Bugünden 1930'a 5,459,226 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET 1944 II Nali İktısadî rassekler j Hâdiseler Düşünceler I IHEM Kazlıçeşme cinaycti NALINA MIH1NA apon donanmas başkumandanlıfı teldn bir makam dçğü. Bu harbde, o makamı i§gttl eden Amiral Tamamato ve onun »rkasından da halefi Amiral Koga, bir uçakta vazife görörken öldüler. Her iki Osmanlı İmparaöğrenebilir. amiralm da kahramanca öldütünden P r o f . •"*••••••>••••••" ı şeyler jark için bu bahsedilmiî oldutnna göre, bnnlann bir torluğuodan vaJcit Hele Son blrkaç ay zarfında Anglo Sak deleri degil, ithal maddelerinin de ucuz vakit kopan veya ihtiyaç daha ziyade kazaya knrban jitmedMerl, Amerikan son memlekeüerinde beynelmilel ticareti olması çarelerini anyacaklardır. Bundan kopanlan memiaketdlr. Iskolaştik zihnl. nçaklan tarafından düşürtildiilüert analâkadar eden demeçlerde bulunuldu; dolayı kooperatifçiler, sade lthal mallerde fikir hayata, yetten kurtulmağa laşılıyor. Japon donanınası başkumanyazılar yazıldı, konferanslar toclandı, larmın değil, buna uyarak memleke muhtac olan Müsıü. danlarmm nasıl öldfiklerine dalr, üeride imparatorluk kadBugtinlerde Filâdelfiyada toplanan ve mamulâtınm da pahalılaşmasına yol arosu ıçindeiiine nistoetla ae şttle girdi | «Ascbiyet İnde gizli bulunduğunu id man şark, rasyonalist züınlyeö ve terbi tafsilât neşredfldiğl eaman hakikati öSikl meb"usumuzun bizl temsilen iştiralc çacak olan himaye gümrüklerinin aleyve girnıektedir? Boyle bir meseleyı dü dia ediyor. Bu gibi düşüncelere günü ya peşinden koşarken İbni Haldun'dan reniriz, Şimdtlik malum olan cihet, esettdgi beynelmilel Iş konferansı da gene .hinde bulunacaklardır. Maamafih tonm şünürken asıl harsi haj'at.umzın kökleri müzün gazete v e pnecm'.ıa sahifele çok şeyler öğrenecektir. Son zanaanlarda kiden gemilerinin frnmanda tulesinde öbizde de bu müellif elrafmda neşriyat len amirallara şlmdl göklerde uçarken beynelmilel ticaretle yaünen ilgül bu kooperatiflerile lstihlâk kooperatiîleri abizimle müşterek olan rinde de raslamlyor muyuz? ' Kazlıçesmede Zinopuloî'uc kösele bakımmdan lunmaktadır. Bu konferansm çn büyük rasında bu sahada fikir aynlıklannı Şirr.di Beyrutta bulunan Sati' Bey. yapllmasl, onun gerçekfen büyük olan ötmekte olmalarıdır. memleketlerle olmıyanlan (meselâ Sunfabrikasmda bundan birkaç ay evvel f değerini muhite tanltmalî endişesinden gayesi, makinenin sanayie tatbikuıdan miUetlerarası ticaretin, beynelmilel kooBn gldîşle yalnız nçak fflolannı ve gece bekçisi Şakiri başına cıvata anah. ye i!e bilfarz Bulgaristanı) ayırmak çok İş e yeni eserile bu düşüncelcri pek ileri gelse gerektir (3). peratifler birllgi kanalile organize edllberi tafianlann büyük ümldlerle bekledicicğru olur. Arab ve Acemle i>irlüte ve moşhur olan «Mukaddeme» s'nde sitem. deniı knvvetlerinl Hare eden hava ma. tarı indirip öldürmekten ve çekmeceği az çalışma ve yüksek bir rcfah 6e masine en ciddî bir engel teşkil etmekte Yukanda dediğim gibi İbni Haldun reçallarile amirallar degil, kara ordnladeki 407 buçuk lirayı çalrmktan maz. bolkl daha ziyade Türkün hamurunu İİ bir surette İfade etmiş olan bir şahviyesl lmkânlannı tahakkuk ettirecek oldugunu şimdalen söylemeliyiz. Vakıa siyeti tanıtıyor Tarihçiliğin keh.'.net, günürr.üzün siyasî hâdİseTeri karşlsm nna fenmanda eden senerallar da, mnnun ayni fabrikada ameie Mahirin mu yoğurduğu İslâm medeniyet ve kuituçareleri aramaktadır. Daha dogrusu bu bir kısım kooperatifçiler, beynelmilel ti hakemesine: Istanbul birinci agır ceza rine dahil olup hâdiselerin Ucasi ile möneccİTİik, sihirbazllk ve tpoloji İle da en ziyade «Asabiyet» nazariyeslle harabe meydanlannda, harekâtı hep dikkatbnizi çekiyor. Sati' Bey, bu kelilmkanlara malik olup da bevnelmile' carette eerbestl prensibinin kendi ideal mahkemesince dün başlanmıştır. bızden ayrılan memleketlerin düniü ve karlşık olduğu bir zamanda Yirminci nçaklardan sevk ve Idare edeceklerdlr. piyaaada rekabet edememek korkusile leri için en makbulü olacagı iddiasındaasvın sosyolojik zibniyetini en objektif me hakkmda lisanî izahat verdikten Para için adam öldürmekten. ceza bugünkü fikir hayatı, şu veya bu nisbetUçakla seyahat etmi? olanlar, pek iyi sonra nazariyeyi izah ediyor. Garbda bunlan tatbllc sahasına geçirerniyen dırlar. Fakat yukanda işaret ettiğimlz kanununun idam eezası yazılı 450 inci te tefekkür lıayatımızla alâkasını nıuUa surette benimsemiş olan İbni Haldun, bilirler kl bn hava nakil vasıtası, Kara yalnız orta çağda değil, yeni ç?ğda da «Asabiyet» keli:nesinln tercümesinin zengln sanayi mfimleketlert. müstahsil gibi, mutlak bir serbestinin lâzamı gayr maddesine uygun olarak muhakemesine faza eâebiür. Hattâ böyle bir muhaîaza ve deniz nakil vasıtalannm hepsinden fcuvvetlere müsaadekârlıkta biıtoirlerin miifarikl olan rekabet, rekabeti öldllre karar verilerek Mahir;^ sorguya çeki. İşine, bir klymet hükiıî o.aıLk enem dikksti çeken bir sosyoioğdur. MüolMf bir çok tercüme şekilleri yarattığlnı bu çok daha sür'atli oldnktan başka göSti' Bey, Ondckuzuncu asirda meselâ vesile İle kaydedelim. En ziyade «Millî den daha ileriye gidip maliyet masraf ceginden btınun son ucuzluk değil. inhi lirken şöyle söyîemiştir: miyet vermek de lâzımdır. Muhtelif ıtesanüd Solidarite natbnale>, «İçtimaî riiş baknnından da eşsizdir. Hava sartlannı di$erlerinden daba yüksege cıkar sar fiatlanmn mucib olacağı pahalılıkFakirim kanna doğuracalctı. Fab üm müesseselerimizde tarilıl ve sosj'al bir Ds Bonald'ın bize teolojik cemiy>3t bağ Lien social» yahud «Esprit de lan tnüsald oldağn takdirde, noakDUfl oknak endişeslnden kurtulmak içln, tar. Sanaylde en kuvveüi olan memleket rikadan aldığım 50 lira avans üç günde araştırmalaıla mesgul enstitü ve şalısi görüşünckn bahsettiğini tekrarllyarak tan kn^bakışı aşağ^ya fcaktıfınız sunan, «thı!i,uki. diyor, Ondördüncü asrln Arab corps», elveriçli ve asıl manayl ar.latan bu huıueta aralannda anlaşma çareleri iktisaden, digerlerine hâkim vaziyete ge bitti. O akşam arkada$,!nn olan bir ber. yetler. bu muhafaza işinde rchberiik eşckilierdir. Türkçede Pirîzade İle Cev altınızda uzanıp giden arazide veya deanjaooklardır. Konferans, henüz mesal çecektir. Bu ise sulhün nimetler\nden berden para istemeğe giderken. fabrika debilirler. Kaldı kl birkaç hafta ewel mütefekkiri ilkin İstidtel ve istikor det Paşa'nm da kullandıklarl «Aasabl. nizde kilometrelerce ve mlllerce mesafeslal Mttnnedigi ictn ne gibi kararlara bütün memleketlerin müsavaten nasi önünden geçiyordum. Bekçi Şakir, be aziz hocamız Mustafa Şekibin, yeni Türk larlnı tflmamlamlş, ancak neticede i'âhî yet», bu manaslnı kaybettlği için fran yl, tabak gibi, rörürsünüz. Herhangl blr bedar olmasınm ebediyen hayal olarak ni çağırdı. çeşmeden testisıni do'.durttu. harflerinin Arab memlöketleırinde gıpta İradeye baş vunmıştur (1). vanlacagun bilmlyortıa. sızca tercümelerinden mülhem şekiller tepede veya killsenln çan kulesindekl Türkiye kültür hayatınln yakın ta üzcrlnde durmak icab eder kanaatinde. tarassnd ve kumanda mevktl ile en büyük Bu yunnızda, daha aa akjs uyandır îraimagı demektir. Bundan bagka, kendi Sonra odasında oturtîu. Bir aralık. o ile karşılandığına ve lâtin hanlerinin mıa olan, bugün tçin mütevazi olmakla memleketinde mutavassıtın karını, müs sigarasını yakmak için ateşe eğildi. diğer Müslüman memleketlerde de mü rihçesine tcmas edenîerin hâlâ Sati' Bey yitı. zırhlmın csaksagan ynvası» denilen dl, rek çanaklJİınaaki atı? kontrol knlesi, beraber, fctlkbaMe büyük lnkişaflar g&s tehlike mal eden kooperatif, belki de Içime bir kere şeytan girmijti. Cıvata lakaşa edildiğine aid olmak üzere bu diya bahseıtikleri (2) müe'Hfİn SuriyeVaktile İstanbul Muallim Mektebiarkad3n kafasına ütunlarda yazdığı musalıabenin göster dchı yeni ismi Ebu HaWun Satiel Has. ediÜntz yükseklikte nçan nçak katermeet melhus bulunan dlger. Mr hare haricde bir başka mutavassıt önünde anahtarını kaptım, serfru etmek mecburiyetinde kalacaktır ndirdim. Çekmecedeki parayı aldım. diği istikamet bize, şckilcj ayrılan Müs rî'cir. İbni Haldun'un şalisiyetine krşi nln emektar müdürü okn Sati' Bey'in dar, geniş bir förüş sahasına malik ve ket Ozerinde durmafc lstiyoruz: dünya flrtması içinde vücude geürdiği Oeçen ay, Waahlngton'da, Amerika, İşte bütün bu mülâhazalar iledir ki kaçtım. Fakat. maksadm onu öldüvmek liinıan şark menıleketlüiile mü^terek o d'.vdt'ğu derin sempatiyi onun adma bu klyır.etli eserini, kotnşu blr memle hâkim deffldir. Modern harbde, şayıca l 'Avnıpa ve Asyafcooperatifçiliknareket memleket dahilinde kooperatifler birli değil, sersemletmekti. Esasen. o bana îabi!cc?k kültür hareketlerini de düjiia bf "zcr bir mahlas İle de isbjıt edor: jnv ketin fikir hayatlnı bellrten memnunl çok büyük ve o nisbette de sür'atll vaeV.ıt. eserinin başında bazl mukadcer sıtalar, gerek karada, gerek denizde • lerl sefleri toir konferans akdetmislerdlr. ğinl talıakkuk ettlrerek, büyük toptan kendiliğinden de aldığım parayı vere. dürtebiür. İtirozlara cevab veriyor: Bu asirda sos. yet verici bir vesika sayıyorua Ebu Bu konferansta cereyan eden münaka cıya da ticaret alaınndan el çektiren bilirdi. Ama ben ıstamği akıl etmeBeni bu mevzua sevkedeu âmil. 1908 y.ıl hâdiselere Allahl kanstırsn bir ır.ü Haldun Türkiye kültür tarihinde de kadar geniş sahalara yayılıyoriar ki ar. •alard&n haberdar olamadığnniz gibi, kooperatifçi, mllletierarası blr koopera dim. Kulâsa. ne yapi'ğımı bilemedim! 1919 arasmdaki fikrî hayatımızda, termühim bir m«vkii bulunan İbni Hal tık «mnharebe meydam» yerine cmuMuhskerr.enin dîvım\; şahidlerin ça. biye ceroyanlarımızda ismi sık sık geelliften bahsetmek caiz midi'? C3İz ol dun'u etrcfile tanıtacak bir salâhlyete harebe bölgesi» tâbirinl kollanmak daha konferansm verdlgi teırann buraya ka tifler birllgi kurulmasını ve bu birügin sa bile ondan kâfi derecede b'jhsedildar gelen akislerl de ıtam blr vuztih ta umum memleketler İçin bir taptancı va jırılması için başka bir güne bırakılen, İstanbul Muallim mektebinde se medi mi? Meselâ Mislrlı Tahâ Hüseyin, sahibdir. Mevzu i!e alSkasl olan İçtima. dogrn olnr. Böyle geni; aahalarda oe^ «ımaüctan uzakttr. 49 sayılı «Mall Eül zifesinl görmesinl ve teşkil edilecek bir mışt.r. nelerce çaîışarak kıymetll uzuvlar ye sonra Abdullah Inan, daha sonra Suri iyatçılarımizln dikkatlerini esere ceL reyan eden hareketleri ve muharebelerl gözile görmek istiyen her kumandan blr va.7İfe addedivorum. ten> ln Journal de Geneve» den nak kooperatif bankasının da hesablan testiîtiren, hattâ bir aralık ÜniversitemizJe yoll Kâmil Ayad, doktor Suphi Arabmntlaka bir nçaga binip göklere tır. !en MVMrdigine göre (Birleşik Amerika viye ljinl üzerine almasını arzu etmeketno^rafya profesörlüğU de yapaq, M.U ca, fransııca, almanca cserierile gerek (1) Bk Ebu Haldun SatLEl Hasrî: manmak zonmdadır. Karada atın yerlKooperaöf Btrligl, mülotlerarası blr ls tedlr. Nlteklm Amerika kooperatif birtarekeden scnra Türkiyeyi hem^dense Arab ve İslâm âleminde. gerek dünya Belediye 941 senesinde beş senelik ve ni otomobil almıştı; şlmdi de otomobllln Dir.sat. C. I, Sf. tlhaal ve tlcaret kooperatif birliglnln ku liğinin yukarıda işaret ettiğimiz teklifi n.addeden mürekkeb bir imar plânı terkederek Suriyeye gidetı Sr.ti' Beyln de bu arzunun bir ifadesidir. Fakat, da aparak Şehir Meclisine ve Nafla Vekâ son günlcrJs Beyrutta neşrettigi bir e neşriyat sahaslnda bu müfefekkiri yete. (2) Bk Mustafa Şekib jübllesi, Ma yerini nçak almaktadır. Harekâtı. nçakrulmasmı tekllf etmektedtr.> siye tanlhnadllar ml? Müellif Ebu Hala sevk ve idare etmek de çok kolaydır, Şura» mufaaikak kl, bugün bflhassa ha memleket dahilinde bile ticaretin letine tasdik ettirmişti. Bunlardan şim •serdir. Bu e^erie bugünkü Suriye fü'.ir dun bu gibi itirazlarln her birine cevab arif Vekâleti neşriyatlndan, 1943. mühlm bir kısmı tüccar elinde iken ve iye kadar Barbaros türbesl etraiile hayatmm bir safhasma vâkıf olııyoruz. (Z) Meselâ Diyanet İşleri Rcisi Prof. Çiinktt nçaklard» tdsizler, hattâ tebis Anglo Safcson liderlertnl meşgul eden veriyor. Bir defa Arab larihçisi, zann^elcfonlar Vardır. Bnnlarla aşagıda harb en mimim jnesele, harbden sonra bey kooperatifler arasmdaki dış tlcaret alış Unkapanı Şehzadebaşl, Taksim mey Sati' Bey her halde .reşhur Arab tarihçi dildiği gibi teolojjik izahlnrm kahra M. Şerefeddin'in Mislrlı Tahâ Hüseyln'e «İş Mccmuasl» nda verdiği bir ce den kıt'alara ve filolara istenilen emrl verişlerl, beynelmilel ticarette yüzde pek anlmn açllmasînl ihtiva eden üç Tn"d si Ibni Haldun'un sosyclojisl'e nıestîıil nelmllel ticarete nasıl bir veçhe verlledefildir. Sonra hakîindia escr ya vab. Prof Hilmi Ziya'nln «İbni Haldun, hemen vermek kablldir. ceğidir. Bu mesele katfî prenstp karar cüz'î miktarlarla bir mevki işgal etmekte esinin tatbiki kabil olnu.ştu. Eckciye oluşumu gözönüce almış olscak ki gcgen zllmasl, bir başka eserin yazılmssma İsimlt eseri. benira neşrettiğim «İbni lanna bağlanmadlkça. mitetakbel harb îken bugün için yukarıda lgaret edilen îiyasetl dün Şehir Meclisine yeni bir aylar zarfmda neşre^tiğl «Direîitl En Bn harbde, nçakla kıt'alannı Ve ce•nani midir? Kaldı ki o, bir çok nokta Haldun ve felsefesi» adll kilab, Hukuk lere, şu veya bu kuvvetle mâni olmak, arzunun tahakkukuna elverlşll yrtlar :ellifte bulunarak malzeme flatljrnm mukv.ddemeti İbni HaHun> isimli iki müerini sevk ve İdare ederken düşüp kâfi bulunmamaktadır. Esasen böyie bir 'ahallllğl ve hükumetçe de mevud r.^k c:ld'ik eserinden bir rüslıa bana goîiae lnrda yanlış anlaşllmlstır. Hulâsa İbni Fakültesi mecmuaslnin son muhtelif bir hayal mahsulfl olacaktjr. len knmandanlar, yalnız iki Japon Halclun, eşmekle bitmiyen, estikçe se. nüshalarındaki tetkikler bu meyanda 1 Daha harbln zaferinl tatmadan, d5rt teşekkülün de muhtelif memleketlerde 1 muavenetin yapılamamasl dolayısüe riyor. Gerek msi'zuunun, gerek müelli r'nîiği ve tazeliği artan bir memb3 su zikredilebilir. Geçen ay intlşar eden başamlraiı degildir. Başka generalUr da finin mernleketim'zle yakın a'âkası, earklı maliyetlerle yapılan ve muhtelif U İmar plânınm yerine yeni bir p'ân nal gkJen eanayiinin saferlni terennüm serien dolayisile bshset:nekliğime ve^ilc yu gibidir. Arasıra müsbet zihniyetin «İçtimaiyata giriş» isimli kitabda da bu öklerde nçarken ayni akıbete nğramrçeden Amertkada, beyneltnllel ticaretin, inkişaf kademelerlnde bulunrı Istlhsal ı^ermiştir. Naha, Büt^», Kav3nin Ersden uzaklaşan modern sosyoloji. Ondör. Arab içtimaiyatçıslnın düşüncelerinden lardtr. Geçen harbde, karada ve denist3şkil eylemektedir. tam blr serbestl lçinde cereyan etmesini aaliyetine karşı vaziyetinln ne olacağı lümenlerlle diğer encümenlerden pöne lopçn atışlannı tanzim içln knllanıdüncü asrln bu mütefekklrinden çok etrsflı surette bahsolunmuştur. ırürekkeb İçtimaî ilimler tarihcesinin fahsivetbtlyen sesler yükseurken fngiltere sefiri ve yapılacak iş bölümünün mahiyeti bu erilecek murahhaslardan Ian nçak, bn harbde knmandanların ideomisyonda görüçülecek bu plân \An leri vakit vakit günümüzün a.laml olulord Hallfax, harb sonunda gerek ham hareketin üstadlan tarafından da tam al sevk ve idare mevkii obnnştnr. Bekd'ye, Şehir Maclistnden 12 milyon yorlar. Hattâ siyasî ve iktısadî İhtirasmadde pasarlannın, gerekse sınaî istih bir vüzuhla izah edilmig bulunmamakEski mnharebe tablolannda mesel& iralli blr tahslsat lstemektedlr. lar peşinde koşan yorj;un nsrlTnlzm saün satılacağı pazarlann hem Ameri tadtr. Bununla beraber surası jrnuhaks'apoleon'n, at üstünde, kolunn nzatmif, ltaktır kl ucuzlugu, mllletler arasına sadBir tramvay arabası fikrî ihtiras sahibl î]im ve febefe akahlara, hem de îngllizlere yatecek kardnsnna knmanda ederken görnrdttntta. daml'rl yetiştirememesi yüzünden oldar genl^ bulunduğunu ve binaenaleyh, dıyet töhumlan atan beynelmilel rekaBandan sonraki tablolarda General El. yoîdan çıktı Tuna ve Bulgar llıuanîarile BulgarlsA'.apll llmanina bagll ve ErcS'İli Ahmahdlr ki âdeta gcçen asırlann mütedelico rekabetfcen çektndlmesi lazım ı?el betten ve plyasada tutunmayı, mlHetlesenhower>i bir Uçankalede telsiz teleDün saat 16 da Eminönünden Eebeğe fekkirîerine karşı, tlpkl mutiki sahaçd kaptana aid beş tonluk Cumnyanl tnnin muhtelif istasyonlarinda bulunan onla emfrler verlrken göreceksiniz. Adiğini sflylüyı». Serbest ticaret ve reka rin birblrlerine s r t çevlrmesirü mucib areket eden vatman Şakirin id:resin. slnda Strauss'lara, V/agner'lere kcrsl trotörü Karadenizde Alaca r..,hiyesinin memleketimize aid ithalât «şyasır.ın gebet hayranlannın sözlerlle, delice ı#ka olan gümrük duvarlan arasma Mgınmiral Nelson, TrafalgarMa Vlctory kalleki 255 numaralı tranıvaym 688 nuduyulan hasret nev'inden bir göresme. iki mll açığmda serseri bir mayine tiri'mesini temin için dün akşam ltha onnnun güvertesinde İngiliz filpsnna bRbten çekinUmesl lftzun eeldiginl lfade «aktan beklemlyecek olan ve karsnhk maralı romorku; Kîraköyde Zıraat miz var! Hele bu mütefekkiıler, zama çarparak batmlştlr. Dört kişiden roü lâtçl ve nakliyecilerden mürekkeb bir dare ederken yaralanıp ölmfiştü; Amiedenlerin sözleri, son tahlilde ayg.1 ka menfaatlerl kooperasycm zihniyetdle uz Bankaa önünde yoldan çıkmıştır. Bun. heyet Ankaraya gitmiştir. ral Yamamato, İse Mercan denizinde pıya çikacak, yani her seyden evyel ya laştırmayı hedef tutacak olan, bevnelml an dolayı, bu kısımda seyıüsefer bir nnılzln hSdiselerinl izaha yariyncak rekkeb olan motörün müretlebatindan Bulgaristan ve Tuna liman ve lsfas apon donanmasma knmanda ederken lel ticarette kooperatif orsaîiVsasyon, fikirier gütmüş iseler, hrsretimiz bir ikisi mayine çarpmca galib bir İhtimaîe şamak içln müstehllk olmok mecburiy«müddet inkıtaa uğramıştır. Saat 17 ye yonlanndaki bu ithalât mallarlnln yealevler içinde düsen bir nçakta Hdfl. tinde ol&n ferd, bunca vaidlere rağmen, milletlerarafli sulhün de en büyük lstl oğru vaziyet eski haline gctirilmi{ ve derece daha artlyor. jşte XTV üncü ss göre parçalanmlştır. Bunlar kaptan İbnadgalu olacaktır. nn i=lâm kültürü çevreölııde yetişmiş ralıim ile pek genc bulunan oğ'.cdur. kunu 36000 küsur tondur. Bunlarln t u . BeBcl rann Amerikan Amiralı Nhnltı bolluk ve ueuriuktan doftan refatı» k*tramvaylar tekrar işlemijtir. oian İbni Halcun da bunlardan biıidlr. Mürettebattan Bayram hafif yarall ola tan 40 milyon lirahk gibi büyük bir de, P?sifikl< Amerikan ve Japon donanvusamıyacaktir. ı Mehmed OLUÇ ngiîtereye satılan üzümler Fikir ve nazariyelerinden her birl, onu rak sahlle çıknjlş ve köyü yakın oldu klymettedir. Bu İthalât mallarınln en malan arasmdakl bir ntnharebede ayni Mhaklka, «rekabet, rtkabetl öldurar» mühim klsmlnl manifatura eşyasl teşkil İngilizlere satılmış olan üzümlerin son arsn:lzda yaşljan bir âşina halina so ğunclan köyüne gltmiştir. Diğer yaralı kıbete ugnyacaktır. Modern harb, kn«liye meçhur bir söz vardır. Serbeat UTacirlerin dileklerinin kujor. Tavırlar nazariyesinden mi bah Seyfcddinin kolu ve sîğ bacağı kıril etmekle beraber bilhassa tıbbî müstah mandanlan da kartallastırdı. artisini nakil İçin Adarıa şilebi de bu caretln lSzunı gayrimtifarlH olan rekazarst, kimyevî maddeler, elektrik mal. çe tahsis cdü.niitir. Adana yakında sedi.'orsunuz? Cephelerâe çarpışan her mış olduğundan bu yaralı pazar akşaml dinlenmesî bitti bet, hele Amerftan »anayiinin rekabeti, ordu. karşlsındaki ordunun sahibi oUn şehrimize getirilmiş ve Haydarpaşa zemesi, makine yedek aksaml, boyalar; zmire gidecektir. Fakat son parti üzüm Bn mfinasebetle şnniı da hatırlatayhn kâğld vesaire gibi beklenen eşya var. Yenl lhtlkârla mücadele ve ticaretin bir gfln bütün dünya Banayilnln reka8000 ton olduğundan Adana vı.puru İh milleti İhtiyarlamlş addet^ekte, yani hastanesine yatlrılmlştır. :i Amiral Tamamato gibi Amiral Koga dtr. betinl oldUrerek cihan piyasasıruı tefe anzimi hakkındaki kararnarreye bağlı iyaca kâfi gelmiyecektir. İcab ed«rse bi'miyerek garb mütefekkirlnin fikira, harbden evvel, Japon mekteb knıBu deniz kazası hakklnda vapllsn bafina bAklm olabillr. Ve igte o andan kâr hadlerl cetveli üzerinde itlrazl ıir sileb daha bu ise tahs'.s edlle:ektir. leıinp c'ayanmaktadlr. Asıbiyet teorislAnkaraya gitmlş olan nakllyec'ler da. tahhikat, Karadeniz hattmda gece vazörlerile tstanbnla gelerek blr kaç gfla ; itlboren, 6erbest ücaretln Uk devrelerin olan zümrelerln dileklerini tesbit için ni mi ileri sürüyorsunuz? Her halk, ha evvel bu eşyanin memleketimize ge. Tayyare şehidleri ihlifali seyir tnemnu olduğu halde motötün mlsafirlnüz ohnoştu. <Je rekabetten doğan ucuzlufc sonradan Ticaret Odaslndan zümre heyetlerinin ra/erin ve tesanüdün, kendi millî tcptirilmesi için beynelaailel nakliyat ma. iştiraille yapılan toplantllar dün bit. Türk tayyarecilerinden vazife ufrungece yoluna devam etmssinin buna seraJdblerin ortadan kaltanasile tnhlsarluluğunda. İbni Haldun'un lisanile millî esseseleri ile temas etmiş ve bazl lmbeb oldugunu meydana çlkartmıştır. \ cınm dikte edecegl yüksek fiatın sebeb miştlr. Son olarak dün kereste toptan da şehid olanlarm hatıralanm taıiz için kânlar hazırlamlşlardlr. tacirleri Odada toplanmış ve kâr had 5 mayıs pazartesi günü saat 14 de : olacagı pahalılığft lnkılab eder. Eğer Kalay ve teneke tevziatı Şehir Tiyatrosunda Bir i H»ltfax>ın tav»lye ettlgl gfti delice reka dinin blr miktar artırılmasl üzerinde 'atih parkmdaki tayyare âbidesı mey. Gemlikte zengin kömür görüşülmüştür. Bu dilekler, peynir, zey danında merasim yapüacaktır. betten çeklnllecekse, bunun yegâne çaİstanbul Bölge Sanayi Birliği ihtiyacı Orman Masah tln. patates ve yağ tacirlerine aid k?.rar. madeni bulundu I w*(, beynelmilel fcartel v e tröstlerin, piolan fabrikalara kalay ve teneke daHususî teşebbüsleıle larla beraber bu akşam Vekâlete gönğıtmak üzere fabrika'arın ihtiyaç mik. Ankarada büyük muvaffakiyetle bir ; yasaya hAMm olmasıdır ki, bu hal daha Bursa (Hususî) Gemlikte lengin Yazan: Mahmud Yesari derilecektir. getirilecek petrol tarını sormuştur. bhMyette tnhisar fiatlarina yol açar. Şu ir maden kömürü damarı bulunduğu kaç defa tekrarlanan bir Orman Masah Ticaret Vekâleti, memleketiuize ferd. «Fakat neden bu güzel yol, sonunda verilmiştir. BU datnar, Gemliğin halde her İM vaziyette de inhisar fiatbalesi 17 mayıstan itibaren 21 mayısa ASKERLİİ^JŞLERlT ıerin de hususî teşebbüsleıle benzin ve bir uçurum?..» Bu hayat yoludur. bantve Umurbey köyleri arasmda. son lanna karp d^er memleketlerde reaksikadar Şehir Tiyatrosunda temsil edi. etıol ve benzerlerini İthal etmelerini sızların, nasihsizlerin yolu... Genç kî2İa Andre Maufols'nin en kuvvetli lecektir. Temsillere 50 kişilik senfonik er sarsmtılarını müteakıb blr toprak yonlar husule gelecek, bunlar ise yeni emin için bazl kararlar ittihaz etmiştir. genç erkek güzel bir yoldaştırlar, tkisi eseri : orkestra, büyük bir kora heyetl iştlrak :ayması neticeslnde meydana çjkmifbr. harblerin tohumu İçln btror zemln vaziYenl kararlara göre bu şekilde ithaîât de biı fabrikada çalışıyorlar. Birbirlerini u maden. Gemlikteki Sümerbank guni etmekte ve bale heyetile birlikte kadro ' fesinl göreceiür. ݧte samiml sulhçüleri Kadıköy Askerlik Şubesinden: yapanlardan Petrol Ofisi bütün kabule seviyorlar. Fakat kıa çalıştıran, kıza 120 kişiyi tecavüz eylemektedir. Temsil. pek fabrikasınm lâboratuannda tahlil derto derln ve bilhassa kara kara dü315 . 336 doğumlularm 944 yıll ihti ayan maliyetler üzerine kâr haddini musallat oluyor ve nisanlısı kovululere aid biletler bugünden itibaren Şe dilmiş ve kömürun Zonguldak kSmü. îündüren, bu beynelmilel ticaret meseEvlenme Aile ve Çocuklar vat yokamalarl 10 mayıs 944 te şube lâve ederek devralacaktır. Ton başîna yor^ Bir yandan aşkın ıstrrabı, bir yanhir Tiyatrosunda ve Siray sinemasında ü evsafında olduğu anlaşıhnıstır, Araa. > lesinln çaprasıkhğı ve henüz bir hal çtu Dostluk Mesîek ve Memlebinasmda başllyarak 1 temmuz 944 te petrole 20, benzir.e 25, motorine 18,5; dan sefalet ve yoksulluk... Kız eski niırmalara devam edilmektedir. satılmaktadır. resine bağlanamamış olmasıdır. ket Saadet hakklnda orijinal bitecektir. Her doğumun hangi gün. gres yağlna 75 ve ikinci cins makine şanlısını evine ahyor, banndınyor. FaİsÜKbale ald kehanette bulunulamaz lerde yoklamaslnln yapllacağl mahalle yağlna 60 lira kâr verilecektir. etüdler D Grupu Sergisi kat elâlemln dili durur mu?... Kıza taTeşekkür sa da lleride bu derde deva olabilecek lerle çube kaplslna asllmış olan cetvel. Tercüme eden: tacir 3 saneye mahkum kıhyor, çifte g«linler diyorlar, diyorlar «D» grupunun Güzel San'atlar Aka. Korgeneral GaÜb Türker, Tumgen*bir çare bugün içln bir oluş halindedir. lerde eösterilmiştir. Her erin muayyen Bir FUAD GÖKBUDAK ki, delikanlı hem kıza, hem de kır.n demisinde açmış oldağu (16) ıncı resim al Ekrem Türker'in hemşirelerl v» , Bu <Ja hlç şüpihesiz «kooperattfçilik ha eünlerde nüfus cüzdanl ve ikametgâhı oldu ! kızkardeşine âşıktır!. Kız kendini fabUĞUR KİTABEVİ 150 Kr. sergisi. her gün saat 10 dan 17 ye ka. ümgeneral Fazıl Aykut ile dis tabibl reketi> tHr. Memlaket daJıilinde muta senedlerile şubeye gelmeleri, aksi Mercanda tacir Ali ökte'nin yüksek dar umuma açıkür. vasjatlann kânnı müstehlik veya müs takdirde As. kanununun 64 üncü mad fiatla kinin satmaktan muhakemesi dün rikanın çarklarına kapünyor. Bu roman ıdil Aykut'un anneleri v« «mekli »L tatnU aralanna mal eden çeşidli koope desinin (B) flkrası mucibince ceza gö bitmiş. Istanbul ikinci Millî Korunma aşkın. ıstırabın, yoksulluğun, acının roıay Mazhar Ataman'ın ve Eskigebir manıdır. Bugün matinelerden itibaren ııtma mücadele tabibi Bahrl Balkan'ın mahkemesi; bu tacir hakkmda. üç sene recekleri ilân olunur. : ratifler, birlikler kurmakta ve ucudu&ıı Fiatı 200 kuru? jaldızlan ve emekli albay Fahrettin ; mutavassıtlar arasındakl rekabetten ağır hapse konulma ve bin lira oğır CUMHURİTET: Şehrimizdeki diğer Savaşkan'm kayıavalldesi Diliver para ibeklemeyip, mutavassıt kânnı büsbütün askerlik şnbelerinden aldığımız tezke. para cezası ödeme kararı vermiştir. İNKİLÂP KİTABEVİ ade salihatı nisvandan azalarına hasrederek terrun etmejctedir. relerde de ihtiyat eratln ayni tarihler. Tünelin kayışı rnuayene Bayan RUKIYE TOrk.r Bilhassa lstihlâk kooperatlflerinin ga. de yoklatnalarnnn vapılacagı ve ınn. 2 güzel film bir den görebileceksiniz ediidi yesl, müstehlike daha ucuz lstih'âk avyen eünlerde alâkadaHarm ?ubeleri. vet&t etmiştir. Cenazesi 8/5/944 günü Moura AnV udlnoff ' maddesi tedariki olunca, bunlar, sadece ne tnüracaat etmeleri lüzumn bildiril. ikindi naman kıhndıktan aonra aile Tünel dün sabsh saat yediden bir kabristanma defnedilmistir. Cenaze me ı Memleket dahilinde Istihsal edüen mad mektedir. buçuğa kadar işlememiştir. Bu müddet rasimine iştirak etmek veya bizzat ve zarfmda kayış muayenesi yapılmıştır. Baş rollerde: Baş rollerde : elefonla taziyede bulunarak bu suretle 333 (917) de çıkan hekımler Jane Frazee Leon Errol Evlerdiler. SİMONE SİMON kederimizl paylajmak lutfunu esirgeTıbbiyenin 333 (017) mezunları, yılemnBU Mischa Aner ve Maria Montez ve JACK HOLT miyen kıymetli dostlarımıza ayn ayn dönümlerini kutlamak üzere 13 msyıs teşekkür etmeğe teessürümüz mâni ol. Müzik, aşk ve neş'e filmL Dişi kap'.anı andlran meş'um kadln E N S O N cumartesi akşamı saat şekizde Taksim ikinci kı~ı i " • • • joK^ıuuıaiLi oıan köprüye ••" lugundan gösterilen bu yakınlığa içten Belediye gazinosunda beraberce akşam esekkürlerimizin arzına sayın gazete. yemeği yiyeceklerdîr. Divetiye almı .A Metraj, nizin tavassutunu rica ederiz. yan arkadasların gelmeleri rica edilG E L M İ S T İ R. B Keşif hulâsası, Ailesi mektedlr. C Hususî, fennî şartname, 1 Okulumuzdan mezun olan talebelerin diplomaları verileceğinden biluCeleblerin yeni bir müracaati ç Eksiltme şsrtnamesi. mum mezun talebenin ikişer aded vesika fotoğraflarile birlikte evvelee almlş D Mukavele, olduklarl tasdiknameleri göndermeleri. Her sene Hıdırellezden sonra kuzu E Flân, • 2 Mezun olduklarl yılı, mekteb sira numaralarlnı, ad ve soyadlarinı ve etl. sakatatı ayrılmak sttretüe satılmak. Taksim Avazpaşa Jandarma kahalen bulunduklan adreslerl açıkça yazmalarl, Nüshan 10 kumştar. itibaren de F Bayındırlık işleri genel şartnamesi ve yapı işleri umu ta idi. Satışm bujündsn rakolu karşlsı Lİlâ Aprt. No. 2 mf. fenni şartnamesi, 3 Paralı, yatılı ve gündüzlü olarak mektebi bitirenlerin ayrlca blrer bu şekilde yapılması Mezbahaca isle. Haric liralık damga pulu eöndermeleri lüzumu ilân olunur. (5606) 3 ihale 20 mayıs 944 cumartesl günü saat 11 de Malatya hüku nilmiş ise de celebler Belediyeye mümet konağmda, Daimî Encümende yapılacağından reilif mektubîarınm racaatle sakatat ayn safcîdıŞı takdirde 300 Kr. 600 Kr, Bir aylık eksiltmeyi açma saatinden bir saat evveline kadar Da.mî Encümen Re kuzu etinin 209 kuruşa satılması im800 » 1600 » üç ayhk Isliğine makbüz mukabilinde tevdii meşruttur. Posta ile gönderilecek kânı olamıyacağmı. en az yirmi kuru> 1500 . 290* • Altı aylık mektublarm geç alanmasından dolayı hiç bir mazeret ve nıes'ullyet kabul kadar bir zam yapılması ic3be<3eceğini 2800 * 54M > Senelik edilmiyecektir. söylemişlerdir. Belediye. zamma teraf. 9 tar değildir. 4 Bu ı?» rid muvakkat teminat miktan 1794 liradır. 5 Ta;ıb:enn ihaleden üç gün evveline kadar Vüâvet Nafîasın. Gazetemize eönderilen evrak re dan 23919 liralık bina işini yapabileceğine dair ehüyet vesikası almaları Göklere karjı en iyi korunma HaMe^hur Rus edlbinin çocukii'Şıtnu tasvir eden büyük hlssl fllm. Numarall yerlerin evvelden temini rica neşredilsin edHmesln tade edilmez ve va fazla malumat, almak istiyenlerin Vilâyet Daimî Encümenine mürava Kurumuna vsrdı.T.la olur. olunur, Telefon: 41341. İ H I H H ^ ^ ^ ^ H H H H İ H ^ ^ H H sJramdan mes'ullyet kabal ' llân olunur . .(543lı ve tifçilik Cluç ticaret Fabrika bekçisini öldüren amelenin muhakemesine başlandı Yazan: rab memleketlerinde J FİKİR HAYATI Ziyaeddin Fahri Fmdtkoğlu Havada ölen ikinci Japon Amiralı yeni imar plânı Bir motör mayine çarparak baHı Tuıta limanında bekliyen mallarımız BİR A$K UCÜRUMU İhtiyaiların yoklaması Hisler ve Âdetler SÜMER SİNEMASINDA Malatya VaUliğinden: VVilliam John Cameron CÂNÂVAR KÂDIN HAVAY ÇİÇEKLERI YAZ MOOELLERİ Bursa Orman Meklebi Müdürlüğünden: CUMHURİYET Abone seraifi I ™T2\İZ E L H A M R A SİHEMASIHDA GORKİ mn COCUKLfJĞV Dikkat
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog