Bugünden 1930'a 5,446,863 adet makaleKatalog


«
»

Başmakaleden devam Bu gene ve ateşli kemancl, küçük yaJaponya, Çln, Hind, Arab, Arnavnd şlndanberi kendini musiklye bağllyacak milllcUiklerl hep harb eserleridir. Niha yerde başka şeylere heves etseydi de yet Türk milliciligi de «asırlardanberi büyüdüğü zaman meselâ polltika hayaçetllen milli mnsibetlerln intibahı ve bu tma atilmak İsteseydl, çok muhtemeldir aziz vatanın her köşeslnl snlayan kan kl müthiş bir lhtilâlci olur, akla gelmeunun habertcrSnc btr (&• larm bedeli» dlr. dik taşkmlıklar yapardl. Ekrem Zekida dirirsek Balkanlar» aid ojjtnTarihçl sosyologlara göre mllllcIUgin elindeki imkânları asmaya, erişilmez» lann gittikçe öneminl arttffobjektif kaynağı düşmanlık ve harbdir. ulaşmaya doğru sonsuz bir hamle İştL' dığıru görttrüs. Millicilik poütikası ve rrkçılık davası yakı var. Baştarafı 1 tnei sahtfede { lcab edecek olursa laom gelen mlktann I altınlar Merkex Bankasinda terakttm | tafsllen arzettlğlm glbi, hazineye pek başka bir mevzndnr. Her «eyden önce govyetlerin önümttmClerambault'nun konçertosunu blr dekl haftalar lçlnde Tunaya kadar 11er jük Millet Meclisi, Riyaseücumhur karşüanması içia de bütün tedbiriere ederek, bunlann karşıhkları Ihracat | pahalıya mal olmasın* rağmen bu ted. SÜKRÜ KAYA yaylı sazlar orkestraslnin refakatile lemeleri beklenmektedlr ve yalnn bn Divanı Muhasebat, Başvekâlet, Devle başvurulacağını ayrıca tebarüz ettirmlj. taclrlerine binneüce müstahslle, satlcl birlere müracaatten ger. kalınmamakçalsaydl, belkl de tekbaşına bütün sazIhtimalin gerçeklesmesl Balkanlarda çok Şurasi reisliğl, Basln ve Yayın Umum tta. Blnaenaleyh bu baniate kendllarlnın larimlza ödencnesl zaruretl hasıl olmuş tadır. lan gölgede blrakacak derecede bir sea müdürlüğü, İstatistik Umum müdürlü canlandırmai lstediklerl hatıraya beş tur. Bundan lçtlnab etmenln emlsyonun Bu maruzatıml bltinneden evvel ilâve derin de&işiklikler yapmat» haklmlyetine Vnl.Vt.ıgim görecektık. ğü, Devlet Meteoroloji Işlerl Umum mü senedenberl hükumetln taklb ettigl hattı malum olan teslrlerlnden daha çok rah edeyim kl, devlet maliyesinin sağlamhÇünkü bu yüzden Balkanlardakl Alman Allegro marcato'daki uzun ve plastik dürlüğü, Diyanet tşleri relsliği bütçele hareket kelimenln taın manası ve mef neler açacağı tablidlr. Bu yüzden emls. ğl ondan daha az kuvvetli olmlyan dimüdafaası temelindep «arsüır, Balkanakkor'larl öylesine blr gayretle yararl müzakere ve kabTil l l humu Ile uygundur. Taklb ettigtmiz battı yonda mühlm blr artış olmuştur. Bütün ğer teknik şartlarm mevcudiyetl, millî lardakl Alman düjmanı bntün knvretlet tlyordu ki, orkestra partislnl tutan pl« Meclla btltçe muzakereleri hakkında A». hareket budur. Eger iyl arzedemşdimse bu sebeblerle artan para hacminln nor paranin sağlamllğınl bir zaman olduğu birdenblre eanlanarak kat kat »rtan yano, zaman zaman ufaliyor ve insan nadolu AJansl tarafnıdan verilen tafsL aflarinı rlca ederim. Tekrar arzedlyorum, mal zamanlardakl mlktarlle mukayese gibi, hükumetimizin de bu mevzuda ev. hızla dövüsür ve birbirlerue trtlb»* teEkrernin elindeki kemanı adeta dört Utı afeğıda bulacaksinu: Adl bütçenln arbçı karşısında milll edilerek bugünkü lhtlyac mlktarını vel ve âhir aldığl bütün tedbirler ve mlnl lçln mlsli, beş misli büyümüş, devleşmiş sakesln olarak tayln etmenln lmkânsız o tertibler paramızın haksız ve sebebslz Ankara 23 (a.a.) Büyflk Millet müdafaa tahsisatının sabit bırakıldığını Fakat Balkanlann yktan gnnlerde k«rnıyordu. Medlal bugün Mustafa Abdühalik Ren eöyledller. Zannederim ki, bu blr üllhul lacağl gibl normal zamanda plyasanılz blr surette sarsllmasma ve zedelenmeçılaşaca&ı hadtseler hakkmda Üert sttrttda tedavül edilen 288 mllyonluk bank. sine mâni olmağa matuftur. Emniyet danm reUliginde açılarak 1944 mall yılı eserldlr. Bu masraflar yanl müll njüdaSan'atta böyle hududsuz ve ölçüsü» len Ihtimal bundan lbaret degtldlr. Bb hir pathetique'in ne dereceye kadar doğ< bütçeslnln heyeti umum'yesi haikinda faa masraflan adl bütçelertmizin Inkl notlann bugün Içln de kâfl geleceğlni faktörünün tarramen ze<ielenmeden Alman askeri jnnharrlrlne gdre MutteKahire 23 <a.a.) Yunan Krah, yeni ru olabileceğinl gene Ekremden bahsemüzakereye devam etmlştir. çafile mütenasib blr seylr takib etmek »Sylemek doğnı olmaz, Herhalde eskl âzade olarak sapasağlam durduğuna en fiklerln Atananlan »mrtmak T« Alman mlktarln bugünkü pera normal hacml büyük delil de çlkarmakta olduğumuz Yunan milll birlik hükumetlnin kurul den blr yazrmda galiba geçen sene yazYeni diekler, mütalealar tedlr. Bu hususta araedeceglm çu ra&amknvvetlerinl dajıtmak lçln eennM Franması vazifesıni Papandreou'ya tevdi et mlştkn. Gene kemancımızl gene aynl Sftz alan meb'ual«rdan General Kâzim lar kâfl blr tlklr verlr: 941 bütçeslnln olarak kabul edlhneslnln ve bu eskl tahvillerln dün erzettiğinı gibi büyük sadan veya onnn dvanndan, sonra Balmlktarlnın fevklndekl artişlnı enflas bir rağbetle her tarafta aranmakta ol. ıniştir. Kral, Papandreou'ya blr meituo temperament'ta bulmakla beraber, kanlardatı blr takım eıkarmalar yap Karabeldr heyat p«halılığı •* b'r harb yekunu 308 milyondu. Onda mlHl mü yon olarak lfade edllmeslnln doğru ola masldlr. göndererek Lübnan konferansında elde İfade nuans'larl baklmlndan itidale doği dafaa tahslsatı 77 mllyon Ura olarai gösmalan da beklenlr. Alman askeri mn zuhurunda hayat muhafazası meseleıine edilen mes'ud netdce dolayısile cağım sayin arkadaşımm da kabul etmlru kendisinde bu sefer bir temayül s«zı Aynî yardim bahsi; muhterem arka. harrlrlnln bn tahmtalnl knvvetlendlreeek temas etmlş •« hulâsatan harb sonuna terllmlştlr. 942 bütçesl yekunu 394 mil yeceğlnl ümld ederîm. Aksl halde eskl tebnk etmiştlr. dJğiml zannedlyorum. Paderewski'nin daslm dünkü lzahlarında memurların blr çok emareler vardır. Bunlann en her clhetçe kuvvetll çikmak lürumun yondu. Orada mllU müdafaa tahsisatı mlktara avdetln yanl harbden evvelkl Başvekılle nazırlar Kahireye dönmüş pek büyük "bir san'at kıymetl taşunlyan adedlnl 202000 olmak üzere aldılar ve 101 mllyondur. 943 senesl büt«e yekunu dan bahMtmlştlr. mühlmml Müttefiklertn M>H »amanlarda 288 mllyona avdeÜn, kendilerlnln de devlet bütçeslnden maaş alanlara yapıla lerdir. Bcşvelul, komünistler dahil oldu sonatlnda Ekrem vakıâ gene aşırl dere. Antalya tneb'usu Hlkmet Daglloğlu da 486 milyondu. O sene milll müdafa aya Mareşal Tito Ile »ralarmdaki mttıutaehaklı olarak mahzurlanna lşaret buyur cak yardnnm gayet cüz'î blr miktar o ğu halde yeni kabine listesinl hazırla cede coşkundu; fakat her zayıf eser gi< betlerl knvvetlendhTnelerl ve Dahnaer» teftlf teşkllâtinın blr erada toplanmasl 116 mllyon llra tahsla edümj«tlr. Taidün duklari deflasyona düşmemlzl lntac et lacağinı ifade buyurdular. Blze göre mıştır. Yenl hükumetın programı, Or bi, bunu da başka türlü alâka toplaylcl ettiğiınia bütçe kl 570 müyoadur. Bu meslnden korkanm. sahnindeki müteaddld adalan Ifgal «t nı ve memurlann terflhlnl lstemlştlr. devlet bütçeslnden maas v« ücret alan tasarktaü sllâlılı Yunan kuvveüerinln blr hale getirmek galiba mümkün olrrlTrabron meb'usu Ralf Karadenlz ise bütçede geçen seneye nlsbetle milll mttmeleridlr. Bn Ihtbnal 4e gerçeklestlği ve hâlen iaşe edllmlyenlerle umuraî yenideın tanzlml, dlsiplinln tesisij vakti yacaktl. Buna karşılıi Eduard Grieg'in Celâl Bayarin dünkü ^beyanatındakl dafaa tahslsaü 24 mllyon fazlaslle 139 Muhterem arkaiaşıra beyanatmdan bütçeden yardim gören hususî idare ve gelince malletin bütün savas ku'vvetlerl sonatmı çok beğendlk. İçinde hakikî bir takdirde Mütteftklerln Balkanlarda da tütün meseleslne temas ederek cevab müyon küsur yanl 140 mllyon derecesl ve bana taahhüd ettlrmek İstedlğl huAlmanyayı iki eepheli harb* •orhunak ni müstevliye kargı kullanmai üzere Yu musiki değeri barındlran bu parçada ne çıkarümıştır. Ordumuzun almakta susattan anladığıma göre kendılerinin beledlyeler memurlarınin adedi 100,000 nlyetlnde olduklanna hükmetmek leab rerml?tlr. clvarmdadlr. Binaenaleyh, on beş mil nanistandaki çetelerin bir tek hükume gerek Ekrem, gerek Verdâ Ün çok mu. meb'uau Emin Saıak buh oldu»u yenl «llâhlar ve malzeme dola. telâkklleri emisyonjn bu kısmında ma. •der. tin emri altında harekete geçmesini te vaffak oldular. Apposslonata'nın heye< ran, kazanc, muvazene vergllerlnln me yısile llerlde, hazardakl maaraflan harb llyenln blr H««»s1 bulunduğu merke yon, memur başlna senede 150 lira yarBalkanlarm bn askeri fttbnallerle Te canll temposu, roroans'ln hududsuz rüw dim ed^r. Eğer haddi ?zamî olarak 35 min için bir araya getlrilmelaridır. murlardan allnmaman hakkmdaü tek den evvelld mlktarda kalmıyaca^ını dü elndedlr. Çünkü tedavüldeki mıktarın bn askeri Ihtlmallere bağh çok mühlm Beyrutta toplanan Yunan siyast şef yasl ve allegro animato'nun dinamik llfln tnuvafık olrnadığıaı töyleonl? ve şündü&ümüz lçln adl bütçelerde mllU artık |U veya bu şekllde hlç blr veç milyonu ele alırsak, o zaman memur «lyasl degişikUklerie karşılaamak Uıere tlftlkle buğday mahsulflnfln hlmayeslnl başına senede 350 liralık yardim temln lerınden üç profesör, Mr. Rooeevelt'e blr canlıLğl san'atkârımlzln ifade tarzına müdafaa maaraflannı hnkanın hlle arttınlmaması lçln benden söz etmlş olacağlz. Fakat bunun na'kidle i telgraf çekerek Yunan blrliglnl kurduk da uygundu. bldugn carada Balkan memleketlerindekl lst*mî$tlr. desl nlsbetlnde mütemadlyen yükselt almak Istlyorlar, halbukl dün uzun ubnhranlar ve kalkınmalar da devam eCelâl Bayar RaU Karadenlza cevab mekteyla. Btaaenaleyh adl bfltoelarlml zadıya arzettlğlm ve şlmdl de temas fadesl doğru netice vermez. Eğer nak lannı ve artık Yunanlüann MüttefiklerKreisler tarafından arrange edllmlf fllyor. ' dl yardlm iyl blr şey olsaydl, bu sene le blrllkte sonuna kadar dövüşeoeklerinl vererek dünkü lfadeslle blr ?ahsı lgtlh zln Inklşaft nlsbetlnde milll mttdafaa küçük parçalarda Ekrem her zamandan ettlğlm veçhlle tlcart lhtlyaclardan do olduğu gibl gene çıkanp maaş ve ikra ve bu eayede sulha ve refaha kavuşacakBnlffartetan, son kaMne bnhrannn he daf etmedlğlnl ve anlattığl ak'anın bütçesl dahl kendtoe Isabet eden teza ğan emlsyonlan tahdld etmek Ma'lye iyi idl. Beethoven'In Rondino'sile A'.bev nüx tamamlle atlatamnmıştır. Bnlgarls Kirkağac kazasma geçtlğ'.nl lfade et. miye olarak verirdlk. lannı bildirmlşler, Mr. Roosevelt de ceyüd hlsseslnl almaktedır, aaiblt deglldlr.» Vekllinln ellnde olan blr mevru değllniz'in tangosunu daha yumuşak, daha tanın Almanyaya yardımı Te Sovyetler mlştlr. vab vftrerek memnunlyet beyan etm'ştir. Gerek hükumetin tetklkatı, gerek Mallye Veklll bundan sonra dalgah dlr. Bundan başka bu husustak. tshdluysal blr eda üe çalmayl unutmasaydı airliginln yardıma manl abnak lsteme Bundan »onra Mallye Veklll Celâl borclar meselestoe geomls, Oelftl Baya dln bahusus tahsl«en bütün lstlhsalâtı Partlmizln tetklkatı memurlara yapıladaha da lyl etmiş olacaktl. Bununla b c tHe aUkalı olan bn bnhramn Terecegl Bayarin dünkfl beyanatlna cevab ver. cak yardımm en müesslr seklinin aynL nn bu husustaM nofctal nazannın raber Tartlni'yi, De Falla'yı, hele Pamızı alâkadar eden ve çok büyük buhneticeler, bn fld eereyandan hantfsinln, ml?tlr. yat olacağı merksiinde tebellür ettiğin. ganinl'yl dlnlerken, blrtncl slnıftan da olınadıgını teerlh etmi? re sözlerinln ranlar yaratacak olan blr mesele olduhlç olmazsa ştmdOIk, galehe ealacafcım den dolayıdır ki yardımı aynl sekle Maliye Vekilinîn cevablan yüksek, tam manasile üstün blr kemanğunu sayın Celâl 3ayann da tesllm esonunda demlştir kl: fösteretektlr. kalbetmls oluyoruı. Binaenaleyh herhan. Maliye Vekill, P. Ağrah (Elft7if) Cezayir 23 (a.a.) Hitler hattında cı karşısında bulunduğumuzu yakmdan deceftlııe emln olarak bu mevzua bJr Tablldlr U, Alman nOfnn Bnljfajlgt»Blnblr müşkül lçlnde bulunduğumuz gl bir memura beş. •ekiz llra yardim Piedimonte kesimlnde simslkl tutunan gördük. Muhterem arkadaflar; dün bütçenln he. m. Sovyetler BlrHfile dBvttîmefe sevkebugün bile dalgalı borcİann faiz ve şey llâve etmeğe lüzum görmüyorum. edlyor demek o 8 liranin mukabili olayetl umumlyesl hakkında huzunınuzda Ekrem, genlş ufuklu fakat firtır.ah Evra'kı nakdlyenin artmasmda, fevka rak verdlğlmiz aynlyatın piyasada ra Kesserllng klt'alarl üç taraftan sanlmiş decek blr hükumetl lşbaşma getlrmek maruzatta bulunduktan «onra söz alan ltfası için adl bütçede 40 mllyon lira ılr denlze benzlyor. Blrız yatlştıgl gün lçln uğraşacaktır. Almanlann, Bnlfar arkadaşlanmizın sözlerl arasında mall. kabul edlldiğl, bunun tezyidl düşünül âde masraflarm dahll teslrl olduğunu ylcde neye tekabül ediyorsa o kadar bulunmaktadır. Bunları buradan çlkarve bu teslrln bes harb yüı lçlnde takrl vardlm yaplllyor telâkklsinde bulun mamak İçin gereken bfltün tedblrler mun san'atina doyum olmıyacaktır. yeyl alâkadar eden nokt'alar hakkında düğü nazan ltibare alınırsa lleride alınmıştir. Dün Almanlar, Pontecorvo V. dair gelen haberler de bonn anlatıyor. erzi cevab etmek üzere hururunurda bu. fevkalâde masraflanmız azaldığı za. >en 300 mllyon llra clvannda blr teaa mak zannederlm haklkate daha yakın yolu boyunca Adolf Hitler hattma hâyüd getirdiğlnl teah etanlçtlm . Demek kl Sovyetlerln, Bulgarlstana karsı lunuyorum. man bu itfanın artmıyarak ayni temjjoolur.. klm olan tepelerdeki Müttefik kıfalan Gene dün lzah etaıiştün kl, bugünkü denizden blr ihrao hareketl thtimall gerl atmei maksadile tanklar hlmayeMallyeyl alâkadar edecek nokhtada nun muhafaza edıleceğini düşünmek evkal&de şartlar lçlnde müll müdafaaCelâl Bayarin bir tavzihi gfizönünde tutulmakta Te Bulgarlann en zlyade temasta bul'unan tnuhterem zannederhn yerlnde olmaz. Blnaenaleyh mn fevkalâde masraflan dahll ddugu Ankara 23 (a.a.) Büjilk Millet Mec sinde bir karşl hücumda bulunmuşlarbn takdirde Sovyet Bnsya üe dövüşme Baştarafı 1 inei sahifede Celâl Bayar arkadaşlmlzın beyanatlan dalgalı borclanmmn endlşe verlcl ma halde bütün devlet maaraflannın yüzde lsi Umuml Kâtlbliginden Anadolu A dlr. lerl için lemtn hanrlanmaktadır. Bnna dlr. Blnaenaleyh ben de oradan ba?lıya. hiyet arzetmediğinl tekrar teyld edeı Jansına gönderüen blr tavzihte dün, Beşlnci orduya mensub Amerlkan kıt Rommel ve Runstedt görüstület karşı SovyeUerin Bulgaristan feerlne tefa cağlm. Beyanatlannı 5l6 kısma »yirarak ve itimad buyurulmasını temenni ede. B5 1 vergllerle, ancak yüde B 1 de lstlkLondra 23 <a.a.) Vlchy radyosuna razlarla tesnln edllmektedlr ve bütçe gazetelere verllmek Ozere Meclls zabıt aları Ferraclna'ya hâkim mühim blr tedidlerl flttlkçe şiddetlenlyor ve Sovyet hulâsa etmek kabll olacağım zannedl rim. tılfflnetlerl lçln hiç blr suretle emlsyona kaiemlnden gönderllen hulâsada, tzzrJr pe olan Montecroce'ye doğru dün sabah göre Mareşal Runstedt, müdafaa meseler Blrlirl hükumeti tarafından ahnacak yorum: Celâl Bayar arkadaşım para hakkmda meb'usu Celâl Bayarin sözlerinln mana süratli bir llerleme kaydetor.lşlerdlr. lelerini görüşmek üzere Mareçal Rommel gldllmlveceirtlr. tedbirlertn, çaıete protestolanndan da. Milll Müdafa» tahslsatına temas ettl. lsüfadeyl mucib ilml lzahatlarda bulunve şeklinl kaybedecek surette çjktıgi gö Ayni orduya bağll başka birllkler de Ue buluşmuştur. ha knrretll olaeafı sSyleniyar. ler. borçlarımızft tema* ettiler, para hak dular, Başvekllimlzin bir beyanatını da Bunu tekrar ederken « y ı n arkadaçı rülmüş ve bllhaasa kendîslnln telâffuz Monte Coplcio İle Monte Colvo ve Kral George Montgomery Buljçaristanda vaıiyet bn merkecde olkında beyanatta bulundular, memurlara okudular, enflasyon mevcud olduğunu mın benden lstedigl söeü, bütçe biamet etmedlği lflâs ve müfl's kellmelerinin ye Monte Marlno'yu dün sabah ele l e görüştü. duğn halde Tnfoslayya Oe Tnnanistan, Bu kıt'alar şlmdl yapılaeak aynl yardıma, memurlardan cesaretle ltlraf edelim, dediler. Kandl eri lçln teylden vermlş oluyorum. (Bra rlnde olmıyarak yaaldığı anlaçılmış ol geçirmişlerdir. müll blrliklerinl knnnak yoinnda daha Londra 23 (a.a.) tnglltere Kraü, 900 metre yüksekliğindeki Monte kesilen vergilere ve teadül kanununa tabtrleri veçhlle emnlyet faktÇrünün dugu b'ldlrilmeVtedlr knvvetll adımlar atmaktadırlar. Y a fM dokundular. Eğer akhmda lyl kalnr.şsa zedelendiğini söyledller ve bazı tavsi vo seslerl). Şu cüıett de kaydetmek isDelle Fatemonte dağuıın sırtlarını tir dün İnglliz ordulan grupu baskumandaterim ki. muhterem arkadaşUnmızm bir laryanın milltecl hükumetlnin basndaU hulâsa edeblldlğlm mefhumlar bunlardır. yelerde bulundular ve ondai sonra, şu manmağa başlamlşlardlr. Bu dağ civar nı General Monbgom.ery'yl İngllteredekl Pnriç Kraia Utifannı vermlş v» Mylece Blasenaleyb bunl&nna her birlne ey. veya bu sebeble t e ^ a v ü l hacminl ertir. cesaret mevzuu olarak ele almış olduğu umuml karargfthında zlyaret etmlştir. daki bütün tepelere hâkimdlr. tevadül hacminln genl^lemesl kçyflyetl Tito Oe anlaşacak lcra komlteslnin U n cevab arıedeceflnı. Kra" askeri krt"alan ve donanmanın ve mamak hususunda Mally» Veklllnden Beşlnci orduya mensub plyade klfadefa tamas edilen blr mevzu değıldir. lekkülüne lmkân hanrlamıçtn. larl dün gece Celle Clraa Delmonteyl hava kuvvetleıtnin yeni müfreaelerini Gerek bu vazlyet, gerekse onun dogurduEvvela Milll Müdalaa tahsisatı lçln taahhüd lstedller. SaS BOI btttttn Tnnan fırkalannı Baştaraiı \ inct sahifede zaptetmişJerdlr. Burası 720 metre yük teftls etmlştlr. Kanaatlerlne hürmet edcrlm, fakat gu ve doğuracağı mabzurlan örüemek zaptedebildiğime gdre föyle buytırdu. temsil eden konferans lae yenl Baçrekll General Montgomery, Krala Afrikadan Washlngton 23 (a.a ) Amerlkan ha. sekliğinde bir tepedir ve FondiVallelar: «Adl bütçemn lenelerdenbcrl te. flklrlerlnde mutablk olduğum ve olma çin alınan tedblrlarl sırası geldikçe yük. Papandreon ne elbtrllti yapmafa, mlIU dığlm noktalar vardlr. Vereblleceğlm sek Meclisin huzurunda teşrih etoıekten vacılığı başkumandanı General A. Ar corsa yoluna hâkin:dir. Gene beşinci getirilmiş ötl aaf er ha.tırasmı takdlm etxayüd göstermekte lken Müll Müdafaa. bir cephe knrmaga Te istflA Ile mncadeya ayrılan tahslsat olduğu yerde kal. v« veremlyeceğîm söz vardlr. Bunları çekinmiyeceğim glbl, Başvekillmizln nak nold; «Almanlar, hava kuvvetlerini ta. oröuya bağlı başka birlikler de cenub miştir 3unlar Messe ve Bergunzoli a^ leye karar Termlş, Kral da bn karan tasmiktadır. Bu tevakkufa «ebeb mall im da eıraslle erzedeceğlm. Şurajı haklkat. edüen nutku dahl aynl mevzuu teşrih sarladıklan blr projeyi başarmak üzere kesiminde Monte Cardi'yl ele geçirmiş dındaki lkl Italyan aenerallnln şahsî oTİb ederek Papandreoo*nnn mmt eephelerdir. tomobilleridir. kânsulık olduğu zannını uyandıracak bir lr kl, tedavüldekl evrakı nakdlye harb ve buna çareler aranmak yolunda söy muhafaza etmektedirler» demiştir. yl temsil eden blr kablne knrmasmı kAhnan tebliği . Bu mevzu garek Meclisint ge. Japonlar istflâyı görmek için şekllde olmak üzere milll mücadele ra. denberl blr hayll artml?tir. Dün de Müttefikler, Goerlng'in Alman taytemtştir. Berlin 23 (a.a.) Alman ordulaıj baş. manıı» aid blr hatarayı canlandırdılar lzah ettlğlm veçhlle bunıın «ebebleri refc hükumetln ötedenberl üaertnde çok yarecllerine herhangi bl? münferid geldüer Elhasd flnttmüıdekl ftnler Te haftalar, ve bu bahlste netlce olarak Milll Müda 1M klslmda topîanlr, blrlncîsl en müMüttefik uçağma hücum etmelerini kumandanlıgının tabligi: Londra 23 (a a.) Dally Sketch gıu dıkkatle ve hassasiyetle durdugu blr Balkanlarda çok mühlm h&diselerin TUNettuno köprübaşl bölgeslnde salı gu. eteslnln yazdığına göre, Japon askert faa masraflarmın tahdld edilmemesinl hlmml lktlsadî nlzamın bozu'ması netlmenettiğini, Müttefik uçaklarının kıskeyflyettlr. kn bulacagmı gösteriyor. Btttfln Avnıllerl sürdüler ve aynen çunu söyledller: cesl olarak tlcar! Ihtlyadarm çoğalması mı küllislne taarruz için birleşmelerl nü fecir vaiü düşmanın tqpçu faaliyeti panın, katl hâdiselerle karşılaşmak ariArkadaşlar, bu evraJa nakdiye artışı ni ve aksl takdirde Rusj'aya gönderile. blr trampet ateşi çiddetine çıkmıştır. müşahldlerhıden ve gazetecüerlnden t'carî kredllerin azalmasldlr. İklncîsl, cBence ordu lçln bütçe mevzuu ve mefmüreHreb kalabalık bir heyet, ikinci cepfesinde oldngn bn nrada, Balkanlara Düşman bundan sonra muharebese sa he harekatında hazır bulunmak maksa humu yoktur ve olamaa. tcabında büt devlet Ihtiyaclarınln gene fevkalâde se. 'yalnız bizde değıldir. Her devlette olnjuş ceklerlni haber almışlardır. düşen hlssenln de çok ehemmiyeül platur. Arzu edersenlz* eğar slzl usandırçemizin de üstüne çıkmalıyız» buyurdu beblerle artmlş bulunmösıdır. Tedavül Müttefik uçaklarının Aiır.any&ya yap vaş uçaklarlle ayni eamanda kuvvetll dile Alman başkumandanlığının m'.'îîflrf eagı göte earpmaktadır. imazsanı, llste yanımdadır. Bıraslle feeplar. Bu lfadeden bendenİB kendilerlne hacml bu iki faktörün teslrlle artmış tıkları akınlardan bahseden General piyade teşkllleri ve zarhh unsurlar sü olarak Fransaya gelmiştir. Heyet lstila ömer Rıza DOĞRUL slnl müsaadenizle okuyorum» milll müdafaa tahslsatına, ald mamzatı bulunmaktadır. Harbin zuhıırile berabaşka hlç blr memleketin bu kadar rerek Aprilia'nın cenub bataanda ve ba başlayıncıya ka<3ar Pariste Valacaktır. Mallye Veklli burada n.uhtelif dün. şiddetli taarruzlara hedef teşkil etme tısında ve Cisterna Littorla kesimlnde mı lâylklle lzah edemedlğlm kanaatine ber İstlhsalin azalması, ihtiyadarın çovardım. Bütçemizin tanzlminde en başta ğalmasl yalnlz harbe glren memleketler. ya memleketlerinln son dört sene zar difinl, tngilterede Coventry'nin harab taarruza geçmlştlr. Muharetoeler bura Baştarafı 1 incî sahifede tuttugumuz hedef milll müdaf aa masrat de vâki olmuş değlldlr. Millî müdafaa fındakl para mlktarlannı bellrtmls ve olduğunu, fakat Almanysda Coventry da şlddetle devam ertmektedir. Cenub cephesinde dügmanın baskınla merkezde Kral Zogo'nun taraftarlann lanna kâil tahslsatı ayırmak olduğunu edblrlerle almak zorunda kal an dlğer sözlerlne şöyle ieıfam etmlştlr: gibi 33 şehrm yok edlîdiğini söylemlşTterracina'yı laptetmelc teşebbüsü afead«n mürekketo olan AVM Kupliı^ı ida ve takdlm ettlgünlB bütçeye de milll memleketlerde de fiatlann artması tema cGfirülüyor kl artıdasiar, emisyona tir. reslndekl topluluktur. Bunlardan başka müdaiaanın bıı^ünktl vaziyete göre bi,ı yülü görüldüğü açık blr hailkattir. Va müracaatten vareste kalan hlç bir dev General Arnold. Mihverin şlmdiye mete ugratılmıştır. Aynl mevkiin jimal Baştarafı 1 inci sahifede blr de BalU Kotöbetar denllen mUU cep senellk Uıüyacına yeter derecede tahslsat zlyetln memleketlmlzdekl tecelllsl de let yoktur. Devletlmlz bu okuduğum kadar 20 binden fazla uçağınm tahrib dogusunda düşman blr tepeyi işgale mu. mek hakkını vermektedir. Bu lâyüıa kavaffak olmuştur. he vardrr kl bu teşekkül aşagı yukan koydugMmuzu açıkça arzetmiştim. Müll böyle olmuştur. Tüccarlarımlz normal erkam lçerlslnde en iîerl gltmlş vazl edildlsirıi sözierİT^ *'jyg eylemlştlr. 1 Lenola Pontercovo kesimi İle Piedi ul edUdigi taidirde İstanbul Belediya nasyonallst tmsurlajrdan mürekkefodir. müdafaa masraflannın umuml vazîyetl zamanlarda harlcde dahüde alıcl ve sa. yette değildlr. Dün da arzettlğlm glb blr defa daha tekrar edeylm kl emlsmonte civan dün de taarrurun ağırlık rtitcesi 32 mllyon liraya yükselmiş olaAmavuclluktakl tngflte lrtlbat Buljaylan nln lnkişafa muvazi b'r seylr takib et. ıcılar nezdlnde malik olduklan kredlmerkezinl teşkil etmlştlr. Yapüan çetln :aktır. bu üç teşekkülü Almanlara karşı tek blr mesl hasebile önümüzdeö yıl bütçeslne yl tamamen kaybetmlştlr. İthalât blr yondan lçtlnab etmek İçlrv lâzım gelen Baştarafi 1 tntt tah^ede muharebeler neticesınde kahraman kıtmufcaveme* cepheel hallnde btrteştlrme konuünu? olan tahslsatın artması, veya ok zorluklara maruz kalarnk azalmlş tedblrler lttöıaz etmek hükumetlnlz İBu takdirde Vll&yet ve Belediye bütfte cal"îmakts'1ırlar. Müttefîkler de bnn eksilmesi gayet tablî oîduğunu, lcab eder lr. Buna mukabil lhracatlmız devam çln en başta gelen blr vazife telâkkl mlle memleket çok değerli blr ilim ada alannıız düşmanın, bamba, av uçailerinin umum yekunu 3 9 4 0 milyon mmı, tstanbulda hayatta kalan en yaşll lannın f aaliyetinden ve şiddetli blr toph d d i » se vazivetin lnkisafianna e5re tezv'dl tmlştlr. Bu yüzden elde edîlen dövlz ve nesle mensub, eşsiz evlâdlarındsn birini çu hazırlığından sonra kuvvetll plyade irayı bulacai demektlr. Bundan bir müdd£t evvel Dahfliy6 kaybetmiştlr. Merhum Ferid, tam blr çliardlğl tabakayı Semraya uzatıyor. İçerde; valse başhyan Wr gntmafon teşkıllert ve tanklarla yaptıgı taarruzu Cür'etkârllğıml af buyurun hanl İstanbul çocuğu idi ve tstanbulu, bütün geri atmıslardır. Düşman her tarafta a Vekâleti, Belediyeye blr tezkere fröndeplâkı.. kadın kahkahalar.. ve demtr somefendi diyor, otelde, arzu buyurduğu edeb ve zarafetile, bütün inceliği ve ğır kayıblara ugTatümıştır. Açüan mevziî erek beledlyelerden yenl varldat kaybanın gürültüsü Ile çatal bıçak gakırnuz slgaranm mevcud ohnadığını blliyo nezaketile temsil eden yüksek bir şah gedikler sürgülenmiş veya karşl taar nailan hakkında birer lâyöıa istemiştt tüarl. siyettt Bilglsl derindi ve Türk, Arab, 3ehlr Meclisi azalanndan seçilen murum da.., Adanun gözüntt sladen ayırdıgı yoi ruzlarla tasfiye edllmiştir. Muharejjeler Fars ve Fransız eâebiyat ve felsefeslne rahhasların lştirakile toplanan bir koSemra, derhal clddf bir tavlr aliyor, hanunefeodl! Ad«ta yryecekmiş gOA bavukufu ile mümtazdı. Eski edebiyatı. bilhassa Pontercorvo ve Piedimonte do mlsyon bu hususta tetklkatta bulunmuş ve delik'anllnm sözünü keserek, kıyor. ralzı onun kadar iyl anllyan ve iyl anla. laylannda şiddetli olmuştur. Düşmanın, e bir lâyiha projesi hazarlamıştır. Bu Teşekkür Kadın, ağzını çerçeveUyen kpcaman T ş r tan kimse bugün parmakla sayılacak hava ve topçu kuvveüerinin devamh yar. ırojede belediyelere 21 kadar yenl vakam dudaklannı, şehvet dolu blr büDiyor, fakat delikanlı, dehşetli plş derece azalmlştır. Merhum, gerek Da dımı İle yaptığı Bütün yarma teşebbüsidat memhaı gösterilmektedir. Bunlann küşle dilinln uçlarında ıslatarak, sanki, kin. O Semradan evvel davranıyor. rülfünun müderrisliğl, gerek Dil fakül lerl topçumuzun ve bomba toplanmızın mühim bir kısrru yenl vergi vazindan ziyanındakl kızın kendlne »öyledlginl lşlU Yazan: Tekrar affmızı rica ederlm! Vakıâ, teslndeki profesörlüğü slraslnda sayısiz toplu ateşi karşısında akamete uğravade bazı müessese ve Işletme lslerinin memlş glbl, tahU görünen blr hareket yabu hareketlm bir küstahlıktir biliyo talebe yetiştirmlş ve irfanml talebesine mıstır. Belediveye verilmesl maksadını îstthdaf Esat Mahmut Kurahuet rum. Henüz zatl âlinizle müşerref olmuş pıp, başını agır agır adamın bulundugu Almanlar «vazîyet ciddidin» emanet etmiştlr. tmekt^dir. tarafa doğru çeviriyor. Pakat çevlnne Ben de öyle tahmin edlyorum ha yelerden birlnl ahp oturuyor. Marika da dahl değilim! Fakat.dîyorlarnıış Merhuma ralmet diler, kederll aile. sile, adamla goz göze gelmelerl bir o nımefendi! karşlslndadlr. Ayln vahşi güzelliği, büFakat, buna rağmen konuşmağa Stockholm 23 (a.a.) Tarafsız müe sine, bilhassa kıymetli ogullan mühendi'î luyor. Kadın o zaman, başını dert^al O slrada, yemeklerlni bitirenler, tek tün Ihtişam ve heybetlle, günaüşten bir devam edlyorsunuz değil mi? Ahmed Ferld Kamla edlb ve san'atkâr şahidler. Alman makinnlannın italyada ğiyor. tük masalardan kalkarak sobania etra kuşak gibi ovayı sarmaktadır... Gündüz Nihayet, bir oteldeyiz hanımefen Rusen Ferid Kama saTnİmî taziyetleri. askerî vaziveti ciddî teiâkkl ettikleılni Aman gülme Marfca dlyor, farkı fında blrer halka teşkil etmeğe başlı. hlssini veren bir gece... Plrıl pırıl yll dl, ayni damın altmda bulunuyoruz. söylemektedirler. mlzi sunanz. ^ ^ ^ ^ ^ yorlar.. dlzlar parllyor. na varmasm! Völkischer Beobachter gazetesi şimal Sonra da... Müzlk devam edlyor. Salonun ılık, Uzaklarda, hayal glbl devam eden çam Matbaamızın mu Nasıl gülmlyeyiaı hanımefendl! ttalyada Almanlann gerl çekilmeleri Evet. sonra da... ormanlan... Baksanıza zavallının hallne! Şayrdı B tath havasl. lkide blr, gene sporcu ihtimali bulunduğundan bahsetmektedir, asebe ve satış serSonra da diyor, meselâ bir insalarln kahkahalarile çlnlıyor. aı şeflerinden Radeta birdenbire. Ellerl tltrlyor. Baştaraft 1 tnd iahüede Bu gazete diyor ki: nın güneşten istifade etmesl, gökte Rüzgâr dunnuştur. Dişarlda şlmdi, Marika blr sigara versene hana! Sus sus! Hakkın var. Ben de onu Kesserllng arazi terkedecek ve icabe loslu •Hüsnü Rad uparhyan ylldlzlardan IŞlk almas3, veya «Zaman, vatanm bütün şuurlu evlâdyıldlzlarla dolu bulutsuz bir gün üze Sigaramız kaîmadı han>mefendi! blr şey zannetmiştlm. AbdaTni blrj hud. üstü söğüdlerle kapiı gümüş bir larınm hususî kanaatlerlni ve meyille derse prestiiinden feiakâ'lıkta buluna. zun zamandanbe rlnde, kocaman blr ay parhyor.» Söyle garsona, bize blr Boğaziçi derenin manzarasmdan biraz serinlik, rini bir tarafa blrakarak kuvvetli bir caîchr. Görünüşe eöra •îimal ttalyada H mustanb olduğu meğer! Semra ile Marika da o aırada, yemek getlrsln! Hâlâ gözlerl slzde hanımefendl! biraz hayat hissesl çlkarmasl lçln, tebi millî cephe teşkil etmek ve yeni btr Alman ric'ati devam ederektir. Başlıca hastalıktan kurtula Bırak olsun!. Meşgul degUmis glbl lerlni bltirerek kalkıyorlar. Semra. ga Otelde Boğaziçi sigarası yoktur ha atten müsaade İstihsallne İhtiyac var Bulgaristan ihdası işinin mucib olaca müdafaa hattınm nereds bulunduSunıı mıyarak Allahın rah yet maharetle boyanmış göz kapaklarl nımefendi! Emrederseniz bendeniz tak rnldlr bümemîs ğı kaçlnılmaz güçlüklere karşl açllacak ancak Alman Başkıımandanlı?] bilebl. metlne kavuşmuş da\Tan sen!. başarabil Ur Bununla ber^ber bu hattm ttalyanm tur. Temlz ahlâkı. Yemeklerinl agır agır yemeğe devam nin altmda, yan açlk duran irl lâcl dim edeyim. Semra. kızü dudaklarında. arzu do mücadeleyi muvaffaklyetle çalışkanlığı, dürüstediyorlar. Aradan bir çok dakikalar ge verd gözlerini, nazarlarlnl blr an ken Semra Ue Marika, blrden irkllerek, ğuran bir gülüs yakaralt, adamın yü. mek için ellerbden gelenl yapmalarınl merkezinde oltmdıSı rpuhakkaktır. lüğü İle bütün arkaBir iddia disinden ayırmlyan dellkanllya, şöyle arkalarina dönüyorlar. Blr de hayretle züne bakıyor. emrediyor.» çlyor. muhafabetini kazanmışi Londra 23 (a a.) jngi'ıtere Haber daşlannın Slz dlyor delIkanU; bakötaten çok Washington 23 (a.a.) Hariciye Na. Meseleyl zannettiğimlzden dajıa ko manldar blr kaldlrdlktan sonra. came görüyorlar ki, mahud delikanlı başlankânlarla örtülü balkona doğru yürüme nln ucundadlr... cesur bir adama benziyorsunuz! Ben, zır muavini Mr. Stettinlus, Bulgar ka ler Nazırı Bracken buaün yaptıgı be. Merhum Hüsnü Radın cenazesi bugü: lay halledeceğîmlzl uiıayoni'n Marika! Göz'erinl, Insanm gözlerine çevirip ko ğe başllyor. Ne zaman gelmiş, nasü gelmiş ve ne böyle slzin kadar pervasız, sizln kadar binesinln bfr Alman ültin>atomu neti yanatta Almanlann ttalyada tarihlerl. öŞleyi müteakıb Beyoğlunda AŞacaml loın glbi bakan bu aptal âslkı. bir lkl Bu balkon, camdan genlş kapllarla o cesaretle. tanımadlğı iki kadınln muha cür'etkâr bir gence hlç tesadüf etme. cesinde düştüğüne dair gelen Isviçre r»ln kaydetmediŞi en büyük bozgımluk. de namazı kılmdıktan sonra ailesi taberlnden malumatl olmadlğlnı söyle l='aTi hirine uframakta olduklarım bereslne defnedllecektlr. Merhum arl çun içinde yola koymai, blzlm ljin İs vaya açılmaktadlr. Oraya buraya hasır vereslne karlşiyor?.. Bunu düşünmeğe dim. daşımıza Tanndan rahmet dllçrla. bUdlrmlstlr. diştlr. ten blle değlll.. sandalyeler bırkmişlar. Semra, »andal vaklt yok. Delikanlı hçmen, ceblnden (Arkan var) Balkanların giHikçe artan öneml Ceiai Bayar'tn tenhidierine Maliye Vekitinin cevablart Medisin dunku içtimaı Milliciligin MUSİKİ ilk ve objektil Ekretn Zekinin konseri kaynağı Yeni Yunan httkumeti MÜIı Birlik Kabinesi komünistler de dahil olduğu halde kuruldu ilalyada mubarebe şiddeîini ariırıyor İkinci cephe Almanyaya yeni hava hücumları Arnavudlukfa ayaklanma Belediye bütçesine yüzde yiiz zam! Büyük bir ilim adamımız SOKAKTAN Gelen Kadın Bir arkadaşınıızı kaybettik Bulgarlsiandski bsshran
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog