Bugünden 1930'a 5,447,291 adet makaleKatalog


«
»

ŞARAY FevValâde yağlar, UadflÇ nefaset v* ehveniyet, ner nevi gunlük balıklar. , î Servis yalnız öğleye mahsustur. Karaköyde Bebek durağı Tel: 49005. No. 31. umhuri '. 75 I 2 . 7CIO Taranl Ç«vir«n: Attred MACRABD Fatma BA DÜGÜN GÜ IENİ ÇIKTI. Ressam Münil Fehimin hazırladı renkll bir kapak içinde katillikl landınlan bir masumun bin bir biürmeden elinlzden bırakam nefU bir ceb romanıdır. Bütü Beverlere tavsiye ederiz. Fiatı 150 İSTANBUL CAGALOGLU J Telgrai ve raektub adresi: Cumhuriyet, tstanbul Posta kutusu: lstanbul No. 246 ' n: Başmuharrir: 22366. Tahrir heyetı: 24298, tdare ve Matbaa kısmı: 2429924290 Salı 17 Temmuz 1945 IKBAL K1TABE Uçlerin Toplanması Bugüne Kald ı Konferansın teehürüne Mareşal Stalin'in Berline muvasalat etmesinin gecikmesi sebeb oldn Mareşal Stalin'in Berline ancak Japon adalarına çelik ve dün gece vardığı anlaşılıyor demir yağmuru devam ediyor Başkan Truman ile Mr. Churchill dün yarı resmî konuşmalar yaptılar ve ayrı ayrı şehri gezdiler Yolunu büsbütün şaşiran dünya Amerikalılar yeniden yola getireceklerini söyluyorlar Moskova da bozguncu entrikalardan bahsediyor NewYork 16 (O.Wİ.) BeTİln konferansından bahseden NewYork Times gazeteslnin başmuharrlri Edwin James ezcümle şöyle demektedir: «Potadam'da dünyanın en kuvvetli devletl namına konuşac&k olan Başkan Truman, bütün milletln muvafakatine mazhar oldugunu bllerek cesaret alabillr. Başkan Truman Blrleşik Amerikanın bu kere harekete geçmeğe karar vermlj oldugunu ve yolunu büstoütün Arkan tahif, 3, Sü. 3 de Dr. Sadi Irmak muharririmizl* konuçuyor Ilk igtima bugün yapılacak sava Amerikan donanmasının topa tuttnğn ikinci istihsal merkezi Nurran bir toprak yığını haline geldi Ouam 18 (O.W±) Amtral MlmltB uznuml ksrarg&hrnm tebllğtndo blldlrlldigine göre, Paslflk Amerikan donanmaa dün Ja.ponyanm kuzeytne yaptıgı agır taarruzlanna devam etmişür. Duşmana «ğır kayıblar vesrdlrilmlştir. Uçak gemllerinden havalanan tayyareler v» Amerikan harb gemllerindekl büvuS çapta.kl toplar tonlarca çelik ve de:nir yatdırmışlardır. Japonlar henüz bu taarruzlara mukabele etmemişlerdlr. Japonyanm en büyük çelik fabrikalanndan iklelnln tahrib edildlğl Hokkaldo adasının güney kısmında kâin Murran'a binlerce merml atılmıştır. Arkaa\ Sa. 3, Sü. 4 te Marefsl Stalin Mr. Charchlü Ba;kan Truman J Londr& İS (B.B.O.) Sabaha karçı 2 1»« de resmî mahflller bu habert dogFakat Pransanm de Büyük Üçler Konferansının top rulamamıçlardır. lantılanna yann ba^laması beklenmek RhurMaki Alman eanayllnin lstikbalile tedlr. Mare^al Stalin. İle Sorjtt tenudl al&kan gözönünde tutularak bu davetln oUerinln Berllne gelrnLj oldukJan benüz rukun mıüıtemel sayılmaktadır. reemen llân olunmamı?tır. F»kat bunu büdiren blr tebliğln neşrl her Ifthza bek Tafaakkuk etmiyen toplanh haberi Berlin 18 (a a.) Reuter ajansı hulenmekte ve onun lçln konuşmalann «usl muhablrtnln blldirdlğlne göre, Mayann baslayablleceji sanılmaktadır. otsdam konferansı, üç Müt BugUn Mlster Churchül ile Mlster reşal Btalln, Başbakan OhurchiH re tcfik hükumet tefini bir Truman gayrlresml gurett« kırk daklka Ba^kan Truman, bugün Poftsdam konferansını kısa bir toplantı İle açtnış„ araya getiren Uk topUntı kadar görüşmüşlerdlr. Bir aralık Gener&l D« Gftulle'ün de lar dır. dTğildir; görünüşe bakılına .on top Arkatı tahife 3, Sü. 7 de taS. da olmıyacaktır. Bu konferanam konferansa davrt olunocafil blldlrlltnlî asd ehemmiyeü, ele alacağı konunun, .imdiye kadar hiç dokunulmam.?, yepveni İbir alanı ilgilendirmesindedır. Cçler arasında yapılan bundan once|d toplantüar, doğrudan d o g r u y . ^ ve savasa yakından bagb. olaylarl. U Biurlandınlmıl bulunuyordu. Muttefikler Tahranda buluştukları zaman Almanya henüz Rusyad. ele £V**f topraklann büyük kısmını boşaltmamışü Barışa aid meseleleri ortaya «trnak o günlerde kimsenin aklına büe gelmıyordu. Yülarca ortalığa dehşet saçan Alman harb makinesini körletaıek, bu makineyi iyice ezmek, yok etmek, ancak ondan Bonra barış davalannı ele almak gerektiğine herkcs inanıyordn. O mesud günlere ne zaman kavuşulacaktı? büiün dünyayı çinnesi altında üıletmek istiyetı ve bu isteğini bir arahk açığa vurmaktan da çekinmiyen Alman tehlikesi karşısında, bu sualin cevabını ktmse veren>i> ordu. O günler bir defa gelsin, flst tarafı kolay! Deniyordu. Büyük Müttefîkler tecavüze. istilâ ı c tahakkiim etncllerine karşı birlcsmii değiller mijdi? O halde bu kotü niyetlerden hiç biri MüHefik hükuraetlerin yüreğinde yer almış olamazdı. Bir defa Almanya yenildikten sonra. ilcrisi için dünyajı saldırganlık ve tahakkiim ejderlerinden korumak da güç bir mesele nü sayıbrdı? Almanya silâhsızlandmlacak, Almanya nzun bir işgal rejimi altında tutulacak, Almanya her bataniu'an kontrol edilecekü. Öteki büyük de\ lotierdeo hiç biri dünyayı avcnna. sığdftmak nı\etinde olmadığına göre. onlafin kuracajfi ban? dti«eni yeryüzünu" Rı*a zamanda cennete Paııl Reynaud Fransa Başbakanlığı makammda çevirccekti. İ5 JUrpanvnyı bir an önce Londra 16 (a.a.) Paul Reynaudyenmeye, kahyordn.' Ah şu Almanra bir yenilşç, Mpplejtler ne rahat bir nefcs nun tesaret hatıralarınm» neşri hakkmı satın almış olan Daily Maıl gazetesi bu elacaklardt ^,* Tahralj' kttB^Prflnsi sıralarmda benüz vesigayı sah günü yayınlamağa ba^!aPaul Reynaud'nun nzak gorülenjtu ihtimal Yalta konU'şm^arı 'cygpiÖıgı zaman bir hayli yak*** hatıralarmı satın aldı laş^ışte. 'KıalM yarjmadasmuı güney ^y batı Avrupayı istilâya bmJarjriı süsliycn hv yazlık gölu, iki girişereK Holanda ile Belçikayı yıldıPaul Reynaud'nun mevzuubahls buçuk yıl müddetle Alman ordusunıın rım' «üratile çiğnediği ve Maginot hathatıralarınm ehemmiyetini takdir boynndurtığu altında inledikten sonra, tının değerini sıfıra indirerek Fransız eden «Cumhuriyet» «Daily Mail« pjhayet Müttefik hükumet şeflerinl ku topraklarısa girdjği sıralar, îkinci Düngazetesile bir anlaşm*. yaparak caklamak saadetine kavuştıyordu. Daha ya Harbi tarihinin bütün düny?iyı sarbunlann Türkıyede ne|ri hakbir yd önce Yaltamn yüzlerce kilomct san devresidir. Dünyanın en büyük orkını satın almıştır. Hatıraları bir kaç güne kadar neşre bafîıyacağız. NADtR NADİ dusuna sahib olduğu sanılan Fransanln, ".., • Arkan Sa. I, Sü, 4 U t«hi/f 3, Sü. 6 da J Üçler toplanırken Çalışma Bakanı şehrimize geldi Dr. Sadi Irmak, Ege bölgesindeki tetkiklerini ve burada yapacağı incelemeleri anlatıyor Çin Sovyet J müzakereleri niçin kesildi? Rusya ne istiyor I ve Çin nelere razı I olmuyor? ( Londra 16 («JU Observer gazetesin* göre, Moskovada cereyan etmis olan Rus Çin müzakerelerinin geri bırakılmaaı üzerin* Rusyanıa Urakdoğu politikasında gelişme gecikecektir. Londrada söylenildiğin* göre, baa dikenli noktalar tam bir anlaşmaya va« rıimağa engel olmaktadır. Bu noktaların bilhassa Mançurya, Moğoüstan v« Kora'nın istikbaline taalluk ettiğl sanılmaktadır. Doktor Soong Moakovaya Birleşik Amerikanm muzaharetl teminaüle gitmişti. Birleşik Amerika hükümeti, Çin ile Sovyetler Birliği arasında tam bir anlaşmaya vanldığını öğrenmekle çok memnun kalınacağını bildirmiştl. Doktor Soong'un Üd tarafı memnun edecek bir anlaşmayı kabul ettiğl, fakat Çungking'deki askerî makamlann buna şid Arkan sahif* 3, Sü. 2 de Miilı Eğitim Bakanı geldi Mekteblerde kayıd ve olgunluk, bütünleme imtihanlarının tarihleri Fransanın son Başbakanı hatıralarmı yazdı İhinci Dünya Harbinin gizli kaian safhaları aydmlamyor Eğe bölgesinde inceleme gezisinde mlze gelmiştir. Bakan Vali ve Belediye bulunan Çalışma Bakanı Dr. Sadl Ir Reisini ve Parti başkanını ziyaret etmiş mak, beraberinde bulunan Bakanlık uz ve Bakanlık işleri etrafında görüşmüş Arkast sahife 3, Sü. S te manlarile blrlikte dün Izmirden fehri tür. Millî Eğitim Bakanı Hasan Âli Yücel dün «abah Ankaradan çehrimize gelmiştlr. Bakan, Haydarpaşa istasyonunda Ûniversite Rektörü, dekanlar, Bakanlık genel müfettişleri, Millî Eğitim mensubları v« şahsl dostlan tarafından karşılaranıştır. Hasan Âli Yücel Istanbulda bir müddet kalacak v« önüraüzdeki ders yılına aid hazırlıklar etrafında ilgililerden iTicaret Odalan temsilcileri arasınralıat alacaktır. Millî Eğitim Bakanı, üntihan sonuç daki toplantılara dün başlandı. lan v« çejidli millî eğitim işleri hak Onemli işler üzerinde müzakereler Arhat% sahife 3, Sü. 5 t* Hayat pahalılığını haf ifletmenin çareleri oluyor Cumhuriyet Bajîıca Ticaret Odalan temsilcileri rasındaki toplantılara dün başlanmıştır. Bu toplantılarda, Ankara Ticaret ve Sanayi Odası birinci başkam Vehbi Koç, umumî kâtib Alâeddin Ongun v« Oda idare heyetinden Ahmed, Aziz Avunduk ve Bedri Kuray, Istanbul Ticaret Odası birinci başkanı Mithat Nemli, meclis başkanı Ahmed Kara, başkan Arkasx tahije 3, Sü. 5 te Berlin 16 (a.a.) Potsdam konferansının arifesinde, Rus işgal bölgesindeki dört bellibaşh siyasî teşekkül, yani sosyal demokrat, komünist, hiristi yan, demokrat ve liberal demokrat partileri, Almanyanm iç ve dış siyaset programı hakkında beş maddelik müşterek bir program hazırlamışlardır. Bu beş madde şunlardır: 1 Hıtlerci bakiyelerinin tasfiyesinden »onra, memlekctin, faşist aleyhtarı ve demokrat esaslar üzerınde yenıden Falanj partisi kapatılacak, kalkınması, 2 Alman mületine ekmek, giyecek, genel af ilân edilecek iş ve mesken temin edebilmek için e konominin mümkün olduğu kadar çaParis 16 (a a.) Paristeki sağcı Isbuk kalkınması, panyol mahfillerinde beyan edildığine 3 Ferd haklarının demokrat esas göre, Franco, bir niyabet meclisi teşkilar üzerinde kurulması ve tanınması, linden maada, 18 temmuzda, Falanjm 4 Din ve düşünce emniyet ve hür senelik toplantısından sonra, şu hususriyetinin teessüsü, her türlü dinl aki ları da bildireoektir: delere hürmet, 1 Falanjm feshedilmesi. • (Bir tuccar daha yem bir partı kuanak için müracaat etti.V 5 Diğer memleketlerle olan müna2 Bütün Ispanyol mültecilerinin Gazeteci Affedersintz, yeni bir siyasî parti kurmayı nereden sebetlerde karşıhklı itimad ve rlayetin faydalanacağı genel ve tam bir af teştekrar kurulması. kil edileceği Franco tarafmdan bildiri akıl ettiniz?.. Tüccar Baktık ki, efendime söyliyeyim, dünya siyasetindç Bu partıler, bu beş maddeyi belirfen lecek olan niyabet meclisinde dört beş müjterek bir bejanname neşretmijkr general bulunacaktır. pazarlıkla şehirler almıp kasabalar veriliyor... Ulen bu işin licaretdir. Arka3\ tahif* 3, Sü. 6 d« ten farkı kalmami} dedik, verdik istidayı vilâyete... Alman partileri bir beyanname neşreftiler Fraııco'ntııı tutaeağı yeııi yol
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog