Bugünden 1930'a 5,420,078 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

ISTANBUL ANSİKLOPEDİSİ Clhan ölçüsünde eşsiz bir kıymet olan büyük şehrin butün özelliğini ve güzelliğini bir kat daha değerlendiren emsalsız bir eserdir. Beşinci fasikül çıkü. Mutlaka okuyunuz. ISTANBUL YAYINEVİ 22 umhuri yil Sâyi I 75 I 5 ISTANBUL CAĞALOĞLU Telgraf ve mektub adresi: Cumhuriyet, tstanbul Posta kutusu: îstanbul No. 248 Telefon: Başmuharrir: 22366. Tahrir heyeü: 24298, İdare ve Matbaa bsmı: 2429924290 Temmuz Cuma 20 Temmuz 1945 En güzel yazılar, ek paftasile örnekler ve kuruş. V Ü!kü Kitab Y tstanbul Konferansta Dünkü Görüşmeler J Almanganınmukadderatımesçlesien baştageliyor, Avrupada sıılhu tesis için takib edilecek usulü gösteren bir muhtıra hazırlamyor Amerika Cumhur Başkanı konferansta Uzakşark harbinin sür'atle bitirilmesi lüzumunu öne sürdü Başkan, Amerikamn Avrupadaki yoksulluğu izate için her yardımı yapacağtm vadetti Truman a yollanan f muhtıra Amerikalılar Rnsyaya ı güdölen tiyaseti beğemmyortar Sovyet Rusyanın Almanya hakkındaki planı Anglo Sakson ve Rus noktai nazarları arasmda beliren farklar Rttslar siyasi birlik içinde bir Alman devletinin yeniden kurulmasını istiyorlar, Anglo Saksonlar ise aksi fikirde atle inkiçaf etmektedir ki, Sovyetler Birlığinin konferansta bu mesele hakkındaki başlıca hedeflerinin neler olabileceğini çimdiden tasavvur etmek Arkas\ sahije 3, Sü. 8 da Potsdam konferansına iştirak eden başkan Tnunan, Mr. Churchill TB Mareşal Stalin btr arada (Radyo FotoJt Uçler konieransı toplantı Al ııı a ıı meselesi lmanya meselesinin Potçdam konfcransında ilk ele alınaı cak başlıca komılardnn biri olduğu söyleniyor; doğrtıdur. Alnıan saldırganlığı ile patlak vcren, Alman harb gücünün beli kınlmasile nibayet bnlması gereken bu harb, her şeyden önce bir Almanya meselesidir. Almanya meselesi derkcn, hâdlseyi duygularımızın tesiri altında kalarâk muhakeme eünekten kaçınmalıyız; yanIış hükümlere varabiliriz. Hele Polsdamda toplanan Müttefik dev!et şefleri, ratseleyi olduğu gibi ele almak, objcktif düşünmek hususunda bizden de daha titiz davranmalıdırlar. Çünkü, doğra da olsa, iŞrri de olsa bizim varacağunız, nihayet bir takım hükümleıdir ki, bnnlann bir netice dosrurması beklenemez. Halbuki onlarm varacağı hükümler, karar şeklinde, madde şeklinde vesikalaşacak ve tatbik alamna konduğu zaman bütün bir diinya barışı dtıcak o hükiimNewYork 19 CR.) Resmen haber dıye kadar Japon şehirleri üzerlne bu lerin doğruluğu sayesinde kuralabileverildiğine göre bugün 600 büyük ııçan kadar bol bomba atılmamıştı. Tokyocektir. kale Japonyanın sanayi merkezleri ü nun şimalile doğusunda ve Japon Almanyaya verilmesi istenen cralara zerine 4000 ton bomba atmışlardır. Şim Arka3\ sahije 3, Sü. 5 te dair son yıllarda çok şeyler yazıldı. Harbe aid endüstri çalışmalarmuı bu memlekctte yasak cdilmesi, diğer endüstri alanlarmın da kontrola bağlı üıtulması, Alman gencliğine dcmokratik bir terbiye verilmesi, Prusyalı genel kurınay iiyelerinin AngloSakson müstemlekelerine sünUmesi, Almanyanın uzun muddet sıkı bir işgal rejimi altında yaşatılması lüzumu üzerinde türlü türlii fikirler ileri sürüldü. Bıı fikirleri ortaya atauların hislerine kapıiarak konuştuklannı iddia etmek belki mümkündiir. Fakat belki bâdiseyi bu şckilde ele almak da bazılarınca bir nevi hissiyatçılık sayılabilecektir. Bir çeyrek asır gibi çok kısa bir tarih fjarçası içicde iki defa dünyanın basına felâket getircn kabına sığamıyarak etrafa yayılmak isterken kendisi ile beraber ortahğı da yakan bir miliete mutlaka miMik muamele yapılmasını ncden bekletnrli? Işin doğrusu, Alraanya r.ıeselesinin Almanyaya yapılacak iyi vcya kötii muamele ile çözülüverecek kadar basit bir mesele olmadığidır. , Abnanya geçen harbde de yenilmişd. Bir çok na?ariyeci barıs profesrirlerinin iddiasına rağmen nasıl oldu da ayni Almanya kısa zamanda K»ndini toparlaNADİR NADÎ JMıj başlamadan tince NewYork 19 (a.a.) Tantnımı Amerlkalı çahsiyetlerd«n murekkeb bir grup, Berlinde bulunan Başkan Truman'a bir muhtıra göndererek Rusyanın Polonyada siyaset yapmaktan vaıgeçmesi, askerlerinl geri çekmesi ve Polonyada serbest «eçimlerle, söz, düşünma v« basın hürriyetlerinin sağlanması için teşebbüste bulunmasını lstemişlerdir. Aynı muhtırada, Amerika ve Ingılterenin Rusyaya kar?ı tatbik ettikLondra 19 (a.a ) Reuter Ajansmın leri yatıştırma siyaseti tenkid edilmekte Berlinde bulunan özel muhabiri bildive yeni Polonya hükumetinin müstakil riyor; o'madığı iddia olunmaktadır. iyi haber alan mahfillere göre, Alhalinde: 1 Mr. Churchill, 2 Baçkan Trnman, 3 Mareşal Stalin Muhtırayı imzalıyanlar arasmda eski manyadaki Rus politikası o kadar sürSetYm 19 (O.W.Î.) Başkan TruÜç büyük devlet D i | îşleri Bakanları Cumhur Başkanı Hoover ve Kansas eman, Başbakan CİHirchlll ve Başkomu toplandıkları zaman sıra ile araların yaletinin eskl valisi de vardır. tan Stalin. muntazam toplantılar yap dan biri toplantıya başkanlık etmektemaktadırlar. Bu toplantdarın gündemi, dir. Pazartesi günü yapılan ilk toplanher sabah saat 11 de buluçmakta olan tıya Bırleşik Amerika Dış Işlerl Bakatu Dif Işieri BakEnları tarafmdan hazır M. Byrnes rlyaset etmistir. lanmaktadır. Bu hususlar, bugün resBaşkan Truman, bu gece Başbakan Ankara. 19 (a.a.) Cumhur Başkanı cıen bildlrilmiştir. Arkas\ tahije 3, Sü. Z dt îsmet Inönü bugün Çankayadakl köşklerlnde, yakında vazifesl baçına gldecek o!an yeni Cidde elçisi M. Fuad Carımi kabul buyurarak öfle yemeğine alıkoymuşlardır. Petain'in muhakemesi başlıyor Paris 19 (a.a.) Mareşal Pe*ain davasına pazartesi günü adliye saraymda baslanacaktır. Mareşal ve karısı, mahkeme salonunun yanmdaki iki küçük odada oturacaklar ve daima polis nezareti alünda bulunacaklardır. M. Lebrün, Daladier, Blum, Herriot ve Flandin'in aleyhte şahid olarak dinleneoskleri tahmin ediliyor. Öte yandan, Mare Arkatt »ahlfe 3, Sü. 2 da Millî Japonyaya dün 4,000 ton bomba atıldı Adatet Bahant İmrahşn gexdi Cezaevi son malî sene içinde umumî bütçeden hiç para alınmadan kendi geliriyle çevrildi Donanmanın bombar^ımanı devam ediyor Japonlar, AngloSAsonlarm çıkarma için en miisaid köprübaşını aradıklarını bildiriyorlar İspanya veliahdı Don Juan Olimpiyakos'un son maçı Yunanlı misafirlerimiz dün Beyoğluspor takımım ( 1 0 ) yendiler Ispanya veliahdı tahta çıkmak istemiyor! Istanbulda bulunan Adalet Bakanı Ali Rıza Türel; dün sabah «Sus» vapurile Imralı adasına giderek, oradaki cezaevi testislerini gözden geçirmıştir. Bu inceleme gezisine, Kastamonu miltvekili Fahri Ecevidle Sıvas millet^ekili Mithat Şükrü Bleda, Adliye Bakanlıği müfettişlerinden Şakir Pasinler, lstanbul Cumhuriyet Savcısı Sünuhi Arsan ve gazeteciler, Bakanın davetlisi )larak, iştirak etmislerdir. Adalet Bakanı ve kendisile birlikte gidenler; Imralı Cezaevi mümessili ve müdür vekili olan Üsküdar Cumhuriyet Savcısı Izzet Akçalla Imralı müdür ardjmcısı olan Üsküdar savcı muaini Lutfi Tapkaç, Imralı hekimi krimllolcg Dr. Necatı Bozkurt ve Imralı zi Arkast sahife 3. Sü. S tt • Arhm Sa. 3, Su. < tt 7uut 2 nd tahifemizd* Berne 19 (a.a.) Fraaco'nun, İspanya'da <gelenekli krallık> sisteminin tekrar iadesi hakkındaki beyanatı, İsviçrede, İspanya Veliahdı Don Juan'la yakın munasebetleri olan mahülleıde hayret uyandırmıştır. Don Juan şimdiye kadar umum! mahiyette yaptığı beyanatla, Ispany.ıya tamamile serbest olarak dönmek istediğini, vesayet kabul etmiyeceğini ve Ekonomi Bakammn başkanlığı altınFranco tarafmdan takib sdilen dış siya la toplantılar yapan Sümerbank Umum seti takbih ettiğini muhteTif vesilelerle ıdüdür, müessese ve fabrıka müdürleri defajarca tekrar etmiştir. Kral iç siya îünün en önemli işi olan hayatı ucuzlasette liberal bir yol aomak ve bu harb acak tedbirler üzerinde durmaktadırlar de birbirlerile birleşen devletler hak Buna en ziyade tesir edecek olan devlet kında Ispanyanın çok «ki tarihlerden abrikaları mamulâtının maliyetlerini beri beslediği dostluk duygularına da iüşürmek için ne gibi tedbirler aîınması yanan bir siyaset kurmak arzusundadır. âzım geldiği araştmlmakta ve ahnacak İspanya hür ve liberal mille^ler arasra edbirler tespit olunmaktadır. Hafta sotahije 3, Sü. 3 dt Arka*\ tahi/« 3, Su, l d« Hayatı ucuzlatacak tedbirler Üç Bakanlık, bu hususta tetkikler yapıyor • Bizimki gene İstanbula gıdiy!. • Ne için?... • Tabiî, tetkikat için!..
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog