Bugünden 1930'a 5,453,013 adet makaleKatalog


«
»

Orla oknl Talebelerine: Devlet Sınavlarına Hazırlık Yazan: FARUK AYSEVEN Bütün kitabcılarda bulunur. Toptan «atı?: Yokuş Kitabevi Cağaloğhı yokuşu numara 14 umhuri 2 I İnCİ yil SflVI r 7 1 1 0 İSTANBUL =£ CAĞALOĞLU Telgraf ve mektub adresi: Cumhuriyet, İstanbul Posta kutusm İstanbul No. 246 Telefon: Baemuharrir: 22366. Tahrir heyett: 24298 Idare ve Matbaa klsml: 2429924290 SARI Bdebt Mr eser. Döşiindüren ve ODANJg T A Çarçamba 31 Mayıs 1944 Roma düşüyor! Gl. Clark: "Birkaç güne kadar gireceğiz,, dedi Basvekilin Vatihamn hapıları kapattldt, muhafızlar tahviye olundu Sofyaya ültimatom Berlin, Ruslarkat'ını istedi Ru«ya da Burgaz ve Varna konsolosluklarımn tekrar açıbnasım taleb ediyor NewYork 80 (a.a.) .NewYork TlmM» gazetesinln verdlğl blr habere gör» Bulgar nalblerlnden Fllof Berch. tesgadend» Hltlerle gSrüîtükten »onra dün Sofyaya dönmflşttlr. Hltler Bulgar nalbln« Alanan Bulgar lşblrliğlne ald blr program tevdl «tmlş ve Bulgar . Sovyet mflnaaebetlcrinln derhal kesll. mealni lgUmlştir. Gazeteye göre HİÜer, Millı Sef. dün Gureba Reisicumhurumuz, Tıb talebesinin bu hastanede yapılan imtihanlarında bulnndular I v. 7s»l çütH. fiatt O ÜV BN Alman mukavemeti artıyor, Müttefikler: "Şimdi metrelerle ilerliyorıız,, diyorlar nutkn Arkast Sahife S, Sfl. * de İ1Iİ müdafaa bütçeslnl kabnl ederek şank ordumuza selâm, sevgi ve güven duyğulannı alkışlar arasında bUdlrdikten gonra, Türklye Büyük Millet Meclisi, 1944 yılı bütçe kannnunn bir ters reye karjı 897 uygnn reyle kabnl etti. Bu vcslle lle kürsüyo jrelen Başvekfl Saracoğlu, yalnız hükfimeUn prosrammı değü, rejünimlzin de genel prenslplerfaıl açığa vuran gtizel ve knvvetll bir nutnk •öyledL Bütçe konuşmalan sırasuıda sSz alan hatiblerin muhtelif konulartizerinderaman zaman çok şiddetll sayabilecegimls Anzio'da karaya çıkanlan tekvlye kuvvetleri tenkidlerini gazetelerd* oknmuştuk. Stockhohn 30 (a.a.) Afton Bladet Napoll 30 (a a.) Amerifcan plyade losmını lşgal otmişlerdlr. Fakat, Almaru Kendlsl ve Vekil arkadaslan hesabına ve zırhh kuvvetleri Albano dağlarmda lann gö6t«rdi&l lnadlı mukaveme* ytl gazeteslnln yazdığına gör», psrajütU orbnnlan bir tmtihan sayan Şükrfi 8ata Almanyaya inmek zorunda kalan A. racoğln, tenkid havasından yılmıyan, bl ki Alman müdafaalannda bir gedlk a zünden blr çok kesimlerde kaydedilen merlkan tayyarecileri pollsln aıtldehal* çarak Vellettl Valmontone yolunun bir Arkast Sahife S, SİL 2 de Iâkis müsbet 1? çıkarmak nğrnnda tenetmesin» vakit kalmadan balk tarafcn. kidden faydalanjnasmı btlen kıymetll dan öldürülmüşlerdir. Gazet« bir müdbir adamdır. Onn Meclls ve millet kardet evvel doktor GSbbels tarafından şısında sempatik yapan başhca unraryapllaeağı blldllrlen mlsillemenln bu lardan biri de bo samim! Te halkcı lihsuretle başlaınl? olduğıma l?ar«t «dlyor. niyettir. Müthis bir misiUeme Almanyaya inen Amerikan tayyarecileri halk tarafından öldürüldü Harb sonrast MBH Şefln Jnmtrtarnıd» Ur «Oeberin bntibanj 1944 bütçeslnm en büytik kısmını orduya verilen tahsisat teşkil edlyor. Kejimimizin, aşagı ynkan çeyrek asra yaklaşan hayatında, bn, artık millî bir prengip olmnştur. Haklkaten gerek Knrtuluj Savaşı sıralarmda, gerek kurtulnşn iaklb eden banş yıllannda, milletçe en çok al&ka gösterdlğimiz konu, ordamuznn her bakımdan daima daha ilerl, dalma daha kuvvetli bir durnma yükselmesidir. Blzde ordn, yalnız yurdnn bekçlsl degil, Türk varlıgının temeli, Ttirk btttüntügüWashlngton 30 (a.a.) Haıfodap sonnttn timsali, TUrk çocnğnnun hayat mektebldir. Onnn için şhndiye kadar ge ra kunılacak olan beynelmllel sulh ve rek Meclis, gerek htikumet, mttmkttn o emnlyet teşfcllâtına dalr Amerikada yalan hiç bir şeyi ordndan esirgememişttr. pılan müzakereleT sona ennlşür. Bu münasebetle Hariclyo Na«an Mr. Cordell bundan böyle de esirgemiyecektir. Ordodan sonra btitçede en çok ehemml HuU neçrettlgl bdr tebliSde şöyle demekyet yerilen nokia bilgidir. Buna da rejl todir: mimizin temel prensiplerinden birl say«Sekis ayan azasüe yan resml surette makta artık haklıyu. İstiklâl Mticadele yapılan konuşmalann ilk safhası sona sinln 'en karanlık bir anında, düşman ermlştir. Moskovada toplanan dört mllbisi kalbimizden vurmak niyetile aman letln mümessilleri taraf ından haarlanan sıs saldınlanna devam ederken, ölmeı beyannamenln, Connally'nin karar suŞefimiz Büytik Atatürk Ankarada s5y raünln ve Amerikada bu hususta bir kaç Iediğl bir nntnkta, kiiltür Jşlerine ver kere yapılmış olan beyanatın Ihtlva etmemiz gereken ehemmiyeti yüksek bir tflüeri prenslpler daiıllinde beyneljnilel •esle llân etmiştl. O samandanberi baq txir sulh ve emniyet teşkll&tının kuruldavalanmızın en baışnda yer alan maa masına müteallik meseleler ve Dİ&nlar rif davası, bn yıl, altmış kttsmr miiyon hafckında açık ve vertmll müzakerelerde Ink bir bütçe ile desteklenml? bnlona bulunduk. Reisicumhurun tasvlblle BUyor. Başvekilin çok dogru olarak Içaret yük Britanya, Rusya Te çin mümessilleettigi gibi ynrdamnznn tabii verlm knd Arkast Sahife 8. Sfl. 5 te Amerika Hariciye Kazın Cordell HuU retile balkımınn refah letlyesi arasında bir nygrmsuzlnk vardır Te bn tadece bilgl aıljğmın Baçvekil açık konoşmaktan çekinmlyor hattâ bllpl yoklnfnnnn bir Beticesidir. Bn yoklugn ortadan gtdermek, hayat kaTgasında her Türk çocuğTinn, mnhtac bnlundağn tnadcH, ma. nevi bilgi ynkü He »ensrinleçtlnnek için şimdiye kadar oldofn gibl ştandlden sonra da daima artan bir yayretle çalı?ılaLondra 30 (a.a.) Lordlar Kamarasınin 26 mayis tarihll lçtimalnda haricak, bn ngnrda elden relen fedakârlık c! siyaset müzakerelerlne devam edüirken Lord Perth şöyle demiştir: esirgenmiyecektir. Cnmhnriyetln ilânın« Türkiyenin Müttefiklere daha yaklndan lşbirliğinde bulunmamayı dan bngilne kadar geçen zaman, yttrek. lerimid en parlak ümldlerle dolduracak kendine uygun görmesinln uyandırdığı umuml teessüre ben de Iştlrak ederim. derecede bafanh olmnştmr. Flkir haytı Fakat bununla beraber bu memleket İngiltere lle olan ittlfaka sadık kalmasaymızm her alanında bn başannm izleri dı bizim ve Rusyanın işimlz daha güç olacsktı.* Kurulacak sulh ve emniyet teşkilâtına aid plân ~ Inhisarların yeni kadrosu Amerika Hariciye Nazırının beyanalı, Ghurchill ve Ocretli emeklilerin vazifelerine bugün Eden'in beyanatlarından çıkanlan neticeler nihayet veriliyor İnhlsarlar İdareslnln yenl kadrosunda baa <ieğişiklikler yapilmaktadır. Bu meyanda İnhisar İdaresl veya başka devlet dalreleri veya miıesseselerden tekaüd olup da jnhlsarlar Idareslnin muhtelif çubelerlnde ücretle müstahdem alanlarin hepslnin vazifelerine nihayet verilm«ktedir. Bunlara bu akşam tebllgat yapılacaktlr. İnhisar kadrosundan bu şekilde ücretle müstahdem emeklilerin yekunu mühim bir miktara baliğ olmaktadır. Bundan sonra da tmekli. lerin ücretle istihdami usulü tamamen kaldırılmaktadir. Kahraman Türk ordusu MRtî Müdafaa'vekilinin Meclisteki boyanatı Tttrkiye futbol şampiyonasını Lor dlar Kamarasmda lord Perthin Fener kazandı bizim için söylediği sözler ne şündiden raslamaktayn. Maarif VeUU geçen gün otnı bln ögreticJden bahscdlyordn. HalbnU bfltfln oknDarnııııda. kl öğrenlci sayısmm büe bn rakamı Aoldnramadığı deTÜierl hepfanb hatırlarn. Bir zamanlar Iki flç bln baskı yapan ro. manlar mnTaffak olmnş layüıyordo. Bngün alh bln, yedi bm, sekhı bln nüstia basılan Te satüan meslek kltablan p5rüyorra. Tercüme faallyetl yıldan yıla, Künden pöne artmakta, aydınbk arayan grcnc kafalann Ihtlyacuu kaı^ılamafa dofrn selişmektedlr. [ ÇOK ĞÜZEL B İ R SERGİ J Ankara 90 (**.) Büyük Mıllei Mecllsinin dünkü toplantısında Mıll] Bîr Tıb talebesi Mfflî Şefe Röntgen filmi ttzermde gördüklerml hah «dtytn müdtia» bütçesinin kabulfl münasebe. MUlt Şeflmk dün Gureba hasUn«sinl dir. Reelmlerlmiı (yubrıda) Mlfil Ş«fln til«, M«cUsin sel&m, cevgi ve güveninra ziyaret tder«k Tıb talebeslnin bu has blr ta]«benin lmtihanlnda Rektdr tara orduya Sblâğına dair Cevdet Kerfan tru tanede yapılan imtihanlarında hazır bu> fından talebeye corulan »uali, (açağıda) Cedayı ve arkadaşları tarafından veriw lunmuşlardır. VaÜ vf Üniverslt* Rek bir röntgen fllml üıerlnd* talebenln len takrlrin alkıglarla kabulünO müte^ ;örü Reisicumhurumuzun bu zlyareüerl v«rdlği izehatı dlnkrUrken göstermek. akıb Müll Müdafa* Vekül General All ısnasinda kendüerin* refakat etmlşler. tediı. EUM Artunkal agağıdakl beyanatta bu.' lunmujtur: « Çtok «ayın arkadaşlamn; Yüksek Mecllain ordusu hakkmda tehar buyurdugu peha blçümez, çok değerü ve kıymetli iltlfat ve teveccühlerine ordu adına derin mlnnet ve iükran» lanmı sunarken, Cunmuriyettn muhafazaa, yurd ve îstötl&l bütünMlgünün korunması İçin ordumuzun yttksek emirlerlnize her an amade buluodugunu ve tarthlne Hyaiatinl ve bütün dünyaca tanınan ve billnen ecdadmın kudret ve Ankara 30 (Hususl) Türklye futbol kahramanhklannı gögtermeğe ve bu ubirincilikleri müsabakasının son maçlan Dün sabah Osmanbeyde genc bir ka erkek, garson klza, derhal slhhî imdad ğurda seve seve kanlarını aiatmaAa ha« bugiln 19 Mayıs stadmda yapıldı. Başdmın ölümUe neticelenen esrarll bir otomobiline telefon etmeslni veya bir ar olduklannı kemaU lftöıarla ve imanla vekü Şükrü Saracoğlu, Maarif Vekili Basan Âli Yücei va Müstakll Grup reis hâdise vukua gelmlştir. Osmanbeyde taksi çağırmasml söylemiştir. Yarall arroderfan. «Ş1<kfetH ve sörekll alkıştramvay durak yerinde Suna pastanssine Arkast Sahîfe S. Sü. S te lar.> 'ekili All Rana Tarhan Şeref tribününde saat dokuzda genc blr kadınla genc bir •er almıçlardı. erkek gelerek köşedekl blr masaya oturllk maç Penerb9hçe ile Mersln fdman muşlar ve Nihal admdaki garson klzdan yurdu arasında oynandı ve maç 4 2 iki çay istemişlerdir. Nihal, pastanenin Penerbahçenin galibiyetile blttl. aşağl yukarı daimî müşterisi bulunan Arkası Sahife 3, Sü. 4 te bu çifte İstedikleri çaylarl getirdiği zaman, genc kadlnin erkekîe sinlrli sinirli konuştuğunu görmüştür. Genc kadm, bir aralık garson Nlhali çağirarai sinlrden titriyen blr sesle, kendisine blr parça kolonya bulmasınl söylemiştlr. Genc kadınin bu isteğlnl yerine getlrmek üzere garson masadan uzakîaşırken bir tabanca patlamiş ve genc kadm oturduğu lskemleden yere yuvarlanmlştlr. Bu sirada şaşkm bir hale gelen genc Esrarh bir ölünt Genc bir kadın, genc bir erkekle bir pastanede otururken bir tabanca patladı ve kadın öldü MUU hürrlyetin başhca fttl fartı dan erdn Te maariften aonra bn yıl btttçeainde en büyük ehemmiyetin memorlara Terildlğinl BaşrekO söylüyor. Bn alan. daki başanlann simdiye kadar tatmtaı edicl olmadığmı gerek basm neşriyatından, gerek Meclistekl tenkidlerden Te gerek halkın şikâyetlerlnden anbyordnk. Hayat pahalılıfı, dar T« değlşme» gelirli aileierin ya^masım son derece ırüç bir dnrnma sokmnştnr. Millet Işlerinin her sahasında Tazife gören, devletlmizln yiikselmeslne hayatlannı Takfeden bn fedakâr hısanlan, içinde bninndnkları tahammUlsfiz dnrnmdan knrtarmak, SaNLşanta?! Ka Enstitüsü ve Akşam San'at mektebi sergisinde «Yapma çiçekler. odasından blr kö>e racojlnnnn dedi&l gibi, yalnız bir hükftve kendl diktikleri tnvaletleri rymi? talebeler met Taıifesl değfl, aynl samanda bir Nlşantaşı Akşam San'at mektefoi ve fmda on Mnteroe klşl ziyaret eylemlş ve Bu eserler, Kız Enstitüsü, Akşam San. devlet Tazifesldir. Bunnnla beraber, slmdîye kadar memnnn odici bir netlceve Kız Enstıtıısü talebesinin elişlerinden Türk kadınlannm, kızlannın abn terat mektebi ve tekftmül atölyelerlnin mürekkeb olarak mekteb tnnasında ter leri, göz nurları ve el emeklerile vücude mahsulü idt **' NADİR NADt tib edilmiş olan sergl bugün kapanacak getirdikleri çok kıymetli eserlerl takdir Üç kısmın eserlerl birllkte tesbir ediU SöTtası Sahife 3, S& 4 te br. Serglyi agtic bulundugu müddet zar Oğlunu döven bir baba Uç gün napse ve otuz lira para cezasına mahkum oldu İstanbul Adliye dalresl merdivonlerinde evvelki akşam olan bir hakaret ve tokatlama hâdisesinden dolayl reüddeiumumilikçe meşhud sug davası açilmif ve dava; dün akşam kaıara baglanmıştır. Dava edilen; bestekâr Sadeddin Kaynaktlr. Davacllan da bestekârln kansl Zehra Kaynakla oğlu on beş yaşlnda Yavuz Kaynaktır. Davaya göre; karı Arkan Sahtfo Z,Sü.6da I^uhtarhktan sonra mahalle de bir fark oldu mu?.. Tıjbft ggdu, ^ f miihür İS»n ^ \jn yeriyoruzl
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog