Bugünden 1930'a 5,447,291 adet makaleKatalog


«
»

r * * MÜSTAkBEL TlCUETtt IERIEZİ tCM ALIC' HEM SİT * ECS1 ÖZİ *LAK*DAR EDIYOBSA fa I J7 ( TÜK«.<"£ ! "00 aA"» h TtX YUJ» * TORKISB â K 6 10 4 M E R1 C * » * * + * * 22 İnCİ yi! Sâyi r 7508 umhuri İSTANBUL CAĞALOĞLU Telgrai ve tnektub adresl: Cvunhuriyet, tstanbul Posta fcutusu: tstanbul No. 246 Telefon: Başmuharrir: 22365. Tahrir heyeti: 24298, İdare ve Matbaa kısmı: 2429924290 r 30.000 kelimelİk İzahlı ve m isalli Cuma 13 Temmuz İ945 AyneaTJîer ilme aid tekmk terimlerle Hukuk v^|Ekonomi teriraleri iüvs edılj ^ S f c Cüdli olarak £50 kurust.ır. AHMİD HALİD KITABEVİ L ÜK atının akisler Bir Fransız ajansınm fikri: "Trakyadaki Türk menfaatleri îngiltereden müzaharet görüyor,, Trakyaya dair Ruslara atfedilen proje: Yunan toprakları Bulgaristana, Türk toprakları da Yunanlılara verilmeliimiş Amerika Cumhur Başkanı Truman'ı Avrupaya getiren Augusta kruvazbrü, meşhur Atlantik bulusmasmda Roos3^c!tl ta;ucış olan harb gomisidir. Resim bn buhı?madan sonra Augusta'nın hareketini ve Mr. Churchill'in büf Ingiliz harb semisi güvertesin den onu seyredişini gösteriyor ondraya varan Dıj Bakanımır Hasan Sakanm Ingilız gazetecilerine verdiffi dcraec, temcl çizgileri içinde Türk politıkasım diınya cfkârına anlatacak kadar açıktır. «Değişen şartlara gbre bir yenisi yapılmak> istoğile M^kova hiikumeti tarafından yirmi yıHık TürkSovyet paktının bozulma=ı üzcrine. 'ünya basını, hu çartların ncler olabiieceğini araştırırken, Turkije Cıunhurijeti hükumeri, Moskovaya verd'.gi «vabda yeni dostluk paktt \nn komîularımızc* ileri siıruleeek tekiifleri «hayırhah» Mr rüıniyetl» tetkik edeeeğjmi#bjjldiriy«rdu. Bu fekîıflor vapılını* mıdır? yapjlmı*sa mahijeti nedir? îki ü r haft*ds>r.beri « dup>a havadı» piyasalarında bu k«nu üzerine bir rok vazılar yazıldığl haWe. Hasan Sakayı Mr. Edenle ba^başa gostcren bir foto montaj hcBİu etraflı bir bilgi edinnıi? drğiiir. Lnndra 12 (a a.) rarce Presse »Rus projesl, büha'5'îa Tıakj'a ile flsili S o ^ e t Rusyanın Boğaziarda iis istediği bulunmaktadır. Trakyanın bir kısmı Trak\ada ve doTU illerîmizde bizim jaasmın muhabiri bildıriyor: Turkiye Dış Işleri Bakanı Hasan Sa Bulgaristana verılerek bu suretle bu aleyhimizf bazı toprak değisikliklerine taraflı olduğu hakkında yabancı «azr ka, Rusyamn BaLkanlarda rımnen ileri memkkete Ege denızine çıkacak, Traklclerde bir sıirii tclşraf haberi çtkh. BH suuluiru arazi değişikhklerı karçısırda yanm batı kısmı ise Yunanıstana lid haberler esa* hılularak uztın unın mıi memleketımn goruşunü Mr. Eden'e bil olacakttr. Insiltcre, bu hal suıetine ta Arkast sahıft 3, Sıi. 5 te talealar da ileri suriildıi. So\>et hükumeti, bize restnen bir takıın tekliflerde bulunsadı, grrckli rcvabı Moskovaya gbnderirken Cumhuriyct hükumeti meml«'ket efkârım da i^ dınlatmak vazıfe«ini bcrhaide geciktirtnezdi. Fakat yııkanki »ayialar ba^tanbaşa uydurma obaydı. bunJann şimdiye kadar Sovyet kom'a'larıraı/. tarafından jalanlandığmı okumamıı i«ab ederdi. Demek ki ortada Bydınlanmamıi bir duıumdan başka hcnüz müsbet bir maıuara yoktur. Tıirk Ru? miınasebetlcrinln geleceğinl ve dolayısile diinya' barısının temel'.crini ilgilendircn bu vaziyet yarın ijije doğnı nra. kotüve doğrıı mu geli'ccek, bu hcrvyrfen nn<e Mosknva hiıkumetbıin niyetine bağlı bir ola> dır. Çarhk Rusyasımn doymak bilmijen empcrjalist hırslarından ebedi>en uYunanistan kuzey Epir'in Müttefikler tarafından işgalini istedi. zaklaşüsı söylenen Sovjetler CumhuBuradaki Yunanlılara yapılan mezalimin arttığı bildiriliyor riyetinc karsı yirmi bc? yıldır iyi sözler isitmis, adcta bir Türk Sorjet Atına 12 (a a.) Yunan Başbakam \ün edınclye kadar, Mdttelıkler tarafındostlüğn havası icinde yeti«tirilmis bir neslin çocuğu olarak jukanki teklifle Amıral Vulgarıs. Atlnadaki Muttcfık el dan Işgahnı istemiştir. Bu muhtırada, kuzey Enirdekl Ynnan rin geıçekleştiğini ço'mtk bizi hayal çılere bir muhtıra vererek, Arnavudlukırtklığına uğratacak ve sırf bu bakım gun guney vüâyetl olan kuzey Epirın, halkının Arnavudlardan zulum gorduğü Arkası sahife 3, Sü. 2 dt dan üzecektir. Yolsa Dı? Isleri Bakanı sulh konferansında mukadderatı taaymızın tngiliz gazetecilerine söylediği gibi Turkive icin bir hudud dcğişikliği yahud herhangi bir toprak tavizi meselcsi elbette balıis mevzuu olamaz. Bir. Vatanımızm bugünkü hududlarını pazarlık yolile çizmediğimtj! gibi blr lutu{ ve il'san escri olarak da ele Reçirmedik. Milli hürınet Miiımnu damartarında dıoan Tıirk nesilleri, koskoca bir İTiparatorluğun tasfijesi paba^ına, hu sınırlaıı kanilp sıılayarak meydana getirdı. Nereden gelirse gclsin, kim olursa olsun. ne rica, nc tchdid. ne anla«ma. ne de tartışma joüle kimse bizden bir karıs toprak koparamaz. Dağlarile. taslarile. üzerinde ya<ayan naddî manev! değerlerile milliyetlmiz böliinmez ve parçalanmaz bir bülündür ki, onun varhğını her tarafımı^da bir ve beraber olarak dıiMiyorıi7. Büjük Ataiürkün (Millî Misak) adı altuıda kurdu^n ve kıırtardığı Tınk bıiiiinlüğünü baska ttirlü anlamai'a imkân yoktur. Bu ger<eği vaktile hcr milletten Snce kavradığım biIdiçimİ7 idpaiist Rusyanın. aradan virmi jıl eectikten sonra fiki ÇaîUr de%Tinc doğru gcrilcliğini ve TOJllİyct anlamının 07 mana«ım unutrnjpnu bjrenınek a>Tica hazin olacalctır. Bir milletten Boğazlar meselesine dair Potsdam'da kat'î karar almmiyacak mı? toprak Hasan Saka istemek Londradan L ayrıhyor Konferans sonuna ka4ar kalatağı haberi lahakknk elmedi I^ondra 12 '* a.> I,ondr» radyosunun bildirdjgine göre, Turkiye Diş Işleri B?kanı Hasan Saks dunkü basın toplantısında verdıgi demecın son\ında, bir kaç gune kadar memleketıne done«ğinı soylemis ve kendisinin Ingiliz devlet sdamlarının Potsdam'da.n donmslerine intizaren Londrada kslacağı hakkındaki gazete haberlerini yalanlamıstır. Dıs Bakanımıztn San Francisco konferansına dair sözicri Loidra 12 (a.a ) Turkıye Dış Işleri Bakanı Hasan Saka dun gazetccılerle goru«urken San Fıanciîco'dan da Dahsedeıek demiştır ki: Arkast sahije 3, Sü. 3 de Konferans pazartesi günü toplanıyor Başhatt Truman paxar günü Anvem vastl olacak ve oradan uçakEa Berline hareket edecek Londra 12 (B.B.C.) En son haberlere rak seyaLatine uçakla devam edecektir. Konferansın geleoek pazartesi yahud gore Başkan Trumam taşıyan «Augusta» kruvazorü önümüzdeki pazar günü f 15 salı gunü toplanması bekleniyor. Moskovadaki Ingiliz ve Amerikan temuz) Belçikanın Anvers limanına vasdhifa 3, Sü. 6 da racak ve Başkan ayni giin karaya çıka Potsdam Konferansı 9 Büyük orman yangını hâlâ devam ediyor Sah günü Üsküdarın Ömerli köyü civarında çıkan yangın, Kartal ve Beykoza aid orman sahalarma da sirayet etti Kartal üçesl çevresinde bulunan Ay bolgesinde yangın durumumı incelemijdoi de Samandıra köyü arasındaki or lerdir. Evvell bir fundalıkta başlayan yangın manların yanmakta olduğunu dün yaz Arkast sahife 3, SiL 5 te mıştık. Arkadaşlarunız, dün Kartal Şükıü Saracogia Tito'nı plâni: Akdenizde îtalyanın yerine geçmek Yunan basınma göre, Yugoslavya? Bulgaristan ve Arnavudluk arasında bunun için gizli anlaşma varmış i Başbakaıt bu sabah geliyor Saraeoğlu şehrîmizda bir müddet dinlen Ankara 12 (a.a.) Başbakan Ş D Saracoğlu, bir müddet istiraha* üzere, bu akşam Istanbula hareiet etmlştir. Cumhur Başkanı Milll Şef tnönü kendılerinl istasyonda ugurlamak üaere Arkas\ sahiie 3, Sü. 5 te Eusyaya giden Ermeni heyeti dün döndti Erivapdaki Katogigos seçîmine iştirak edeıi ^eyet azaları: «Bize pek sanıimî muamele etmediler» diyorlar General Franco Erivanda yapüan yeni katogigos seçlmine iştirak içto Turkıye Ermenilerinl temsılen giden heyetin bir kısım asası Sofya yolu İle şehrimize dönmüşlerdir. Gelenler, Bsak İstepanyan, Mıkael Tuğlacıyan ve Logofet Batmazyandır. Heyet azalan kendilerile gdrüşen bir muharririmlze aş^fıdaki izahatı vermişlerdir: < Istanbuldan 19 hazlranda hareket ederck. ertesi günü Svihngrada vardık. Orada Bulgarlar bir takım müşkülât çıkardılarsa da Safyaya şittik ve oradan askeri blr uçakla on bir saatte sahiie 3, Sü. 6 da Alman hastanesinde Rusya, İspanyol rejiminin tasfidün geceki yanğm yesini istiyor Amerika, Sovyetlerin talebüe İspanyaya yollanacak 100 bin ton rayı durdurdu OnuM icin Sovyet isteklerine dair yukarıda ileri süriilen iddialara simdiye kadar jalanhııımıs ohnamakla beraber biz inanmak istemiyoruz. Almanyanın en kudretli zamanlarmda da sövlcmekten bıkmadığımız gibi, saldırganlık \olıle topınk kazanmak He\ri artık cecmi^tir. Bu ortaçağ mctodunıı bu asırda balâ vurıiyebılir farzedenW. nck?dar aldandıklartnı yvureklcri 'izlajarak gördüler. Millijet fikrini öldnr Yangının uzpkt?n gorünüşü Dün gece Alman hastanesinde bir yan J Dün gece geç vakte kadar muharrirgnı çıkmış, hastanenin çaüsı ttmamen j lerimizin yanşın yerınde yaptı'cları tahyandıktan sonra ateş saat 1 de güçluk kikata gore saat 9.30 da hastane çatı çatıle sondurülebilmiştir. Arkası Sa. 3, Su. 4 te medikce milletleri bo unduruk alhna nıahkunTİur Hajan Sakanın Bfğazlar hakkındaki sokmak. hır bir dovl"!? narih oUmaz. Hajatı tcrsinp çevirmek isriı ?n <e«cb sorlcrinj ^arın gozdcn gecireceğiz. büsler bu itibarla neticesiz NADtR NADl Washington 12 (a.a.) Reutev'in siyasî muharriri şunları yazmaktadır: Washingtondaki Sovyet elçhinin t=ılebi uzerıne, Amerıkan Dış Işle:ı BaÇahşma Bakanhğı idareyi kanhğı tpanvaya 100,000 ton çe'ak rayın gonderılmesini durdurmustur. kurmak üzere hazırlıklarına Sovyet noktai nazarı şudur: devam ediyor Mareşal Stahn Berlin konferanrınia, Ispanyadaki faşbt rejımin tasfij'e^ı TieAnkara 12 (Telefonla) Çahş.na selesmı ortaya koymak nıyetinde nlduğu cihetlff batıh MuttefıkJer Franco Bakanhğı, ışçı sigortaları ıdaret.nı kurmak üzere hazırlıMara fevam etmektehükumetine yardim etmemelidirier. Arkası sahije 3, Sü. 2 de dir. Bu kurumun genel nudüriuk teşkilâtı, yonetım kurulu ve bır de genel kurul olacaktır. Genel mudurlük te=;kılâtı genel mudıııle ıkı yardımıınrian ve merkez teşküâtı ile şube acentehklerden terekküb edecektir. Ger.el kurul da şoyle teşkil edilecektir. a) Türlu işlerin ış verealerıle bu işYafa 12 ( B Y U M ) Ankaradan lerdeki işçıler araotnda en az on beşer bıldırüı>or: SoEİenne inanılır mahfıllerden oğre kı^ı obnak uzere eşıt sayüaıda seçılenUdı^ine eore. Tıır!uye> hukuîneti Po cek uyeler, lonya hükumetınl tanıyacaktır. ~ Arkası sahıje 3, 5ü. 6 da Işçi sigortaları idaresi Turkiye ve yeni Polonya hükunıeti Şu Herriot'ya bak birader, üç defa vekillik ettiği balde g«s»f de belediye rcisliği yapıyormu^!.. . i Tuhaf jey!.. Demek ki oralarda idare meclisi reislikleri yokL* ' «•'
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog