem^ilcıleri toplantılarıDiken 69 kilo, binici«i Nuri Dikencik, çöktüğü, meytab da parlamağa başladığı ettiğim gibi bütün inkılâbımızda vardır. gi ve kanaatime iştirak eder sanırım. Birinci koşu: (Satış koşusu) yoktu. Yalmz 4880 tonluk, 21 mil giden na clcvam edllmcktedlr. Dün de öjleden Bunların çoğu berıim gibi ihtiyarladı. Fakat zararh nokta jııd'ir: Sayın De evvel ve conra toplantıîar yapılmıştır, G« 20 uçak taşıyan bir deniz uçakları ana Üç ya.şındakl saf kan Arab erkek ve G Bugün 67,5 kilo, binlcisi Said Ak bir sırada, maçın son düdüğü çaîdı. Olimpiyakoslular şehrirhizd* kazandıkFakat erkek ve inkılâbcı ruhu dairna mirağ bugüne kadar birc;ok zorluklnra rek Istanbul. gcrekse Iznılr Ticaret Odala gembi vardı. dişi taylara mahsus olııp ikramiyesi 3&0 son. Çifte bahsin ilk ayağı olan bu koşu ları ilk galibiyetle sfhadan çıktılar. gencdir. İşte bu ihtiyar jrencler veya çarptırılmıştır. Bir çok haksız!ıklar« uğ rmın yaptıkları bir tckllf olan Akdenlz 11ira, mesafesi 1,400 metredir. 10 ajjır kruvazör: üçlü bahsin de bir ayağıdır. Bu ciGalatasaray Beşiktaş maçt genc ihtiyarlar son yirmi beş yıl içinde ramıştır. Onun başma gelenler hoş manlarına vapur ve motör seferlerl yapılKoşuya kayıdh taylar: Italyanın 7 tane lO.CflO tonluk ağır hetten ehemmiyeti fazladır. Görülüyor yeni bir ittihadoı nesil yetiştirmiştır. görünüz sözümü ne pişmiş tavuğun ması ınevzuu lncjlcnmlş ve bsu teklifin kruvozörü vardı. Buntarın süratlcri 321 B. Coşkun 60 kilo binicisi SokoGalatasarayla Beşiktnş takımları dün Genc ittihadcılar demem budur. Vak başına gelmiştir ne de pişmemiş tavu Ticaret Bakanln;ına yapılma'=ına karar \e 39 mi! arasında idi. Hepsi 8 tane 203 lük lay, 2 İnci 58,5 kilo binicisi Rama ki altı hayvamn da kiloları oldukça Şeref stadında hususi bir maç yapmışrilmtçtir. Fakat bu arada Ulaştırma Batile Ahmed Rıza Beye saçının sakahnm ğun. Ben burada sacbce bir (leb) diyo kanlıyıam Akd?nlz llmanlarına banıule ağır top taşıyorlardı. zan, 3 Dikmenkızı 48,5 kilo binicisi fazladır. Geçen hafta hemen hemen lardır. Ilk devreyi 2 0 galib b i ü r e n aynı atlar Bugün Hümayun haric Beşiktaş, maçı 3 2 kazanmıştır. hürriyet yolunda apak oluşundan (be yorum, o, ne leblebibrden bahsetnıek bulundukça motör scfcrlcrlne tamamen 30 hafif kruvazör: Şakir. bir arada koştukları zaman (Diken) biyaz demir adam) derdik. Bv.günküJe istediğimi pek iyi anlar. nıdsaade etmek karan verdlSl öSrenlImlîItaiyanm harbe giıerken 4 tanesi geKoşuya kayıdh buluıian bu üç tay rinci gelmişti. (Varad) için mesafenin tlr. Ancak, armatorlere ald şllepler henuz re de birer (beyaz demir delikanh) Bu durumda bir Deminğ, nekadar dü dı? llmanlara ^efer mttsadesl alamanıakta çen harbden knlına, ötekiler yeni ol dan ilk ikisi 2500 liraya, üçuncüsü de uzun olduğunu düşünüyoruz. (Komi Bir posta memurunun yargılanmasî diyebiliriz. Bunlarm hiç birinden, ne mak ü^ere 30 hafif kruvazörii vardı. lira geçlrmek suçundan Zlmmetine ç ihtiyarından ne gencindan inkılâba zer rüst olursa olsun, kuraccğı pnrti icin dır. Tlc\ret Odalan boş duran şlleplere de Bir kısmı tez<îâhta bulur.an bu gemilîr, 2000 liraya satılıktır. Birinci tayı hemen sarj) iki haftadır oldukça hafif kilolarbir öcalma partisi denılorektir. A§zı ile j sefer mü=apde«l lsteyeccktlr. hemen hiç tanımıyorua. (tncl) lse ilk la jEptığı koşularda muvaffakıyet gös lklncl toplv millî korunma mahkemestne rece zarar gelmez. îstarse bizim parti3362 tonluk ve 41 mil sür&tli Esplora defa geçen hafta koştuysa da hiçbir muverllen Beyoğlu postanesl paket memuru Dericileıin istek'erî teremediğine göre bu hafta bu kadar den olmasınlar. Temiz mkılâboı olmak cennet ku?u tutsa, kesesile kuş sütü teDerl fnbrlkatorları dun Bolge Sanayl tori yani ke?=af smıfı ile 50008000 vaffakiyet gösteremedi. dariketse bu isnad köklü olarak yerleşe(Dikmenkızı) ağır kilo ile kendisinden fazla bir şey Osmnn Çemberclnln yargılanmasma dün jçin bizim partiye yazılmak şart değildlr. sabah devam edllmlştlr, BlrlliInde bir toplantı yapmışlardır. Bu toiıluk 3542 mil yollu Kondotieri sınıfı Dünkü oturumda sanığın suçu lçleme. Ve ittihadcı olmak, C. H. particisi ol cektir. Ve bu yüzden partisine (samimî toplantıda pek sıkışık bir şekll almış olan idi. Küçüklcr 12, büyükler 14 tane idi. da şimdiye kadar müteaddid koşulara bekîcnemez. (Hümayun) için de megirdiyse de hiç birlnde derece almağa safe ve kilo çok fazladır. Derece İçin Blnde amll olarak gösterdlğl karısı Husnümamağı icab ettirmez. Su ve un, syrı ay üye) bulacağını ummasın. Bu iş ne onun hom d*rl tedarlkl örerlnde görüşülraöş ve 154 nıuhrib ve iorpidobot: muvaffak olamadL Göralüyor ki bu üç geriy« fiç safkan kalıyor. Kanaatimızce şaha dinlenllmlştlr. Kad:n tlzerine atıJan glbl husust sanarı iken su ve undur. Birleşince tek ha kârıdır ne de benim. Meselâ bııgün ben devlet snnayline olduğu verllmesl temennl suçu tamamen lnkftr etmlş ve Kocasmdaa Italyan donanmasında mevcud bü ;ay hakkında kesin bir şey söylenemez. bir ültra milyarder üstü trilyarder ol yle de derl kontenjanı Bugün şayed (Varad) ın yerine koşar şlkâyette bulunmuştur. Dava. bazı hususmur olur. yük, orta, küçük muhriblerle torpido Ancak hafif kilosunun verdiği avantajsam, her çeşid tanrılardan da fcrman edllmlç'lr. Günfy Amerlkadan derl lthall mOmkttn botlar ve refakat gemilerl topyekun a ve şimdiye kadar kazandığı tecrübe ;a herhalde üçüncüluğe girehilir. Şimdi satın lncelenmesl İçin tallk edtldi, Bu satırlarla ittihadcıhğm özetinin ö gelse, niyetim de son derece iyi ve tebirincilik için geriye kalan iki nam?edolduğu İçin e£er lls&ns verlllrse küllljptll 154 tcne idi. Bunlarm bir kısmı, tezYaralanan çocuklar Tetini verdikten sonra son tararılar ve miz olsa bir partı kurmağı aklımdan. derl getlrl!ece';l mevruubahls edllmlş ve bu le bu koşuyu (Dikmenkızı) vurabiiir den hangisini seçmeli? (Diken) mi, Dlvanyolunda, Tlcarcthane sokağmda 29 olduğu gibi küçük bir kısmı da diye düşünüyoruz. Diğer ikisi arasında çalışmalar hakkında baa şeyler söyli hayalimden geçirmem. Böyle bir şeyin uygrun görülmtlştür. yoksa (Destegül) mü? Binioileiin numaralı e\de oturan Hamdlnin 8 yaşınge;er harbden kalmışb. 63 tane olan bir mukayese yapmak için kcjunun neyebilirim. Onden haber v=reyim ki bun rüyama bile girmesini istemcm. Böyle centilmen olması her zaman için bir dakl kızı Sühejia evln tarasasından düşeNecat Şüep: şreliyor yeni muhribler arasında 44 mil gidenler ticesini beklemek lâ^ımdır. lar hafif hafif tütmekte olan beyaz du bir sevdaya düşmek ha+asmda bulundukorku yaratabilir. Biz Ankara yedinci rek mu'otellf yerlerlnden yaralanmıştır. Geçsn ayın EOiıuncia, Portfalde gitrr.lş Akbıyıkta oturan Mehmedln 13 yaşın. manlardır. Ateş var ki dumanı tütüyor. ğum dakikada ilk söytenecek söz şu o olan Necat şllepl orada yükünU boşaltarak, vardı. Favori: Dikmenkızı. hafta yarışlarında olduğu gihi (Di daki o^lu KAmtl de «vlnln merdlvenlnden 131 denizaltı: ?O Bu, bir karşı parti kurmak fikridir. lur: (Meclisten çıKarıldığı için kin gü Tfkel ldaresine aid 1 < 0 ton kahve İle Sütkinci koşu: ken) in Nuri Dikencigin altında güzel dılşerek yaralanmıştır. Her lk] yaralı da merbanka ald bir mlktir merlnos ÎHlyaniarın, harbin bc^mda büyük, or Kesin olarak iddia etmem. Fakat bili düyor.) Bunun için trilyonlar da, par lıSmllen llmammıza müteveccllıen ynpaCını iki yaşında ve kazancları yekur.u 1400 bir koşu yapacağını umduğumuzdan bi ha^tan^ye kaldırılmıştır. iıareket ta, hiiçiik ve maym dükücü olmak üzeyorum ki bu, muhalif karşı parti fikri tiler de başkalarmın olsun, ben bana edecektir. rinriığe (Diken) i kovuyoruz. Tabîatile Kaçakcılarla savaş re, bir kısmı tezgâhta 131 denizaltıları irayı doldurmıyan yerli saf kan Ihgiiiz gittikçe hamurlaşmış, olşunlaşmıştır. Bir yeterim. Tanrı burnumu ağız kokurkek ve dişi faylara mahsus olup ıkra en kuvvetli rakibi (Destesül) dür. 9İH ha?iran ayı içinde güney aınır vm Mezbahada yeni tesisat vavdı. Bvınlar, büyükleri 13311441 ton sundan konıstm. (Kemalist çiftçi partisi) nin tohumu hee kıyı gümruk bolgelerlnde gumrük muFr.'.orl; Diken, plâseleî: Destegü! Mezbfthanın genlçletllmeMne lüzum pö arasında, ve açık denizlere nıahsus kru •niyesi 500 lira, mesafesi 1000 metrelir. hafaza tesklllerlle kaçakçüar arasında 129 rülmektedlr. Bu suretle sehre gelen keslm vazör tipi denizaltılardı. Koşuya kayıdh taylar: 1 Levend 57 Bupün. vak'a olmuştur. Bunlardan 35 1 silahlı kallk hayvanlar bekletllmeden kesllecek ve •dlo, binicisi Bayram, 2 Çukurova 55 B c i n d koşn: (Handikap) çakcılarla çarpi5malıt 04 O çarpışmasız osoğukhava depolarmda lhtlyaca göre' mu72 hücumbotu: kilo, binicisi Filips, 3 Büı ücek 53 kilo, Di'.rt ve daha yukarı yaştaki safkan up bu vak'alar gonunda; bafara edilebllecektlr. Ayrıca et flatları da Italyanların harbin başında 123G binicisi Horvart. 117 knçakçı 118 121 kilo mensucat tetklke merzc teşkil etrnektedlr. Et flatlaArab at ve kısraklara mahsus olup ikrının ucuzlatılmasi için ne Rlbl t«lbir tonluk, 2647 mil sürutli ve 6 tanesi geBu üç tayın şimdiye kadar yaphklvı ramıvnsi 500 lira, mesafesi 2000 metre flpckll, yünlü, pamuklu), 6Ö2 k"o ÇUval, çen harbden kalma, 72 hücumboüarı ler alınması gerektiğl araştırılmaktadır. 1 |2!) kilo 2?S aded çeşid'll gümruk eçyasl, ioşuları gözönüne alırsak birincihk için dir. vardı. 2!H> kilo ylyecek maddesl, 42 kilo 4707 Hava yolları seferlerinde Ko'uya kayıdh atlar: lk tayı daha şar.sh addetmek lâ?ım ceaded çeşldll Tekel maddesl,' fit kllo çay v« l a r d ı m a gemiler: değisiklik 1 Tarzan 72 kilo binicisi All, 2 kahve, 2S."3 aded çeşldll tıbbt ecza 6 kUo Italyan donannıasıntn yardımcı ge ir. E\velki hafta olduÇfu gibi bu hafta Devlet Havayelları nava «eferlerlnde ban .a koşunun cüz'î bir faıkla 'Levend) Dabi 65 kilo binicisi Haluk Güçlü. 3 uruşturuuc madde, 70 baş keslm nayranı, u r a deglşlkllkler yapılması kar&rlsştırılmıştır. mileri arasında 12 mayin dökücü, 40 tutarında Türk ve yabancı paÇaglayan 63 kilo biniclsi Zekeriya, 4 12131 Bu gabahtan Itlbaren tatbikma başlanacak mayin tarayıcı, 13 ganıbot zikre değer. arafmdan kazanılması normaldir. 'sı, 7 sllih> ı^9 merml, m.3 aded canll Güzelbursa 60 kilo binicisi Yakub, 5 Favori: Levend, rakibi: Çukurova. olan yeni de*"lşme İle Ankara Sıvas ErBu sayıda: MÜMTAZ ENER «Köroglu» filmini çevirijıt aracı^ j kayık yakalanmıştır. * * * zurum hRttı Ankara . Sıvas El&zıg . ErYıima7ruşon 59 kilo binicisi Ramazan, Uçfincü koşu: (Conkbayırı koşusu) yor Hollywood'dan gelen arkadaşımız Nejdet F. Uran lurum olarak deslîtlrilmlç Te bu hatta Harb içinde Dün fiatlan tesbit edilio saiı$a Uc ve daha yukarı yaştaki yerli ; a 6 Maşal'.ah 52 kilo binicisi Cemal, etopres uçagı tabsls olunmuştur. Ankara . Turhan Beyle konuştu: Turhan B'ey Türkiyeye geliyor arzolunan ithal mallan Harb içinde, İtalyan donanması, Ak ım Irıgiüz at ve kısraklara mahsus oiup 7 Ankara 51 kilo binlcisi İskender. Dlyarbakır Van hattında bes klçlllk doGal. Hezaren cad. Teknlka T. A. Ş, yt Beyaz Cazcılar Lena Horne, Gregory Peck, Andrea denizin tam ortasında, Sicilya boğazm kramiyesi 500 lira, mesafesi 1600 metmlnl uçakları sefer yapacaktır Haftinıc en enttresan koçusu yedi . rr.djo lâır.bası R.C.A.? Gal. Selâclk band» Ankara Afyon . Antalya hattı sefer da Alman ve Italyan hava kuvvet •edir. King, Yvonne de Carol, Daun Kennedy, İngrid Bergman, saf kan arasında yapılacaktır. Kilolar j Mchıncd Kav'a kundura cilâsıj GaJ. Kü. günlerl deglştlrllmlştlr. Bugünden itlbaren lerinin de yardımile zaman zaman Miriam Hopkins. Ayrıca: cYILDIZz hediyeli bir film Koşuya kayıdh atlar: 1 Ferahnik arasıntia olt'.ukca büyük bir fark mev rekçi'.er 03 te Ara Arçere amyant bez, Taybu hat uçaklan Ankaradan salı, pcrşembe kendini gösteren geçicl bir hakimiyet takale cad ve 6aml Saltlye ave cumartesl günierl haıeket edrcek. temin edebildiyse de, bu denizi asla 50,5 kilo, binicisi Şnndur, 2 NenTian cuddur. B • ytızdcn kosunıın favorisini nllln boya, 31 de Isrsel handa Yako Hesklmüsabakası açtı, 1944 1945 sinema mevsimmde en çok Ist. Menaşe pazartesl, çârşamta cuma günlerl dönebeğendiğiniz fUmin, kadın ve erkek artistin Mussolini'nin yüksekten attığı gibi 30,5 kilo, binicisi Sokolay, 3 Küçük bulma!: süde'îmiştir. Acaba çok güzel yaya asid forn.ik> Ist. Yağcı sokak Traky» cektir. Tvlare Nostrum Bizim Deniz» haline bekâr 60 kilo, binicisi Mustafa, 4 Gü koşular çıkaran ve fltçılar nararmda Tıcarete blsulflk do sud Gal. Galiçl handa İngiliz sanayi sergisi Burgsz büyilk birv güven siğlavanTarzan, bu H. Mustafa Ş. Hal, Nuri KozlkoUuna klreç geılremeJi. Bu arada hatırı sayılır ka .•en 58.5 kilo, binicisi Hasan, 5 eebrlmlzde bir tnmuz sanayi s'rgl^i açı yıblara da uğradı. Fakat, harb içinde 3 kilo, binicisi Ahmed. kidar rğı kilo ile hafif kllolularm sür kayrr.aŞl. Sirkecl Balkapan handa Arram lacaktır. Bu sergl lçı n şlmcllden hazırlığa nni c!a'jilec priz yapnasına mnni c!a'jilec°'î mi? A)l Alaznıkl'ye tîreç kaymaeı flztnlr BirllIıiç bir Ilaljan zırhhsı batmamıştır. bftşlanmıçtır. ğlnden), l=t. Eestekâr sok. No. 2 de AnaÜzerinde ikili bahis bulunan bu ks=u Çünkü İtalyanlar, daima kaçak bir stra ıvni zamanda üçlü bahsin ilk ayağını Kennisinclcn clnha hafif küo ile koşan do!u Babarat deposuna ultra marin (Jsrmlr Siyah saten teji takib ettikleri için. Ir.giliz filosile eşkil ernıe?i sebebile ilk iki koşiıdan Dabiyi ptlatabilecpk mi? Bütün bımlar Bırlığlnden), Ist. Ankara cad. 63 de AılT Geçen ylldanberl memleketlmize gelmlbugün için kat'iyetle cev.ıbİTndıriıamıya Neşet Usmana muhtelif tıbbl ecza. İst. yen slyah »atenden bir partl Manlfatura ciddî bir savaşa tutuşmamışlardır. Bu :ok daha ehemmiyetlidir. Bu koşuda cak birer sorıı halinde kalmaktadır! Biz Buğdaycı soKak. J l de OZOD Türk I,td. e TİYATROSÜ na rsğmen, bilhassa Taranto hava bas muhtelif yaştaki yarım kanlar bir arada Ithalât çlrketlne gelmiştir. Buclarm okul B O G E C E l^c a p r kilolarma raSrnen gene •îr.rgılık vs yazı' kâSıdı, Aşlrefendi cad. 65 kmmda olmak iizere Italyan zırhhları koşacaklardır. Yaşhlardan tabiaHle en öğrencllerine verllmesi düçünülmekt«dlr. te Ali Ihsan Necllx)fn;na yünlü menstıcai;, Tarznn ile Dabiyi en kur\'etli namzed Ist, Yusufyan handa A Neclb oglu ve orH Cumhurîyet kız lisesinde toplantı ağır hasarlara uğramışsa da bunları aşta Ferahnâk, sonra da Nerimırı bu Suadiye Senyol «Çmardibi » bahçesinde olarak görme!:teyi3 .Gtizplbıırra, Ça? tağma yunlü kBdın mantoluğu, MaruççaCumhuriyet Kız Llsesl mezunları 217 süratle tamir etmek kabil olmu^tur. koşuda nazarı itibara alınması lâzım layan plâ^eye girecek kuvvetli rakibler lar Konya handa Yenel Umum Tlcarete yıB O B S T İ L 915 cumartesl gttnü saat 15 te CumhuriItaiyanlaım harb içinde en çok ka ;elen iki kıymetü yarım kandır. Dört yet Kız Llsesl blnannda bir toplcntı dir. Pon iki atm nlftvye şlrmpsi sürDriz kanmış merınos ve poplln1 Gal. Karaköy Yarm gece Kadıköy «SÜREY'tA.. da aşhlardan (Güven) ile (Küçükhe''âr) olarnk bPkVnebilir. Eirincilik İçin Dabi 00 de Angelos Kusos'a erkek şapkası. yapacaklarthr. tlplll eskl ve yeai dSretnır>n'e rln mezkur günde okulda bulunmalan rica bu koşuda nazarı itibara alınacak kud ile Tarzanrîm biıinl seçmevl ukuyucuedilmektPdlr, YARI>T AKŞAM • H ^ H H ette değillerdi". Üç j'aşlı jenerasyo larıma bırnkmayı daha uvgun bulurken, Mes'ud bir evîenme Zabıt kâtibi îsteniyor nun en kuvvetli temsilcisi olan (BurFavori: Tarzan Dabi. plâseler: ÇağBayan Perlhan C3ök İle genc ve kıymetll Açık bulunan 15 llra maaşlı Teklrdağı ;az) ın yaşmın icabı olarak taşıdıâ;ı layan Yılmazrusen diyebiliyorum zabıt kâtlbl mua^inlışlne memurln kanur.ııı.ıarrtr arkadnşımız ve yeni ticirlerden ıafif kilosunun da verdiği avantej'.a bu Haftanın Iklll bahlslerl: üç, dört, Nejad Muhslnoğlunun evlenme törenl dün nunun 4 UncO maddpslnde yazılı îeraltl koşuyu kazanması gayetle norm?.Mir. beşinei koşular üzerinde olup, çifte ba skşam Bebek Beledlye bahçrslnde çok seçhaiz bulunan lstekllerin bir bafta lçlnde evraklarlle birllkte Tekirdajı Adalet encü İyi ve kötü insanların içyüzlerini olduğu Kendisine en yakm rakib olarak (Fe his de dördüncü ve beşinei koşular ara kla davetüler rmzunle yapılmıştır. Geno menine baş\iırmalan. gibi bütün çıplaklığile açığa vuran ahnâk) i gösterebi'.iriz. sındadır. Üçlü br.hls ise üç, dört. beşinei evlilere ttikenmez Te uzun saadetler dllerlz. Stendhal'ın bu cüretkâr aşk ve macera Zorba âşık Favori: Burgaz, plâsa: Ferahnâk koşular arasında yapıiacaktır. romanı kütübhanenizin tacı olacaktır. ^Jeriman. .Edirnekapıda oturan Nim<>t adında blr Reşad Kuran kadın evvelkl gece Edlrnekapı durağında takımı 6 lira. Keman! NOBAR TEKYAY ve Arkadaşları tramvay beklerken KUçükpazar saklnlerln A R İ F B O L A T KİTABEVI B ü G ÜN drn Halld adında blr adam sarhos blr halNüshaa 10 kuruştur. de yanına yaklaşarak kadına sarktntılıfc et•, • TürKlye Harlo meğe başlamıştır. Nlmetln kendlslne yttzAbone o TPrmemesinden hlddetlenen Eorba âsıK Şeraıtı 3OO, çKnJ . fiOııl ç Kr. Blr aylık l ln bıçağını çekerek kadım yaralamıştır. Üç ayıüc 8(10 • 1»MK) » ]f>!H) » 2'J< <O • Bir fundahk daha yandı Muamele ve istih'âk. şufcesine muamele vergisinden borçlu Haçik JKdaAltı aylık MUAZZGZ TAHSİN BERKAND'uı en Şlle İle Gebze hududundskl fundalıtlarSenellk 2s(W » 5'100 » verdînin Üsküdar Icadiye 54 No. da haczedüen araba başhğı ve ispidi için JA1V1ES ELLtSON KAY FRANC1S müstesna ve en nefis eseıi çıktı. Bu dan sabah yangın ve elverişli beheri bir metre boyunda 20 aded tomruk ağacının 21/7/945 günü saat büyükolrlnde dunyandıktan sonra çıkmış ve D İk k a t " blr saha kejTO roman okuduklarınızın en harikul&deSeanslar: 2.30 4.35 6.45 9,15 te 10 da mahallinde satılacağı flân olunur. . (9732) jtndarmanuı gayrttllt sondüruimüîtur. Gazetemlsse gönderllen evrak ve yaziiar 1 sidir. 200 Kr«. ARIF BOLAT Kitabevi. nesredilslıı edllmesln lade olunmaz. *** Bu?ün elde kalan İtalyan donanman, bilhassa zırhlı bakımından hayli kuvvetlidir. Fakat Italyan dorıanmasmm UzRkduaucîa kul'anılmasma pek de ıhliyac yoktur. Çünkü ingiliz ve Amerikan donanmaları ile Fransız ve Holanda harb gemileri, Japonyaya karşı büyük bir üstünlük temin etmis bulunuvorUr. Bu üstünlük o kadar ezicidir ki artık .Japon donanması meydanda görünmemektedir. Bir Amerikan kaynaSma göre, Japon donanması şu gemileraen ibaret kalmıştır: Uçak gemisi haline konulmuş 2 zırhh, Nrgato zırhhsile bugün için kulanılarrk halde olmıyan 2 eski nrhlı, 23 uçak gemisi, Bir kaç tane ağır ve hafif kruvazör, 30 kadar muhrib, Meçhul sayıda büyük küçük denizaltı Bu kuvvet, Amcrikan filolarmm herhangi birinden, meselâ Amiral Halsey komutasındaki 3 üncü Amerikan filosundan daha zayıftır. Ekmekler niçin bozuk çskıyor ATZMUSLAfll Bu hafta yapılacak yarışların programı SADI TEK Beylerbeyi İSKELE Tiyatrosunda R A Ş İ D R I Z A Tiyatrosu SAFÎY.E AYLÂ "KTRMÎZT VE SiYAH GUMHUE1YET İstanbul Defterdarlğmdan: Nişan Yüzüğü A R Sinemasında KADIN ENTRÎKALARI
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog