Bugünden 1930'a 5,454,175 adet makaleKatalog


«
»

I Hey«ean ve alâka kaynağı bir FANTONANIN İNTİKANI Ceviren: MUZAFFER ESEN Bu eseri okuyanlar, neden FANTOMA serısinin bu derece muvaffaklyet kazandığlıu b'r kere daha anliyacaklardir. 208 büyük sahife 125 kurns. GÜVEN YAYINEVİ umhurıyet 20 nci yıl sayı: 7085 ISTANBUL CAĞALOĞLU Telgraf ve mektub adresi: Cusnhurlyet, îstanbul P o s t« kutusu: Istanbul No 246 Telefon: Basmuharrir: 22366. Tahrtr heyeti: 24298 fclar» v« Matbaa klsmi: 24299.24290 ENUB AŞKI mub adalanıun İçİ lşlk ve renk dolu lerini, insanl büyiılıyen güzellıkleanlatan bu roman, o ıklimlerde Reçmiş çok kuvvetli blr aşkm hikâyesidir. Fiatı 75 Kr. Tazan: M. Fahıeddin PAKKAN A. B C . K İ T A B E V İ tstanbul . Cağaloğlu yokusu No. 18 V. Dün geceki pasif korunma denemesi Valinin beyanatı: "Tecrübe çok muvaffakıyetli oldu,, J Cumartesi 6 Mayıs 1944 J Meçhul bir tayyare daha Dün Istanbul üzerinde uçarken yere inmeğe mecbur edildi! Tayyare uçaksavar bataryalannızın şiddetli ve isabetli ateşi karşısında istikamet değiştirerek bocaladı, nihayet Yeşilköye indi Istanbul, dün pasif korunma tecrübesine ha< nrlandığı sırada gen« hüviyeti meçhul bir tayyarenin semalanndan grcçisine sahne olmustor. Saat tam on dokuzu beş geçe Boğaz istikametmde Istanbul üzerine bîr tayyarenin gelmekte olduğu haber verilmiş, bunun üzerine bütün Boğaz uçaksavar bataryaları faaliyete geçerek ateş açmiflardır. Şiddetli ve isabetli bir atesle karşılasan tayyare hareket istikametini değistirerek bir miiddet bocalamıs, neticede Yeşilköy civannda yere inmeğe mecbur kalmıştır. Tayyarenin hepsi sağ olan mürettebatı gözaltı ed'ilmislerdir. Alâkadar makamlar bu hususta icabeden tahkikah yapmaktadırlar. Genelkurmay Başkanı Tiirk Hava Kurumunda îberia'da Tam saat 22 de şehir derin ters gıkan Dftn feceM tocrübe motmnim kannht* gömiUen fehlrden föranttsler İngütere ile ticaretimiz gelişîyor tahminler bir karanhğa gömtildti îlk Türk tipi tayyarenin ; Karşılıklı vatılatı kararlar uçuşları tetkik edildi T uafsalan w harb * * devletleıi hedet tuU» « m An. gakaon tosebbttsttne karfi r lo Ispanya üe Porteki» tarafmdan gtetttllea tepki bira» beklenmedlk W »«kfld» r oldu. Bu devletlerden lspanya, rejım bakmundan akrabft •»yılacak kadar Almany»y» bemiyordn. İç harb nralarmPasif korunma tecrübesi dün gece enkaz kaldırma ve sıhhl yardım ekip. da General Franco, Nasyonal Sosyalist şehrlmizde çok muvaffak'yeth bir şe lerı tam kadrolarıle. evvelce tesbıt edı. Almanyodan re Faşist tUlyadan büyük kilde yapılmıjtır. E»sen birkaç gün len noktalarda vazifelarinin başına gel. yardnn gdnnüs, Madriddekl Frente Po denberl resnal dairelerde, hususl mües. mışlerdı. pular hükumethıl bn yardunlar »yesin sese ve meskenlerde nakıl vasıtalannda Ayrıca resm! daire ve müesseselerde de devfrebflmi», devlet fekllnl bn yardım lcabeden karartma tertıbatı slındığın de nöbetçi ekipler vîz'fe alır.ışlardı. Saat tam 10 da gözetleme ekıplermin lar »yeatade kurabnmişti. Vâkıa*Qeneral dan, «larm saatlnde bütün Istanbul bu Franco»mm bn yttzden blr Mihver a*"» 1 vazlfeye çok ciddl olarak hazırlanmış mefruz tayyarelerin Istanbul uzerine geldıklerini bıldırmesi uzerıne Vali ve oldufnnn iddla edenler aldanıyorlardı. bulumıyordu. Yabanoı blr devletten yardnn RÖrmek, Daha akşamdan itıbaren hava gbzet. Beledıye Reisı doktor Lutfl K'rdar, Arkast Sahıfe S Su 5 te mntlaka • devlettn Tasfflfl altın» ireç leme, yardımcı polıs, yangın söndurme. mek manasına almmaınak lanmdır. Bunnnla beraber, •Imdlkl Ispanya hükftmetlnln Narist Almanyaya kartı sempatl dnygnlan beslemeslnl de tabll karşılamamat» hnkan yoktnr. Halbuki Portekirin vaıiyetl bask.a türIfl Idl. Bn devletle tnpntere arasıntla, Bu vatan içinde millî kökü asırlara dayanan blr lttifak vardır. Bn Utifak sayeshıde Portekta deniıaşın selâmeti koruma iradesi OeoeOnırnuy Baskanmuz Orgenerat ttcaretlnl ve mnstemlekeierlnl mnhafaıa Kâzm Orbay üzerine hiçbir oyun «tml?, her tttrlü dı» tehllkelerden hl« blr kerkn dnyuııyacak kadar kendlnl «nsnltesir edemez! yette hlssetmlştir. Milletlerarası münasebetleri bakımından Taıiyetleri bdyle bUindiği l«in, wn Anflo Sakton teklifi karsısmda, Porteklain, Almanyaya artık wolfram sonAnkara. 5 (T«lefonk) Yannki «Udenniyecetl, yahud »onderdlll miktan lus» da Falih Rıfkı Atayin «Slnlr oyunlarl» başllğl ile çıkacak olan bEsmakaion derece a»aUac*fı tahmta ediliyor, lesi son günîerde ortaya BÜrülen ban bnn» karşılık Ispanyanm, kolay kolay Loudra 5 (a a ) Censvıeden gelen rlddekl Alman büyüV elçlslle Stock rivavetlerin lçyüzünü aydınlatmağa tah»ynl yola ftanlyeceü «nnolnnnyordu. bix telgraf hcberine atfen Sovyet Tass hoîm'dekl Aknan elçisini de davet ede sis edilmlştlr. Ulus başmuharrlri tstanHalbnkl hâdlseler tamamile terı çıkajanslnm blldirdiğine göre Fuhrerln u ceği Berlinin diplomatik mahfilıerlnde bul gazetelerlnden birinden geçenlerde mıştır. tspanya, Almanyaya «evkettHi mum! karargâhma Almanyamn Tü'kiye söyl«nmektedlr kendlslne telefon edllerek «Edlrnenin wolfram madenini üçte ikl nlsbettade a Arkast Sahîfe S SO. 8 de bombardlmanl» hakkında malumat lsbüyük elç!si Von Papen'den baska Mad. Arkara 5 (Telefonla) Öıtikârla HtltmakU kalmamıs, tngütere lle blr tendlğlni, bir akşam sonra bir hayll ya mücadele için dürüst ve llyakatli unanlaşm» lınzaUyarak Tano» jnıntakasınbanclnln da bulunduğu bir toplantıda: surlardan kuvvetli bir kontrol teşkllâdakl Alman konsoloainklarmı kapatma«Almanyanln Türkiyeye bir ültimatom tlnm vücude getirilmesl derplş ediljfa, bvrsUrda Alman »Janlannın faalU verdiği haberinin doğru olup olmadlğl» mektedir. Bu gibi elemanlarl bu kontrol yetine engel olmafa, ttalya tedlm oldnsualll«> karşılaştığlni, nihayet tToros teşki'âtına eekebllm«k için kontrolBr| n sıralarda «nterne edllen remllerl BaekspTeslne tam Ankarada patlamak üdogUo hukumetlne gerl Terme|« de raıı Arkast Sahtfe S, Su. 4 U olmnştnr. Portekbe fellnee, bm husnsta hâlâ esaslı blr karar» Taramamıştır. Lizbon'dan aks«den lntıbalar» bakılına, bn devlet Almanyaya ırolfram Tennekte Projektörler Istanbul semasını tararlarken muhtelif ekipler de faaliyete geçtiler Orçeneral Kâzım Orbay Koramun tesislerini g^zdi ve tafcdirkrini bildirdi Sinir oyunları Hitler, tarafsız memleketlerdeki Alman elçilerini çağırmış! Tarafsızlar ve Almanya Halkın sinirlerini bozmak için perde arkasındaçalışanlar Ankara S (Telefonla) Ingütere ile tlcaretlmlzln gelişmesi yolunda son aünlerde karşılıkh baaı kararlara vanlmi) oldugu anlaçılınaitfldır. İngiltereden memleketimlze lthalatm artınlması, bu sntdt önümüzdefel mevslmde marufatur» esyası, kaanlr, yünlü mensucat. otoAnkara 5 (a.a.) Genelkurmay Orgeneral Kâzam Orbay, bugiln mobil vefcamyonyedek parçalan ve zlsaat 9 d* Türk Hava Kurumu genel ıner raat n>«klnelcri getlritmesl derp's ediî Arkast Sahtfe 3. Sü. i te kesiiM «etaak Kurum başkanı, Erzurum mebiunı Çükrü Koçak v* hara kurvatlerl komutanı Tümgfenera.1 Zakl Dotsnla Kurumun bugürjkU ve yarınkl çalnma prorramı Üzerinde görttşmUfllerdlr. Bundan oenra Orgeneral, Etlmea^vddakl Kurum testslerlni g«eml$ v w Etlmestıd tayyare fabrlkaand» yapılan Uk Türk tipl, Mr öalllk akrobaal ve antrenman \e tayyarealnl göeden geçlrerek uçuslannı ta<ifk etmlatir. Motöründen baska bötun kunmlan ve bllhassa eskamotabl lnls takunı fabrlkada yapılmış olan bu tayyare, 130 beyglrlflc blr motörle calıamakt» ye saatt» en fazla 270, en az 80 kUametre hısla uçmaktadır. Plke sOraü 535 kUometredlr Kanad »çıklıgı 8, KÖV<to UBUnlufîu 8 98, yükaeklifi î,08 metredtr. 190 kllogrfim safl Iıamule tasımakta v« 8 Mn metreye çıkabllmelctedlr. Bediî raks müsameresi Arkast Sahife 3. Sfl. S tt İspanya meselesinde Müttefikler arasında, çıkan ihtilâf ve Portekizin ileri sürdüğü esbabı mucibe «Ulus» un makalesi Ihtikârla mücadele Kuvvetli bir kontrol teşkilâtı tesisi için yeni kararlar Eminönü Halkevı tarafından hazırla» lerln barem esaslarına tâbi tutulmaması nan bedıl raks müsamereslnin son mnu. llerl sürülüyor. Dlğer taraftan ilân edilmi? olan kâr ml provası dün yapılmıştır. Yuksrıki hadleri listelerlnde bazı isabetsiz nok resim dünkü prova esnasında alın talar bulunduğu hakkindaki müracaat tır. Bu musamereye aıd yazı ıkincı Arkast Sahife S. Su. 5 te hifennizdedir. Yarın başlıyoruz Esad Mahmud Karakurdun son romam Geçen iene, tnfflter* üe Ittlfak mnahedeslnl neri rtrerek Açor adalannı tts dlye Inrfltereye klrahyan Porteklzln bn hareketl Londrada fena karşılanmıştır. Halk MecllslnJn ervelkl günkü toplantısmda fprck hn» yoln lle .^erek açıkça yapılan demecler çok şlddetlHir. S5« alan meb'nslar Içlnde, Porteklzla nasıl bir müttefik oldnfnnn soranlar bnlnndnfn flbl, bn devletle Ingiltere arasındakl asırdide Ittlfakın feshedflmeslnl flerl stirenler de oljnoştur. Franco tspanyasmın tngiHere lle blr ESERDEN BİR PARÇA snlaşma lmzalıyarak Almanya lle olan Sana acıyorum da delıkanh onun Güzel çocuk. diyor benlm kirli Ikt'sadl münasebetlerinl azaltması, hattâ bazı politika tavlzlerlne bile yanaşması. ıçin'. Genclığıni ve ıs ıkbalını sevdığın bir mendıl değersızl ğıls fırlatılıp onü. şöphesiz harb rcallteslnin bngiinkü netl bir kadını kıskanır gıbı kıska'narak. mu me ahlan nice kıymettar varlıkları. bir celerlnden blrldlr. Avrupanın blr ucun hafaza etmeğe çalışacağına, onu bir şeh. salaşpur parçası gibi, ıki ucundan tutup da yer tntan bn devlet, Angrlo Sakson vet gecesının sarhoşluğuna kncılarak. nasıl yırttığımı nasıl parçaladığımı bir ların dogtndan dogmya teslr böîçolfrl kullanılmış kirll bir mendıl değersizlığı bılsen korkardın gozlerımin lçlne bak. Içindedir. Şayed Franco hükumetl, tn ile, fırlatıp onüme atıyorsun'... Kadm ellprîni açarak avuçlarının Jçi. maga şımdi!.. Rilîzlerl dlnlemeserdi, onn çok mii^kHl Onu. omıızlsrından ite'ek. otomobile ni. delıkanlının yanakİ3rında gezdiribir dunnna sokmak Anelo Saksnn'ir yor. . doğru iurııkhıyor. t Necliste spor işlerimiz için tenkidler Beden ferbiyesi bütçesi müzakere edilirken bir çok hafibler s'öz söyledi Ankara 5 (Husus!) Büyük Millet Meclisi bugun yaptığı tophntıda Beden Terbiyesi Umum Mudürlüğila Devlet Havfyollan Müdürlüğünün 1944 mall ylll bütçelerini müzakere etmlş ve bu münasebetle bir çok hatlbler s8z almışlardlr. Dr Osman Şevki Uludağ, kuliıblerde slhhat ve muayene işlerinin İyl Rİtmedlğirden bahsederek slhhij'e şubesine eheımılyet verilmesini istctnlştlr. Suad Yurdkoru, beden terbiyesi mükellefleri hakkında dev^m'aTi İçin ce Arkast Sahite 3. Su. t de NADÎR NADt Rakib âşıklar Ey sevgilî melek, söyle, hangimîze gülüyorsun?. Zafer nftdeü Aiktn*c«k hıJioiae!..
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog