Bugünden 1930'a 5,465,457 adet makaleKatalog


«
»

r CENUB AŞKI Cenub adalannm İçi lşlk ve renk dolu gecelerini, insanl büyüliyen güzelliklerini anlatan bu roman, o iklimlerde geçmiş çok kuvvetll bir aşkm hikâyesidir. Fiatl 75 Kr. Yazan: M. Fahreddin PAKKAN K İ T A B E V İ A. B. C. a 21 İllCİ Vll SaVI! 7 0 8 7 umhuri ÎSTANBUL CAĞALOĞLU Telgraf ve mektub adresi: Cumhuriyet, İstanbul Posta kutusu: İstanbul No. 246 Telefon: Başmuharrir: 22366. Tahrir heyeti: 24298 idare ve Matbaa klsmi: 2429924290 Başvekflimiz r 3tx r i T T! U * U T Bl Muh Pazartesi 8 Mayıs 1944 Ç\ V LN A T I LDI. mtmayınız! tane almayî Almanyanın işgali için bütün plânlar hazır! Kat'î kararın verilmesi için ChufdıiSl, Eoosevelt ve Sfalin arasında bir mülâkaf yapıîacak cizecek an kinci cephenin mayıs ayı içinde nıullaka açılacağına dair haftalardanberi o kadar propaganda yapıldı \e yapüıyor ki, bu andan itibaren, önumuzde kalan yirmi uç gunü birer bijer sa yarak iple çekenler, yeryüzünde her halde çokluk teşkil etseler gerektir. Alman hava endustrisini yıkmak maksadile başlıyan arasız hava taarruziarı üzerinden ikl buçuk aya yakın bir raman geçti. Bu muddet içinde Avropa topraklanna yukarıdan boşaltılan bomba tonajı, havsalaya durgunluk verccck bir rakama varmıştır. Haftalardanberi duran şark cephesindeki Sovyet ilerlcyişi de, istilâ teşcbbusunıin başlangicını bekler gibidir. İngiltere adasııu kapalı bir oda haline koyan son tedbirlcrle birlikte hemen butun hazıriıklar tamamlanmiî, iki buçuk yıldır ilân edilen ikinci cephe, artık bir gun, hattâ bir saat meselesi olmuştur. Boyle olduğu halde, bu cephenin Rene açılmaması ihtimali hâlâ var mıdır? Bu sualin zihinlerde yer etmesine iki sebeb gösterıliyor: Birincisi, istilâ teşebbusu etrafında, Muttefiklerce, adeta yerini ve zamanuıı belli edercesine ncşriyat yapUması; ikincisi de Almanların, bu cepheyi Muttefiklerden daha büyük bir sabırsızlıkla bekler gorünmesidir. Sahiden açacak olsalardı, bu derece reklâm yapmaga luzum gorurler mlydi? Deniyor ve Alman cephesindeki sabıreızlığa bakılarak: Duşmanın ozledigi bir teşebbiise girişmekte mana var mı? Diye ilâve ediliyor. Doğrusunu söylemek lâzım gelirse, bu ihtiyat kayıdlarını yersiz bulmaga imkân yoktıır; bununla beraber, ikinci cephenin açüacağına inananlar tarafından ileri surülen noktalar da boşa atılamıyacak kadar kuvvetlidir. Bir defa reklâm kcyfiyetini ele alalım. Avrupanın istilâsı bahsi, xaten yeni bir şpy degüdir. İlkönce Ruslara yardım etmck, sonra da Almanyayı yenmek fibi maksad'.arla Avrupada bir ikinci ceplıc açmak zarureti iki buçuk yıldır kendini gdstermiştir. Rusyanın daha ziyade kendi kaynaklarile Almanyaya karşı dura•bilmesi uzerine aceleye liiznm görmeden rahat rahat hazuianan Anglo Saksonlar, bu teşebbüsü gene geciktirecek olurlarsa, hir takım tehlike ihtimallerlle kar. şılaşacaklardır. Bu tehlikelerden b!r tanesi, harbin çıkmaza girerek ban yenl siyasî kombinezonlara yol açılması, bir tanesi de TJzakşarkta Uç yıldır kendine çekidiizen veren Japonyaya Iiizumnndan fazla vakit kazandırılmasıdır. Bu ihtimallerden hiç birine meydan vermek Istemiyen Müttefikler ikinci cepheyi «çtnaga, hem de şimdi açmağa mecburdurIar. Bonu düşmandan tamamile saklamağa imkân olmadığına pöre. 'ikinci ç?ofl Berlin dün de bombalandı Ingiliz hava müsteşarına göre ikinci cephe çoktan açılmış, Fransada da muharebe filen başlamış bulunuyor! Şiikrü Saracoğlu, yanında Bursa Valisi Fazb Güleç ve Bursa Belediye Reid Edib RiıştU olduğu baldo Atatiirk Stadında diin yapılan maçlan seyrediyor Ö Başvekilimiz, Bursa fahrî hemşehriliğini kabul etti Şükrü Saracoğlu dün Atatiirk stadında yapılan futbol maçlarında bulundu ve şehir civarında bir gezinti yaptı Bursa 7 (Telefonla) Belediye Mec Belediye relsl Edib Rüştü Akyüregin lisımlz Başvekillmlzin şehnmizde bulun başkanlığında Parti vilâyet reasi Durmuş ması münasebetile kendlsmden Bursaıun Ergünsoy, kaza reisi Turgud Karatal, fahrî hemşehriliğini kabul etmesini rl avukat Cemil Öz, Mehmed Şahbaz ve Arkast Sahife 3. Sü. 3 te caya karar vennlş ve bugün saat 14 tc (( Ulus99 an yeni makalesi Mareşal SUUa Wa6jıiugton 7 (a.a.) AmerJkau gazetelerl Avrupa işlerl Istisare komi^yununun, Almanyanın işgali ve nazi rejimlnln tasfıyesi lçln Ijondradan cekılen blr telgrafı ilk sahlfelerinde büyük başlıklar altında neşretmlşlerüir. Mr. Churchill Bu telgrafa göre, bu husustaii nlânIar tamamile hazırlaıunıştrr. Kat'l karaTOI verilmesl İçin Mr. Roosevelt ile Mr. Churchill ve M. Stalln arasında blr mülâkat yapılması zarurl gorülmektedir. Mr. Eoosevelt Arkası Sahife 3. Sü. 5 te Mithat Paşa ihtifali Büyük vatanperver için dün kendi ismini taşıyan enstitüde bir ihtifal yapıldı Ankarada, bir avuç gencin Dün Ankarada at yaptığı hareket esefle karşılandı yarışlarım takib buyurdular Ankara 7 (Telefonla) Cumhur Reisimiz Ismet frıönü, bugün Ipodromu şereflendirerek Ankara ilkbahar at koşularını takib buyuroıuşlardır. Millî Şefimiz tpodromu teşrilierinde Ankara 7 (Telefonli) Sabahaddln ve avdetlerinde. halk larafından şiddetAli ile Nihal Adsız arasındaki davada le alkışlanmışlardır. azı tahrikçilerin telkin'erine kapılan bir avuç gencin guya mahkemoye tesir çin giriştiklerl hareket. gerek Ankara halkı. gerek Ankaranin vakur yük M i 111 Şefimiz "Türk gencliğinin aldatılmasma asla fırsat vermiyeceğiz,, Avukat Hâmid Şevket, Nihal Adsız'ı müdafaadan vazgeçti, Ankara barosuna sahte bir telgraf çekildiği anlaşıldı sek tahsil gençliği tarifmdan esefle kar şılanmıştır. Bu davada Nihal Adsızın avukatlığım deruhde eden Hâmid Şevket tnce de bugün Ulus gazetesine gön. derdiği bir mektubla, Adsızı müdafaa. Eminönü Halkevi tarafından tertib edilen bedıî raks müsameresi dün akşam da büyük blr kalabalık önünde tekrar edilmiş ve büyük alkış toplamıştır. Yukankl restm, bu müsamerede büyük aıuvaffakıyetler gösteren genc yıldızlardan birini göstermektedir. İhtifalde bulıuıanlardan bir grup. (Ön sıra. da oturanlar sağda birinci merhumun toru. nıı. üçiincü kızıdır) solda: En=titü talebe. sinden birisi, merhum hakkındaki düşüncelerini anlatıyor Büyük vatanperver Midhat Paşanın talebelerin söyledikleri Istîkiâl marşile ölümünün 60 mcı yılddnümu mi'msfbe başlanmış bunu takiben tarih, coğrafya tile üsküdarda Midhat Paşa Kız Enstıtü. öğretmeni ve müdür muavini Mebruke sünde bir ihtifal yapılmıştır. Merasime Arkası Sahife 3. Sü. 4 te İZMİRDE Arkast Sahife 3. Su. 7 de Yeşilköyde dün büyük bir hava bayramı yapılâı Pasif korunma tedbirleri alınıyor NADÎR NADİ Arkası Sahife 3, Sü. 4 te Dün yapılan Maarif futbol madarı Vali Şefik Soyer Sovyetler karadan ve havadan büyük dün, korunma teşhücumlarına dün de devam ettiler killerini teftiş etti ve Moskova 7 (a.a.) Scvyet tebliği; direktifler verdi 7 mayısta hiçbir değîşiklik olmamıştır. Bütün cephelerde kıt'alarımız 14 İzmir 7 (Tekfonla) VaU Şcfik düşman tankı tahrib etmişler veya kul. Soyer, bugün pasif korunma teskilleri lanılmaz bir hale getirmişlerdir. Hava ni umumî bir teftişe tâbi tutmuş. bll. hassa İtfaiye, su, enkaz kaldırma ve te1 İSTANBUL mizieme, elektrik, bavagazi ekipleri üzerinde durmuş, eklp şefîerine sualler sormuş, direktifler vermiştir. Vali, ekip şeflerinden, fevkaiâde ahvai nisbetinde fazla hassasiyet İstemiş ve şunlarl söylemiştir: « Biz, bugün harbe girmiş veya harbl istemiş değiliz. Fakat etraflmız o kadar sarlllyor ki her an harbin bize slçraması müınkündur. Bu sebebledir ki tehlikeye karşl hazlrbnma tedbirleri almak ve hazır bulunmak zorundaylz.> Sıvastopol öniinde Yeşilköyde Nuri Demirağ Gök oku. lunda dün parlak bir merasım yapıl. mıştır. Sabahm er'îsn saatlerinde b'nlerce halkın iştirak ettiğı törende güzel gösteriler yapılmış. yeni yolcu tay. yarelerile. Gök Okulunun 14 toyyaresf. bir çok plânörler uçuş'tar yapmışlardır. Bu uçuşlara Gök Okulunua esk. ve yeni mezuuları iştirak etmişler ve tstan« bul üstünde filolar hajinde gezintıler yapmışlardır. Çok nıuvaffaklyetli yapılan bu uçuş. muharebelerinde ve hava bataryalaıının lardan sonra Gök Okulunun öğretmepateşile 41 uçak düşârülmüştür. leri Basri Alevle Mshmed Altır.tay akrobasi gosterileri yapmışlar ve bm Alman tebliği Führerin umumî kararüâhl 7 (TPO lerce halkın helecanlı alkışlarile takdir Arkası Sahife 3, S4. i te kazanmışlardır. GÖKLERİNDE: İspanya ile yapılan aıtlaşma Moskovada tatmin edici mahiyette görülmüyor Dün şehrimlzde İzmlr taklmlarl ile Maarif mükâfatı futbol maçlarma devam edilmiş, Vefa . Göztepe slflr slflra berabere kalmış, Beşiktaş da 71 Karşıyakayl yenmiştir. Yukarlki resimde Beşiktaş muhacimlerınden biri gol yaparken görülmektedir. PQn gerek jehrlmizdej gerekse Bdirne ve Ankarada yapllan spor hareketleriuin tafsilâtı ikinci sahifemizdedir. Moskova 7 (a.a.) Reuterin hususî muhabirinin gonderdiği bir telgrafa göre. Almanyaya yapılan ihracat h a ö m da Müttefiklerle İspanya arasında akdedilen anlaşma Mcskovada büyük bir Arkası Şçthile 3, Sü. 2 de Muvaffakıyetli feir deneme!. Muvaffakıyetsiz bir deneme!.,
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog