Bugünden 1930'a 5,446,570 adet makaleKatalog


«
»

( ALBAYRAK P İ R İ N C ve HUBUBAT UNLARI um 11 inci ytl Sayı: 7491 J Maksim G STRAS MOR Büyük halk sanatki Üç renkli artj^tik bir ka, bir eseri. ide, 40 Kr. V D E P O S ü : Tahmis sokak No. 74. Tel: 20947 Telgraf: Albayrak Istanbul ISTANBUL CAĞALOĞLU Hasan Saka bugün Londraya gidiyor Dış İşleri Bakanımızın Londrada yapacağı müzakerelerin AvrupadakiMüttefik siyasetinde büyük rol oynıyacağı sanılıyor Telgraf ve mektub adresi: Cumhuriyet, Istanbul Posta kutusu: tstanbul No 246 Telefon: Başmuharrir: 22366. Tahrir heyeti: 24298, İdare ve Matbaa lnsmı: 2429924290 Salı 26 Haziran 1945 ARPAD YAYINEVİ bugün 50 milletin delegeleri Dış İşleri Bakanımızın Londra seyahatine San tarafından imzalanacak ' Francisco'da büyük ehemmiyet veriliyor Başkan Truman konferansta kapanış nutkunu Yunanistan vermek üzere dün San Francisco'ya vâsıl oldu ve Sovyetler ve büyük tezahürlerle karşılandı Yunan hükumeti faşistfikle itham ediliyor Sovyet basınmda çıkan şayanı dikkat bir yazı Moskova 25 (a a ) <Reuter>: «Yeni Zaman» ısmindeki Savyet mecmuası, Alman müstevlilerinin kovulmaMr. Churchill mıj olan nlzamm, Kırım Konferatua kararlaıüe büyük blr tesad teskll ettlğıni yazmakta ve şoyle devara etmekt«dlr: <Yunanlstanda tesls edilml^ olan <Jemokrasinin, Alman Işgal aJtındakl re Arkası sdhıie 3, Sü. 3 de Londra seyahati neticesinde yapılmasına intizar olunan Birleşmiş milletler anayasası < diplomatik teşebbüsler Konferansın son günü . Ipgiltere Drç Uleıi Bakam Mr. Eden Türkije D«j Ijleri Baknnı Hasan Saka Bizim vazifemiz ugunku dunya şartları ortasında Turki>enin durumunu inceleyen yazıları, başhca iki kısma ajırmak miımkündür: 1 Alman} a yenilmış, Avrupa harbi bitmiştir. Muttefikler arasındaki anlaşBirleşmiş Milletler anayasasınm met Birinci fasıl: Gaye ve prensîpler ntazlıİdar, nekadar çetin olursa olsun, nınl hulâsa olarak neşrediyoroz: ergeç bir neticeje bağlanacak \e bir ba«Birleşmıs Milletler teşkılâtı» adı venş dünyası kuıulacaktır. Turki>eye dürilen bu teşekkuliın gayesi sulh, fakat Baflangıç şen vazife, kendi durumunu, temelleri Yasanm başlangıc, bütün Birleşmiş icab ettiği takdirde de kuvvet istimali San Francisco'da atılan bu barış dün>aMilletlerin insanlarm haklarına saygı yolıle milletlerarası sulh ve emnlyeti sına gore a> arlamaktan ibarettir. Ingilgösterilmesini temin etmek, dünya sulh muhafaza etmek olacaktır. tere ile ittifakımız, Birlesik Amerika ile j Bundan maada teşekkülün gayesi. ve emnıyetlnin muhafazasj için kuvvetdosttuğumuz var. Sovyet Rusya ile de erini birleştirmek, adaletin ve milletler milletlerin hak ve istıklâiine riayet esayeni bir anlaşma yaparsak ortada mesele arası kanunlarm muhafaza edilebileceği sına dayanan milletlerarası dostluğu inkalmıyacak, keyfımize payan olraıyacak , şartlar meydana getîrmek ve harbi or kışaf ettirmek, dünya iktısadî, içtimal ve tadan kaldırmak hususundaki azimlerini kultürel davalarını halletmek ve ırk, tır. i Londra 25 (a.a.) Daily Mail'ıı Sa. 2, Sü. 4 te Washinfton muhabiri bildırıyoi: ilân etmektedir. 2 Almanyanm yenilmesi. Müttefikler arasında eskidenberi yaşıyan ayrıBaşkan Truman kendisi, Chur hklan bır daha ortaya çıkarmıştır. Anve Stalin arasında Berhnde yapıla glo Saksonlar, Sov>et Rusvanın Avolan konferansta haar buluaaıak rupada bir hegenıonya kurmağa kalkyakında uçakla Avnıpaya hareket eda masından çekini> orlar. Nazi AlmanyaMcektir. Başkan konferanstan Eski idare meclisi ibra, kabul olunmıyan rapor. Bin yerini kaparak bir Eus tahakkümü, tngiitere Kral ve Kraliçeslnln mlsaf hürriyetçi roilletlerin bunca yıldır harYunan Kral Naibi DamaskJnos lar ve bilânço tasdik edildi, mevcud pürüzlü olarak Londraya, Bukkingham 6arayıı cadıkları bütün gayretleri bo*a çıkaragidecektir. dava da ortadan kalktı bileccği için, Inçılterede ve Amerikada Zannedildiğine g5re, Başkan Truma Sovyet Rusyaya karşı duyulan çekitıgenRusyada konferanstan evvel ChurchıîM lik, laman zaman ciddî bir endise halini le konuşmak istediği intibamuı uyanalmaktadır. Sov>et Rusyada da garb Arfcas» sahife 3, Sü. 6 da âtemine karsı aym duygular hâkimdir. Ruslar, kapitalist dünyanm bir gün kendilcrine saldırma^ı ihtimalinden korkıtş izah edilirken Amerikayor, bunu onle>ki tedbirler almak Istinın bize ödiinç verme ve Kirayorlar. Iki taraf birbirine iyice ısınır da lama kanunu gereğince millî arada devamlı hir barıs kurulabilirse savunma maddeleri yollamaya mesele yoktur. Fakat bugünkü manzara devam edeceği bildirildi böylece sürıip giderse, bunun sonu harbdir ve coğrafyası gereği. Türkiye, Ankara 25 (a.a.) Büyük Millet bu harbe seyirci kalamıyacaktır. Meclısmm bugun doktor Mazhar GerYukanki düsüncelerden birincisi pek Fransızlar konferansın mese menm başkanlığında yaptığı toplatıda 11 kısırdır. Müttefikler arasındaki anlasmart 1941 kammunda derpış edilen yarmazlıklarm mullaka üçüncü bir dünva le ile mesgul olmasını istedi dıma ilişkin esaslara daur Turkiyç harbine yol aracaşpnı iddia etmek ne kadar dogru dcğihe, bu a\rılıkların Ier, fakat teklif reddedildi Cumhuriyet) hükumetile Amerika Bireşık Devletlerı hükumeü arasında 23 yüzde yüz bir ujusma ile neticeleneceşubat 1945 tarihinde ünzalanan anlaşmağini ileri surmek de o kadar manasızdır. Haleb 25 (a.a.) Lübnanda mevcud nın onanması hakkındaki kanun tasarısıSan Francisco'da ünzalanan Birleşroiş sükunete mukabil, kuzey Suriyede son nın tümü üzerınde görüşülmesi münaMilletler statüsd ba«arıh neticeler verederece gergin bir hava esmektedır. Suebetile komisyon sozcusü ve Ankara bihnek için, herşeyden önce, üç büyük riyelıler son derece tahrik edici bir şeIzmir İncir ve Üzüm Tarım Satış Kooperatifleri Birliğinin tesisatına milletvekilı Ydrük demiştir ki: devlet arasında temelli bir anlasma yakilde hareket ediyorlar. UnrumiyeÜe aid bir görünü? : Şaraphane ratılmak şarttır. Bu yapılmadıkça, bütün « Arkadaşlar, son harbın Avrupa FransızJara sadık kalan yerli asker kıtdunya milletlerine düşen vazife, herhalkıtasındakl safhası başladıktan kısa bir Izmir 25 (Kongreyi takibe giden »r olanların salonda bir arada oturdukla alarmı kaçmağa sevketmek için de zaman sonra Amerika Birleşik Devletleri de körükörüne San Francisco'nun tatbivamlı olarak gayretler sarfetmektedirkadaşımızdan, telefonla) Izmır, In rı göze çarpıyordu. kım beklemek olamaz. de Arkast $ahije 3, Sü. 2 de kendi millî savunması için gereklı Toplantıyı Aydın murahhası ve Bircir ve Uzum Tarım Sattş Kooperalıfedbirleri almağa baslamıştır. Bu cüm İngiltere ile ittifakımız var, Rusya leri Bırliğı kongresi bugun saat 14 te lik idare heyeti reLsi Dr. Sabri Akm eden olmak üzere, Amerika Birleşik İle de bir dostluk mnahedesi imzalıja toplandı. 37 ko<>peratife mensub 563 açtı ve murahhaslara başarılar dıledıkDevletlerinın kongresi tarahndan 11 hm! murahhas salonda yer almış bulurnı ten sonra kongre başkanlığına Izmir mart 1941 tarihinde, kendılerinin savunDemekle de dıs polirikamıza ald bütün yordu. Gunlerdenberi esen havadan da milletvekıli Dr. Kâmran Ozguriın semalartnı sağlayan kanun kabul edılmış* mcseleleri çozrnek miımkun değildir. malum olduğu üzere, ayni görüşe sahib Aikası Sa. 2, Su. İ d e Arkast sahıie 3. Sü. 5 te Sovyet Rusya ile aramızdaki yirmi yıllık ittilak, «bir yenisi yapılmak» isteğile Moskova hükumeti tarafından bozultmi'î böylece sürüp giderse hiç de iyi olmaz. iyi niyetle çalısıldığı takdirdc herşevtur. Şu halde yeni bir anlasma imzalıya Bnşun kurulmasına çalışılan. devamlı den once bir zaman meselcsidir. O zabiimek için Rusların «değişen dünya bir barış dıinyasıdur; mutareke dünyası man gelinciye kadar simdiki Avropa seGayei mütıtehayt uerhad çartlannu nasıl telâkki ettiklerini öğ değil. Devamlı bir barıs dünyası ise an faletini bir dcrece düzeltmek, harbden renmemiz lâzımdır. Bunu öğrenmedikçe cak karşıhklı se\gi ve güven duyguları rıkmış, mahvolmus milletlere kalkınma Isveç Kralının doğum imkânları hazırlamak kabil olursa. debn hususta herhangi bir fikir ileri sür üzerine oturtulabilir. vamlı barış imkânlarmı sağlamlaştırmak Bununta beraber, Müttefikler arasında mek manasızdtr. yıldönümünü kutladıiar Çok orijinal bir mevzu, çok temiz Ikinci dtisünce blraz fazla kötümser ki karsılıklı şıiplıe ve tcreddüdlerin za da o nisbette kolay olacaktır. bir üslub, çok yeni bir teknik, Bugünkü dun>a manzarası içinde bize Ankara 25 (a.a ) Isveç Kralı Manyılmakla beraber realitcye daha ya manla ortadan silinmiyeceğine inanmak hulâsa çok guzel bir eser. jeste Beşınci Güstav'ın doğumlarınm fcındır. Sovyet âlemile AngloSakson için de bir sebeb yoktur. Uzun yıllar düsen \aafc. bir çun hersey bozulu\ereyıldonumü münasebctıle, Cumhur Başâlemi ara^ında karşıhklı bir çekingeniik birbirini tanımamıi. hattâ düsman bil cckmis gibi d'kkatii bulunmak, fakat hüküm sürdüğünü yazik ki bütün dünva miş iki âlem. plbette bir gun içinde sar aynı zamanda hergun daha iyıye doğru kanı Ismet Inönü de Majeste Kral ara j inanarak çahşmaktu. löriiyor. Belki de rejim farklarının mey ma<:dolas olamazlardı. Sovyet Anglneında tebrik ve teşekkur telgrafları te j Sulh YajnsınJ.. İ;im üç na 0a bir ata kaldıL« İM |etirdiği bu güvensUlik dın guşu; Sakson münasebetlerıni duzene koymak NAD1R NADİ aU gdjümısüf San Francisco 2"î (Arkadaşımız Doğan Nadi bildiriyor) Dıç İşleri Bakanımız Hasan Saka'nın Londra seyahatine burada çok ehemmiyet verilmektedir. İngiltere Başbakanı Churchill ve Dış İşleri Bakanı Edenle birlikte diplomatik teşebbüsler yapılmasına intizar olunmaktadır. Hasan Saka salı günü. bura dan doğrudan doğnıya Londraya hareket edecektir. Dış t;leri Bakanımız, Cemal Elrgin'le beraber maiyetindekilerden altı kişiyi de yanına alacaktır. Hasan Saka'nm Londrada yapacağı müzakerelerin, Avrupadaki Müttefik »iyasetinde büyük rol oynayacağı sanıhyor. San Pranciaco 25 (OWÎ.) Saa Fraacısco lsonferansmın 60 gıin sureı» miizaJcerelerimn semeresi olan Bırleşmia Mületler anayasası yannkl 26 hazüao salı günü tasvıb edılraek uzere umuml heyetin kapanı§ celsesıne arzeiüeceStir. NewYork 25 (Radyo) San Fran* cisco konferaıiîinın çalışmaları son bul« mus ve Amerika Cumhur Başkanı Mr. Truman, kapanış nutkunu sdylemek üzere San Francisco'ya varmış, fevkalâd« tezakürlerle karşılanmı^tır. Kanferausın. kabul ettiği araşasa ik% clld teşkü etmektedir. Anayasa 143 sahife tutuyor. İrr.za Içîn de 23 sahife tah\ sis edilmiştir. Anayasa, ir.gilizce, franıızea, rusça ve ispanyolca basılmış va bunlar bir cild tutmuştur. Diğer clld, sahife S, Sü. 2 de Konferanstaki İngiltere, Amerika ve Sovyet Rusya basdelegeleri bir arada Anayasaıtııt metni Izmirdeki kongre toplantısı gidiyor Üçlerin Berlin İzmir İtıcir ve Üzüm Tarım Satış KooperatiHeri Birliği kongresi dün beklenen toplatıtısını yaptı madan Berüne Türkiye ve Amerika Suriyede yeni karışıklıklar Miüet Meclisi dün 25 şubat anlaşması hakkındaki tasarıyı görüştü Hududumuz yakınında büyük çarpışmalar olması beklsniyor r Yeni millî romanımız •Ciğerdelen,, Millî Şef Yazaıt: Safiye Erol Yakında başlıyoruz J
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog