Bugünden 1930'a 5,446,570 adet makaleKatalog


«
»

ÖCUĞUNUZUN D/NÇ VE ÜRBÜZOLmASI İÇİN falsium, Fosfat»*. \)'ıtammli umhuriyet 22 inci yıl Sayı: 7490 İSTANBUL CAĞALOĞLU Telgraf ve mektub adreei: Cumhuriyet, tstanbul Posta kutusm Istanbul No 24B Telefon: Başmuharrir: 22366. Tahrir heyeti: 24298, İdare ve Matbaa kısmı: 2429924290 Fabrikasının sure(|^ı pikaplar için iraal e iğneleri' Birleşmiş Miüetler konferansı bitti Anayasa, yarın San Francisco'da Birleşmiş milletler murahhasları tarafından imzalanacak Tttrk murahhas heyeti başkaıtı Hasan Saka ve Feridun Cemal Erkin Londraya gidecek, heyetin diğer azası vapurla memleketimize gelecek Cndatartafîazırhnmısf/r.•* J Pazartesi 25 Haziran 1945 Bulgar isyanetmiş Dağa çıkanların elebaşıları yakalandı, hareket bastırıldı faşistleri Izmir Incir ve Uzüm Tanm Satış Kooperatifleri Birliği kongresi bugün toplanıyor Ege bölgesinin iktısadî mukadderatını elinde tutan kooperatifte yolsuzluk olmadığı tesbit edildi. Teşkilâta yeni bir çalışma sistemi verilmesi düşünülüyor ÛNEML1 BİR KONGRE Üçler ve Almanya Sofya radyosu 24 (B.Y.ILM.) Wlis kuvvetlerı komutanı aşağıdaki d«m«cl yapmıştır: cBulgar mılletl B eyluid» façistl«rin îzmlr 24 (Kongreyi takib eden arkaidareBinden kurtuldu. Bunuala bera daşımız telefonla büdiriyor) MemleDer yurdda bazı faşist hareketlere te ] ketimlzin, her bakımdan en kuvvetli issaduf edıldi. Sofya, Varna, Rusçuk, Fı I tıhsal bolgesı olan Eg«un mukadderatılibe gibi bü>ük jehirlerde, Otets cemı nı, hemcn hemen ehnde tutan Izmir Inyeti mensubları, eski lejyonerler, U J cir ve Uzüm Tarım Satış Kooperatifleri leb«ler, genc subaylar, Aleksandr Ts«n I Birliğinin yıllık kongresi yarın (bugun) kofun «Tuna radyosu* ndaki propa | toplanacaktır. gandasmın tesiri altmda kalarak, isKurulduğu gündenberi, üzerinde hayyankâr hareketlefe te?ebbüs ettiler. li tartışmalar yapılan zaman zaman sarTuna radyosu Mürfceflkler arasında an j 6irıtılar geçiren; bu birlik, üç önemli laşmazJ'.k çıkacağmı, vatan cephesinln llimize yapılan 37 kooperatifin toplandığı dağılacağını, eski ldareye mensub yuz I bir çatıyı teşkil etmeVtedir. Binlerce binleroe insarun dağa çıktlğmı ve va yurdda^m elele vererek bağlandığı kootan cephesine muhalefette bulunduğu peratıfler birliği senelilc 440 milyon iş nu, eski Bakan Doço • Hristofun bunlara hacmile memleketimizde örnek bir kıykomutanhk ettiğini yaymlıyordu. Fakat tnet taşımaktadır. bu efeane de sona erdi. Zira Doço Hris23 ekim 1944 t* yapılan ve üç gun tof 9 eylul inkılâbmda ağabeyisinin evi süren birlik senellk kongTesl çok giıne iltica için sureti mahsusada inşa e rültülıi gecmiş ve netlcede idare heyeti dılen döşeme tahtaları arasmdaki mel Ibra olunmıyarak, îş tahklkata havale cede saklanıyor ve 1 mart 1945 tarihine olunmuştu. Umum Müdürün de&iştirilkadar kapınm her çalındığında titri mesi. Ir.ctr, üzüm satışlânnın geç yayor. Sahte bir nüfus kâğıdı ve yüzbaşı püısı vesaire giM bazı sebeblerden doTanm Satış Kooperatiflerinin Manisa şubesine mallarım getiren kbylüler ümformasıle başka bir yere gizleniyor. layı esasen Ikl ay geç toplanan kongre, 16 nisanda araba konak mevkiine, ora şlddetli tartışmalara sahne olmuştu. toplanan ortaklar yarım sabırsızlıkla maktadır. Geçen kongrede tahkikata dan da Sevliyevo'ya giderek Tuna radBugıln îzmlr gene hararetli gunle beklemektedirler. memur eiilen dört heyst raporunu hayosu tarafından dağlara çıktığı iddia o rlnl yaşaınaktadır. Olaşanüstfl kongrede Kongrede bulunmak üzere iki yüzden zırlamışür. Rapora eore, birliğin çalışlunan yüz binlerce muhalifi anyor, ve he'blann neticeslnl almak lsteğlle fazla murahhaa Izmire gelmiş bulun Arkait sahife 3, Siu 6 da nihayet mllis kuvvetlerinıize teslim oluyor. O, şimdi merhamet dllenmektedır. Ona yardım «den ailesi efradı ve arkadaşları «avcılığa verilmiştir. Diğer elebaşılardan Simeon Andereyef ve Ivan Bojilof da yakalanmışlardır. Milis kuvvetleri vazifelerinin başmdadır. Hiç Konferansın umum! celsesinden bir görtinüş kimseye, isj'ankâr hareketlerd« bulunSan Francisco 2 4 (Arkadaşımız Doğan Nadi bildinyor') Bir mak imkânı v«rilmiyecektir. Milis kuvlcşmiş Milletler anayasası salı günii, San Francisco'nun Opera binasın vetleri, halkm müzahereti sayesinde va<je*«ıiî*(iıjn»r' ve edecektir.t da B>rl«şn?i% MiHetler delegfitri tarafmdan îmzaiânacakbr. Vasdfesrnî Almanya meselesinin. konuşmaların ağırlık merkezini teskil fdeceği muhaktdare komîtesi yasayı dün kaktır. Avrupa barıs ve güvenliğinin bu tasdik etti en çapraşık ve hajatî konıısu ıuerind« San Pranclsco 24 (a.a > Byleşmiş alınacak kararlar, hem büjiik devlet ier arasında sulh devresinde de iş birliği Mılletler anayasası, dun gece, konferanzihniyetinin ölçii v*e kaderini beiirtecek, sa iştirak eden 50 mılletın temsıl edılhem de üç fiüyük devlet şefinin piırüz dığl İdare komitesi tarafından tasdik 1ü meselelerin çözülmssinde gösterecek edılmlştir. Şimdi anayasa konferansın leri sorumluluk duygusile kiyaset ve genel oturumunda nıhal olarak tasdik başarı derecesini meydana koyacaktır. edilecektlr. bitiren Türkiye murahhas heyeti, hareket içm hazırhklarım görmüştür. Heyetimiz arasından yalnız Dıç tşleri Bakanımız Hasan Saka ile, dış işlcri genel k^tibi birinci muavini Feridın Cemal Erkin, Londraya uğnyacaklardır. Bunlar temmuzun üçiinde Boston'dan doğnıdan doğntiin dünyaca zamanı ve ne ruya Londraya hareket erfeceklerdir. Heyetimizin diğer azası bir hafta ticesi merakla beklenen bu sonr* Türkiyeye doğru yola çıkacakiardır. seferld üçler toplantısında, Doğan NADİ Harb siıçluları nasıl yargılanacak Mrl. Tito şihâyetçi r Belgrad radyosu 24 (B.Y.U.M.) . \ veto hakkı meselesin,3e, gerekse anayaMareşal Tıto, kendisini zdyaret eden ^ sayı tadıl hususundalu guçlukler karşıYugoslav anUfaşist kadın birlikleri desında bir çok hayal sukutlarına ugralegelerile iki saat gbrüşmüş ve bu mu« miş ise de, buyuk devletlerın sözune nasebetle aşağıdaki nutku söylemiştir: inanmak, onlann bu haklannı suiisti€ Blz mucadelemizde en büyük mal edecekJerine ıtimad etmek ve geleMevzuat yokluğu düşmanımız olan nazilerden kurtulcektekl dünya sulhunun idamesınde en Londra 24 (a^ı.) Telegraph gazetesi muşken, çimdı, harb bıttıkten sonra ba« büjük rolu oynıyacak olan bir kaç buşunlan yazmaktadır: çını kaldırmak curetinde bulunan ba« yuk sınal memleketin aralarmda \armiş «Harb suçlularmrn yargılanmasmda a muzır unsurlarla, yeniden mucadel» olduklan birlik ve beraberliği meratakib edilecek usul üzerinde tam bir etmek zorunda kalıyoruz. Bu muzız Anayasanın genel vasıfları mınlukla karşılamak hususunda umumS anlaşmaya az zamanda varılacağmı Bugünkü durumile bir çıkmaza sapunsurlar kötü faaliyetlerile faşiahia San Francisco 24 (a^ ) NewYork bir temayül mevcuddur. Küçuk devletümld edebiliriz. ümuml prenslpler üzema istidadını gbstermekte olan Almanyeniden hortlamasma zemin hazırlaTraıes gazetesl yazıyor: rinde mutabık kalınmıştır. 1914 harb ya işinde isabetli kararlara varmanın maktadırîar. Arkatt sahıfe 3. Su. 5 te Gerek büyük devletlere bahşedilen Atina 24 (a.a.) Bütün Vunan âle suçlularmın cezalandırılmamış olmagüçlüğü meydandadır. Başta üç büyük Karinüyadaki kardeflerimiz bize il&mdevlet olmak üzere Fransa, Polonya, mi, kuzey Epir Yunan halkının Arna ları tecavüz hareketlerine başhca se hak etmek için durmadan çirpınmaktaÇekoslovakya. Holanda hattâ Yııgoslavvudlar tarafından katledıldiğuıe acı ile beb teşkil etmıstir. Başlıca suçlulann dırlar, fakat n« yazık kı bazı kimseleu ya gibi orta ve küçük komşuların Alşahıd rlduğu bir sırada. komünist par yargüanmasma esas olacak müll ve bizim bu hakkımızı bızden esirgemeja mılletlerarası mevzuat yoktur. Bu suçmanyayı doğrudan doğrnya ilgilendiren tisı şefi Zahariadıs, Rizospastts adlı gabaşladılar. Halbuki Karintiyadaki büve birbirlerile uzlaştırıiması güçlükler zetesmd« adı bildırilmıyen bir subajnn. lular 1943 Maskova toplantısında belirtün halk bizi istemektedirler. doğuracak olan siyasî, iktısadî vesaire Arııavudluğun istıiâsı için Yunan aske tllmiş olduğu veçhıle Müttefik hukuBiz kardeşlerimizi kurtarma's için e« dilekleri vardır. Bundan başka Almanrî muhitlerinde hazırlıklar yapıldığını metlerin muştereken verecekleri bir ka Amerika namına harb suçlularını limizden geleni yaptık. Biz, Istriya ila rarla hüküm gıyeceklerdir.> yada yerleşecek olan siyas! ve iktısadi yazrraktadır. muhakeme edecek olan hâkim Görizia'daki kardeşlerimizi kurtarabilrejim ile uzaktan yakından bütiin AvBu münasebetle bütün parti »efleri" Ruslar batı Avusturyayı Robert Jackson mek için en kabiliyetli evadlanmıa rupt ve hattâ dünya devletleri ilgilive gazeteler Rizospastıs gazetesine ve boşaltacaklar düşmanıa üzerine saldırdık. Fakat yapdir. Çeşidli menfaatlere ve dünya bankomdnist partisi şefine hucum etmekteLondra radyosu 24 ıB.Y.U M.) nize hiç inmeden Amerikaya kadar mış olduğumuz bütün bu fedaklrlıklarafi çmm bütünlüğüne dokunan bn kadar dirler. Mareşal Alexander'in bildirdiğme göre, gidıp geiecek çok bü>uk bomba uçak karşmk olarak hakkımız inkâr edı'di, nazik bir meseleyi herkesi memmın eMilüyetçi liberal partisi şefi General Ruslar batı Avusturyayı boşaltacak ve ları yapmak ıçın de tecrübelerde bulu bizim taşarrnış olduğumuz muvaffakı^ decek şekilde çözebilmenin nekadar meGonatas bu hosusta çu demecde bulun Rus işgali için tesbit edilmiş bölgeye nuyorlardı. Amerikan şehirlerini bom vet, göstermiş olduğumuz hüsnüniyetf tin bir adalet duygusnna, nekadar obbalamak için hazırlanan bu uçakların çekileceklerdir. muştur: takdir edilecek yerde «emrivâki> ol jektif bir düsünce selâmetine, hepsinDiğer taraftan Ruslar yakmda, belki msası sona erdırılmişti. Bu tecrübe rak tavsif edildi. Bize, müstevli gibf « Komünist partisi, son zamanlarda, den önce de nekadar tızaçı görür bir Yunan milletinin Sovyetler Birliğine de bugün Orta Almanya bölgesinin iş merkezinde yapılan araştırrcalar Al bakmağa başladılar. politik seris inceliğine ihliyaç Röstermanların daha bir çok icadiarda bulunkarsı hasmane dııygular beslediği inti galme başhyacaklardır . diği açık ve meydandadır. Hatırlanacağı gibi bu bölge Almanya duklarım meydana çıkarmıstır. Bu tec Fakat umumî sulhu ihlâl etmemek baını yaratmağa çalışarak Yunanistanla Amerıkan rübe ve kefifler icin sayısız malzeitıe ve kan dökmeıriek için kardeşlerimirın bıt* Almanyanın yannını tayin isinde mağRusya arasında entrikslar çıkarmağa ?ayaşının son günlerinde teçhizat tahsis edilmişti. Arkas\ sahife 3, Sü. 3 d« lub ve yıkılmıs memleketin içinden hcr gayret etmektedır. Ayni parti Kıbrıs iuvi.'etleri tarafından işgal edilmişti. hangi knmcn bir kuvvetin müsbet yarAmerikan ve Ingiliz kıt'aları da Almeselesini ileri sürerek maniaalr yarat«hmını bekleme imkânsızlıih. Miittefikmak ve Ingilterede huzursuzluk doğur manyada kendilerine düşen toprakları lerin karsdaştıkları güçlüğü arthrıyor. mak için uğraşıyor. Gene bu parti doğu ışgal etmeğe hazır bulunmaktadırlar. 7 Alman miUeti, önünde açılan derin vc Trakya meselesini bahis mevzuu ederek ^ci Britanya zırhlı tumeni Alman baş ) zneçhul bosluğa çaresiz göılerle bakan Türkiye ile Yurîanistan arasında düs kentindeki yerini ahnağa hazır'anmak ı maddî. maneti bütün >asama desteklemanlık çıkarmağa gayret etmektedır. adır. Almanyadaki yerlerini işgal et rini kaybetmis saskın bir kütle halin Arkast »nhife 3. Sü. 3 de mek için Amerikahlar 400 000 kişi tahdedir. Totalitarinn. en büyük yıkıcı is etaıişlerdir kuvvet olarak otonom her şevi berlaAlmanların son icadları raf etnüs; vicdanı, duvguyn hattâ yaLondra 24 ^a.a.) Almanlar Travesama sevgisini fclce nğrahnıs; gelonekmunde'de yalnız uçan bomba tecrübeleri, ferdî bnkânları. hürtivct ve kenleri değil, ayni zamanda, yere veya dedi mnkadderatma hâkira olma «nurumı yıkarak yerine ferdiyrtsiz, sorumsuz, yaraücıhktan uzak, çürümüs bir kiiîle Londra 24 CB.B.C) Hindıstanm hayab mekanizması ve bir ümidsizlik muhtariyeti hakiında yapılan teklifleri chaos'u koyrausrur. Bu korkunç kargagorüşecek olan konferans jarın (bugün) şalık. memleket içinden yapıcı h\r haJapon anavatanına karsı yapılacak hava akmlanna kumanda edecek Slmla'da açılacaktır. rekete nesiller boytrnca imkân v'ermiolan General Doolitlle hava suba>larile bir arada WaveU plânı vecek genişlik ve biiyüklüktedir. Londra 24 (a.a.) Maruf siyasl muOkinawa 24 (a.a.) Pasifikteki tilâ teşebbüsü vukubulduğu takdirde Bu sebeble Almanyaya bnndan sonharrirlerden Ewer yazıyor: Moskova 24 (a a ) Polonya gizlı raki şeklini verecek hareketin miinha Müttefık deniz kuvvetleri başkomutanı hazırlıklı bulmmak için ahnniıştır. cBugunkü Hındistan anayasası an hareket mensublarından muhakeme neAmiral Nımıtz Okınawa'ya gelmiştır. sıran dışandan gelmesi zaruridir. Bu Japonların merhametsiz harb cak 1935 te kabul edılebılmiş^ir. ticesmde btraet edenler ve kısa hapis Amiral, askerî önemi haiz olan bu bakımdan vaktile Times'in h l i H i ğ i usulleri Fakat bilâhara Hind kongre partisi ceza giyenler arasında cezaları evvelce adamn ileride Japonyaya karşı yapı!agibi. Almanyayı ne vapmalı? Manilla 24 (a a.) Amerikan kıt tam istiklâl ıstiyerek, Japonyaya karşı mevkuf bulundukları müddete mahsub Müttefiklerin kendi raenfaatlcri için de cak hareketleri çok kolaylaştıracağım ve alarının eline geçen bazı vesikalara go harbin sevk ve idaresmde tehlikell ola edilenler derhal salıverilmiş ve Moikohızlandıracağını söylemiştir. bir sıra isabetli cevabla karşılama tore, Japon başkumandanhğı, ric'at eden bilecek bir mukavemet hareketi yara vada serbestçe dolaşmaya başlamışlar randa olduklan bir konudnr. Bugünkü Borneo ve Okinawa'dakî haıekât Japon kuvvetlerini takib edemiyecek tınca vaziyet daiıa karışmıştır. Bunun dır. Büindiği gibi mahkeme ılâmında Londra 24 (a.a.) Borneo'dan b:ldnrumun yıllarca sürüp sitmcsine imhalde olan yaralı Japon askerlerinin Uzerine Ingıliz hükumeti harb sonunda bunların hudud dişı edilmeleri için hiç kân yoktıır. Dürüst bir poliHkanra ilk dırildiğine göre, Avustralyalı kıt'3İar oldurülmelerini emretmiştir. yalnız Hındlilerden teşekkül edecek bir bir kayıd buîunmamaktadır. şartı, meselenin tamamı üzerinde bir Sierra petrol bolgesini istılâ etmişlerBu meyanda ele geçen bir günlük e müessesan meclisi tarafından yeni bir Mr. Grew'in demeci anlaşmaya varılması ve bunun başlıca dir. Washıngton 24 iO.WI.) Amerikan Okinawa'nm Japonlardan temizlen mirde, yarahların Amerikan kuvvetleri anayasa hazırlanmasını teklif etmek fiç büyük devlet tarahndan müsterekcn uygulanmasıdır. Yalta konferaiTîinda da mesi de sona ermek üzeredir. Şimdiye vakınlaştığı zaman ya intihar etmeleri üzere Sir Stafford Crlpps'i Hındistana Dış Işleri Müsteşarı Mr. Grew gazetecikararlaştmldıği üzere Almanyanın harb kadar 100.000 Japon öldürülmuş ve 7 veya kendi arkadaşları tarafından ol yolladı. Bu yeni anayasa azlıklara dâ lere beyanatta bulunarak, Polonya milsuçlnsu olarak cezalandırılması. her bin esir alınmıştır. Okinawa açıklarııı dürülmeleri gerektiği yazılıdır'Bu gün gerekli hlmayeyi bahşedecektt Büj'Uk lî birlik hükumetinin teşekkülane dair Britanya bu anayasayı derhal kabul Moskovadan gelen haberin, Polonya hangi yeni bir saldırçanlığa ver vermi da Amerikan fılosuna hucum eden Ja lük emirde şoyle denilmektedir: Japonya, yarah askerlerinden < şe edıp yürurluge koyacaktı. Bu takdirde hakkındakı Yalta anlaşmasının tatbikı yecek şekilde Abnan militarizminin ve pon uçaklarından 59 u du§ürul:nuştür Hindlstan bir dotnlnyon oluyor ve hattâ i|inin sona ermesini gbsterdiğini söyleTokyo radyosunun verdıği bir nabere refli bir surette ölmelerini» istiyor. Prof. Dr. Yavu* ABADAN göre, Japon polisi bütun motorlu ta Amerıkalılann eline geçen hastane Istiyecek olursa tmparatorluktan ayrü miştir. Yalta anlaşması, yeni hü'cumet Ark<u\ «ahi/e 3, Sü. 6 da Çırak Kirazlan bojuna mın cıklama bayım... Asıl kurt içerîde!., Arkast saM/e 3, Sü, 5 t« Arkast Sa. 3, Sü. 4 te jıtlara el koymustur. Bu tedbir bir is Arkosı sofıi/e 3, Sü. 3 de Dört büyük devlet Yunanistanda Amerika, suçlularıbir anlaşmaya varmazsa tek başına yargîlıyacak komünizm aleyhîarlıgı mı? Washington 24 (a.a.) Burada iyi haber alan mahfillerde öğrenıldiğıne gdre, gelecek hafta Londrada yapılacak müzakereler esnasuıda harb suçlularının yargılanması için dört büyük devlet bir anlaşmaya varmadıkları takdirde Birleşik Amerika suçluları yargılamağa tek başına başlıyacaktir. «Yaptığımız bütün fedakârlıklardan sonra hakkımız inkâr edildi» Bir gazetenin neşriyatn. umumî bir infial uyandırdı Japon anavataıtına yapılacak hticum Okinawa adasının zaptı, 1 numaralı düşmanı kendi topraklannda mağlub etmek imkânını hazırladı Hindistaıun muhtariyeti Serbest bırakılan Polonvah liderler
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog