Bugünden 1930'a 5,457,467 adet makaleKatalog


«
»

r KOPRUÂLTI ÇOCUKLARI Ahmed Halid Kitabevi •• En nefis çocuk romanıdır. Hissî, ahlâkt bir eser olup herkes zevkle okur. Yazan: HURİYE ÖNİZ 50 Kuruş. 0.1 ı * •,,„„ 2*1 IfîCI Jfll S a y i : 7 1 0 9 umhuriyet Telefon: Basmuharrir: 22366. Tahriı heyetâ: 24298 îdare ve Matbaa klsmi: 24299.24290 r NIZAMİ Prof. Aü Nihad Tarlan tarafj^fc .tercüme edilerek s İSTANBUL CAGALOGLU Tel«raf v« mektub adresU Cuaahuriyet, İstanbul Posta kutusu: îstanbul No. 246 Salı 30 Mayıs 1944 Meclisten Kahraman Orduya Selâm Meclis dün bütçe müzakerelerini bitirdi, Başvekil bu münasebetle güzel bir nutuk söyledi Başvekilin nutku "Gerek Meclis, gerek Hükumet ordudan hiç bir şeyi esirgemedi,, Genel manzara D talya cephesinde savaşlann afcırhk noktast Boma cenubana toplamnış görünüyor. Her şeyden önoe bn jehri ele geçirmeğe çalışan Müttefikler, Mareşal Kesserling knvvetlerinl oldukça güç bir duruma sokmuşa benziyorlar. Bu satırların yanldıfcı dakikalarda cephe hareketleri henüz iyice aydınlanmış olmamakla beraber lki taraftan bl. rlnin kesin bir netice alması ihtünaU kuvvetli degildir. Ilerleyişte çok ihtiyatb davranan Müttefikleri tuzaga düşürmek müşkül olduğn gibi, canla başla dövtt. çen Almanlan, büyük kuvretlerile çevlrip imha etmek de kolay sayılamas. Za ten döTiif alanının topografik yapm da manevra •avaşlanna pek elverigll föriil. memektedir. Şlmdiye kadar cereyan eden hareketlere bakarak İtalym eephe. sinde Almanların yavaç yayaş flmala doğrn Kerileme&e karar verdiklerint, bn arada Romayı da gözden çıkar&klannı kabul edebillrfa. Nlteklm ttalra hareket. leri çoktanberi monoton bir seyir taklb etmeğe blle başlamıştır. Roma düştüfrü laman bn monotonlnk b!r aralık slyasî heyecanlara yol açacak, Mütteflk propagandası bnndan bir hayli faydalanacak, fakat biraz sonra bona da abfüa. eaktır. D Başvekil: "Bir taraftan hırsız ve ahlâksızları daha sert cezalandırmak için tedbirler ararken, diğer taraftan namus ile çahşan memurtarımıza yardıma koşacağız „ diyor «Yurdumuzu hür insanlarm hür vatanı olarak yaşatmakta devam edeceğiz. Yalnız bu hürriyet hiçbir yakit 31 marta götürecek hürriyet olmıyacaktır» Ankara 29 (a.a.) Bugün Mecllste bütçenin kabulünü mtlteakıb Başvekil Saracoğlu aşagıdakl nutku lrad ettl: Arkadaşlar, Şlmdl kabul buyurdugunuz bütce ötedentoeri olduğu gibi bu defa da memleketimlzln dahill polltikada hangi saha. larda ve hangl yollarda ytlrümekte oldu. Junu ve hangl lstlkametlerde yürüjrece. ginl açıkça gösteren kıymetli fejr veslka oldııgu lçin ben, bu büyük veslkanın ka. bulünü Büyük MiUet Mecllsinln hüicumete karşı, yalıuz blr tek rey müstesna, yenl bir ltlmadı olarak telakü edlyo. rum cŞiddetli alkışlar». Arkadaşlar, hayatın daünl blr lmtihan oMugunu bu senonln bütçe müzakere ve münakaşaları blr kere daha gösterdl. VeJdl arkadaşlanm çetüı suallere maruz kalarak blrer blrer lmtihan verdi. Öyle sanıyorum kl arkadaşlanmın bu sene aldıkları numaralar geçen sene aldıklan Başvekil Şükrü Saracoğlu Fesadcılara karşı.. Türkiye ve harb sınının yeni neşriyatı ba Binbaşı Eliot diyor ki: Türkler şimdi hzurbe girerlerse çok iyi neticeler temin edebilirier Washington 29 (O.W.I.) <New.York Times> gazetesinin askerl münekkidl binbaşı Fielding Eliot, Türkiye hakkında şunları yazmaktadır: «Reanl vazifesl olmıyan bir klmse va. ziyetl Türkiye için mükemmel addede. billyor. Şimdiye kadar Türkiyenin tarafsız kalması birleşmlş mületlerin davasın. da Türklerin Müttefiklerle harbe girme. slnden daha faydalı olacagı söylenobillr Millet Meclisi dün bütçeyi İ alkışlarla kabul etti Bundan başha Ziraat bütçesi de müxahere ve kabul olundu Suriyenitı istiklâli ve biz Bu istiklâli tanımamız meselesi hâd bir safhaya girmişmiş Atlna 29 (E.P.) Beyrut basuu pa zar günkü nüahalannda, Türkiyenin Beyrut ve Şam konsoloslarinın Suriye ve Lübnan devlet retsleri nezdindeld Millt Müdafaa bütçesi Şark cephesinde eski sessizlik devam ediyor. Şn veya bu kaynaktan suan haberler, Rnslann ya« taarrnznnn yakın. da başlıyacaknu^ gibt fösteriyorsa da, ortada henfiı clddî emareler yoktnr, Sovyetlerin ikincl cephe açılmadan ta. arrnza geçip geçmiyecekleri hakkjndaki münakaşalara gelince, bn hnsnsta nxaktan herbangi bir mütalea yürütmek çok gücdür. İkincl cephenin yerl ve lamanı hakkmda son Tahran Konferansında temelli kararlar VerildiJHnl biliyonn. O kararlann mahiyetine dair bir fikrlmfz olmadığı müddetçe şimdiden ne sörleaek boştnr. Müttefikler Avrnpa ' karasuıa bir çıkarma yapaeaklarsa, Rns yaı taar rnznnnn mntlaka bn çıkarm» Hf ayni tamanda başlaması Jcab etmes; daha evvele alınmış, yahnd daha gonraya bı rakıbnif olması da mümköndür. Bn 1tibarla clklncl cephe açılmadıkça Rnslar taarrnza geçmlyecek!» yolln tahminlerl ve tefslrleri dogrn bnlmnyornc Ingiltere Ile Sovyet Rnsra arasmda harbin lınyatig zarnretlerinden dofma nznn va. deli bir ittifa* nraahedesi rar. Bu ittifak muahedesl asıl hedefine henttı Tarama. ınış bir halde ortada dnrnrken, şarta baf. lı askerlik hareketleri fizerinde faraıiye yiirütmek, hedefine nlaşmadan • mna. hedenin kıymetten dfişebileceğinl san. mak demektir kl bn da olaylann ıııhnna pck aymas. Arkast Sahife 3. Sü. 5 te Ankara 29 (a.a.) Büyük Millet Meclisi bugün Refet Canıtezin reisliğinde açlldı ve Ziraat ve MiUî Müdafaa bütçelerini müzakere edenek kebul' etti. Milll Müdafaa Vekâleti bütçeslnln ka. ıulü dolayisile Büyük Millet Meclisini n selıan, sevgi ve güveninin orduya iblâğLna dair Sinob meb'usu Cevdet Kerim İncedayı ile İki arkadaşinın takrlrini Arkası Sahife 3, Sü. 2 de de ittifakla ve alkışlarla kabul ettl. Varidat bütçesile muvazenel umumlye kanununun maddelerl de kabul edildikten sonra bütçenin heyeti umumiyesi açik reye konuldu ve bir redde karçı !97 reyle kabul olundu. Bundan sonra Başvekil nutkunu s5y. edi. (Bu nutuk kısnıı mah9usumuzda mündericdir.) Başvekilin beyanatmdan sonra yarm saat 15 te toplanmak ve henüz çıkarılmamış olan mülhak bütçeler müzakere edilmek üzere »aat 19,45 te toplantıya son verildi. Mlllî Müdafaa VeHli General All Rna Artnnkai Roma meydaıt muharebesi şiddetle devam ediyor Londra on üç Alman tümeninin ric'at hatlarının kesildiğini bildiriyor Arkast Sahife 3, Sü. 1 de Bulgar Genelkıırmay Başkanı değiştirildi Sofya 29 (T.P.) Pazartesi akşamı neşredilen bir resmî tebliğde Bulgar ordusu yüksek kumanda heyetinde değişiklikler yaplldlğı bildirilmektedir. Bul. ;ar Genel Kurmay Başkanı General .lUcasr ordu müfattişliğine, bir Bul:ar kor komutanı olan General Triionoff genelkurmay başkanllğına tayin edllmiştir. Yeni genelkurmay başkanı eneral Trifonoff, çetecilere karşı yapı. Ian harekâtta büjük yararllklar göster. miştir. Diğer taraftan LTsküb askerî komutanı General Bocef tekaüde sevkedilmiştir. Sümerbank sergisi dün merasimle açıldı Başvekil tarafından acılan sergiyi dön akşama kadar 10120 kişi gezdi • Ynkanda adı geçen fngilis . Sovyet ittifak mnahedesi bngrünlerde ödnci yı lını tamamladı. Bn Tesile fle iki devletin Harlciye VeHIleri, blrbirlerine dostca yazılmiî te!graflar çektiler. Aynca Bay Anthony Eden, Komnn Meclisinde verdi NADİR NADİ Arkası Sahife S, Sfl. 4 te Bağün "Garîkı bahri isyanım...,, Cemal Nadir in Büyük ve Aefia bu renkli karikatürü Dördüncü sahifemizde 9 «90 Alarm tecrübesi Bugun veya yarın gflndüz habersiz o. arak bir alarm tecrübesi yapılması çok muhtemeldir. Halkın bu anl. alarmdan endişeye ve heyecana düşnjlyerek ev\'elce verilen talimat dahilinde derhal sığmak lttihaz edilen mahallere veya sokak içlerinde tahaffuz etmelerl 1&znndır. Izmttte Müttefiklerin ilerleyiş istikametlerini ve savaş sahasmuı tabiî anzalarmı gösterir kroki Sergiden bir görünü? Ankara 29 (Telefonla) Sümerbank Bugün saat 19 a kadar ziyaretçi sayiaı sergisi bu sabah saat 11 de tktısad Ve 10,120 yi bulrrHiştur. Ecnebi devlet mükilinin bir nutkunu müteakıb Başvekil messillerindejfi İngillz, Sovyet, Fransız, Şükrü Saracoğlunun klsa ve iltifatlı bir ve İran büyüîc elçüeıile Holanda elçial kaç sözü ve uğurlu elile açılmlş, resmi ve Mlllî Fransız kurtuluş komitesi dezevaÜB davetlilerin ziyaretini, halkın legesl ve sefaretler erkânı tarafındaa gealg alâka ve teiıacüaıü takib «tmiştir. sergi ziyaret tzmlt 29 (Telefonla) Bugün gündüz saat 15,20 de şeihrimlzde ansızıg blr pasif korunma tecrübesi yapümıştır. 45 Napoli 29 (a.a.) Müttefik umumî durdurmak için raümkün olan her hare. kan klt'alan Velletri'nin cer.ub batls:n daklka devam eden bu tecrübede bütün karargâhlnın bugünkü tebliğinde blldi. kete teşebbüs etmiştir. Düşmanın git da kayda değer llerlecnelerde muvaffa dükkânlar kapanmış, vasıtalar dunnuş rildiğine göre, düşman, Valmontone tlkçe artan mukavemetine rağmen be olmuşlardir. Keza beşinci ordu Ajneri ve halk telâşsızca sığınaklara girmiştir. Sghtt» I. Su. 2 te ~ VeUetrİ
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog