Bugünden 1930'a 5,447,715 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURlYET 24 Mayı, 1944 ANCABEYE GORE İstanbul Gümrükleri Başmüdürlügünden Eşya cin& Demlr çamurluk, tampon ve portbagaj Demlr oto şa&i aksamı Demlr oto tekerlek conta Demir arabacılık aksamı Demlr tel halat Bilyalı rulman Marşpiye Adî demir maşa Boru raptiyesl Oto fenerl Kilometre saati 8043.00 603.45 Demlr civata somun v» rondela Demir el alâtından somun anahtari 160 grama kadar 11.000 Demir el alâtından somun anahtari 150 gramdan fazla 79.000 Demir conta 146.000 Düıamo 9333.000 Demlr hurd&sı 17.000 Kauçok hnrdan 55.000 Cam hurdaa 314.600 Basamak tahtası % 23.000 Ptrinç eşya 287.000 Plrlnç eşya 414.100 LâstUc paspas 1 Yukanda cinsi, mflrtari ye temlnatı yazıli Forda afd ot<3 mîl. zamesi 8 '6 '944 günü saat 14 te İstanbul, Slrfcecide Rejjadiye eaddeaj Gümrük Satış Mfidürlügünde kapalı zarf nsuüle satılacaktır. 2 Şartnâme ve eşya hergîln ögleye kadar anılan MüdttrHHrte gorülebilir. 3 Temlnatm yatırüması ve tetttt meIdJBft)larmm verthn«al, satış ?aat 12 ye kadardır. (6068) Telefon No. si:' 23219 Kllo Ch\ 6085.000 20379.000 2563.000 396.000 85.000 163.000 1500.000 101.000 40.000 7.000 7.000 2216.000 127.000 Bedell L. K. Teminatı L. K. Pasif korunma d«nemelerinden iyi neticeler alındıgı malum Amcabey... ... Işıl ışıl yanan koca deneme aaati gelince... şehir, ... Bir dakika içinde piif diyip karanlıklara gömülüyeriyorl.. ... Ancak, alarm düdüklerinin pek iyi isitilmediğini söyliyenler varf.. Düdük yerine meselâ... A. Meselâ «okak »atıcıları bağırtılsa, dünya ayağa kalkar!.. nin ruhuna 25 cnayıs 1944 perjembe günü saat 15 te Teşvikiye caraiinde Mevlid oknnacasür. Arzu edenlerin I ebibe hala, ufaclk, tefecik, bahkjrıl tutusturan bu aydınllğı bir müddet teşrifleri riea olunur. gibl sessiz, süt dökmüs kedl gibi I seyrettüten somra, bu sesslz, gümüş çekfaıgen blr kadmcağızdl. Günde İki selâlenln cazlbeslne tutuimuşlar, yavaş Teşekkür defa, öğle v« akşam yemeklerinde aşa yavas aya doğru yürütneğe başlamışğiya lner, kişin aba terllklerlnln. yann lardı. Oğlum HalU üter'i bir senjdenberi Fikretln annesl: fipıdiklarlnin y«re bastığı bile duyulmüptelâ olduğu hastalıktan kurtaramı. Artlk yatma zamanl geldl, dedl madan. tekrar üst kattakl odasina Çikar, yarak 15/5/944 pazartesi günü Maaıif kapanırdı. ManasU denecek dereceye çocuklan çağırsak. sanatoryomunda kaybettim. Şerminin annesi beşınl kaldırdı, çokadar varan melul bakışları, hafifçe titSanatoryomda bulunduğu müddetçe riyen başi, hep dlvan durur gibi kavuş cuklann. mehtab ortasinda yavaş yavaş kendisile yakından alâkadar olan k' mus ellerile, Lebibc hala, bir eiğıntıda n uzaklaşan gölgelerİne baktL metli Dr. Nazif ve Dr. Ihsanla hemşire Bırak, caaım, dedl; bak, hava ne Bayan Ayşeye, çocuğumu sanatoryomfarkslzdı. Dünya «vlne ginnemişti. Çocuklu kadar güzel! Blr parça dolaşslnlar dan Haydarpasa askerl hastanesane ğundanberi haddinden fazlg çeklngen Lebibc hala, onlan bekler. Beklersin kaldırıp ioabeden hazırhld,îruı yapıl. ması ve kabre nakünde büyük bir ysr. ve sllik olduğu için, aanki znevcudlyeti değil mi, Lebibe hala? Hala, lçl hep melâl ve endişe dolu dım ve alâka gosteren hastane Başta. bile unutulmuş, insan yanlna çlkmadlğı için, evde gellnlli blr klı bulun gözlerlni kaldırdl; o biçare hallle, ce bibi saym Tuğgeneral Fıkri'ye cenazede bulunan bizzat ve bilvasıta teessürleri. duğu kknsenin aklina gelmeml^ti. Le vab v«rdi: Tabl!, bekledm. me iştirak eden, akraba , komşu ve bibe, sık yapraklar arasmda kallp koÇocukların annelerl, yattnıya gittller. meslekdaşlarıma teşekkür ederim. panlmiyan bir yemiş gibl, dalında kurumuştu. Yıllar geçmis, etrafinda dü O zaman, Lebibe hala yerinden kalktı, As. Pos. 12852 II. Şube Müdürü ğünler olmuş, çoluk çocuk büyüyüp geldl, pencereye abandı, lâtlf geceyi Albay Zeki llter döldös yetiştirmiş, Lebibe adının so seyretmeğe koyuldu. *** Flkretle Şennln. «y ışığınin ortasında, nuna blr «hala» llk takllmif. Lebibe aheste adtaılarla dolaşiyorlardı. Elele Ağzmdan ve burmmdan kan boçar.an hela, her yıl biraz daha sararlp solarak, blraz daha buruşup gevşiyerek, bu kay tutuçmu?lar, parmakları, blrbirlne ke oğlum Ismaili tedavi edorek ölümden naşmanm ortasında. «esslz adlmlarile blr netll, kendllerlnden geçmlş. mehtabla; kurtaran Etfal hastanesi dahıliye mü. mehtabdan yükselen şilrle karişmış gibl tehassısı doktor Kemal Saracoğluna, hayal gibi dolaşmls durmuştu. idiler. Doktor Bürhaneddin ve asistanlara, Alle lçlnde, Lebibe halanın, gerçekten Uzun zaman gezdller. Sonra, bir serin, hemsire Emine ünal'a, hastabakıcı Naz. mi, yoksa aüşıldlğı için mi sevildlği miye, Müyesser ve Muzaffere alenl te. llk çıktl. Ürperdiler. Eve döndüler. belli değlldi. Büyük. küçük bütün aik Salona glrdiklerl zaman, Lebibe hala, fjekkÜTü borç bilirim, cfraduun halaslydı. tekrar yerine oturmus, örğüsünü eline Kasımpaja manav Ibrahim Odasina kimse ginnezdl. Lebibe ha almıştı. Başi eğik, ineecik parmaklan, •*• laya, kırk yılda blr söylenecek bir şey yorgun gibi; hafif haflf titriyodu. olsa, hizmetçl ile aşağl çağlrtılir, has20 lkincikânun 1944 7 mart 1944 a ra. Fikret: talandağl zaman. yamna doktordan baş Lebibe hala, biz yatıyoruz, dedl. slnda okulumuzda açılan gönüllü has. ka kimse uğramazdl; hastallğınin ikinHala, basını kaldırdı, gözleri. ağlamıg tabakıcı kursuna devamlarl esnasında oci günü onu hemen unutuverirlerdi. Icul diklş lşlerlne yardım ve kitab, slhhigibl, klrmlzıydl. Kâh doktorun İlâçlarile, kâh Allahln ye dolabı, çlçek gibi bazı klymetli LağişTam o esnada, Fikret, Şermlnln ayak. lnayetile iyileştlğl gün, sanki yataktan arda bulunmak suretile Kizllay Cemitalkan o değilmiş gibi, bir öğle vekti kablarmm, dışarıda yağan çiyden ısian. yettnin haylr lşlerile candan İlgilenen veyahud bir akşam yemeği zamanı, hep mış olduğunu gördü. Sevgi ve jefkat do [önüllü hastabaklcllara umuml merkeo süklüm püklüm hallle, beyaz bir gölge lu bir sesle: zimizin teşekkürlerlnin bildirilmeslni Şermin, ayacıklarin üşüdü mü? dlgibi yemek odasina incr, sofraya otumuhterem gazetenlzden rica ederiz. rurdu. Ev halkı, yan yoldan dönen bu ye aordu. Kizllay Hastabakıcı Hemşireler Birdenblre, Lebibe halanın ellerlne Ahret yolcusunu. keza, sankl yataktan Okulu Direktörlüğü kalkan o değilmlş gibi tabll karsüardı. blr titreme yapıjtı. örgü, elinden düytü, Lebibe halanm, biçare ömrünü dört yün yumağı yuvarlandı, odanın ortasına öliim duvarı arasmda ylpratıp durduğu oda kadar gitti.;, hala, aynl zamanda, ıki e. nin nerede bulunduğu bile adeta me ile yüzünü 3rttü, hüngür, hüngür ağla. Şehrimiz kazmir tüccariarmdan Ke. lum değildi. Lebibe hala yanlarinda mağa başladl. maliyeli Arıf Ekşıoğlunun refjkası F te KUçUk hikâye = ; N Mevlid Merhum müteahhld mühendlı MEHMED ATA KAYADELEN İstanbul Orman Müdürlüğünden: İstanbul VilâjeU merkeztnde nakliye ve müruriye tezkerelerine bağlı her çeşid orman emvalinin 1944 yüı haziran yoklaması yapılacaktır. Keresteler için blrer kalemde mlktar, cins, sayı ve odun, kömür vesalr emvalde de gene birer kalemde yalnız miktar ve cinsl gösterlr beyannamelerln 8/6/944 tarihine kadar bağh bulundukları Orman Bölgs Şefiiklerine verilmesi ve aşağida yazıü günlerde mal sahiblerlnln veya veklllerlnln mağaza ve depolarında orman tezkerelerlle hazır bulunmalan lâimıdır. Beşlktaş kazası mulkî hududu dahilindekl depolar Galata köprüsüne kadar denlz iiyısı dahll Pendik, Üsküdar dahil arasındaki depo ve mağazalar Adalar, Üsküdar ve Anadolukavaguıa kadar olan depo ve mağazalar Galata köprüsü lç kısmı ve Hallç iki tarafı ve Mar. mara sahll iskelelerl, Bakırköy miı'ki hududu dahlIlndeki depo ve mağazalar. 115 Haziran 944 119 115 120 944 944 Bir bahar akşamıydı Nakleden: Hamdl Varoğlu =J) istanbul 4 iincü Icra Memurluğundan: Paraya çevrümeslne karar verilen radyo ve icanapeler, koKuklar ve büfelerin birinci açık arttırması 27/5/944 cumarteal saat 9 dan İtibaren Şişli Hürrlyetiebediye caddesl 117 sayılı Şenel apartımanmm S nu944 maralı dairesirde satılacaktır. Konan kıymeti mnhammeneanln % 75 }ni bulmadığı takdirde ikinci açık arttırması 30/5/944 salı günü ayni (7148) faat ve aynl mahalde Icra edlleceğlnden tallblerin mahalllnde hazır bulunacak memuruna müracaatlerl llân olunur. (7205) Sevdîğiniz muharrirlerin En güzel yaztları ve nefis karikatürlerle Büyük Adam Olmak Yazan: CEMİL SENA ONGUN İKİNCİ BASK1 Bu eser, İçinde bulunduğumuz dünya buhranı karşısında. genclerin ulusal ve ahlâksal gelişmelerlne yarıyatak olan idealleri. edebî bir dille, lâlk bir anlayışla ve demokrat bir görüşle takdım eden önemli ve realist bir eserdir. Haklkt bir İnsan olmak ve büyük adam olmak için heves" ve ihtiras duyan her genç bu eserde üstün insanların yüfcsek başarılarmı yaratnıakta âmil olan en kesin inanç ve aksiyon direktiflerlni bulacaktır. Muharririnin adı ve şahsiyeti, eserin değerini isbat İçin yeter b!r delildir. Fiatı 125 kuruş İNKILÂP KTTABEVİ T 0 G0 AK.BÜMÜ Ç1KTI Tevzi yeri: Cumhuriyet matbaası ve Ugur Kitabevi < > Kizılay Ankara Merkezl 10 haziran cumartesl v» 11 haziran pazar günleri Ankaranın büyük stadlnda yağh gflres müsabakalan hazlrlamlştlr. Bu güre?lere Türkiyenin bütün tanlnmlş pehüvanlarl davet edilmiştlr. Başa 600, ba? altln» 400, büyük ortaya 250. Jcfiçük ortaya 150, 100 l'ra 5dül konmustur. Büyük Pehlivatı Güreşleri BUGÜN: MARMARA'da HERBERT MARSHALL'in SHİRLEY ile çevirdiği aşk harikad TEMPEL SAADET KÖPRÜSÜ HAVA AYRICA : Dünyaıun uykusunu kaçıran blr fllm Günün kitabı: IRK PSİKOLOJİSİ KORSANLARI NBs ASTER Richard ARLEN Jean PARKER Dr. Muzaffer Şerif BAŞOĞLÜ Günün meselesi «Irkcılık» ı psikoloji, biyoloji ve anlropoloji bakımlîrından etüd eden bu eserde, bu iddianın çürüklü. ğü ortaya konmakta. bunun sergüzeştci maksadlarla ileri sürülmöş yabancı ma. lı bir propagandadan başka blr şey olmadığı isbat olunmaktadır. Fiatı 100 kuruştur. ÜNİVERSİTE KİTABEVİ BUGÜN DİKKAT Müsabakaya konulmuş olan 4 film için B U G Ü N D E N İ T İ B A R E N : Alemdar Sİ>fEMALARINDA Senenln en yüksek harikaları göz kamaşbncl bir film Rey kuponlarınizı gişemizden istlyerek reylerinizi verinls. Rey müddeti 3 mayls SALI akşamlna kadardır. Bayan AYŞE EKŞİOÖLU yokken, alle efradı, hl{ blr zaman onun Cılız vücudü, derln hıçktrıklarla sar. vefat etmistir. Cenazesi 24/5/944 tari. lâflnı etroez, hiç bir zaman onu düşünmezdl. O, kendl yaklnlarınin bile meç sılıyordu. Çocuklar, fena halde fa$<r. hine müsadif çarşamba günü Tophane. de Kılıcall camünde öğle namazı kjlm. hulü kalan, ölümü, bir evde. ne bo "uk, mışlardı. Şermin, kojftu, lhtiyar kadının Cnüne dıktan sc«nra Feriköy mezarlığma def. ne ael blrakan; clvarındaki insanlann ilecektir. Çelenk getirilmemesi ne hayatlna, ne âdetlerlne, ne »evgi dix çöktü: Lebibe hala, ne oldunT Nen var, olunur. lerine girmesinl bilen mahluklardandı. O kadar sesslz yaşardı kl, âdet a , ellni Lebibe hala, nlçin ağlıyorsun? dlye sor. sürdüğü eşyaya bile, kendl sesEİzliğln du. Doktor emekli yarbay O zaman, Lebtbe hala. gözlerlnden den bir şey katardl. TAHİR DÜMER dökülen yaşlarla sırsıklammiş hissini ve «Lebibe hala» denlldiğl latman, bu recek kadar kırık dökük bir sesle: dün sabah s»at 9,30 da Beşiktaş V!şnelsim, âdeta «İbrlk> yahud «surahl» de Bir şeyim yok, kızım... dedl.,. zade mahallesindeki evinde irtıhal ey. nllmiş gibi, Mç klmsenin zihninde, blr y.. öyle, ağlayıverdin işte... Fikret, lemiştir. Merhum, Bayan Hur:yenin canllllk mefhumu uyandlrmazdı. Evin sana, ayacıkların Oşüdü mü, dedl de... zevci, Iktısad Vekâletı Sanayi Tetkik kedisi Sarman, herkesin sevdiğl, ckşa Bana. ömrümde hiç klmsc... Ama hlç Heyeti orasrndan Tank Dümer, Saz dığı, yemeğile, suyile, hastalığı sağlığı kimse böyle bir şey söylenaedi... Hiç maş Sirketl idare mecüsi murahhas ile meşgul olduğu Sarman, Lebibe hala. kimse!... azası Orhan Dümer ve Bayan Veslme dan daha ehemmlyetli bir varllktl. Dümer'in pederi, doktor Nazif Yiğiter'ın Lebibe hala. üç aydanberl, evln İçinıniş/tesi. profesör Salih Zekı Berker'in de esmeğe başliyan yenl bir havayi da bacanağıdır. farketmemiş gibiydl. Hig bir işde kenEsbak Antalya Cenaze namazı bugün 6ğle üzeri dlslne danışümadlğl, hattâ verilen ka meb'usu ve Oüzel Teşvikiye camünde kılınacak ve mer. rarlardan kendlslni haberdar etanek İh San'atlar um Feriköyündeki aiîe kabrıstanma tiyacl dahi duyuhnadiğl İçin, irili u sabık hukuk bilgisi defnedilecektir. fakll her hâdiseye, uzaktan seyircilikle proftîEörü Sakl DeKendisine Allahtan rahmet. kederli kalan hala, Fikreîla Şerminin nisanını rin dün vefat etailesine de sabırlar dileriz. bile, her iş olup bittikten sonra haber mlştlr. *** almiştl. Mprhum 1876 da Cenel Kurmay Harita şubesinden e. Allenin, henüz evlenmemiş «jon delL Oirldde dogmuş, llk mekli albay Ismaıl Hakkının eşı, Beykoz kanlisile son genc klzı, mayıs fonunda e orta tahsülni Gakundura fabrikası kimyageri Nureddin nlkâhlanacaklardl. Nİşanlandıkları gün latasaray lisesinde Trvlan'la Mühendis Mektebi son smıf denberi, gözgöze, elele, kalb kalbe ya apmış ve 1314 te Saiâhaddin Taylan'm slyorlardı. O sene, bahar; mehtabll ge Hukuktan diploma aimı?tır. Hariciyedç. talebelerinden celerin ayazinda uzun uzun tltredikten, üraat Bankasmda blr mtiddet vazife ınneleri. eczacı Kadri Taüı'nm kaym. puslu sabalıların rutubeti altında ürper :ördükten aonra Galatasaray liscslnde, validesi Bayan Lutfiye Taylan'm dün dikten sonra, birdenbire kendlni göster MüUcıye mDktebinde ve sonra da Güzel •efat ettiğini teessürle haber aldık. mişti. Cenazesi bugün Maçkadaki evinden San'atlar Akademisinde uzun seneler hocalık yapmiî ve matbuat âlemlmlzde kaldırılacak. öğle namazı Teşvikiye caBir kaç gün slcak geçen hava, topra. miinde kılmdıktan sonra Feriköy aile ğln bütün özünü diriltmlş, tomurcuklar azüarile temayüz etmlştl. Sakı Derin, memlekeUmlzln yetlştlrdi mezarlığma defnedilecektir. ağaçlarl doldurmuş, havayı, mis gibl koğl mümtaz illm, kalem ve iaeilet sahlbkular sarmlştl. :erüıdendt Nişanlılar. tabiatl kucakliyan bu Cenazesi bııgün saat on fldde Takslm taze hayatın ortasmda, birblrlerine daDoğu Palastakl dairesinden kaldınlarak ha fazla sokulmak ihtiyacinı duyuyorEn enteresan ve garb Teşvikiye camünde öğle namazını mütelardı. akıb cenaze namaa kılınacak ve Feriedebiyatında defalarca Blr mehtabll akşamdl. Flkretle Şerköyündekl aüe makberesindekl ebedl Ismin. ağaçlarla rekabet edercesine, icalbbasılmıs eseri: tirahatfâhına tevdl olunacaktır. lerlnde tomurcuklanan sevdanm hararetile. her günkü gibi, o gün de elele, Ahlâk Tarihi Slçüsüz bir saadet tattlktan sonra, bahGeçen seae birinci cıldi neşredilen çede durgun gecenin sessizliği ortasmda, yanyana çarpan kalblerlnin Rtışını din e profesör Ziyaeddin Fahri tarafjndan liyorlardl. Aanelerl, odada. tavandan •azılan cAhlâk Tarihi» nin ikinci dldi neşredil. dökülen lşığln altında dikiş'dikiyorlar. Genclik Kitabevi tarafmdan dl; Lebibe hala, bir köşede, bir yün ce îiştir. Eser Aristo'dan sonraki Yunan Hakkı Süha Gezain tarafmdan hlâk mekteblerine ve bilh'ıssa Diyojen ket örmekle meşguldü. Zevan. Kpikür gibi filezoflsrın ah türkçeye çevrildi. 150 kmuş Uzakta. slk ağaçlarm geıislnden, ay, âk doktrinlerini tetkik etmektedir. E. Her kitabcıda bulunıır. yavaş yavaş yükseliyordu. eri bütün okuyuculanmıza tavsiye Tevzi yeri: Uğur Kitabevi. Gencler, yakın uzak her şeyl pırll pl ederiz. YILDIZLAR Suad Gün DOĞUYOR KONSERİ BU AKŞAM ÇEMBERLİTAŞ Sinemasında B u g ü n m a t i n e l e r d e n i t i b a r e n : İki b ü y ü k T Ü R K Ç E 1 B i r ç o k i s r a r v e u m u m î a r z u fizerin»: film blrden KADINLAR CELLÂDI KRAL SARAY Sincmaslnda Biletler gişede satllmaktadlr. JONES SUSANNA FOSTER A y r 1ca : Dünyanln en heyecanlı eseri A L LA N (Türkçe Sözlü) BİR HAFTA DAHA G Ö 8TE B i LECEETİR. 2 Her yerde büyük takdlr ve coşkun göz yaçlarlk seyredlhnlf olan heyecan ve acikll sahnelerle dolu DELİ DOKTOR BASİL RATHBONE ve ELLE\ DREW MATİNELERDEN İTİBAPEN BAŞLADI ZEHİRLİ HAYAT (Türkçe Sözlü) Baş rolde : (Sirmalı Kaftan) ve (Öldüren Bahar) filmlerlnln kahramanı, meşhur Macar artisti P A U L J A V O R Acı bir kayıb A Z*A K SİNEMASINDA Bugün matinclerden itibaren < ÂLKÂZAR, SİNEMASINDA Bugün matinelerden itibaren ÜNİVERSAL Film Şirketinin yarattlğı senenin en muazzam TAYYARECİLİK ve HARB serial filml olan HALE Sinemasında Kadıköy BUGÜN Matinelerden İtibaren Senenin en güzel yerll fllmi.. Tfirk filmcili|inln en büyük muvaffabyeÜ 1 AŞK BÜLBÜLÜ ÇELKOVSKAYÂ 2 NOTR DAMEN KAMBÜRU CHARLES LAUGHTON MAUREEN OHARA T ü r k ç e S ö z l ü Tarihî temasa filmi. Hakikl aşk sahnelerile dolu büyük şarklh komedi filmi. UCAN KALELER RAİDERS) Oynıyanlar: DONALD WOODS BILLY HALOP 12 DEVRE 25 KISIM HEPSİ BİRDEN Şımdiye kadar görülmemiş heye. can ve dehşet sahnelerile halklmlzca yenl ve çok güzel bir sL nema harikası olarak seyredilecek büyük ve şaheser bir slnema romanldır. Lutfen dikkat: Suvarelerde baL kon numaralıdlr. Biletlerin evvelden aldlrllmasl rica olunur. (SKY Derdti Ptnar REJİ: FARUK KENÇ OPERATÖR: B. GELENBEVt ' Baş rollerde: Anadoluda bir kan dâvasınln doğurduğu fadanin hazin hikâyesldir. Taîât Arlemel Nezihe Becerikli Suavi Tedü MÜZİK: SADİ IŞILAY SAZ VE KORO HEYETİ Şark film âlemlnde inkılâb yaratan bir sinema harikası Andre Maurois'nin MELEK Düşünceleri Okuycn Makine BİNBİR GECE YOLCULARI Şarkılı büyük Şark opereti Harunurreşid devrlnin bütün azametini yasatan bir san'at Seyircileri heyecandan kahkahaya... Kahkahadan dehşete ••mmMMHm sürükllyecek bir mevzu... RENGİN SÜSLEDİĞİ, mnTECANIN BEZEDİĞİ, GÜZELLERİN CENNETE ÇEVİRDİĞİ 2 BÜYÜK FİLM BfeDEN SİNEMASINDA Bu akşam yeni program DOKTORUN ZÂFERİ Büyük aşk... Ve vazife filrni. Baş rollerde : SEHZADEBAŞI T 0 R A N LEW AYRES ANN AYRES LİONEL BARRYMORE S İ N E M A S I N D A Bugün matinelerden itibaren Mevsimin en merakll ve heyecanlı büyük sinema romanı D E M İ R İ Ş t E B İ SES TIYATROSU TEMSILLERİ MESLEK TEKHOLOJİSİ I Yszan: KEMAL SENEL Erkek Sanat ve Köy Enstitüleri ve fabrikalarlmlzdakl işçiler için sade bir lisanla hazlrlanan bu eser 20 X 28 eb'adlnda 460 şekil ve mühim birçok cedvellcri ihtiva etmekte olup bu birinci dld tesviye, planya, torna, freze, dişli çarklar, taşlama ve ölçü aletleri bahislerlnl esash blr çekilde incelemektedir. Konyada Yeni Kitabevi tarafmdan yaylnlanan bu klymetli eseri kitabcllardan tedarlk edebilirsinlz. Pazartesiden maada her gece 20.30 da HAVA . CİVA operet 3 perde Yazan: Ekrem Reşld Müzik: Cemal Reşid Çarsamlba gün ve gece tenzi'âth halk tarifesi. Tel. 49369 Mod İfy nin yazlık şapka MODELLERİNİ GÖRDÜNİÎZ MÜ Adres: İstiklâl Cad. Yerli Mallar Pazarl karşlsı Banka han No. 7 Telefon: 41925 DEVEE 30 KISHVI HEPSİ BİRDEN ve BİR DEFADA Herkesl hayrette bırakacak • • • heyecanlar şaheseri. • • CASUSLAR PEŞİNDE 15 l C E H E N N E N DİYARI Yarın akşam LÂLE Sinemasında (RENKLD Avantürden heyecan, esrardan dehşet topllyan film. 2 Cüzetter Revüsü Yüzlerce güzelin hayat verdiği, tatll bir müzlğin mest«ttiği eşsiz harika. DİKKAT: Suvare saat tam 8,30 dadlr. Koltuklar numaralıdlr. Yarın matinelerden itibaren ELHANRA Sinemasında S O N Mevsimin soraunda mevsimin en güzel filmi G E C E Hollywood'un en genç ve en seviaıli artisti olan Swing Krallçesl GLORİA WARREN şarkllarla oynanan danskrl asla unu tamlyacakslnız. Üâveten : Walt Disnev'in renkli taraflndan söylenen DONALD UYKUDA
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog