Bugünden 1930'a 5,446,570 adet makaleKatalog


«
»

r : \ Biliyor musunuz?.. KÜÇÜK SİPARİŞ Sipariş mektubunuza koyacağımz bir liralık posta pıılu mukabilinde çeşidli ihtiyaclannızı postada tediyeli olarak derhal gonderir. Utanbul posta fcutusu No. 198 Izahat İÇİB broşür isteyirdz. um uriyet 11 inci yı! Sayı: 7484 İSTANBUL CAĞALOĞLU Telgraf ve mektub adresi: Cumhuriyet, İstanbul Posta kutusu: Istanbul No. 246 Telefoa: Başmuharrir: 22366. Tahrir heyeti: 24298, İdare ve Matbaa kısmı: 2429924290 r •\ A N S E V A ESİ 10 küçük, yici bir ifade merakU ikâye sünıkleeseri hikiye ederiz. Truman bugün Vaşingtondan San Francisco'ya gidiyor Son seçimde göze şarpan bazı noktalar eri açık duran alh milletvekilliği için evvelki gün altı ilde vapılan seçim, oldukça hararetli oldu. Bu sefer Partice aday gösterilmediğinden. Partiden olsun. dıearıdan olsun, bir çok yurddaşlar adaylıklannı koyarak seçim mucadelesine katıldılar. Halk da mücadeleye yakın bir ilgi gosterdi. Adajlar arasında broşür bastıranlar, program dagıtanlar, duvar aiişlorile kendılerinc reklâra yapanlar, hattâ se«ini gramofon plâğına aldırıp sokaklarda «gıyaben» nııtıık söyliyenler Mr. Hopkins, Moskova donıişünde görüldü. Bunlar bizde ahşılmamış şeyNewYork 18 (R.) Başkan Truman lerdi. Merakla seyredildi, fakai yadıryarın Washingtondan Kallfomlyaya ganmadı. hareket edecektir. Başkan cumartesi Seçiralerin neticeçi de, aşaği yukan günü Bırleşmiş Milletler konferansmia tahmin edildiği gibi çıktı. Adajlar ara bir mı'uk söyliyecektlr. sında, Millet Merlisinrie halkı temsil etmek bskımından bazan oldııkça garib Konferans cumartesi kapanıyor şahsiyetler buhındoğtı halde, bualardan Ankara 18 (RJ Mr. StektinlU3. konhiç biri oy alamadı. Seçım, sağ dnyunvn feransın teknik komit«' komisyonlarınbu memlekette her zamanki gibi hükiim dan cumart«sl gılnüne kadar işlerinî sürdüğiinü bir dalıa açığa vurdu. bitirmelerini rica etmiştir. Cumartesı Daha geniş bir demokrasiye doğra bir konferans Amerikan Cumhur Başkanı dencme olarak basarılan bu küçük seçim için, umumiyetle ivi olmuştur, diyebiliriz. Aday olarak da. birinci veya ikinci seçmen olarak da seçimlere karşı gösterilen ilgi arttıkça millî murakabenin kuvvetleneceğine ve netice itibarüe millet işlerinin daha lyi jürütüleceğine «üphe yoktur. Yapılan küçük deneme ile tam bir garb demokrasisi ornejji elde ettiğim'ri tabiî iddia edemeyiz. Ancak. ileride tutacağımız yolu aydınlatmağa yardım eder düşüncesile, son seçjmde göze çar j pan bazı noktalan bııraya kısaca iliştirmek istiyorum: 1 Fartili olan ada>ların program, broşür basfîrtnası ve birbirlerile rekabete kalkması biraz tuhafrtr. Partinin kendine mahsus temelli prensipleri olduğuna göre, Paıriye bağlı ferdlenn gayreti, ancak Paıri çevresi içinde ve Atina 18 (a.a.) Asyrmaıos gazetesi Partiye aid prensiplerin leferruatına a H T olmahdtr. Partili bir yurddaş, oy kazan muhabirinin Yunan Arna nıt hudumak uğruna kendi fikir ve ülkü arka dundan bildirildifine göre, Arnavutluk*daşlarile halk önunde rekabete kalktı ta asayiş kalmamıştır. Arnavut ordııtnı, yadırganıyor. Partililer arasındaki sundakı askerlerin yüzde otuzundan çahsi değerleri ancak Parti ölçer. Takr fazlası firar ederek dağa çıkmışlardır. dir hakkını halka bırakmak, tek partili Bir kaç gün evvel bugünkü rejime karbir sistemde makul görfinebilirse de, şı isyan eden iki taburu değiştirrnek ayru ülküye bağlı olması icab eden üzere Drupoli bölgesine iki yeni Arnaadamlan halk önünde rekabetle zorla vut taburu, yani takriben 4000 asker mak bence doğru değildir, Bir insan, gelmiştir. Delvino'da bir alayın s\ibaymilletvekili olmak için bir partiye gir lan arasında bir isyan ve ihtilâl teşkiınez; hedef, btiyük siyssî prensiplerin müdafaasıdır. O siyasî prensipleri Mccliste en iyi koruyacak adamlan bulmak, onlann propagandasını yapmak herşeyden önce bir parti işidir. 2 tkinci seçmenlerin hepsinin partili oluşu seçimin heyecanınj bir parça eksiltti. Memleketimi7de bir ikinci, bir üçüncü parti obnadığına göre bunun şimdilik böyle olması tabiidir. Bir partilinin parti dısında bir adama oy verebilmesi, ilk bakışta vatoâ bir paradoks sayılır. Fakat Parti Başkan vekilliğince merkezden aday gösterilmiyeceği açıkça ilân edildiğinden, ikinrl seçmenler de oylarınj kullanmakta tamamen serbest bırakıldığından, bn seferlik bunda bir mahzur bulunmryabilir. Bununla beraber, ikinci seçmenler bep partili olduğa müddetçe, dısarıdan bir kimsenin adayIığını koyması, pronsip itibarile mana Konferans, cumartesiye Noskovada yargılanan Polonya liderleri islerini bitiriyor Rus ordusunu arkadan vurmıya, j. J Salı 19 Haziran 1945 MARMARA KİTABEVİ J Ingiltereyi de tahrike kalkışmışlar M. Ste ttinius komite ve komisyonlardan islerini b ir an evvel bitirmelerini rica etti Dttnktt ilk celse alenî oldu, sanıkların cürümlerini açıkça itiraf ettikleri bildiriliyor Anadoluda subaskınları Seller bilhassa Konya Ereğlisinde büyiik zararlar yaptı Ereğli (Konya) 18 (a a.) Cumartesi gecesi saat 11 de fazla yağan yağmurlar yüzünden kasabamızı sel bas mıştır. Kasabanın Meydanbaşı mevkiinde hücum eden sular yüzünden otuz ev tamamen yıkılmıj ve 167 nüfus açıkta kal mıştır. Se!. Zanapa nahiyefinde bir evi ta mamen götürmüş, dört nüfusun ölümüne de seb<ebiyet vermiştir. Ekinler ve meyva ağaçlarında büyük zararlar vardır. Felâketzedelere ilk yardım yapılmış, resmf kurullardan, hayır cemiyetlerinden teşekkül eden komite mahall! yardımlarla da desteklenerek faaliyete geçmiştir. Aritmn sahtfi t, Sü. İ d* Londra 18 (B.B.C.) Sovyetler Kr* liği hükumetı tarafındar tevkıf oluaau on altı Polonyalı liderm yargılanmasa* bugün Moskovada başlanmıştrr. Yargılanma al«nî olnnjş, vs mahieme saioau bancahmc halkla doimuşrur. Mütbefi! devletler basmınu» teroriîcilerile Muttefik devletlerin elçılik mensubları yargllamayı takib etmıslerdir. Sanıkların hepsi sıvil elbiseler giymislerdi ve hepsi son derece sakin goninü» yorlardı. sahife 3, Sü. t dt Ankara Tıb Fakültesi başkan Truman'a raporıınu veriyor Mr. Truman'm söyliyecefi bir nutukla kapanacaktır. Konferansa verilen jeni bir Sovyet teklifi San Francisco 18 (O.W.I.i Konferans idare komitesi dun Scvyet murahh«s heyeti tarafınrlan vail«n v» uiuslararası sulh ve emniyetinin muhafa^asma dair meseleler hakkında genel kurulun tavsiyelerde bulunmak hakkını Arkası sahife 3, Sü. 5 te B utun ormanlar «« • • • önümüzdeki ders yılında açılacak fakülteye aid son hazırlıklar Ankara 18 (Teleconla) Ankara Tıo fakültesinin bnüıtıuzdeJri ders yılradan itibaren oğretıme başlıyacağını bıldırmışrim. Bu fakül*eun profesor, deçsnt ve asistanlannın seçun ve •tayinlen Is« tanbul Unîversitesuıde yygulanan esaslara gore yapılacistır. iîk kairoya göra fakuJtenin müdür, idare heyeti, lürumu kadar diğer memur ve hemsirelerindsn başka öğretim heyetinde 30 profesör, 52 doçent, 15 baş asistan ve 25 asistan bulunacaktır. Arkasi Sa. S, Sü. 4 te or Arnavudluk bir ihtilâl arifesinde lâh meydana çıkarılmışlır. Halk, ordunun bu daimî harekerlerbii anlıyamatnakta ve endişe içinde bulunmaktadır. Evvelki gün Arnavut ordusundan kaçarak Yunan topraklarma ilhea eden bir yüzbaşmın anlattığına göre, bir kaç bin kişi memleketi ifsad etmektedir. Bundan başka. bir çok 'rete\er teskil edilmiştir. Bunlardan katohkler Mar+ovrioni'nin, Zogo taraftarları da Musîafa Kruşa emri altında harskat etınekte ve Arkas\ sahije' 3, Sü. 5 te ve Ynnanistan Yunan Millî Partisi Şefi General Zervas mühim bir demecde bulundu Meclise veriten yeni bir hanun tasarısı Vakfa, kamuya aid ve özel ormanlar karşılığını tesbitte arazi vergisindeki kıymetler esas olacak Ankara 18 (Telefonla) Büyük ya aid ormanlar da devlete geçmiş olaMillet Medisine sunulmuş olan bir ka caktu. Tasanda, devlevleştirilecek ormanlar nun tasarısıle yurd içındeki bütün orraanlar devletleştirılmektedir. Orman karşıhğınm nasıl 6d«n€ceği hakkındaKİ kanunile ormanlar, dev.'ete aid, vakfa hükme göre bunda arazi vergısıne matrah olan kıymet osas olacaktır. Ormanlaaid, kamuya aid va dzel olmak üzers rın içinde yapı ve tesisler m«vcudsa \re dörde ayrılmıştı. Yedı senelik tecrübeler eahibi tarafından dcvletçe alınması isbütün ormanların devletleştiribnesi lü tenilirse onlar da satm aîınacaktrr. Sızumunu ortaya kojnnuş ve bu önpmli hibli fıstık çamı, palamut meşçsi ve gene tasan hazırlanmıştır. özel emekle yexiştinlmiş veya yetiâriTasarı kanunlaştığmda, aynca hiçbır rilecek kavak, söğıii. kızılağac ve okateblıgata vesaireye lüzum kalmadan, liptüs ormanları devletleştirilmiyecek, özel ormanlarla birlikte vakfa ve kamu sahlblerine buakılacaktır. Acı bir kayib Muğla milletvekili \ ** 1 Sadullah Oney i vefat etti Asayiş kalmadı, ordunun yüzde otuzundan (azlası (irar ederek dağa çıktı, aynca birçok çeteler kuruldo Çeşme faciası General Zervas Eisenhover Vagingtonda Muttefik Başkomutanı : " Avrupada harb nasıl kazanıldiysa barış da ayni şekilde mutlaka kazanılacaktır,, dedi 15 mülteciyi öldürenler hakkındaki idam hukmfi Yargıtaydan geçerek Meclise geldi Rahmetli Sadullah Oney Yaztsı 3 ÛTICÜ sahlfemizde Atina 18 (a.a.) Anadolu ajansının Ankara 18 (Telefonla) 1941 yılmda dm 15 mülteciyi guya geldikleri aoeel muhabiri bildlrlyor Çeşmenin Kokar limaruna çıkıp Gazçu dalara geri çevirmek üzsre BarbaYunan mllll partlsl şefi ve işgal dev kuruna kadar gelen 15 Yunanh mülteci rosbucağı Mudürü Mahmud Bastunç resi esnasında. istilâcılara karşı parlak y öldürmekten suçlu Hazargradlı Ali sahife 3, Su. 7 de bir mukavemet göstermış Edes orflusu oğlu ve 1313 doğumlu Mahmud Baştuğ kumandanı General Zervas Türk Yu ile Diızcenin Hamıdiye köyünöen 1329 nan dostlu&u hakkında şu demeçte bu doğumlu Mustafa oğlu Adem Yılmazın lunınuştur: ölum cezalarına çarpüdıklan hi kkmda Arkat\ sahife 3, Su. 2 de İzınir Ağırceza mahkemesince verilen hüküm yargıtay tarafından fasdık ediltniş ve anayasanın 26 ıncı maddesi mucibince işleminin karariaştıriLması içjn Meclise havale edilmişür. Adalet komisyonu raporunda şöyle denilmektedın »1941 yılı ekim ayınm 9 uncu günü Çeşme Kokar limanma çıkıp Gazçukunına kadar gelen bıri ka îş kazaları kanun tasarısı 3 MilletvekiH olmak istiyenler meye devam etti içinde bu işe ehJnetl' sayacağımız kimseler vardı. Nitekim seçilenlerin hepAnkara 18 (Telefonla) tş kazalan, B bu kıratta yurddaşlardır Fakat bir İ meslek hastalıkları ve analık sıgortalaçoklan da hemen hiç bir seçilme şansına rı hakkındaki kanun tasarısımn görüşmalik olmadıklan halde adaylıklannı mesine Meclisin bugünkü toplantısuıda ileri sürmekten çekinmemişlerdir. Tek devam edildi: ve 20 inci maddeye kabir millervekilliği için yalnız Istanbulda dar gorüşüldü. Her maJdede bir çok 102 vatandaş adaylığını ilân etti. l'raumî vekilleri söz aldılar ve komisyon sözseçim yapıldığı gün bu sayının bin be5 CÜSTİ tarafından cevablar verildi. yiizü açacağuıı tahmin edebiliriz. Vakıâ Bu arada 6 ıncı, 7 aci, 11 inci ve 20 kanunun çizdiği çerçeve içinde her inci maddeler üzerinde de uzun gdrüşTiirk vatandası milletvekili olmak şanMuhiddin Ustündağuı münhal istanmeler oldu ve verilen kararla bu madsmı denemekte serbesttîr. Fakat her bul milletvekilliğme seçılmesi ile netideler tflkrar encümene gönderildi. TaTürk vatandası da kendi imkânlannı sarıaın görüsülmesine ;arşamba gunü celenen intihab hakkında dünku vakit tartmak vazifesini milli bir borc bilmeGeneral Eisenhouer, harekât haritası başında gazetesinde bir itiraz vapılmıştır. Bu devam edilecektir. lidir. Adaylann sayısı haddinden aşın neşriyatta milletvekili ssçımi kanunuolursa. seçimi idare etmek güçlesir; hal NewYork 18 (Radyo) Avrupada alkışlarla karşılanmış ve kongre huzunun 36 ve 42 nci maddeıeri mucibince Muttefik ordular başkumandanı Gene runda bir nutuk söylemiştir. Nutuk hakm oyu da dağılacağı için millî iradenta ara seçımlerde seçim baş!amada.ı evvel ral Eisenhower bugün uçakla Washing raretle alkışlanrmş ve başkumandan bu kesin olarak belirmesl ihiimalleri zayıfikinci seçmenler arasında bir yoklama lar. Gazetelerde resmim basılsın, reklim tona varmış, olağanüstu tezahürlerle nutkunda çok mühim noktalara temas karşılanmış, Harbiye Bakanhğında A etmiştir. Atina 18 (a.a.) Sisam adasında yapılarak olenler ve başîıa vılâyete gitolsun düşüncesile, yahud da herhanei General, barış hakkında şu sözleri veba görulmüştür. Adanın valisi bir miş olanlarm tesbit edılmesi iâzım'iır. bir maksadla ada>lığinı koyanlar bulu menka ordusunun en büyük şefleri ta Seçim günü Beyazıdda iş var mıydı?.. rafından ağırlanmış, daha sonra Ame •îoylemıştir: çok veba vak'alarının kaydedildiğini Eğer bu yoklama neticesinde ikinci stç Allah bin bin bereket versin.. Üniversite kapısında tam 101 NADİR NADİ rıka âyanıle milletvekıllerının yaptıkYuaan Içi^lerı Bakanlığına bıldırmiş menlerin sayısının yuzde yirmisinin ek< Avrupada harb nasıl kazanîldıysahife S, Sü. 5 da bardak şoğuk su şattım!.. Arkası sohı/e 3, Su, 3 de [ ür. Arkan sahi/e 3, Sfi. 5 (e ları müıterek kongıe ctiiesiaie surekıi • Meclis, dün tasanyı göriiş Seçimde yolsuzluk iddiası karsssında Vilâyet tahkikat yapmağa başladı . t Sisam adasında vebai
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog