Bugünden 1930'a 5,447,291 adet makaleKatalog


«
»

Muhterem Anneler Uzun seneler nefis çaylanru içtiğinix ALBAYRAK MÜESSESES1 Yavrularınıza en son usullerle elde edilen ALBAYKAK PİRİNÇ ve HUBUBAT UNLARIM sunmaktadır. 30 senelik ALBAYRAK markası dafana emniyet ve nefasetin damgasıdır. Bakkallarınızdan isteyiniz, Deposu Tahmis sokak 74 İstanbul umhuriyet 22 İnCİ yil Sayi .' 7 5 0 6 Telgraf v» mektub adresi: Cumhuriyet, İstanbul Posta kutusu: istanbul No. 248 Telefon: Ba?rouharrir: 22366. Tahrir heyeti: 24298, İdare ve Matbaa kısmı: 2429924290 30.000 kelİmelik lzahlı r e misalli FRANSJZ« TÜRKÇE S ÖZL İ K Aynca: Her üme aid teknik terimlerls Hukuk ve H^onomi terimleri ilâve edılrniştir. C3fcHf o&rak 850 kuruştur. A H M E D^m.A L İ D KİTABETÎ İSTANBUL CAĞALOĞLJLJ ÇarŞaiHDa II TemillUZ 1945 Parti Grupunun Dün Verdiği Karar Hükumetin memleketimizi ilgilendiren haricî meselelerde millî hak ve menfaatlerimize uygun olan siyaseti takdirle karşılandı Şükrü Saracoglu haricî meseleleri etraflı ve açık şekilde anlattı Üçler toplantısına doğru Başbakanın verdiği izahat Mflmtaz Okmenin takriri Bugünkü uygun isabetli ve yerinde siyasette devamın Grupça tensib edildiğinin karar altına almmasını istiyen takrir ittifakla kabul olundu Bundan evvel, Japon anaadalanna Amerikan denb hava karveflerl tarafından yapdan taarruzlardan bir jörttnüs ok degil, daha birkaç hafta bnce, politika havasının bir türlü açılamıyacağına, hattâ Ankara, 10 (a.a.) C. H. P. Meclis Grupu Başkan VekilUğlnden: , en kotü ihrimallerin bir gün C. H. P. Meclis Grupu Genel Kurulu 10/VII/1945 sah BÜnü Başkan gerçekleseceğine inananlara her yerde vekıli Tekirdağ milletvekili Faik Öztrak'ın başkanlığında toplandı. sık sık raslanıyordu. San Francisco topOturumun açılmasmı müteakib Başbakan Şükrü Saracoğlu söz alarak lantısının hiçbir somıca varmadan dağıkürsüy* geldi. Memleketimizi ilgilendiren haricî meseleler hakinnd» etlıvercceğini, tiç Miittefik şefin bir daha raflı ve açık izahlarda bulundu. Sık sık tasvib sesleri ve alkışlarla karçıbir araja gelmcmck üzere darılasacaklanan bu izahlardan sonra bir çok milletvekilleri göz alarak Başbakanın laruu sananlar, üçiincü bir clhan harbibeyanlarını tasvib ve hükumetin millf hak ve menfaatlerimize tamamile ne doğru huh adunlarla yüründüğunden uygun olan siyasetinl takdir ettller vt bu isabetli siyasette devamını istesUpheleneetk kadar ,ümidsi« bir rtıh dıler. Hatibletin »özleri bjt^JstSI sonra Ankara milletv«kıli Mumtaz Ökdurutnu taşıyorlardt. nıen taraiından verilen ve «Hükumetin takib ettiği »iyaietın, m'emlek«ftn Bugün manzara çok »tikiir değHmenfaatlerine tamamile uygun, isabetli ve yerinde görüldüğünden bu simiştir. Ideaî bir örnek diye gosterileyasette devamın Grupça tensib edildiğinin karar altına alınmasm»» dair mezse de, San Frmncisco konferansı, olan takriri okunarak oya sunuldu. Grup Uyelerl bu takriri ittifakla kabul lyi niyetle kullanıldığı takdirde yarınki ettiler. Bunun üzerine tekrar söz alan Basbakan Sarcaoğlu takib edilen barış dunyasi için sağlam bir düzene siyaset hakkında gösterilen takdir re itimattan dolayı teşekMrlerini ifade imkân hanrlamıştır. Müttefikler arasınve hükumetin milletin hak ve menfaatlerine uygun görülen yolda çalısdaki anlaşmazlık konulanndan ban dlmalarına devam edeceğini beyan etmis ve şiddetle alkiîlanmıçtır. kenli nokJalar merinde yatıstırıcı gayGündemde göriişülecek başka iş olmadığından saat 18 de oturuma son retler harcanmıs, az çok başarı elde verildi. edılnüstir. Nihayet tiç büvük devlet sefinin bir araya gelip konuşması, artık bir oldu bitti saydacak kadar gercekleşmiştir. Şu dakikada Truman Atlantiği aşarken, Churchill. iki arkadaşile Guam 10 (a.a.) Amiral Nimitz'in avlanmıştır. buluşacağı giinü bekli>erek bir Avrubir kaç saat evvel yayınlanan son tebJaponyanın kalbine hücum eden denlz pa köyünde yorgunluk çıkarmaktadır. liğinde uçak gemilerinden hareket eden ve hava kuvvetlerlnden müteşekkü büAncak, birkaç, hafta onceki karanhk 1000 den fazla uçağm Tokyo bölgesin yük Amerikan filosu en az dördü uçak duruma kıyasla bugünün daha aydradeki askerî hedeflere hücum «tmekte gemisi, dört nrhlı, dört kruvazör ve 14 lık görünen manzarasına bakıp hemenoldukları bildirilmektedir. Düşman gafıl Arkaat «aHife 3, Sü. ! d ı cccik keyiflenmek de doğru obnasa gerektir. Şeflerden ferdlere, komutanlardan erlere kadar yeryuzünde horkesin ve her milletin barış isteği içinde yaşadığına şüphcmiz olmasın. Geçirilen acı yıllar bütiin diinyayı nzun zaman için harbden tiksindirmiştir. Bugttn kendj arzusile ycni baştan harb çıkarmayı düşünen tek bir devlet adamı bulmağa yeryüzunde imkân yoktur. Fakat ne yaparsımz ki, şimdi arkada Oıs tşleri Bakanımız Hasan Saka kalan o karanhk yıllar, dunyanın yıirüyüşünü altiist etmişrir. Sosyal, poPlymouth 10 (ft.a.) Türklye Dış lşMareşal Stalin Berline hareket etmek üzere litik ve ekonomik bakımlardan her talerl Bakanı Hasan Saka bugiın Marlporafta derin yaralar, geniş boşluklar sa vapurlle San Pranclsco'dan Plyaçılmıçrtr. Bu yaralar ve boşluklar, moutha gelmls ve Türkiyenin Londra >buyük elçlsl tarafından karşılanmiştır. millctlerarası münasebetler üzerinde •ğır bir baskı tesiri yapmasın, imkânLondra 10 (a.a.) Türkiye D15 İslerl sızdır. Yer yer bünye\*i değişiklikler Bakanı Hasan Saka Londraya gelmlştir. olmuş, yer yer çözülmesi güç davalar Ar/cott »ahife 3, Sü. 6 da ortaya çıknuştır. Insanlann yüreğinde Şehrimİ2de bulunan Ekonomi Bakanı yaşıyan barış hasreti, o değisikliklere Fuad Sirmen dün Yerli Mallar Pazarşckil vermek, o daralara çare aramak larında muhtelif sanayi grupları mübahsinde şüphesiz çok fajdası göriilemessillerinin yaptığı bir toplantıda bucek bir duygudur. Fakat altiist olan lunmuştur. dünya nizamını yeniden kurabilmek Toplanüda, bilhassa deri ve kösele için sadece barı? isteğini yeter sanmasanayiinin başlıca derdi olan ham deri malldır. En biijTik devlet adammdan en tedarik ve tevzii, kauçuk fabrikalarırun küçtik manga erine kadar herkesin ham madde tedarıki, yünlü sanayiın kar'üıkh bir barış sevgisi içinde yanıp tipleştirme, yapağı harmanı ve ham tutıısması, ba«lıhaşma, Avnıpayı geoOrta ve güney doğu Avrupa madde bulmak imkânları meseleleri, papolitık mu\azenesiz]ikten kurtaramıyamuklu sanayiin yeni kâr hadleri bahis cağı gibi, diinyayı da ekonomik perimemleketleri Sovyetlere mevzuu olmuştur. Fakat bunların geleşanlıktan ve sosyal kajnaşmalardan askerî üsler mi vermişler? cek salı günü bütün sanayicilerin istiyana cmniyete ka\uîhıramaE. Şimdiye rakile daha geniş bir toplantıda daha kadar bambaşka bir hayat fehefesine Konfcransın toplanacağı Potsdam'daki Sans Souci sarayınm methali Eoma 10 (a.a.) Orta v€ güney do etraflıca görüşulmesini teklif eden Badayanarak yasıyan büyük hali kütlele Arkosı Sa. 2, Sü. 1 de WasWngton 10 (a.a.) Vlrginia'da değll, fakat ayni zamanda Holanda, Bel ğu Avrupa memleketleri tarafından ri, bu harb içinde tamamile ad bir takım ideolojilcrin tesirine kapıldıklan Norfolk'tan Avrupaya müteveccihen ha çlka, Daıümarka ve Norveçd de riyaret Sovyet Rusyaya hava ve deniz üsleri terkedildiği hakkındaki haber basmda İçin, bunlan terasil eden hükflmetlerin reket etmif olan Başkan Truman, muh edecektir. Amerikan ordusu genelkurmay bas heyecana sebeb olmuştur. durumn da ayrıca güçleşmiştir. Bir temel olarak Mr. Chuchill il« .buluşacak Tempo gazetesi, bir yandan kuvvete yandan kcndi rejimlerinin ana prcnsip ve yarıresmt bir konuşma yapacaktır. lîam General Marshall, donanma başlcrine sadık kalmak, bir yandan halk Müteakıben h«r iki jefle beraberlerın komutanı Amiral King ve hava kuv ve öte yandan büyuk devletlerin her kütlolcrini aska getiren ideolojik heye deki uzmanlar Mareşal Stalin ile görü} vetlerl beşkomutanı General Arnold İle bırinin hususî menfaatleri esasına daAvrupadakl Mütteflk seferi kuvvetlerl 3'anan v« muhasamatın hitaraından evcanı idare etmek, bir yandan da drçmek üzere Potsdam'a gideceklerdir. Truman, Potsdam konferansından başkomutanı General Eisenhower, üçler vel Avrupada beliren umumî politıkadünya ile işbirligi politikası giitmek bu Ankara 10 (a a.) Buyuk Mıtlet hükumetleri oldukça yornyor görünü sonra geçen Büyük Harbde topçu Bin konferansııun açılışmda, Mr .Trumana nın gelişmesl şeklmde gbrünen bu hâ Mechsi bugun saat 10 da Şemseddm mülâkl olmak üzere uçakla Berline gi diseyi tefsir etmektedir. yor. Baa hükfıraetler de, ortalıjh kap başısı olarak bulunduğu ve o tarih'en deceklerdir. Gunaltayın başkanhğmda toplanmıştır. Gazete şöyle demektedir: layan bııgüne ve yarına aid güçlükler beri ziyaret etmemiş olduğu Avrupada Gündemde bulunan kazanc vergisı Moskova 10 (a a.) Başkomutan Ma ' «Potsdam konferansının arifesinde, kanununun uçuncu maddesinın 14 ıınkarşısında fher ne nahaima olursa ol süratle dolaşarak muhtelif devlet adamreşal Stalin İle maiyeti erkânını teşkll Rus teşebbüsü homen her tarafta en cü fıkrasınm değiştırilmesine ve bina sun barı<0 lihniyetile savaşrnak lüzu lanle görüşccektir. Dığer taraftan Washlngtonda dolaş eden yüksek memurlar Berline gltmek munu yakından duyuyorlar. Bıitün bu Arkas\ s*hije 3, Sü. 3 de vergısi kanununa geçici bır fıkra ekkavnasmalr>rın ncticesi olarak, dünva makta devam eden şaylalara göre 3aş üzere, Moskovadan ftyrılmağa hazırlanlenmesine aid kanun tasarısı millî eğıpolitikası zan^an 7aman bulntlar arka kan Truman .Avrupa seyaha,tl esnasın maktadırlar. tim komisyonuna gönderilmiş, mübade ArJcasi 5a. 3, Sü. 4 le sma gİ7İenmck(c. bir aralık ıiıŞa yakla da yalnız Almanya, İtalya ve İngtltereyi le ve tefviz işlerinin kat'î tasfiyesi ve çıp tekrar karanJıija gömiilmektedir. Y AR I N intacı hakkındaki kanuna ek kanun taÜç Müttetik şefin toplanmn<!ina ?u reklerde yaşadığı için bunun böyle ol masma engel olamıyacaklardır. O zasarısı ile ordu iç hizmet kanununun rada pck az zaman kaldığı için şimdilik masından daha tabiî ne vardır? nıan btlki bir daha, bir daha toplanikmci maddesinin değiştirılmesine aid politika ufukları eldcn geldiği kadar Fakat daha sonra? Iste orasını şimdi mak gerekecek ve ber defasında bclki kanun tasarısını onaylamıştır. temizlenmistir. Toplantıdan bemen den kestirmek güçtür. Oyle tahmin edi dıinya biraz daha aydınbğa kaviışaBüyük Millet Meclisi bundan sonra sonra bu temlizliğin daha hosa jidici, lebilir ki. üç buyük dev'.etin ileri gelen bilecektir. Başbakanın teklifı üzerine gelecek topCemal Nadir'in büyük Birdenbire harb olnuyacakhr, blrdaha se\indirici ncticclere doğru TOI adamlan rohhim ban dikpnli davalara lantısını 1 ağustos çarşamba giınu yap•çması ihtimali de kuvvctlidır. Dediğim çozülme volu bulacaklar. fakat zaman denbire sulh da beklemiyclim. renkU karikatürü mak kararını alarak gbrusmelerıne son «Mendilim dalda gjbi barı? isteği lerçekten bütün vürjja ba$ka bir takım davaların syaklaııverrnistir, ^• Dış İşleri Bakanımız Londrada Japonyaya müthiş hava akınları Japonlar akınları istilânı başlangıcı sayıyorlar İngiliı baskenllnda ehemmtyelli görüşmeler olması bekleniyor Büyük bir Amerikan filosu Tokyo bölgesi sulaıîna gir< Japon başkenti 8 saat müddetle bombalandı, diğer beş şehre de 3500 ton bomba atıldı N Uçler toplantısı Başkan Truman Konferanstan evvel Churchill ile görüşecek Toplanlıda Almanvanın idare şekli ve Franco'nun akıbeti de karara bağlanacakmış Şehrimizdeki Bakanların yaptıkları tetkikler Ticaret ve Ekonomi Bakanlarî, dün sanayi ve ticaret erbabile görüşerek? mevcud şikâyetleri dinlediler İtalya ve Fransada aclık Fiatîar durrnadan yî&£«lİyor, halk şâskn, bütiin ahlâk kaidelerinin unatulduga büdirîliyor Londra 10 (a.a.) Britanova'nıa muhabiri, Parlsteki hayatı tasvir «dör» ken şunları yazmaktadır: Pariste halk, Londradakinden fad» olarak mütemadiyen ^^»r\yna\r^^ Arv. Parisliler, iaşe islerlnden, durmaisızm yükselen fiatlardan, hukumettea va Arkon sohif» i, Su. 2 i* Heyecan uyandıran bir haber! Meclis aybasına kadar tatil ÂB I HAYAT kaldı,
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog