Bugünden 1930'a 5,439,041 adet makaleKatalog


«
»

9 Mtyis 1944 CUMHURIYET Sıvastopol Baştarafı 1 tnci sahı]ede mevzüerini hücumla almaga bajlanuslardır. tkl gün devam eden siddetli mu. harebeler neticesinde lat'alannuz düşskiden bizde bir «BafaıâU» Baştamfı 1 tnct saMJede I Nlhayet Türkiyenin smırları içindek: manın mukavemetini kırmışlar ve Sıvas. dışmda. cen düsmanlarile terbijesi vardı. Bu, muaeşret çevlrtmek millet birliğine katllmak isteyen bütün topoi müdafaa çevresinin boyunca düş için ikinci bir belâ ısmarlansa tslâm Türklere yillar yılı kapılarınuzı açmis âdabı, konuşma âdabı Te çaman hatlarını delmi^ler ve betonarmı ittihadçılığı ham hayalinin yeıine tu bulunuyoruz. hşma âdabından mürekkeb bir mannu müdafaa tesislerini zaptetmişlerdir. AHı rancılık ütopyasını getirmekten âlâsı Bu sımrlar dlşlndakiler İçin de kendi me idi. Şimdi artık tarihe kanşnuş olan kilomatre kadar ilerliyen kıf alannuz Sı bulunamaz. Kuvayı Milliye birliğini beğendikleri devlet içinde ve kendi di bn terbiyenin mübalâSah neıaketten n ngflhlerle Amerikalılann, son harvastopola hâüm ve müstahkem tepeler: bozmak istiyenlerin. bir vakitler nasıl ledikleri rejim altlnda mes'ud yaşama, öröbnüş bir nescl vardı. Şark oltalar içinde, bilhassa bava harbinl el« geçirmişlerdir. Rumeliciler ve Anadolucular fitnesi larlnl dflemekten gayri düşündü°ümü dum bittim nez«ket meclubu, qenket Baştarafı 1 tnci sahijede olurursa yekunu yedi milyonu buluşiddetlendlrdikleri, »anayi merkesleamatörü oldnğn için o xaman bize batEle geçirUeîi mevkiler şunlardır: Uya çıkarmağa çalıştıklaruu unutmami yoktur. rtni, istihsal kaynaklannı ve mnvasala letme idareslne, muvazenei tımumlye yor. Bundan başka Devlet bütçesinden bilovka, Mikenzivoyl, Gort istasvonu, şızdır. Oyun yürüyebil?eydi Mustefa Türk gençliğine türkçülük ve turan. mıyan bn terbiye, sadeli&ine diyeliın de l i l milyon lirallk yardltn yapllmak. (ebekelerini dunnadan bombaladıklar den lki milyon llra verillyor, İnkermanm civannda bulunan Mavak. Kemali tasflye etmekten işe başlıyacak clık cereyanlannı aslını faslını. yaban alışmış olan parblının tanafma (tderı tadlr. Orman İşletmesl önümüzdeki y j göae çarpıyor. Son günlerde Berün sırtBu dar zamannmlzda böyle yardimlarin Kıt'alanmıs ayni zamanda sahllde tık. Daha sonra mahaHI aynşıkfilılc fe cıugın ve tehlikelerini apaçı* anlatmak hatta garb terbiycsi almış olanlarca mütekmil memlekette teşliilâtinı kuracakurta birkaç kere bombalandJktan. ba? aleyhlndeylm. tlr İdarenin blr gelirl ve umuınî vari. Sakkumaya, Gorovka, Geitani, Karas sadı uyandınlmak lstenmişti. Cumhuri lâzımdır. Bizler gibi, memleketimiz is raflik sayılırdı... ka Fransadaki duniryoUarile mlihimmat Orman muhafaza teşkllâtına gellnce: datl varken Devlet bütçesinden yardım Kayabaşl da zaptetmişlerdir. Bundan yet Halk Partisinin programmda vata lerini yakından taki'o eden dostlarımız Ne sayılırsa sayılsın «Babı&ll» terbi. depolan, Ben havıasımn münakale sls Bu teşkilâtla ormanlarta muhafaza eyesinin başlıca vasfı kendini küçük jorgörrnesi doğru değildir. Kerestenin rr.etre sonra kLt'alarımız Sıvastopol çehrinin nı, Türkü, 1ürkçülüğü tarif etmekle ve düşmanlarımız da bil'rler ki. Büyü temi. daha başka bölgelerdeki sanayi dlldiğlne kail değillm. Tahribat ve sulmikâbınl elli liradan satsa ylrnıl beş yakınlarında muharebelere ba§lamı?lar ve milletçilik ve memleketcililc esaslarını Millet Meclisi TürHyesinde birlik ve mek Te eöstcrmekti merkeıleri, bilhassa Bükreşle Rumanya Istlmal eskislnden fazladir. Çünkü or. milyon eder. Bu da güçük bir şey de dır. Partiye, millete ve devlete mal etmek'e barış gayelerini tehdid edecefc hiç bir «Költniz, bendeniz »e kulnnoz» Mrinnın petrol kaynaklan çok afcır darbele manları ellerlne verdiğimiz adamlar ğildir bu tehlikeleri önledik. Herkeii kendin tahrik muvaffak olamaz. Bu. bin mas. ci müfred şahsmm deği^miyen «ekillert Alman tebüği re nğramış, Almanyanın Italya ve Ma~ mecburî askerllklerlnl yapsn klmselerBerlin 8 (a.a.) Alman orduları baş den, hepimizi birbtrinden şüphelendir keye bürünerek bazı saf ruhları bir idt Mnhatab dainu «zatıali, zatısami, Konıma teşkilâtl için dört miîyon lir a caristandaki üslerl Te muvasalası da dlr. Bunlarin mes'uliyet derecelerini siz mek, bütün yurdu yok yanm kan, yos müddet bulandırmak istidadı gösterse zatıdevlet» gibi yükseklerde İdi. Buna ayrılıyor. Bu para ile 60100 Hra aylıkll kumandanlığının tebligi: ayni darbelerden korunamamıs ve böy takdir edln. Ormanlar, muvazzaf ve Düşman Sıvastopol önünde şiddetü dörtte bir kan, yok bütün kan veya karı bile halkın ve gencli^in akıl sağlığı kendinl hakir görmckten ziyade kar?ı4166 memur bulmak imkânı vardır. lece Müttefiklertn hava akuılan son mes'ul bekçilere verilmelidir. bir topçu ateşile desteklenen mühim şık ve bozuk kan diye eski paroalanma maske altmı görmekte gecikmez. Ada sındakinl yükseltmek minası daha yakıGalib Bahtiyar (İstanbul) Orman. derece şUmnlItt TB her bakımdan çok Emln Aslan Tokad (Denizll) As laranlzdan tam istifade cdi!ebil.nesl için kuvvetlerle dün de bir hücum yamruş lara rahmet okutan bir kan davası icm mm zayıf damarlanm bulmak için ne şık alırdı. O zamanın nazik adann. kargiddetH blr mahiyet almıstır. ker! korunma teşkllâtınm, muhafaza bu gîdişe göre daha klrk sene lâzmdlr. tor. Düşman çetin savaşlan müteakıb de yuvarlamak için, yedi kuyruklu ırkçi yoklamalar yapılır, biliriz. Ancak Türk şısmdakinin ancak «hakipay» t yanl mUletinin yoğurdu üfliyerek yemesinin ayak türabı idi. Mnhabbet «efis nnnı» İngilterenin hava müsteşan Mr. Bal hususunda. yapllan masrafa mukabll Şijntîî ormanlara hiç dokur.durulmuyor. cenub kesiminde bir gedik açmaga mu lık yalanım icsd ettller. sebebleri vardır. fnr, hava bombardnnanlannın bu |U kendlsinden beklenilen randlmanl ver. Hlç olmazsa kömürcülük ve sepetcilik vaffak olmuş, kıt'alanmız Ise jimal keIrkcılar taklml Avrupa klt'asmı he. fibi paba biçilmez Istiarelerle Ifade *dU mnlü kazanmasma bakarak Avrnpayı is n:ediğlne kanlim. Orman idaresi kendi gibi küçük ormanclhk 'an'atlarmin ic siminde düşmanın bütün taarruzlarm: geTonyaları altlna almak isteJİkleri Türk gencligi gccmişin kanh hatalan Iir, en ncuz ve samimi sevgl «cifer kö. varidatlle kendislni idare eder fcir hale rssina müsaade etmeüdir. tna hareketinln başlamış oldnSnnu söyzarr.an, artık «tabilik» ruhu yaratllmak nı tekrarîamaîc değil, bu hr.taların bir şesi» ile ölçülürdu. Bn tarzda münasepüskürtmüşlerdir. getirilmelidir. Saym Vekilin tatmlnkâr lemlş ve bn akınların, büyük muharebeBundan sonra Şevket Raşid Hatiboğîu Mühim miktarda düşman savaş uçalc İçin blze de aşllanmak istenen bu fikir, daha tekrarlanmasına fırsat Termiyecek betlerl, başka dile çevirip gülünç gösbeyanatta bulunmasınl rica ederira. lerdekl topcn atışUnna denk oldngunn kürsüye gelerei izahat vermiştir. Orman lannın yapmış oldugu taarruz esnaanda şark seferi başladlktan soira Turanciîlk şartlan kuvvetlandirmek ve tamamlamak teren ve görenlerin, hattâ benim «ibi o İlısan Yalçln (Elaziğ) Orman işlet. bütçesi hakkındaki müzaksre kâfi gö 130 Savyet uçağı düşürülmüştür. anlatmıştır. tahrikile tamamlanmıştlr. Yalmz bir k.ç için yetişiyor. Türk gencliği, bu vutanm terbiyeden blr parça nasib almıj oldngn meslnln varldat bütçeslndo beş milyon rüknüş ve aynen kabul ediierek, toplan. tngilterede bn noktai nazarın mnnmlRumanyada Sereth'in batısında tank son harbde böyle ham hayailer için b'.r katı ve çetin hakikatleri içinde ve yara halde oonnla alay eâenlerin bütün bu llra tarife bedel var. İdare, beher met tıya son veriîmiştir. yetle kabul edilmekte olduguna daha boınbacılan, çetin savaglardan sonra kaç devletlik toprak, bir kaç nesillıte h bağrından kopmuş olduitu bu halka tehziüeHne, hattâ bazaa inkâr edilemire mlkâb kereste İçln on beş ]ira da Meclis çarşamba günü saat 15 te topönce de işaret etmiştlk. Fakat bn noktai masraf parasl almaktadır. Bunlar hesab mühim bir tepeyi Işgal etmişlerdir. D'jş kan kaybeden Türkler, bu oyuna gel kallnrtdırmak ve kurtarmak için vetişi yecek kadar yomcn olmasına rağmen ba lanacaktlr. nasarm 1leri siirülmesinden maksad. ismanın 15 tankı ile 41 topu yok edilmiş mediler. Hiç bir zaman gelmiyecekler yor. Tütic gencliği yalnız bu msksad i terbiye, Bihayet bir terbiye idi. Bir mudir. Çünkü onlar iurtaılcllarl Atatür. çin yaşamak ve gereicirse sade bu u^ur. aşeret di£ipUni idi ve topyekfin bir saygı tflanın, yalnu hava knvretlerile vapıtir. kün daima kurtarıcl kalan öğüdlerini da. ölmek içln yetlşiyor. lacaguu söylemek değildlr. Belki bn aDüşmandan bîr çok esir alınmıstıp. ifadesi idi. O, devrini yaşadı, hüknıüni» kmlarm, topçn ateşlle yapüan Ihzari Prut gölü İle Moldavya arasında 26 hatırlamaktadırlar: Irkçılıi ve Turancüık anayasa pren sürdü, geldi geçtL. . «Biz büyük hayaller peçinde koşan, safhayı başardığını, düşman knvvetlerinisanda başlamış olan tedafüi muiare BastaraU 1 tnci tahtfede siplerinin zıddıdıriar. Irk.çı ve Turanö Bııgün eskiden karşısındalUni yükseltyapacağlmız şeykri yapar gibi görünen n* bnyük himaye vasıtalarından mah manda Tours'dekl tesislere ve Orleanbe, muvakkaten sona ermiştir. Cumlıuriyet Halk Partisinden olamez. mek için kendini alçaltenlar, küçültenler sahtekâr insanlardan değiliz. Büyük ve mm etti&inl, böylece kara harekâtmın sın 50 kilometre uzağmda bulunan SaHattı harbe 20 piyade tümenile birçok Baştarafı 1 inci sahifede iank tümenl sokmuş olan bol$evikler ta hayalî şeyleri yapıradn.ı yapmlş gîbi Irkçılık ve Turancılık milll birli&in ve yerine şimdi kendfaU rükseltmek içln nmvaffakiyetle bajarılmasına zemln ha orls'dekl muhimmat depolanna da ta~ ve Babaeskili Mustafa da İkinci İlân rafından gedik açılmai için girjşîlmlş görünmek yüzüuden bütün dünyanın hu Türkiye emniyetinin tehlikesidirler. Eiz karşısandakini küçülttnete, alcaltma^s nrladıgını anlatmaktır. arnız etmlşlerdir. Türkiye Türkçüsü ve Türkiye istijdâlci bnkanlara raslıyornz. BnnUnn birbirl edildi. Bunun üzerine Parti müfettişi bulunan teşebbüs, Alman ve Rumen strmetinl, gartzini, Knini bu memleke siyiz. Normandia'daki askerl hedeflere de hakkında knllandı£ı en ha/if vasıf «al. Fakat hava knvvetlerinin mnvaffa. Cemil Tüzümen pehlivanlanmızl Par. İn ve bu milletin üzerine cclbederek, kıyetl bn kadarla da kalmıyor. Çünkii hücum edilmiştir. Iıeverkusen'e karsı da ti adlna kutladlktan sonra Parünin bü kuvvetlerinin inadlı ve çetin savaş!ann böyle yapmadlğlmlz, Sag veya sol anayasa prensipleri niza çak» söcndür. Gerci btthranlı laautn. yaparnadlğımız bn muvaffakryet, düşman kuvretlerini, bir tasrruz yapılmış ve dilşman sulanna tün genclik ve spor harpkstlerini Qİdu dan sonra akim bıraktırümıştır. Bu makssdlar peşirde koşîrak düşmanla mına hıyanet eden fikirleri açikca. red larda maişetten moaşerete kadar her kuvvetleri Alman ve Rumen nçaklan asrmuzın en mühim himaye vasıtasın maylnler dökülmüştür. ğu gibi güreşi de himaye ettiğini ve bu nmızın sayısını ve tasyikıru artırmaktan dedeum. Bunlan suç büerek takîb e şer ckrir» in tcsiri altuıda kalır. Kahr Bugün gündüzin, Ameırftan bomba u uğurda hiç blr fedakârlıkcan çekinme. genlş ölçüde desteklemistir. dan mahrnm etmekle beraber muvasala aa geçelim. Haddimizi bilelkn. Biz ha denlerin hakkmdan kanun gelir. Paka; s n ı bnndan birbiriıniıi alcaMmak ı a . gebekelerinl de tahrib etmekle düsman çaUan yeniden Berline hücum etmislor diğir.i söyliyerek büyTİklerimlzi saygl yat ve İstiklâl İstiyen milletiz. Yalnlz hlç olmazsa, evlâdlanmız ve kücük kar rnreü do»ar mı? hareketlerinl felee ngratmakta Te istih dir. Ahnan başşehrl dün gece de İngliz ile andl ve Parünin beş derece üzerine Bilhassa münevver dedîfinıic smıf Iancak onun için hayitirolzı ibzsl e deslorimia, hileye ve oyuna kurban p t . ] aal kaynaklarını yıkmakla bn kuvvetle uçakları taralmdan 'bombalatraııştı. Ber birinci ve ikincilere armağan olarak deriz.» ;inde chempa» smı dnşürmck için akla meder. Un ttaerine yapüan bugünkü atona 2000 görderdiği on tane kıymetli saati verdi. rin 'bealenmesine mani ohnaktadır. gayretler sarfedenleri KsrfeyoSon akmlar sırasında Rumanyamm Jcadar bomba ve av uçagı iştirak etmlş 1944 Klrkpinarl da boylece kapanmjş rnz. Birbirimize karşı bn derece hasun Baftaraft 1 lnci saht/ede oldu. petrol sahasma fazla ehemmlyet veril. tir. oimammn sebebl anlzşıhr şpy dcgildkr, apılacak müzakerelerde bizzat bulun. Baştarafı l inci sahifede mesinin sebeblerinden biri de bndur. Balkarlara karşı bir raarmz Ba$ta.Tajı 1 inct sahifedc Ne sayıea, ne saygı, bilgi Te gŞrgttce ço. Kadri OGUZ mak üzere cumartesi günü jehrimize düklerile ayrıca ilân edilecektir. korunacağı hakiında Atlanük bevanna gtonsanaeak kıdarn. Mflttefikler son hatta İçinde bn bglhazırlığı m ı ? elecektir. r 2 Birinci tecrübede ısıklarını «ön mesinde bir kayıd yoktur. Gerek harb teyi birkac defa bombalamışlar ve Al Londra 8 (a.a)Britano\ a ajansının asEpey ramandır dosUoklanmtz. blrer Şirketi Hayriye meclisi idare reisi ürmiyen veya gayri n'zamî harekette esnasında, gerek harbden sonra naziliğe alışkmlıktan ibaret oldngn için yar, a*. manyayı bn petrol kaynaklarmm veri :ert muharrtrine göre Londra müsahidon defa Ankarada Münakalât Vekâle bulunanlar hakkında kanunl takıbata kar|i ne gibi mücadele tedbirleri almaca. mlnden mahrnm etmek lstemişlerdir. lerl, Müfctefiklerin Avrupa kjt'asının baçöıetrneden alabildiğine birblrhnizi Berlin 8 (TP.) Müttefiklerin taraf. ti ile yaptığı temaslarda kömür ve her ğı hususunda da hiç bir şey düsünül hırpalıyons. Harab etmek isteditfml» Rnmanyaıun Ploesti knynlan harbin ük zı noktalarina çıkarmalar yapmalan lh sızlara karşı yaptıkları tazyikın son ürlü malzemenin pahalüaşması ve harb evessül olmuştur. ilk hedefi ynrdda5unmn gtret rt mnkad. •enesinde 4,500,000 ton petrol verdiğl imall karşisındaü AJman endiselerl inkişafından bahseden Alman hariciya 3 Saym halkıtmnn. pasif korun memiştir. aşmdanberi şirket bilet ücretlerine Moskova ve Tahran konferanslan bu lesatı oluyor. halde, tngili* kaynaklarma göre, bom bilhassa doğu Aidenlz ve Balkanlar ü sözcüsü Türkiye hakkında junları söy apılan zammm ancık yüzde 15 olması ma esaslarını ihtiva eden ve evvelce bardnnanlar bn Terhnl dörtte blre in. zerinde toplandıgmı müşahede etınekte. lemiştir; arşısında şirketin daha fazla faaliyete ilân edilen korunma tedbirlerine bir meselelerde Atlantik beyannamesinden Eskiden «Babı&li» terblyesi diye betkl dirmlş ye bnradaki en büyük tasfiyeha dirler. evamma imkân olmadığını belirterek kat daha önem vermelerini rica ede. daba sarüı esaslar konuknasını safla i n » müraî bir terbiye vardı. Onnnla «Türkiye hakkında Alman salâhiyetmıstır. Bununla beraber bu konferans alay edenlerden bir kunu «imdi onnn neier tamamlle harab olmuşinr. Onnn ilt ücretlerine yaramyapüması. yahud im. Görünüşe göre Alman başkumandan li makammda müzakereler hatta niha. larda da bu mühim meeeleler bütün şu atn aksine bir yol tatmnş, gldiyor. lçln A'man hava knvvetleri, bn ınahnı. Iı&ı, Ploesti petrol sahasının tnpilia u yetini müteakıb da devam etmişür. Bu rim verilmesi, ksbil olmadığı takdir. mulü ile tetük edilmis değüdir. Bu nok Alçak» lık birbirimizde buldnSumuı mlyetl erjeç hissedecek ve bn mahrn ça'slan tarafmdan bombalanmasmı, A münasebetle bir çck hususlar düşü. e şirketin satın almmasını teklif et. Acı bir ölüm taların sür'atle değişen milletlerarası gündelik» Irtifa oldu. Eskinin «zatıâli, mryet hn knrveüerl felce nğTataeaktır. miştir. tnertkaJılann Rumanyadald demlryol nülraüs ve etraflı tedkik edilmiştir. Posta Telgraf Levazım ve Mebani durumla münasebetl olduftu aslkârdır. Münakaiât VekSiet!. hayat pahalılığıHava knvvetlerinln taamulan şiddet hedeflerlrve taarrua etmelerlnl, d.ofru tzateanıt «atıderlet» 1 yerine şhndi bnMüdürlüğünden emekli AtlantDc beyannameslnde, dört büytlk nn kullanjyoroz. Şaka, ciddî, Km veya a tesir ettiği için zamma ve prim ver. Iendikç* tahribatın arttıgı mnhakkak talyada bayük pe&ara barajnun tahrib NECATİ AKALİN devletin, Mıhver devletieri kaudsız meğe Imkân görememeMedir. Bu vari. obnakla beraber, bn taamızların aşıl ıca edilmesinl ve Müttefiklerle Isbirliâl yartih sadedmde. Galatasarayh dostum et karşısmda en yakın ihtlmal olarak dün sabah âni olarak Kanlıcadaki yalı. şartsaz teslim oluncıya kadar savasa de Nepib Şahin> in dediH gibi «alçak» ke yeyi, yanl zaferi kazanacağı hakkında pan Vugoslav çetelerinin Adriyatlk açıırketin satın alınması kalmaktadır. ıında Allahın rahmetine kavuşmuçtur. vam edecekleri tasrih edilmigtir. Bu, imesi hakaret nırsnnm ifadede ftria bir kanaat beslenmedi&i de göıe çarp ğındoki etratejik adaları içgal etmeleriStockhobn 8 (EP.) Almanyaya ih. 3u hususta henüz kati bir ksrar veril enazesi bugün 12,30 da îkametgShm kayıdsız, şartsız olma meselesi mutlak bir lıaîınca, sanırnn birbirimiıe: maktadır. Bn yüzden dünkü Daily To nl utnuml blr stratejlk plftna uyularak rac edilecek bilyeli yatak'.ar meselesî miş değüdir. Bununla beraber haziran. ;an kaldırılarak namazı Kanlıca ca. kaMe olarak, körükörüne tatb:k edillegraph başyazısmda çu söılerl soylü yapılıaış hareketler «aymaktadır. Çuknr, hendek. knyn, uçnrnm! gibi hakkında İsveç hükumetüe müzakere an evvel bu hususta kart bir neticeye miinde kılındıktan soara ebedl medfe memek lâzımdır. Nıtekiın.Sovyetler Birync: «Hara taarrnzunnn genlşlemesile Alman kayn&klarmdan verilen haber lerde bulunmak üzere Amerika hüku:eminden aşafı vasıflar tnllanınaja baçarılabilecek ve bu takdirds Denizyol nine gömülecektir. hükumetl Hnlandiyaya barıs sartgerçekleşen nokta, düşmamn , hayat! lere göre Müttefiklerin İtalyaya mühim meti taraflndan gönderilen husus! muişletmesi Bofaz vapurlannı da iş Aziz ölüye AUahtan rahmet dileriz. lannı bildirdiği ramaa, kayıdsıs ve sartnoktalar tiıerlnde mtidafaa harbinl ka taiviyeler g^ndermeleri bu plânm çer. rahhas Stanton Griffis Stockholm'e muHer *ey gibi irtifa meseleci de «feaetecektir. sız teslim olmak gibi bir talebde bulun**» bule mecbur edilmesidir. Bundan böyle çevesı dahüine glrmlştir. fî» dir. «Babıâli» terbiyesi, karşısradakl. vasalat etmiştir. Refakatinde bir hukuk mamıştır. Müttefik nava knvretleri durmadan ?ayMoskova urar ediyor Haîeb fevkalâde 'sumandanı merhum Atlantflc beyannamesl prensiplerinin ni TiikseUmek için kendinl alçaltırtJu. retinl artlıracak Te bufruvvetlerinbaşa Moskova 8 (a.a.) «Harb ve işçi» müşaviri de bulunmaktadlr. Griffis ga. «Arştn mal alan» Opereti Bekir paşa refikası ve Millt Müdafaa ıslahı için etraflı murakabelere giri$mek itmdl bir kısım «münevver» kendinl zetecilere vazifesi hakkında demtçte Gösterilen umumî arzu üzerine «Arjm racağı 1; de belki daha pabalıya mal o mecmuaBi, baçyazosmda <Almanlarnı yükselteıek için karşısmdakinl alcaltıbulunmaktan imtina etmiştir. Amerika. ılal Alan> opereti ayın 16 sında Şehir Vekâleti fen ve san'at dairesinden e gerektir.» r lacaktır. Netice, füphe götttrmlyecek bb bütün ümldlerl düşmanlarının işliyecekor« . ll nurahhas bugünden İtibaren müza Tiyatrosu kcroedi kısmmda tekrer ssh mekll albay Necip Atamer ve Ferid Ayni gazete, harbden sonra para ismahiyettedir. Fakat yalnız hara bom lerl büyük hatalaxdadır> dlye yazdıktan Atamerin anneleri Bayan Tnhafı şn ki khnsenin boyn deti$ti»t kerelere başllyacaktlr. tikranm temin için ulusîararası bir ser. t konacaktır. Azerbîycanın tanınmıg bardunanı, laferi kasanamaı Te kati sonra şöyle devam etmektedir: yok, yalnız terbiye sevivesi deS^iyor. maye meydana getirilmesl projesi hakAYŞE ATAMER ahne müellif ve bestekârlarından «Ü. netlecyi ancak hara, denlı ve kara kuv«Alman şeîlerinin stratejUc heeablan Tunus Müttefik zafarinin yıl wyir Haclbeyli» nin eseri olan bu meş. B. FELEK dün akjam Hakkın rahmetine kavujtu. kında bir makale yazarak şflyle ''"mlşvetlerinin müşterek hareketlerl temin eçudur: Müttefikler, Avrupa karasuıın dönümü iur Türk opereti Azeri sahne san'atCenazesi bugünkü salı günü öğle na. tir: decektir. Hava knvTetleri, yol hazırlıya. batı kjyüannda uf ai bir koprübajı elda «Bugünkü iktısadî ve içtimai belirtikârları tarafından oynanacaktır. Ope mazından evvel Göztepede istısyon cad. oak, dttşmanın mnkavemet kabilivetlnt etmek maksadıle küçüii: ölçude bir itırac Washington 8 (a.a.) Harbiye Na. etle beraber ayrıca Azeıbaycanm mıllî lerden anlaşıldığına göre, birçok memdesinde (12) numaralı kBşkünden kaldılâfa nğratacak Te yalnıı kara knvvethareketl yapmakla iktifa edecekler, son zlrlığinln basm bürosu şsfi Albay Doıığ. arkı ve oyunlarma da bu müsamerede leketler, altmı başka bir vahidi kıyasl Baştarafı 1 inci sahifede rüacaktır. lerinln kazanabflecegl netlceye erişen ra, şiddeti yavaş yavaş hafifletilen bir las Jules Parmentier, şu beyanatta buer veriîmiştir. Müzik kısml on klşilik ile tcbdll etmek imkanını mılamıvacîi»** 2 Bu şekilde tarihlenmis ve dam. yola, daha fazla kolayhkla Te daha fazlunmuştur: mevsl muharebesi yapacaklardır.> )ir Azeri saz heyeti tarafmdan İdare lardır. Altın esasma dayanacak olan is alanmıs reçeteler eczanelers getirüdi. la sfir'atle erlşHmesinl temin edecektir.» «Bugün Almanlarla müttefiklerine ılunacaktır. Emekli Albay Mahmei Emin Ssro'nutı tikrar, ulusîararası ticaretin gelismedni Bu başyazmın muharrirl, Almanlann İ zaman ihtiva ettiği müstahzarın tanulâsa; hava akınlarmın glttikçe çtd kendi arzularun bir reaüte gibi telâkki karşl kazandığlmlz büyük ksra zatetL Biletler 13 mayıstan itibaren öğleden refikaları, merhum Hilâlıahmer reisi ko! avlaştırac aktır.» ııb tavsiyesine göre kııllamlması için detlenmesi dahi Miitteflklerl batj cep etmekte olduklariru kaydetükten sonra nin. Afrikanın kurtuluşunu tamamhyan onraları komedt kısmuıın gişesinde Hâmid Hasan Can'm hemşiresi, Ankara Dominyonîlar Başvekîllerinîn cabeden müddet geçmemış oldugu tak. heslnl açmaktan alıkoymıyacaktır. Har. şöyle deme&tedir: Nümune hastanesi Başhekimi Küşılü Tunus zaferinin birinci yjldönümünü satılacaktır. konferansı ırde tekrar edilemezler. bin neticeslnl, müşterek knvvetlerlrı çarÇapçının Vayınvalidesi Bayan kutluyoruz. Bu harekâtta düşmandan «İngilizlerle Amerikalılann düşmanı Lonlra 8 (LP.S.) Tımes gazetesi3 Reçetesiz satılmasına müsaado pifması tayin edecektir. NAŞIDE HAKKI SAFSO batıda yakalamak maksadıle askerî ha 250,000 esir alınmıstır. Zafer General nin siyasî muhabiri «Avrupada tatbüc e edilen yabancı memlaket mustahzarın. reketlerine sür'at, cesaret ve giddetle Montgomery'nin Romınel"i mağlub et. nun müptelâ olduğu hastalıktan kur. dflecek siyasetfce dominyonlann rolü» an her şahsa ancak bir ambalâj veri» ~ l'~' ömer R.ta DOĞRUL girişmelerl, doğudan Almanyaya hücum tiği Elâlemeyn'de başlamış ve sontejlebilir ve fazla istenildiği veya muhte. tulamıyarak dün hayata gözlerini ka. başlıklı yazısında şöyle demektedlr: etaıekte olan Kızüordu ile birUkte ha rin aylnda karaya çlkan Amerikan ve «Britanya Milletler Camlası Basvekil lif yollarla ziyade miktarda fiİLDmak padığını teessürle haber aldık, Csnazetngiliz kıt'aları tarafından tamamlan. si bugün Erenköy Etemefendi caddesi 6 leri, bu hafta bütün dünyarun karşıla çin müracaatlar yapıidıgı takdirde bu Ankarada bir adam karısıni reket etmeleri lftztmdir. numaralı haneslnden kaldırılarak ikind: şacagı bir çok iktısadî ve siyasî işleri müracaatlar reddolunur. İtalya harekaürnn bilhassa Anzdo mijtır.» «Cumhuriyet» in 21 İnci yaşlna ve kaynanajını öldürdü 4 Kanuna uygun şekilde tabibin namazı Beyazıd camünde kıhndıktan etraflı surette gözden geçireceklerdir. Nettuno çıkarmasının verdiği tecrübe basmaslnı tebrik lutfunda bulusonra Edirnekapı jehitliğindeki aile Bütün bu meselelerde, başvekiller ka.fl ismini ve diploma numarasmı basılmıj düşmanı münhasıran hava tuvveü ve mid ediyorlar, bu son kozlannı da elleAnkara 8 (Telefonla) BugOn An. nan aziz okuyucularlmızla ayni makberesine defnedileeebtir. bir karara varacak değlllerdir. KaW ka ılarak taşımıyan reçeteler eczanelerce karada Altmdağ mahaHesinde bir ci az mlitarda piyade kuvvetlerile yenmek rinden almak lâzımdır. Müttefikleriminezaket ve lutufkârllğl gösteren Merhumeye AUahlan rahmet diler. rarlar, sonra büj'ük devletlerin ve do kabul edilemez. Resmî müesseselere aid zin pîânları ne kadar sür'atle icra mevnayet olmuş bir adam kansını ve kay. mümkün olacağı suretindekl farazivelemuhterem meslekdaşlarlmlza sonken kederli ailesine taziyetterimizi su. minyon parl9,mentolannm müzakeTesîn damgalı reçete kâğıdları altmda reçenanasmı öldürmüj ve diğer bir gahfi da rin çürük oldugunu isbat etjnişür, Al kiine konulacak olursa, zafer günü o suz teşekkürlerknizi bildirlriı. eyi yazan tabibin ismi ve sicil numatı narız. den geçecektir. manlar, hâlâ zaman kazanao&ldarinı ü kadar çabuk gelecektlr.> yaralamıştır. Almanyanın yıktığı memleketlerin 5h ası açık darak gösterilmış olmalıdır. Bütün Boğazl, en ince noktalarına ve yası için usuller bulunmuştur. Pa>vt Bu şartlan haiz olmıyan reçeteler de Gaze baslyor. Kir saçlı adamın, ar ml çağırlyorsunuz? renklerine varınciya kadar, halı gibi a bu ilk adımların Stesini gören Mr. Chur kabul edilmiyecektir. ', kasUıdan acı acı hayklran sesinl, oto Evet, seni çağıriyorura. Gel bvıra: yaklarlmlzln altlna seren bir tepe!.. 5 Müstahz3rların üzerindeki Cat. mobilinin motör gürültüsünde boğarak ya!.. chill ve Mr. Eden Avrupamn şekil almaÇiçekli sırtlardan sabah rüzgârlarınin sında ve idaresinde, Britanyanın, Müt arını gösterir yazı ve etiketierin bo» rüzgâr hlzile, Fenerbâhçenin toprak Çoeuk, biraz daha şaşınyor, biraz dasesi geliyor. > yoLarını geçiyor ve Kadıköyüne doğru ha hayret ediyor. #"akat sonra, lâkayd tefiklerile birlikte, şündiye kadar oldu zulmuş, silinmis olması veya tahrif e « ilerliyor. Fakat otomobili o kadar deii omuzlarlnl yukarı kaldlrarak ellerinl Böğürtlenlerle gul dallarmm, bir sö ğundan büyük bir rol oynaması lâzım dilmesi. üstüste etiket yapijftırılmasl yasak olup suçluları hakkında Millf sürüyor, o kadar sür'atle gidiyor ki, cebinden çıkanyor. Beynz keten gömğüdün kökünü sardlğl küçük bir köşe geldigini söylemişlerdir. Korunma kanunu gereğmce takiba* geçtiği caddelerden, sokak fenerlerinin leğînin açık yakasını düzeltiyor. Otode, lslak otlarm üzerine uzanmlş bir Avrupada takib edilecek canh ve îşiSoıı kapiyan, yığın yiğm toz bulutla mobile doğru yaklaşlyor. İçin için parkadlnla, kadmın başmı, dizlerinin üs devamh bir siyaset hakünda bü rapılacaktır. rl yüksellyor. Ayni sür'atla Altlyol ağ Uyan iri yeşil gözleri var çocuğun! 6 Reçete ile verilmesi mecburl o« tünde tutan bir delikanll görüyoruztün Britanya milletler camiası zlna geliyor. Birdenbire dirsksiyonu kı Buyrun efendim diyor, ne emrediDelikanlı, parmaklannı: başını dizle nın iki noktayı nazan itibara almalan an müstahzarları reçetesiz olarak veYazan: rarak, arabaslnl Baharİye caddesine çe yorsunuz! renler veya lüzumu olmadıfı halde kadmln Esat Mahmut Karahart rinde tuttuğu saçlarında çiğlerle lslanan lazım gelmektedir: Blrincisi, deniz aşın fazla müstahzar alınmasmı mümkün viriyor. Gene sürüyor.. Biraz daha yaklaş bakaylm bana! ve parllyan dolaştırnakta dominyonlar, 1914 ve 1939 seneîerind€ kılacak surette reçste yazanlar veyai Çocuk biraz daha yaV.aşivor. Halk o «ırada, sinemalardan çikmlş. binezonun dantelleri araslndan da, dün Atla haydi arabaya diyor, gldiyo dlr. vukua gelen hâdiseîerin gösterdigi çib: hud bu ilân hükmüne muhalif hareke*' Kadm, gecenln karanlığl içinde, es yada eşine ender tesadüf edilecek kadar ruz!... evlerine dönmektedlr. Kadın, bir aralık, yorgijn başmı ağlr bütün siyasetler ve kararlar hususunda edenler hakkında hem meslek inribatlj Baharlye caddesini, göz açlp kapaya rarengiz bir ışlklajranan koyu lâciverd muhteşem bir kadln göğsü, bütün güDelikanll kendinl deli gibi otomobilin a f r kaldınycr. Çlplak kollarlnı, yarı tam bir istiçarede bulunmalıdırlar. ve hem de mevzu kanunlar hüküml gözlerini, delikanllnm gözlerine dikl zelliği ve üryanllğile meydana çıkıyor.. İçine atlyor. sl açık duran göğsüne çaprasvari i o na kadar geçtikten sonra, nefes almağa Britanyanın Avrupada müstakar v« dairesinde takibat yapılacaktır. yuyor. Altlarl çürümüş gözkapaklarmm bile vakit blrakmadan, Modaya klvrila yor. Bakiyor. Belki bir dakika bakiyor. Dtlikanlı bir anda: Kadln gaze basıyor. Otomobll, mahkurucu bir kuvvet olması hususu, valnız cak köşeye geliyor. Fakat köşeye gel Etleri kalln dudaklarını, dişlerinin a Hiiiiü... muzlanan bir klsrak gibi, gene sarsıla ağlrhğına tahammül edem'.yormuş gibi, Britanya adasmdakl kuvvetimize defıl, yarı kapalı duran iri lâciverd gözlerini mesilc beraber, frene basarak, arabayl rasına allyor, ısırlyor. Arabanin kapıDiyerek gayriihtlyarî blr adlm geri rak ilerl doğru atıllyor. Kayıb aranıyor kaldırıyor. Başmin ucunda perişan bir ayni zamanda Avrupa dışındaki nüîusu«zink» diye bir anda dtırdurmasl bir sına doğru eğiliyor. Kendisini, biraz da çekiliyor. Çocuk haykırlyor o zaman! tlyas Gözengü 8 # mıi7 üzerine de müesses otaıalıdır. ha lşlğa veriyor. oluyor.. Kadm, yalnlz arzu İle sarsılarak, inip Nereye gldiyoruz, nereye götürü halde soluyan delikanllya bakiyor. aydanberi kayıbdır. Roosevelt'm meşşn Üşüyorum diyor, üzerime bütün Bak bakaylm yüzüme delikanll di kalkan çlplak göğsünü, tekrar yinık yorsunuz beni?.. Köşedeki sokak fenerinln titrek zlyaGören varsa insamsiyasî meseleler gece çiğ yağdl. . yor, beni beğeniyor musun? gömleğile kapadAtan sojıra, kesik kesik Arkamlzdan gelenlerîn izlmizi busl altmda, kolları sıva'l, elleri, beyaz Washington 8 (a.a.) Washington'da yet namına Ankara ÇocruJt büsbütün aptallaşmlş, büsbü nefes alarak çocuğun yüzüne balnyor. Delikanll, sabaha kadar açık kalan, lamlyacağl, kimsenin bizi rahatsız edebir pantolonun ceblerine sokultnu», kıtün şaşırmıştlr. Konuşamlyor, cevab ve Şlmdi cevab ver bakaylm bana miyeceği bir yere gldiyoruz. Isslz bir üstü sarı tüylerle örtülü göğsünde, göğ umumiyetle hüküm süren kanaate göre, askerî posta 16479 vırclk sarl saçlarl plrü pınl parhyan blr sünün atesinde Isltacakrnlş gibi onu. Reis Pvoosevelt isülâ başladürtan sonra No. da Ömer Gödelikanll diyor, rüyalarında bile görme. dağın başlna götürüyoram senl!. delikanll görüyor. Henüz bıyıkları yeui remlyor.. cesaret edemiyeceğin bu güzel kadl Sana söylüyorum, ne susuyorsun, Otomobil, Modanın dîr sokaklarından hemen kollarmın altmdsn kâvrayip, dikkat nazannı gittikçe halledilmesi ik zengile haber verterlemeğe başlamlş, yirmi, yirmi İki tiza eden siyasî ve diplomatik mesele mesi rica olunur. bir rüzgâr sür'atile geçerek, meçhul bir kendisine doğru çekmek istiyor. Ka yaşlarlnda, uzun boylu, kumrol bir cevab versene! Beni be|eniyor mvs\m na sahib olmak ister misin?.. lere çevirecektT. Reisin bu mescleler Deîikanh, dumanlanan gözlerini kır isükamete doğru gözden kaybolup gi bırakmlyor. diyorum sana!.. İstermisin beni!.. deükanlı.. .Ayağmı isllkîa caldlğı bir Az zamanda hakkında Mr. Ccrdell Hull ve Mr. Stetti Dönelim, artık! havaya uydurmuş ağlr ağlr ilerliyor.. Çocuğun gene cevab vermediğini gö parak. titriyen dudaklarını bükerek diyor boğuk bir sesle: Ne olur biraz daha oturaluu. Saı nius ile de Londrada yapılan son konfe ( A S R î Bağlrlyor arkaslndan.... rünce klzlyor. Ve belki de delikanll ü*** ve KLASİK)] Benimle alay ml edlyorsunuz dlye lan çözülmüş blr deste gül dağllışile, rans hakkında görüşmesi beklenmekte Hey bana bak delikanll, Gelir mi zerir.de İstediği tesiri yapamadlğml Sabah ohıyor... olarak sin biraz buraya!. zanııederek, büsbütün köpürüyor. Ve bağlrlyor!.. Seher, yenl açılan Iey!âklar gibi. kı şu ağaran ufuklarm altlnda, Boğazm dir. Birçok Avrupa meselelerinln tetkiklGene adam, heyecanla duruyor ve ba. bu teessürle bir hamlede parmaklanm, Hayir, seninle alay etmiyorum. A zil ufuklar üzerlnde ağır ağlr yüksel blraktlğl güzelliğe bakm!.. Hayatmlz ni derinieşürmiş olan M. Stettinius'ün evlerinde dans öğrenmek istiyenler B da bir defa daha böyle eşslz blr man fikirleri bundan böyle harbin sonuna yoğlu Anadolu ham kapısı karşısmd«»j »Uıı çeviriyor. Bakiyor ki tanımadlğı İpek bluzunun yakalarına geçirerek, lay etmediğimi görürsün şimdi! mektedir. bir kadln! Şaşlrlyor. bluzunu baştan aşağl ylrtlyor ve yirtÇocuğu, otomobilden uzatarak, büekadar gittikçe artan bir ehemmlvetle Alyon sokak 19 numaraya müracaat. Erik ve badetn ağaclarile örtülü blr zaraya ne vaklt tesadüf cdecekslniz! p. Panosyan Bana mı söylüyorsunuz diyor, beci masik beraber kar gibi beyaz bir kom ğinden yakaliyor, ve çekiyor içeri! tepenin üzerlndeylz çimdl.. (Arkatı var) dikfeat nazanna aîmacaktır. Harb, hava akınlarile kazanılır mı? D Millet Meclisinde dün ileri sürülen tenkidler Ormanlarımız Millî birlik düşmanı: Irkçı ve Turancı fsçferflrasınd Yüksekiik ve alçaklık İkinci cephe Kırkpınar güreşleri dün sona erdi Şirketi Hayriye hükumef tarafından salın alınıyor Alarm tecrübeleri Harb sonrası Turkiye ve Almaıtya Amerikan murahhası Stockholme vardı Müsfahzar ilâclar «Cumhuriyet» in teşekkürü SOKAKTAN »1
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog