Bugünden 1930'a 5,446,570 adet makaleKatalog


«
»

r • • 22 umhuriyet İSTANBUL CAĞALOĞLU 747 I Telgraf ve mektub adresi: Cunjh.uriyet, tstanfeul Posta kutusu: tstanbul No. 246 Telefon: Başmuharrir: 22366. Tahrir heyeti: 24298, tdare ve Matbaa kısmı: 2429924290 r Bol günejli, temiz havalı, nefıs yemekK, •muntazam ^ servisli, ^Jgfonlu asansorlo, tenis kordlu, Bar i ve uygun fıatlı B .Ü Y /A D A SPLENDİ Dururken neden lanarak sayfi; S OTELİ hinbir külfete katılx. Telefon: 5619/22 6 1945 Kamulaştırılacak araziye takdir edilecek değer hakkındaki 21 inci madde uzun tartışmalara sebeb oldu Başbakamn izahatı Meclis dün tasarının tamamını kabul etti Kat'î karar, Amerikada değil, Londra Toprak Kanunu Konferansın akıbeti vahim görünüyor veya Noskovada verilecek söylüyor, Ingiltere ve Amerika hukumetlerinin Rusyaya bir nota yollamaları bekleniyor San Francisco'daki Rus heyeti her meselede talimat beklediğini Galib Pekcl Toprak Kanununun 21 inci maddesinin tadılini istiyen milletvekilleri Tahsin Balta Dr. Niyazi Gözcü General Naci Eldenîz Refik Koraltan Uzakdoğu harbi İngilizler Borneo adasına çıktılar Japonyaya büyük hava hücumları devam ediyor Mr. Dovies 1943 temmuzunda Moskovayı zijareti esnasında Mareşal Stalinle görüşürken Toprak Kanunu üeclisten çıkarken zcrinde günlerdenberi şiddetli tartıştnalar yapılan toprak dağıtım kanununun ı 17 ncı maddesi evvelki gün Mecliste yeni şeklile kabul edildi. Değiştirme takririnin altında 320 den fazla milletvekilinin imzaM bulunduğuna gore neticenin böyle olacağı zaten bekleniyordıı. Maddeye karşı koyan saynı muhaJifleT1. ne irtur ne olmaı tliyerelr »on bir 2l inci maddenin müzakeresi sırasıngayret harcamaktan kendilerini alamadıklan için, Meclis bunların ileri sfardükleri itirazları, demokratik bir talıammülle saatlerce dinlemiş ve sonunda da madde\l kabul etmekle milli iradeyi belirtmiştir. 17 nci maddenin kabul edilmesi. baştanbaşa toprak dağıtım kanununun yiirürlüğe girmesile birdir. Çünkü kanunun bütun ruhtı bu maddede toplanmıstır. Arazisi yefmi>en, hiç arazisi olmıyan, jahud da toprak işçiliğile geçinen yurddaşları >er yurd sahibi edecek, onların ve dola>ısile Turk milletinin ekonomik kalkınmasını sağlajacak olan, bu maddenin ileri sürduğü hükümlerdir. Ancak, evvelki giınkıi yazımda da ileri sürdüğüm gibi, kanunun iyi tatbik edilmesine son derece dikkat etmek zorundayız. Kadastrosu tamamLondra 5 (B.B.C.) Başbakan Mr. lanmamıs. bol topraklı, az nüfuslu, yer yer mümbit, yer yer çorak yapıh bir Churchill bugun Avam Kamarasında memlekette, dağıtım işinî kanunun ru Suriye ve Lübnan meselelerinden bahhuna uygun bir içtimaî adalet zihniye setmiş ve General De Gaulle'ün demetile başarmak, itiraf edelim ki, kolay cine cevab vermiştir. değildir. Toprak kanununu tatbik edeBaşbakan, General De Gaulle'ün decek olan devlet memurları, en biiyü mecinı cevabsız bırakmanın rararlı oğünden en küçuğune kadar, bu kanun lacağına işaret ettikten sonra, Generalın la gerçekleştirmek istediğimiz gayeyi Ingiltereyı tahrıkler yapmakla itham yozonünden uzaklastrrmamahdırlar. etmesine mukabil şu sözleri söylemışBıiyuk hedefimiz, Türk vatandaslannın tir: refahı. Türk yurdunun yükselmesidir. « Biz Fransa aleyhinde tahrikler * Basbakamn evvelki gün Mecliste yapmadıktan başka sükunetl temellefsbjlediği gibi toprak kanununda bir tirmek için bütün nüfuzumuıu kullanfasist bzentiliği, yahud bir bolşevik dık. Suriye Cumhur Reisi Şükrü Kuvkopyacılığı sezenler aldannorlar. Bü vetli lle görüştüğüm zaman barış yoliyük Millet Meclisinde ifadesinl bulan le bir hal çaresi bulmak icab •ttığinl bir inkılâb hamlesini böylece birblrine anlattım. Biz gerçi Fransanm Suriyedetaban tabana zıd istikametlerde yoran ki mümtaz mevkiini tanıyoruz. Fakat lara raslamak, o hamlenin yiizde kuvvet kullanmak suretile bu mevkii yüz bizden geldiğinl ispata yetecek sağlamlamak için hiç bir taahhüdümüz delillerden biridir. yoktur. Biz, Iki taraf arasmda bir anAtaturk Türkiyesinln kalkınma ha laşmanın imzalanTiası üzerine Suriye reketlerine karşı şu veya bu şekilde Arkas* Sa. 4 Sü. 6 da reaksyon gösterenler, sahiden, ötedenberi hep bu taktiğe başvurmuşlardır. Hk Cumhuriyet yıllarında ele alınan halkçılık ve devletçilik gayretlerfanlzden tutunuz da ekonomide, endüstride, kültürde ve millî eğitimde ne yaptıksa, mubalifler tarafından ya bolşevizm, ya faşizm taklidciliği diye gösterilmek istenmistir. Halbuki biz millî kurtuluş hareketine başladığımız sıralarda ortada ne faşizmden, ne de nazizmden eser vardı. Bolşevizm ise, kendi inkılâbının hemiz ilk savaşlannı tamamhyordu. Yeni Türkiyenin dünya görüşünde taklidciliğe hiç bir zaman yer verilmemiştir ve verilemez de. Yurdumuzu kurtannanın taklidle olareıyacağını herkesten iyi bilen seflerlmiz, yurdu jükseltmek, yurddaşlan daima daha ileri ha>at çartlarına kavusturmak amacının da taklidcilikten beklenemijeceğini ber zaman bildiler. Toprak dağıtım kanununu tatbik alanında yürutecek memurlar bu hakikati bir an olsun unutmamahdırlar. Babis mevzuu olan, Hasanın Hüseynin menfaati değil, doğrudan doğruya Türk cemiyetinin menfaatidir. Bunu başarmak ve bir realite haline getirmek, iyi düşünmekle, hislere ve şahıs menfaatlerine ilgi gostermeraekle, karar ve hareketlerde acele etmiyerek daima kanuna en ııygun volu araştırmakla olur. Şimdiye kadar ele aldığimız biitün buyük davalarda olduğu gibi, toprak davasında da inkılâb adına yeni bir zafer kazanacağımıza yürekten inanahnı. Ve zafer gününü hejecanla bekliyelim! Ankara 5 (Telefonla) Büyük Mıl da ilk sözü Refik Koraltan aldı. Bu let Meclisi bugün gene toplanarak top madde, kamulaştırılacak araziye takdır rak kanunu görüşmelerin* devam et edilecek değer hakkmdaydı. Refik Korti ve tasarının geri kalan maddeleri de altan bu maddenin, tasarının başlıca gdrüşülerek kabul edildi. Bir çok hükümlerinden biri olduğunu kaydedemaddeler üzerinde görüşmeler açıldıy rek söze başladı. Memlekette istifadesa da gene bir çok maddeler müzakere ye şayan toprak miktarının 160 milyon siz geçti. Fakat bilhassa 21 inci madde ddnüm olduğunu, bı:nun içinde bir kıüzerinde uzunuzadıya tartışmalar ol eım toprağm mera ve çayırlıktan ibaret du ve Başbakan da beyanatta buluna bulunduğunu, bunun 39 milyon dönürak görüşlerini belirtti. münün de hüku:r>et elinde olduğunu Bugünkü görüşmelerin özetini bildi söyledi. Bu 39 müyon dönüm topra|m kamulaştırılmasmı müteakıb sıranın riyorum: Oturum saat 15 te Abdülhalik Ren husust ellerdeki toprağa geleceğıni söydanın başkanhğında açıldı. 18, 19 veliyen Refik Koraltan kamulaştırılan 20 nci maddeler, üzerinde fazla görü toprağın belediye ve ihtiyar heyetlerinin bir takım forTıalitç'.erıne terkedilşulmeden kabul edildi. memesiai lüzumlu* çordii. 21 inci raaddenia müaakereai San Francisco 5 (Arkadaşıınız Dogaa Nadi bildirtyor) Komisyonlann çalışmasındakl umumî yavaşlamanın sebebi teknik güçlükler değil, süratle ay. dınlatılmaları icab eden mılletlerarası bazı durumlardır. Veto meselesinde olduğu gibi, şimdi ifşa edilen Amerika, Ingıltere ve Rusya arasında mevcud ban göriiş ayrılıkları San Francisco'da değil, belki Londrada, yahud Moskovada halledilecektir. Konferansın akıbîti Amerika kıtasmdan ziyade Avrupa kıtasında taayyün edecek gibi gdrünü» yor. Bundan başka, Oaks projesindeki hükümler, mükemmellıklerinden dolayı değil, halihazır icabı olarak kabul edilmıştir. Bu zaruret, esas itıbarile üç büyük devlet arasmda sağlam bir anlaşma husulü zaruretidir. DOĞAN NADÎ Bir çok meselelerde Moskovadan haber bcklenîyor Suriye meselesi Londra 5 (a.a.) Tokyo radyosunun bildirdiğine gore, Ingiliz kuvvçtleri Borneo adasına çıkarma yapmışlardır. Japon radyosu, Ingiliz komandolannın adanm başkenti Sandakan'a hücum ettiklerini bildirmiştir. Bir çok harb gemisi bu hücumu top ateşile desteklenıifWrdir, HarrVâta rrava Jnnveüed de iştirak etmişlerdir. Arkort aahife 3, SH S t* Bu hususta, Müttefik kaynaklardan şimdiye kadar hiç bir teyid yapümamıştır. Arkası sahife 3, SiL 4 te ingilterenin karar ve düşfinceleri Churchill, Rusyanın Japonyaya karşı harbe iştirakine muarız olduğunu bildirdi Ingiltere, Sovyet Rusyanııt Yakınşark konferansında bulaıunasını da istemiyor Washington 5 (a a.) Siyasî mahfıllere gore, pazartesi günü Başkan ,Truman tarafından kabul edilen Mr. Pavies İngilterenin bugünkü meseleler karşısmda aldığı durum hakkmda Londradan aşağıdaki malumatı getirmiştir: 1 Polonya meseleslnde Mr. Cburchill fikrinde ısrar etmektedir. Yalta'da kabul edilen hsl şeMi, LondradaH Polonya hükumeti üyelerine zanırî olarak teşmil edilmszse de, hiç değils«, komünist olmıyan Polonyalı lann Lublin kabinesine işürakini sağ laması gerekir. 2 Mr. Churchin, Trieste mesele sinde de fikrinde ısrar etmektedir. Zi ra Churchill'e göre, Italya, Almanyaya karşı girişilen harbe iştirak etmiş Arkası sahife 3, Sü. 4 t« San Francısco 5 (a a ) Beşlerin pazartesi günkü toplantısı aaat 12 den 13 ouçiığa kadar sürrr.üş ve p?k az tnjs' bet neticelere varılmıştır. Yeni bir top\ lantı için hiç bir •tarjlh teal^t. «för~miştır. Beş buyükler komıtesini aksaklığa ugramaktan yabıız Rusya kur Arkası sahife 3, Sü. 2 de Dıs Bakanımız San Francisco da bir kokteyl parti verdi San Francisco 5 CArkadaşımız Boğan Nadi bildiriyor) Türkıye Dış Işlsri Bakanı Hasan Saka burada bütun murahhas heyetleri başkanları şerefine bif koiteyl parti vermiştir. Partı çok parlak olmuş ve burada bilhassa Amerıkan murahhas heyetinden Binbaşı Stas^^n, Mr. Connally, Fransız murahhas heyeti başkanı ve Fransız heyeti başkam M. Paul Boncour ve Mareşal Smuts hanr bulunmuş.lardır. Kokteyl parti dos+ane görüşmeler arasmda geç vakte kadar devam etmiştir. San Francisco 5 (a a ) San Francisco konferansında Tı| k heyeti m i şaviri Ahmed Şükrü Esmer, verdiği bir demecde cTürkiyenin daima müşterek güvenlik lehinde bulunmuş olduğun« ve bu olayon yeni dünya yasasrada takib edeceği politıkanın başlıca prensipi olmakta devam edeceğini> söylemisür. Churchill dün De Gaulle'ün demecine cevab verdi 0 Borneo adasını gösterir harita Fransız hükumeti bir tebliğ neşrederek beşler arasında bir konferans akdini istedi İki tacir beşer seneye mahkum edildiler Ellerindeki kumaşları muvazaa yolile satıştan kaçırmışlardı Elerinde mevcud kumaşlan muvazaa yolile satıştan kaçırmaktan sanık Dokumacılıi Şirketi Müdurü Sahak Altıparmak ile olayda ismi geçen saruk tüccardan Burhanettin Şar'ın ikinci Toplu Millî Korunma mahkemesinde yapılmakta olan yargılanması dün akşam geç vakit sona ermistir. Neticede suçlan sabit görülen sanıklar beşer sene hapse ve beserbin lira para cezasma mahkum edilmişlerdir. Ahmed Şükrü Esmer'in demeci Çekoslovakyada ve Polonyada seferberlik Londra 5 (a.a.) Varşovadaki Poonya hükumetinin 26 mayısta seferberlik ilân ettiği bildirilmektedir. Bu seferberlik 24 yaşından 28 yaşına kadar olan erlerle 45 yaşma kadar olan erbaşlara ve 50 yaşına kadar subaylara aiddlr. Prag 5 (O.W.I.) Reis Beneş, Boh«mya, Moravya ve Slavakyada bulunan muvazzaf ve üıtiyat subaylarla 1933 ten 1937 ye kadar olan ihtiyat sınıfların seferberliğini bıldiren bir kararname imza etmiştir. | Sifahane CEMAL NADİR'in büyük renkli karikatüru YARIN ! Oeneral D« OanOe Almanyanın idaresi Müttefik merkezî kontrol komisyonu Berlinde ilk içtimaını yaptı Londra 5 (BB.C.) Müttefik merkezî kontrol komisyonunun Berlinde ilk toplantısını yaptığı resmen bıldirilmektedir. Bu toplantıya Amerika adına General Eisenhower, Ingiltere adına Maresal Montgomery, Sovyetle Birliği adına Mareşal Zhukov v < Fransa adma General De Lattre de Tassigny iştirak eylemiştir. Kontrol komisyonunun bu toplanü«ında bir beyanname imza ve neşredıl tnıştir. Washington 5 (a a.) Birleşık Ame rika, İngıltere, Sovj*tler Bırliğı ve Pransa yenıden Almanyanın tâbı tutulacagn muamele hakkındaki plânlarım bugün bıldlrmislerdlr Washinston Lon Hazırlanan plân dün Londra, Washington, Moskova ve Pariste ilân edildi • ••• De Gaulle Tak tak tak!.. .Yakınşark Kim o?L.. Neşredilen beyannameler NADİR NADİ Komisyonda tiç büyük devleti temsil eden üç general: Eizenhower, Mont^omery ve köçede ZhııkoT . Arkatı tanıje 3, gu. i dn
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog