Bugünden 1930'a 5,454,175 adet makaleKatalog


«
»

TİLLİAM T EX T E H L İ K E L İ İZ Zabıta, haydudlar, Insan avcılarl... Her klsmı dramatik ve korkunç sahnelerle aşk ve macera romanl Her kitabcida bulunur. 75 knrnş Kadıköy umhuri 21 inci yıl Sayı: 7106 İSTANBUL CAĞALOĞLU Telgraf ve mekhıb adresi: Cuahuriyet, İstanbul p o s ta kutusu: fstanbul No. 246 Telefon: Baçmuharrir: 22366. Tahrfr hevetl: 24298 fdare ve Matbaa klani: 2429924290 Büyük Türk HiiküıjpP^JFatih Sultan Mehmedin (Avni) i ^ ^ s ü jbzdığı divanı sonunda bir lugato^^^^H Lk>defa ola. rak basildı. ^ ^ ^ j ü r•uştur. Cumartesi 27 Mayıs 1944 ofyaya karşı ik artıyor Bulgaristana yeni Alman kuvvetleri gelmiş Bütce konuşmalan eçen haftakl jaumuda ana hatl;yını belirtti|iml« 1944 yüı bütçesi, bngünlerln en bararetli muzakere ve mnnakaş» mev«uudur. Büyük Miilet Meclisinde Maliye Vekilinln etraflı, delilli müzakereleri m çıg nutkundan sonra, aralannda Cumbniryet hükumetlerinde büyük vaztfe ve mes'uliyet taîunış şahslyetler de bulunan bir çok meb'uslar, duyrn, düşitace ve dileklerinl belirttiler. Bütçe gibl en mühim ve başta gelen btr murakabe nnBnrn üzerinde Meclis konoşmalannın, yalnız malî, Iktısadi meselelere lnhlsaı etmeyip devletimizln hayatî ve hukumeUn mnumi slyasetile flffll bütiin mevznlara jenlşlemesi gayet tabU ldi. Halkımızın gazetelerde yer bulan miizakera safhalannı, umumî vaziyet hakkında aydınlanma üıtiyacından dogan clddî bir dikkat, sonsuz bir alâka flejtakib ettiklerlne, neticeden gönttl rahatlıfı duyduklanna şiiphe yoktnr. Ruzveltin beyanatı Harb soıtuna aid emniyet plânı hazır! Ruzvelt ve Çörçil lekrar görüşecekler Amerikada bir para konferansı toplanıyor Meclisteki müzakereler Dün Na£ıa ve Iktıs bütçeleri konusuldu Ankara 26 (a.a.) Büj«k MÜlet Meclisi bugün Dr. Mazhar Germ^p'ja reisliğinde toplanarak Nafıa ve İJctısad Vekâletleri bütç^lerini müzakeje e t o i * muhtelil mütaleat ve Istekfcrde bulu. nan meb'uslara Nafta V e y u Sırrı Da'j ve İktisad Veklll Fuad Sirmen tarafm. dan cevablar verildikten sonra bütçe Arkast Sahife 3, Sü. 4 te y V AHMED HALİD KİTABEVİ Adliye Vekilinin kanunlarımızda yapılan ve yapılacak ıslâhat hakkında beyanatı Sovyet gazeteleri gene ateş püskürüyorlar Lon<Jra 28 (a a.) Oezayirdeki Blrleşmiş MıUetler radyosunun bildlrdlğine göre ^Almanlar ebfyaya yeniden aşker göndermlşlerdir. Balkanlardakl Alman başkamutanı Von Welçh« da Bulgaristana gltaniştlr. Mlhver aleyhlnde duygu Izvestiya: «Bulgaristan bizi kızdırıyor. fakat Almanları da tatmin edemiyor» diyor Londr» 26 (B3.C.) Amerika Cumhurreisi Mr Roossvelt. bugün Beyaz Sarayda gazetecıleri kabul ederek be. yanatta bulunmus, Mr. ChurchilTin son nutkunda bahis mevzuu edılen harb sonu dünyasma ald emniyet piânının hazırlanmıs olduğuaa soylemiş, kendislnln bu sene içinde Mr. Churchill ile tekrar görüşeceğıni ilâve etmiştir. lar besledlkterinden şüphe edllen blr çok Diğer taraftan Amerika hükumet İ kimseler tevklf edUmlşHr. EsM Zlraat beynelmilel para mesele^ini hai İçin 34 Nazın Beşkof da bu meyandadrr. mümessill davet etmiştir. Konferansa Gene blr hafcere göre, Stnuna'da 300 •Birlesik milletler para ve finans konBulgar Almanlar aleyhlne nümayişler feransı» adl verilecektlr. Fransız iurtu Arkast Sahtfe 3. 53. 2 de luf komitesi de davet olunmustur. Amerika Maliye Nazırı Mr. Morgentau, Amerika murehhaslarlnm başında bulnnacakttr. Konferane tarafından vcrilen kararlar, tasdlk edilnaek üzere her hükumete gönderlleoektir. Amerika Maliye Nezaretinde hüküm 6Üren kanaate göre, Amrika altın «sa. ılna bağlanmanın doğru olipadığina ka Egeııin SIB da vasmda yerJ ilerlemeEer Dünkfl toplantadn» b b intd» Arkast Sahtfe S. Sü. 3 te Ilk öğretim davası Valinin riyasetinde dün yapılan toplantıda İstanbul için mühim kararlar verildi Salihli barajı bütün Egenin elektriğini temin edecek fcanir 26 (Teleforüa) Nafla Vekâleti müsteçan Salfthaddln ve Mr fen ueyetf şehrimizdedir. Ege sa işlerini incelemektedirler. ögrendlgtae göre, Gedlz nehri su te Her yurddaşm Içten bfr lnanrçla k*tılacagından emin olarak bellrtmek H Arkast Sahife 3, S± 4 te teriz ki, bütçe konuşmalannm aydınlat17 martta Milll Sefin başkanlığında dürlerle kaymakamlann iştirak ettikleri tıjı flk gerçek, millî ve siyasî bünyemltoplanan Vekıller Heyetinde dk 6ğre. ölr toplantı yapılnııştır. zin gerek malî, iktısadî, gerek manevî timin koylere varıncıya kadar tür'atle Bu toplantıda Vall ilk 9gretlmin getemelleri bpkımından övanç ve güven tamiml ve kısa Dİr zamanda yurdda o U^tirUmesi için önümüzdeki ders yıüna veren sağlatnlığıdır. Bnndan Snceki ya. Anzi* ki^rübafindakl Müttertk krt'alarlle bestad ordn birliklert anstmte İQc Kumamıs vatanöa? Kaimsuuaaım mnıu BIU uiınas aocıc şuiıaıueu teaDiner '%zımızda da isaret ettlğimiz gibi, yeni yıl İçin bazı esaslar teSblt edılmiş ve bun. Ünması icab ettiglnl tebarüz ettinnlş, ^ irtibatı \tsk eden askerler birbirlerinj Jebrik edlyorbr. bütçesi, doğTiıluk, duzgunlub, açıklık, larm tahakkuk sahîsına ulaştırılmssı çaaete, dergl, müsamere ve toplantılarla fRea&ı radyofoto İle Napollden gönderilmlşür.) Bamimilik, tabminlerdeU lsabetUllk bavazilesl Maarlf, DahiMye, Ziraat ve bu lsln öneminin halka anlatılması, okımlanndan diger yü bütcelerinden seçSıhhat Vekâletlerine verilmişti. Işte bu kuyan çocukHı akumıyan çocuklar arakin bir üstiinlükle aynlmaktadır. Yeni maksadm tahakkuku İçin dün öjrleden sında mukayesell temsilleı verdlrilmesl, yıl bütçesinin bn nmuml vasıflan, müsonra saat Oçte Vflâyette Vall ve Be. mecburl tahsll çagındakl çocuklann lsEakerelerin nmnmî cereyanına hâkim, lediye Reisl Lutfl Kırdsrm başkanlığm tianasıa ve mutlaka okula alınmaa, deıcüsbet bir zihniyet yaratmıstır. Söı ada Maarlf müdürü, Emniyet, Sıhhat, vamsızlıkların sebeblerl üzerinde durullanlardan bir kaçının yerli, yersiz, hakU, Veterlner, Zlraat müiJürlerl ve dl&er mü Arkasz Sahife 3. Sü. 5 te faaksız fakat ber halde fünün fartlarraı besaba katmıyan acı tenkidleri blle, a. çık yüreklilik ve samhnilige «ykın bit tefsire uğramamıştır. Hükumet, kendine güveninl, dava ve başansma inanını, bir kere daha ispat etml?tir. Saracoğln fhükumetl, şahıslasmıs bir halkçılık zihniyetüıi bütiin varlıgüe benlmsiyen reislnin meziyetlerini Cezayir 26 (aa.) îleri Akdenİ2 böL U mukavemetine ve cenahlara henüz kendine mal ederek, miilet vekillerlnln ;esi Müttefikler umumî iarargâhinıp dayanmakta olmasina rağmen Melfa ır. bütün endişelerinl gidennege çahşmrç, tebliğlnde büdirlldiğlne göre beşinci mağlnln ötesinde köprübaşı kurmuştur. kendl snn'n taksiri dışında kalan lşle e seklzincl ordular yeni terakkiler Beşinci ordu köprübaşlndaki kuvvetler. rin blle besabuu vermekten çekinme kaydetmlşlerdlr. Seklzlnci ordu Hitler le irtibat tesis ettikten sonra her ikl miştir. Bn bakıından bütçe kono|maları, hattin» ylktlktan sonra düşmanm şiddet Arkası Sahite 3. Sü. 2 de hükumete giiveni, mffl! varlıga inanı kuvvetlendirmis, emnlyet dnygvrann Spor tarihimfcden kıymetli bir hatıra: yıikseltmlştir. Cumhuriyet sahib ve başmuharriri YuGizli maksadlar gütmlyen, demagojlnus Nadi Abalıoğla, gazetemizin tertib Inhisarlar Umum Mddürü Hurrem bir müddet vermlş bulunmaktayiz. ye kaçmıyan yapıcı, düzeltici tenkidlerin ettiği bir futbol maçından sonra Bekir Şeren bir arkadaşimiza şu beyanatta Bugün dağinık bir halde bulunan L bükâmetçe ne kadar lyi karşılandıgına merhuma madalya verfyor bulunmuştur: daremlz teşkilâtınl bir çatı altında topbütçe konnşmalanndan daha yeni ve € Uzun zamandanberl sigara fiat. liyacağiz. Kabataştaki binamizda tadL Memleketımizin ender yetistirdiği futoanlı delfl olamat BüyUk Miilet Meclisi, larinı ucuzlatmak için çelışmakta idik. lât ve İlâveler yaparak bütün şubeler bolculardan birl olan Eekirin Almanyamillî mnkadderatm nyanık, doygnhı bir Yeni kurduğumuz tesisat ve ^asyonel bir yere toplanacaktır. Umum müdür. nın Karlisrohe sehrinde yakalaruiığı zabekçisi ve mnrakıbı oldujunu, bttrriyet faaliyet netioesi arten randlmarüa bu lük de rahat ve daha seti bir çahsma Yıktmlması kararlaşan ve etrafına türrieden kurtulamıyarak vefat etmis ve demokrasinin beşigi sayılan ftlkeler gün buna muvaffak olduk, İtnalât, is tokânmı elde edecektir.» tahtaperde eevrilen bina oldufunu acı İle öğrenmiş bulunuyoruz. meeltslerinln nadlr nlaştıklan bir sertihlâkin çok üstüne getirilerek stok Yaztsı 3 üncü sahUemizde ' Arkası Sahife 3, Sü 6 da Bekir, memleketlmizan lçlnde ve dışında bestllkle milll ve bayatt meselelerimiıi vaziyeti sağlam blr şekll almlstlr. Bu yaptığı her macta gözleri üzerine çekmiş muzakere ve münakasa ederek bn defa da büyük tasarruflarla mallyeti düşür. futbol kahramanı ldl. Müthiş blr sürat, müştür. Yapılan hesablar yüzde 12,5 la da ispat etmlştlr. Tttrk halkının bnndan eörülmemîş bir enerji ve büyük bir ce yüzde 25 arasmda heraen bütün neviler. kazandığı emniyet ve Kvtnc dnyfnsn olçüsüzdür. Milletbniz şmnı bflijrpr ve Londra 26 (a.a.) Pat ajansı bıldi lisi takriben dört ay evvel Polonya mil sarete sah'bdl. Birincl sınıf bir futbol de tenzilât yapmak İmkânim temin inanıyor ki, kendinden faklanan hlç bir riyor: letinln haberi olmadan ihdas edilmiş cuda bulunması lcab eden bütün vasıf etmiştir. Hususî kokulu ve yeni harman !an şalmnda toplamış olan Bekirin fev 100 kunıştan 75 iuruşa, Sipahi 75 knkötülük yoktnr. Bir gün ber bangi bir Moskovada bir «PMonya milll Sovyet tir. mevzuda endlşeli blr dnrum olsa blle bn, meclisi» kurulduğuna dair Sovyet rad. Moskova radyosunun verdiği tafsilâ. kalâdelik göstermediği niç blr oyun ruştan 60 kiıruşa, çeşid 160 kuruştan ondan gizlenmiyecektir. MOIet, Meclis yosu taraöndan neşredilen tebliğ hak ta göre bu meclise birçck Polonya si yoktu. 137,5 kuruşa, Boğaziçi 55 kuruştan 50 Ka^ıköy Nümune mektebinde futbola kuruşa, Yenice 45 kuruştan 40 kuruşa, ve hükfimetten ber bir! vaztfelerinl ya kında Londradakl Polonya mîhfıllerm yasl partilerinin mümessılleri gîımlş Arkası Sahite 3 Sü 5 te ba^hvan Beklr, Fenerbahçede yet'şmis. Saylav, Serkldoryan, Bafra, Gelincik 40 parlarken bütiin başanlann kaynafı o de «öylendiğlne göre, bu Sovyet mee. bir üıtılâf üzerine Altmorduya eecaılfi. kuruştan 35 kuruşa indirllmiştir. Birin. lan karşılıklı sevgi ve giiven bağının gevİttihad spor kulübttnde ovnadıktan son ci, halk ve köylünün fiatları şlmdilik temesine asla yer venniyeceklerdlr. ra tekrar eski ve sevdlgi kulübü Pener değişmiyecektir. Satışlar hazirandan L Türk mflleti, rejime bağiıbiının, hübahçeye dönmüştü. tibaren bu fiatlarla yapılacaktlr. kuraete güvenüıln filt dellllerinl, ynrdAltınoT!?unun bes sene şampivonlugtı daşhk mükellefiyetlerinl «eve MTe ynkHafif alkoUü içkilerin de ucuzküldevrlnde kabilivetinin en vüksek dev masl üzerinde durmaktaylz. Kibrit sa. lenmek, büyük fedakârlıklara katlanmak ArJcast Sahife 3. Sü 6 fla tlşları 1 hazirandan itibaren İnhisarlar snretlle gö3terlyor. 950 mllyonn aşan blr bütçenln yüzde doksan beşlnl vtrgl olaİdaresince yapılacaktlr. Hususî rakı ârak ödüyor. Devlet Istikrazlarjna yürekmilleri muhtelif nrüracaatler yaptılar. ten blr tebalükle lştirak edlyor. Turdun Fakat bazl imkânslzllklar dolaylsile kornnması lçln gerekirse bugünktt büttatblk edilmiyen müskirat kanununu bu çenin yüzde eüi dördünü teskfl eden gün kolayca tatbik edebilecek/ dunıma millî müdafaa masraflannın bîr kaç geçtik. Bundan dolayı İtlrazlar nazarı itibara alınamlyacaktır. Fabrikalarımlmislini saym blr meb'nsnn dedifci çiblzın randımanl, istlhlâkini fazlasile millî varlığmdan ödemeğe bazırdır. karşilıyacaktlr. 13 temmuzdan İtibaren Hükumet, bn fedakârlıgın karşıhfîını hususî âmillerin İmalâtl nihayet bula, tuttafn Işlcrdeki başan fle ödeme karacaktlr, Zaten kendilerine de İki ayhk nndadır. Muhteklri ezmek, müstahslll kornmak için gerekll tedbirler ttzerinde. dir. Dünya bnhranmm teslrlerlnl aıaltma, bayat pabalılığını dardnrma, n e tnjılann vaziyetini diizeltme azmindedir. Dalgalı borclan sırası greldikçe 5dcmeği veya biç olmazsa konsolide etTokyo 26 (EP.) Wake adasl civa. meyi, millî paraya olan emniyeti bnnnnda bulunan Otori Şlma adasına A^ Bugün Darbhanede yeni harflerle dan böyle de ber ne pahasına olnrsa olmerikalılar tarafından bir taaıruz ya. ilk defa Cumhuriyet aitnı basılacskbr. snn kornmayı Uk plânda bir 1? ve vazlf e Müsabakalara işttrak edecek olan güresçilerden bir grup pıldığı Tokyoda cuma günü bÜdirilmiş Bu münasebetle tertib edilen merasim. Mllyor. Türklye güreş birinciliklerinln tası. tir. Otori Şima Japonyanln ana adela de bulunmak üzere hükumet erkânı ve 1944^1945 mavslml Türkiye Greko. Bütce konüîmaları, bfltün bn mevznbugün dığı büyük husu3İyet içinde asıl Ü2e rlndandlr. Bu taarruz uçak taşlt gemL malî müessesat müdürleri ile gazetecL »r fîzerlnde miilet veklllerlnin dllekle Eomen güres müsabDkalarma lerinden kalkan uçaklar tarafından ya ler vesair zevat davet edilmişlerdir. •üli, hflkumetin düşiince ve tedbirlerinl saat 14 te Şeref s^dmda basHnacak, rinde durulacak nokta ağlr sıkletler apllmıştır. Bugün Darbhanede basıiacak altmlar müsabakalara yarın da devam edile rasında yapılacak maçlardır. Prof. Dr. Yavuz ABADAN Tavsarun suyunun suyunun suyunun suyunun 3ayu!.. Arkast Sahife 3. Sü. 3 te Merkez Bankası hesabına basılacaktır. Arkast Sahite Z. ŞjL 5 te. Sahijg 2. Sü, * te Futbolcu Bekir Almanyada öldii Nerhum spor tarihimizin en gâziık *'~ sinası idi Yabancı arsaya bina yıktırılıyor tcişan fıeş katlı Arsa ve bina sahibleri uyuşmıya çahşıyorlar ' Romaya 33 kilometre mesafede savaş! Büyük bir tank. meydan muharebesi oluyor! Giyecek eşyası ve bazı içkiler ucuzlatılacak Moskovada bir "Polonya Sovyet Meclisi,, kuruldu hısım sigara nevilerinin de fiatlan ay başmda iniyor Stalin meclis azalarını kabul etti. bu meclis etrafında Rus gazetelerile Leh ajansı şiddetli münakaşalar yapıyorlar Türkiye güreş birincilikleri Müsabakalara bugün başlanıyor. Mersinli Ahmedin Çoban Mehmedle karşılaşması Japon alâka ile bekleniyor ana adalarından birine taarruz Japon deniz sözcüsü «Pasifikte durum ciddidir diyor Yeni harflerle ilk altın para bugün basıhyor
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog