Bugünden 1930'a 5,432,146 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

ARI YAVRVMJZUN SIHHATVENEŞESİNİ GABANTİEDER MÜSTAHZERATJM1Z: ^ P1RINÇ VE HUBUBAT VNLARl , ^J umhuri 22 İriCi Jfll I '. 7 5 I 0 Ankaradan avdet ctmis olan»l sevimli okuyucusu Türkiileri ZBflRÂ BIİİR'i ARIN amdan itibaren 'alnız Yenikapı İSTANBUL CAĞALOĞLU Telgraf ve mektub adresi: Cumhuriyet, tstanbul Posta kutusu: istanbul No 248 Telefon: Başmuharrir: 22366. Tahrir heyeti: 24298, İdare ve Matbaa kısmı: 2429924290 Pazar 15 Temmuz 1945 M. İ Ç A K I R Gazinosunda dinliyebilirsiniz. Balkanlarda durum Ticarel Bakanmın demecl karışmağa başladı Raîf Karadeniz, şehrimizdeki General Scobie, tatili yarıda bırakarakAtinaya hareket etti Bir Bulgar çetesi Yunan hududuna tecavüz etti. Yunan Başbakanı hududların Müttefikler tarafından garanti ve himaye edileceğini söylüyor tetkiklerinden memnun görünüyor Bakan «Ekonomik faaliyetimizi daraltan kajadları imkân nisbetinde hafifletmek ve bir kısmmı tamamen ortadan kaldırmak istiyoruz» dedi v^ Bir haftadanberi şehrimizde tetkikler yapan Ticaret Bakanı Raif Karadeniz, dün Bolge Ticsret müdürlüğünde gazetecilerle bir görüşme yapmış ve şu beyanatta bulunmuştur: « İstanbula gelişim, burada Ticaret Bakanlığına bağlı müesseseleri yakından görmek ve Bakanhğı alâkadar eden konular üzerinde incelemeler yapmak ihtiyacmdan doğmuştur. Mümkün olan şekilde bu incelemeleri yapmış alâkadarlarla temas etmiş bulunuyorum. Herkesin istediği; ekonomi hayatımızda mevcud olan türlü kayıdlann kaldırılması ve işlerin serbest şekilde cereyanına imkân verilmesidir. Bu yalnız bizim değil, bütün dünyanın istediği şeydir. Malum olan bir şey varsa o da bu kayıdlarm dünya yüzünde devam etmekte bulunmasıdır. Bu durum karşısında bize düşen vazife iç ve dış pazarlardaki inkişaflan yakından takib Arkato sahije 3, Sü. 5 t« Rus dostluğuna M. Vulgaris Makedonyada işlenen cinayetler hakkında verdigimiz değer şiddetli bir nutuk söyledi Atina 14 (a a.) Bir Bulgar çetesi usya ile aramı rda dcvamlı, saetmiştir. mimî ve dostça münasebetler Yunan hududuna tecavüz Cumhur Başkanımızla yaşatmak isteğini Türk dış po Müll muhafız kuvvetleri çeteyl püskürtlitikasının esas direktiflerıtıden biri di milş ve çete reisini yakalamağa muvafMr. Truman arasında ye vasıflandıran Hasan Saka, «on gün fak olmuştur. Yunanlı komünistler, husamimî telgraflar lerde unutulur gibi olduğunu gördüğü dudlarda hüküm süren karışık durummüz bir gerçeği tekrarlamaktan başka dan hükumeti sorumlu saymaktadırlar. teati edildi bir şey yapmamıştır. Türkiyc Cıımhu Başbakan Voulgaris, Selânikten ayrılriyeti hükumetinin Rus dostluğuna ver madn evvel, bundn böyle hududların Ankara 14 .(a a.) Amerika Birleşlk diği değer, kaynağını şeopolitık realite Müttefikler tarafından himaye ve gadevletlerinin istiklâl yıldönümü münaden ve tarihtcn almakiadır. Rus dost ranti edileceğini soylemlştir. sebetile Cumhur Başkanı İsmet tnönü, luğuna dair içimizde bcslediğimij iyi Dığer taraftan General Scobie'nln taBaşkan Trumana aşağıdaki telgrafı duygular, bu sağlam realıfe tPiueline o tllinl yanda bırakarak Yunanlstana göndermişlerilr: turduğu müddetçe bir maoa tasır. Geç dönmekte olduğu ve 24 saate kadar geEkselâns Sarry Truman mişte iki millcti birbirine düşüren ve lecegl ve derhal Başbakan tarafından Amerika Birleşik Dcvletleri Başkanı bazan A\Tupa çapında boğuşmalara yol kabul edıleceği sdylenmektedır. Washlngton açan ihtiras politikalarından ne TürkBaçlannda Atlna Belediye başkanı ler, ne de Ruslar faydalanmıslnrdır. Se Sklrlos olduğu halde bir çok Yunan vacAmerika Birleşik Devletlerinin İstikbebi doğt'udan doğruya geopolitik rea tandaşı, kuzey Yunanistanda devam elâl îildönümü o l a n b u z ü n slze, Bay •Eaşktn, &T~1ei3rtimİ**Qarmeriml aunliicnjni»' "ıın.ı «Jnjaıtın İUJıhlirü.5 po den vahişyane hareketleri protest<rtrt" Yıınanistandakl tneiliz ordusu makla bllhassa zevk duymaktayım. litikaları. bilâkis b«**1ki tara( için de mek ve Muttefik müdahaleslnl lstemek Mo~ko\ a 14 (a.a.) «Tass> Çin Cumkonıutanı General Scobie Ekselânsınızın şahsî saadeti ve büyük huriyeti Başbakanı ve Dış Işleri Bakan zararlı olmuştur. üzere büyük bir mltlng tertibl lçln müdost Amerıkan milletinin refahı husuMoskovada 1921 TUrk Rus dosiiuk saade verllmlş bulunmaktadır. Başbakan Amiral Vulgaris,, Se'âniğe sunda en samiml temennllerde bulu Vekiü M. Soong'un Moskovadaki ikametine müşter^k bir S o ^ e t Çin tebliği muahedesi imzalandığı uma.ı iki ınillcl M. Vulgaris'in şiddetli bir hitabesi yaptığı seyahatten dönüşünde, dün Yunurum.» • reşredilmiştir. arasındaki münasebetler tarihinde e?i Atina 14 (a.a.) Atina Ajansı bildiri nan milletine hitab etmiştir. Başbakan Ismet Inönü görulmemiş bir devrim olduğu ve yeni yor: «Son günlerde Moskovada, bir taraf• Arkası sahije 3, Sü. 1 de Başkan Truman şu karşılığı gonder tan, Sovyet Biıliği Halk Komiserleri bir devir açıldığı söylenınişti. Osmanlı miştir: Imparatorluğunu tasfiye eden Kcmalisl kurulu Başkanı Mareşal Stalin ve SovTiirkiye ile Çarlık rejimini maziye kaEkselâns tsmet tnönü yet Dış İşleri Halk Komiseri M. Molotov rıştıran Leninist Rusya, iki ıncmlekel ile diğer taraftan, Çin Cumhuriyeti İcra Tıirki: Cumhuriyeti Başkanı • rasındaki gerçek t münasebetlerin nasıl Ankara kurulu Başkanı ve Dış İşleri Bakanı olması lâzımgeldığini kesia olarak görcAmerikanın istiklâl yıldönümü mü M. Soong arasında görüşmelerde bulumuşler ve bu görüşe ııyîrun bir dostluk Görüşmelerin mevzuu, nasebetile ekselânsımzın tebrik mesaj nulmuştur. bavasının temcllerini kurmuşlardı. larından derin bir surette mütehassis Sovyet Çin münasebetlerinin ıslahını istihdaf eylemiş ve bu bakımdan iki O günden bugıine kadar biz bu yololdum. dan bir an ayrılmış değılizdır. Gcrek tarafı iîgilendiren en yüksek önemi haiz Ekselânsınızın şahsım ve Amerikan teker tcker başka devletlpıie olan miimilletinin refahı hakknda vaki İyi dl meselelere temas edilerek incelemeler nasebetlerimizde, gcrek dış politikamıleklerinden dolayı samiml teşekkürü yapılmıştrr. *ın unıumî çerçevcsi içinde Rus dost Arkast Sa. 3, Sü. 4 te mün kabulünü rica ederim.» luğuna verdığimiz ehemmiyet. Hasan Harry Truman Sakanın Ingiliz gazetecileıiııe hatırlattığı gibi, hareket hattımuı ayriınlatan terael direktiflerden biri vazifesini görmüstür. Uzun zaman batı âlemince bir umacı sanılan Sovyet Rusyanın Millctler Cemiyetine girmesi bahsinde komşuınuza çok faydası dokunan çalışmalaŞehrimize geldiğini dün yazdığımız rımız olmuştur. Montreux konferansı Yunan Basın Birliği başkanı, eski Yusırasında Rus menfaatlerıle Ingiliz mennan milletvekillerinden M. Zarifis, dün faatlerini barıştırmak uğrunda harcaBasın ve Yayın Umum Müdürlüğü Isdığımız gayretler miisbet netice vermiş, tanbul mmtaka mudürü Server Eskin'i Karadeniz devletlerinin emniyeti herkeve Basın Birliği başkanı Hakkı Tarık ti nıemnun edecek derecede sağlanmışUs'u makamlarında ziyaret etmiştir. M. lır. Hele Ikinci Cihan Harbi boyunca Zarifis, otelınde kendisini ziyaret eden güttiığümüz temiz ve açık politika, Rus bir muharririmizle uzun bir konuşma dostluğuna verdigimiz değerİB en sağyapmıştır. Arkadaşımız, bu konuşmayı lam delillerinden biridir. Bu harb bir çok şoyle anlatmaktadır: devletler gibi başlangıçta Sovyet komLondra 14 (a.a.) Her nekadar Yunanistanın en meşhur gazetelefularımızı da şaşırtmıştı. 1939 marüna Potsdam toplantısı hakkında tafsilât verinden <Vitna> nm siyasî yazarı olan kadar kollektif emniyet sistemine taraflı rilmekte ise de üç büyük şefin, ChurM. Zarifis, çok sevimli, mütevazi, ve olan Moskova hükumeti, Münich anlaşchill, Truman ve Stalin'in pazartesinden açık sözlü bir insandır. Sorduğum suAnkara 14 (a.a.) Ankara Tıb famasından gocunduğu için birdenbire allere cevab vermeden önoe, kendisi.ıin kültesi Dekanhğına, Millî Savunma Ba itibaren uzun ve müşkül mesalelerîe dobambaşka bir yol tutmuş ve Mütsiyasi bir şahsiyet olmayıp gazeteci bu kanlığı Sıhhat dairesi başkanlığından lu olan gündemlerine başlamaları muhtefiklerle birleşmektense Hitlerle ar^lunduğunu ve bu yüzden her şeyi ta çekilen Prof. Dr. Abdülkadir Noyan temeldir. Onümüzdeki on beş gün zarkadaşlık etmeyi tercih etmişti. Bbyle mamile objektif bir şekilde anlatacağı tayin olunarak yeni görevine başlamış fında bir çok memleketlerin mukaddeolduğu halde batı demokrasilerile imzaratını tayin edecek olan kararlar alınanı söyledi. M. Zarifisden ilk olarak Yu tır. ladığımız ittifak muahedesinin Türk caktır. Belki de Avrupa haritası geniş nanistanın dahilî durumu hakkında Rus dostluğunu tehlikeye düsürmemesi Aynı zamanda Prof. Abdülkadlr No ölçüde değişecektir. izahat vermesini rica ettim. İçin o muahedeye ayrıca bir kayıd koyyon fakültenin iç hastahkları ordinarChurchill'in Hendaye civarmda BorElen basın birliği başkanı dedi kl: yüs profesörlüğü ile birinci iç hastahk daberry şatosunda geçirdiği istirahat Şchıimizde bulunan Yunan Basın NADİR NADI < Yunanistanın dahilî durumu ba ları polikliniği profesörlüğünü de dermüddeti bitmek üzeredir. Başbakanın, Birliği Başkanı M. Zarifis Arkası Sa. 3, Sü. 4 te Arkası tahife 3, Sü. 3 de bugün uçakla St. Jean de Luz'dan Pots Arkat% Sa. 2, S ü . l d e Amerikanın istiklâl yıldönümü Raif Karadeniz, dün gazetecilerle gorüşürken Sovyet Rusya Çin görüşmeleri kesildi Başbakanı, Moskovadan Londraya çkierek Mr. Edenfe görüşeeek Boğazları meselesi ı Londra radyosu I diyor k i : «onümüzdeki günlerde diplomatik münasebet. lerde önemli gelişmele»c şahid olacağız» Londra 14 (a a.) Dı§ tşleri Bakar Hasan Saka ve refakatindeki Türk h« yetine dün İngılız Diş tşleri Bakanı Eden tarafından verılen ziyafette, partisi başkanı Attlee İle harb nakliy bakanı Lord Ceathessi de hazır buluns muşlardır. Çin Yunanistanın bugünkü iç durumu Londra radyosu diyor ki Londra radyosu 14 (B.Y.UJ.1.) Ta ca ve Bogazlar üzerinde bir konuşma'' yapan spıker, Rusyanın her iki bölgeda de söz sahlbi olmai Istedlğini belirterek demiştir kl: «19 uncu asırda Fransa ve Ingiltere, Rusyanın Boğazlara ve Akdenize inmesini, Süveyş kanalı ve Hindistan yolu üzerinde olması sebebüe dalma kaygı İle karşılamışlar ve Rusların bu a n anevl slyasetlerine bütün kudretlerıls sed çekmişlerdir. Tariht* meşhur «Şark meselesi» bu polltikanm bir sonucudur. Fakat 20 nci asırda bu mllletlerin, bu kadar hassas davrandıklan görülmemektedir. Birinci Cihan Harbinde Fransız Rus ittlfakı, Ruslara Boğazlarda açık kapı bıraktıği gibi, İnglltere lla Rusyanın akdettiği glzll andlaşmalarda da İstanbul, Ruslara bırakılmakta idi. Bugün Bogazlar, 1936 yılında lmzalanan Montreux mukavelesile Türkiyenin hâkimiyetine terkedilmlş ve kendisine* buralarını sllfthlandırmak ve askerleştirmek hakkı tanınmıştır. Arkan sahija 3, Sü. 2 de Yunan Basın Birliği Başkanı, komünist (aaliyeti hakkında Ankara Tıb dikkate değer malumat veriyor Fakültesi Çin Başbakanı Soong Uçîer Konferansı Çotsdam'da, birçok memleketlerin mukadDeksnlığa. Profesör deratını tayin edecek kararlar verilecek Abdülkadir Noyan Londra; Belki de Avrupa haritası tayin edildi geniş ölçüde değişecektir» diyor Fakültenrn diğer profesörleri de belli oldu Misafir Yunan takımile yapılan dünkü mac berabere bitti dam'a hareket etmesi beklenmektedır. Augusta kruvazörü ile Avrupaya yaklaşmakta olan Başkan Truman yarın sabah, muhtemel olarak saat sekiz raddelerinde Anvers'e çıkacaktır. Başkan otomobille Bruxelleâ hava meydanına giderek oradan uçakla Berlin'e hareket edecektir. Halledilmesi gereken hudud meseleleri üçlerin bir hayli zamanmı alacaktır. Arkas* sahlje 3, Sü. 2 da Atinanın Olimpiyakos futbol takımile dün Galatasaray karşılaşmıştır. Musabaka, havanın çok sıcak olmasına rağmen on beş bin kişi tarafından takib edilmiştlr. Maç 2 2 beraberlikle sona ermiştir. Yukarıki resimde sağda iki takım oyuncuları bir arada, solda, Başbakanımız Şükrü Saracoğlu, Vali Lutfi Kırdar ve Yunan konsolosu macı takib ederlerken görüamektedlr. Bu müsabakaya aid arkadaşımız Eşref Şefiğın yazısı üçüncü sabifemizdedir. Dost Fransiz milleti dün milll bayraminı kutladı. Fransiz halkı, 156 yü önce, yani 1789 senesi 14 temmuzunda. Bastille hapisanesini zaptetmlş ve bu gtfnden itibaren yalnız kendi vatanında değil, fakat belki bütün dünyada halk hâkimiyeti ve lnsanlık hakları gibi ulvî fikirlerl llân etmiştir. Bastille'ln zapt ve tahribin 1945 teki yıldönümü, Fransa için bilhassa büyük bir mana ifade etmektedır. Filhakika, Fransa, şimdi tarihinin en büyük felâketinl teşkil eden bir istilâdan. acı ve karanlık işgal se Arkotı tahif» 3, Şü. 2 d« Fransanın millî bayramı <^* ^ *"*vj** *tr" Nazik durum!.,
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog