Bugünden 1930'a 5,446,570 adet makaleKatalog


«
»

r EDEBIYAT HAFTASI Butün şairlerimizin, ediblerimizin, edebiyat severlerin beklediği dergi. Haftanın üstün edebiyatı, edebiyat haberleri ve edebiyat dedikodularüe YAKINDA ÇIKIYOR Istanbul Ülkü Kitab Yurdu Ankara Caddesl No. Tt 22 inci yıl Sayı: 7488 um Stefaa Zreig • BeAan Arpad YLLDıZıN PARLADıĞı ANLAR Fatlh'teo beyecan v» İSTANBUL = CAÖALO&LU tarihin bütOn I, 150 fcuruş. Telgraf v» meHub «dresi: Ctnnhuriyet, trtanbtıl Posta kutosn: tstantSul TTo. W8 Telefon: Basmuharrir: 22366. Tahrtr heyetı: 24298, îdare v« Matbaa fasnu: 2429924290 Cumartes! 23 Haziran 1945 Meclis dün Kanun Amerikan Genelkurmay Başkanı tasarısım kabul etti söylüyor:" Japonyaya her gün 1000 Çahşraa Bakanının deneci: "Bu bakanhğın ihdası memleketimizin zaruretlerinden doğmuştur. Bakanhğa veche verecek görüş tnilli görüştür,, korkunc bir şekil alıyor uçankale ile hücum edeceğiz,, Ankara 22 (Telefonla) Çalısma Bakanlığınm ktıruluf r» förevl«ri hakKewYork M (K.) AmerikaTi Ge« kındald kanun tasarıs» Meclisin bugünnelkurmay başkaaı General MarshaH kü toplanbsında, Çahsm» Bakanının bugün gaı«t»cfl«r« yaptığı bir demeçt» teklifl kabul edilerek, terelhtn v« mttsdemiçth kl; Uoeliyetl« görüjüîdü. < Oklnawa'da neak tahsidatımız isSöz alan IH mllletvekili y«ni Bakantecüfld derecey* geldıkten sonra, Jap>n Iığm kurulmasmı yenl ve İleri bir ıdım adalart ttzerine hergün 1000 uçankal« olarak karçıladılar. Dün Gazi Eğitim Enstihucum edecektir.» Dr. Aziz Uras (Mardin): «Içei petiisü resim.i» sergisini fahınm temlni aosyal politikamızm bir Okinairaya büyiik Amerikan hava icabı ve zarurtl idi. Nitekim bu zarutahsidab yapıhyor gezdiler rettlr kl hükumetlralzi yeni bir bakanLondra 22 (a.a.) Japon haberler er memleketin, savaştan ba hk lhdas etmeğe, musib tedbirlerlnl «1Ankara 22 (a s.) Bayın Mffll Çe Arkan tafıife 3, Sü. 2 âe rışa geçis doneminde, is ve mağ «evketml» bulunmaktadır> dedi. flmla ve Cumhur Baskammis Inönü buçalışma hayatıru jeni şartlara Çahşanla çalıştıranm karşıhkh munagün «aat 18 30 da Gazl Eğltlra Enstitügore ayarlayıp duzenlcme ihtiyacını »ebetleri hasebüe daht yenl bakanlığın sünü çerellendlrerelc enstitünün reslmduyması, pek tabiidir. Çünkü yurdun Arkası sahifa 3, Sü. S U I 1$ kolu ögrencllerlrJn eserleırtnl gösteÇftlıçm» Bakam Dr. Sadi sosyal ve ekonomik kalkınmasıle birren serglyl gezmlşlerdtr. likle barıs \e guvenlığin korunması da Kendllerl Enstitü müdllru İle llgllilec bu düzenlenıedeki basan derecesine t*rafmdan eserler üzerlnde verüen bağlıdır. Harb sonunun çcşidli shasl, lzahlan dlnledikten sonr» takdlr ve teb iktısadî ve ideolojik buhranlarına karşı rllUerlnl blldlrerek ögretmen ve ögrenko> abilmcnin teme! şartı. eşitlik içincllere llttfatta bulunmuşlardır. de sıkmtısu çalışma \e ja^araa imkânS«rglyl g»zdlk.ten sonra müdurluk o Pasifikteki deniz • hava savaslarmdan bir goriinfiş: Japon uçaklaıııun hucumuna larına malik fcrdler topluluğundan ibadasmda blr müddet latlralıat buyuraa uğnyan bir Amerikan uçak femisinia giiverteslnde çıkan yangm iöndürülüyor ret sağlam, ku\\ctli bir cemiyet bünMüll Şeflmlz, M 1 Eğltlpı Bakanhgı 1U yesi yaratmak; valandaşm relah ve hürriyetini sağlamaktır. 5». 1, Sü, 4 te Bunun içındir ki yeni dün\a nizamım, b«kesnı yünîuk hsyatıud* tesirt du>ulacak, insanların refah ve şerefinl sağhyacak esaslar üzerine kurmayı tasarlıyanlar: genel barı? ve güvenliğin korunmasmda sosjal adalet ve emniyet prensiplerinin gerçekleşmesine yüksek değer biçenler, düşüncelerinde yanılmıyorlar. Iktısad! adaletle karıştmlmaması gercken sosyal adalet, her vatandasın iş ve çalısma alanında iküdar, Okinawa adasuun Japonyaya nazaraa gaj rct \ e ehli) etine denk kazanc imTakibi kararla^an müeterek politikanın icablan arasıada hiç bir Ankara 22 (a a ) Toprak kanunumevkiini gösterir harita kân ve sansını tasımasını; her yetiskidevlete tavizde bulunmamak, Fransiz memurlannın isten çıkanlnun Büyuk Mıllet Meciisi tarafından nin kendini ve ailesıni sıhhatte tutup ması, bütün yabancı kuvvetlerin tahliyesi vesaire var. kabulü üzerlne Cumhur Eaşkanı Ismet iyı geçindirecek eşit iş ve ya<ama şartInönu'ne, Turkiyeııin her tarafmdan larma kavusmasım gerektirir. Sn*jal gönderilen telgraflarda, yüksek işaretemnıjet ise çalışana kazancından bir »ey Londra radyosu 22 (B.Y.UJ1) A riben 10 saat kadar surecei olan imza leri ve önderuklerile topraksız köylükaybetmeksizin dinlenebilme; kaza, müze açılan geniş çalışma imkânların merikan Dış Işleri Bakanı Mr. Stetbnius, töreninin pazartesi oğleden sonra başlıastalık ve ihtiyaruktan gelecek zarardan dolayı köylümüzün seviaç ve şükran dün gec« gazetecileri davet ederek bir lıyacagını haber vermıştir. lara karsı korunnıa fankânlarını sağduyguları arzedilmektedir. demeçte bulunmuş ve San Franciseo Birleçmiş milletler teçkuâtı ladığı gibi dulların, oksüzlerin, jaslılakonferansınm Başkan Truman tarafmnn, çahsma imkânını kaybedenlerin muvakkat komitesi Beyrut 22 (a.a.) Suriye ve Lübdan verilecek bir nutukla sah günu bakılnıalannı ve korunmalarını gerçekSan Franciseo 22 (O.W.I.) Birleşîk nan murahhaslan arasındaki konferam lctirir; sos>al >ardımlaşma ve dayakapanacağım söylemiştir. Stettinius, gi Amerika Dıs İşleri Bakanı Mr. Stettihakkmda bugun Şamda ve Beyrutta, i ni'rnajı lnnvetlendirir. rişüen bu büyiık teşebbüse aid son a niuı, dün birleşmiş milletler anayaaaa>Tii zamanda, muşterek bir tebhğ neşdamlarm atıldjğını ve Birleşmiş Mllet smın aza devletler tarafmdan tasvib eCumhuri>et idaresi, başlamnçtanberi redılmiştir. ler anayasasımn nihal şekli etraftnda dilmesine değin cBirlesmis Milletler hılkrıhk, de\letçilik ve inkılâbcılık Bu tebhğde şö^le denilmektedir: gorüşmeler yapıldığını bildirmlş ve tak Arkas% Sa. 3, Sü. 4 te prensiplerinin isterlcrine uygun tedbir«Suriye ve Lubnanm geçirmekte ollerle, yurdumuzda sosval adalet ve duğu buhranh gunleri ve Arab Bırlıği emniyetin yerleşmesine çalışraaktan konseyinin toplantısını gözdnünde tugeri dunnamıştır. Kanunlarımızda yer tan Lübnan ve Suriye hükumetleri, alan iş ve çahşroa serbestliği, kamu aralarında blr konferans akdetmeyl Tay ınenfaatlerile sınırlı deraokratik ferdî San Francdsco 21 (Falüı Rıfkı Atay dalı tslâkki etmtşlerdir. Bu konferan» mülkiyet sUtetni, aımasanın 74 üncü telsızle bildiriyor) Kendüerme Er21 haziranda Şamda toplanmıçtır. iki maddesindeki değİMklik, nihayet 3008 meai Mıllî koaütesinin üyesi süsjnS memleket başkanlan ve Dı? Işleri Basayilı Iş Kanunu, bu tedbirlerin başınveren iki sahıs, konferansta btıluna» kanlarile müsavirleri bu konferansa i?da gelir. Son zamanlarda Ise bu alanlütün heyetlere bir takım mekUıblae tirak etmîşlerdir. daki gajret ve hanılelerin hın son de;ondermişlerdır. Bu adsız şahıslar böy« Bugîinldl durum hakkmda yapılan ç rece artmış bulunııvor: Toprak Kanuelikle ortaya bir Ermenı davası at« rüş teatüerinden sonra lkl hükumet, Anu, çiftçinin öz malı olarak işlijebile,ak gayesi gütmüşlerdır. Fakat bu Suriye Başbakanı Cemil Mardam Arkatı sahıfe 3, Sü. 5 te ceği toprağa, dolayısile dah» iji geçim Ankara 22 (Telefonla) Ankara, Is francala imal v« saüşına da müsaade mektublar hergün buna benzer mürave yasama şartlarına ka\uşması imkâtonbul ve Izmirdeki ekmek tipleri uze edilecektir. Francala fiatı bugünkü be caatle karşılaşan temsilcıler fizermd.9 nını sağlamıstrr. Bn kanunun gerek rinde bir müddettenberi yapılan tet yaz ekmek fiatından bıraz yüksek ola hiçbir tesir yapmadığı gibi, buraya sosyal adalet, gerck ekonomik refah ba Arkası sahîfe 3, Sü. 3 de kikler sona ermiştir. Alınan neticeye cakUr. kunmdan üstün değcri söı götürmer. göre, 9 4 9 6 randımanlı undan nüfus Bu arada hükumetin valandaşlara ve başına 450 gram, ağır işçüere 900 gram bilhassa en çok sıkıntı çeken memnrverilecek şekılde blr tip ekmek tespit lara ucuz gıda ve ev teminl içiu aldığı edilmiştir ki bu, çeşni itibarile de şimkarar ve tedbirleri, yaptığı maaf yardiklnden iyidir. Fiatt» da blr değişiklık dımlarını da unutmamak gerektir. Mecolmıyacaktır. liste konusnlraakta olan 1? kazalan ile meslekî hastahklar ve analık sicrortalan Diğer taraftan, gene karne öe verilHitler ve kansı Ev» hakkmdaki kanun tasarısı, bundan faymek şartile, 74 76 randımanlı undan dalanacak olanlara sağlıyacağı yardımlarla diğer alanlarda da genisleülmesi temenniye değer en kuvyetli blr losyal emniyet yapısıdır. İş ve çalışma hayatının düzenlenmesi Japon Hükumetinin aldığı olağanüstü salâhiyetler yürürlüğe girdi, Başbakan arkadaşlarını ikaz etti % Suriye ve Liibnan bir İki hükumet Başbakanlarile Dış Bakanlarmın konferansı Toprak Kanunu Konferans kapanırken Köylünün Millİ Şefe duyduğu şükran Birleşmiş Milletler Teşkilâtı Muvakkat Komitesi Londrada toplânacak Konferansta anayasanın pazartesi gunü başlayacak imza töreni 10 saat sürecek Ingiliz hükumeti de bir tebliğ neşretti Arnerikadaki Ermenilerin tekzibi serserisinin işi Konferansa yapılan müracaat iki politika Yeni ekmek tipi 94 96 randımanlı nndan yapılacak ve nüfus başına 450 gram verilecek Şişlide yapılacak camî Temeli dün törenle atıldı, camı yarıra milyon liraya çikacak Is hayatile ilçili hususlan düzenleme, yürütme ve denetleme görevile ktırnlmus bulunan Çah<ima Bakanbği İse devlet havatında biitün bunları tamamlıyan ileri ve önemli bir hamlenln verimidir. Memleketimizin ekonomik ve sosyal hayatında tesiri gittikçe genişliyecck olan Çalışma Bakanhğının kurulrr.a^ile, bizde ilk defa olarak, sosyal adalet ve emniyetin adıtn adım gerçeklesmesini güdecek özcl ve bağımsn; bir teskilât kımılmın oluyor. Eğer önümüzdeld bans. 'Mister Churchill'in umduğu gibi «İçtimat terakkl yolunda yeni zaferlere baslangıç olacaksas, U ha>atımi7İa ilgili bütün bu karar ve tedbirlerin diınya ölçü^ünde bir mana ve değer kazanacağı şüphesizdir. yurdumuzda endiıstrinin, tarımm gelismesine ve nıillî ihtiyaçlara uygun olarak iş hayatını düzenleme ödevini yüklenen Çahsma Bakanlı^ının faaliyetleri, biri teknik, diğçri sosjal belli baslı iki hedef ehafında toplanacaktır. Bunlardan hirincisi doğrudan doğruya ekonomik kalkınmanmla ilgili rasyonel Hitler masalı Şoforu de olumunu başka türlü tasvir ediyor Kızılordnda îlk terhis Londra radyosu 22 (B Y.U M.) Hıtletin akıbetl hakkmda dün, kendisınin ozel şoforu Kemîce dinlenmhtlr, Kemke, Ünıted Press muhabirlne şımları nakletmıştir: «Hıtlerın Eva İle e\ lendığınin iklncl frunuydü. Onlar Başbakanlık binasının kendllerini Camiin maketi iizerinde Vali vo Belediye Beia Lutfi Kırdara izahat verilirken yeraltı sığınağında kendl tabanco ile oldürduler. Onlar, yanl Vakıflar Idaresl tarafmdan Şişlide vesi uygun görülmüştür. Pührer ve karısı.. Tabancayı bizzat Hityaptırılacak olan camiin temeh dün Beyoğlu Vakıflar Mudürü Raşid Er ler kullanmış, llkönoe karısım ölduretörenle atılmıştır. Törende Vali ve Be ten, ecdadımızın eırsalsız sanat âbide rek dışarı çıkarmış, ondan sonra da lediye Reisi Dr. Lulfı Blırdir, il ve lenle suslediği Istanbulda Şışlı î*mti kendml öldurmüştür. Vasiyeti geregınbeleoıye erkânı, Vakıflan idaresi men nm uzun zamandanberi bir camıden ce bir çukura taş nan ce^edlerin uzerıne subları bulunmuslardır. z dokuldu ve her i.usı de yakıldı Boymahrum kaldığını, nihayet bu noksaIstanbul Vakıflar başmüdürü. csmi nın da Yusuf Goren kardeşlerın ona lece oluleri bıle, Ruslarm ellne geçmemüKeti iizerinde izahat vermı? ve yayak olmasile Vakıflar idaresi tarafmiş oldu. Prof. Dr. Yavus ABADAN pılan inoeleme gonunda tek mınaresi dan gıderıleoeğini soylemiş ve bu İge Bu son ödev yerlne getlrlMigl anda olan catnie, ikinci bir minare daha ilâ Arkası lahi/e 3, Sü. 2 dt »ahije 3, Sü. 1 dt ArJcost Sa, 3, Sü, 4 te Londra 22 (BBC.) Moskovadan bıldirildiğıne gore, Mareşal Stalin bugün Sovyetler Bırlıği Yuksek Şurasının toplantısını açmıştır. Mareşal büyük tezahurle karşılanmıştır. Bugun Sovyet Alman harbinın başlamasmın yıldönumü olmasıSovyet başkendınde heyecanı daha çok artırmıştır. Yuksek Şuranm bugünkü oturumunda Kızılordudan 13 tumenin terhisine aid bir kanun tasarısı sunulmuştur. Yeni milletvekilleri and içfiler Ankara 22 (a a ) Mület Mecllsinin bugunıtü toplantısmda otumm açıldıktan sonra Burdur, İstanbul ve Zonguldai mUletvekillıklerıne seçilen Mehmed Sanlı, Muhiddin Üstiindağ ve Ali tncealemdaroglu and lçmişlerdir. İlâhi birader, Adada değilsin, Modada değîlsi^ ne diyo* vapur tarifesi aldın?.. * ; Geceleri canırruz sıkıhyor.. Halledilecek btlmece anybruz"!».
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog