Bugünden 1930'a 5,453,648 adet makaleKatalog


«
»

6 CUMHURlYET M Mariı 1044 RADYO C Bugünkü Program 18,40 19,00 19.20 19,45 20,15 20,45 21,00 21,15 21,30 21,45 22,30 22 35 22,50 Saz essrleri Haberler Dans oırkes. Yurd sesleri Rad. Gazet&si Marşlar Evln saatl Müsik Sağhk saatl Bando Geçmis gün Haberier Kapanış SATILIK KÖŞK j AUettiBİJi rırintd •fhirll |»m. T« etrmfında M E T V A bahçeâ yakınmda U O O O O ! Bunu bîlnıiyor muydunuz? Öyie ise izah edeyim : 7,30 Program 7,32 Jımnasük 7,40 Haberler 7,55 Müzüs (Pl.) • 12,30 Program 12,33 Şarkılar 12,45 Haberler 13,00 Salon orkes. * 18,00 Prcçram 18,03 Fasü 18,30 Ziraat saaü Elektronlu RCA lambalan n> nayl vc ihm bakımından muci zeler yaratmaktadır. Bu lambalar, > tam manatll* goreblhr hl«sedebitir, «ezebıhr, tadabılir, heaapltyabHir, ışıtebilır, hatırhyabilir ve konusabllır Her rnahau» «yrı «yri elektronlu RCA lambalan mevcuttur Şımdiki halde Birlesmıv Mıîletler davasına hizmet ve kot'î netl ceyi tacll İçın kuliânılmakta olan bu l&mbalar yarın daha mea ut bir harpionraai âlemının ktırulmaıına ya rdım edecek İerdır ZEYTİNLİK ve BAĞ D C ü Z F İ A T L A i 2 3 4 5 6 7 8 9 1 m m m m m 1 i m • ihtuazlanle evınizı vıkabılecek olan Daima tazeh$ıni muhafaza eden bir hayranlık \* U'arner Bro» film lerının yıldızı Dınah Shcre ıle halkın aevdigı v e alkıçladığı diger vıldııların havranlıklar yarattıg RCA resım tlerf tarafından kaydedılerek ak lettırıltr Elelctronlu lâmbalannı v dıger muhte Hf radyo cıhazlarını mukemmelleftiren a\nı bılgı re ıım RCA filmlertne çcKm k v aksettır mek içın dr kulUnı! MÜTEKAİDIiER. BAHÇE ZİRAATİLE MESGUL OLMAK İSTİYENLER, NEKAHAT HA. LÎNDEKİ HASTALAR, SAYFİYEYE İHTİYACT OLANLAR, İÇİN FEEtSAT KÖŞK: Kartalin suyu ve havasile meşhur Soğanlık köyünde (Yakaclfa 15 dakika mesafede) 4249 metre murabbai bahçe içinde yeni ve sağlam yapılrrü? kâr. eir üd kath o!up müştemilâtı vedi oda, bir banyo, mutfak, kiler. Ud helâdır, EtrafmdaH bahce lçinde İncir, kiraz, vişne, dut. kayisi, ceviz, badem. erlk vesair meyva ağaçlarl mevcuddur. Derinligl az suyu çok kuvusu vardlr. ZEYTİNLİK ve BAĞ: Takriben 20 dönüra arazj içinde 10 . 15 yaçinda 300 den fazla iyi bakll. mls zeytln a^acl 100 e yakln kiraz. incir vesair meyva ağaç. lan, 2 binden fazla çavjış ve diger clnsten üzüra kütügü vardır. (Gezmek îçirı Bay Mahmud köşBav KS7ima müracaat.) VİTAMİN'in Tababet âlemind« yarattlğı bugün (füzellik müstahzaratında tatbik ettnek kabil olmuştur. Yurdıımuzda kozmatik, ltriyat imalinde en §oa yenilikleri daima ilk defa tatbik cdea EGZAGI HASAN m Soldan sağa: 1 Cennetten kovulan çlft. 2 Alçak, blr şeyln konusu ile ilgili. 3 Bir memleket. duman kiri ile kapll. 4 Osnıanlı hükümdarlarından blri, blr hayvan sığlnağı. 5 Kaba kumaşlardan, karşı gelip emir dlnlememe. 6 Blr vilâyetlmiziıı yansl, taleb et! 7 Kutsal kitablardan blrinln cümlesl, blr emir. 8 Kutublarda en bol çey odur, bağlama vasıtaiarmdan, sıfat takısı. 9 Susuzluk (eski dilde), takdlm et! Yukarıdan aşağiya: 1 Bir memleketin başşehrl. 2 Irmak klyısl. 3 Bir tütün cinsi, işkence. 4 Blr daha tekrar ederseniz «küçücük. olur. en sadık hayvanln kötü ismi. 5 Ne güzel koku, .. bllenln kıhc kuşananın, 6 Asağinin bayağısı. dur. 1 Ölüden dirllere mektub. 8 Avrupada blr şehlr, büyük ve muazznm. 9 Blr ırk mensubu, Çıtkirıldım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 • m .1 nakına. RCA nın imal ettigı bu kuvvetll ih tıiar makıne»! uçaklara mahıus radyoiarının (yapılı^ındaki zavıf noktalan meydana çıkarır ve hUmete konulma dan evveî uçak radyolannın «letleri ni mukeramellettirmek lmkânını verlr RCA uçak rad>osunun munakalâtjn ın kişafında buyuk bir rolü vardır KİRALIK KOŞK VİTAMİIM KREMİ nammda Vitamlnli KÜzellik kremlerinden çlkarmlştlr. Cildlerlnln Rüzelliğine ehemmivet veren bayanlar bu kremleri HASAN DEPOSU Eminönü, Karaköy, Beyoğlu ve Ankara şubelerile büyük ıtriyat magazalarlndan tedarlk edebilirler. coRPonmo/v OF AMER/CA (CA Vtetor Oivlıisn. Camdan, N. J.. U. S. A. BALAST ALII\ACAK Devlet Demiryolları 8 inci Işletme Komisyonundan: Kalamlşta fevkalâde manzarall çamlı bir bahçe içinde vapur iskelesi ve tramvay durağında, denize nazlr, mobilyall telefon ve buz dolabini havi bir köşk kirallktır. Müracaat: Galata Perşembepazar Aslan han 1 inci No. 9 Telefon : Öğleden evvel 40204 » > Bonra 22882 Istanbul Ticaret ve sanayi Odatından< 1 Denlz yollarile toptan nakledilmek üzere r«sml devalr ve teşekküTlerle bankalara veya eşhasa aid muhtellf iskele ve limanlanmızda birikmJ» kömürden gayri muhtelif cins eşya olmak üzere yük varsa bunlardan: a) Iimanlarimlz arasinda nakledilecek dahill ticaret eîyamlzln, b) Limanlarımizdan Suriye, Flllstin ve Mısir limanlartaa nakledilecek ihracat mallarimizm cinsi. miktan, nereden nereye nakledlleceği, hangi tarihte yüklenmeye hazlr bulunacagı hakkındaki malumatm yaa İle en kısa zamanda Odamlza blldlrilmesl, 2 İstanbul llman ambarlarlnda mevcud mallann aevki t«mln edilmedikçe istihsal merkezlerinden İstanbula İhracat ejyasl gönderilmemesi lüzumu alâkadar taclrlerin zararlarını muclp olmamak flzere llân olunur. (7121) Mfccm ıU 23120 Kra muhammen bedelli 4000 M3 balast şartnamesi veçhile Aydan hattı Klm. 187 den alınmak üzere kapalı zarf usulile eksıltmeye konuîmuştur. İhalesi 9 haziran 944 cuma günü saat 16 da İzmlr.AlsancaLta •İşletmç binaemda Komisyonumuzca yapılacaktır. İst^kulerın 1734 liralık muvakka+ teminat makbuzlarile bu gibi işleri oaşardıklarma dalr veslka ibraz suretile teklif mektublannı ayni gün saat 15 e kadar Komlsyon Rdsliğine vermeleri lâznndır. Şartnamesl İşletme Kalem;nden Evvelkl bnhnaeamnan balledilmls lekli alınabUir. (7118) f SATILIK VILLÂ Fenerbahçede, denls kenarında, Belvü gazinosu karşıun. da, İnşaatı yeni biten mükemtnel, modern blr vllla boa olarak satılıktır. Genls salonlar, dokuz oda, yerler tamamen parke, bütün duvarlar ve ^avanlar yağlı bo. ya, vitraylı pencereîer, mese stil merdlvenler, 8ömln«, telefon, kaloriıer, flofben, termoslfon ve her türlü konfor. Ba?. tanbaşa çini kaplı banyo, mutfak ve ofis. Denize nazır vâsi veranda ve balkon. Çamaşırlık, garaj, demir parmaklıkla çevrllmiş çlçek bahçesl vesaire. Görmek istlyenlerin hergün saat 10 İle 12 arası vlllâdakl]*. re müracaathrL Mutavassıt kabul olunmaz. JA R K|A slo K A K S A A|D E|T • S A T|B R|E •|U • Lİİ R O|T T E R D A|M| O D|A •15 • E •İE Tarla. Bağ, Bahçe ve Boslan Sahibleri « tLAN Kameslz ve fazla fiatla ekmek satmak «uretile Mİ1U Korunma Kanununa muhalefetten suçlu Üskiidar Selâmslz caddesl 307 No. lı evde mukira Apostol oğlu Bodromos ve diğer naım Bogos Davlldls Üsküdar Î.I111Î Korunma Mahkemesinin 20/4/944 tarih ve 152/193 sayllı kararlle yflz ylrmi be« lira eğır para cezaslle mahkum edllmiçtlr. (7139) Az maarafla çok mahrol ancak KİNYEVÎ GÜBRE • N|A C O|L M|I V • S U A İ |K M|A L İ E İ T M|E| • I Y|E • i • A|G A N • M Eİ (Muryate of Potash) FİLİSTİN MALI ile elde edllir. 100 küoluk çuvall 44 liradJr. K Â Z I M İ Ş M E N , Yemla Çarçisl No. 11. Tel: 24187 Çocok Eslrgeme Kuruma Genel Merkezînden: 300 lira aylik ücretU Barklerell Çocuk Yuvası Müdür'üğti ve 150 lira aylık ücretll Ankara Çocuk Yuva&ı Müdür MuavinliğA için çocuk mütehassısı bayan doktor almacaktır. İaşe v« lbate müesseseye a:ddir. İsteklilerin şartlan öğrenmek üzere Ankarada Çocuk Esirgejne Kurumu Oenel Merke2Bne müracaatleri. (7114) AYDA S LİRA TAKSİTLE BORSA İstanbul Borsasmm 23/5/944 fiaUarı Londra 1 Sterlta NewYork 100 Dolar Cenevre 100 İsviçre Pr. Madrid 100 Pezeta Stockholm 100 İsveç Kr. ESI1/1M VE Kapamş 5,23 132, 30,3255 12,89 31,1325 Klmasll ve pırlantah saatler, bilezikler, alün ve plâtm nişan yuzüklerl, klymetli taşlarla süslü çiçek re plâklar. yeni jövalye yüzükler. küpeler, Rümüşten zarif pasta ve vemek taklmlarinin kısrnen peşin, kismen taksitle siparişlerl kabul ılunur. Saatler «msali pbi 15 sene teminatlldır. Taşradan siparis edeceklere katalog «önderllîr. Adres: tstanbul Slrkeci Yelkenci han No. 8 SATILIK 1 Müessesemizda daima Kadm vt piâtin aışan yüzükleri, kıymetli taşlarla süslü ÇİÇEK v« PLÂKLAR ve yeni ŞEVALYE yuzüklennin zengin çeşidlerlnl bulundurdugumuzu bildirmekle «eref duyanz. SATIŞIMIZ PEŞİNDİR. Sayfiye Operatör ve kadm hastahklan mfitebassısı | Cajaloglu, Nuruosmanly* eaddeal No. 22, Mavl yapı Telefon: 22683 KERESTE FABRİKASI Boluda faaliyette bulunan bir kereste fabrikasl tekmil alâtile toptan ve perakende olarak satlllktlr. İsteklilerin Boluda Ali Özgörkeye ve Izmirde Şehidlerde Ahmed Cemal Kereste Fabrikasma müracaatleri. Mastakll böiak, fevkalâde manzara, genlş koru, bahçe, çamlık. . elelctrllc, su . müsaid fiatle kiralıktır. MOracaat: Tütuncü Rıfkı Beyin eşi Yeniköy lgkele. TAHVtLÂT Muame MuameleU İŞ512 RIZÂ UNVER 1933 %5 Erganl 1938 %5 İ&ramiyeÜ %5 Milll Müdafaa %7 Mllll MUdaîaa I %7 Milll Müdafaa n Sıvas • Erzurum 1 Sıvas . Erzurum 27 1941 Demlryota 1 1941 E)emlryolu 2 1941 Demlryoln S %7.5 Tttrk boreu Anadoln DYolu %60 Anadoln tehvili 111 Anadolu M0. Sen, Msrkez Bankas T. lş Bankası nama T. îs Bankası Ham. Aslan Çimento Şarfc Deglrtnenîerl ittihad de&irmenciliîr BORSA i , i , , , . , , , i , r , , , , . v , 22,60 20, 19,75 19,81 19,30 19,43 19,74 19,64 19,18 19,12 16,50 30, 54, 50,50 14i 13,65 14,25 8,50 6, 30,50 Akhisar Belediyesinden: 1 Akhisar çehrinin umuml temlzliği blr sene möd'detle 35,000 lira bedelle kapali zarf usulile eksiitmeye çıkarılmıştır 2 Şartnamesi Belediye Encümeninden alınacaktır. 3 Ekslltme 18/6/944 salı günü saat 15 te Akhisar Belediye Enümeninde yapılacaktır. /Şayedliz"üt p^ 4 Teminat rroktan bedell muhammenin % 7,5 ğudur. freçetesinijkullânırsahıe.'slijde bk* freçetesinijkullânırsahıe.'slij'de^ bk 5 Müracaat, kapalı zarf usulü hakkındaki tarifat dairesinde (l l t i f ^t a ^ aİ ; olablUrBtnİj.fçünltü' f ( a ü 'apılacaKtır. (7093) kbujreçeteren'sert^ve^çârkinbir d ^ ' dl kadlfe^'gibi 'yumuşatap" beyazla^' tırltsaf^e^taze^cazibe üesusler' KURŞUN KALEM GİBİ HAFIF VAZAN p | | | ^ mevcut' r tay*cevherlergsiyah* | noktalan j^rltlr^ acık|me8amelert aıklaştınr,' Jye'cUde^blr r01#'ytpragı ^muşakj^ yığıjerirve^yanıjperistlş blr ten SINCER Saat Mağazaları | İstanbul. Emlnfinfl Caddesi No. 8 • Ankara aeentası: SeyfuUah ve Neclb Karda». Bankalar 39 İnhîsarlar İstanbnl Başmüdürlüğünden i 944 maiî yıandan itibaren idarenin Tuz ambanarına gelecek tah. minen 15 bin toıı tuzun nakil vasıtalarından ambara nakil ve istif işi açık eksiltmeye konulmuştur. Muyakkat teminat 4500 liradır. İstekll*;erln şartnameyi görmek üzere hergün ve eksiltmeye iştirak Jçin 9 haziran cuma günü saat 14 te Başmüdürlüğe müracaatleri ilân olu. nur. (7156) TıKU İNŞAAT MEŞHUR DÖLMA KALEMLERİ 1 'yerde ; İ. H. BALTACIOĞLU • • HAKİCİ ALTTN FİAT1 EvvelM Dünfcü 40,10 40, 5,50 5,50 İikhahar Hayvan Panayıi ! Reçadlye KttJçe aJtın gramı Balya Belediye Reisliğinden: Balya 944 ilkbahar hayvan panayın 27 mayıs 944 günü açılarak, 29 mayıs 944 akşamına kadar devam edecebtir. Yüfcsek Ziraat Vekâletince evsafı takdır edilen meşhur boz ırk kara sığır hayvanlarile diğer her cins hayvan alım satımı burada yapılır. Panayır kasabaya bltişlk yeşi1 bir sahaca ohıp zayaretçilerin her türlü Istirahatlerl ve eglenceleri temln eâi1rr.iştir ve panayırda her türlü emtia alım satımı yapılır. (7160) ÖĞRETMEN Y E N İ Ç I K T I Esa^HBHnsaı GÖZENiJ 4KOKULUL05YONU BİRBİRÎNDENGUZEL! ^aBBBHBCnBBHBMBBMHB^BHMBBBHB^B^BBBHmM« İLÂNI Ereğli Kömürleri Işletmesi Umum Müdürlüğünden: H \ \ ESMER SEVBENI 1 İşlttmenin Zonguldakta Zonguldak lâvvarı spltz llâvesi inşaatı kapalı zarf usulü ve vahidi fiat esasıle eksiltmeye konmuştnır. 2 Bu inşaat ıçin işletme tarafmdan verilecek malzeme ekslltme dosyafinm hususi şartnameslnde yazılıdır. 3 Bu işin tahmin edılen bedell (25,263,88) llradır. 4 İnşaatın mukavele projesinde piyasa ve fiat değiîlklik. lerı nazarı itıbara almmıştır. 5 Muvakkat teminat miktan (1,900) liradır. 6 Eksiltme evrakl (5) lira mukabilinde Zonguldakta İmar ve Inşa Grupu Müdürlüğünden, Ankarada Eti BanK İnşaat Müdürlüğünden,, İstanbulda Etı Bank şubeslnden temln edilebılir. 7 Eksiltme 9 haziran 1944 cuma günü saat 16 da Zonguldakta Ereğli Kömürleri İşletmesi İmar ve İnsa Grupu Müdürlüğü binasında yapılacaktır. 8 Teklif zarfları eksiltme şartnamesine ?dre tanzim edilmiş olarak ihale saatinden bir saat evvellne kadar m'ikbuz mukabilinde İşletme ümum Müdürlük Başsekreterlığine teslim edilmîş olacaktır. 9 İsletme ihaleyi icrada serbesttir. (7147) Bu ıîanların 1 nunuraa ndan 20 nurıaras.na kadar toplayanlar GöZEN den bırer hedıye aJac.iklar. dn istanbat Buyukpostane No 5 Sahib ve Başmuharrirt Ynnus NadJ ABAL1OĞLÜ Vmumi neşnyaU Idare eden Vozı Jştc İçindekıler: Hangi terbiye? İnkılâb adamı. İki öğretmen. İdealsiz öğretmen. Köyden kaçan öğretmen Gezmiyan öğretmen. Şaşıran öŞretmen. Dayak belâsı. Kitab beıâsı. Ezbercilik belâsı. İmtihan belâsı. İmtihan yerine travav Nasıl sorınalı? Suııfta dönmek Talebeyi yetlştırm. Öğretim sırları. Üç türlü talebe. * Okulun 4 derdi. Bay Direktörün blr şeyden haberi yok. Pedagojiye inanıyor musun' Pedagog. Pedagoji; dünü, bugünü. yaruıı. Okul bahçesi. Okul gazetesi. Okul tiyatrosu. Tasarruf pedagojlst. Köyünü nasıl kalkındıracaksın' Fiatı 100 kurus • YENİ ADAM ••• Kâlibe Aranıyor»^ Tecrübell ve lisana âşina olan £ lar tercih edillr. 80769 numaraya • saat 1519 da telefon edllmesi. I Türk Hastabakıcı Hemşireler Cemiyetinin Dünyanm her ne taraflnda olursa olsun; maden ve kömür istlhsalinde çelik izabe ve haddeden çekilişinde, geml tahmil ve tahliyesinde, nehlr Oze. rinde, köprü kuruluşunda ve yeni endüstri işletmelerinln tesisinde D E M A G naml hüsnü şöhret kazanmıştır. Külliyetli miktarda hususî makine ve birçok komple endüstrl testsatl D E M A G atölyelerinden çlkmls olup bunlar Alman teknlğinin tükenmez yaratlcl lstidadl ve yüksek bilgisinden İspat vermektedirler. Yıllık kongresl 7 haziran 1944 çarşamba günü saat 2 de Aksarayda Klzılay Hemşireler Okulunda yapılacaktır. GÜNDEM: 1 Doktorlarla hemşlrelerin mütekabil münasebetleri ve vazifeleri, 2 Hemşirenin şahsiyeti, 3 Hastabaklmlna dair gösteriler, 4 Idare heyetinin faaliyeî raporu, Mezun hemşireler toplantlya davetlidir. DAVET MAĞAZA DEVRI Türkiye için umuml vekili : KRAFT ve OSTROWSKY, sahlbi FRED. W. KRAFT İstanbul Galata Marmara han. Posta kutusu No. 1216. Telefon: 40328 Galatada Bankalar caddeslnde büyük bir mağaza tesisatile devredilecektir. Galata 1005 posta kutusuna yazllması. Müdürü: HİKMET MÜNİF ÜLGEN I Cvmhurlyet fdatbaan AĞIZ.BOĞAZ VC CMS iLAÇI
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog