Bugünden 1930'a 5,446,570 adet makaleKatalog


«
»

r • \ DÖNMİYECEKSIN! ZİYA TANSU Dünyada herkesi dost sanmak kadar büyük bir saadet yoktur. Aldanırsa, ancak kendine ihanet etmış olur: BU HARBİN BÜTÜN ROMANI KİTABCILARDA. Istanbulda en çok sevılen müzisyen bir genç kıza ithaf edilmiştir. YAKINDA j 11 inci yıl Sayı: 7472 umhuri İSTANBUL CAGALOĞLU Telgraf ve mektub adresi: Cumhuriyet, îstaabul Posta kutusu: îstanbul No. 246 Telefon: Başmuharrir: 22366. Tahrir heyeti: 24298, İdare ve Matbaa kısrnı: 2429924290 r Biliyor musunuz?./ KÜÇÜK Stf ARİS Sipariş mektu liralık posta pu.u larmızı postada tedr gonderir. oyacağınız 1 md« ıhtıyaçolarak derhal 398 Perşembe 7 Haziran 1945 J Arab Birliği Konseyinde verilen önemli kararlar Suriye Dış Bakanı, Suriyede işlenen cinayetlerin mes'ullerinin cezaya çarpılmalarını istiyor Almanyada kurıılaıı idare un Muttefiklerin Avrupa karasına japtıkları askerî çıkar nıanın jıldonümu idi ve evvelkı gün Berlinde ioplanan Mütteîik crdular baskumandanları Almanvanın önümuzdeki jıllar içinde nasıl idare edileceğini belirtcn mtihim vesikalar imzaladılar. Ikı hâdiscnin bir'ıirıne bağlıhğı çok asıkârdır. Geçen jılın 6 haziran gunu a*kerlik tarıhinin rsini gormediği bujuklukte bir çıkarmajı başararak Avmpa kalesini yaran Muttefikler, bu hâdisenin jıldonümünu kutlama arifesınde Alman>anın parçalanmıs bir halde yaşıjarak butun gucunu Muttefiklerin Arab Birliğinin bundan evvel Kahirede yaptığı toplantıdan bir görünüş cmrinde rutacak \e buna Müttefikleria htediği istıkameti \erecek \esikalan imzalamakla bir yılhk hâdiselerin ve savasların vardığı nctice>i bütün keBİnliğıle belirhnis olujorlardı. Bu vesikalar Almanyanın tam yıkılıeını belirtmekle kalmıjarak Ikınci Dunja Harbini çıkaran bir memleketin, harb alanlarında en muthiş >enilti>e uğradıktan sonra çarpacağı cezaların da ezici bir ağırlıkta oiacağmı \uzuhla gosteriyordu. Alnıanjanın bu cezaM hak etmemi» olduğrunu sojlemek kinısenin akhndan geçmez. Çünku Hitlerci Almanya, salKahıre 6 (Radyo) Arab Birliğl | ğa davet etmesine karşı şu sozlerl söydıran, ezen. yakan, yıkan bir ku\vetti. lemış'ır: Onun saldırganhğı bütün A\TTipayı konseyl bugun de toplantılarına devam «EgQr Suriyede irtikâi olunan cinaetmış ve bir resmi teblığle daha oncekl altü^t ermiş ve nice nice millctleri toplantılarda Sıırive ve Lubnan mese yetlerin mes'ulleri müstahak oldukları içind^n \e dyuıdan3ikmışhr. Onun oezaya çarpılır, zararlan ve tahribler tazbir daha aynı «ekilde hareket etmeslne, lelerl öreriiKJe Heri adımiar atılmıs oîduğıınu bıldırmıştır. Lubnan temsilcısl mın edılir ve na'mk yere ölenlenn bıkes tekrar saldırmasına. tekrar dünya\l vsbıraktıkları ailelere nakdî yardımlar yakıp yıkmasma mevdan vermemek Al Abdulhamld Keraml, Surıye ve Lubnapılırsa o zaman bunu yenı muzakereler nın odunç ierme ve kiralama manyavı yenenlerm ilk vazifesi idi. açmak için Fransa hesabma iyı bir adan istifade etmek tizeıe Muttefikler de bunu yaptılar ve bu ba^vurmuş olduğunu bıldırmiş ve bu dım sayarız ve bu muzakerelere gıri^1si sağlajan vesikaları evvelki gün im başvurmanin iyl neticeler vermesinı meğe hazırlanırız. Fakat beşler konfezal tdılar. ransma girmek hakkındaki siyasetimlz umduklannı llâ'ie etmıştlr. Bu \esikalar herşeyden önce AlmanSuriye Haricive Nazın Cemll Mardam bütun Arab memleketlerinin siyasetine ja>ı dort isgal bolgesine a\ırmakta ve B&y bugunkü demeclnde Fransanın, beş bağlıdır. Fransanın siyaseti ise Suriveher bblçeyi bir devlete vermektedir. bujuk devleti, Ortaşark de\le*lerıle blr nin Lübnandan ve ikisinin Arab âleminBerlin de dort isgal mıntakasına a>Ti! lıkte dün>anın bu bolges.ne aıd bütun den uzak kalmasmı istıhdaf edı>*ordu Arkası sah'fe 3. S X 2 de mıstır ve Muttefiklerin kontrol heyeti meselelert hailetmelî üzere toplanmane merkez olarik seçilmistir. Muttefik ordulann baskumandanlarından tesekkul eden bu heyet onümuzdeki jıllarda Almanyanın bütun mukadderatına hâkim olacak, her«ey onun emrile yapılacak ve her karar onun tarafından taî\ib edilecektir. Bu heyetin verdiği her emir bütün Almanyada jiirürluğe geçecek ve her bölgedeki kumandan o bölgenin idareMmlen rnesul olacaktır. Alman>a. hudııdları1924 senesinde Hitlerin hapis >attığı nın kafî surette tcsbit edilmesine kaLandberg hapisanesinde, bugün bir dar 1937 aralık ayındaki hududunu Amerikan askerile bir Alman esiri muhafaza edecek. o tarihten sonra 11mahpusların ismi yazılı olan ve itinde hak etmis olduğu bblgeler ondan ayrıHitlerin de adı bulunan defteri okmorlacaktır. Fakat Almanya topraklannLondra 6 ' a a ) Rus kontrolu al ChurcruU ve Truman'la bulusmayı ka lar. Hitler «Mein Kampf» isimli eserini dan ileride bir takım tavizler verilece tında'<ı A'vusturya radjosu, bugün bir bul et* ~ı hakkmda, Graz radyosunun bu hapisanede yazmıstı ve kendisi ği de esasen bilinnektedir. Moskovi haberine atfen, Mareşal Star Moskova radvosuna atfen neşrettiğı ha iktidar roevkiine geçtikten sonra hapiGörülıiyor ki Almanya parçaTanmıs lln'ın uç büvuk devletin bir konferans ber hakkmda Londrada resmi bir tejid sanenin bu odası mukaddes bir zivaret haline konulmustu! tır ve dort devletin idaresine veriltnış akdetmelerine taraftar bulunduğunu ve yapılmamıştır. tir. Fakat Almanyayı parçalamaktan hattâ bu konferansin hemen toplanToplantı Londrada yapılamıyor Ankara 6 ( R ) Londra radyosu maksad her parçasını bîr devlete ilhak ması gerektıgi kanaatinde oldugıınu Ankara 6 CR ) Londra radyosu bil bıldlriyor: Berlındekl Muttefik gazete etmek değildir. Almanyayı sllâhsızlan bildlnrJştir. diriyor: Avam Kamarasmda, Mr Chur muhabirlerinin haber verdiğme gore, dırmak ve militarlst bir millet olmaktan Radyo, Başkan Truman'm şahsî temsll chill'in, üç şef arasında yapılacak kon Ruslarm son zamanlarda Berlinde bulçıkarmaktır. cisl Mr. Hopkms'in Moskova seyahati feransm Londrada toplanmasmı ümid dukları dort kararmış \e yanık cesedOnun için Muttefikler Almanyada nm bu lnkişafta buyuk rol oynadığmı edip etmedıği sorulmuş, buna cevab ve den birinin Hitlere a i i o'.duğn anlaşılren Başbakan muavmi, Başbakanm, bu makta ^e cesedin dişleri bu olunün Hitsilâh namma silâh imalâthanesi namını, ilâve etmiştir. boplantının Londrada yapılmasmın im ler oldjju hakkmda kâfı bir dehl sayüharb gücüne hizmet edecek tesisat naLondra teyid etmiyor kânr olduğunu görerek müteessir bu maktadır. Bu cesedin Hitlere aid oldumına her ne varsa hepsine el koyacakLondra 6 ra a.) Stalin'in yakında lunduğunu söylemıştir. lar, hepsinin ko'künü kıracaklar, ve ğunu niçin resmen ilân etmeiiklerine boylece Almanyayı silâbsızlandıracakdalr gazeteciler tarafından sorulan bir ;uale. Sovyet makamlan henüz yüzde lardır. 3liz emin olmadıklarını söylemislerdir. Fakat Muttefiklerin sırtlamış oldukları salâhi\et yalnız askeri mahiycttc değildır. Askerî, mülkî. idaıi, siyasî, iktısadî bütün salâhiyetler onların elindedir ve Almanyada kurulacak bütün teşkilât bu esasa dajanacak, Abnanja onümüzdeki yıllar içinde dort devletin emri altında yaşıyacak. onlarm her dediğini yapacak, bütün gücünü, bütün emeğini onların emrile işletecektir. Amerikan hava kuvvetleri tarafından tahrib edilen Tarakau'daki Japon üsleri yanıyor Fransanın yaptıflı teklif Arab memleketlerinin siyasetine uygutı Ruslar, Dört yanık geürse, Suriye bunu kabul edecek cesedden birinin Hitlere aid olduğunu tesbit ettiler Hitlerin cesedi Berlinde bulundu Tokyo, Müttefiklerle barış yapmak için Sovyetlerin tavassutunu rica etti Londra 6 (R ) Moskovadan bildi tlcesinde bu şeiirde çıkan yangınlar rildığıne gore, Japonya, Muttefiklere hâlâ devam etmektedir. Bu arada uçak yeni bır sulh teklifinde bulunarak bu gemilerinden hareket eden Amerikan hususta Rusyamn tavassutunu istemiş uçakları, Kore açıklarında birı büyük hr Bu habere dair hıçbir resmî malu bir petrol gernisi olmak üzere beş J a mat alınmarmşsa da SoNyetlerin Tokyo pon gemisini batırmışlardır. Bundan elç.sının Moskovada bulunması bu çabaşka Japcn karasularında da beş J a yıayı teyid eder mahıyette görulmek pon gemiEİ daha batırılmıstır. Başka Amerikan uçakJarı Rjiıku taKun adalatedır Brezilya, Japonyaya harb ilân etti rile Hanshu adasındatd Japon hava meydanlanna hücum etmiş^rdır. 57 n d Ankara 6 (R.) Londra radyosunun bildırdığine gore Erezılya hukumetı Ja Amerikan hava ordusuna mensub olan ponya ile harb halmde olduğunu ilân et ve Aleouttcs adalarmdaki hava meydanlarmdan hareket eden dort motörlü fhiştir. Ustün uçarkalelerin müthîş akmlan uçaklar Japonyanm kuzeyinde Kamsahada Washington 6 (a a.) Amerikan üs çatka yarımadasına uzanan tün uçarkalelerinin Kobe'ye karsı yan Kurill adalarından iki ehemmiyetii gın bombalarile yaptıkları hücrum ne adayı bombalarmşlardır. Japonya sulh istiyor San Francisco konferansında Gerginlik havası kısmen zail oldu Dünya emniyetini tehlikeye koyacak devletlere karşı zecrî tedbirler alınabilecek Üçler toplantısı Mareşal Stalin'in, üç büyük devlet şefinin derhal toplanmasına taraftar olduğu haber veriliyor Almanya dört bölgeye aynldı Muttefik temsilcileri dün Berlinde yeni bir toplantı yaptılar. Berlin bölgesinde yalnız Sovyet işgal kuvvetleri olduğu bildiriliyor Lordra 6 (a a ) Almanyayı idare edecek olan dort Muttefık komutanın temsilcileri arasında Berimde bugun yeni göruşmeler olmuştur. Bu gorüşmelerde Almanyanın isgalıne aıd teferruat incelenmıştir. Bu teferruat tespıt edı'Jnce yeniden toplanacak olan dort komutanm tasvibine sunulacaktır. Mareşal Mnotgomery dort büyuk devlet beyannamesmı imzaladıktan sonra Berlinden ayrılmış ve uçakla Londrava gelmiştir. Mareşal Londrada Almanvanın ıstıkbalne aid önemli ıstışarelerde bulunacaktır Moskova radyosu Rus işgal bolgesın n bır kısmınm halen Ingıhz ve Amerıkîn kuv\'etlerının işgali altında bulunduğunu bildırmiş ve bu kuvvetlerin kendi bolgelerme çekileceklerini ilâve eımiştir. Bsrlinden alınan bir telgraftan anlaşıldığL'ia gore, dört büyük komutanın dun, Muttefik kontrolu komlsyonu halinde ilk toplantılarım yapmalan bekleniyordu Fakat Mareşal Zukov, Amerikan kıt alan Rus işjal bolgesmden çeküneden muzakereye ba^lamak ıçın talımaî almamış olduğunu açikça bıldırmışar. NewYork 6 (R.) Dumbarton Oaks projesmın en muhim bir noktasının çalışma komisyonu tarafından kabul edilışi konferanstaki gerginlıği oldukça gıdermiştir. Bu maddeye gore, emnıyet konseyine, dünva emniyetini tehlikeya koyacak memleketlere karşı iktısadî va hattâ askerî zecrî tedbirler alma salâhıyeti verilmekte, ve ihtılâf vahim bir sekil almadan ona karşı her türlu tedbirlc karşı koyma hakkı tanınmaktadır. Arkas\ sahife 3, Sü. 5 te Almanyada Rusların işgal ettiği bölgeler Moskova 6 r Ankara 6 (a a ) Efganlstarun miEI bayTamı münasebetile, Cumhur Başkanı Isrnet İnonü ile Şahi Efganistan Alâhazreti Hümayun Mohammed Zâhir < a a ) So^etler BırliŞah arasında tebnk ve teşekkür telsahife 3. Sü. 2 de grafları teati edîlrmştir. Cumhur Başkanımızla Efgan Şahı arasında telgraüar , i Almanyanın ıdaresi için verilen kararlar Müttefikler tarafından neşredilen beyannameyi ikinci sahifemizde bulacaksınız. Çalışma Bakanlığı , Başbakanımız dün gazetecilerle görüştü Balkanlılar ailesi v / Ankara 6 (Tslefonla) Kurulmasına karar verilmiş olan Çalışma Bakanlığı ıçın hazırlıklar yapılmaktadır. Bakanlığın, altı ,yedi ay kadar devam edec«k • olan bu hazırlıklardan sonra kunılacağı anlaşılmaktadır. Bakanlık, işçilerin durumunu düzenliyecek ve içtiraaî yardun meselelerıle alâkadar olacaktır. Muttefikler. Alman> anın tasfiyesini tamamlamak için bütün harb suçlularını toplıyacaklar ve hepsini de müstahak oldukları cezaya çarpacaklardır. Muttefik devietler baskumandanları tarafından neşrolunan vesikalarda Almanyanın bu cezayı kaç sene çekeceği bildirilmemektedir. Fakat bu müddetin kısa oiacağmı tahmin etmek çok yanlış olur. Hitlerciliğin Almanyayı uğrartığı akıbet budur ve bu akıbet, Almanyanın fethettiği milletlere reva gördüğü mııamelenin tam mukabilidir. Toplantıda muhtelif meseleler konuşuldu, basıtı mensubları şerefine bir çay verildi İtalyada ölüme mahkum edileıtler Rumanya Basbakanı böyle bir teşkilât ümid edîyor Bükreş 6 (a a.) Anadolu ajansının özel muhabiri bildiriyor: Başbakan Petro Groza, cîşçi cephesl» partisirün kendi başkanlığı altında toplanan kongTesi münasebetile pazar günü Braso stadyomunda tertib edilen Arkasi sahife 3, Sü. 4 te Fühıhat hırsile, hayat sahası kurmak namı altında milletleri kdle gibi kullanmak. dün>aya tahakküm etmek ve bütün dünyayı. esaret içinde ve baskı altında yaşatmak amacile hareket edenlcrin şaşmaz ve değişmez aktbeti, hırslarının kurbanı olmaktır. Bu, bdyle Başbakanımız, Mech'sin evvelki günkü celsesinde toprak kanununun olaçelmistir ve böyle olagelecektir. son müzakeresini takib ederken Istırab çeke çeke tasfiyeye ıığnjaAnkara 6 (Telefonla) Başbakan kendılerile üç saat kadar görüşmüştur. cak yeni Almanyanın ne zaman doğa Şukru Saracoğlu bugun saat on beste Bu toplantıda, muhtelif meseleler konucağını kestirmek ise, bugüne doğil. is Anadolu Kulubünde, Istanbjldan ve şulmuştur. Başbakan, toplartıdan sontikbale aid bir meseledir. memleketin dığer verleıinden gelen ;a ra gazeteciier şerefine bır çay verzete başmuharrirlerını kabul etmış ve tnıjtır. B U G Ü N ŞİFAHANE Cemal Nadirin büyük renkli karikatürü 4 üncü sahifede Italyan ordusundan kaçan ve Alman S. S. kıfalarına yardım eden R. Koch kurşuna diziliyor Lsndra 6 (a.a.) Milâno radyosunun bugün ı ı ran aymda 19 katle iştırak etmişlerdır Mulıakem» bildırdığine gore, Venedikteki özel mahkeme iki faesnasmda halk bu iki faşistin aılesini, ünç etmeğa şisti olüme mahkum etmiştir. Bu faşıstler geçen hazi | 1 teşebbüs etmiştir.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog