Bugünden 1930'a 5,446,570 adet makaleKatalog


«
»

Ç VE İÇİN umhuri 11 incı yıl Sayı: 7476 İSTANBUL CAĞALOĞLU Telgraf ve mektub adresi: Curchuriyet, İstanbul Posta fcutusu: îstanbul No 246 Telefon: Başmuharrir: 22366. Tahrir heyeti" 24298, tdare ve Matbaa kısmj: 2429924290 fat»€ \)ıtaminli azırhnmıstır. Seçim faaliyeti çok hızland J Pazartesi 11 Haziran 1945 İzmitte bir milletvekilliği için 16 kişi namzedliğini koydu, 9 vatandaşın daha müracaat cdeceği söyleniyor Doktor Tevfik Riiştü Aras, Zonguldaktan, Profesör Hıfzı Veldet Çorumdan milletvekili seçilrnek istiyorlar. Bir doktor dört yerden namzedliğini koydu ve bastırdığı beyannameleri alarak propaganda için Çoruma gitti Esld Dış İşleri Bakanı Rüştü Aras: «Milletvekili kaldığım müddetçe Anayasaya tam riayet edilmesi hususuna dikkat etmeği ve hükumetin icraatını yılmak bilmiyen bir azimle murakabe eylemeği başlıca vazife bileceğim.» diyor Muttefikler arasında Berhnde yapılan anlasmanın iraıa toreni Ufuktaki karabulutla tamamen svjrdıyor Sovyet hükumeti, tevkif edilen 16 Polonyah lideri serbest bırakıyor. Trieste anlaşması da her tarafta memnunluk uyandırdı Nr. Hopkins'in Moskovadaki temasları, Muttefikler arasında iyimser terakkiler elde edilmesini mümkün kıldı Adaylara ve seçime dair eri bo? duran bir kaç milletParis 10 (a a) Buraya gelen ha dılmış olan 17 Polonyah çahsiyetten vekilüği için C. H. Partisi taberlere gore, Başkan Truman'ın şahsl 16 sının serbest bırakılma tnı temın et rafından aday gosteriimiyemurahhası Harry Hookıns'ın n>aretı, mıştır Bundan ba>ka, Moskova, Varşorek seçimlerin serbest bırakılması, kuPolonya meselesı hakkında çok mesud va hukumetmın Polonya çıftçıf partıı çuk çapta bir politika canlıhğıua jol neticeler vermıştır Fllhakika, Hopkıns, murahhaslarıle sosyahst ve ka olıklenn açtı. Bir yandan gonlu çeken jurddas Arkası sahije 3, Sıi. 2 de Sovyet makamları taraiından tevkif elar adaylıklarını (namzedliklerını) kovmak uzere vılâjete başvururken, bir yandan da gazetelerde ve halk arasmMılleU'ekılhgı ıçın namzedlıklennı koyanlardan da turlfi turlu dujunceler 1leri surııldüğünu joruyoruz. Mnftleketimizdeki siTevfik RıifHi Aras Dr. Fuad AB Rıza Incealemdaroğlu Prof. Hıfzı Veldet >asal havanın bagun IMSII e*tiğiM 'dabr ' Ankar» 10 (Telefonla) Oniimdz kîncî seçmenlerin oylarım kazanmak bize bir fikir vermesi itibarile C. H.d«ki pazar gunu yapılacak olan seçım için çahşmalara başladıklarını gosterPartisınin son tesebbusü her halde fay er, vurdun her yanmda oz«l bir »!â rnektedır. dalı olacaktır. ka uyandırmıştır. Olgun bir siyasl terbiyenln lhstası Istanbulda tek milletvekilligi İçin Gelen haberler, seçim teftiş komis olan bu olaylar, Ankarada memnunadaylığını koyan yurddaşlarıo sajısı yonlarına başvuran vatandaşlann i Arkast sahıjt 3, Stl. 5 (c şimdiden bir duzineyi aşmıstır. Seçim «yın on yedisinde yapılacağma fore o gune dek bu sayının dah» da artacağinı Londra 10 (a a ) Hitler'e aıd olabıTokyo radyosu, bütün Japonfahınin edebiliriz. Adaylar arasında C. lecek bir cesed'n henuz meydana çık*H. Fartisinden olanlar da vardır olmılan evlerini tahkim etmeğe nlamadığı hakkında Mareşal Zukof tayanlar da Halbuki. Parti ikinci Ba<kanı rafından BerLnde'a Muttefık Tiulıabırı«ve son nefeslerine kadar Şükru Saracoğluntın imzaMtıı tasıvan re yapılan bevanat, Londrada buyuk rsJ bir demecde Pardnin aday gostermivealâka uyanaırmıştır. Fııhakıka Be< J I mücadeleye davet etti eeği bildirildığinden. bu duruvn bazilahava mevdanı şeirm sufcuturdan e T«1 nnca tuhaf çorulmektedir Almanların elındeydı Hıtler ın son daSan Francisco 10 (a a ) Japon ka Parti namzed gostermemeğe karar kıkada bır uçakla kaçmış ve Marejal bınesının dunku olağanustu toplantısınverdıkten sonra, Parti uveleri kendi Zukofun belırtt gı jpbı General Franeodan 2 saat sonra Japon Domeı ajansı baslanna namzedhklerini ortaya afabinun nezdıne s ğcımıs oİTiası muhtenıelen korktınç demeçlerınden bırını ya lirler mi"\ dır. Bu mesele dan aksamki gazetelenn yınlamış ve bılhassa şunları soylemişbirincı sahıfelerınde yer almıstır Londra 10 (B B C ) Müttef ıklerara tır. Deniyor. sı tamtrat komisyonu vakında MoskoSonra, ikincî seçmenlerin hepsi C n. Ingılız Dış Işleri Bskanlığının sozcvısu, «Tokyo, Kobe ve Yokohamayı tamavada İlk toplantısım yapacaktır Bu mıle tahrıb suretıle Amenkalılar ga Parüsindendir Partiden olmnan bir dun aksam yapngı beyanat sırasıria toplantıda Yalta konferansı kararlarıadama bunların oy vermesi, vakıa çimHıtler'ın mukadde'atı hakkında • In^uıa yelerme erışmış buluiuyorlar. Şımii, nın çerçevesı dahıhnde muzakereler cediye kadar gorulmemis şey değildir. Gemakamlarınjı >almz RuE1ar tarafnaaa Japon muharebesınm kat'î safhası başreyan edecektır. çen nraumi seçimde Istanbuldan namverılen ma1umatla ka'dık arını ve islhyor Her ferin evrnı tahkim ederek Almanyanın 8 milyar îngıliz lirası zedliğini koyan bir mustakıl şahsivet. halaka Hıtler'ın olu veva saf tulURd'jeu orada kuvvetle tutunması ve duşnan, harb tazminatı odemesi kararlaştırılParbli ıkinri seçmenlerden elli şu kame&eıesınde katî bır fıkre sahib clma Arkast sahife 3, Sü. 6 da Japon Başbakanı General Suzıki Çalısma Bakanı Sadi Irmak makamında mıstır. Almanlar bu paravı 15 senede dar oy tophvabılmişti. Bununla beraber, nın belkı de muşkul clacağıru sovlemışodeyeceklerdır Moskovadakl komlsyon bir parti} e uje olan, vani o partinin tır. bu paranın Muttefıkler arasında ne şeülkulprini benımsiven bir adarnm başka Hîtler'ın Madrıdde kendısue bir sığıakılde ve nlsbette tevzl edileceğlni Incenamzedlere oy vermesini «nantık o!c.iıma yerı bulmuş olraası hustısurda 'Ruslıyecektir lerine yakıstıraımv anlar. bu nokta>a lar tarafından ılerı surulen fıkır I . M da ilismekten geri durmuyorlar. 8 mılyarlık tazmlnatın yüzde kırkı yanm Londra» buyuk elçılığı mensuBİarmdan bırı tarafıidan sıddetle reddedılSovyet Rusyaya, yılade yırmlsl merkezl Fakat yapılan işin bir deneme oldnmıstır Bu zat boyle bır hknn Ruslardaa Avrupa devletlerine, yüzde kırkj da batı ğunu duMİnursek, ortada irirar ediîecek tamamen bek1enıle'bıleoek bir ne^dea % milletlerlne verılecektır Maamafth bu bir nokta bnlunmadığını kabul edebiliolduğunu ıfade etm sbr. rakamlar kat'l değildir Almanlar bu riz C. H Partisi, onumuzd<"ki secitnlere Brıtanova Aiansı, sıvas! muhabırinin Arkast sahıfe 3, Su. 5 te adav gostermedi ise, bu, Partı'i olan fıkrıne gore, Aîmanva uzennde urun yurddaşların seçime karısmamaları ion muddet devam edeoek o^n Müttefık bir sebeb sajılamaz. Her vatandas gibi, kontrolu bır «Hıtler efcaneri» nın OTtava Partili arkadaslar da adav olarak kendi çıkmasına mâri olacaktır şahsivetlerini üeri sürebilirler. C. H. Partisınin, kendi ikinci seçmenlerin e Londra 10 (B B C ) Eski Fransız Ankara 10 (Telefonla) Çahşma kırdeğıni teşkil eden kanun tasarısı (şunn, yahnd bnnu seciniz) diye bir li*; Bakanlığı, vazıfeh olduğu konularda bugunlerde Meclıse verılecektır Tasarı, Başbakanı M Jdouard Daladıer dun gece P^taın aleyhınde şahıdlık etırıstır te sunmaması da, ikinci seçmeniere, etudlerde bulunmak uzere hazırhklara musteşarhk, ozel kalem mudurluğu, îeEski Başbakana gore, Petara bır harb partiden olsun, dışarıdan olsun, dile başlamıştır Çahşma hayatıle ügıli ış vazım ve seferberhk mudurluklerı gıbı suçlusudur Daladıer bundan başka dikleri sahsiyete oy vermek liakkını ta ler uzermde genış olçude yapılrtcak ılk kadro ve teşkılâtı tesblt etmektePetaın'ı ıktidarı ele geçırmek ıs+ıyen nımaktadır. olan bu etudler ıçın mutehassıs heyet dir bir megalomanyak olarak *avsıf eımışGelelim adaylara Bnnlann Içînde mc ler kurulacaktır Bu konularda otorıte Bakanlığın asıl teşkilât ve esaş kadtıı Petam mevsunsız «Ateş kess emtnur, tuccar, emekli, ?u, bu, bir çok sahıbı yabancı mutehassıslardan da rosu etudlerin ıkmaluıden sonra hazırrrnı vermekle Fransız mudafaasını sekadatn var. Bir vurddaş olirak ilk akta ıstıfade edılecektır. Bakanlığın ılk çelanacaktır. teye uğratmış ve bır mılvoa Fransızm geleeek sey, bu saym adaylann nedcn esır edalmesıne sebeb ohnuştur. milletvekili seçilmek istediîderidir Vilâyete snnulan beyannamelere bakıbtsa, fngilizler ts.vzih edîyor yazık Id bu bususta açık oir fikir edinParls 10 (a a) îngiliz makamlan Londra 10 (a a ) Dun aksarn Lonmemize imkân yoktur. nın, Suriyede Pransızların emrlnde buSaym adajlardan bir kısrnı, tnemlelunan yerll askerl kıt'alan tahlıye ede drada guvenıhr bir kaynaktan bıldırılsahije 3, Sü. 3 de kete yaphklan hizmetleri (tarzıkarek, harb esırleri kampma muşabıh d3m) uslubile uzttn uzun sayıp dokkamplara göturmek Istemelerl karşımüsler. hayatlarma dair seçrae<ılere bılsında Yakmşarkta yeniden bir gerglnlilî gi vennislerdir. Memlekete yaplıkları hasıl olmustur Pransanın Londra bühizmetleri bize batırlattıklanndan ötıini yuk elclsl M Masslgll, Dış Işleri Bakendilerine ancak teşekkür ederiz. Fakanhğına müracaat ederek Ingilizlerin kat halkın merakını çeken a<il nokfa, Suriye işine, buradan Pransızları çıkarbir adayın neler yaptığı cJpğil, nelet mak için mudahale etmemlş olduklannı yapmak istediğidir. Bu nususta adavlahatırlatmıştır Bujılk elçt, ilende Inginmınn çoğu bir şey söyliyememekte, llz ortaşark komutamnm Pransiz maaz çok fikir kıvmeti 'asıvan bir kaç kamlanna danışmadan F"ansız ^abacnmle sarfedememektedirler. asmı ve Pransız taraftarlarını çıkartSovyetlerin yeni isteğine mağa tevessul etmemesınl Istemlstir Bunu da ga\et tabiî görtnek lâzımdır. Demokrasi tarihinde bir t<>k adanun Ingiltere ve Amerika General Beynet'in Hemeci koskoca bir cemi\et goruşunü ifadeye Beyrut 10 (a a) Reuterin özel taraftar olmuyorlar yanyacak, sistem hay«i>ctinde bir muhablrl bildirıyor: program sahibi oldıığu pek işitilnıış ?ey Bir baan toplantısında beyanatta bu Londra 10 (BBC) San Francibco f değildir. Fikirlcr, politikalar ve ccmivet lunan, Fransanın Suriye ve Lübnan ge konferansında suratle terakkı go= erılgorfişleıi. her zaman için sınıflarıit yamektedır Gergın vazıyet tamaTiüe dunel murahhası General Etlenne Beynet, hud topluluklann malıdır Lir Galıb bu hafta baçında Şamdan gelen Gene zelmıştır Şımdı hallı ıcab eden bır Keraalî So> lemezoğlu, bir Halid Fabri ral Rogetın Ingılh ajanlarının, Suriye teklıi vardır kı o da şudur Ozansoy, bir Asaf ilalet Çelebi, bir şu, Korriu, kcrs^ı!.. Benim alnım açîk, jruzüm pak*ır!.. Şu Sovyetler «dunya teşkılâtından arzu efkânm Fransızlar aleyhine kışkırttığı dükkânı açalı üç gün >>ldu... Daha bir defa bile MUli Korunrnaya Sergiden zarif bir koşe hakkmdaki beyanatinı teyld etmek Is edıldığı zaman çıkma» teklıfı üen surNADİR NADt Arkası sahıfe 3. SxL 2 de gitmedim!.. Yazıst 3 üncii sakijemizde tememlştlr. ' * 'Arkan tahift J, 5 4 4 t« Almanyanın vereceği tazminat ne oldu? Japonya muharebesi kat'î safhaya girdi Şimdi de, eski Führerin Ispanyaya kaçtığı şayiası var HİTLER Müttefiklere 15 senede sekiz milyar sterlin verilecek Çahşma Bakanlığı tcşkilâtı kuruluyor Petain vatan haini mi? Bakanlığın vazifeli olduğu konularda etüdlerde bulunmak üzere hazırlıklara başlandı Suriyede son duruıtı Eski Fransız Başbakanı Daladier Mareşalın vakitsiz olarak «ateş kesî» emrini verdiğini iddia ediyor i Güxel bir sergi Kadıköy Kız Sanat Enstitüsünün hazırladığı sergi çok beğenildi Ingilizlerin halkı tahrik ettikleri doğru değil San Francisco da yeni bir tekilf
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog