Bugünden 1930'a 5,465,457 adet makaleKatalog


«
»

T. Kröger H. Tayfur Sonkur UNUTULAN KÖY (Sibiryada dört sene) Geçen harb içinde Sibiryada geçirdiği tüyler ürpertid hayatırn ve orada bulunan Türk eslrlerinln hayatlan hakkındaki hayranllk duygularlnl muharrlr bu kitabda sürükleyici bir sekilde anlatmaktadtr. 200 kuruş. Berkalp Kitabevi A N K A K A 21 inci yıl Sayı: 7104 umhuriye İSTANBUL CAGALOGLU Telgraf ve mektub adresi: Cumhuriyet, İstanbul Posta kutusu: İstanbul No. 246 tSTANRin rAr.Ainr.ıı, Telefon: Basmuharrir: 22366. Tahrir heyetl: 24298 fdare ve Matbaa klsmi: 24299.24290 CEHENNEM MEYVASI KAYA BİLGEGİL'ln mensur çürla. I. aiir hakkinda 44 sahifelik bir m«. kaleyi ihtiva eden bu kitab. gayet nefls bir kââıda, büyük bir itina ile bastmL mı?tn\ Her kitabclda bulunur. Hatı 2 ilradır. Ch urc hilTi ^ ^ ^ Perşembe 25 Mayıs 1944 Ingiliz Başvekili, harbe iştirakimiz Hikmet Bayur'un etrafmda uzun beyanatta bulundu yap tığı ten kidler «Tenkîd mahiyetindeki sözlerime rağmen Türkiye ile münase "(Akborsa) ile (Karaborsa) nın farkı yoktur. İhfikâr aldî yârüdfi. Memur betlerîmîzin çok daha iyî günler geçîreceğine itimad ediyoruz» Bütce konuşmalan Krom hakkmdaki kararımız Charchill «Bu mevzuda Türkiyenin yardımım kaydederken diğer maddelerin sevkıyatının da durdurulmasım beklemek fazla birşey istemek olmıyacaktır» dedi maaşımn dörtte üçü muhtekire gitmektedir., «Propagandalar karçısında lâkayd gibiyîz, bugfin Atatflrkun adım kallanarak ırk işini içeride, dışarıda propaganda vasıtası olarak kullanîyorlar. Dolayısile Hükumetten ve Partiden soruyorum. Bu propagandalar yıllardanb«ri deyatn odi. yordu. Bizim aklımız nerede idiT Niçin bu dereceys g«bn«*me mfisaad« ettik? Aakan 94 (aa.) W*9k Uui^t Mectttl trugün Çemseddln Oünaltaym rtraseön<J« toplandı. 1944 maH yıh muvazenat unrumiye VartiTn lârttmaıran mttoücoreslne deramla Emniyet naum müdürlfi|1% Jandanna Oeoel Bloamtantaftı, Hariciy* VefcAtett, fthha* T9 içtünaJ Muavenet Vefc&tott, Adttye Vekaieö bOOeeleri kabul ohnnta. Yann toplanılmak flBere înika<J« nîhayet verlldt ] ürklye Biiyük Mlllet Meclisinde ttç gundenberi bütçe müzakereIerine başlanmm bulunuyor. Bir. biri arkası sıra soz alan hatibler, kendi duşuncekrine göre, yurd hizmetlerinde Londra 24 (a.a.) Avam Kamarasmuniıtulmaması gereken muhtelif meseleda İki gün sürecek olan haricl clyaset lere dair konuşnyorlar. Müzakerelerin şimdiye kadar föstcr müzakerelerini açan ChjiTchill, domüıdigi manzaraya bakacak olursa£, mlllet yon bajvekilleri konferansmm İngillz vekillerlni en çok ilçilendiren konnlar lmparatorluğuna v« eamlasina, dünya. dan biri, bütçede tasarrnf lihniyetine e nın dlğer teje&küllerUe müzakerede buhemmiyet vcrilmesl arznsn, blr diğert de lunmak fizere toplanmak imkânım ve' değişmez ve dar gelirli ynTddaşlara yar recek olan anlaşmanm nüveslnl tejkl] ettlğlni göylemif ve demlştir kl: dım isteüdlr. T Bir milyara yaklaşan bu scnekl mı« « Kendlmlz lçln çlzdlğimlz hududraflanmızın yandan fazlası miIH mü lar dahlllnde dünyanln dlğer teşekkülledafaaya ayrılmıştır. Varlıgımmn ko rile müzakerelere devam edebilirlz. Haronması bahsinde Türk nlusnnun kat rlcî lşlerlmlzln umum! güdümü hakkın. lanamıyacagı hiç blr fedakârlık olmadı da dominyon başvekillerl araslnda huğına ve olamıyacağina göre, meb'oslar sule gelen anlaşma ve bu lşlerln Haritarafından llerl siirülen tasarrnf dllek clye Nazin tarafindan tedvir tarn kalerinin, milli miidafaa bütçesindekl fa dar takdire lâyık blr çey yoktur. Nazmn sıllardan hiç birlni hedef tntmadıgı pek çetln olan bu lşlerl, karışiklıklar kendili£inden anla^ılır. Esasen bütçede içlnde bulunmalarina rağmen, başartasarrnf zUıniyetine dikkat edilmesini Arkası Sahife S, Sfl. 8 de ileri siiren hatibler de her hangi bir masrafm fazla ve luzumsnz oldnjunn lddia etmekten ziyade blr prenslp meselesinden bahsetmekiedirler. HMMriı kl tasarruf prcnsipl, mlll! bütçelerln, fözöntinde tutnlması gereken başlıca vasıflarmdan blridir. Mlllet aduıa hjklktan alınan TB gene mlllet adına harcanan paralann yalnıı ve ancak müsbet işlerde kullanılması lânmdır. Bn her zaman böyledlr. Fakat sıkıntılı buhran devirlerlnde Bjnca dikkat edilecek bir nokta vardır kl, o da, mlllet adına başarılması Ittztunln gönilen lşler arasında bir tercih adstemi knrmak, çok Ittznmlnyn aı lüznmlndan öne gcçirmeğe dikkat etmektlr, Harb ba^ladıfı çündenbert, blzlm bütçenln •laganüstü masraflarlle btrllkte adl .ma»raflan da artmıştır. Bu artı^m baahca, sebcblerinden biri ?üphesi» flat yflksellsl ve hayat pahahlığı gibl âoğradan dofrnya msll olmayıp daha siyade tktuadidir. Kalf ov kabine kuramadı Bulgaristan cephe değiştirmek için teküfler yapmış! BaşvekUi Mr. CharchUl Yeni bütçenfa Mecliste mfizakeresindeo bir intıba: Ba^vekO Ve mfizakereleri t&klb ediyorlor H3cmet Baynr'an mfitalealan ' > Ankara 24 (Telefonla) Btiyük Mili let MecÖBİiKJe bütçe heyetf umumiyesl Ozerinde SOB alan hatTblertlen Hikme* Arkan Sahife 8. Sü. S U Muhakeme edilen sabık nahiye müdürü İrtikâbdatı mevkuf Burhaneddin hakkinda şahidler ağır ithamlarda bulunuyorlar Alman sözcüsü de vaziyet hakkinda çayanı dikkat izahat •erdi Memurların kazanc buhran vergileri kaldırılabilir mi? Barem Kanununun mahzurhı olduğu hakkmdaki mütalealar karşısmda hükumet ne düşünüyor? Maliye Vehitinin beyanatı Meclisin evreHd günkü içtimaında yük bir tısmı Oelil B&yarm tenkld W Maliye Vekffl yeıü bütçe münasebetile dileklerine aid bulunuyordu. JÎallye Veklllnkı sSzlerlnden dttn ko. yapılan tetklklere ve ileri sürülen dilek Arkast Sahife t Sü. 1 d* lere oovablar venniştl. Bu oevai>ların büffikmot Baynr Fakat adl dedlğimh bn btttç« fanllarında tasarrnf prensipine daha nkı blr Yeni Bulgar kabinesinl teşkil baglılık göstennek ınretUe acaba «01111111 edemediği söylenen Sobranya bütçemiıl devrin sarnretlerine daha »ylzmlt 34 (Telefonla) Adapazanr.m Medis Reisi Kalfov gıın blr şekilde kadroUmak mümkün deKâzımpafa naMytslne bığlı Mahmudu tfl midir? Londra 24 (B.B.CJ Berlin radyosuye koyfinde bugün korkune bir dnayet İ.şte Mecliste tajın mlllet vekfflfrtnmın blr »özcüsü bugünkü demeclnde İaknml«tlr. Bu köyde Hüaeyln oğlu Ka. den bir çogannn ttserinde durdntn re eski Hariciye Nazırlarından Kalkov'un rablyik, karısl Fatmayl mahiyeti henüa başanlmasnu Istedijl konnlardan biri Bulgaristanda yeni bir kabinenin tegmeçhul blr sebebden evde ağzma menbudnr. kilini deruhde etmiş olduğunu tekzıb dll koyarak her tareîım bağladıktan Halkm nrtmdakl hayat yüktinfl haetti. sonra boğazmden bıçakla kesmlş, zaval. fifletmek bakunından çok dofrn boldn(New.York Taymis) bugün Bulgariı. in başlnı vücudüncen ayinniştır. gTunuz bn dtişüncelerin haküatle}©bll Eminönfi gabık nahiye müdürü Burhaneddin Beğensel; veküi avukat İhsan tandan bahsederken kayde değer bazı Napoli 23 (a.a.) Mütteflk karargâ flmallnde Hltler hattlnda blr gedli İrmltte karuını balta ile perçalayan Tarsnvatla birlikte mahkeme huzurunda^ (Arka tarafta dnvar dibinde oturan mesl Için blzoe iki şeyo dikkat etmek Umalumat vermiştir. Bu iıaluuınata göre hınin tebliğinde büdlrlldlğine göre, İtal miftlr. Dağlarda ve sahU kesimlndt demiryolunda hat bekçisi Ahmed de Sudnri Hersektir) nmdır: Biri, ynkanda da yacdıgnnıs giBulgaristan Müttefiklere müracaat ede. yada muharebenin iklnci safhası başla Arkast Sahife 8, Sü. 4 te bugün 14 sene hapse mahkum edildi. M bir yıllık derlet hlametlertnde nrahBmlnSnfl «abık nahiye müdflrü Bür. ce dün sabah devam edümlş, dört şahld rek Almanya aleyhine dönmek için mışür. 23 mayıs gününün llk «aatlerlnde telif ygJıyn» alanlanna dair bir tercih haneddln Beğenselln lrtikâb guçunu lç dlnlenllmiştlr. Şahldler; evvelce Bmln Makedonya ve Trakyanın kendisine ve beşinci ordu klfalarl düşmanın başllca Bİstemi knrmak, çok lüznmln olaıı maj lemekten mevkufen muhakemeslne; İs. önü Belediye başhekimHğinde memur rilmesini çart olarak koşmuj, fakat miidafaa mevzlinin aağ kanadına karşı raflan flkSnoeye alarak daha a§ 18tanbul 4 fincü asliye ceza mahkemealn Arkast Sahife S, 52. 6 da Arkası Sahlfs 3, Si. 4 te taarruzlarınm devam etmlşlerdlr. EHmln olanlan dereoe derece arkaya nSeklzlnci ordunun taarruzu Kanada ralamak, fkinclsl de devlet adma para kıt'alan tarafmdan yapılmi?. gon der*. sarfeden büyttk, küçttk btttün makamiacede çlddeüi savaçlardan ve kuvvetli bir rın, ellerindekl bUt^e kannnn ftıerlnden mukavemetten lonra Ponte Corvo'nun az veya çok bir tasarrnf temin etmelerlne çalışmaktrr. Bn bahlste her devlet rnemnrn blr afle babası pibl hareket *tmeyi ögrendlği rün, mHH kalkmma davammn ne kadar daha hızlı adımlarla yiirümege başladıgnu hayretle f8rece»1z. Mlllet Tekülerlnl yakmdan U^Iendiren Ankara 24 (Telefonla) Mühim başiıca konnlardan btr tanesl de dar re miktarda eşya kaçırmak istiyen bir Musevinin Islahiyede yakalandığını NADlR NADÎ bildirmiştim. öğrendiğime g5re bu Arkast Sahife S, S9. 4 te kaçskçüık etrafmdaki tahkikata ?lm di Adanada devam edilmektedir. Su. zl ve Sünbül adında olan v ı Anka. rada bir magazan bulunan enlştetinln sahib olduğu apartımanda ikamet et. mekte bulunan bu Musevi kızı 23.24 yaşlarındadır. îskenderiyeve ablasının yanına gitmek bahanesile Arıkaradan yola çıkmış Islahiysde şüphe Ozerice tekrar muayene edilen iki sandık ve bir denk eşyasından bin çift ipekll ço. Reisicumhurumuı MİİII Şef tamat rab, yüzlerce saat, bir hayli jllet bıçağı İnönünün, 19 maym Spor ve Oenclü bulunduğu gibi mebzul miktarda pır. bayrammda trad buyurdiıklan njıtuklanta ve elmas da yakaîanmıgtır. Tah. ta ütlfata maahar olan öğretmer4erln kikat henüz netiselenmemiş clmakla çektiklerl çtlkran telgrafma, M U 1 1 beraber kaçakçılıgın bir şebeke tara. Şefimlz aşağıdakl cevatoı gönderml?fından yapıldığı sanılmslctadır. lerdir: Halll Vedad Pırath Maarif MfidOrfl lzmirde bir Alman uçağı ' İstanbul mecburî iniş yaptı Ali Ihsan Sâbis, aranan evi ve yakalandığı postane salonn fck ^>rta ve husud ögreüm okullan İzmir 24 (aA.) Blr kaç gtin evvel öğpetmeo ve müdürlerinin asil duyguBir müddettenberl hukumetin harl. İdarehanelerlne (Türk gsncüğl ve Türk Bu mektubların AU İhsan Sâbis tara. tzmir tayyare meydanında Yunkers tilarına teşöttür edertm. cî siyaseti, askerl makamlarl, mahke subaylarl) namma lmzasız tehdidkâr ve flndan bizzat postaya atıldlğı tesbit edil. pinde bir Alman uçagı mecburî inls yap Keferenin biri kahveden yag, benzin vesaire çikarıyormus!.. Ismet inBnü meleri ve baa meb'uslarlmız hakkinda tahkirâmiz 'açık ve kapalı mektublar mlş ve allnan tertibat neticesinde ken miş ve 4 kişlden ibaret olan mürette'oatı Dünya nekadar değişti!.. Bizim bildiğimiz kahveîerden bazl makamlara, meb'uslara ve gazete gönderllmekte idl. Arkan Sahife 3, Şü, l de eoteme edümigtir, tenbel, haylâz, dedikoducu yeşaire çikardı... italyada vaziyet Almanlar için ciddiyet kesbetti Berlin: " Düşman cephede derin gedikler açtı „ diyor Adapazarmda korkunc bir dıaayet Bur adam karısım baglıyarak boğazladı, başım gövdesinden ayırdı Emehli Cenerai Aîi İhsan Sabis tevhif editdi Hududda yakalanan kaçakcı kız Hükumetîn haricî siyaseti, askerî makamları, mahkemeleri hakkinda tehdid ve tahkirâmiz mektublar gönderdiği anlaşıldı ve bunlardan birini postaya verirken yakalandı Millî Şefimizin İsfanbul öğretmenlerîne cevabları
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog