Bugünden 1930'a 5,465,612 adet makaleKatalog


«
»

r 30.000 kelimelik İzahlı ve misalli \ FRANSIZOA TÜRKÇE SÖZLÜK Ayrıca: Her ilme aid teknik terimlerle Hukuk ve Ekonomi terimleri ilâve edilmiştir. Cıldli olarak 850 kuruştur. AHMED HALİD KİTABEVI Üçler Konferansında ikinci Toplantı Almanyanın 20 yıl müddetle işgali projesi görüşüldü .J 22 İnCİ umhuri İSTANBUL CAĞALOĞLU " 7 5 1 4 ~ Teigraf ve mektub adresi: Cumhuriyet, Istanbul Posta kutusu: îstanbul No. 246 Telefon: Başmuharrir: 22366. Tahrir heyeü: 24298, İdare ve Matbaa kjsnu: 2429924290 ^g^YÜK HİS HTrLERİN İnsanlara fedakâr yolunu gösteren, GÖLCE BİPersembe 19 Temmıız 1945 V.. Kontes" HERMYNİA eşsiz şaheseri, jf Y E Nefiş,kapak ve baskı, A K'T İ S T * LAN 1 FHLEN'in I K T I. ;, 250 Krş. Y I N EVİ Başbakan Churchill, Berlin harabelerini gczijor (,Radyo Foto) Başkan Trumaıt dün Mr. Churchill ve Mrl. Stalin'i ayrı ayrı ziyaret etti NewYork 18 (R.) Potsdam'dald Üçler konferansı mesaisine devam etmektedir. Bugun geç vakit, üç büyük şef arasında ikinci resmî toplanü yapılmıştır. Henüz resmen teyid edilmiyen haberlere göre, Mr. Truman bu ikinic toplantıda Müttefiklerin Almanyayı 20 yıl müddetle işgal etmelerine aid olan projesini takdım etmiş ve bu proje üzerinde konuşmalar yapıimıştır. Potsdam 18 (O.W.) Başkan Truman bu sabah Mr. Churchıll'in ikamet ettıği köşke gitmiş ve öğle yemeğini orada yemiştir. Cumhur Başkanı öğleden sonra, Dış işleri Baıkam M. Byrnes ki Taraflı Konıpalar Avrupanın Biiyiik Üçlerden bekledikleri üyük Uçlerin bu Jefaki toplantılarında ve gorıişmelerinde halledecekleri mesele" ler, ihlimal ki Avrupaya münhasır kalmıjarak bütün dünyayı kaplı\an mahiyet alacaktır. Fakat dıın/amn her bblgesniden önce A\rupanm, Bıiyuk Üçlerden son dcrece isabeüi, şUmullü ve çok ciddî tedbirler ve kararlar beklediği şüphe götürmez. Hele Avrupa kıt'ası içinde «kurtarılan memleketler> diye tanınmış olanlarla «yenilruiş nıemleketler» diye ayırd edilenler bu kaıarları sabırsızlık içinde bekliyorlar. Avrupada kurtarılan memleketleıle yenilen memleketleri birbirine benzeten bir âmil ikisinin de istilâ go'rmü?, ikisinin de yanmış, yıkılmış ve ezilmij olmalarıdır. Bütün bu memleketler halkının aç ve sefil olduğunu, yardım beklediğinî söylemek durumlarını tasvir ermeğe yetmez. Çünkü Avrupa kelimcniıı her tnanasile yıkılmıştır ve yeniden kurulmağa, yeniden yaşatılmağa ınuhtac bir baldedir. Bıınu yakından anlamak için. son günlerde okuduğumuz geniş bir ctüde dayanarak şunu söjleyebiliriz: Kurtarılan memleketlerin başında olan Fransa ömründe geçen kış olduğu Uadar aç kabnamış, ömründe bu deroce üşümemiş, bu derece elbisesiz, gıdasız ve ışıksız kalmamışür. Kedilerin bile karaborsalara düşerek fahiş fiatlarla satıldığını ve yendiğini söylersek vaziyeti belirtmiş oluruz. Fakat Belçikanın hali daha beterdi ve daha beier olmağa devam etmektedir. Çünkü Bclçikanın fabrikalan ve madenleri işlemiyor. Holanda halkının durumu ise daha fecidir ve bu halk büsbütün aç nayılacak haldedic Polonyanın ve Balkanların vaziyeti, hattâ bımlarla da kıyas kabul etmiyecek fecaaUedir. Çünkü bu ülkelerin hepsi de istilâ yıllarında neleri varsa hepsıni vermişler, zahirelerini vermişler, davarlarını vermisler ve insanlarını da verraek zorunda kalmışlar, istilâdan kurtuldukları sıralavda da hiç olmazsa kurtarıcı kuvvetleri beslemek zaruretile karşılasmışlardır. Müttefiklerin deniz ve havadan taarruzları şiddetle devam ediyor Başkan Truman'ın Potsdam'a bir teslim projesi götürdüğü Japonyaya aid haber veriliyor Japonyaıtın sulh Mr. Eden Amerika Dış İşleri Bakanı şerefine bir ziyafet verdi, Anglo • Sakson askerî erkânı da şehri gezdiler istediği yalanlandı Harice hiç bir haber sızmıyor Anglo Sakson basını (âyete başladr Fransız membaları bir Beşler toplantısından bahsediyorlar Paris 18 (a.a.) Haber verildiğine göre, uçler arasındaki Potsdam konferansı sona erer ermez bir beşler konferansı toplanacaktır. Londra 18 (a.a.) Britanova muhabiri, Potsdam konferansı hakkında şu tafsilâtı vermektedir: Mr. Trumon'la Churchill ve Stalin arasmdakl ilk toplantıda, «üç hükumst şefi tarafından karara bağlanması ge Arkası sahife 3, Sü. 6 da ı hında ziyaret etmiştir. Berlin 18 (a.a.) Ingiliz D:ş Işîeri Bakam Mr. Eden, bugün Amerika Dış işleri Başkanı Mr. Byrnes şerefine bir öğle ziyafeti vermiştir. Amerikan ordusu Gensîkurınay Baçkanı General Marshal! ve Ingiliz I;nparatorluğu Genelkurmay Başkanı Mareşal Sir Alan Brooke, Ingiliz Ameıikan zırhh tümenini teftiş etmişler ve sonra Berlinde gezinti yapmışlırdır. Arkası sahife 3, Si. 7 de Potsdam da Uçlerin toplantılarım yaptıkları salon Hayatı ucuzlatmak Ticaret Bakanlığının kurduğu komite raporunu verdi Ticaret Odaları temsilcileri ise bu bahiste pek az ümidvar gözuküyorlar Işgal edilen Japon topraklarında bir Japon istihkâmı dinamitle atıhrken Londra 18 (BB.C.) Amiral Nimitz umuraî karargâhının tebhğinde bildirjldığine göre Amerikan havadenız fılosıle bazı Ingıliz gemileri tarafından teşebbüs edilmiş olan hava taarruza hâlâ devam etmektedir. Akına dun şafak sokerken başlanmıştı. Tokyo radyosu bugün de, Tokyo da dahil olmak uzere Honshu adasında bulunan 6 hedef üzerine 1500 Müttefık uçağınm hücum ettiğini söylemiştir. Bu Churchill, Berlindeki gezileri taarruz 3 saat sürmüştür. Hitler'in akıbeti Arjantinin tekzibine rağmen Patagonyaya gittiğinde ısrar ediliyor NewYork 18 (R.) Amerika Dış İşleri Bakanlığından bir sözcü tarafmdan verilen bir habere gore Buenos Airesteki Amerikan elçiliği, Hitler'in Arjantine sığındığı hakkındaki haberler etrafında araştırmalar yapmak hususunda emir almıştır. Hitler ve karısı Eva Braun cenub Arjanticde bir yere çıkmışlardır. Bunlar buradan Patagonyada bir Alman malüîânesine gitmişlerdir. Hitler ile metresinin buradan da cenub kutbunun ıssız bölgelerine kaçtıkları sanılıyor. Ankara 18 (Telefonla) Hayatı ucuzlatm3k ve ihtıkân önlemek mevzulannı incelemek uzere Ticaret Bakanlığı tarafından kurulan komite, teıkiklerini bitirmış ve raporlannı hazarlamıştır. BU tetkıklerde tesbıt edılen esaslara göre, hayatı ucuzlatmak için sırasında topyekun tedbirler almacak, memleke timizde cıkan maddelerin fiatlarını IndırmsK uzere çalışılacaktır. Diğer taraftan, Tekel ve Ekonomi Bakanlıklan da hayatı ucuzlatmak bahsinde kendi mamullerinin fiatlarını ne nisbette indirebileceklermı Ticaret Bakanlığma bildirmişlerdır. Arkası sahife 3, Sü. 5 te Japonlardan hiç bir nıukavemtt görülmüyor Londra 18 ıBB.C.) Aralarmda King George dritnotu da hrulunan Ir.BUtün bu Avnıpa fliemleketlerini bu Japon ana adalarını j,osterir kroki Arkası sahife 3, Sü. 2 de derece joksulluğa mahkum erien sebeb, Almanya tarafından istilâ edilen, yahud onun nüfuz sahasma giren bütün raeıtıDün Ankara Tıb Fakül. leketlerin, evvelce Alm?n ihtiyacına tesine aid hazırlıkları göre organize edilmîş olmaları, daha Moskova 18 (a.a.) cReuter»; sonra Almanyanın yıkıhşı üzerine bütetkik ettiler Kızıl Yıldız gazetesinin yEzdığına tün bu teşkilâtm da altust edilmiş olmagore, Schleswig Holstein'da ki Alman sıdır. Bunun neticesi olarak kurtarılan Ankara 18 (Telefonla) Millî Şef subay ve erleri hâlâ silâhlarını muhafsAvrupanın sanayi istihsali de, ziraat İnönü bugün Hıfzıssıhha Enstıtüsünü za etmektedirler. Danimarkqdaki Alistihsali de ınefluc bir hale gelmis ve şereflendırmişler, Milll Egitım ve Sağmanlar, söylendiğine göre, Danimarka issizük bütün gereklerile almış, yürülık Bakanlıkları müsteşarları, Millî E ksnunlarına riayetten imtina etmektetnüstür. Tahroin edildiğine göre Franğitım yuksek Öğretim umum müdürü dirler. Gazete, Norveçte Almanların sada issizlerin sayısı neredeyse üç milve Tıb Fakültesi dekanı ıle yenl fakul yerli halktan daha iyi yaşadıkları huyonu bulacak. yani Fransanm yarı isçi tenin hazırlıklajı üzerinde göruşmüş susunda ısrar etmekte ve Almanyada kuvveti devletin sırtından beslenecekLondra' 18 (B B.C.) Yunan hüku | lerdir. Amerikan işgali altmdaki bblgsde bazı tir. Halbuki yukarıda Frar>sanın diğer meti tarafından kuzey Kpir hakkmda Mıllî Şefimiz, aldıklan malumattan Almanlara nazi propagandası yapmak kurtarılan memleketlerden daha iyi bir Ingiltereye verilen nota, halen Londramemnun olarak ,Fakulte dekanı Abdül müsaadesinin bile verıldiğini yazmakdurumda sayılabileceğini söylemiştik. da tetkık olunmaktadır. '/unan vesikası kadir Noyan'a tebriklerini ve muvaffa tadır. Artık diçerlerinin halini tahmin etmek bu bölgede Arnavudlar tarafradan Yukıyet temennllerini bildirmişlerdir. Kızıl Yıldız gazetesi, bütün bu hâdikolay olur. Genpl durumu hulâsa et nanlı halka dayanılmaz ^ulümler icra mek için bütün Avrupanm siyasî buh edildiğini söylemekte ve bunu önlemek ranlar ve iktısadî ıstırablar içinde yüz üzere kuzey Epirin Müttefikler tarafındüğünü ve bütün bu kıt'ayı yeniden dan işgal ve himaye edilmesini isteInsa etmek gerekleştiğini söylemek icab mektedir. Yunanlıların kuzey Epir meeder. selesinde hakh sebebler gösterdikleri ı Balkan meselesi Batı bölgesindeki Alman ordusu Hitler Patagonyaya nasıl gitmiş? Londra, Epir hakkmdaki Yunan isteklerine hak verirken Bulgaristanda keyfi değişiklikler yapıldığından şikâyet ediyor Washington 18 (a a.) Söylendiğine selere rağmen, Müttefiklerarası işbirli göre, eski Führerle karısımn Arjar.tine ğinin gitgide daha kuvvetlenmekte ol TJ. 530 denizaltısile gelmiş olması kuvduğunu belirterek yazısma son vermek vetle muhtemeldir. Bu denizaltının de Arkast sahife 3, Sü. 5 te tedir. Arkası sahife 3, Sü. 7 de Fabrikatörlerin istekleri Çalışma Bakanı. dün iş verenlerle görüştü, bunların da dileklerini öğrendi Büyük Uçlerin mukadderatını tayin anlaşılmaktadır. etmek ve sulha kavıısturmak için topYunanlıların tekzib etmelerine rağlandıkları Avrupa işte bu durumda men, Belgrad radyosu Yunan Make Arkası Sa. 3, Sü. 4 te donyasuıdaki Slavlara karşı tedhiş hareketlerinin devam etti*ini iddia etmektedir. Belgradda çıkan komünist Borba gazetesi Buradan Yugoslavyaya iltica edenlerin sayısının 14 bin kışiyi B UGü N bulduğunu yazmaktadır. durumu Trteste'de teykifler Mr. Churchill, Franco'nun adamlarile görüştü mii? Franco'nun son nutku etrafında akisler Paris 18 (a a.) Ispanyol tahtınm varisi Prens Juan'ı görmek üzere çarşamba günü Is\Tiçreye gidecek olan kral taraftarı mühim bir şahsiyet, France Press muhabirine yaptığı beyanatta Franco'nun kralhğın iadesi hakkmda Arkast sahife 3, Sü. 3 de HARMAN SON Cemal Nadir'in büyük renkli karikatürü Dördüncü sahifemizde Lcr.dra 18 (a.a.) Manchester Guardian gazetesi çunları yazmaktadır: 9 eylul 1944 te eski reiimin devıilmesindenberi Bulgaristanda ihtilâl mahiyetınde bir değişiklik olmuştur. Uzun senelerdenberi ilk defadır ki. Bulgaris «Bulgaristanda keyfî mahiyette değişiklikler» Arkas\ Sa. 3, Sü, 4 te j Mareşal Tito, bir toplantıda konuşurken Londra 18 (a.a.) Trieste bölgesinde Müttefık askerî komiseri albay Boa. C. Bo"Wman, Trieste bölgesind« bir bozguncu hareketinin meydana çıkarılınası üzerine 45 kişinin tevkif edildiğini dün açığa vurmuş ve ba hareketin Müttefık idaresini baltalamak maksadını güttüğünü söylemiştir. Gizli knvvetler için hazorlanmış çok miktarda silâh ve cepane ele geçirilmiştir. Tevkif edilenler arasında Trieste'nln komünist gazetesi Voratere'nin başyazarı Jacactic de bulunmaktadır. Başka iki gazeteci de tevkif edilmiştir. Albay BoTman bu tevkiflerin siyasî mahiyette olmadığmı, emniyet sebeblerinden dolayı yapıldığını ve mevkuflarm alenî olarak yargdanacaklarını söylemiştir. Çahşma Bakanı, Bölge Iktisad MüdürUe beraber fabrikatorlarla konuşuyor Yazvst 3 iineii sahifemlzde <
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog