Bugünden 1930'a 5,448,075 adet makaleKatalog


«
»

2 4 MayM 1944 CUMHURIYET Hayat, Hukuk ve Cemiyet çofc raha* rt levkH blr mtttaJ»» fle umum! kültürttnti geal#lefaaek 70 her şahsm giinltlk hayatun ook yaanndan ıl&kadar eden «vlanıp*, boganm», ınlnM, taenalne*, eeaa v. s. gIW birçok içtlmal ve hukukl meselelere h&ldm an*flkirlerj8&renmek lstlyen herlcM, Fnrf. Hıfa Veldetin bu aoerinl oknmabdır. Fl&U: Kartoa eüdH 360 koruf. Nebioglu YaymevLP.ir..fl44İ9taı*tıl CBüttin HtabcıUMa bulunur) YÜKSEK İNŞAAT MÜHENDİS I VEYA MİMARI ARANIYOR Merk«l Aakara Şirfcet Usnnn MüdurlOğflnd» bulunan Waat B0roauiKİ* «Ilşmak r* MaUt.ya v* Adaoa Fabrlkalan bcknnlle m«;gul obnak, y«nid«n yapllacak lnşatt projelerini hanrlamak ve inçaatl kontrol •tmek şartll» askerliğini yapmlş, «n aşağı üç aene is bayatında bulun. >auf bir yfikaek İnşaat mühendlsi veya mimarina ihtiyac vardir. tstekUlerin bir fotograüa, hflviyet, aıkerlüc v» »tmdlve kadar ytptıgl lflerle çallstljl y*rlere aid vesikalann aılı veym turetlerll* beraber An. karada Ataturk Bulvarinda 177 mnnarada (Malaiya Be» ve tpHk Fabrf. kalan Tfirk Aaonlm Şirketi) ne mOracsat etmelerİ. Şehrimizde tanınmlş mamf bir alleye aid kiymetli bir Meraklılara bttyiik fırsat MEMUR ALINACAK Pırfanta tektaş yözük ile bir çîft elmas çîft faşlı küpe ve bir pırlantalı ve elmaslı bilezik. Sandal Bedesten, Belediye Müzayede salonunda teşhir edilmektedir. 29/ • • • • 5/944 pazartesi saat 14 te müzayede ile satılacaktır. MMHİ Sümerbank İplik ve Dokuma Fabrikaları Müessesesi Müdürlüğünden: 1 Müessesemlze baglı Ereğli ve NazllU fabrikalarımız barem dahili kadrolarına imtihanla memur alınacaktır. 2 İmtJhana gireceklerin, asgarî ortamekteb mezunu olmalan şarttır. 3 isteklilerin imtihan gününden evvel adı geçen labrikalanmız müdürlüklerine lüzumlu evrakı müsbitelerini vermis olma. ları lâzımdîr 4 İmtihan 3/6'944 tarihinde adı geçen fabrlkalarda yapılacaktır. (7104) Maarif Vekilliğinden: | Kemai Saracoğlu I I Erkek San'at Ensütüleri İçin aşağıda cins, evsai ve miktarları ya2ilı alet ve malzemelere ihtiyac vardır. Bunları verebüeceklerin yazüe Vekılliğe teklifte Dahffly» Mfttefaaam bulunmalan. (5767) Evsafı CİNSİ Miktari 5 m/m Rayba (Düz) 20 aded 20 6 Beyoghı, Agacamll, Sakuagad 20 6.5 EsHçesn» aokak No. 18 İmair . Çe»me yolunun 83+723 844563 kilometreleri arasmda 20 7 Tel: 42488 ve Hıca önündeU 840 metrellk kısmınm satihi i$ba usulile b'.tüm kapla. 20 7.5 malı «ose olarak insan ve k&rglr duvar ünali işleri 40330 lira 73 kuru? 20 8 keçlı bedel ve mütehavvil fiat esası üzerinden 19/5/944 tarlhlnden İtiba20 8.5 ren 20 gün müddjetle ve kapalı zart usulile eksiltmoye konulmuştur. 20 9 Kkslltıne 8 hazlran 944 cuma günü saat 10 d» İzmir Vilâyeti Da10 20 lral Encümeninde yapılacaktır. Muvakkat temlnat miktarı 3025 llra 28 11 20 kurustur. Bu ise aid kapah eksiltme sartnameal, mukavele projesl ve ke. 11.5 20 şlt ve eilsilel flat cedveli, hususî sartname, baymdırlık işleri genel şart12 20 namesl ve nmuml lennl çartname İzmlr, Ankara, İstanbul N a ü a Müdür. 12.5 20 lüklrlnd* tetklk olunabllir. İnsaat müddeti «0 ia. günüdur. Bu eksiltmeye 13 20 igürak edecekierin bitum veya katran kaplamalı benzerl bir işi muvaf13.5 20 Knfek. Bnnm, Bogas mütehassMi faöyetto baîardıgmı, fconkasör maMnesl temln ettlklertnl gösterir evrak 14 20 Bevoglu Yıldız Slnemasi kar?lsl 50 lle eksiltme günunden üç gün evvel İzmir Vllâyet Makaıtıına bas^rurarak 14.5 20 ehliyet vesikaaı almalan lâzımdır. İstefclilerln 2490 sayüı kanunun hüküm. 15 20 teri dahllinde haznlıyacakları 8025 Mıra 28 kuruşluk muvakkat temi15 25 85 45 86 No. ' 15.5 20 nat, ehllyet vesİKası, 1944 yüı Tlcaret Odası veslkasniı muhtevi kapalı ELZZET markalı Macar 16 20 tekllf »artlannı yukanda yazılı muayyen gün ve saacten blr saat evvei A SMA K İ L İ D L I I I 16.5 20 Encümen Reisllğıne tevdii lle makbuz alacaklardır. Postadaki geclkme. İstanbulda Çlçekpazarlnda 82/84 17 20 ler kabnl edllmez: (7108) mağazada ehv«n fUtlarla 17.5 20 •aülmakWdir. ^ B M 18 20 18.5 20 19 (Çok kıymetK 4541,5 metre 20 20 20 murabbaı tahasînda bostan 21 20 22 ve ahşab hane satışı) 20 23 20 Fatüı Sulh Birincl Hukuk Hâkim24 20 liği Satış Memurlugundan: 941/318 10 hariran 944 cumartesl gfinü ParÜmir namlna büyük pehlivaa gfl25 20 reşleri terüb edilmiîtir. Servet, Salm, Rauî ve Kenanm 26 20 şayian mutasarrıf olduklan Fatih Baş pehlivaaa 200 karşılıgl 100, ortaya 100 karşılığı 50, ayağa 50 27 20 eski Sofular, yenl İskenderpaşa makarşillğrna 25 llra Ikrsmlye konulmuştur. (7197) 28 20 hallesl eski Peştemalcı, yenl Havlu29 20 cular sokak eski a, 7, 9 yeni 9. 11, 13 30 20 en yenl 9, 9/1, 11, 13 No. lı 4541,5 Pafta taklmi (Yuvarlak lokmalı) l/8l/2. 40 taklm metre murabbaı taha&mda 8uL 1/21. 40 tan Ahmed Haaı evvel vaklmdan 1 1/4.1 1/22. 40 mukaddema e r ve bahçe, elyevm Clrclrlı pafta (Sağ ve sol) 1»2. 20 ahşab bir hane TB bostan olbabdaPafta (Millmetrelik) tstanbulda Eeyoglu Şl*haned« japtırılacak (500571,17) be$ yüz 1.2 m/m S m/m 40 ki mahkeme karanna tevflkan ju3.5 > 4 > 40 yuun lzalesl eımnında açık art. bln be« yüa yetmis blr llra on yedi kunifl kesif bedelli Kulekapı Maii4.5 > 5 > 40 tırma suretlle satı'.acaktır. Mezkur ye Şubesl ınşaatı 22/5/944 tarlhlnde kapalı zarf usulile eksiltmeğe konuL 5.5 > 9 » 40 gayrimenkulün 941 »enesindeki mu mus lae de tallb çıkmadığmdan bir a y içlnde pazarlığa bırakılmısitır. 10 > 12 » Mukavele, eksiltme, baymdırlık lşîerl genel, *hu3usî ve fennl sart40 hammen kıymetl 7512 liradır. Borıı paftası iki parçalı 1/4»3/81/23/41» 20 1 Mezkur gayrJmenkul muhara nameleri, proje, keşlf hulasasile buna müteferri diğer evrak Milll Emlâk 1.2» » » » » 20 men kıymetinin % 75 ini bulduğu Müdürlügünde görulebillr. Arabacl paftasl 7/83/411 1/2. Muvakkat tenıinat (23772,85) ylrmıl üç foin yedl y i z yetmlş iki llra 20 takdirde birlnd arttırması 9/6/944 Gaz boru paftasl (Tek lokmalı) 3/81/43/41. seksen bej kuruftur. 20 cuma günü saat 10 dan 11,30 a » » » » » 1 1/41 1/2.2. İsteklllerin pazarlıga girebllmelert lçln yüksek mühendls, yüksek 20 kadar Beyazadda Veznecllerde Fa1/4. Boru kılavuzu mlmar veya mühendUte Işblrligi yaptığına dair tasdikll blr belge ge60 tih Sulh Üçüncü Hukuk m a h . 1/8» 60 kemesi kaleminde satıa memuru tlnnead t e mukaveleyl aynl aalahlyetle imza etmeleri lazımdır ve en az 1/2» 60 huzurile lcra edllerek en çok tallbi ,bir taahhüdde (250,000) Itralik bu İse benzer tesisatlı blr 1^ yaptığına 3/4. 60 ne ihale edileceic, % 75 inl bulma dalr idarelerinden almış oldu§u vesikalara lstinaden İstanbul Vllâyetlne 1» 60 dığı takdirde iklnci arttırmaaı 19/ müracaatle pazarlık tarihlnden tatil günlert harlc, üç gün evvel alınmıs ehliyet ve 944 yılına aid Tlcaret Odası veslkalarüe blrllkte 29/5/944 1 1/4. 60 6'944 pazartesl günü aynl saatte 1 1/2. 60 ve aynl mahalde lcra edilerek en paKarteal günC aaat 15 .te Mllll Emlak Mudürlögtade müt«çekkil Romlsyona mfirftcaatleri. (7Î57) 1 3/4. 60 çok talibine ihalesi yapılacaktır. 2. 60 2 Tellaliye resmi. İhale puhı. Küavuz 1/4» 30 tavlz bedeli Te tapu harçlan mtigte. 3/6» 30 riye aid olup satıs tarlhine kadaı 5/1630 müterakim vergi ve icare satıştan 3/8» 30 ödenecektlr. Muzayedeye i$trrak lçtn Toprak Mahsulleri Ofisi Utanbul Şubesi 7/16. 30 muhammen kıymetln % 7,5 u nls^ 1/2. , Müdürlüğünden: 30 betlnde pey akçeleri verllmesl lâ9/16» 30 zımdır. Ciballd» Kerestedler caddeslndekl depomuzda bulunan t a . 5/8. 30 3 Satışı müteakıb İhale bedeümlre muhtaç çuvallann, beher çuval başına ücret verilmek ve 11/16» 30 nin. tamamı 10 gün içiade ödenmelpllğl tarafmuzdan temin olunmak üzere makine ile bez çuval 3/4» 30 diğl takdirde ihale feshedilerek blr tamlr ettirllecektir. Bu ljl görecek kabiliyette cıakinesi olup da 13/16» 30 evvelkl müsterl de teklif ettigi beçuval yamamak ve tamir etmek istiyenlerin Bahtiyar hanmdakl 7/8» 30 delle almağ.a razı olmadığı takdirOflrfmlz Müdürlüğüne müracaatleri llân olunur. (7106) 30 de hissedarlara tebliğ edllmeksizin Boru keskisi 15 aded yenlden 7 gün içinde arttırma yaBoru mengenesi 15 pılarak e n çok talibine ihale edl. İngiliz anahtarı 15 lir. Bu takdirde ifcl ihale arasmdaKurbağaclk anahtarl Merkea O s a ve Tevkllevinln 944 mall yılı ekmek ihtiyacı 15/5/944 15 ki farkı flat bilumum masraf, za. Fransiz anahtarl 15 rar ve ziyan, nlzaml faiz ilk İhale tarihinden itibaren 15 gün müddeüe kapalı zart usulile eksütme&e koDüz tnahtar taklmi nulmuştur. 20 seri edilenden bilâhüküm tahsil edilir. Muhtelif 15 1 KktÜtme 80/5/944 tarihlne raslıyan salı günü saat 16 da Zon Malafa 4 Mezkur gayrimenkul uzerln. Dia tarağı 60 aded ds herhangl blr şekılde hak iddia guldak O. Müddelumumillk dalreslnde yapılacaktır. Punta matkabl 100 2 Blr sene içln ekmeğin azamî nüktan beheri 500 gramdan olmak sında bulunanlann ilân tarihlnden Boru anahtart Muhtelif 20 itibaren satış gününe kadar evrak] üzere 127750 aded ve muhammen bedeli 24273 Mra 50 kuruştur. Zlncirli boru anahtarl 20 8 Muvakkat temlnatı 1821 liradır. müsbitelerile müracaatlerl lâzımdır Eğe flrças E00 4 Eksiltme şartnamesi Zonguldak Ankara, tstanbul C. Müddel. Aksl takdirde, hakları tapu sicillinTutkal tavasl 15 de kayıdlı olmıyanlar paylaşmadan umumlliklerinde ve Zonguldak Merkes Ceza ve Tevkifevi MüdürlüğünMarangoz işkencesi 200 de hergün görülebilir. 10 Ctn. hariç bırakılırlar. 200 B TalJblerln 2490 sayüı kanunun ahkâmı dalresinde yaTacakları 15 5 Müzayedey* lstirak edenler 200 20 gayrlmenkulü görmü? ve satış şart tekllf mefctublarını havî zarfı, muvakkat teminat makbuzu ve Ticaret 200 25 larmı aynen kabul efcmi? addedlle Odası kayıd vesikasile blrllkte iklnci blr zarfa koymak suretile İhale sa200 30 cekleri için bllâhar» vaki olacak itl atlnden blr saat evvelîne kadar Komlsyona vermeleri llân olunur. 200 (7165) 40 razlan kabul ed'.lmiyecektir. Tescil 200 45 muamelesi tapu kaydma göre ya200 50 pılacaktır. İstanbul ldrofil Pamuk Fabrikaları T. A. Şirketinden: Büyük lşkence 15 125 Gayrimenkulün cvsafi: Üç odab Krika 15 Tonluk ahşab bir hane ve metresl yukarjda Kapaklı gözlük 200 bildirüdigi jekild» büyük bir bosYedikulede Kazlıçeşmede fabrikamızda mevoud on ton kadar deşe tan ve bostanda 50 kadar meyva pamuğu kapalı zarf usulile satılacaktır. İstiyenler hergün fabrikaya müağacı ve kovah bostan kuyuau ve racaat edip balyalarl görebilirler. Tallblerin verecekleri teklif mektubbostan havuzu ve dolab mevcudlarl en geç 29/5/944 pazartesi günü saat 11 e kadar Galatada Kefeli dur. Mevcud dolablardan sakız doHüseyin hanlnda 3 üncü katta 20 No. yazlhaneye condermeleri ilân olunur. labı tabir olunan bu gayrimenkule aid değildlr. İşbu bostan mahalle Her ne büyüklükte olursa olsun çalışır vaziyette bir pedal makinesi arasında olup her iki taraftan soallnacaktlr. Satmak İstiyenlerin (PEDAL) rumuzile 176 posta kutusuna kak üstündedir. Bahçelik, müteadmektubla müracaatleri. did evler ve müteaddld apartımanlar yapılmağa müsalddir. Ayni zaGAİB ARANIYOR manda Fatih tramvay istasyonuna Oğlum 336 doğumlu Üzeyir oğ4 dakika mesafededlr. lu Faik Eker 1,5 aydanberi ka. Talib olanlann mezkftr f t o ve Ofisimizin roalı olan, Sıvas vilâyetinin Koyulhisar kazası orman işletyibdir. Gören ve nerede olduCerrahpaşa hastanesi lc saatte hazır bulunmalan lüzumu i. mesine bağlı revirlerden Ameylide 1110, Koşulukta 300, Arpacıkta 700 ve ğunu bilen varsa malumat verhastalıklan mfitehassısı lân olunur. '7177) Karaosmanda 400 metre mlkâb olmak üzere ceman 3010 (üç bin on) melerinl insaniyet namlna rica Saat 3,5 7 e kadar metre mJkâb çam ve köknar tomruğu. açık arttırma yoüle satılığa çıkaederlm. Kartal CevizUk eski DeBeyoSlu, Avrupa pasajı karşlsuıda D O K T O İ rılmıştır. ğirmen No. 5 te annesi FATMA No 19 Küçük Parma H. dalre: 1 Muhammen bedeli 90300., teminat miktan 13545. llra olan bu satışa aid şartname, Ankarada Umum Müdürlük binasmda Malzeme MüSUll EtfaJ Hastanes! I dürlüğünden, İstanbul ve Samsun Şubelerimlz ile Sıvasta ajansımızdain bedelsiz olarak almabillr. Ütihabll diş etlerinin, lstırab İstekJilerin, 1/6/944 tarihine müsadif perşembe günü saat 16 da UT> A. Şirketinden: ve ağlz kokularlnı derhal giderir. mum Müdürlük Arttmna ve Eksiltme Komisyonunda yapılacak açık DAHÖİYE OPEKATÖB BîtİTEHASSISl • Eczanelerde reçeteslz satllır. DOKTOB 1/6/1944 tarihinden itibaren gişearttırmıya iştirat etmek üzere lâzım gelen vşsaiki ve teminatı hâmilen *\nkara caddesi No 15 Tel: 20189 | Hulusj lâboratuan avni ?ün ve sasttp mezkur komisvona müracaatleri ilân olımur. 'S349) lerimlzin aşağıdakl saatlerde açık Mehmud Hidal Rona bulundurulacağı l!ân olunur. D O Ğ U M ve K A D I N ZAYt Bejiktas yabancı askerlik Sabah : 9.30 12 Hastalıklan Mütehassısı şubesinden aldığım asker vesikamla Herjrün saat 15 i«a sonra Akşam : 13.30 . 15,30 nüfus cüzdanımı kaybettim Yenilerini Adres: Beyoğlu Parmakkapi MU alacağımdan eskilerln hükmü yoktur. Cumartesi: 9.30 11.30 sokağl başı No. 1 Tel: 40273 317 doğumlu Mehmed oğlu Derviş Mehmed Gürkan Dr. Ibrahim Denker BITÜM KAPLAMALI ŞOSE YAPTIRILAGAKTIR Izmir Vilâyeti Daîmî Encümeninden: İSCİ Eskişehir ARANIYOR Tayyare Fabrikasımn Genel Direktörlüğünden: I Dr. Kâmil Seslioğlu I I • Aşağıdakl vasıflan halz tesviyecl, tornacı, frezeci, elektrikçi, demird, marangoz san'atkârı alınacaktır. Tallblerln fabrikamızda yapılması zarurî olan imtihanlannda gösterecekleri muvaffakıyet dcrecesine göre saat ücreti takdir edilecektir. Taliblerln resmi bir dilekçe ile bizzat fabrlka Genel Dlrektörlüğüne müracaatlerl. 1 San'at okulu veya fabrlkalarda en az beş sene çalısmış olmak, 2 Askerîlğini yapmı^ bulunmak, İmtlhana gelîrken getlrecekleri vesaik: , A Nüfus hüvlyet cüzdanı, B Askerllk vesikası. C l a h s l l vesikası, D BonseTVİs, E Mahallî Emnlyet Md den tasdîkîl lyl hal kâgıdı. (5893) Bfiyuk Pehlivan Güreşleri Karamanlı C. H. P. Idare Heyeti Reisliğinden : DERMOJEI^ fanık Çatlak. Ekzama ve d d ranlartna fevkalade ryi gellr. Derinlo tazelenmesfae re yenilenmesine hlanet eder F B B N O t * « | BELSOftUKLUftüNA I TDtnhnamak lefaı I PROTEJİN| Aydın C. Müddeiumumiliğinden: 1 Aydın Cezaevinin 9 hazlran 944 tarihlnden mayıs 945 sonuna kadar bir senelik ekmek ihtiyacı eksiltmeye konulmuş olup şartnamesinde muharrer evsafta ve beheri 600 gramlık, günde azamî 280 ekmek hesabile blr sentliK tutannın halihazır rayiçe nasaran tahmln bedeli 17640 liradan ibarettlr. 2 Şartnamesi Aydm Cezaevînde bedelslz olarak almablllr. 3 Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacak olup ihale 9 haziran 944 cuma günü saat 14 te Aydın C. Müddeiumumiliğinde mütesekkll komisyon tarafmdan icra edilecektir. 4 Taılblerln 1323 liradan fbaret muvakkat teminat makbuzları, bu kabU taahhüalere girebileceklerine dair mahallî Ticaret Odasından aîacakları vesikalann, teklif mektublarını yukarıda yazüı günde en geç saat 14 "e kadar komJsyon riyasetine tevdl etmeleri lâzım olduğu gibi postada vukubulacak tiahhürlerden mes'uliyet kabul edllmiyecek ve llân da dahll olmak fizere her nevi masraflar müşteriye aid bulunacaktır. ',6016)1 İNŞAAT İLÂNI İstanbul Defterdarlığından: TÜZLA İÇMELERİİ 28 mayıs PAZAR gfinfind«n itibaren trenler Işlemeje başlıyarak • AÇILACAKT1R. I Çam Tomruğu Nakliyatı Devlet Orman Işletmesi Bolu Revir Amirliğinden: 1 Revlrlmlzin araba ve kamyon nakldyatına müsaid Değlrmen. özü yaylası ara deposundaki istifte mevcud 20,000 metre küp çam t o m ruğunun mezkur depoya 24 kllometre mesafedeki llıcalar yanmda Bolu Kereste Fabrikasma nakli açık eksiltmeye çıkarümıştır. 2 E.<s'ltme 2/6/944 tarihlne raslıyan cuma günü saat 14 t e Bolu Revir Âmirliği blnasında yapılacaktır. 3 Behcr metre küp çam tomrugunun nakliye bedeli 15 liradır. 4 Muvakkat teminat %7,5 hesabile 22500 lira olup bu miktar peşin alınacak ve bakiye %73 da istlhkaklardan kesüecektir. 5 Buna aid şartname Ankarada Orman Umum Müdürlüğü, İstanbul Orman Çevirge Müdürlüğü, Düzce, Adapazan, Kızılcahamam, Devrek, Mudurnu ve Bolu Revir Âmirliklerinde görülablllr. 6 İsieklilerln belli gün ve saatte Bolu Revir Âmlrligine müracaatleri. (7095) Bez Çuval Tamir Ettirilecek Zonguldak Müddeiumumiliğinden: Satılık LANGAJE Buhar Kazam Boy 5.50 m. kutur 1.75, teshin sathl 20 m. murabba 7 atmosfer brıhar tazyikll, 60 Uâ 75 beygirlik lş yapar çallşlr vaziyettedir. Adre»: İspartada Hallcl EMİN CAKTRKA'va müracaat. İstanbul Belediyesi İlânları Atatürk bulvarmın Saraçhane fle Aksaray arasındaki kısmmda yaptı» rılacak kanalizasyon ve yol lns.aatı 187704,90 10635,25 9,39 Belediye hududu dahilindeki muh. telif yollarm katran kaplanmasL Keşif bedellerile ilk temlnat miktarları ve şartname bedelleri yukarıda yazılı ayrı ayrı kapalı zarf eksiltmesine konulmuştur. İhalelerl 2/6/944 tarihîne raslıyan cuma günü saat 15 t e Daimî Encümende yapılacaktır. İsteklilerin ihaleden 3 gün evveline kadar Fen İşleri Müdürlüğüne müracaatle ehliyet vesikası almalan lâzımdır. Tailblerin 2490 numaralı kanuna göre hazıruyacaklan. kapalı, zarflarını ihale günü saat 14 e kadar Daimî Encümene vermeleri. C5741Vİ Keşif bedeli 470771,61 İlk teminatı 22580,86 Şartname bedeli 23,54 1 Satılık Deşe Pamu ğ u * BİR PEDAL MAKİNESİ v I ARANIYOR I (ÇAM ve KOKNAR TOMRUGU SATILAGAK) Toprak Mahsulleri Ofisi U m u m Müdürlüğünden : Muın Memduh Tayanç Doktor ••• J Maarif YekUliğinden: Erkek San'at Enstitüleri için Dizel elektrojen grupları çesidli marangoz makineleri ve tef erruatı, sürmeli kumpas, reşidli kontrol aletleri, mobilya boruları ve takım çeliklerine ihtiyac vardır. Bunlan verebüeceklerin yazı ile Vekilliğe teklifte bulunmalan. (5768) İstanbul Halk Sandığı DİŞİNOL DİYRİĞİ DEMİR HADENLERİ İŞLETMESİ İÇİN AKISKAVATÖR USTASK ARANIYOR Devlet Demiryolları Işletme U. M. den: 28 mayıs S44 tar.hinden itibaren açılacak olan Tuzla içmelerine gidecek olan yoîculann gidî^ ve dönüşlerinl temln için 22/27, 24/29, 28/31, 28/23, 30/35 No lı banliyö trenleri her gün ve 20/25 No lı banlivö trenı ise pazariesi ve perşembedn gayri günlerle ıçmelere kcdar devam ettirilecektlr Bunlardan başka Haydarpaşa Gebze Haydarpasa arasında 3041 ve Pendik Gebse Haydarpaşa arasında ışliyen 2018'2019, Haydarpaşa . Adapazar Haydarpaşa arasuvd3 lşliyen 52/51ı 12/11 No. îı katarlar yolcularm inip binmeleri için içmelerde birer dakika durdurulacaktır. Sayın halka ilân olunur. (7100)' Bahçe Mimarı Mevlud BAYSAL Dörduncü Vaklf han 4 üncü kat Telefon: 23426 l Müe&sesemlz lçln ağır aklskavatörlerde çalışmış tecrübeli bir akıskavatör ustasma ihtiyac vardır. İsteklllerin asgarî ücretle bu günkü askerllk vaziyetlerlni ve medenî hallerini bildirtr kısa blr tercümeihalJerlni, bonservislerini ve bir vesikalık fotoğratlarile birlikte (Etidemir . Divriği) adresimize göndermeleri llân olunur. I SATILIK KAMYONLARİ 36 model Doç ve 37 model Ford marka iki kamyon lâstlkli veya lâstiksiz olarak satlbktlr. Slrke. Nöbcthane caddesi 38 numaraya müracaat. ^HBH Dr. İHSAN SAMİ T İFO A ŞIS I rifo v« paratlfo hastallklarlna tutulmamak için tesiri katt muaflvetl pek emln taze aşıdlreczanede bulunur Kutusu 50 kurustur.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog