Bugünden 1930'a 5,446,570 adet makaleKatalog


«
»

ÇOCUĞUNUZUN D/NÇ Vâ GÜRBÜZ OL171ASI İÇİN umhuri 11 incî yıl Sayı: 7483 ISTANBUL CAĞALOĞLU Telgraf ve mektub adresi: Cumhuriyet, İstanbul Posta fcutusu: Istanbul No. 246 Telefon: Başmuharrir: 22366. Tahrir heyeti: 24298, İdare ve Matbaa kısmı: 2429924290 'alsjum, Fpsfatv*. Vitamtnlii "ı fiazır/anm/sf/r J Pazartesi 18 Haziran 1945 İstanbulda Seçimi M. Diğer 5 Vilâyette yapılan seçimlerin neticeleri Kocaelide Nihad Erim, Zonguldakta încealemdarjoğju, Sıvasta Fikri Erbug, Çorumda Edib Alpsar, Burdurda Mehmed Sanlı kazandılar Tevfih Rüştü Aras ancah 58 rey aîabildu Adapazarmda seçime fesad harıştırıldtğt iddia ediliyor Kazandı Dün sabah 9,30 da başlayan seçim, çok hararetli safhalar geçirdikten sonra 75 te sona erdi x Beğenmiyorlar, Beğenemezler ı B çimızde bir takım insanlaı var ki bunları memnun etmeğe imkân voktur. Gelmış, geçıris ve jasıjan bütun kıvmctlerimize celme takmak için bahane ararlar. Narmk Kemal ve Mrthat Paşa, onlafın nazarında manasız birer burjuva tipidır. Zija Gokalp, hiç bır fikir değeri taMmıjan bir taklidcidir. 1leri duşunceli geçınırlcr, inkılâbımıza dusmandırlar. Yırmi yıllık Cumhurivet rejimi içinde tek bir hamlemiz hoşlarına gitmemistir. Ne yaptiksa onlara beğendııememışizdir. Halkçıhğımm sahte. lâiklığimızı uvdurraa, ır.illivetcuiğimizi irtica savarlar Sanki yirmi yil içinde ılerije değil. mutemadiven genje > urunıusuzdur. Abdulhamid Turkijesıle Ataturk Turkivesi arasmda bir santim fark bulunduğunu onlara kabul ettiremezsiniz. Yıırdun kalkınması uğrunda a<ılan her adım* butun kuvvetlerile karsı koymak isterler. Kultur harekeüne mı gıriştik? «cbovle kultur olmazS. endustrileşme plânı mı tatbik edhnruz? «bovle endustrileşme olmaz!» derler. Mi letin kendi tarihini oğrentncsıni ve sevme inı cekemezler. Toprak davasını çozmeğe çahsırız, bunu faşiznt sa>arlar. Memleketle daha gemş bir demokrasi havası uvandırmak istenince «o.vıın yapıyorsunuz!» diye alay ederler. Celâl Bavar Basbakan olur. isten anlamadığını sojlerler; Şukru Saracoğlu hukumete gecer. gideni arahyor, savılır. Tenkid elükleri no^te bir, üç, bes, on bes olsa «ataba hangı meüe lelerde hakları var'j. di>e araştırmak akla gelebilir. Ha\ır' Yırmi iki^ >nldır, en kııçuk bir harekethnizi beğcnînemi»lerdir. Daha yirmi iki bin yıl da jasasalar, başka turlü japmıyacaklardır. D Dün yurdun en ücra köşelerinde bile büyük törenler yapıldı Ankarada, Ebedi Şefin kabrine, köylülerimizin getirdigi kır çiçeklerindetı yapılmış çelenkler kondu. Istanbulun muhtelif yerlerindeki törenler de çok parlak oldu Cemil Topuzlu, Üniversite bahçesine kurulan hi tabet kursusunden ikinci seçmenlere hit,ab ediyor Istanbul, Sıvas, Zonguldak, Buraur, Kocaeli ve Çorum vi'âyetlerinde açık bulunan bırer mılletvekıüığı ıçın dun seçim yapılmıştır. Cumhurıyet Halk Partısı tarafından namzcd gosterilmed;ği ve namzedlıklenni koyanlar yuzleri bulduğu ıçın seçim, buyuk bır merak ve ılgı ıle takib eJı rriıçtır Namzed'.er arasmd§ on gundur devam eden mdcadele, nutuk, brosur ve gazetelerle yapılan propaganda dun en hararetıı safhasına gırmışti. Ankara 17 (Telefonla) Toprak bayramı bugün yurd icjnde en ücra köselerine kadar her yerde coşkun bir sevincle kutlanmıştır. Ankaraya gelen telgraflar, bu guzel günun butun mıll°tç« en buyuk bir bayraın gunu olduğunu bıldirmektedir. Başkentte bu gun parlak gösterüere vesıle vermiştir. Sokaklarda civar koy'erden gelen koylülerimız ve Ankaralılarm teşkil eyledıkleri kestf bır halk çoğunluğu toplanmış bulunuyordu. Koylulerimız, Ataturkün muvakkat kabrini ziyaret ederek Ebedî S*fır manevî huzurunda tazimle iğılmısler ve aziz hatırasını anmışlardır Bu csnada kabir üzerine «Topraksız ftbylülerin, mınnetleri> yazıh muhteşem çelsnklerle koylüler •#.rafından getırılen ve renk, renk kır çıçeklermden yapılmış buketler konmu?tur. Toprak bayramı şehrimizde de büyük tıbler de ayni mevzu etrafmda konu$ söylemiş, şiirler okımmuştur. Bunu taMben köylüler coşkunlukla kutlanmıştır Saat 16 da muşlar ve bir alay halinde, onde Şehır ci'var köy halkı donattıkları arabalaı1 bandoîu olâuğu halde davul zurnalarla muesseseler adına Cumhurıyet Anıttna içinde, Orman Fakultesı talebeleri de Taksım roeydanma gidılmiştır çelenkler konmuştur. Merasıme milll oTaksım meydanında Istıklâl marşile yunlarla son verümiştrr. otobuslerle Şışll Halkevıne gelmişler ve bayrak çekildıkten sonra bir talebe soz Halkevi bahçesınde toplanmişlardır. Arkası sahife 3, Sü. S te Torende Parti vilâyet idare heyeti başkanı Tevfık Pıkret Süay da hazır bulunmuştur Ilk olarak soz aJan Halkevi baskanı Melıka Avni Sozen, ço's heyecanlı bir hitabede bulunarak toprak ksmmunun koylüler ve Turk mılletı için ne büyüi bir inküâb olduğunu belirtmiştir. Meliha Avnlyi takiben söz alan ha TOPRAK BAYRAM Istanbulun clvar köyluleri, Şişli Halkevinde tertib edilen törene arabalarile geliyorlar i istanbulda seçim :nn a\rılan Universıte konferans salonanun onünde dun sabahm pek erken saatJerınde gorülmemış bır faahyet goze çarpıyordu G«lenler, saat 7,30 dan itıbaren Unıversıte konferans salonunun bahçesini ve etrafını doldurmağa başlamışlardı. SeBir insanivettir. tııtturmu»: gıdi\orlar. çim salonu dışmda ve içinde tertibaf Her ağıManna geleni ke>ifleri nasıl is Arkası Sahije 2. SC 4 te tiyorsa bjlece kaleme alabildiUleri halde «btı memlckette cedbeced Turk ol.ııyanlara sbz yok!o dije cırpmıyorlar. Dünyanın en ileri memleketlerinde bile. >an yazabilmek icin kumrsuz bir millî dil ve gramer bildsi «art oldugu halde bunlar «Heil Hitlcr hağırıjonım» tarzında bastanbasa bozuk, Tıaslanbasa tiirkçe olmıyan cümlelerle Türk halkının kulaklarını farmalamaktatı sıkılmıyorlar. Gene de memnun değildirler: tstanbulda Istanbulun yeni milletvekili Muhiddin Vstundağ, dünktt seçimde ikinci seçmen olarak reyini , kullanırken Şehrimizde yapılan törenler Halkalı Ziraat mektebinde yap'ılan törende köylulerin yaptığı geçid resmi Haniya hürriyet, boyle hürriyet olur mu? Fcrjadile nzak bir \erden imdad beküyormusçasına gırtlaklarını yırtı>orlar Hele harbe girmediğimize müthis sinirlenmislerdir. Bunu hâlâ bazmedemcdiler. Butün dünyanm havranlığım kazanan alh yıllık Türk politikası, onlara kalırsa Von Papen tnrafından idare edilmistir Hududlanmızda gece giindüz nobet bekliyen Türk çocııklarm! (insaniyet uğruna harcayıvermek tçin onlar vaktile yapmadıklarıııı bı.okmanuşlardı. Yurd topraklan harab olaraknus; koylümuz ölecok, işçimiz ezilecek, hal' ımız «efalete düsecek, devletimiz, nüttefıklerimiz ve rlostlarimız bcsubosuşuna ağır zararlara katlanac akmis, ne çıkar? Onların (insaniyet) i nimma bu ^edakârhğı mutlaka gdze almaklığımız gerekiyordn. Kimbilir. belki diısman ynrdumuzu bastan basa yakar, yıkar, ordumuzun barb gücünıi kırar, tnpraklarımızı bovdanboya isga] edebilirdi Almanya na<;ıl olsa yenilmivecek miydi? Polonyayı kurtaran (insaniyet) elbette bizim de ündadımua kosmama7hk cdemezdi ve onlar, bekledikleri hiirriyete ancak bu sekilde kavıı^acaklannı unıuycrlardı. ÜmiHlerinin bosa çıkmasından ötuıü duı dııklan ıshrab sonsıızdnr Dunvavı kaplıyan jorgutıluk lıikinlik ve perişan ıstanbulun yeni millet vekili ile bir mülâkat Avrupaiçin bir barış anlaşmast Uç şef toplantısında evvelâ bu plân hazırlanacak «Banş konferansının muvaffakıyeti üç şefin vazifelerini lâyıkile yapmalarına bağhdır» Muhiddin Üstündağ, «Bana gösterilen itimada lâyık olmağa çalışacağım» diyor SÜDET Alıııaııları Çekler tarafından kütle halinde tehcir ediliyor NADtR NADI • Arkası Sa. 3. Sıi. 4 te Washington 17 (a a ) Washıngton Post gazetesı yaayor: cUç buyük şefin jakında bulustuiları zaman karşılaşacaklan en muhım mesele Avrupa içm bır banş anlasması hazırlamak olacaktır Bu sayısız tefertngilterenin müdahalesi ruat ve sonsuz karışıklıklarla dolu bır meseledır Uçler toplantısınria butun üzerine bu hareket teferruat hakkında bir anlaşmaya varbiraz gevşedi mağa imkân yoktur Mr Truman, Mr. ChurclıiU ve Mareşal Stalin'm yapabileceklerl şey, esas prensiplerle başlıca Londra 17 (a a ) Reuter'in siyasî teferruat hususunda mutabüc kalmak muharriri yazıyor: ve üst tarafını banş. konferansına bıIngılız hukumetı tarafından vapılan rakmaktır. teşebbus uzerıne Çekoslovakya hükuBarış konferansının muvaffakıyeti uç metı Sudet Almanlarını memleketten Muhiddin Ustundağ dün gece evinde kendisini tebrike gelenlerle konusuyor buyuk şefin vazifelerini gereği gibi yap çıkarma ışını bıraz yavaşlatmış gıbı gdv Gunlerdenberı dP am eden seçim gu duk Koca koca ış plârlar: mı neşredıl malarına bağlıdır » runmektedır Ingıltere kutle balmde rultusu bazılarına uınıd membaı o'du medı, çahsma prusramları mı dağıtılmatehcir polıtıkasına aleyhtar olduğunu ve Londra radyosu ne diyor? 1 bazılarına da musabaka fırsatı verdı. dı, bol keseden v»ıd er mı saçılmadı d'JLondra radfosu 17 (B Y X M ) Sı bu meselenın Rusya, Fransa, Amrıka J Hergun türlu türlu beyannameler oku Arkası Sa. 2, Sü. 1 d« « Arkası sahı/e 3, Su. 3 de Arkası Sa 3, Su. 4 te Dükkânımız iyi ama yer! pek sapa!.. Halkı bura>a nasıl çekmeli bilmem?!. Kolay bîrader: Ya bir cinsî kitab çıkar, yahud incesaz çaldırj..
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog