Bugünden 1930'a 5,384,766 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

4 Şufeat 1948 CUMHURİYET * 3 Üçler konferansında göriişülen meseleler Bajtarafı 1 ftıel tahijed* Berliıt yolu üzerinde Kızılordu dünkü muharebelerde yüz elli meskun yer zaptetti Almanyaya ne yapılacak? Başmdkaleden devam let a.damımn Alman meselesinl daha zlyade bu yönden ele almasım ve onu Amıpa ve dünya realiteslne en nygun bir şekilde çözmeğe çahsmasuu beklerbs. Askerî vaziyet Yanlış bir karar Talebelerin müessese spor teçekküllerine girme yasağı zararlı bir yasaktır Yunanistan, Polonya ve Yugoslavya meseleleri de münakaşa edllecektlr. Sanıldıgına göre, Mr. Roosevelt, Avrupa Bajtarofı 1 inci sahijede arJa^mazlıklannın halline Birleşik Amerlkarun faal blr şekilde lştirak arzu tasfiyesi için devam etmiştir. sunu belirtecektir. Gelen haberlere gö Kızılordu Oder'de duracak mı? re. Yunan Diş Bakanı M. John Sofla ! Londra 3 (a.a.) News Chronlcle ganopulos, Roosevelt, Churchill ve Stalin i zeteslnin Moskova muhabiri yazıyor: Kıalordunun Berline blr kaç gün tarafından kabul edllecektir. içinde gireceğinl tasavvur edecek kadar Konferans Köstencede mi acele ederler olmuştur. Fakat enıinim toplandı ? kl bu kadar acele bir tasavvura kapılAnkara 3 (R.) Parls radyosunun mamak lâzımdır. Mareşal Zukov kıtD N.B. ajansına atfen verdiği blr habere aları, 3 haftadanberi yıldırım hızile ve göre Roosevelt, churchill ve Stalin Kös blr an durmadan ilerlemektedlrler. Bu kıt'alar şimdi büyuk blr nehrln kıyılatencede buluşmuşlardır. rına varmışlardır. Bu nehrin arkasında Mr. Welles Amerikan milletine Almanların, son slstem çelik ve beton müdafaa tesisleri inşa etmlş olduklan hitab etti bilinmektedir. Bu tesisler, çok cerlnliWashington 3 (a.a.) Eski Hariciye inşa edilmişnr. MüBakanlığı müsteşarı Mr. Sumner Welles, balâğalı blr lyimserliğe kapılmadan radyoda Amerikan milletine hıtaben bir kendi kendimize şöyle bir sual sorrr.anıız konuşma yaparak demiştir ki: lâzımdur: Iyl müdafaa edılmiş geniş blr « Amerikalılar, milletlerarası emni nehir hattını öncü kuvvetlerile geçmek yet teşkilâtımn, geç kalınmadan biran j ve dünyanm en bü3'ük şehirlerinden bievvel kurulma3inı istemekte tarnarr.en j rlne karşı cepheden blr hucuma geçmek hakhsmız. Bu teşkilâtı kurmak hergiin j bir ordu için ne dereceye kadar kolay biraz daha zarurî bir mahiyet almakta blr askerl harekettir? dır. Zira dünyamn mukadderatı, ancak şu Ruslarm Berline karşı blr taamıza sıralarda belli olacaktır. Işgal altındaki geçmeden evvel Oder üzerinde ve bümemkketlerin Müttefik gruplar trrafın tün nehir bojiınca yerleşmelerl rr.uhdan kurtarılışında atılan bir adımm ma temeldlr. Hattâ nehrin öte yanmda haüî siyasî sonucları olmuştur. Her adı sağlam köprübaşıları kursalar bile Rusmm Avrupanm siyasî mukadderatı üze ların cepheden bir hücuma geçecekleri zannedilemez. Eğer Kızılordu her zarinde azçok tesiri görülmüştür. manki mutad ve semerell tablyesinl kulAmerikalılar, Mr. Roosevelt'in parlalarursa bu tablye kuzeyden ve güneymentoya gönderdlğl son mesajı lle cesaden geniş bir çevirme hareketi şeklinde retinizin arttığmı duymakta hakkınız ortaya çıkacaktır. var. Cumhur Bajkanımız «Nüfuzumuzu Almanlar Zukov'un kullanmakta, hem de şimdiden kullanmakta tereddüd etmiyeceğiz» divordu. durdurulduğunu söylüyorlar Amerikalılar, kararları daha fazla gecikLondra 3 (a.a.) Alman Haberler tirmeğe tahammülü olmıyan bir nerte Ajansınm bildirdiğine göre, Sovyetler Oder hattı üzerinde durdurulımıştur. beye ulaşmız.> Sovyetlerin Frankfurt ile Kurstrin araMr. Welles, Almanya mağlub edlldlkten sında yeni bir hücuma başlamaları rr.uhBonra yapılacak muameleyi anlatmış ve temeldir. Alman hava kuvvetleri ve fena sözlerine şöyle devam etmiştir: hava Sovyet hücumunu oldukça yavaş« Amerikalılar, çocuklarıruzın haya latmıştır. Gene ayni ajansm başlrı bir tını ve servetinizi vererek zafer kazanıl yayımmda haber verildiğine göre, Küsmasına geniş ölçüde yardım ettlniz. Fa trin garnizonu, Sovyetlerle çarpışmaktakat herhalde bu hareketi, ortadan lcaldır dır. Ruslar büyük tank kuvve+lerile bu mağa iştirak ettiğiniz şiddet nizamı ka bölgede Oder'i geçmeğe teşebbüs etmişdar uğursuz felâketli ve rekabetler yata lerdir. ğı bir nizam kurulsun diye yapmadmız> Alman teblîğî Savaş meydanlarmda Almanlarla ve Berlin 3 (a.a.) Alman orduîarı başPasifik kıyılarmda da Japonlarla çarpıkomutanhğmın tebhği: şan cocuklarımızın ayni cesaret ve iraBudapeştedekl kahraman kıtılarımız desile daima yüksekte tuttuğunuz ülkü»••• ..»« luıııırıııniMTlTfl nüz ugruna mücadele etmek İçin ve böyle menfur bir nizamın kurulmasına mâni olmak üzere hükumetinizii fiyaset aîanına inmesi lâzımdır.» Hopkins'în Romadaki beyanatından yeni parçalar Polonya radyosu 3 (B.Y.U.M.) Italyan gazeteleri Cumhur Başkanı Roosevelt'in hususî mümessili bulunan Harry Hopkins'm Amerika Birleşik Devletlerinin dış politıkası hakkındaki beyanatmdan muhtelif parçalar neşretmektedırler. Gazeteler, sadece, Harry Hopkins'in beyanatından otoriter devletler hakkında şiddetli lisan kullandığı yerleri ya\ mlamışlardır. Hopkins beyanatında buna dair şöyle demiştir: « Birleşik Amerika hükumeti, harbe giıerken üzerine almış alduğu taalıhüdlerin ifasınm kolay bir şey olmadığmı müdrik bulunmaktadır. Bundan dola•yı Birleşik Amerıka hükumeti Alman isti'.âsından kurtarılan memlekeılerin rejin meselesinde müdahalede ihtiyatU hareket etmek zorur.dadır. Fakat Birleşik Amerikan halkı, bir otoriter rejimin yerine diğer bir otoriter rejimi koymak gayesile evlâdlarmı ve servetini bu harbin içine atmamış olduğunu ileri sürmektedir. Amerikan halkı bu sebeble hükumetin Alman istilâsından kurtarılan nıemleketlerln mukadderatüe yakmdan ilgili bulunrr.asını taleb etmektedir. Amerikan halkı otoriter rejimlerin her çeşidine muhalif bulunma.vtadır. Gerçekten, Amerikan halkı Avrupsda harbin bir neticesi olarak solcu temayüllerin kuvvctlenmesini ht>ş görmektedir. Fakat bu temayüllerin azamî haddine götürülmesini Amerikan halkmın iyi karşıhyacağını sanmıyorum. Ben pskiden harb içinde bütün dikkatimizin askerî rr.eselelere hasrolunmasma siyas! ihtilâfîarm hallinin ise harb sonrasına bırakılmasma taraftar bulunuyordum. Şimdi ise bu fikrimin yanlı? olduğunu görüyorum. Siyasî ve askerî meselder bııbirine sımsıkı bağlı bulunmaktadır. B:ri çözülmeden diğerir.in halline Vâ yoktur. Hattâ dijebillrim ki, siyasî meselelerin açık bırakılması harb eayretlerini gevşetmekte ve aksatmaktadır.> Kalkıp onları okşamak ve ahbablık etmek için. Ben yalmzlıktan hoşlanırım. Şehir beni cendireye sokar. Fakat leyleğin zamanı olur ki yalnızlıktan bunalır. Beni bulamasa ya bir davar sürüsünün arasına katıiır, ya çamura batmiş bir mandanın bir adım karşısna konar. Dişilerini bile benden kıskanmıyorlar. Leylek insandan daha kıskancdır. Erkeğinin dişisine ve dişisinin erkeğine karşı, ölüm Allah, zerrece gözyumusu yoktur. Leylek o kadaı ince ve kibar duygulu ki şaşıyorum Dişisinin göğîünü, boynunu, sırtını okşarken erkeği uçup gidıyor. Seziyorum ki bana olan namus güvenini isbat etmek için ayrıhyor. Vurduğ'jm yılanı kuyruŞundan turup havaya kaldırıyctum. Hacı Fısfış'a, yahud Bayan Emineye adlarını öğrendiler uzatıyorum. Koşu atleti gibi uzun adımlarla koşup geliyor. Yılanın başından yakalıyor, öyle tuhaf bir hareketle yavaş yavaş, keyfini tadmı çık=ıra çıkara, arada bir boncuk gözlerile bana bakarak teşekkür edermişçesine yutuveriyorlar ki, benim de yüanlan ısıra ısıra yiyesim geliyor! Bazı kendimden utanıyorum. Leylek kendi gıdasını bulur, diyorum, ne dlye yılan öldürüp peşkeş çekiyoı.=un? Pek doğru. Ama ben arıyarak cldürmüyorum. Ya bacağıma sanlıyor, yahud. yan boynu bastonvari dikerek saldırmak Istiyor. Anlıyorum ki bir yerine basmışımdır. Özür düjvecef.irn ama dilimi bllmiyor. Onun yarpdılışı zarar •rerene zaia'la karşı koymak. Yoksa lünyanın en vefalısı, vicdaııhsı. nimet Maarif Bakanlığı Beden Terbiyesi TJmum müdürlüğünün her gencln spor yapabilmesinl temin maksadile, talebeSovyet hücumlarına hâlâ dayanmaktalerin kulüblere glrmelerlne müsaade etdır. Bu garnizon kale etrafında lıüçük tigi nıalumdur. Yalnız tahsllde bulunaa bir sahaya toplanmıştır ve hava yoluyla Almanlar, Zukov'un kumandasmdaki ten Mareşal Zukov ordularının sağ ka blr gencin gönlünün çektiğl spor yur(Baştarafı 1 inci sahijede) beslenmektedir. Silezyada Yukarı Tarmerkez ordusunun bazı kollferının Frank nadı Konitz ve Schneidemühl dolayla dunda bedenî faallyette bulunmasım ta ile Oder dirseği arasmdaki lik zaviye teşkil edecek surette bükül furt ve Küstrin şehirlerinin üst ve alt rmda savaşmakta olup henüz Stettin sağlıyan o müsaadeden müessese spor r karşı taraf kuv\ etlerinin bütün hü müş oldukları görülmüştür. Birçok ba larında Odere vardıklarını, bu son şe den 130150 Km. uzaktadır. Onun için teşekküllerlnin istifade edemiyeceklerinl cumları Grünberg kesimindeki kıta rakalar, damlar çökmüş ve saçaklar hirlerin dış mahallelerine girdiklerini bugün Almanyaya yukardan kuş ba bildiren tamim, günlerdenberi aklıma larımızın rr.ukavsmeti karşısmda akim uçmuştur. Parklarda ve caddelerdeki ve ilâh... bildirirken Moskovadan gelen kışı göz gezdirebilecek olsaydık Oder takılmış duruyordu. kahnıştır. Steir.au kesiminde önemli Al ağaçlardan yüzde ellisi zarar görmüş haberler Sovyet kuvvetlerinin henüz doğusunda bazı Alman kıt'alarile büBeden terbiyesinin ana prensiplerinl man kuvvetleri Sovyet kıtalarraı karşı tür. Elektrik tellerinin tamamen harab adı geçen iki şehrin doğu, kuzey doğu yük bir Alman halk kütlesinin batıya tayin eden müşavere heyetinin toplanahücumlarla püskürtrnüşrür. Bu kasaba olması» neticesi cereyan kesilmiş ve 30/ ve güney doğu dolaylarmda döğüşerek ] doğru geri gitmekte olmalarına karşı cağı bugünlerde o mühim noktaya dodaki garnizon büyük bir inadla savaş 31 geceyarısından itibaren Izmir ka ilerlemekte olduğunu gösteriyorlar. An Almanyanın kuzey, batı ve güney semt kunmağı lüzumlu ve faydalı addediyoranlıkta kalmıştır. mağa devam ediyor. laşılan Sovyet merkez ordusuna mensup lerinden bir çok Alman kuvvetlerinin rum. Maarif Bakanlığı bünyesl lçindeki Oder üzerinde Drossen ile Oder Bruck BunTîan başka 31 ccak günü öğleden bazı küçük zırhlı ve hızlı kollar ev doğuya yani Oder, Berlin'e, Dresd'e ve bir teşekkülün tahsil ile sporun denfe arasmdaki köprübaşı kesimimize karşı önce otobüs ve tramvay seferleri yapıl velce yazdığımız fibi aralardan sıza ı Stettine'e taşıt veya yürüyüş halinde olarak ilerlemesine gayret etmesinden r Sov> etlerin yaptığı hücumlar kısmen mamış, bunlardan otobüsler ancak öğ rak Oder nehrine varmışlarsa da bu | bulunduklarmı belki görebilirdik. Müt tabiî ne olabilir karşı hücumlarımjzla püskürtülnıüştür. leden sonra ve tramvaylar da akşama ordunun büyük kısmı henüz Küstrin'in tefik radyolarımn verdiği bir habere gö Liselere devam eden çocuklardan maReppen kesiminde teşkillerimiz Sov doğru büyük gayretler neticesi seferle 40 Km. kuzey doğusunda Soldin ve re 6 mcı zırhlı Alman ordusu batı sa işetinl Ğışanda kazanmağa mecbur oyet birliklerine müteaddid hücum^arda rine başhyabilmişlerdir. Fırtınanın âfet 45 Km. doğusunda Schverin ile Oder vaş yüzünden çekilerek doğuya yollan j lanlara, derslerden sonra izin verllmekbulunmuştur. So\^yet kıtaları ağır ka haline gelmesi üzerine Belediye Reisi nehri arasında, hernen hemen karma mı^tır. Fakat bu zırhlı ordu, Ardenler J tedir. yıblara uğramıştır. le Emniyet Müdürü, icabeden bütün karışık denecek surette dövüşmektedir. taarruzunu yapmış ve şüphesiz çokça i Bir gencin tahsiline devamı lçin koPoznan garnizonu hüeum eden Sov tedbirleri almışlar ve ikametgâhlan za Bu karışık dövüş tarzı, daha 1939 yı yıpranmıştı. Onun bir çok tankları şim ' nulmuş olan bu usulün müesseseler bayet kıt'alarına karşı mokavemete devam rar görenleri yakınlardaki Halkodaları lmda Polonya seferinde Almanların di oralarda kırık ve bozuk yatmaktadır. i kımından neden tersine tabtr edildiğini r etmekteclir. na naklettirmişlerdir. Ordu kuv\ etleri çok üstün sayılarda tank, uçak ve mo Almanyanın, bu tanklarm yerlerine ye ' anlamak mümkün değildir. Güney Pomeranyada savaş hattı yeni le belediye ve itfaiye ekipleri sabaha törlü kıt'alar kullanmaları yüzünden ni veya tamir edilmiş iyi ve kudretli | Tahsilini tamamlamak üzere blr mühücumlara rağmen Schloppe ile Deutch kadar ve bugün bütün gün temizleme yeni bir savaş şekli olaralc belirmiş ve tanklar verebilmesi ihtimali kadar şim essesede çanşacak yer buknuş ^)lan genKrone arasında tutulmuş ve bazı ke ve tamir işlerile uğraşmışlardır. Leh ordusunun kahramanlıkla savaş di zayıf ve şüpheli bir şey olamaz. cin o muessesenln spor teşekkülüne simlerde karşı hücumlarla daha ileriye 31 ocak günü akşama doğru bir kı masma rağmen mağlub olmasına sebeb Almanyanın batı yüzünü Siegfr'ıed ve kaydedılememesi, o glbl genclerin ya götürülmüştür. sım semtlere cereyan verilmesi miira olmuştu. Bu savaş usulüne göre zırhlı Rhin berisi çizileri koruduğu ve bunla tahsilini, yahud sporunu feda etmeleri Sovyetler Marienburg*a ve Elbin'e kün olabilmiştir. Şehrin diğer nıahal ve hızlı tümenler, geniş bir cephede rın müdafaasına ikinci ve üçüncü sıruf şeklinde blr netice doğurmaz mı? şiddetle taarruz etmişler fakat hiç blr lelerine de yarın cereyan verilebileceği ve uçakların himayesinde önden koşu kıtalar da yarıyabileceği için buralardaBeden terbiyesi, talebelerin genclik umulmaktadır. yor, aralardan geçiyor, düşmanın savaş ki seyyar yedek kuvvetlerin ve en iyi spor kulüblerlne glrmelerlne mâni olan netice elde edememişlerdir. kuvvet tümenlerin doğuya gönderilmeleri de kararı verirken, genclerin sadece spor Doğu Prusyada tümenlerimiz HeilsYağmurlarm ve şlddetli karın de nizammı bozup parçalıyor, berg'in kuzeyinde ve Königsberg'in ya miryol hatlarmda yaptıkları zararlar gruplarını kısım kısım sarıp gene iîer kabil olacaktır. Bugünkü duruma göre lehinde ve tahsil aleyhlnde blr yola sakmında çetin savaşlar sonunda So\ryet neticesi olarak 30 ocak günü Ankaradan liyor ve arkadan yetişen evvelâ kam Italya, Danimarka ve Norveç dolaylarm pacaklanru düsünmüştü. O düşmıcenln ileri hareketini durdurarak 59 tank ve 31 ocak günü de Bandırmadan bu yonlara bindirihniş ve sonra yaya kuv dan doğu için kuvvetler tasarruf ederek yarılışlıgı anla^ılarak yasak ortadan kaltahrib etmişlerdir. raya gelmeleri icab eden trenler gel vetler işe karışarak savaşı tamamlıyor göndermek mümkün olabilir. Budapeşte dırıldığı halde tahsllle beraber spor falar. Müstahkem bir cephe olmadığı ve bölgesinden de bazı tümenlerl çimale aliyetini mümkün kılan müessese teDoğu Prusyada çevrüen Almanlar memiştir. karşı komak için elde yeter denk zırhlı kaydırmak muvafık görülebilir. Ha3ilı şekküllerinln kulüblere verilmiş müsaAlınan tedbirlerle şehir, mutad vazl hızlı ve uçak kuvvetleri bulunmadığı Moskova 3 (a a ) Sovyet tebliğinin Almanlar, kuv\"sılerini yeni duruma gd adeden mahrum edllenlerlne akıl erdlrekince bildirildiğlne göre, dogu Prusya yetini almakta ise de telgraf ve tele zaman artık olağan olan bu savaş tarzı re yenlden tanzim ediyorlar demektir. mek gliçtür. da kıt'alarımiz taarruzlarma devam et fon muhaberatının ve demiryolu mü işte bir haftadır Oder doğusunda ve Onlar evvelâ Rusları Oder'de durdurmaYoksa, cldd! ve büyük müesseselerd©nakalâtmın tamamen kesilmiş bulunmişlerdir. Yapılan çarpışmalarda Al\Vartko ırmağının İki tarafında Sovyet ğı düşünecekler ve ancak ondan sonra kl dlslplln vesalr kayıdların kulüblerdea manlar ağır kayıblara uğratılmaktadır. ması yüzür.den oldukça sıkmtı çekil lerin lehinde olarak cereyan etmaktetoplıyabilecekleri yedek kuvvetlerin ye daha mı zayıf olduğu zannı vardır? Doğu Prusyadakl düşman kuvvetleri mektedir. dir. terliğine göre yapabilecekleri blr tey Spomn hangl durumdA olursa olsun grupunun Almanyanın merkez bölgeleEkmek ve iaşe maddesi tedariki huBununla beraber Almanların Oder varsa onu da tasarlıyacaklardır. okuyan gencler arasında yapılması hem rlle lrtlbatı kesllmlş olduğundan bu susunda hiçbir sıkıntıya uğranılmamışSovyetler de herhalde Almanlara O spor, hem de maarifçlllk bakımmdan grup me\zilerlnl muhafaza etmek lçin tır. Civardan alman haberlere göre bir doğusunda japtıkları ve yapmakta olbüyük fedakSrlıklara katlanmaktadır. kısım köyler sularla s e v r i lmİ5 bulun dukları bu savaşlara ancak bu nehri der müdafaasmı kunıp berkitmek ve kazanclı olur. kuvvetler toplamik umumiyetle gerisinden ve Küstrin ile önemli yedek Beden terbiyesi istlsare heyettnln topAlman subayları ve S.S. kıt'alannın hu maktadır. için fazla vakit bırakmamağa çalışacakFrankfurt gibi kendlermin teşkil edelanacağı bugünlerde, okumakta olan susl eklpleri gerl çekilen askerlerl olAkhisarda vaziyet ceği köprübaşılardan müdafaa edebil lardır. Ayni zamanda Müttefik uçakları genclere, genclik kulüblerinln faaliyet duklan yerde kurşuna dizmektedirler. mek imkân ve tertiblerini hazırlamak için Alman demiryollarmı, yollarını, köp çerçevesl dışmda da blr çalışma imkânl Akhisar 3 (a.a.) Su baskmı yüzünKuşatılan düşman grupunun etrafıntJaden zarar görmüş olan yurdaşlar han ve için vakâ kazanmak maksadile yapılan rü ve yol kavuşak noktalarını durma verecek karan beklemek yerinde blr iski çemberl gittikçe daraltmaktadırlar. Dün 4 binden fazla Alman askerl 61 otellere yerleştirilmlş ve âcil ihtiyacları büyük ölçüde bir oyalama muharebesi dan bozmak ve yıkmak vazifesl hiç blr tektir sanırım. dürülmüştür. Alman eslrlerin aayisı hayır kurumları tarafından karşılanmış gözile bakılmalıdır. Yani Almanlar, O zaman bugün kadar önemli ve harb üzeEşref Şefik tır. Bundan başka bu yurddaşlara ilk der doğusunda Sovyet ordularınm iler rinde bu derece tefirli olmarmştvr. Mu800 ü bulmuştur. yardım olmak üzere Kızılay Kurumu liyerek Oder'e varmalarını ancak ge hacir selleri, kömürsüzlük ve nçlık yüBugün lik maçları Genel merkezi tarafır.dan 5000 lira gön ciktirebilirler. O halde onlarm niyeti, zünden zaten tamamile kırılıp bozulan yapılamıyacak Oder boyunu tutmak ve bu nehir üze Almanya halkınm maneviyatını bu hava derilimştir. rinde Stettin'den Breslau ve Offeln'e hücumlarının büsbütün çılgına çevireceHafta arası yağan kar dolayısile futBirkaç gündür yolda kalmış olan Ban kadar bütün şehirleri, kasabaları ve ği muhakkaktır. bol sahaları tamamile kapalı bir haldırma treni buraya gelmişse de :leri köyleri birer köprübaşı halinde müdaBerlin tahkim olunarak hükumetin dedir. Bundan doîayı bugün yapılması doğru yoluna devam edememişKr. Su faa etmek olabilir. Bu durumda aralar llünilı'e veya Bavyera dağlarına taşmicabeden İstanbul lik maçları geri bıLondra 3 (B.Y.U.M.) Londradaki Baştarajı 1 inci saJv'ede baskınmdan bir çok kısımları zarar görPolonya hükumeti, Lublin komitesini müş olan Akhisar Manisa demiryclu dan sızarak nehri batıya geçen Sovyet dığı haber veriliyor. Oder'in, Berlinin, rakılmıştır. fından hazırlanmış bir plân dahil!".de Polonya muvakkat hükumeti olarok nun tamirine devam olunmaktadır. Bu kıt'aları olursa yedek kuvvetlerle taar Dred'in ve Stettin'in müdafaa edilecekIstanbul basketbol birincilikleri hükumete teslim edilecektir. tanıyan Çekoslovak hükumetile siyasî amiratın iki üç ıjün içinde tamamlanma ruz ederek bunları geri atmak veya yok leri şüphesizdir. Bunlar düşerse bir Elbe istanbul basketbol birinciliklerinin Rumanyada bir «Eam» şubesi etmek de düşünülebiür. müdafaası daha yapmak ve yukarı Tuna rnünasebetlerini kesmiştlr. nihaî oyunları pek heraretli bir şekle sı umulmaktadır. yayla ve ormanlarmda son bir mukavekuruluyor Almanların bugün bundan daha fazYugoslavya da Lublin komitesini girmiştir. Dün Eminönü Halkevi saloBükreş 3 (a.a.) Anadolu Ajansının lasını istemelerine yer yoktur. Fakat met savaşı vermek kabildir. Fakat bü nunda Beyoğluspor takımı, Fenerbahtanıyacak tün bunların Dr. Göbbels'in dediği gibi özel muhabiri bildiriyor: ? doğu Prusyada, Posen'de SchneidemühlPamuk döküntüleri çeyi 3430 sayılarla yenmiştir. Beyko2 Londra 3 (a.a.) Reuter'in siyasî Rumanyadakl Yunan vatanseverlerinde yukarı (yani güney) Silezyada ve şimdi yalnız başma kalan ve sırf kendi Pamuk döküntülerinin ihracına ev şurada burada sarılmış olan Alman elile ve kendi hatslarile bir devlet ve takunı da gelmediğinden, Taksim takıden mürekkeb bir grup Rumanyada muharririnin j'azdığma göre, Mareşal mı hükmen galib sayılrnıştır. Bugün «Eam> şubesi açmak için bir konıite Tito"nun başkanhğında kurulacak olan .•elce konulmuş olan fon, bugün için kuvvetlerinin mukavemeti sayesinde millet için en tehlikel: ve en çaresiz bir Galatasaray. Kurtuluşla, Beyoğluspor, yeni millî birlik hükumetinin yapacağı faydalı olmadığmdan kaldırıhnış ve kazanacakları zamandan faydalanarak duruma düşen Almsnyayı, çok kuvvetli teşkil etmiş ve bu komite bir beyannaTaksimle dömi final için karşılaşacakilk iş Varşovada bulunan muvakk3t yeni fiatlar konulmuştur. ve üstün Sovyet ve Müttefik orduları me neşretmiştir. Oder'in batı kıyılarına yeter kuvvetler Yeni fiatlar eskisine nszaran bir hay yetiştirebilirlerse bu maksadlarına er arasında, en son, tamamile ezilip yok lardır. Bugün yapılacak maçlara saat Komitenin programı, müşterek düş Polonya hükunıetini tanımak olacaktır. Dr. Subasiç kabinesinin diğer 4 üyesi i düşüktür. Evvelce 130 kuruş olan dö meleri, yani Sovyet taarruzunu ge olmaktan knrtarabileceşi yalnız şüpheli 14 de başlanacakrtır. mana karşı mücadele için bütün degelecek hafta Belgrada harekete ha küntünün fiatı 103 kuruşa, ikmci mal çici bir zaman için olsa da Oder'de değil, hattâ büsbütün ümidsizdir bile. Fatih Halkevinin kır koşusu mokrat Yunan kuv^'etlerlni birleştirmek, Fatih Halkevi spor kolu tarafından So\"yetler Birliğile siyasal ve kültürel zırlanmaktadır. Mareşal Tito'nun Lon ar 91, üçüncü nıallar 75, üstübü 109, curdurabilmeleri imkânsız değildir. ZaH. E. ERKİLET dradaki temsi'ıcisi General Vilebit ken kolalı'97, kirli 55, ve yağlı mallar 49 hazırlanan 2500 metrelik sokak koşumünasebetleri genişîetmektir. dilerine refakat edecektir. kuruştur. suna bugün saat 10.30 da başlanacaktır. Elas rehineleri serbest bırakıyor Bütün atletlere açık olan koşu, Fatih Atina 3 (a.a.) Düşmanla işbirliği Sümerbank, fabrikalar ve piyasanm Halkevinden başlıyacak, Atatürk buledenler haric olmak üzere bütün relıi•lindeki pamuk döküntülcrmn yehu Baştarajı 1 tnci sahijcde Baş tarij\ I inci sahijede varile Yenikapı arasında yapılacaktır. nelerin serbest bırakılması hususunda nu 5,000,000 kilodur. Eski naiblerden üçü de, prens Kyrill, schau bölgesinde birinci ordu şimdi, keElasçılarla Kızılhaç temsilcileri arasır.Kapalı salonda gülle atma Filov ve General Mihov söz söylemek simdeki Siegfried hattı müdafaasıntn 16 da anlaşma hâsıl olmuştur. müsabakaları Km. derinliğinden 6 kilometresitıi geçWdshir.gton 3 (a.a.) Dış Bakanlığı ten imtina etmişlerdir. Rehineler 3 kasabada toplanacak ve miştir. harb bölgeleri iktısad müşaviri Mr. Atletizm Ajanlığımn tertib ettiği kaMahkemenin önünden geçen diğer nizamî mahkemeler tarafından yargıFredrlch Winant, Dış Bakanhğı bülteAlman arazisindeki köprübaşını 15 palı salonda gülle atma müsabakaları suçlularin kimisi yalvarıyor, kimisi titlanacakları güne kadar milletlcrarası Ikramiyeli 'üzdani ninde bir makale neşretmiştir. Bu mariyor, kimisi de daha cesur davranarak Km. gefıişleten General Patton kuvvet bugün saat 10 da Kurtuluş kulübündo Kızılhaç memurlaxmm nezareti altınkalede Mr. Wmant harb blttikten sonra son izahatı veriyordu. Mahkeme ve leri dün, düşmanın çok şiddetli bir mu yapılacaktır. Kız ve erkek atletler arada bulunacaklardır. alarak Birleşik Amerikanm Ortaşark iktısadihalk bu izahatı sabır ve saygı ile din kavemetini yendücten sonra Bleialfı ele smdaki bu müsabakalara birinci, üunci Elasçılar muhakeme ediliyor yatma alâka göstermeğe devam etmesl ve dördüncü kategoriye ayrılmış atbirikmiş paralarını işletenlerio lemiştir. Kırkıncı suçlu da son sözünü geçirmiştir. Atina 3 (a.a.) Harb cinay?tlerile İT.ısusnr.da ısrar etmektedlr. söyledikten sonra mahkeme başkanı, Birinci Fransız ordusu kuvve*leri ve letler gireceklerdir. sayısı gittikçe artıyor. Mr. Winant şöyle dlyor: zanh bulunan Elasçılar askerî mahkehalk mahkemesi birinci dairesinin otu bunları destekliyen Amerikan bir'ikleri Beden Terbiyesi tstanbul bölgesi melere verileceklerdir. Bunların rruha«Harb esnasmda ortaşarkta laşe merrumlarının sona erdiğini bildirmiştir. dün Colmar'a girmiçlerdir. Colmar'da başkanlığı Ç ü n k ü : kemesi 5 şubata bırakılmıştır. Asksrî kezlerindekl vazlfem esnasmda Amerlşimdi temizleme hareketi yapılmaktadır. Bir müddettenberi açık bulunan BeAdliye sarayı önünde yapılan mahkemeler, Atinada, Patrasta, Selânik kalıların bu bolgelerdeki iktısadi hayaÇok miktarda malzeme bırakarak kaçan den Terbiyesi İstanbul bölgesi başkanI API ve KREDİ BANKASI'nın büyük miting te, Corinthe'de ve Golos'ta ayni zarr.an ta büyük blr alSka göstereceklerini ve düşman Müttefik kısa mesafe hava kuv lığına eski Sarıyer kaymakamı Hüsnü da faaüyete geçecektir. Sofya radyosu 3 (B Y.U.M.) Mu vetlerinin bombardımanma maruz kal tayin edılmiftir. Altay ve Fenerbahçe buralarda zlraî ve sıhhî kalkmmaya yeni bir hakemenin hitammı müteakıb adliye maktadır. yardım edeceklerinl anladım. Amerikakulüblerinde idarecilik yapmış eski bir sarayı önünde yapılan mitinge 150,000 nm Ortaşark milletlerile bu dostça birsporcumuz olan Hüsnüye yeni vazifeSüveyş kanalı tahvilleri Siegfried hattına karşı büyük kişiden fazla insan iştirak etmiştir. liğinin Istlkbalde iyl netlce'.er vereceğisinde başarılar dileriz. I k r a m i y e l i muharebe bekleniyor Suçlular hakkmda verilen karar okumeselesi ne eminim.> Uludağda kayak müsabakaları nunca hiç kimse Bulgaristanı felâkete Londra 3 (a.a.) Siegfried hattı için Kahire 3 (a.a.) Mısır Başbakanı Bursa (Hususî) Uludağda büyük ı » u r a Imha edilen paralar sürükliyenlere karşı kalbinde bir mer yakmda bir muharebe beklenmektedir. Mahir Paşa, Süveyş kanalma dair TSSbir spor faaliyeti başlamıştır. Beden hamet hissi duymamıştır. Mahkemenin Batı cephesinden gelen telgraflarda MaIzmit (Hususî) Eski evrakı nakmî bir demecd>e bulunacaktır. GazeteTerbiyesi Umum Müdürlüğü tarafınhazırlamakta olduğunu kararı ağırdır. Fakat adilânedir. Adli reşal Montgomery'nin sözcülerine atfcn ler, Süveyş kanalı aksiyonlarından bir diyenin Imlıası için bir heyet şehıimize dan garb ve şark grupları arasmda müçok kişi duymuştur. ye sarayı önünde toplanan haîk, Bul bir demecden bahsedilmektedir. Bu dekısmmın Ruslar tarafından satm alln ; gelmiştir. 158 milyon lira kâğıd fabrisabakalar tertib edilmiştir. Bu müsagar milleti namına hareket eden halk mece göre, Almanyanın bu hattı bırakbakalar hafta içinde yapılacaktır. Umum dığmı bildirmişse de, Sovyetlerin Ka kasmm taşlı değirmenlerinde bir un mahkemesinin verdiği karan tamamile tıklarma dair hiç bir belirti mevcud Müdürlüğün Uludağda bütün memlehire elçisi bunu resmen yalanlamıştır. gibi övütülmüştür. tasvib ettiğini mahkemeye bildirmiş değildir. Bu telgrafta şunlar da ilâve kete şamil olarak açtığı kurs da devam ecilmektedir: Sakm oraya dönme, diyor. Yılanın tir. etmektedir. «Doğudaki bozgunun batı müdafaatehlikeli bir yaratık olduğunu bebeler Ankaradan Gazi Terbiye Enstitüsü Rumanyada da tevkifler başladı sma tesir ettiğini gösteren hiç bir alâ kayakçılan ile Bursadan Askerî lise kabilmesinler. Nasıl olsa yorulup ikindi Bükreş 3 (a.a.) Anadolu Ajansımet yoktur. ilk beton istihkâmlarm ö yakçıları da ay sonunda 120 kişilik bir kahvaltısına gelccekler. Ne çocukiarı nm özel muhabhi bildiriyor: nüne vardığımız her yerde en şiddetli grupla dağa hareket edeceklerdir. iskorkak etmeli, ne de yılanı korkutmalı. Bakanlar Kurulu, harb suçlularımn bir mukavemetle karşılaşıyoruz. SiegSüleyman Beyin bu tecrübeli hareketi tanbul ve Ankaradan her gün müteadve memleketin felâketinden sorumlu fried hattı her çeşidden engellerle doludid kayakçı kafileleri şehrimize gelerek tatbik olundu. Ertesi gün baktık; yılan olanlarm ilk iki listesini tesbit etmiş dur. Bunların arasmda münferid küçük Uludaea çıkmaktadırlar. oynamak için çocukları saatlerce bekve ilk evvel tutulmuş olanlardan 65 ki istihkâmlardan başka sıra srra hazırlanledi. Bir kaç gün çocuklar oraya göndeşinin hepsini tevkif etmiştir. Yazan: Aka Gündüz rrış tank çukurları ve karışık tertibli rilmeyince koca yılan da umudunu keT müdafaa tesisleri vardır. Her kilometre Zafer Arıkbağ Yeni tevkifler pazartesi gecesi başserek bir daha çıkmadı. Ondan sonıa biliri olan yılanı ne diye öldüreyim? geçmek lâzımdır. AÜ Bey bu harabeye karede 500 den 600 e kadar müstahkem yaklaşır. Görür ki kendi çoouğu ile dört beş çifte tüfekli avcının korumu al lamıştır. Bakanlar Kurulunun son top mevki vardır.» Sırası geldi. Ahbabı anlatayım: Ankaranm cenubundaki Çaldağı'nm komşu bebeleri tuhaf bir tarzda kah tmda harabenin tsşları, otları teniz'.en lantısmda millî çiftçi partisinin temsılEisenhower General Bradley bağrma yaslanmış Dikmen, (burada kahalı bir oyun oynamaktadırİEr. Biraz di. Yılanların kokusundan nefret edip cileri eski Başbakan Tatarescu'nun ( Şii r 1er ) soile görüştü rahmetli cDikmen Yıldızı> nı andım.) daha sokulunca görür ki çocuklar boy kaçtıkları kuru sarrmsak serpildi va cra memleketin felâketmden başlıca rumlu olarak tutulmasım istemişlerya sarmısak ekildi. Londra 3 (a.a.) Müttefik genel kaEvet Dikmen bağlarmda oturuyordum nu bilek kalmlığmda, en az üç metre Ç I K T I. rargâhından haber verildiğine göre, Sağ altbaşımda eski Türk Vodena'rın boyunda kara benekli sarı bir yılanla Bu, bana şaşkı verdiği kadar bir ders dir. MARMARA KİTABEVİ ileri gelenlerinden Süleyman Beyin güreş etmektedirler! Yılan taşların a de vermiş oldu. Denıek ki dokunmaymca Tardealul gazetesinin öğrendifiae General Eisenhower ile 12 nci ordular bağlan, bağ evleri vardı. Rahmetli Sü rasına akıyor, kayboluyor ve çocuklaı koca yılan bile çocuklarla güreş edecek göre, harb suçlularına aid ilk listede grupu kumandanı Omar Bradley araFahri Zeki Önal leyman Bey Balkan Harbinden önce çağırsınlar diye arada bir burnunu kadar medenileşiyor. Tabiî insan müs 55 kişinin adı vardır. Mareşal Antones sında yapılan 24 saatlik bir konışma Makedonyanm en temiz, en sağlam in uzatıyor. O zaman bebeler iki taşı bir tesna. co, Mihai Antonesco, Gereral Pantazi sona ermiştir. Konuşma, cereyan eden Aî ALTINDA Roman kılâbcı ve ittihadcılarınâ'andı. Çok gör birine vurarak yılanı çaŞırıyorlar. YıO günlerde idi ki bir öğle vakti j e n ve General Petrovicescu da dahil ol harekât hakkında yapılmıştır. Genel Muharrir diyor ki, okuyanlar müş, geçirmiş bir asılzade. Balkan rcü lan biraz çıkıyor, bir çocuk yılanın cerenin kenarmda terlerimi sile sıle o mak üzere general, bir çok yüksek su komutanlığa mensub diğer yüksek rütbana soruyorlar: badelesinde her şeyini kaybeden Süley boynundan yakalıyara'î dışarıya çeki turuyordum. Yaz tatili için Istanbuldan bay, Horia Sima. eski bakanlardan bir beli subaylar da konferansa iştirak et Bu aşk hayattan bir parça mıdır? man Beye de Dikmen bağîarındaki bu yor. Yılan yalandan naz ediyor, sonra gelen oğlum, uşaâım Osmana seslenıyor çoğu, birçok yüksek memurlar ve ga mişlerdir. Neye diyorum? yer düşmüş. Binbaşı (şimdi rahmetli olanca heybetile çıkıyor. Çocuk! ardan du. İlerideki susuz kuyunun arkasında zeteciler bunlar arasındadır. Bu kadar canlı, bu kadar acı dir) Ali Bey, Süleyman Beyin dama her hangi hriri sanlıyor ve güreşe baş ileri geri hareketlerle bir şeyler y.ıpıbaşka türlü nasıl yazılır? Pek acıklı bir ölüm Maamafih diktatörlük kabinesine dadıdır. Binbaşı Ali Bey hiç kılıbık de lıyor. Yılan yalandan yıkılıyor, derken yordu. Ses çıkarmadan seyrettim. Osman Menılr:etı:rız.n en İleri musıkı utadlahil bazı bakanlar sucsuz görülmüşlerğildi. Fakat ailenin, coluk çocuğun çocuğu sarıp yeniyor, ^onra öteki ço kapıya çıkıp ne islediğini sordu. Sağ rından hcttat neyzen Emin Dede Efendl dir. Andre Mauroiî'nın şahoseri dun öğleye doğru gozlerlnl hayata ynm>Tivanın ne demek oldnğunu bildıgi cuğu yakalayıp seri halinde güreşe gi kolunu uzatarak, cbrıin işaret parmağını muştur, Merhum san'atın olduğu kadar faiçin evine pek bağlıydı. Ali Bey de rişiyor! Bir kahkaha; bir eğlencedir büküup açarak rtv tüfeğini istedi. Sesve lnsanlığın da en yüfcsek örneMeMısırla ticarî münasebetler zilet kaymbabasımn solundaki köşkte otu gidiyor! lendim: rmdendl. rurdu. Ali Bey dehşet içinde! Mısırla aramızdaki ticarî müna^ebe Tavşan, keklik palazı gördünçe saArkasında yüzlerce yetlşkln talebe ve saTabancasını çekiyor. Fakat atamıvor. kın atma! Av mavsimi değil. O zaman, şimdiki gibi tıkır tıkır. satin tamamile açılabilrr.esi için bazı vısız hayranlar bırakmıştır. Cenazcsl bugün saat on lkide Tophanede Bofjazkesen, niyesi sanive^ine işliynn 'nük.^ınmel o rünkü çocuklarla kocs yılan altalta üsKolile tuhaf bir isaret etti ve geri ger: tetkıkler yapılmaktadır. Bu meyanda, tobüsler yoktu. Evime vakitlice yeti tustcdir! Bir felâkelli kaza çıkabüir çekilerek kuyudan uzrklaştı Gelince ; n tüccar eşyası almak üzare Bakır, Va Turkgucd sokaîında |a numaralı evlnden kaldınlarak namazı Eyubde kılınacak ve tan, Adana şilebleri yaknHa PortSa alle tnezarlığmda toprağa konulacaktır. şeyim diye ilk kaptı saçtıya binrniş. Çes çıkarmadan çekiliyor. ko?nrak olayı lattı: bildiriyor. Süleyman id'e müteveccihen hareket edeceklerKöşküne giimpk için bir krç bıçrian kaymbabasına Ona rahmet Te kederll alieslne baş sağllgı • {Arkası var) Ç I K T I . Her kitabcıda bulunur. dir. ve bir bağ evi harabesiaın onüoden Bey telâşsız bir tavula: dUeria. NADÎR NADİ Almanyanın durumuna toplu bir bakış Yazan: Emekli General H. Emir Erkilet Ege böfgesinde Yunanislanda E. A. M. ile müzakere başladı Polonya meselesi etrafında Ortaşark ve Amerikan ticareti Sofyadaki muhakeme Siegfried hattında ŞADSRVAN AİLE CEMBER1
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog