Bugünden 1930'a 5,458,831 adet makaleKatalog


«
»

20 nci yıl sayı: 7083 umhuri İSTANBUL CAĞALOĞLU Teigral ve mektub adresi: Cumhai"jr«t, trtanbul Posta kutusu: Istanbul No. 246 Telefon: Başmuharrir: 22366. Taiuir heyiti: 24298 tdare ve Matbaa tosmı: 24299.21290 r .ANTİKACI MAĞAZASI. BALET Koregrafi: L. Oynıyanlar E. EMİNÖN 6 Mayıs 7 7 Dönü? İçin tranv Numarall yerler herj ye kadar SARAY TEMS3L! AEZAMAN RAKS GRUPU KEVİNDE 21 de 21 de vardlr. 14 ten 20 satlllr. Perşembe 4 Mayıs 1944 son tedbirler "Istanbul Valisi beyanatı ile halka çok iyilik etmiştir,, Hariciye Vekili diyor ki: "Muayyen bir tehlikeyi tasavvur etmek ne kadar zararlı ise memleketitnizin üzerlııde hiç bir tehlike olmadığım farzetmek ondan fazla zarârlıdır,, Başvekflin evvelki gün Bursay» muvasalatmdan tatebalar K haberler 1 Habeşlstan tmparatorn ve Krallar Krah Majeste Negıis, yaraü İngilfaı pilotlannın tedavisine harcanmak nzere londraya bir kilo altın göndermiş. Bir muddet ÎMareşal Badoglto'nun ı c birll gaz taarruzlar» altında inledikten İzmir 3 (a.a.) Haricire Vekili Nusonra Milletler Cemiyetinin son knrbanı faa.n Menemencloğlu. bugiin Parti bina. olarak tacmı tahtını kaybeden, yülarc» sında İzmlr basın mdmessillerlnl kabul gurbet illerinde ıstırablı bir hayat süren ederek umumi vazlyet üzerlnde kenHabeş Hükümdarı, kim derdi ki, bn harb dilerlni aydlnktmiş ve aşağıdaki beyadaha sona ermeden bütün kayıblanm natta bulunmuştur: < Yorgunluğu gldermeğe veslle vergeri alacak ve bin bir gece masallarındaki bir snltan rahath&ı ile gönlüne ya dlğl İçin, her sene İzmlre geleceğlm kın bulduğu ülkelere yardım ell nzata günlerl beklerlra. Bu zlyaretim vesilesile, slz tzmlrliler arasında bulunmakcak! tan büyük bir haz ve memnunluk duy2 Rmnen Kadmlar Birliği reisi ve maktaylm.> Dünya Kadınlar Birligi ikincl reisi PrenSual «İstanbul Vallıinln gazeteleses Aleksandrina Kantakuzina, bn milre vukubuUtn son beyanatı hakklnd» letlerarası teşekkülünün lıondra ve fikrinlzl öğrçneblllr mlilm?», Washington'dakl şefleri olan Bayan Ccvab <Ben burada Utlrahatte buAshby He Bayan Philipps'e hitaben a lunduğum İçin bu beyanatı göraıedlm. Bursa 3 (Telefonla) Başvekillmis yollarda birilten blnierce halk hararetle cıkh ve doknnakh bir mektnb yazarak Gazetelerde lntlşar eden sözlerile dokbu sabah Çellkpalas civannda küçük bir alkışlamış ve selâmlamıştir. Başvekll Beçehirlerin havadan bombalanmasına en tor Lufefi Klrdar, ldaresi kendlslne gezlntl ya.pmi5, ögleden sonra vüâyetl, lediyede şehir iîlerile yakından alakadar gel olmalannı istemi?. mevdu vllâyet ve şehlr halkma çOpheaskerî komutanlıgı, belediyeyl ve Parti olmuş ve Belediye relsi Edib Rüstünün Son kongrelerinden blrini tstanbnlda slz ki çok lyillk etmiştir. Muayyen bir ile Halkevinl zlyaret etmiştir. Bursada sudan elektrik istihsall, serfrın Stockholm 3 (a.a.) Berlinde hiç toplıyan bu (Dünya Kadmlar Birligi) tehlikeyi tasavvur etmek v» bundan teBajvekilimizl bu riyaretleri esnasmda Arkast Sahife 3. Sü. 3 te kimse İ^>anyadan bahaetmezken resmî «annedersem, Hk defa olarak, bütün in lâşa düşmek ne kadar zararlı is*, memAlman mahilllerl Türkiyeye karjl tahsanlığı minnettar bırakabilecek bir teleketimizin üstünde bir tehlike olmaecbbüse sahne olmakladır. Eskilerin Arkası Scthlfe S. Sü. 2 de Hariciye Vekili Numan Menemencioğlu didlerini eslrgememektedlrler, «Stokholm Tldningen> gazetesin* göre Von (Müdafaai hnknkn nisvan) dedikleri, Papen'in Hitlerln unıuml karargâbmEonradan (Kadın haklannı koruma) diAnkara 3 (Hususî) öğrendığim» da bulunmasl, yakında Tarkiyeye verlye adlandırdığımu bn dünya harekcti, lecek cevabın mahiyetlnl ve bu cevabm göre memlekette petrol arama ışlerıne hiyata atıldığı gündenberi kadınca değil Arkası Sahife 3. Sü. 3 te yeni bir veçhe verilmesi yolundaV tet. de bn çapta insanca emellere önavak olkiklere geçilmiştir. Şımd'ye kadarki saydı, şimdiye kadar belki milletleraraçalışmalardan elde edılsn tfecrübeler de •ındaki münasebet sistemlerl çok daha gözönünde tutularak Detrol arama sia. medeni bir seviyeye yükseltilebilirdi. Yatemimizde esash değişiklıkîer yapılması •ık ki bngün biraz geç kalınmışa benziderpiş edilmektedır. yor. Lady Ashby'nin yahnd Miss Phiilpps'in şehirler halkını korumak hnsnsnnda arkadaşlan Prenses Kantakuza'ya ciddi bir yardımda bnlnnabileceklerini sanmıyorum. Hattâ Kadınlar Birliği glbl dünya çapında bir de erkekler birliği knmlsaydı ve bn meseleye Lord Ashby ile Mistcr Philipps de ilgi göstersevdi, şehirler karşıbkh olarak gene bemba Stok yeni mahsulle yirmi beş yagmurlanndan knrtnlamazdı. Şu kü M skova 3 (a.a) Sovyet tebliğl: I vetleri büyük teşkillerle düşm'in hava Londra 3 (LP.S.) tTrade and Ençük haber, milletlerarasında kurulan içmilyon kiloyu bulacak 3 mayıs günü cephede hiç bir deği meydanlarlna hücum etmislerdlr. gincering» gazetesi «Türkiyenin iktısadi tima! teşekküllerin acı realite karş'sın şikUk olmamlştlr. Bütün cephelerae 58 Alman tebüği meseleleri» başlıklı yazısında jöyle dedaki perişan hallerini ne açık bir düle düşn:an tankl tahrib e.iiln'.ş veyahnd Ankara 3 (Telefonla) Pmdık mahAnkara 3 (i'elefonla) Dalıil! jana bu masraflardan beher mamule lsabet Pührerin tnnumi karargâhı 3 (T.P.) mektedir: anlatıvor. kullanılamaz bir hale konulmuş ve dün yl mamullerinin maliyet fiatı unsurlan eden hissenin ayrlca hesîblanması lâ sulümüae yend mahrecler baUnak yolunordulan başkumandanlığının «Türkiye, Avrupanın arka methalinl, hakklnda İküsad Vekâletinin tebüği da baa teşebbüslere gesümiştir. Geçen S Şlddetll topçn ateşlerinuı altüst hava muharebelerinde ve yerde 38 düş Alman Asyanın İse ön kapısını kontrol etmek bugün Eesml Gazete İle neşredllmiştir. man uçağl düşürülmüştür. Dün Rumanettigi topraklarda gczinen Amerikalılar, Tebliğde ham madde şdyle tarif edil yıldan az olacağı taJımin edilmekle be Arkast Sahife 3, Su. 2 de Sanaylde maliyet fiatlarınlvı tesbltinde meitedir: «Her mamulun özünü teşkil raber yeni maiısulle birlikte fmdık stoîru Arkast Sahtfe S SH. 2 de Anzlo civarında milyoniarca dolar kıy yada. Stanlslavov'da Sovyet hava Kuvşu unsurlar nazarl dikkate allnacaktır. eden lptida! maddelerle, aynı İşletmede 25,000,000 kiloyu bulacaitır. Diğer tametinde eskl kltablar bnlmnşlar. Bir a) hem madde, b) Işçll'k, c) lşlenme imal olunan veya haricden aiınan yan raftan toprak mahsulleri vergısi olarrüB manastmn mahzeninde asirlarca kapalı masraflarl, ç) ldare masraflarl. d) satış mamuller, tekrar kullanılsn iptidaî alınmış olan 1,500,000 kilo kadar fındıfc kalan bn kitablar, mahzen yıkıldıfı Için masrafları. maddç klrıntı ve döküntüieri mamulün da ambarlarda muhafaza olunmaktadır. kendiliğinden meydana çıkıvenniş. tçBu masraflann yekunu maliyet flatı ham maddesini teşkil ederler.» Bunlann orduda ve mekteblerde istihlâte lerinde matbaacıhğın knnıcnsn Gniennl verir. Maliyet fiatma kâr, muamele berg elıle basılmış. olanlan, fizerinde Arkast Sahite 2 Su 1 de düçünülmektedir. verglsl, istllâk vergisi nlsb! resim gibi Leonardo da Vlnci'nin orijlnal krokilerl satış. tesellüm ve sevkle alâkalı vergi bnlnnanlan varmış. Bu bnln? koleksive resimler ilâve olunarak satlş fiatı yoncular arasında eşsiı bh" sevinc nyanbulunacaktır. Maliyet unsurlarinl teşdırmış. kil eden masTaf gruplarından ham madAnzio bombalantnasaytnı; o kitablar de ve işçiliğin mamuldeki hissesi doğbelki ebediyen mahzende kâlacaklarmış. rudan doğruya kabili tesbittir. İşlenHirb, Avnrpa medeniyerinl yıkıyor, dlme masraflarile idare ve satış masrafyordnk. Demek M bn görüs. tamaraile lan müşterek mahiyette olduklarından dofrn değilmlş. Baksanıı a, harb • medeniTeti bir bakıma da leneinlestirm' Ihtiyacımız olan malların daha fazla gelebilmesi için lâzım guen tedbirler almmaktadır» Başvekil, Bursada Miitteiiklerle ticarctimiz tetkikler yapıyor Krom işinde Alıtıanyamn cevabı Şükrü Saracoflu, dünkü hasbıhallerinde Bursalılara tnüideler verdi Stohhotmdeki şayialar Harbden sonra devletin elinde bnlunan 200 milyonla N nmtakalarda amumi imar işleri başarıfacak, Bursa Anadola demiryoUarua bağlanacak Alman Hariciyesinin yeni mütaleası ı Başvekilin dün geceki hitabesi Petrol arama j Sanayi mamulleri kâr Ruslar, Rumanyada hadleri ilân edildi "Türkiyenin taarruza geçtiler ikUsadi Iktısad Vekâleti «Maliyet fiatı» Berlitı "Fakat bn beklenen umumî taarruzutı başlangıcı değildîr,, diyor işlerinde | yeni vcchc \i meseteleri,, Bir Ingiliz gazetesinde çıkan makale Ticaret Vekâleti de çvveke ilân olıınan kâr hadlerinde tashihler yaptı hakkmda bir tebliğ neşretti Fındık mahsnlüıta yeni mahreder aramyor! 1 Alarm tecrubesi yor mn? NADİR NADİ Arkast Sahtfe s. Sü lde Dün Vilâyetteki toplantıda tecrübenin cuma günü akşamı yapılması kararlaştırıldı Vilâyet, halkın riayete mecbur olduğu Sokaktan hususları bildiretı bir tebliğ neşretti gelen kadıtı Okuduğnnuz aşk ve heyecan romanlarının en Yazan: Esad Mahmud Karakurd Dün sabah vilâyete Vali ve Belediye Reisi Lutfi Kırdarın başkanlıfında Vali muavinleri. Emniyet Miidürü. Seferberlik Müdürü. rtfaiye Müdürü ve kaıa kaymakamlarınm iştirakile bir toplantı yapılmıştır. Bu toplantıda ya. rın akşam yani cumayı cumartesiye bağlıyan gece vapılacak alarm denemesi hazırhkları görüşülmıiştür. Yapılacak deneme daha ziyade görü. lecek noksanların izalesi gayesini istihdaf etmektedir. Vilâyetten tebliğ edılmiştir: 5/5/944 günü akşamı (Hava taarruz. larma karşı ışıkların söndürülmesi) denemesi yapılacaktıri. Dsneme pasif ko. runma Sabah^ddin Ali Nihal Adssz davası Müddeiumumî dünkü celsede Nihal Adsızın tecziyesini istedi Pazar günü neşre başlıyoruz Vilâyetin tebliğ \K ( bifırkü toplantıya riyaset eden Vali ve âeledjje Reisi Lutfi Kırdar reti üzerine ve saat (22.23) arasında başhyacak ve bir saat devam edecektir. Tecrübenin tam bir başarila netice. lenmesi için bu husustaki mevzuatın mühim kısımlan aşağıda yazılmıştır. Saym halkımızın ve alâkalı dsire ve Ankara 3 (Hususi) Sabahaddin AH müesseselerin zamanınia gereken ted ve Nihal Adsız arasındaki hakaret dabirleri almaları dnemle tebliğ ve rica vasının görülmesine bugiin saat 10 da olunur. asliye üçüncü ceza mahkemesinde de1 Hava taarruzunun başladığmı ilân vam edılmiştir. eden canavar düdüilerinin seslerini isi. Nihal Adsızın müdafaa vekillerinden ten halk; Hâmid Şevket İnce bugünku mahkemeA) Bina dahilinde bulunanlar: Işık. de haar bulunmamış, diğer üd vekili larını. duman çıkaran ocıklarım veya Ferruh Ağan ile Rasıh Yeğenğü de celsobalarını söndürürler. kapı ve pence senin açılmasım müteakıb vekâletnaaıerelerini kaparlar, yangıo sör.dürmeğe lenni mahkemeye vermişler ve Nihal ayrılanlar binanm çatı arasına çıkar, Adsızın mahkumiyeti bulıınup b'.'Hınma Arkast Sahife 3, Su. 4 t$ Arkast Sahife 3, Şu. &ptf Doktor Hasta Nirnyet bÎ2İm ilâçlar da karaborsaya düştiL. İşte ş'ındi hapı yuttum desene doktor 1..
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog