Bugünden 1930'a 5,457,619 adet makaleKatalog


«
»

ŞEHİR BİR TİYATROSUNDA^ MASALI 17, 18, 19, 20, 21 mayls akşamlan 21 de ve 21 mayıs pazar ftünü matine 17 de ORMAN Feeri Balet: 6 taWo Senfonik orkestra ve koro heyeti refakatile büyük BALET Kadlköy ve Eminönü Halkevleri Sosyal Yardlm Şubeleri menfaitlne. Numaralı koltuklar her gün saat 1 4 2 0 araslnda Tiyatro glşesinde ve Saray sinemasinda satılmaktadır. Turkiyede hirlik ve barışı tehdid edecek hiçbir tahrik muvaffak olamaz Bu memleketi içten dağıtmak idn gökten bir belâ ısmarlansa Irkçılıktan beteri istenemez, dışta can düşmanlarile çevirtmek için ise Turancılıktan mükemmeli bulunamaz! illî birlik düşmanı: Irkçı ve Turancı J 21 inci yıl Sayı: 7G88 umhuriyef ı ÎSTANBUL CAĞALOĞLU Telgraf ve mektub adresi: Cumhuriyet, İstanbul Posta kutusu: İstanbul No. 246 Telefon: Başmuharrir: 22366. Tahrir heyetd: 24298 fdare V e Matbaa klsml: 24299.24290 R DENETİ şaheEerlerinden derlenen, motifler içinde Qprb jiir dehaslnın ruhlarl ^iirlerini her 15 günde bir ler hallnde, sunacak gaşye «ŞİfR DEMETİ» PEK YAKINDA Ç1KIYOR. Salı 9 Mayıs 1944 Bîzim realitemiz, bizim idealimiz! ealite Oe ideal, ük bakı^ta birbirine aykirı iki mefbum gibi görunürse de, bir parya dıişünecek olursak, birincislni temel diye benimsemeden Ikincisinl tasarvura bile mıkân bnlamıyacağınuzı anlarız. 1)H ve ahenk realitesini tanımıyan bir adam şiir idealine uzanabilir mi? Renk ve şekil realitesine o m u silken bir hevesli rcsimde ideal arıyabilir mi? Kemanın dört teli üzerindekl basit reaUteyi oiduğn gibi kabul etmeden muslklde ideale yak'aşmak mümkiin müdür? «lilus» un ma «Türk gencliği geçmişin kanlı hataîarmı tekrarlamak değil. bu hatalarm bir daha tekrarlanmas^a fırsat vermiyecek şartları kuvvetlendirmek için yetişiyor.» MflM Şefimizin evvelki gün Hipodrorau te^rif ederek Ankara Ükbahar At koîulanm Ulab buyurduklarmı yaznıtşhk. Resmimiz Cumhur Reistmlzi jeref tribününde Abdülhalik Renda ve Rana Tarhan Ue görüşürlerken göstermektedir. Sıvastopol düşüyor Rusların nihaî taarruzu başladı I ^1^ I . Ankara 8 (Telefonlî) Falih Rıfkı and bu idi; bu davanm doğrulugu ilc Atay yarınki «Ulus» da çıkscak maka. dünyaya karşı kazandık ve bu davada lesinde şuniarı yazmaktadır: dürüst kalmakla âlemi kîndimize inan» «Som millî bir yurd ic'nde tam bir dırdık. mıllet birliği temin etmek... Kıırtuluş Bu Türkiyeyi içinden dağıtıp tahrib davamızın siyasî temeli budur. 1919 ih etmek için gökten bir be]â ısmarlansa Siyasî ve içtlmaî ideaüer de böyledir. tilâl sancağı altında gönülleri t'rleşti. ırkçılıktan beteri inemez. Bu Türkiyeyi ren. kafaları birbirile kaynaştıran millî Arkast Sahıfe S. Sü. 5 te İçlcrinde sağlam bir realiteye davammyanlar, kelimesiz şairin ve sessiz müzlsyenin akıbetine nğTamafra mahkurodnrlar. Atatürk bize b!r realite ve bir de ideal bıraktı. Realite, btitün varı ve yofu ile üzcrinde yaşadıgım» topraklardır.' Bn reel temeto davanarak yarataeaftun» ve hergün daha iyi, daha ileri, «an* tam olmasına gayret harcıyacatımı» maddi ve manevi eserler, bizim ideallmizdlr. Hiçbir rejins, baslıbaşına kıymet lfade eden bir varlık değildir. Rejimler, blrer kadro, birer usuldürler. ÇerçeveledikleTİ sosyal bünyeye uygun ve faydah olduklan nisbette bir de|er taşırlar. Bu • • *barla, Atatürkün kendi kafasile s.lstemleştirdigi bizim rejimimiz, bugün dttnyada tasavvur edilebilecek rejimlerin en iyis'dir. Halk Partisinin bayragında dalgalanan altı ok bir abenk bütünüdiir. Dominyon Başvekilleri konferansından Radyo.Foto yoliüe ilk resim: Buafctrdan birinl veya iklsinl digerlerlnMr. Churchill ve Dominyon Başvekilleri den üstün tutmak, Türk realitesinl tanımamak ve Türke yabancı emeller peşinde mllleti sürüklemeğe kalkmak iemektir. Mflliyetçfliğimlzin hndudn, yardumnznn bir ncundan başîar, ötekl ncnnda biter. Bu "hakikî temel tizerinde Atatiirk geneliğinl asırlarla ve asıriaria n£raştıracak iilküler vardır. Bngün bn hndndo bir kanş aşan adam, tarlhin yük. sek emanctini hiçe sayıyor demektir. Halkçılıgımıztn hfdndn, halkımızın en son ferdinden başlayıp gene en son ferainde biter. Bn reel ve canh varlık ülerînde sayısız vazifeler bH bekliyor. Yirml yıldır H başında bulnnan blzden önceki nesfl, daha önceki devirlere naMoskova 8 (a.a) «Harb ve işçi su ği inîdşafların ışığı altında aydınlatılzaran büyük İşler başardı. Bizim ldealimfz, onlardan çok daha büyük eserler nıfı> dergisinde bir makale nesreden mosı gerektığini yazmaktadır. Profesör, yazısmda şöyle dıyor: başarmak oimalıdır. Bnnn topmnuz böy Sovyetler Bırliğinin eski Roma büvük «Mıüetlerarası emniyetin ne suretle lece bilirken, Partinîtı prentfpt halkeı elçisi Prof. Boris Stein, Atlantik bevan Arkast Sahife 3, Sü 6 da namesi prenslplerinln, hnrbin gösterdiIjktır diyerek bize bfr flişi|i olmıyan da Alman müdafaa hattı cenubda yarıldı Millet Meclisinde dün ileri sürülen tenkidler Meb'uslar: «Ormanlarda tahribat ve snüstimal eskisinden fazladır dediler, ve Orman idaresînin varidatile idaresini istediler Ankara 8 (a.a.) Büyük Millet Meclisi bugün doktor Mazhar Germenin reisllğinde toplanmıştlr. Müzakereye başlanırken Tapu Kanununun 6 ncl maddesi hükmünün Belediye fiinırlan içindekî topraklara »amil olmadığlna dair Dahiliye Encütnenlnin hnzlrlaml? olduğu flkra aynen kabul edüdi. Ondan sonra Orman Um«ım Müdürlüğü 1944 yıh bütçeslnln müzakereslne geçildi ve hulâsasl aşağlda yazllan müzakere cereyan ettl. Hulusi Orucoğlu (Sincp) Görüyo. ruz ki, ınülhak bütçe ile idare edilen müesseselerin saylsl artmıştlr. Bunlann kendi gelirleri olduğu halde umum! bütçeden de yardlm edi'.iyor. Eğer ge. llrlerile idare edemiyorlarsa ya umuml bütçeye almah veya kendi yağlarile kavrulmıya ahştırılmalldlr. Orman İş Arkast Sahife 3, Sü. 2 de 5 „•• Sıvastopolu gSsteıir harita IKINCİ CEPHE Moskova 8 (a.a.) Sovyet geceyansı tebUgi: Kırımda kıt'alanmız hava kırvTetlerlmlzin ve topçumuzun kuvvetli yardımlarile 7 mayısta Almanlann Sıyastop.olu müdafaa eden kuvvetle tahkim edllmiş Arkast Sahife 3, Sü. 4 te Berline 2000 uçak ile yeni bir akın Londra 8 (a.a.) Son 48 saat zar. ftndaki hava bambardımanlan isiüi, haarlıklarile alâkadar olarak yeniden şiddetlenmiştir. Dun gece bombardıman servislerine mensub uçaklar Fransada geniş ölçüde hareketler yapmıslardır. Rennes'deki blnalara ve uçak alanlarina ve cdvanndaki mühlmmat depolai'ma ve Nantes'dekl uçak sahası tesislerina karp hücumlar yapılmıştır. Ayni za Arkast Ğahife 3. Sü. 2 de Müstahzar • «/A. Ziraat Vekili Şevket Raşid Haüboğlu Harb sonrası Bunların nasıl satılacağı hakkında Sıhhat Vekâleti bir tebliğ neşretti Moskova: «Kayıdsız, şartsız teslim kaidesi körü körüne tatbik edilmemelidîr)) diyor vaiarı benimser görünmefc, bn memleket halkmı toptan sa<mak demektir. Evet, altı ok bfr ahenk bütünüd?ir Prensiplerimizden her bîrl üzerinde yapılmak istenecek en küçük bir inhiraf. Killî aheDge ancak zarar verir. Onnn 1çin hükumetin bn mevznda (son derece hassas bnlunması, ne sa&, ne de sol kaymalara karşı en nfak bh musamaha dahl gröstermemesi doÇrndnr ve lâzımdır Türk realitesi ve Tfirk ideali bnnn bövle emrediyor. Kırkpınar güreşleri Alarm tecrttbeleri diin sona erdi da ikinci oldular Bu gece bir tecrübe daha yapdacak ve saat 22 detı sonra alarm isarefi verilecek Vilâyetten tebliğ edilmiştir: 1 Hava taarruzlanna karşı pasif korunma tecrübeleri, bütün ekjplerin ştirakile 9/5/944 günü akşamı tekrar Sıhhat ve tçtimaî Muavenet Vekâle. tinden: Görülen lüzuma binaen yabancı memleketlerden gelen tıbbl müstahzarların satışmda bundan bdyle aşağıdaki usule riayet edilecaği ilân edilır. 1 Reçete ıle satılması mecburl olan yabancı memleket müstahzarlarına aid reçeteler üzerine fiat yazıldıktsn ve eczane damgası basıldıktan sonra açık ve okunaklı olarak tarih konacaktır. Münakalât Vekili Ali Fuad Cebesoy. Şirketi Hayriyenin, mevcud vaziyeti Arkast Sahtfe 3. Sü. 7 de üzerinde Ânkarada Münakalât Vekâle. Şirketi Hayriye idsre meclisi azalarile tile sirket idare meclisi reısı Necmed Arkası Sahife 3, Sü. 4 te din Kocataş arasmda yapıian görüş. melerden sonra Münakalât Vekâleti bu işin kat'î bir neticeye vardırılması için şehrimizde müzakereler ya. pılmasma karar vermiştir. Bu maksadla Vekâlet müsteşarı Rıfat Tgar şehrimize gelmiş ve dün ilk görüşme Liman riyasetinde müsteşar ile Hayrebolulu Süleyman baş idare meclisi arasında yapılmıştır. sirket Mü. pehlivan, Babaeskili Mustafa zakerelere esaslı şekilde bugün başla. nacaktır. Şirketi hayriye hükumet tarafındaıt satın alımyor Mubayaa şartlarım kararlaştırmak için şehrimizde dünden itibaren müzakerelere başlandı YARIN Avrupaşehirlerî 9 üişin bombalaniyor Çok şayani dikkat bir Renkli harita r NADÎR NADÎ Y E N I S İ L A H L A R olunacak. alarm işateti saat 22 den son. Edirne 8 (Hususî) Dün yarlda kara verilecektir. an baş pehlivanhk güreşlerine bugün Denemenin sona erdiği canavar dü. de devam edildi. Hayrebolu'.u Süleyman Arkast Sahtfe 3. Sü. 5 te ile Gönenli Kara Hüseyin, Babaeskili Mustafa İle de Lüleburgazll AÜ Ahrned tutuştular. Heyecanll bir güreşten sonra Süleyman Kara Hüseyini yarım saatte yendl. Mustafa ile AÜ Abmed ikl saat. ten fazla güreştikleri haıde yenişemediler ve berbere kaldllar. Bu suretle Hay rebolulu Süleyman 1944 başpehlivanı, Arkası Sahife 3. Sü. 3 te Foto Süreyya mağazasıtıın camları taşlanarak kırıldı Beyoğlunda Tünel başlndaki Foto Süreyyanm mağazaslnln cephssindeki büyük camlar dün blr genc taraflndan taşlnnmak suretile klnlmıstır. Camlar klrıîdlktan sonra kaçmağa başhyan genc, civardeki bir binaya girmek İster. ken kaplda yakalanmıştır. Yapılan tahkikatta Ahnned Nadir oğlu Ahmed Vefik Erhan adindaki bu gen. cin bir kaç defa Akıl hastanesinde te. davi ediliıiş bir akıl hastasl olduğu anlaşllmış ve kendisi tekrw Akıl hastane. sine sevkedilmiştir. Ânkarada Fakülte Rektörvedekanları arasında değişiklik Ankara 8 (Telefonla) Ankaradalci Fakülte ve yüksek mektebler rektör ve deksnları araslnda değişikükler yapılm'.ştlr. Yüksek Ziraat Enstltüsü rektörü Süreyya Gencağa, zirast müşavirliğine nakledilmiştir. Yerbe Etlik baîıteriyo. loji laboratuvarl njütehassıslarmdan Halid Civelekoğlu tayin olunmuştur. Dil, TarihCografya Fakültesi dekanı profesör Şevket Aziz Kansu'nun yerlne de vekâleten Yüksek Öğretim Umum müdürü Necmeddin Halil Onan getiril Sabahaddin Âli Nihal Adsiz davası Ankara 8 (Telefonla) Sabahaddin AU ile Nihal Adsız aralarındaki davaya Üçüncü Asliye Cezada yarln saat 15 te devam olunacakhr. tzdihama mâni oL mak üzere mahkemeyi dinleme'î iste yenlerin daha önceden MüddsU'nunilikten kart almak mecburiyeti konul Solda Amerikan ordusunda kullanılmakta olan karada ve denlzde yürür (anfibik) tanklarln yeni bir tipi görülaıektedir. Bu yeni tip Avrupsya yapllacak çıkarma için imal Amerkalllar bu tankların Manş'l geçebileceğmı söylemektedir. Diğer resimde Alman'arın sarp arazi İçin tank tertibatüe techiz edilmlş bir motosikletini görüyor. muştur. Şöyle, caddeleri, sokaklan dümdüz, köşesiz bir şehir plânı tasarlıyorum... Güzel!.. Allah muvaffak etsin ama sokakta sıkışan vatanda$ haçetini nereye defedecek ?!..
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog