Bugünden 1930'a 5,446,570 adet makaleKatalog


«
»

r ; Biliyor musunuz?.. \ KÜÇÜK SİPÂRİŞ Sipariş mektubunuza koyacağınız bir liralık posta pulu mukabüınde çeşıdli ihtiyaclarınızı postada tediyeli olarak derhal gonderir. Istanbul posta kutusu No. 19S tzahat için broşür isteyinîz. 22 inci yıl Sayı: 7481 um ISTANBUL CAĞALOĞLU Telgraf ve mektub adresi: Cumhuriyet, tstanbul Posta kutusu: İstanbul Nb. 246 Telefon: Basrmıharrir: 22366. Tahrir heyeti: 24298, İdare ve Matbaa tasmj: 2429924290 Cumartesi 16 Haziran 1945 Hacer Buluş Mükerriael CAZ Devletimizin sosyal sigortası Çalışma Bakanının Mecliste dün verdiği önemli izahat İş kazaları ve meslekî hastalıklar kanun tasarısı görüşülürken Bakan: «Bu bütün memlekete ve millete samil bir tasarı değildir. İlk adımı attık. Ötekileri îmkânları kovalıyarak atacağız» dedi Ermeniler San Francisco'da bulunan murahhaslara birer beyanname dağıttılar Doğudaki bazı vilâyetlerimizin Ermemstan Cumhuriyetine ilhakım istiyorlar, fakat bu saçma talebi dinliyen olraadı San Francisco 14 (Arkadaşımız Doğan Nadi büdiriyor) Buradaki Ermenilerin rahat duramadıklan iyiden iyiye anlaşılıyor. Evvelce konferansa vermiş olduklan muhhradan bahsetmiştbn. Bu adamlar geçen giin murahhas heyetlerinin bütün azalanna birer b«yanname tevzj ederek evvelce sözde ErmenOere aid olduklannı söyledikleri ve halihazırda Türkiye topraklan dahilinde bulunan bazı vilâyetlerin Ermenistan Cumhuriyetine ilhakım istemektedirler. Sözü geçen beyanname NewYork ve San Francisco Ermeni komiteleri şefleri tarafından imza edilmiştir. Burada tanıştığımız bir çok Ermeniler bu gibi komitelerin mevcudiyetmden haberdar değil. Konferansın bu saçma talsbleri nazarı itibara almadığını söylemeğe hacet yok. Esasen bunlarm serdettiği iddialarla meşgul olmak konferansın salâhiyeti haricindedir. Doğan Nadi Ellinci madde Meclisteki görüşmeler Tasarının iki maddesi kabul olundu, müzakereler pazartesiye devam edecek asın Kanununun on yedinci ve ellinci maddelerinin deAnkara, 15 (Telefonla) İş kazalağiştirilmesi hakkında Celâl rı, meslek hastahkları ve analık sıgorBayarla nç arkadası tarafmdan MeclLse tası kanun tasarısı uzerindeki gbruşsunulan önerge, gazetelerimiıde tabiî melere Buyük Miüet Meclısinin bugünolarak yakuı bir ilgi uyandırdı. Bazı ku top]anfısında d€vam olundu. arkadaşlar kanunda iki maddeyi değişSoz alan mılletvekılleri arasında Dr. tirmck, jahud kaldırmakla basın hürRebni Barkm bilhassa şunları söyledı: riyetinin sağlanamıyacağını soyliyerek t Bu, yalnız maşerî vıcdanm mahtopyekun Basın Kanununu ilga etmesulü olan bir kanun değıl, aynı zaman. tniz lüzumunu ileri süviiyorlar. Banda ıstıhsali arttırıcı, ıçtimai ve ferd! lan, vaktile Celâl Baiarın da bu madcephesıle de çok bnemli bır kanundur. delere dayanarak fazete kapattığını haDunyada olup biten hâdiselerm yurdutırhyor ve simdi <>nerge>i Meclise sunmuz iızerındekı tesirlerini ve in'ıkâsladuğa içln eski Ba^bakana adeta çatırını vaktınde gormek ve mıllî vıcdanda yoılar, Bir kısım arkadaşlar» eelınce. bu gıbi hancî tesirlerle vucude gelecek ingiltere Kralı Majeste George onlar da bn vesile ile basın hürriyeti ruhî muvazenesizhği vaktmde onleraek hakkında diısündıiklerin? açığa vurmak bakırmndan da bu kanun gayet müfırsatını bulmuMardır. Tartı.şmalarda Altı münhal saylavlık İçin yarın detmek Isteriz ki bu müraca.atlerüı.bir h.imdir • . ^ . , ,^.^ . . ^İCÜBU" kıymftiadcn, halk efkârıoı yurdda yapılacak seçim münasebetıle, kısmı clddî olmaktan uzaktır.. Adaylık Memleketimizdeki bir çok mühim iniçin Belediye Teftiş Heyetine başvaanarşiye duşurmenin tehlıkolerinden adayüğını koyanlarm sayısı dün yalkılâbların oluş şeklini «mıllî olgunluğun bahsediyorlar. nız Istanbulda 93 ü bulmuştur. Maa ranlar arasında, Millî Mucadeledeki bır delili» olarak vasıflandıran Dr. Re Arkast Sa. 2, Sü. I d« Basın hürriyetini n ı veya bu sekilde mafih ?unu da derhal ve teessürle kaybii Barkm soz'erine şoyle devam etti: sınırlandıran kayırllaıın ortadan kalkraa Von Rıbbentrop Çalışma Bakanı Dı. Sadi Irmak Arkası sahvfe 3, Sü. 5 te sına bir yazar sıfatile se\inmemeğe Imkân var mı? Tlıir bir milletin hür çocukları olarak hepimiz elbette diiçıince \e duygularımızı açıkça beliltınek, tenkidlerünizi kimscden çekinmeden yapmak, hâdiseler karşısındsı seyirci olarak durmaktansa muhitiıaue ve cemiyetimize mii<=pet ve faydah bır teslr yapmak isteriz. Yazarlar üzerinde ez veya çok baskı yapan Basın KanuLondra 15 (a.a.) tnglliz parlamen, nunun butun bütun liıztınmız bir halc tosu, bu sabah Kralın feslh mesajınm geldiğini gormek amacımızdır. Biıgün okunmasıle kapanmıştır Bu suretle harb İki madde hakkında Mrclise bir değisDun nam7edlıklerını koyanlardan za,manımn meşhur parlamentosu, mutirme önergesi sunan Celâl Bavara Halid Celâl Hikmet Ernest Baron tad devreden dört sene ve yedl ay fazbundan btüni ancak teşekkur edilebiAtaç Ergiin Nîsan dö Garde lasile dokuT sene yedl ay hlztnet görUr. Türk basmının, hıısusî tedbirlerc dükten sonra tarihe kanşmıştır. bacet kalmaksızın Ceza Kanunu çerKral bu münasebetle parlamentoya Eski Alman Dış Eakanî çevesi içinde vazife eoriip göremiyecegönderdigi mesajmda ezcümle söyle deği. hukukçular arasında çözülmesi eeHamburg'da bir evde sabahmektedır: * teken bir meseledir. Basın bir silâhlT; < Parlamentonun son verdlŞim şlmferde ve cemiyete aid maddî, manevi leyin yatağmdan çıkmadan Bir iddia: Hopkins Moskovadan ayrıldıktan sonra dıkl de\Tesl, Avrupadakl düşmanlanbutün kıymetleri korumağa yarar. Fakıstınldı mızın nihaî hezlmetine kayıdsiz ve şartkat her silâh gibi, fena kullanıldığı İngiltere ile Rusya arasında yeni bir ihtilâf çıkmış sız teslımine şahid ohnuştur. «aman, ayni kıjmetler üzerinde yıkıcı Londra 15 (BB C.) Ateanyarua Dalia önünıüzde bır çok güç işler ve ısta bir rol ovnadığı da olur. Vaktile CeHl Londra 15 (B B C ) Resmen bildieski Dış Işlerı Bakanı Johaciaı Von Diğer taraftan Başbakan Churchil r e rablar bulunmakla beraber, Avrupad!'!cl Bayarın Basın Kanununa davanarnk Rıbbentrop bugün Hamburgda vakagazete kapattıçını hatırlatmak ve bu rildiğine gore Başkan Truman, Başba toplantıda muhalefet lideri sıfatile Mr. duşmanımızın çokmuş olması butun elanmışür. Von Rıbbentrop kalrcakta olj nerjımizı muttefikleri'nlale payla^acağıvesile ile eski Basbakana şimdi sitem kan Churchill ve Mareşal Stsün top Attlee de refakat edecekttr. duğu bir pansıyonda, bir teğmen s»« • : Arkast sahtfe 3. Sü. 2 de Arfeaat sahife 3, Sii. 3 de tstanbulda kurulaak olan yenı Rad açış kordelâsını kesmiştir. ~"~ etrnek doğru değildi*. Basta Atatürk, lantılarını Berlinde yapaca'dardır. 74 projenin teşhir ec" l' 1is: ' serşide, mutasmdaki iki Ingiliz eri taraiuıdaa^ rcjimimizin butıin ileri sima'an basın yoevi binası icin + erhblenen müsabakahürriyetine yıirekten bsğlı adamlardır. ya iştirak için yapılan projelerden mü müsabakayı kazanan ¥) numaralı proje sabahieyin erkenden basılmış ve yatağmda iken tu^ılmustur. Eğer zaman zaman gazetelerimizi kateşekkil sergi dün Galstasaray lısesinde i!e, derece alanlardan 35 53 vc 50 saRıbbentrop' un yanında, Basbakaa > 'kmişlaryıdlı, şartlı bir yavm rejimile idare etaçılmıstır. Açılma töreninde Vali ve yılı eserler bilhassa slâkChurclıill, Mr. Eden ve Maresal ^ tnek gerektise, hüvtihnet başmdakiler Belediye Başkanı Dr. Lutfi Kırdar, ' « dir. bıınu her halde kendi keyiflerine gore ra ve deniz ko^'itan'.arı, Radyo Dairpsi Scr1 ^cüdikten scnra nv"3' '^r hagomery'ye hıtaben yazılmış üç m«ktab«' yaşamak yahud bildiklerini okumak Müdürü Cevad Metnduh Altar, Ba^ın zırlanan bu*ede izaz edıl^' c 'çrdır. Arkası tah'.je 3, Sü. 4 t» istedikleri için yapmadılar. Inkılâbı Mıntaî" çı Müdurü Scrver Iskit Tekn k başarmak ve inkilâhı yasatmak her Universite Rektörü, gpzetecıler ve k i kıymetin üstünde bildiçimiz bir ülkü labalık bir davetli kütlesi hazır bulundeğü miydi? Bay Ahmed akhna esen muştur. cevheri yumnrtln acak. Bay Mehmed Vali Dr. Lutfi Kırdar bir açış mıthayalfaıde gezen bnlutîarr be>az kâğıda ku soyüyerek radyonun önemini oedokecek diye rejimimize ve inkılâblalirtmiş ve demistir kı*. rırrıza kasdeden veakMjoner diisman j « Yuksek M'Jlet Meclis...in onaylara meydanı bos btrakabilir mi>dik? ladığı kanunla men'^kptırnizde kur'ilması kararlaşmış oisn radyo istasyon1931 Basın Kamınunu doğtıran sebeb, larının ilki güzel Istarvıulurr.U7'ia kuher seyden önce miî'î varhğımızı koruluor. Onun ıçindir k' Istantul radyornmak ülküsü olmnşrur. sunu her bakırn'lan beklenen sevıyeTürk demokrasisine daba ileri bir ye ulaştırmak amşcılo radyo prGgramDört dilek: Muamele uzatılmasın, köylü mahkeme, daire kapılanna düşücül gelisme imkânı hanrlıyan sımdiki gaylarmı sağlıyacak bütUD ünkcr 1 '" hareretleri de gene ayni ülküye borchı olmesin, toprak tevziine hatır ve gönül karışmasın, bu işlere çahşkan, kete getirilecektir.> dtığıınıuzu un"*mavnalıyız. Sabiha ZeBunu takıben Vali, n.ü'.bakada dciktidarlı, doğru ve bitaraf memurlar baksınlar keriva aldanıyor: Bol bol ciğerlerine rece alan proje an'.lıle^ini ' k ile d:ldurduğu hürriyet havası San Fran Seçim yarın İstanbuldahi namzedler yüxe yahlaştyor Namzedlik için müracaatler bugün öğleye kadar kabul edilecek Londra, Vaşington ve Noskovada ileri sürülen Cikir ve mütalealar Uçler toplantısı Berlinde olacak İngilterede Parlatnento feshedildi Kralın Parlamentoda okunan mesajı Ribbentrop yakalandı Yanında bir ampul zehir ve üç mektub bulunda Istanbul Radyoevi Yapılan projelerden muteşekkil sergi dün Vali tarafmdan açıldı Ege çiftçisi Toprak Kanununa ne diy or ? Çiftçi sevinfyor, (akaf sevincinin daha katmerli olması için anlıyacağı şekilde tafsilât bekliyor cisco'dan esme değildir. O havada bu toprağın nmtevazı fakai ytireğe işliyen öz kokusu saklıdır. Bütün kayıdlara ve şartlara rağmen Türk basını, Avrupanın bir çok raemleketlerine kıyasia uzutı zamandır daha ileri bir serbestük içinde yasıyordu. Rarb yılları boyunca. etrafunın binbir çeşid tehlike bulııtu sardığı halde bu memlekette iç, hattâ dı; politikaya aid her şey yazılabilmîs, her sey sö\lenebilnıistir. Bugun daba açık komışur. daha açık söylerken basın hürriyetini dizginliyen her tiirlü kanunî engellerin de ortadan kaldırılmasını düsünüynr ve istiyoruz. Bu. Atatürk Türkiycsinîn bir eseri olacaktır. Eskişehirde kurahlığm tesirleri Mahsul geçen senekinin yarısı kadar olacak Meıttıırlarıtı vergileri indirilecek Ankara 15 (Telefonla) Menmr maaşlanndan kesümekte olan vergılerin Indirılmesl yolunda bir muddet evvel Eskışehlr 15 CHususl surette giden başlanmış olan te'kıklere devam edılarkadaşımızdan) Eskişehre peldı&lm mekted:r Bu vergiler senelere taksim esaattenberi «yandık bu sene» sözı'.e rtılmek suretıle muayıen blr nisbete ve karşılaşıyorum. Roylen1ı?çıne gore, ^ 8 e kadar indirilUzak^an durumu bllmiyenler İçin bu mektedır cümlenln Ifade ettiği mananm btlyukAncak bu husustaki tetkıkler henuz NADtR NADÎ liiğü anlaşılmaz. Halbukl burada, nere neticelenmedlğt gıbi alınacak karatl'.nn Trakya koylerinde son günlerde alınmış bir hasad manzarası ye gitseniz konuşulan tek konu kurak tatbikı da imkânlarla mukayyed olduİşte Eğe ovasınm şlmdl şu dakıkada lıktır Vali Daniş Yurdakulla, Tarım ğundan vergı lndırllmesl işi ve tenzil tzmır 15 (Özcl) Toprak bayramı Bu satırları kovu sıcakların dalga fcı çehresirdn ana hatlan ve parçalarr muduru Numan Kıraç her gun Eskışe nisbeti kat'î bir safhaya gırmiş defıldir. Sıcak, hasad, harman tıltun, pamuk, hır koylerıni dolaşarak halkın derdlerinl Bugün içln kat'l olan cihet bu tenzılâta Ankara 15 (a a.) Buyıik Mıllet landırdığı buhar tabakası ıçınde adeta Meclisi bugun «Toprak Bayrantjt hak gozle zor tetkik edilebllen Eğe ovaların dan bostan tarlalan ve buralarda dur | duıliyorlar ve kuraklığın hakikl teslrtol hükumetçe prensip ltibarile karar ve Arkast sahife 3, Sü. 2 de Arkasi Sa 2, Sü. 4 te ' kanun tasarısını kabul etmiştır. dan dönüşte yazıyorum. oimasıdır. Aşıramentocu Kayrola meslektaş, bu ne şenlik?.. Apartmasyoncu Yaşasm hürriyet!.. Saygısızlarla Mücadelc Cemiyetinin nizamnamKsinde başkalannm eserlerinden apartmasyoB yapanlar hakkında bir madde yok!..
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog