Bugünden 1930'a 5,384,766 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

19 Subat 1945 CUMHURİYET hisarı da 31 Istanbulsporu mağlub etBcden Terbiyesi Umum Mudüriüğü • kır koşusu birinciliği dün Mecidiyekd mişierdir. yünde üç kategori olarak yapılmıştır. Galatasaray basketbol birincisi ugoslavyaya dönen mültecı Kızlar arasında yapılan 2000 metrelik oldu Yugoslavya hükumeti Başyarışı Sümerspordan Mihrican kazanîstanbul basketbol biriiîciliklerinin bakanı Doktor Subasiç mıştır. Feshaneden Rüveyda ikin^i, Fes j fiaalleri dün Eminönü Halkevmde büdankü demecinde, memleketin siyasî haneaen Neriman üçüncü olmuşlardır. i vak bir kalabahk önünde yapılmışto. yaşayışını nizamlamak işinin tamamlanIkinci kate.joriler arasmdaki 40<J0 j B:inci kategorilcr arasmdaki maçta Garnak üzere olduğunu söyledikten sonmetrelik müsabakanın yol kontrolu ya r latasaray takımı Sumersporu 31 23 ra dahili lıarb bataklığmdan kurtulan Amerikan donanması Tokyo pılamadığı için müsabaka başka bir ] sayı ile yenır.iştir. Birinci kategori makardeşlik ve kurtuluş şahikalanna yükönünden çekiliyor güne bırakılmıştır. j çı çok he3ecanlı geçmiş ve ne:icede Gaselen Yusoslavyayı büyük bir istikbal Ankara 18 (R.) Bugün Tokvo ve Büyükler arasındaki koşunun mesafe latasaray tak:mı. Beyoğlusporu 3S 23 beklediğini anlatrmstır. bölgesir.in bombardıman edilmediğı bilsi 7000 metre idi. 32 atletin dahil olduğu yenmege muvaffak olmııştur Yugoslavya, şüphe yok ki. bu harb dirilmektedir. Iki günlük hücumlardan müsabaka Osman Coşgülün birinciliği MüsabakaîaVdan sonra her iki takısırasında en çok eıilen, en çok ^arar sonra bugün bu Japon bölgesine bir iie sona errniştir. mm birincilik lnıpalanr.ı bölge müdürü gbren ve çok ağır kayıblar veren memtek bomba atılmanuştır. Japon radyosu Takım itibarile 6 sayile Sümerspor! Hüsnü Uğural vermiştir. leketlerden biridir. Çünkü ilkonce Tokyo önündeki Amerikan donanraasıGörülmemiş ateş ve demir birinci, 18 sayile Oğretmen Okulu ikin ) Galatasarayı gösterdiği bu yüksek lâya uğramış, Almanyanm askerî satyagmuru nın gıiney doğu istikametinde çekilci, 27 sayile de Demirspor takımı | muvaffakiyetten dolayı tebrik ederiz. vetinin bütün ağırlığına dayanmak zo A m € r i k a ] l l a r Î A , 0 mekte olduğunu söylemiştir. G u g m l g ( ^ g^ üçüncü olmuşlarGir. Müsabakalardan Mabser günü (yani artık dünya heGüreş maçları runda kalmış ve bu sırada şehırlerı de ^ ^ ^ ^ ^ ^ çlkarmamış,ardır. Diğer taraitan Bonin takımada'.armsonra derece alan atlet ve takımlara Dün Fatih Güreş kuiubu salonunda sabı kapanıp ahirette günah ve savab harabeye çevrilmişti. Almanlar bu ısti B u n u n l a b e r a b e r bcmbardıman devam dan İwo'ya karşı bugün üçüncü günü kupa, madalya ve bayraklar hsdiye Güreş, Anadolu ve Kasınapaşa takımları sayışılması başladığı gün) kullar kuylây. çarçabuk basarmak ye vakıt » > i ; e t m e k t e d i r olmak şartile bombardımanlar havadan edilmiştir. rıık yapmış Tanrı huzuruna çıkıyorlar.. etmeden daha baska ışlerle meşpıl ol ; A m i r a l ^ . ^ , ve denizden devam etmektedir. k a r a r g â h l Kız okulları arasında tertib adilen arasmda bir müsabaka yapılmıştır. 16 Targılama (muhakeme) açık olduğu gureşçinin dalıil olduğu maçlar şu şemak istedikleri için YupoMavyaya en Manila cenubunda çevrilen kır koşusu da Çamlıca lisesinde yapıliçin herkes kendinden evvelkinin günakilie sona ermiştir: acı ve en yıkıcı darheleri indirm^ler Japon kuvvetleri vermektedir. Uçak gemilerinmıştır. Oğretmen Okulundan Zekiye bi5S kılo: Cemal (Güreş"1 Sedad (Ana hına veya savabına göre ne muameleye ve onu çarçabuk imha etmek istemiş den havalanarak Tokyoyu bombalıyan Manila 18 ta.a.) Maniia komutam rinci olmuştur. Takım itibarile Istanbul uçradığını görüp kendi âkıbetini kestilerdi. uçaklarm elde ettiği neticeyi tesbit et General Grisvol. şehrin güneyinde kuKız Lisesi birinci, Oğretmen Okulu dolu ı. 61 kilo: Halil (Gureş) Mehmed (Ka riyor. Fakat Yugoslavyanm uğradığı felâket mek üzere Tokyo bölgesine gönderılcn •=atılm:s bulunan Japon kıt'alarına bir ikinci, Çamlıca Lisesi de üçüncü olmuşSıra sümsük sümsük daran bir adama sırr.paşa). bu kadaıia kalmamıstı. Memleket ezil üstün uçarkalelerin pilotları bütün ultımatom vererek şercfli bir suretTe lardır. 66 kilo: Dısan (Güreş) Gazanfer gelince Cenabıhak soruyor: mi« ve harab olmus. fakat mukavemet Tokyo koyunun kalın bir duman ta teslım olmalanm veya hiç olmazsa. ker.Futbol maçları Ya kulum! Sen dünyada ne iş ya(Kasımpaşa). nnsurları erimemişti ve bunlar baş kal bakası altmda kalmış olduğunu haber dilerile birîikte sarılmıs olan binlerce Lâk maçlarına dün dort stadyomda 72 kilo: Faik (Gureş) Ali (Kasımpaça) pardm? Halin nice idi? dırır kaîdırrnaz en şiddetli darbelerle vermişlerdir. Gemilerden havalanan sivili ser'oest bırakmalannı taleb etmişdevam edılmiştir. Likte baştan itibaren 79 kılo: Alımed (Kasımpaşa) Melih karşılaştıktan başka memleket yavaş 1200 uçağın hep bir arada Tokyo üze tir. Japonlar bu ültlmatoma cevab verYarabbi memurluk ederdim. Gederece alan takımların vaziyetleri çok (Güreş). yavaş dahilî harbe sürüklenmiş, bu ye rinde uçtuğu görülmüştür. Hücum, aynı merr.işlerdir. çim bakımından durumum pek parlak evvelden belli olduğu için dünkü maç87 kilo: Ahmed (Kasımpaşa). ni felâket meınlekcti didiklemiş ve haolmadı. t'stelik başımda aile de vardı. .ımıınımHiiihillillllllllKMIIItHIi:: IHIIÜIIIİIllllllllimniıımmımi'mı ların hemen hiç bir hususiyeti yoktu. Ağır siklet: Ahmed Samsunlu (Güreş) rabisini artırmıştı. Fakat bütün bunlar Evli miydin? Ga'.atasaray takımı Beykozu 41 mığYııgosiavyanın bir kurtuluş savaşı yap Evet Yarabbi! Yirmi beş Mne lub etti. Kaleci Osman Öİdü manna karsı gelememiş ve Mareşal TiFenerbahçe Beyoğluspor maçı bekBeşiktaş futbol takımının eski kale evli yaşadım. to'nun etıafında toplanan vatansevrrBu cevab üzerine Haktaalâ irade elendiği kadar heyecanlı olmadı. Ilk dev cisi Osmanın vefat ettiğini dün teessürler en yaman şartlar içinde bu kurtuluş rede Beyoğluspor sıkı bir üstünıük le haber aldık. Osm&n, iki senedenberi dijor: Ba$tarajı l ınri sahiiede Br.ıtıratı 1 i>»t 5t:'c>'t"'c devam ettirmUlerdir. Bu savaş göstermiş ve devre de bu yüzden 00 hasta bulunuyor ve Cerrahpaşa hastaAlınız, bu kulumu CennetİB yirmi daiml kikat olmuş bulunuyor. Sovyet mütteen şiddetli hamlelere ve takiblere da milletlerin amansız tecavüzün berabere bitmiştir. Ikinci devTede ilk nesinde tedavisine ufraşılıyordu. Cena yedinci katmda bir yere yerleştirin! korkusundan ve harbin dehşetinden u fiklerimiz doğudan. biz batıdan, düşmajanmış olduğu için çok geçmeden Mütgolü penaltıdan yâpan Fenerliler çok zesi bugün hastaneden almarak BeşikAdamcağız memnun. Dualar, niyazlar tefikler d* onu tanımâk ve destekle zak ve barış içinde yaşıyabilmeleri için m zorluyoruz ve harekât her cephede üstün bir hâkimiyetten sonra maçı 40 taş Sinanağa camiine getirilecek ve edip çekiliyor. butün memleketlerdeki halk kutlelerinin Müttefiklerin üstünlüğile inkişaf edimek icab rttifini anlamı«lar ve Mareşal kazanmağa muvaffak olmuşlardır. ikindiden sonra namazı kılmarak OrtaHâhî soru bu sefer arkadan geleno Tito ile temas tesis etmckten hâli kal huzurjnu arttırmak ve daha iyi bir ha yor. Bugün harb son safhasma ginniştir Beşiktaş takımı Çukurbostan stadm köydeki ailesi mezarlığna defnedile yöneltiliyor: yat sağlamak amacile bugünkü harbden ve nihaî savaşlar başlamak üzeredir. mnmışlardır. da Vefa ile karşılasmış, fevkalâde desonra birlikte çalışmağa azmetmiş bu Almanları nakavt edecek olan darbeye Sen nasıl yaşadın? NADİR NADİ necek şekilde güzel oynıyan Vefal'.1ar cektir. Rnmanyamn Mihver ortakbğindan Merhum Türk sporunun yetiştirdiği lunuyoruz.> hazırlanıyoruz ve bu son yumruk. düş Pek sıkınü çektim Allahım. sı\rılarak Milıvere karsı cephe alması kaçırdıklan fırsatlar sonunda maçı 20 en iyi kalecilerden birisiydi. Millî tamanırruzın üzerine yakında inecektir. Amerikan siyasî mahfilleri Neden? ve Müttcfiklerle beraber hareket etkaybetmişlerdir. kımda da bir çok defalar oynamıştı. Bunun için, savaşlarımıza bütün şiddemcsi üzerine Bulgarisüının da kolayhk konferaıu hakkında daha geniş Tç defa evlendim. Her defasuıda.» Şeref stadında yapılan maçlarda, Sü Kendisine Allahtan rahmet, ailesine ve timizle devam etmemiz ve son darbeyi 1 \nd sal'Meie) malumat istiyorlar la işgal edilmesi, diğer taraftan YunsDaha sözünü birirmeğe vakit kalmalejnnaniye 10 Kasımpaşayı, Anado'.u Beşiktaş kulübüne sabırlar diteriz. bir an evvel indirmeğe çalışmamız lâ Muş ovalarında meydana getireceği Washington 18 (a.a.) Siyas! mahnfctana ve Arnavudluga yapılan Mtitdan Allahın gazabına uğrnyor: zxmdır.> kamplarda 12 yaşmdan yııkarı sıhhatçe tefik çıkarmalarının muvaffak olmaii filler Yalta konferansma dair daha ge Alm şu herifi, Cehenneme görürünî iyi olan çocukları çalıştır^rak, onlara istemektedirler. Cumhur üzerine Müttefiklcr bir kaç taraftan niş tafsilât Cephedeki umumî durum Aman Allahım. Benim suçum neemekleri karşılığı olarak bu ovadan beBaşkam muavini Truman, askeri sırlaYııgoslavya ile elbirliği yapmak imkâ Bnştnrch 1 l'tci f Washington 18 (a.a.) Birinci Ka dava toprak verecek ve bu gibi çocukdir? Şiındi önümde bir defa evienıni? nını elde ettikleri için Yugoslavyanm ra temas etmiyen izahatın kongreye nada ordusu kıt'aları Rhin ile Me'ise dudları içinde bulunmasım istiyor ve olanı Cennete gönderdin, ben üç defa kurtuluş savaşı da en geniş şümul ka verilmesini Roosevelt'ten istiyenlerin arasmda 'buhınan Goch şehrini üç ta lann tahsil ve terbiyelerile meşgul ola geçmişteki hatalar yüzünden Yunan hu Ankara 18 (Telefonla > Basın hür evlendiğim halde... caktır. Maarif Bakanlığı da bu sahada zanmıs ve onun kurtuluşunu bütünlçş başında bulunmaktadır. Truman'ın bu raftan sarmışlardır. Düşrr.anın mukavedudları cışmda bırakılan Yunan toprak j riyeti kcmisyor.unda aza olan Amerika Şu cevabı alıyor: tirmesi icin ciddî bir er.eel kalmamıs teşebbüsten maksadı, konferans hakkın meti gitgide şiddetlenmekte devam e basıboş çocuklarm kültür işile ügiler.e larımn Yunanistana verileceğini ümid; gnzete başyazarlanndan mureikeb hecektir. O bir defa evlenmiş, ev bark oimuş da şimdiye kadar verilen malumattan tır. Böylece Yugoflavya yeniden kalknıdiyor. Başıboş çocuk'.arın toplatılmasında ediyonız. Bundan basira zayıf olan ve yet yarm öğle üzeri uçakla Ankaraya hiç değilse kurduğn yuvayı yaşatmıs.. mffk ve hayatını yeniden kurmak im tatmin edilmemiş gorünen kongre üyegelecek ve hava aiamnda Ankaradaki Ya sen? Ev bark nedir bildikten ve oğIkinci İngiliz. dokuzuncu ve birinci yaş ve sıhhatleri nazan itibara alına Yunanistanın türlü saldırışlara uğramalerinden bazılarını teskin etmektit. kânını elde etmi«tir. basın ve yaym mensublan tarafından rendikten sonra üç defa evlenmişsin! Amerikan orduları kesimlerinde Rcer caktır. Küçük çocuklar için «Yuva» lar sma sebebiyet veren yerlerde hudud Âyan meclisinde, Roosevelt'in harakarşılanataktır. Heyetın reisi. NewYork Dr. Snbasiç, bu yenl knruluşun, ha Artık senin Cennette yerin olur mu?. boyunca Müttefik keşif faaliyeti devam yapılması ve daha büyükler için: di tashihleri yapılacağmı umuyoruz.> Herald Tribune gazetesinin baîmuharkikî demokrasi gereklerine uygun ola retli taraftan Mr. Pepper, Cumhur etmektedir. Bugünkü hükumet ne zaman siplinli okulların kuru'.ması ^asarlanŞaka bertaraf.. evlenmek bir zaruret rirlerinden Wilbux Forreesftir. caŞını şöyledikten başka Yngoslav mil Baskanının kongrede bu mevzu üzeolunca o müesseseyi muhafaza rtmek çeküecek? 3 üncü Amerikan ordusu kesiminde maktadır. rinde yapacağı bir komışmanm pek 1 letinin yeni anayasası hakkında rerin Kolombiya tJTilversıtesi gazetecilik la bir cemijet vazifesi olur. lusan evleninGüçlü, kuvvetli. başıboş çr>cuk ar için Atlna 18 (a.a.) İki büyuk parti oAmerikahJar çok şiddet'i bir Alm3n vermek ve arzusunu açığa vnrmak sı ehemmiyetli olabileceğini söylemiş'.ir. sanat okuüarı açılması da düşünulmek lan «halk» ve «liberaK partileri idare kültesi dekanı ile Atlanta Georşria ga ceye kadar çok diişünebilir; fakat evmukavemetine rağmen ilerlemeğe devam rasınm yakın oldugunu anlatmıştır. zetesi baçyazan da heyete dshildir. lendikten. çolt'k çocuğa kanştıktan sonra ediyorlar. General Patton kuvvetleri tfdir. Bu iş üzerinde etüdler yapmskta cileıi Elas'ın silâhsızlanüırılmaslndan ve Hakikatte Dr. Subasiçin YugoslavyaAmenkalı meslektsşlar.miz şerefıne I bu müessesenin muhafazası bir nıııkatlEchternaeh'daki köprübaşmı ehemmi olan Erzurum millet'/ekili Nakiye El bütiln Yunan topraklannda resmi otoya dönmüş bulunması da, Yugoslavyagün, kendisile görüşen bir arkada^ımı ritenin tekrar kuraluşundan sonra bu memleketimizde kalacakları muddet j des ödev olur. Her ne pahaEina olur^a BtLştarafı 1 £nd sahijede yetli derecede genişletmişlerdir. nm yenl bir istikrara dogru yürümege za bu mesele etrafında şunlan söyle gtinkii hükumetln ödevinin bitmiş ols zarfında gersk tstanbul, gerek Ankara olsun onu korumak gerekrir. Işte bu bauçak. top ve piyadesi cepheye doğru Yedinci Amerikan ordusu dün, Saar mistir: başladıjım göstermektedir. rak kabul edilmesi icab ettiğini soyle da basın ailesi tarafından muhtelif top kımdandır ki; Fatih Halkevinin bize taUerlemekte ve B°rline son darbeyi inYugoslavya, harbin acılarını re yara. dirmeği sağiıyacak haarlıklar, Mareşal guemines'in doğusunda düşman zırhlı «Arkada?larım. başıboş çocuk'.arı ko mektedirler. lantılar tertib edüecektir. Kendileri nıttığı bu elli senelik çiftleri Türk celarını bertaraf etmek İçin çalışmak ve Zukov tarafından tammalanmaktadır. kuvvetlerinin kuvvetli bir karşı hücu ruma ve kurtarma için bütün ba>anyaptıklan tetkıkler sonunda hazarlıya miyetine karşı olduğu kadar insanivcte munu püskürtmüşlerdir. Birinci Fransız bir an evvel bunlardan kurtularak refaArjantin Almanyaya harb cakları raporu nısanda toplanacak olan karşı da vazifesini en parlak şekilıîe Diğer taraftan Mareşal Koniev yu ordusu kesiminde Alman ağır topçusu ' lıklarla, mevzulanna ^ireb.lecek yarha karnşmak zorunda olmak dolayısile karı Oder bojiınca Alman müdafaa dım şekilleri etrafında gorüşerek rakongreye vereceklerdir. Daha öncs yaprnıs kahramanlar dhe selâmîıymuz. ilân ediyor bunu sağlıyacak vaziyetl süratle kur hattmı yaniıktan sonra, Almanyanm Strasbourg ve civarını döğmeğe devam İ porlarım verdiler. Ben de, sosyal kumuhtelif Avrupa memleketlertnde tetŞimdi bu satırlan yazarken bir nokta ediyor. Buenos Aires 18 (a a.) Arjantin k:klerde bulunan heyet azası, Mısırda mak istemektedir. Onun için memleke kalbine doğru ilerlemektedir. Moskovarullardan başıboş çocuklara yapılrrukta yı belirtmeden geçemiyeceğim. tin siyasi durumunu tayin etmek üzere dan alınan haberler bir kaç güne kadar olan yardımlar hakkında tet.kıkler yap hükumeti Almanyava bir nota vererek da bir kaç gün kalmış ve bugün gelen Bir çiftin saadetinde, kurdukları yuilk fırsatta efkârı umumiyeye müracaat] tım. Kızılay. Çocuk Esirgemo, Darülâ Arjantin tebaasmın pasaportları veril bir hsbere göre Kral Faruk tarafından vanın yaşamasında birinci rol kadına mediği takdirde. bu hareketin bir harb kabul eâilmişlerdır. edilecek ve bu snretle rejlm kararlaştıceze v.s. gibi kurullardan elde ettiğim kında büyük bir itimad havası hâkim düşer. Atalarımızın. ninelerimizin soyrılacaktır. Şimdiki vaziyet bir intikal ncticeleri rapomma yazarak Başkan .sebebi telâkki edileceğini büdirmişfir. Amerikalı gazetecılerin buradan H a ledikleri: olduğunu göçtermektedır. Bu Arjantinliler arasında Almanların devresidir ve Yufoslavyanm bn intikal hğa takdim ettim. ^istana, müteskıben Çine gldecekleri de Alman tebliği Yuvayı yapan dişi kuştur. Söıünü devresini muvaffakıyetle aşması IstikBaşıboş çocukları koruma ve kurtar rehine olarak alıkoydukları 7 hariciye samlmaktadır. Berlin 18 (a a.) Alman orduları memuru da vardır. yabana ataıamalıdır. Gerçekten yuvayı (Baştarafr I iııoi Fakiieâe) ma davası büyük bir devlet meseiesirara kavuşmasını kolaylaştıracak ve Dr. disi kuş j apar. Erkeğin işW dışarıdadır. le bir davetin yapıldığ:m, îakat kabul dir. Devîetle yapı'acak işbirllği neticeScbasiçin dedifri gibi, memlekete parlak başkumandanlığımn tebliği: Kit'alanmız Tunarun kuzeyinde Hron ediln.edigini bildirmlşlerdir. İsviçre Alman mevduatmı Eğer gözü de dışanya dönerse onu içeÖlüm bir istikbal temin edecektir. sinde bu davayı başarmak tamamen köprübaşı kesımine girmlşler ve PariszSabıi Cezayır Baiırıselld %alısl ve Hanriye çevirerek gene kadındır. Sorumlu hükumet çevrelerine eöre, mümkün olabilecektir. Bu davanın halYugoslavya, bugün bu yenl işin ba ky kanalmm güneyinde bir noktaya kabloke etti cıje Nazuı Abldıa Paşa merhumuıı kerı. Bu sözlerle erkeğin bu «badire^ de bu haberin sıztnış olması her türlu iti lini müteakıb çocuklardan başka yoksul mest. Preveze eşrafındaa merhum Âdem çındadır. Onun bundan böyle atacagı dar llerlemişlerdir. Berne 18 (a.a.) Isviçreye yatırılhrr adımda muvaffakıyetler kazanması. madı izale edecek mahiyettedir. Diğer ve başıboş insanlan da toplayıp kur Beylu hareml, esbak .Dlvam Muhaâebat mış olan Alman paraları, federal hüku hiç vazifesi veya görülen çöziintülcrda Karşı taraf kuvvetlerinin Schwarztarmak imkânmın bulunacağı kanaatin Nazırı merhum Raslh Dlno'nun hemşlresı, hiç günahı olmadığıru ileri siirmü,1. omnharcbe yıllarmda gösterdigl kahrawasser çevresinde mevzileıimize glrmek taraftan Amerikamn Parıs büyük elçisı deyim.» met tarafından çıkarılan bir beyanname rum. Bunu göz göre göre idriia etnıek ^ Çaınlık ıneb'usu merhum Şahın Beyın kamanlıgın tam hakkıdır. İçin yaptığı teşebbüsler akim kalmıştır. Jafferson Caffery Mr. Rooseveltin daveyınvalideEi, muharrlr Muvakkar Ekrem Ta ile bloke edılmiştir. manasız olur: fakat kadının aile düğütini General De Gaulle'e br.dirirken, Aömer Rıza DOĞRUL Ratıbor'un kuzeyinde ve Strehlen ile fu'nun huyuk amıes^ Standard Oü miı. mün'leki haş roliinü görmemek de onun merika Birleşik Devletleri Başsanımn Almanlar, Gl. Eisenhower'i dürlerlnden Adnan Samerkent. muharrtr Kanth arasmda Ruslann şiddetli basşeref ve cemiyet havatındaki ehemmigizli bir muhhrasını da vermiıjtir. B\ı Flkıet Aöll ve Beledıye mufef.ışlericden davet ediyorlar kısı devam etmektedir. Kıfalarımız BovSıvas milletvekili îsmail yeti bakımmdan haksızlık olur. »Insn Muzaffer To:aman'ıa bujuk kayınva'ıideier. muhtıra Yaltada veri'.en kararlan muhyetlerln bu teşebbüslertni akamete uğLondra 18 (a.a.) Britanova a5?.rsı ilmi» ne göre kadının umumî hayatta Bayan SABİRE VARLILAR Hakkı Başak vefat etti KADIKÖYDE tevi bulunuyordu. Büyük elçi gerek da bildiriyor: ratmıslardır. hu pazar sabahı Hakim rahmetlne' kavuşvet. gerek muhtıra hususunda kat'î bir Haydarpaşa Lisesinı Bitrer.ler Ceıni erkeğe bakarak bir takını zaaflan var Ankara 18 (Telefonla) Sıvas milRuslar, Lauban ile Crossen arasmda Dün Al.T.an radyosu, batı cephesi ki, aile bakımından ona üstiindür. Bu ketumiyet muhafaza ediimasini general Müttefik orduları başkomutanı General letvekiü İsmail Hakkı Başak dün gece yeniden hucuma geçmişlerdir. Cenazesi lOaK'lS pazartesl günü oğ yetinin teşebbüsile 20 jubat 1945 salı üitünliiğüııü ve lıilkatin ona verdiği bu den rica etmiştir. günü akşamı saat 20.30 da Opera sinebir kriz geçirmiş, hastaneye kaldırılBreslau kalesinin güney ve güneyEisenhower'e hayret verici bir davetts "e natnazı Beyazıd caajllnde kılındıknn Fransız makamları bu haberin bir bulunmuştur. Bu davette Eisenhower'e, Eonra Edırnekapıdafci hususl medfenlne masında Komedı kısmı artıstleri tara yüksek vazifeyi idrak eden kadınlaırtır rruşsa da orada vefat etmiştir. 1881 de batısma Ruslann yaptığı hücujnlar, çeki cemiyete mes'ud yuvalar kurarlar. tarafça neşreddlmesinden dolayı infial Macaristanda Ruslar tarafmdan s^zde naklolunacaictlT Kederlı alieslne başsağUğı fından Divriki'de doğan ismail Hakkı Başak. tin savaşlar neticesinde kırılmıştır. duymuşlardır. Bu infiali arttıran bir yapılan zulümleri tahkik etmek üzere dllerlz. Ben, altın yılına erişmiş olan çiftlere memlekete bir çok hizmeüer görmüş Kıtalanmız Pomeranyanın güneyinde İKİ EFENDİNÎN UŞAĞI bu satırlarla sunduğum hürmet ve gıbta Not Çiçek gondenlmemesl rlca olunur. Darüleytamlar Müdüriüğünie, Türk Sovyet mevrilerine hücum ederek bu nokta da hükumet makamlarınm bu bir heyet göndermesl tavsiye olunmaktemsıli o>Tianacaktır. Yerler numarah j selâmının büyük kısmını müsaade* * * Hava Kurumu Istanbul Bölgesi Başkan mevzileri yarmışlaf ve Ru?lardan esir mesele hakkında tam bir demeç yapmak ta ve bu heyete bir hafta kalmak ve Esbak MaJlye Vekılı merhum Hakkı Be olduğundan biletleriııizi kişeden ev\el ' nizle anaîara ayınyorum. Sir ne derlığında bulunmuş. Istanbul Belediye I almışlardır. TuchelHeide'de ve Grsu hususunda kendilerini serbest addet sivil halkla serbestçe görüşmek musa bicln oğlu, Şelika Baylçın eşl, Ankara den tedarik edebilirsiniz. | siniz çocuklar? meıneleridir. adesi veriHikten sonra bunlarm Mütte Temylz Başmüddelumumi mjarltü Nlyamüfettişi iken 1943 de yedinci devreye denz'in batısında kıtalanmız Sovyetlerin Uskiidar ve havalisine tramvay temin Fransız Hariciye Bakanlığı yüksek fik hatlarma iade olunacağı ilâve eiil zmln ağabeysi, diş tabibl Hadl U'.umanm edilmistir. Sıvastan seçilmi.ştir. Kendisinin Millî hatlarımıza girmek için mühim kuvB. FELEK kaynı, Aşır, Ankara Atıf Yaralın bacanağı. Mücadelede büyük yararlıkları olmu?tu. vetlerle yaptıklan hücumlara mukave memurlarmdan biri bu sabah Amerika mektedir. 2eklye Cankonun damadı, Hamdı, Muzaffer, büyük elçisini ziyaret ederek bahis m«vMerhumun cenazesi yarm Hacıbay met etmişierdir. Radyo daveti şöyle bitirmi^tir: Kenaa ve Kâmran Cankonun enişteîeri Tanzimartan zamanunıza kadar ram camiinden kaldırılacaktır. MerhuDoğu Pnısyada savaşlann şiddeti azal zuu olan haberin neşrinden dola>T sid«Şimdi radyo ile General Eisenho Patıh sulh ceza hftkiml detli bir protestoda bulunmuştur. ma Tanrıdan rahmet dileriz. mıştır. wer'in cevabım bekliycruz!> FEYYAZ BAYİÇ Kısa bir ha.taliğı müt«akıb hçnuz pek Başkaiarına karışmam. Eende, işlerini tez bitirip gitseler ne iyi ola genç ya^ta tken rahmett rahmana kavuşbende... Hıfn Tevfik GÖNENSEY cp.k. Hiç biri adavna dadanmış değil. muştur. Cenazssl bugün Cerrahpaşa hastanesin Senin başını duman. almış gibi geHele dar omuzlu, yuvarlak karmb, Maarif Bakanlığının Türkçe ve Edebiyat dersleri hakkında son verdiği rten kaldınlarak oğ'.e natnazı Aksaray Valiyor bana. sarı fırça saçiı, değnek bacaklı kâtib Hde camiinde kUındıictan sonra Edlrnekapı direktifler gozönüne almarak yazılmıştır. Okuyııculara. bilhassa okul Ha şunu bileydin bay'ağa. leri maazallah!.. şehıdliglnde aile kabrlne defnedilecekUr talebesine ta\sive ederiz. Fiatı 2 liradır. R E M Z İ K İ T A B E V I Bu işin sonunu ben iyi görmüyoAkşam ben, Fetlıi, kâtib başbaşa kal Aüah rahmet eylire. rum kız! * * * dık. Bir aralık baş bekçi seldi. Az o f ur Başı iji başlamadı ki sonu iyiye T A N B U R A C I Gazetecl arkadaşlarımısdan Ekonoml gadu. bir kaç kadeh içtikten scnra (beJtvarsm. Ne iyi :dik ağam. I;:mi neden çileri bir dolaşayım") diye kalktı. Kâ zoU'\ sahibi Zeki Cemal ve Sacid Cemalın 20 tib gülerek: Yazan: Aka Gündiiz babası. Kastarnonu Dadayın tanmmış açekmiyecekrruşim? Çekerim zahir. Yallelerinden eskı bırlnol kolordu karargah nan iç çekilmez mi hiç? Dedim ya yıl Bayın yanında işgüzarlık. gdsterir konutanl:ğıadsn emekl! subay sen. rinden fırladı". larca o benim karceşlik ağamdı, ben Mehmed Cemal Bakıçelebioğlu Böyle bir şey aklıma bile eelmedi. sin değil mi? dedı. Bir saat sonra ser.i Bu lâfı sen mi söyledin? Deme MUALLÂ ZEHRA HAMÎYET onun kardeşlik bacısı... Aramız'l& ne MÜZEYYEN aramağa çıksam asağı desirrnende uy dört jıldır muptelâ olduğu hastalıkten böyleler deme! Biz ikimiz de soy=uz Ben seninle şakalaştım. sarr.an sapı vardı, ne açık kapı... O Ilki GÖKÇAY knrtulamıyarak vefat etmiştir. Cenaresl BİLİR YÜCESES SENAR IŞIL Ama değirmen taşından ağır bir kuda bulacağıma ytmin ederim, a'imle değiliz. O adla sanla Altmbabagıller'in busun fpazartesl) öğle namazını müteakıb bütün düzeni bozdu. ko>muş gibi... Ş:pka ağası. Ata, atalannın bile bura şaka. Beyoğlu Ftruzağa Taktakı yokuşundakl eSADİ IŞILAY SALÂHADDİN PINAR NECATİ TOKYAY Once inad olsur. diye Şıpkaya ka Kusura kalma kız! larda adı söylenir; eh ben de bize gore Sen hep böylesin kâtib. Banîm vlnden taldın'.arak FerlkĞyJadeki aile ve BÜYÜK KÜME SAZI pı araladm... Ben kimseciklere küsmem. Yafcız hiç bir şeyimi beğenmezsin. mskbeTesme defnedilecektir Merhuma öyleyimdir. Babamın babası Adar.i ta Şimdi de faka ben yakaıandım Ayrıca: Halk sanatkân İSMAİL DÜMBÜLLÜ ve arkadaşlan ma^fıret, kederll allesine başsağlığı dllerız bir defa şeytana uyup o bslkabnğma... raflarmda kırk yıl çeribaşılık ermiş Yalnız senin mi? Hepinizin. Ciftsenin anhyacağn. Deyindi garik, ne Hepsini bırakalım şimdi. Bu gece lik sahibini kış yaz komşularla derde Abdallar arasmda adı varmış. Anamm * * * 20 şubat SALI günü akşamı saat 20,45 te olacaksa o'.acak Gerçektir. Onceleri Emeklt türkçp öğretment büyük atası hem ağalarımızdanrau, Tıngırğilde eğlenti varmış. sokan siz değil misiniz? Geçen ^üz iki ŞEHİR KOMEDÎ TİYATROSUNDA Ilki'yi ezmek, ondan ayırmak isteHÜSEYİN REMZt BAYKARA Gelirsen çjıgenlerin gönüllerini taraftan kan döküleyazdı, o saatte nehem Çankırıda birinci demirci. B:zim mLîtim. Onun olmasmdı da kimin isiki Fenedir muptelâ. olduğu haEtalıktan Biletler gişede satılmaktadır. belki çok kötülüğümüz olabilir. Belki bir daha alırsın. Biz de varacağız. Haii redeydiniz? terse olsun. Tam işi yoluna koyunca kurtülamıyaTak 1S2P15 pazar güaü Alhiç yoktur da bizim üstümüze atar hoşkal. lahm rahmetlne kavuşmuştur, çekilmek istedim. Öyle ya, nişan öüğün Baş bekçi işi uzatıp azıtmadan çık Hoşgit, çok selâm. Al şu sigaraları lar. İlle ve lâkin scyumuzda bir tane Cenazesi lf>2945 pazartesl gur.ü 6ğle fcozul.kıktan sonıa bana da çekilmek, tı. Kâtib bana dondü: antin çıkmamıştır. Hele bir çıka! Kırk babana götür. namazını müteakıb Kadıköy Osmacata cauzaktan gülmek kalmalıydı. Bir de Memleketimizde köylü ağa diye mllnden kaidın'.arak Karacaahmed aile Ekiciğini de ben alayım mı? Içhükumetin haberi olmadan boğar. göbaktım ki altı ay içinde almıs vermişim meriz. Ama eşek çalanlarımız, at apa miyorum ama, son zamanlarda buna bir mesele yoktur ama, mülk sahıbleri kabrlstamna defnedllecektlr Amerikan sinemacılığmın en fazla muvaffak olmuş çift artisti de haberim olmamış. Şimdi ben onu böylelerini tutup yüz verdikleri için ranlarımız, öteberi araklıyanlarımız lmca iyi geliyor da... daha çok sevivorum. Yıldızîarın arkahırgür eksik olmaz. Devlet bu işi koTürklyedeki Macar kolonlsl, mahl halln DONALD O'CONNOR GLORİA JEAN varmış. Böyleleri her yerde oulunur. Kâtib haber verdi: Bay. makme'.erin v e ksçıp saklansa. nab işte, Haydar s r a a Onlar eşek, sıpa siirmezler de han. a eksik gedikleri için Istanbula geçmiş. lay halleder. Çiftlik sahiblerinin tuta iş incl gtinü pek sevdik'.eri, (Mickey Rooney'in rakibi) Bülbül sesli yıldız Ali aşkma kanadlar.ır, gider bulurum. hayata rbedlyen gözlerini kapadıgım derin partıman, ambar combar aşırırlar. Ikisi Istasyona haber bırakmış. Ziraat Ve cakları kâhya. seymen, bekçi, sığırttarafından harikulâde bir tarzda yaratılan Evlenebilcceğinizi umuyor mu de bir değil mi? Çerçi görmeden beş killiği bir harman makinesi daha sön maç gibi adamlar için bir nizam defteri teessürlerile bildirlr Bay VAGO ÎSTVAN GTORT'ün sun? kuruşluk tarak çalana da hırsız derler derecekmiş. Makinisti yokmuş, biz bu çıkarmah. Oradan dcğruluk kâğıdı alÖlum âylnl ruhar.isl 2ı) ?ubat v'U.î 8 a l " Çe..psini avuckd!. gözlerini kaydırdı. beş torba altm çalana da. Soysuzluğun lacakmışız. Vilâyet de iki bidon benzine mıyanlara izin vermemeli. g(.nü saat ln te FerikSy katolik kabrıstaderin derin düşünâü Gene ben söyîe ayırdı ölçüsü yok ki. Hepsi bir kapıya izin kâğıdı vermiş. Bizim kamyon ya Onlar harb sonu düjünüıecck nmın killsesinde yapılaeaktır. lşbu blldldim: rm getirecekmiş. Kumanya da gönder şeyler. Hele şu dünya patırdısı bitip rl», âyni zamanda müteveffanın Budapeşçıkar. Emsalsiz filmini görmeğe hazırlanınız. tede mukim af.esl tarafından verilen ma Evlenemedikten sonra? Şıpka bu işi bana bıraktı. sen de miş. şitsin bir kere. tem bildirifi roakamma kalmdtr. Bu film 20 yaşmdakilerin kalbinde doğan bütün aşk ve melodi.. Sevişir gideriz. Ben de bitmek üzere olan kumanyayı bırakır mısın? tstanbul. 1? çubat 1TÎ". Yoksa niyetiniz antinlik mi? (Arfcosı wrr) Bir milletin tebessümü... dür. Cenaze Levazımatı D, Dandorla Irzırndan işkillenmekten vazgeçar düşünüyordum. Şu ot müteahhidleıl Kalçasma ateş dokunmuşçasına ye Yugosiayyada yeni kupjluşa doğru Japon adalarına yapılan baskın! Baştaraft 1 incv sahijede Pek az sonra kuzeyden ve güneyden adaya çıkan kuvvetler aralarında irtibat tesis etmişierdir. Şimdi Corregidorda temizleme hareketleri devam etmektedir. Corregidor'a 7 gun müddetle 4000 ton bomba atılmıştır. Bu miktar Pasifikin bu kadar küçük bir sahası için. bir rekor teşkil ediyordu. General Mac Arthur, kıtalarının Corregidor'a çîkışını Bataan'dan takib etmiştir. General Mac Arthur. 3 sene evvel Bataan'ı terkettiği zaman «Tekrar döneceğim> demişti. O, şimdi sözünü tutmuş oluyor. çiddette dün de devam etmiştir. Iki günde havadan bu kadar ateş ve ckmir yağdığı hattâ Almanyada bile gorülmemiştir. Amerikan uçaklarmın Iwo koyunda Japon filosunu. dernirii buîunduğu bır sırada yakaladığı hakkında haberler almmıştır. Y Mr. Churchill'in yapfığı Mareşal Monlgomery'nin orduya yolladığı mesaj demeç Ba§makaied?t devam Amerikalıların elinde yüzden fazla uçak gemisi bulunuyor. Bu gemilerden havalanan bombardıman fllolan, belli hedefler üzerine gönderilerek hedefler dovülmektedir. Hakikatte bu, donanma menzilinin eskisine nazaran on, jirmi. elli misli uzatılmış olması demektir. Aynı durumu donanmalar arasındaki çarpışmalarda da göriiyoruz. Pasifikte karşılaşan donanrnalar, daha ö'nceki barblerde olduğu gibi gemi gemiye değil, gemilerden havalandırılmak şartile uçak uçağa çarpışrnaktadırKr. Uçak sayısı ve kalitesi bakrmından ağır basan taraf öteki tarafı yenmekte. uçaklan yenilen donanma da simdiye kadar hep Japon donanması selâmeti kaçmakta aramaktaı'ır. Bu itibarla bundan sonra Japon deniz kuvvetlerinin Amerikan donanmasile boy ö'lçüşmeği göze alraasını çok şüpheli görenler galiba hak kazanacaklardır. Dövüş gücü laten Amerikan donanmasınınkinden çok eksik olan Japonya, olsa clsa kendi karasulanna çok yakın bir yerde kendi kara uçakları nm yardımına dayanarak Amerikan donanmasile çarpısmağı göze alabilir ki, bundan müsbet bir netice elde edebilmek de hemen hemen imkânsız gibidir. Fakat sadece deniz hava kuvvetlerine ve bu kuvvetler vasıtasile tatbik edilen stratejiye guvenerek Japonyayı yerc sereceklerini Amerikalılar her haîde düsüıımüyorlardır. Şimdi tatbik edilen strateji Pasifikteki Japnn istilâ^ını durdurmak, geriletmek ve Japonları deniz yolile kendi adalarına tıkamak gayesini güdiiyor ki. bu ffave de gcrçekleşmc yohındadır. Japon>aya son darbeyi indirmek. bu milleti Asyadan dışarı atmağa ve kara yolile de kendi kabuğuna sokmağa bağlıdır. Bunun için ise kara muharebelerine lüzum vardır. Mareşal ÇanKayŞek'in ordusu ile birlikte bu hususta Mütteîikler çok başarılı bir is yapıyorlar. Güney doğu kıyılarına çıkanlacak olan Amerikan kara kuvvetleri. iki ordu arasındaki i? birliğini daha da hızlandıracak, Pasifik harbine bclki de yakında bir yıldırım harbi mahiyeti verdirebilecektir. Japoıtlara iş yok! Dün çok çeşidli spor i oldu Elli senellkler atih Halkew bize güzel bir buluşnn zevkini tattırmağa hazırlanıyor: Elli senedir ev bark olmuş yirmiden fazla karı koca ile gene bu sayıda yeni evlenecek çiftleri su giinlerde bir araya topluyor, bir dtiğün bayram japıyor. Törenin tafsilâtım gazetelerden ö'ğrenirsiniz. Ben bunun ferd ve cemiyet bakımından faydalarını yazacağım. Her şeyden e\"vel unutmamalı ki ev bark olmak cemiyet hayatının bir zaruretidir. Bunun üzerinde söylenmis, söylenBrek bütün sözlerin özü buraya gelip dayanır. Bu zarureti kabul ettikten soruradır ki onun faydalarını mütalea cdebiliriz. Ama bahsin bu kadar ciddî oluşu beni size bir fıkra anlatmaktan alıkoyarnaz. Hattâ arkadaşlar buna karşı olsa lar bile. .'* Başıboş çocuklar Yeni bir anlaşmazhk Amerikalı gazetecüer bugün geliyor Beriine karsı Gl. DeGaulle Roosevell ile görüşmedi ŞEKİR TİYATROSU TÜRK EDEB1YATI TARIHI OSMÂN PEHÛVANI AHMA GECESÎ r Yarm Akşam SÜMER Sitıemasıiidâ m M, & M> i
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog