Bugünden 1930'a 5,438,716 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

CUMHURİYET 9 Mavıs 1944 7,30 Program 7,32 Jimnastlk 7,40 Haberler 7,55MüiQİ£ (FÜ * 12,30 12,33 12,45 13,00 Program Müzik <P1) Haberler Şarküar 18 00 Program 18,03 Salon orkes. 19,00 Haberler 19.20 Mİizik 19,45 Konuşma 20,00 Pasü 20,15 Rad. gazebesi 20,45 Müzü 21,15 Müzik (Pl) 21,45 K. Türk mü. 22,30 G«çmlş gün 22,35 Haberler 22.50 Kapanış İstanbul İnhisarlar Başmüdürlüğünden S a y m H a l k a v e Tütün B a y i l e r i n e 1 Kilosu 37 buçuk Iiraya satılmakta olan Türk pipo tütününün 10 mayıs 944 tarihinden itibaren beher kilosu 27 buçuk Iiraya ve 50 gramlık bir paketi müstehlike 137 buçuk kunışa satılacaktır. 2 Tütün bayileri ellerinde mevcud bulunan Türk pipo tütünlerini 9 mayıs 944 salı günü akşamına kadar bağlı oldukları depolara götürüp göstermek suretile fiat farkına mukabil mal alacaklardır. Saym halka ve tütün bayilerine ilân olunur. (5637) KAMYONLAR 2 aded 36 ŞEVROLE Acap kimin kârıdır tuttuğanu koparmak Diye sorsan her asra uzatır TURKe parmak!.. I 1 2 2 2 » » » » 37 ŞEVROLE 37 FORD 38 FORD 39 OPEL BULMACA 4 5 6 7 8 9 MOTOR TAMIR ETTIRILECEK L • • m B İnegöl Belediyessnden: 1 Elektrik işletmesine aid bir aded (Ruston) marka motörün tamiri kapah zarf usuüle eksiltmeye çlkarılmlştlr. 2 Bu Ise aid şartname bu ilânl havi gazete İdarehanesile Belediyemiz muhasebesiade her zaman görülebilr. 3 İşbu tamiratln keşif bedeli 4505 llra, muvakkat teminatl 337 88 liradır. 4 Eksiltme 26/5;'944 cııma günü saat 15 te Belediye dairesinde yapıİEcaktır. 5 İstekliler teklif evrakl meyanlna bu gibi işleri yapmakta olduklarlna dair vesaik koyacaklardır. 6 Teklif mektubunu havi zarflar kapah olarak ihale günü saat 14 e kadar makbuz mukabiünde Belediyeye teslim edilmiş olacaktlr. (5812) Mağaza Devri^ Galatada Bankalar caddesinde radvo, elektrik işine elverişli büvük bir mağaza tesisatile devredilecektir. Galata P. K. 1005. Yukarlki kamyonlar ayrl ayrı veya hep birden satlllktır. Motorlar rektiflye edilmiş, diğer aksamı da yeni denecek kadar ta. mir edilmiştir. Lâstikleri çok iyi ve iyi vaziyettedir. Yedek lâstik de verilebilir. Piyasanln en iyi kamyonlarldır. Kamvonlar Ankaradadlr. Ankara: Klnacl han No. 24 Asım adresine mektubla müracaat. ZAYİ Hukuk Pakultesinden aliı. ğrun hüviyet varakamı kaybettim. Yenisini alacağımdan eskisinin hükmü yobtur. 19 Reşad Alpan m m mm Mısraların yenilmez varisleri SATILIK EV Fatihte Kirmasti mahallesi Testereci sokak. No. 21, 23 ve 25 No.ll evler satllıktlr. Her aileye uygundur. Müracaat yeri: Ankarada, Atlfbey mahalle^i 38 numarada Bay Cemal Böke. < A P A M A R K A müstahzaratı Sohhaıt ve Kuvv^t !• m m m 1 • Tesis tarihi 1915 İşîetmesi îzmit Revir Amirliğinden: Soldan sağa: 1 Dövme. a Herkeein görebileceBUZ FABRİKALARI VE SOĞUK HAVA DEPOLAR1 İÇİN gi şeldlde, küçük zarar. 3 Dilet bir edatın taealtılnuşı ve kahnlaştınlmışı. 4 Tanınmış ve şöhret kazannu& taşıma vasıtalanndan. 5 Çevrillnce Suluİstanbul. Yeni Valde han 88 numaradan temin edilebilir. kule mamulatından ölur, eski ölçülerTelefon: 20432, Teleg. Adr. NATOİLS den. 6 Möbleci dukkârJann<ia buhınur. 7 Yesffliklerden, ad. 8 ö.vle yere yaya sidflmez, en az. 9 Tutusturmaga yarar. Yukandan aşagıya: 1 Mad«nl şeyleri ve makhıe kısımlarını lehimUyen zana.tkâr. 2 İntifcam, kabHeler ( « * i dilde cemi). 3 İşletmemiz İMiyac için aşağıda mevkil, mlktan, muhammen bedeli Tımaklannın yardımile yukan dofru ve muvakkat temınatı ve eksiltme gün ve saatl yazılı olan blr kalem baçıkmak. 4 Zeredilm*, blr edat. 5 last kapalı zarf ıısulile eksiltmeye konulmuştur. Brfat tatası, matemat&te kullanıla'n bir Eksiltme Sirkecide 9. İşletme binasında toplanan arttırma eksllt. faarf. 6 Bir çeşid kumaş, dülgerin & me komisyonu tarafından yapılacaktır. İsteklılerin teminatlarını ve dı letlerinden. 7 Bir hartln okunuçu ğer kanunî veiikalarmı havi kapalı zarflarını £işağıda gösterilen eksiltme nota, bir sayı. 8 Ömek, donuk, 9 saatinden azamî bir saat evveline kadar komisyon retsUğins vermeleri Kfbar sttl&leye mensub obnaklık. lâzımdır. Bu müddetten sonra getlrilecek zarflar katiyen kabul edllmez. Evrelkl bdlmaeamiBn halledUml? şek'i Şartnameîer 600 kuruş bedel mukabilinde Sirkeci veznesinden verllir. (4808) h 1 '2 3 4 7 8 Muhammen Muvakkat Eksiltme gün B | A | H | S | E | T M|E Mevkii Miktarl ClnsJ bedeli teminatl ve saati 2 A|Y Lira Llra A|D Km. 27 20,000 M3 Balast 120.000 7250 18'5'944 perşembe 3 N|B saat 11 4 P SAF GÂZ AMONYAK " 1 Devlet « MKş * PITROl » k NİZft Orman KIRALIK BALAST ALINÂCÂK SATILIK ÇAM TÛMRUĞU Sirkeci Devlet Demiryolları 9 uncu Işletme Müdürliiğünden: Devlet Orman İşletmesi Eğridir Revir Amirliğinden: Büyüksdada Splendit Palas ote. linin karşlslndaki taraça ve paviyon çok müsaid şartlar'a kirallktlr. 80379 numaraya teîe. fonla müracaat. PeteolNtyuıt nç ıııııı II2EUÜIİ fi ııi/icı iiıııgıı 1 Kevlrirnlze bağlı Gölcük kazası ihsaniye böl?esinln 13 sayüı Ayvaşa orman s?risinde mevcud 543 metre küp kayın tomruğunun eylul 944 nihayetine kadar Çankırm yolu ve Büyük Tar'.a orman rampalarına nakiı ve lcplama isı açık ek?iltmeye konulmvstur 2 Eksilfmesi 12 '5 944 tarihine raslıyan cuma gıinü saat 15 te Devlet Orman IçlPtmesi hmit Revir Âmirliği binasında yapılacaktır. 3 Beher metre küpünün ormandan rampilara nakü ve tocla. ma işirin mnhnınmen bedelı beş îira olup <^7,5 muvakkaî; teminatl 203 lira 63 kuruştur. 4 Eksiltmfye aid şartname Ankarada Ormaa Umum Müdürlüğünde, İstanbul Orman Müdürlüğünde, Devîet Orman İsletme.si izmlt ve Adapazarı Revir Âmirliklerile G ö l c ü p n İhsaniye Orman Bölge Sefliğince görüİPbiîir. K IİPİBÜ E R|O L •IÇİE K D E V R A N • I 5 R • A • F E|M • İK 6 0 L|T A •lv E R l * 7 L İ • N A A T • A 8 • S AİKİI L a U|D 9 VİEİLİAİD E T • İ a İNŞAAT İLÂNI BORSA Istanbol Borsasmm 8/5/944 ftatUn Kapanış. Lendra 1 Sterlln 6.23 Nevwork 100 Dolar 130.50 Cenevre 100 İsviçre Pr. 30.3255 Madrld 100 Peaeta 12 89 Stocöıolm 100 Isveç KT. 31.1325 ESHAM VE TAHVILAT Ereğli Köımirleri İşletmesi Umum Nüdârlüğfinden: 1 İşletmenin Zonguldakta İkinci makas mevkiinde lnşa edilecek garaj binasl İnşaatl kapalı zarf usulü ve vahidı fiat esasile eksiltmeye konmuştur. 2 Bu inşaat İçin Işletme tarafından verilecek malzeme eksiltme dosyaslnln hususî şartnamesinde yazlhdlr. 3 Bu işin tahmin edilen bedeli (452,883,51) liradlr. 4 İnşaatln mukavele projesinde piyasa ve fiat değişiküklerl nazarl İtibara alınmlştır. 5 Muvajckat temlnat miktarl (22,000) liradır. 6 Eksiltme evrakı (50) lira mukabilir.de Zonguldakta Işletme. İmar ve Inça Grup Müdürlüğünden, Ankarada Etıbank İnşaat Müdürliiğünden ve İstanbulda Etibank şubesinden temin edilebilir. 7 Eksiltme 29 mavls 1944 pazartesi Rünü saat 16 da Zonguldakta Ereğli Kömürleri İşletmesi İmar ve İnş,a Grup Müdürlüğü binasında yspllacaktlr. 8 Teklif zarfları eksiltme şartnamesine göre taazirn edilmiş olarak ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz mukabilinde İşletme Umum Müdürlük Başsekreterliğine teslim edilmiş olacaktır. 9 İsletme İhaleyi İcrada serbesttir. (5G21) 1 Revlrimizin birlncl bölge emvalinden olup Kocadağ salıs de5 İstekMle/in muayyen gün ve saatte muvaktcat teminatlarile posunda mevcud 230 adede denk 183,62» mstre mîkâb ve Akdoğan Dulup birlikte İzmit Rev:r Âmirliğine müracaatleri ilân olunur. (5246> satış deposunda mevcud 142 adede denk 123 556 metre mikâb cam tomruğu ayrı ayrı partlde açık arttırma suretile satışa çıkarılmıştır. 2 Arttırma 12/5/944 tarihine raslıyan cuma günü saat 15 te Eğridir Revir Âmirliglnde yapılacaktır 3 K.ocada?' deposundaki tomrukların beher metre mikâbmın muhammen bedoll 38 lira ve muvakkat teminatl 524 'iradır. Akdoğan Dulup deposundaki tomrukların muhammen bedeli 40 lira ve muvakkat teminatl 371 llradu. 4 Bu satışa aid şartname Ankarada Orman Umum Müdürlüğünde, İstanbu'. ve İzmir Orman Çevirge Müdürlüklrinde. Burdur. Antalya. Denizli ve Eğridir Revir Âmirliklerind». Isparta Orman Bölge Şetliginde Bolu Devlet Orman İşletmesinin Hürlyet hanl deposunda bulunan görülebillr. 602 metre küp cam tomruğumuzun Adapazarına fabrikaya nakli işi pazar. 5 Istekîilenn ihaleden blr saat evveline kadar teminatlarını Rellk suretile verllecektir. Taliblerin 12 mayls 1944 cuma günü saat 14 te vir veznesine yatırarak belli gün ve saatte komisyonda hazır bulunmaları Fabrikada mütesekkil Satınalma Komisvonuna blzzat veva tahriren müilân olunur. «51662 • • • • • • • • r c a l r ilân ou u . ^^••••••^HHİ a a te i lnr İNGİLİZ MAMULÂTI •• T ü r k i y e Ziraî D o n a t ı m K u r u m u ADAPAI^Rİ ZİRAATfllETLERİ ve MAKİNELFRİ FABRİKASI MÜ0Mİ1LÜĞÜNDEN: Çam Tomruğu Naklettîrîlecek Kösele ve Deve Kılı Kayışı Telg: Hakkl Bey Han 1U Tel«fon^40$42 E V E G Ü. İstanbul NENUR ALINACAK Devlet Orman Işletmesi Kırklareli Revir Amirliğinden: 1 3656 aa.vılı kanun hükümlerine göre lüzumu kadar muhasebe memuru almacaktır. Sanayl müesseselerlnde veya lşletmelerde çalışaraa işletm muhasebejsine vakıf olamaı tercih edileeebtir. 2 Ücret yüz Iiraya kadardır. 3 Askerlikîe en az lki sene alâkalı bulunmamak tercih sebsbidir. 4 İstekJilerin kendi el yazılarile dilekçe, hal tercümesi ve şimdiye kadar çalıştıkarı yerlerden aldıkları bonservis surstleri ve birer aded fotoşrafarmı Dtvlet Orman İşletmesi Revir Âmirliği Kırklareli adresine '5139) göndermeleri. '5139) B A L A S T ALINACAK D. D. Yollan 10. İşletme Satınalma Komisyonundan: Muhammen bedel ve muvakkat teminat miktarlarile lhzar ve teslim ediîecek mahalleri aşağıda yazlll 15000 on beç bin metre mikâb balast ayrl ayrı olarak hizalarında cösterilen gün ve saatlerde kapalı zarf usulile Erzurumda 10 uncu İsletme Müdürlüğünce satm alınacaktlr. Muame Muameleli lesia İsteklüerin muvakkat teminatlarile kanunun tayin ettiği vesikalarlnl ve , 22,50 1933 %5 Erganl tekljflerini mezkur günlerde ihale saatlerinden bir saat evveline kadar komis, 19,35 1938 %5 İkramiyell yon baskanlığlna vermeleri lâzlmdlr. , 19,50 %ö Milll Müdalaa Şartnameîer paraslz olarak Erzurumda 10 uncu İşletme Müdürlügünden %7 MUU Müdafaa I t 19,74 r 19,10 Kars, Sarlkamlş ve Erzincan İstasyonlanndan tedarik edilir. (4940) %7 Miill MUdalaa II , 19 36 Sıvas Erzurum 1 Miktarl Muham. Muvak. İhale gün İhzar ve teslim Balastın Sıvas • Erzurum 27 , 19,49 ve saati bedeli teminatl M3 mahalli cinsi r 19,57 1941 Demlryolu 1 Lira Lira * 19,11 1941 Demiryohı 2 1500 18/5/944 Erzurum . Erzincan ara5000 20 000 Toplama ve , 20,14 1941 Demıryota 3 saat 15 klrma balast sında Km. 983 den temin %1& Ttlrfc borcu , 18, edilecek ve idarenin , 30, Izmir . Torball şoseslnln 3 + 450 9 + 250 nci kilometreleri araslnda Anadoln D.Ydu %60 gösterecegl mahalde ve 1 5800 metrelik şose esaslı taaıiri işi 63099 lira 65 kuruş keşif bedeli ve mütehavvil Anadoln tafavfll 111 , 53, hat kenannda tesüm Anadolu MO. Seru , 4 7 , fiat esasl üzerinden 6/5/944 gününden itibaren 20 gün müddetle ve kapalı zarf edilecektir , 140, usuüle eksiltmeye konulmuştur. Merkez Bankaa 25 000 1875 18/5/944 5000 Ocaktan çl Sarıkamlş Kars araslnT. 1? Baafcaa nama . 13,65 Eksiltme 26/5/944 cuma günü Izmir Vilâyeti Daiml Encümeninde saat katma balast da Km. 47 dekd ocaksaat 15,30 14,25 16 da yapılacaktır. Muvakkat temlnat miktarı 4405 liradlr. f T. t? Baniaa Hftm. lardan çlkarllacak ve r 10,25 Aslan Çlmento Bu ise aid kegif evrakı, mukavele projesi ve eksiltme şartnamesi İzmir, idarenin göstereceği maŞark Deglrmenleri *5 Ankara, İstanbul Nafia Müdürlüklerinde tetklk olunabilir. halde hat kenarlnda testttöıad degirmencflik , 30,50 İstekliler 2490 sayıll kanunun hükümlerine tevfikan hazlrüyacaklarl mulim edilecektir. vakkat teminatl ve eksiltme gününden 3 gün evvel 40000 lirallk şose tamir BORSA HAKİCİ ALTTN FİATI 5000 25 000 1875 18/5/944 Ocaktan çlKars Kızılçakçak araişinl muvaffaklvetle başardlklannl gösterir evrakla İzmir Vilâyet makamlna Evvelfcl DünfcU müracaatle alacaklarl ehliyet vesikasl ve 944 ylll Ticaret Odasl vesikaslnı muhsaat 16 da karma balast slnda Km. 88 den çlka41,90 4150 rllacak ve idarenin gösReşadlys evi kapalı zarflarınl eksiltmenin yapllacagı muayyen gün ve saatten bir saat tereceği mahalde ve hat 5,75 5,71 ivvel Encümen Reisliğine tevdi ile makbuz alacaklardlr. Külçe altın gramı K kenarında teslim edile200 200 Mecidiye Postada vaki gecikmeler kabul edilmez. 107) cektir. Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları ANONİM SOSYETESİNDEN: müracaatleri Paşabahçe Pen'ere Camı Fabrikamlz için Dört Cam Kesici Usta Almacaktır. İsteklilerin Galata Perşembepazarl İş hanlndakî Büromuza •İ^^^M^^^M^H^Bİ ilân ounur. Esaslı Şose Tamiri Yapfırıiacak Izmir Vilâyeti Daimî Encümeninden: Devlet Demiryolları Ankara 2 ci İşletme Komiyonundan: (Kömiir Boşaltma ve Yükleme İşleri) Aşağıda isimleri vazlll lokomotif depolanna 1 haziran 944 tarihinden 31 mayıs 945 tarihine kadar gelecek maden kömürlerinin vagonlardan boşaltılması ve makinelere yüklenmesi işleri kapalı zarf usulile eksiltmeye çlkarllmlştlr. Kömürlerin miktarfle muhammen bedel ve muvakkat teminatlarl, ihale gün ve saatleri hizalarında gösterilmiştir. Eksiltme Ankara İstasyonunda 2 nci Işletme Müdürlüğü binasında toplanacak komisvonda yapılacaktır. İsteklilerin kanunî vesikalarile muvakkat teminatlarını ve tekliflerini havi zarflarını eksiltme saatlerinden bir saat evveline kadar Komisyona vermeleri lâzımdır. Ankara deposunun (375), Çankırlnln (160), Karabükün (314) ve Çatalağzlnln (137) kuruş bedel mukabiLİnde sartnameleri Ankarada İdare veznesinden satllmaktadlr. (50<î5) Kömür Beher ton İçin Muvakkat İhale gün miktan muhammen bedel teminatl ve saatleri Ton Boşaltma Yükleme Lira K. Kr. Kr. 23'5'944 4993,25 27,60 79,35 Ankara deposu 70000 Sah saat 16 Çanklrı deposu 35000 23,95 67,07 2389,28 24/5/944 Carşamba saat 16 25/5/944 Persembe saat 16 25/5/944 Perşembe saat 16.30 Bulana mükâfat Mayısın altısıada Haydarpaga. İbrahimağa çeşmesl civannda resml eyra&ia bir de kapalı zarf kaybettim. Bulanm Selimiye, Kışla caddesi 6 num.arada yarbay Saik'a teslimi rica CAMLI KULUBUNDEN Kulübümüzün senelik kongresi 27 mayls 1944 tarihine musadif cumartesi günü saat 15 te Taksim Sıraservilerde kulüb lokalinde yapl. lacağindan aza arkadaşlarinuzın o gün kulübde hazlr bulunmalarl rica olunur. RUZNAME : 1 İdare heveti raporu. 2 Yeni idare heyeti seçimî. Erznrum Lisesinden Yefişenler Cemiyeiinden: "BASAK Türkiye GECESİ» ı Dr. Şükrü Mehmet % ( S E B B A N ) I Gureba hastanea CILD ve ZÜSI REVÎ hastaüklarl sablk hekinu I Her eün saat 2.6 kadar tstiklâl I Cad. Ankara Apt. 99 Tel: 40916 • £ 9/3/944 tarihinde yapllacağl bildiriUp tehir edilen (Başak Gecesi) 12/5/ 944 cuma günü saat 21 de Taksim Belediye Gazinosu salonlsrmda yapılacağı ilân olunur. (Eski davetiyeler muteberdir.) Karabük deposu 40000 27J5O 79,35 3208,50 Satıhk Yatak Odası Sandal Bedesteni Belediye Mezad idaresinde teşhir edilmekte olan Baker mamulâtı bir vatak odasl taklmı, bu persembe günü saat 1,30 da satılacaktır. Muhammen klymeti 1200 liradır. Demir ve Çelik Fabrikaları Müessesesinden: Çatalağa deposu 30000 23,95 67,07 2047,95 VE DİS ÎLÂCl ÜROLOG . OPERATÖR ^ ^ isfanbnl Dosya No. 51217/513 Defterdarlığından: C İ N S İ Kıymeti Teminatl Mecidiyeköy ünde Dikilitas mahallesinde 1 pafta, 3 ada, 14 parsel No.ll 267,50 M2 arsa (Üstünde bina var) 160,50 13 Mecidiyeköyünde Dikilitas mahallesinin 2 nci Ayazma çikmazl sokağlnda 5 pafta, 42 ada, 45 parsel No.ll 27.50 M2 arsa (Üstünde bina var) 11 Mecidiyeköyünde Dikiltaş mahallesinin 2 nci Ayazma clkmazı sokağlnda 5 pafta, 2 ada, 44 parsel No.ll 35 M2 arsa (Üstünde bina var) 14 Sarıyerde Büyükdere mahallesinin Dereiçi sokağlnda eski 62 yeni 60 kapl No.ll 40 M2 arsa. 40 4 I Dr. M. Ali TEZSEZERI İdrar Tollan ve Tenasül I Hastahkları Miitehasslsı I Cağaloğlu Eczanesi yanlnda I No. 30 K. 3. Tel: 21614. ^m* ZAYİ Nüfus cüzdarunn zayi ettim. Yenısini çıkardığımdan eskisinin hütmü yoktur. Bandırma Kayacıkten Mehmed Oğ. Emin 331 Sahib ve Başmnharriri TODO» Nad. AHALIOGLD 51217 946 Küreden İneboluya 4000 ton pirit cevheri nakl°Dtirilecektir. Nakliyata haziran 1944 te başlanacak ve ayda asgarî 800 ton nakledıîecektir. Bu ise istekli olanların pazarlık yapmak üzere 2000 liralık muvakkat teminatlarile birlikte 22/5 '944 pazartesi günü saat 15 te müessese T mizde hazır bu'unmaları lüzrumu ilân olunur. Bu hususta hazırlanan şartname ve mukavele proiesi İstanbulda Sümerbank Satınalma Müdürlüğünde, Ankarada Süm°rbank UınumMüdürlüğü nezdinde İrtibat memurluğumuzda ve ZonguHakta acenta Zıhni nezdinde irtibat memurluğumuzda ve Karabükte müfissesemizde cörülebilir. (5145) Eczacı Kalfası Aramyor İşletme ecaanesi için tecrübeli bir eczacı kalfaslna ihtiyacyardlr. Tahblerin ERGANİ BAKIRI T. A. Ş. İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ MADEN adresine müracaatleri İlân olunur. m 51217/935 Deıtiz mcıförü aranıvor 26 ilâ 40 beygir 1000 ilâ 1500 devirli 2 ilâ 4 silindirli elektrikle marj otomatıkli tam veya yarlm Dizel deniz motörü, veya bu evsafa muadil deniz benzin motörü acele aranlyor Posta kutusu 1002 ye müracaat^ Devlet Orman İşletmesi Devrek Revir Amirliğinden : Cinsi Çam tomruğu Aded 103 M3 D3 42 123 Muh. Bedel Muv. Teminat Lira K. Lira K. 44 00 139 00 Deposu Belengölcük rampası 55100/3004 £7m«mî neşriyatı Idare oden Yazı fj/er» Müdürü: BÎKMET MflVİF ÜLGEN Cumhuriyel Matbaası Yukarlda yazılı gayrimenkuner açık arttırma ile satlşa çlkanlmlş İse de / talib zuhur etmediğınden 28 4<'944 tarihinden itibaren bir ay içinde pazarllğa bırakllmlştlr. İsteklilerin muvakkat teminat makbuzlarl ve nüfus hüviyet cüzdanlarile birlikte 24'5'944 tarihinden itibaren 28/5/944 tarihine ve haftanm pazartesî, carşamba ve cuma günleri saat 14 ten 17 ye kadar Millî Eralâk Müdürlü?ünc> müracaatleri. (5649) İstanbul Orman Çevirge Müdürliiğünden: Fenerde Kırjanti deposunda Mustâfa Kaptan yedlnde 240 lira muhammen berieii oîan 75 kental meşe odunu 22/5/944 tarihine rastîı. yan pazartesi günü saat 15 te Unkapanmda Eminönü Orman Bölge f şefligi binasında satılacrğından alıcılarm mezkur saa .ten evvel 18 lira teminatl yatırmaJaıı. İ5295) Meşe » 368 192 168 56 00 706 41 > Kovln » 296 577 30 00 138 311 80 1 Vukanoa cins, miktar ve bulunduğu yer yazılı tomruklar hizalarında gösterilen muhammen bedeller üzerinden açık arttırmıya konuîmuştur. 2 Aıttırma 15/5/944 pazartesi günü saat 14 te yapılacaktır. 3 Bu cinslerden her hangi biri için teminat kabul edilir. 4 Şartname Umum Müdürlükte, Revirimiade. 7onguldak Bölge Şefliğinde görülebilir. İ İsteklileıin muayyen günde Bevirimize müracaatleri. .(5167)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog