Bugünden 1930'a 5,446,863 adet makaleKatalog


«
»

CUMHUKIYET 24 1944 Memurf&a yapılması kararlaşan yardımlar Maliye Vekilinin Mecliste yeni bütçeyi anlatırken muhtelif mevzular etrafında verdiği şayanı dikkat izahat UNUN MEVZULARI Şirketi Hayriyenin durumu İdare Meclisi, Vekâletin tavsiye ettiği müdürü tayin etti Baştarafı 1 inci sahifede bil olduğunu ilâve etmiş ve şöyle demiştir; bugün de devam ediyoruz: « MiUî Müdafaa ıığrunda butün Avrupanin latilisl Memurlara yaroim mllletçe katlanılan fedakârlığın bir mliçin yapılacak baMaliye Vekili. nutkuna devam ederek, yan olan bu ma3raflar, jimdiye kadar reketlerde, havadan âdi varidatt» bulunan 22,5 milyon lira nasıl umumî vaziyetin icablarına muva, İndirmelerin mühim raddesindeki fazladan hükumetin tek zl bir seviyede tutulmuş Ise bundan bir rol oyniyacalifi üzerine âdi bütçede Maliye Vekâ sonra da aynl seviyeyi muhafaza ede. bahsetmif. Şirietl Hayriye idaxe meclisi dün tap ğından leti kısmında yeniden açılan memurlara cektir. lanarak Münakalfl,t Vekâletince tavsiye bu harbde Almanlarln kullandıkları lneynl yardım faslına 15 milyon lira, zel Arkada blraktığımlz müşkül yıllar zele mıntakasında muhtaç halka yardım içinde millî müdafaa masrafiarlmızdan edikruş olan Denizyollan Fatorika ve Ha dinme vasıtaları hakkında 13 mayls tave âmme hizmetlerine mahsus inşaat için uhdelerine düşen hisseyi severek ödemiş vmlan müdürü Remzi Baran'ı a«ık bu rihli Cumhurlyett» çlkan yazlmızda de Nafıa bütçesinde açılan husust bir olan aziz vatandaşlanmızın, vatanımızın lunan Şirke* umum müdür veiâletine malumat vermiştik. Bugün de Müttefasla 5 milyon lira konulduğu gıbl Bi. şeref ve istlklâli uğrunda lcab ederse tayin etmlatlr. Şirket muajnelâtanı lfaya fiklerin indirme vasıtalanndan bahserincl, Üçüncü, Dördüncd umuml müfet. daha ağlr nıalî vecibelerl ayni fedakâr başlıyan Umuın müdür, bilhassa şjrkeün deoeğiz. AngloSaksonlar, Akdenizln Avrupa tişlikler mıntakalarında memleketin bil llk ve vatanperverlik hlilerile karşıll. fabrikasında devam eden tamir islejrini daha iyl blr şekilde lcra« i«inl eje al Afrika klyllarındakl muharebelerle Pahassa şark vilâyetlerinde emniyet ve yacaklarından tamamen emin ve mutsifik adalarinda ve »on zamanlarda inkisafların icabettirdiği yol, karakol ve mainim.> Şirketi Hayriyenin mübayaa mukavele Birmanyada, lcab ettiği raman. muvafroekteb gibl inşaat ve tesisler karşılığı Bütçenin varidat kısrm olarak 2,5 ve arut.kabir için önümüzde. namesi Uzerinde hükumetle idare meclisi faklyetli Indlrmeler yapmışlar ve onlar Bütçenin masraf klsml hakklndaki ki sene sarfedilebilmesl mümkün gö. arasinda tanzim kılman mukavele pro da Ahnanlar gibi nakliye «çakları ve Izahatmdan sonra, varidat kısmına gerülen masarifi inşaiyesı karşılığı olmak jesine göre baa noktal nazar lhtilâf plânörlerl kullanmlşlardır. çen Maliye Vekili, adi varidat bütçesinin •*• üzere bir milyon konulduğu gibi çok lan görülmektedir. Bunun için hüku570,435,500 lira, fevkalâde veridatin İse çocuklu ailelere hususl kanunu mucimetle idare maclisi arasinda yeniden t?Evvelâ nakliye ujaklarından bahse331,075,000 lira olarak tesbît edildiğini bince verilmesl lcabeden mebaliğ ile İzah etmiş, bu fevkslâde varidatı teşkll mas ve müzakerelere lüzum hasıl ol delim: bazı vilâyetlerdeM natamam hcstaneler Uça&la asker nakllni, llkönce İneden vergiler arasinda en mühim yerl, muştur. Hlssedarlar arasinda, heyeti uinşaatı ve tesisatının ikmali için sıhhiye toprak mahsulleri vergisınin tuttuğu. mumiyenin haziranda yapacağı fevkalâde ;ilizler düşünmüş ve tatbik etmişlerbütçesine ve muhtelif mahallerde ve toplantıya kadar bu noktal nazar far dir. 1922 de Irak, İngiliz mandası altınu ilâve ederek, demiştir ki: bilhassa kSylerde açılaeak Halkodaları tanın izale olunabileceğ! ümld edilmek na verüdlğl raman. İngllizler. bu mem€ Fevkalâde vaziyet dolayıslle aldltesis ve lnsaatı için de Maliye bütçesins tedir. lekette asayisi muhafaza etmek İşlni birer milyon lira ilâve edilmi; ve buna ;imlz milll müdafaa tedbirlerinin istilÇirketin noktai nazan. şimdiye kadar hava kuvvetlerlne tevdi etmişler ve zam ettiği masrafi kısmen karsılamak jnukabil tahsis maksadlarına halel gel. devletçe satın alınmış olan yabancı ser bunun için de bir Hava Mareşalının kumemek üzere muhtelif bütçelerde ve İçin cevaz verilen ve fevkalâde vaziyetin zevali ile ortadan kalkacak olan bu maye ve yabancı hissedarlara tatbik olu mandasmda Bağdad civarında Hinaiai bilhassa Maliye DÜtçesinde yapılan bazı nan mukavelenamenln aynen tattjandır. hava meydanmda bir ksrargâh kurIndlrmeler neticesincle âdi bütçe raka. verglnin çok klsa srürmesinl tahmin etüğimlz tatbik devresi içinde necib köylfl Bunun da hükumetçe kabul edllecegl C muşlardır. Irak hava kunandanınm mı 570,434,417 lira olarak tesblt olundu. emrindeki üç birlikten biri nc.kliye uM olunmaktadır. ğunu söylemiş, memurlara aynî yardım. müzün tarih boyunca verdlğl fedakârlık ŞiHceti Hayriye h'.ssedarlan, kısım kı. çaklarlndan mürekkebcli. Irakin uzak ve vatanseverlik mlsallerine uygun yelarls. zelzele mıntakîUrmdakl muhtaç köşelerinden blrinde her hangi bir lshalk yardımları ve bu mmtakaların ni bir eser yaratmak fırsatinı elde ede m tcplanarak, mübayaa mukavelenaceğini ve mahsulündea ödiyeceği vergi meslnin esasları rnktında malumat al an hareketi vukubulunca, bu nakliye amme tesisi ve fhtiyaçlan üzerinde bil. ile hududlarımm bekliyen kahraman mak istemekte ve noktal nazar teafci et uçakları oraya pek klsa bir zamanda hassa durarak demistir ki: ordumuzun iaşe olunacağinl düşünerek mektedirler. bir müfreze götürüyordu. İngilizlerin Yüksek heyetinıtin malumu ol. ve kanunun tatbikmda kendilerine ağır € Air Control. yanl hava konırolu adını dugu uzere bu büyOk Dünya Harbinin vazife ve mes'uliyetler verilen idare ftverdikleri bu slstem 1924 te, Filistin ve Maarif Müdürlüğündeki memleketimizde yarathgı hayat paha. mirlerl ve hükumet memtırlaril» isblrşarkî Ürdünde, 1928 de Adende tesis dünkü topîantı lılıgından, birincl derecede mustarib o. liği yaparak yükssk vatanseverlik hisle. edilmiş. daha sonra, Sudan ve Kenyada lan memurlarımızın geçlm lartlarının rinin parlak bir misallni vereceğine İstanbul kaza maarif memuıları, ders da aynl teşkilât vücuie getirlkniştir. tahfifi en mühim Dlr meşgalemîzl teş. imanım vardır.» lllnm «ona ermesi münasebetile dün iüvcyş kanalının müdafaasl için de kil etmektedir. llk dafa geçen sene kar. Masraf ve varidat bütçemiz hakkln. ğleden sonra Maarif müdürlüğünde, .935 ten itibaren, İngilizler, en ziyade şılığı bütçey» konınak luretile aynl yar. müdür Halll Vedad Fıratlmm reisliğin lava ordusuna kıymet vermişlerdl dâki maruzatım burada bitiyor.» dım yapılmıj bu sene devam etmiş ve Bu harbde, İngilizler. llkönce, av, Vekil, bundan sonra ,1942 mal! yılı de blr topîantı yapmışlardır. Geç vakte gene bu sene bir maaş nisbetinde ikrşmi. bütçesine aid hesabı kat't rakamlarını kadar devam eden bu toplantlda, maarlf lonra da bomba uçakları lnşa ettikleri ye tevzi olunmujtu. Gene sene bütçesi zikretrniş, umumî surette malî duruanun memurlflrt kendl bölgelerinde bulunan çin, nakliye uçağı olarak mevcud as~ münasebetile vaki maruzatım meyanm. lk okullarln tedris ve talebe vazlyetini kerî nakliye uçaklarile yolcu nakllnde da memurlara devlet bütçesmden yapı. zahma geçerek, devlet borclarl, hazine ders yılmda elde edilen neticeler ve kuÜanllan Flying boats dedikleri uçar kredisi, nakld vaziyeti, ziral lstihsal, laeak en müessir yardımm kendilerine nafıa i$leri, dıj ve iç ticaret hakkında umumiyetle lzalesi zarurî görülen ihti gemilerden ve Amerikaillardan aldıkla. ayniyat tevzii olaeaŞını teharüı ettir. aclar etrafuıda ayri ayrı İzahat verm'ş 1 Clipper denilen denlz uçaklarından miştim. Bu kanaatle hükumetinizin yep. etraflı malumat vermis, altln ve döviz îr ve bu vaziyet karşlsmria gelecek yıl 'aydalanmışlardl. Sonraları ağlr bommevcudu bahsi üzerinde durarak Mertığı tetkikler llerlemiş ve Partimizin tatbik edilmesi gereken plânln esaslarl lardlman uçaklarile ayni tipte nakliye teüdkatı da aynl kanaati teyid etmiş ol kez Bankasl elinde toplanan dövlz mevuçakları yaptllar. Fakat en ziyade Atesblt etmişlerdir. udunun, 1943 yllı nlhayetinde 89,3 milduğundan ayniyat geklinde yapılacak merikan fabrikalarına nakliye uçakları yardımm esası ve sekli hakkmda bir lâ. yon llraya, altın mevcudun'un, 201,7 Büyük bir lâstik yolsuzhığu lsmarladılar. Bunlar 2 veya 4 motörlü milyon lira kıymetindo 143,3 tona yük yiha hazırlanarak Büyük Meclise takdim Büyük bir otomobil lâ^dği kaıaborsa Jouglas, Curtiss Commando. Curtiss olunmustor. HOkumet gerek içinde ya. eldiğini, bu miktarin, 13 mayla 1944 t» lllğl meydana çıkarllmlf ve bu iş Mİİ 276, C69 markalı Constellation usadığımz günlerin ve gerek bu bütçenln ihli banka bültenine göre de 169,6 tona Korunma müddeiumumMişine veril ;aklan tipindekl büyük nakliye uçaktatbik edileceği devrenin çok mahmul baliğ olduğunu «öylemijtır. ıek üzere tekemmül etmiştir. arile Mars cev deniz uçaklaıldlr. Bu Altm meselesi \*e paramız inkişaflan muvacehestnde ihtiyath dü. Bir çok büyük firmalar ve imalciler lüyük n?kliye uçakları, hem sür'atli, Maliye Vekili, altln ve döviz mevcu 3U otomobil lâstiği allm ve satıml ile süncenin tesirl altında bu yardımın *n em de büyük taşıma kabiliyetlnl halzaz on milyon liradan aşağı olmamasmı du bahsinden sonra, millî para mevzu ılâkadar bulunmaktadır. Dahilde imal rler. ve her sene chemmiyetli nisbetlerde una. şu sözlerle temas ederek: dilen ve ihbarı yapanlara nazaran klsa AngloSakson ordulanndakl nakliye c Milll paramızm senelerdenberi de. ir müddette parçalanan otanobil lâsgörülmekte olan varidât inkisaflarından ileride istifade edilmek üzere 35 milyon vam eden müstakar vaziyetl, dünyanın iklerl beheri 1500 liradan satılmlştır. ıçaklarınin hepsi C markalı ve tlpleliraya kadar çıkarılmasmı lâyihada der. ugünkü nazik durumunda dahi mü. iu lâstiklerin kauçuğu bazl fabrika ine göre numaralıdlrîar. C46, yahud piş etmiştir. Bugünkü sartların devamı emmen bulunmaktadır.> demiştir. ardan almmlş, fakat fatura bllâhare iurtiss Co.nmando bunlar tamamile halinde yardımın lâyihada derpiş cdilen Maliye Vekili bunu müteakıb altın aşka firmalardan çıkarllmıştır. Kau nadenî ve yüklü oldukları zaman 25 Yumurta fiatları niçin Bir eroin satıcısı mahkum ezaml hadde çıkarüacağıuı kuvvetle u iatı meselesinl ele alarak, şöyle demis ;uğun alıniş tarihile bu faturalann on ağlrlığlnda, beberi 1850 beygir kuvr : yükseliyor? oldu ;arihi de birbirlni tut.namaktadlr. Eu etinde iki motörlü ve gayet sür'atli rnarım. « Bugün dtinyanin her tarafinda bir ırada daha blr çok firmalar bu otomobil ıçaklardlr. Bojları 23,20 metredlr. BüSon günlerde yumurta flatlan yükseEroin yapmaktan İstanbul 5 lncl «sŞu noktayı da ılâveten söylemeliyim ün teçhizatlarile 40 kişi, yahud Jeep iye ceza mahkemesinde muhakeme edi lerek 1440 tanelik yumurta sandıklari metâ olarak alınip gatılan altına blz de âstiğl işile alâkadar olmuşlardlr. ki memurlarm geçımlertni tahfif yolun. bu nazarla baZuyoruz. Geçen sene bütn Bu genif karabor3aclhk, zinclrleme Cip) denilen iuvvetll kü?ük arazi o • İbrahim 1 sene 2 ay ağır hapse, 2 se 80 liradan yüz liraya çısraıstır. Bu seda aldığımız diğer tedbirlerimizin is. esini yüksek huzurunuzda, izah eder Joaret ve satışl memnu olan ham ka omoblîlerl, tanksavar topiar ve ağır ıe 4 ay Sivas vilâyetinln Hafik kozasına beble perakende yumurU flatlan da 8,5 tilzam ettiği 10 müyorı liralık bir mas alzerne taşlrlar. Kanatîarm arka tara lürülmeğe mahkum olrnuştur; onun sat kurusa kadar çikımıştır. raf için de bütçede yer veriîmiştir. Bu ken sırf vatandaşlarımı ikaz mahiye. çuğun gizli satışl Işl üzerinde eheminde olmak üzere, bazı şahlsların glzli miyetle durulmaktadlr. Bu yükselisln sebebl yumurta alrm ve ığl eroini kuUanan Allnîn de 2 ay müdtedbirimiz de şudur: letle hapse konulmasi karar altma alın satlmma kâr haddinin konulmam331 doŞimdiye kadar çok çocuklu memurla. e türlü türlü asllslz şayialar çıkarmak Izmirli güreşçiler geldi laylsLU hasll olan tereddüddür. Bu araılştır. ra üç çccuktan fazıası için verilmekte ?eya en ufak bir siyasî hâdiseyl izam ve Türkiye güreş blrincCikleri pazar stismar etmek suretile altm fiatını yük da blr takım karaborsacılar da. harekefe olan 2,5 liralık çocuk zammının iki ço. Faydalı yağmurlar geçml», sandık baslna on lıra alarak deBüyük Türk Hükümdan Fatih Sultan euktan itibaren ve hcr çocuk için beş eltmeğe ve bundan gayri meşru bir ünü Şeref stadinda yapılacaktır. İzDün sabahtan İtibaren şehrimizde ya. virler yapmağa başlamislardır. lira olmak üzere bir tezylde tâbi tııtul. kazanc temin etmeğe çalıştlklanm bll mlrli güreşçiîer dün şehrimize gelmiştir. dehmedin (Avnl) lmzasil yazdlğl dir anı, sonunda blr lugatçe İle İlk de an yağmurları Trakya mıntakasına Yumurta tacirlerl, lleride yumurta ması ve terfi müddetlerini ikmaî eden dirmiş ve yüksek fiatla altın satın al. Gelen ithalât malları manm zarardan başkı b!r şey getirmida mebzulen yeğmi» ve bu yağmur flatlarinı blr mlsll daha yükseltecek oolarak basıldı. 100 kuruştur. memurların terfilermin temin olunması Slovakya ve Rumanyadan külliyetli ar, gerek ekln gerekse sebze bahçeleri lan bu tereddüdün önlenmesinl lstemekve ayni zamanda memurların hastalık ve eceğini İlâve etmiştim. Bugün de gene iktarda pencere camı ve Almanyadan çin çok lstlfadeli olmuştur. tedlrler. ölüm gibi hallerinde daha geniş yardım. ziz yurddaşlarlmlzln menfaatleri natnı boya gelmiştir. lara mazhar edilmesi düşünülmüş ve bu ıa ayni beyanatl tekrar etmeği lüzumlu Tuzla içmelerine tren ahkâmı ihtiva eden teadül kanunu tadi e faydall bulmaktayım. Temin ederim ki bugünktt yüksek flTuzla lçmeleri mevsirnirln bi'şlsrnasl lâtına müteallik lâyiha dahi Yüksek Meclise takdim edilmis bulunmaktadır. tla altln satm almak, ergeç bir zaran üzerine Devlet DemiryoUarı işletmesi bu hat için pazartesi gününden itibaren Bu maksadla hükumetin teklif lâyiha. kabul etmek derr.ekttr.» Gencell Nizaml dlvanı Prof. All Nlyeni bir tarife tatbiklna başlıyacaktır. sında Maliye bütçesine 10 milyon lira Hergün dört banliyö trenl içmelere ka ıad Tarlan tarafından tercüme ediletahsisat konulmuşiu. Bunun dört roilyonu dairelerin maaş tertibierindeki ta Merhum iki arkadaşımız için dar \ızatllmaktadır. Ayrlea Haydarpaşa. ek basilmiştir. 100 kunıştur. Gebze katarlarile Adapazan trenleri sarruflardan karşıTanabileceği düsünüle. yapılan ihtifal Bu sayida: Aslan Tufanm (Hükumetin buğday politlkası), Prof. Şükrü rek buradan alınmış ve aynî yardım Tuzlada İstasyon yapacaklardlr. Baban'ln (En ziyade müsaadeye mazhar memleket kaydl), Prof. Şevket M. Geçen yıl tifüse yakalanara'ı gene tahsisatına ilâve cî'.lmek suretile bu yaşlarlnda aramızdan ayrllan muharrir Bügişin'in (Hukukçularln uğradlğl güçlükler), Prof. S. N. İleri'nln (Kliring), Çalışmak istiyenlere fasıl yekunu demin arzettiğim gibi 10 ve romancl arkadaşlarıaılzdan İskender Prof. Namık Zeki ve Prof. Hazlm Atıf Kuyucak'tan (İktibaslar). Mustafa CHP. İşbulma Kurtarma Yurdunmilyona çıkarılmıştır. Nurl Aml ve daha bir çok muharrirlerin yanlan, Ormancilık, Saticilık Fahreddin Sertelll ile Kenan Huluslnin dan: Ancak gerek memurJara aynî yardım hatiralannı anmak üzere dün Eminönü san'atl, kauçuk, kâğld vaziyeü, Erzln » Dörtyol, tenkldler, Emek Bankasl; Dokumaci, tesvlyecl, demlrci, aşçi En nefis çocuk roraanıdlr. Hissî, ahtahsisatı, gerek zelzele mıntakasmdaki Halkevinde bir toplanh yapılmlştır. İs adamlanmizdan Nejad Ferid Eczaclbasi ve lktisadî portreler: Merkez kadm, ev hizmetçisi ve arr.eleye ihtiyac muhtaç halka yapılacak yardımlar yeni İskender Fahreddinle Kenan Hulusl vardır. Çalışmak arzu eden vat3nd3ş âkî bir eser olup herkes revkle okur. Bankasl Müdürü Sadi Bekter. sene bütçesinin tatbiftatı sırasında görü. n aileleri meslek arkadaşlarl ve dost larin Nuruosmaniyedeki yurda müra azan: Huriye Öniz. 50 kurus. Senelik abonesl 7,5 lira. Posta kutusu 656 tstanbuî. lecek varidat inkişaflarınm bahşedeceği arınln hazlr bulunduklan toplantıyı Ba caatleri ilân olunur. AHMED HALİD KİTABEVİ imkânlar nisbstinde artt.rılması birinci iin Birliğl İstanbul İdare heyeti namına sırada düşünülecek mevzularıniız ara. eyami Safa açmış; müt«akıben söz al?n sır.ds bulunacaktır. Zahir Güvemli, Mustafa Raglb Esatll, Efendim nerede?.. iya Osman Saba merhumlarîn hayatla. Eski ve yeni bütçeyi mukayese Bir yabancı ajans, Bundan sonra, 1943 . 1944 bütçeleri lnl anlatmlşlar ve eserlerindeki husuacayib bir haber ve. arasmdaki mukayesş'er? geçen Malıye iyetleri belirtmişlerdir. Çok hazin blr riyor. Kahveden ben. Vekili geçen sene tahsisatmı 94,061.931 ekilde geçen ihtifalde İki güzide arkazin çıkartıyorlarmış. lira arttırmak imkânı bulur.duğunu izah daşımizln ruhlan blr iere daha taziz Dıkkat buyurun, aetmiş. tahsisatı artan ba$lıca hizmetieri edilmiştir. ziz okurlarım, mese. saymış, Milll Müdafaa Vekâletme 23 le öyle basit bir şey Adalar ve Yalova vapur milyon 651,112 lira, Maarif Vekâletine azamette bir cinayet. Bir minimini, kos. Shaw*un blr piyesi temsil ediliyor. Pideğil; pek çetrefil. m:ddeler. saymakla tükenmiyor. 19,385,650 lira. Mailye Vekâletine 17 tarîfesi Kafein en başta. Arkadan yağ geliyor; kocaman iki ademı öldürmüş. Cinayetin yes bittikten sonra, halk, heyecan için. Bir kelimeden, bir milyon 190,541 lira, Nafıa Vekâletine Devlet Denizyollan yaz mevsimi Adearaba nükte, gözya sonra debağ maddesl, makine yağı, se azameti de, bu kosköcaman adamlarnı, de, müellifi »stiyor. Shaw, sahneye ge. 13,937,002 lira. Sıhhat ve Içümai Mua. ar Yalova vapur tarifesini hezlrlao minimininin anası ve ba'i^sı oluşunda. liyor. seyircilerin karşısında eğiliyor. şmdan blle kahka ton, metilalkol, filân, falan. venet Vekâletine 5,671.801 lira, Ziraat mıştlr. Tarife 1 hazirandan itibaren tat. Alkıj feryadı, yaygara, kıyamet! Kahve. diplomat. benr.in vesaire bir îkl klşi konuşuha çıkîrmanın •'•oluVekâletine 5,356,393 lira. jandarma ve bik mevkiine girecektir. Yeni tarifede O snrada, cırlak, falso blr ses: nu bilen çdk sevimli dostum Bürhan araya gelince. in53nm. kahve hesabma yorlar. emniyet bütçelerine 2,024,303 lira zam halkın bilhassa hafta tatili günlerinde Dünyada bu kadar kepaze bir pi. Feleğin. pazar günü. hPr halde katıla yürek çarpmtısuıa uğramamasına imkân Yahu, | u paryapıldığını ilâve etmı^tir. yes seyretmedim! ahat bir şekilde gezebilrrrssi için ilâveli katıla okuduğunuz, çitlenbikten rakı yok. mak kadar çocuk. »Shaw, gayet sakin, eevab veriyor. MUlî Müdafaa tahsisah Keyif verici maddeler arasinda, en rasını, babasonı ne eferler ihdas edilmiş, sefer adedl artı çıkarmfl hikâyesine toenzemez, bu. VaUahi, birader, ben de Syle. Ama, Vekil, masraf bütçesmın 382 mılyon li ılmış ve hareket saatlerl günün geç Hattâ, taştan ekmegini çıkarmağa, sine. kendi halinde, en namuslu bir tek sen dlye öldürdü, acaba? gel gelelim, bu kadar kalabalığa, sen ralık fevkalâde kısmımn asıl mevzuu ^akitlerine kadar tanzim edilrniştir. ğin yağını çıkarm3ğa, hattâ hattâ Av. vardm, a kahve! Sen de. nihayet, türlü Bir kere. ne cesaret! ve ben, iki kişi, derdimizi nasıl anlata. olan Milll Müdafaa mssraflarına geçerek rupaya asker çıkarmağa da benzemez. kılıklara girmeğe kalk'ştın. Ama, beee. Sonra, ne vicdan ffi Altm 40 lira hm? bu sene, Milll Müdafaaya verilen âdi ve remezsen yüzünün karasını çabucak sızlıi. Kahve nerde, benzin nerde! Tam mana. 1 Altm fiatları son günlerâe muntazafevkalâde tahsisatın mecmııu 558 milyon yüzüne vururlar ha! sile, efendim nerde, ben nerde! Yok canım. o R Yeni Paris lira olduğunu söylemiş, bütçenin âdi ve man düşerek cün 40 lirada karar kllmlşkadar mühim degil ' tlr. Bundan İki ay kadar evvel altjn Haberin acayibliğl, yalnız, kahvenin örnek değil fevkalâde masarif yekunu olan 952 mil. Sebebini ben biliyorum. Işıkları göz kamaşt.ran caddelermde. benzine snalık etmesinde değil. Bu iş, yon liranın. bu suretle yüzde 54 ünün fiatları 44 liraya kadar çlkmıştl. Nedir? ki hay ve huyla başları sersem eden örnek diye değil kalamimin ucuna ta. Stockholm'daki Brezilya sefirinin teşviMilll Müdafaaya tahsis olunduğunu izah Topîantı Cinayet akşamı tiyatroda, anasız, aydmlık, gürültü, neş'e dolu Paris! kile olmuş. Sefirler, bazan hiç yoktsn kıldığıiçin yazıyorum. ederek, «bu nisbet, M;llî Müdafaa ted. Türk Mikrobiyolojl cemiyetlnden: Neş'enin vatanı, nurun diyarı, zevkin Iskoçyalüarm nekesllgi meşhurdur babasız çocuklara bedava temsil vardı mesele çıkarırlar, kahveden benzin çı. birlerimizin istilzam e t:ği maü külfetro 25 mayıs 944 perşe.nbe günü saat karanı görülmemistir. beşiği şehir! Çimdi, diyorlar ki, oradan Kılı kırk yararcasma hesabl adamlar. da». azameti hakkmda ovr fik'r vermeğe kâ. 18,30 da Etıbba Odasl konferans salo*¥* daha karanlık, oradan daha sessiz. daha dır. fidir» dedikten sonra, bu miktarır, ile nunda seneîik kongre ve idare heyeti Sade benzin mi ya! Brezilyalı diplo. Iskoçyada bir facia r^muş Büyök bir Yukarki fıkrayla ırünasebeti yok. Yal. kalveüi ve melâlli yer yckrr.uş. ride Ihtiyaca göre azait'.lması veya ço. seçimi yapllacağlndan sayin arkadaş matın. Stockholm'iaKİ fen adamlannı rir.:yet. if!:yerin b)yu bosu ne kadar nız, bir Ingiliz fıkraa. Yeni Cihan Harbi. Parisi bakınız ne Saltalmaa yoluna gidilebileceğinia ta ların teşrüleri ripa olunur. kj&yed«n fiikarmaâ» kmlkısUğı küçükse, onunla «makusen mütenasib> Meshu£ togilia «nuharrjrl Bernard hale geürmis; Anglosaksonların indirme vasıtaları ***** Yazan: i | H E M MiHİNAi Propaganda cilveleri NAUNA ABİDİN DAV'ER • luubda propataod», tefab ve blUıuss radyo gibi pek mttkenanel v« •ttntll laııhabere vasıtaJan sayeainde, pek büyUk rol oynvror: İç oepae l«kjı propagMida, İOt^ m*n eephesi toin propaffanda, t a n i n l a r için propaganda. Fakat baa tahat tesadüfler, propaInaııılacak detO, gUünece^ bir plftnSr 23 «sk«r t« hale •oksyor. »ttnfctt CtgıAariyette buşıyabillr. Kanadla. nun Mr flrnefi vardı. Aynl gttnda biri rı 26,75 metre genig Alman T.P. ajaast tarafmdan Tokyodan, liğlnde, gövdesi dtt digerl Anadola Ajansı tarahndan menlerile beraber Washm«ton'dam verUea ve altalta ne?29,36 metre uzunlu redDen iki haber, bir Japon propaganIfandaklgenlş kapllanndan bu malzeme I ğundadtr. Üç tekerlekleri verdir ve U. dasını rttlttne btr hale getiriyoMs. çlft yl uçaklara yüklemek gayet kolaydir. şima kablliyetleri Douglas Tokyodan verflen haber, Japonyanm C47 harbden evvel havayjllarlnda motörlü nakliye uçaklannınki kadardlr. gallb g«ldJH takdlrd» Amerikaya yfikkullanllan Douglas DC3 yoîcu uçak Bu plânör hafckinda fazla malumat nes Ieteoegl çok afır sartlan tefsflatfle bîllarınln asker nakli İçin tadil edilmişle redilmemiştlr. dirirkea Tokyo radyosmın dinllyen Ariddr. Amerikan donanmasındn kullaAmerikan plfinörlerinden blr tanesi merikan dfaleme merkederrntaı dnydnknilanlar, K4 Dl markahdır. İngilizler tam yüklü olarak Kanadada MontreaL lanna alfen Washlncton'dan verflen 6bu uçaklara Daiota adim vermlşîerdlr. den blr Douglas C.47 nakliy» uçagmm teU haber de, Japon baçşehrmln UhliBunlar da 1200 beygir kuvvetinde lkl yedeğinde hareket •tmls ve 28 saatte yesine karar verildiglnl bOdirmekte İdi. motörlü ve tamamlle madenldirleT. Bü. Atlantiği geçerek İngiltereye lnmistir. Ba lkl habere, Japon Bafvekfll Genetün teçhizatile 20 asker taşlrlar. Saatte Atlaı Okyanusu üstünde güç. ve değlsik ral Tojo'noa Japon ordn ve donanması300 kilometre. sefer sür'atlle 2000 kilo hava sartlan içinde, bu kadar urun n» nm kati darbeyi indirmek ttıere, taarmetreye yakln menzillerl vardır. Gövde. safenin uçak yedeğinde kafı plânör rnsa geçeeek dornma gfldlfi hakkmda, leri 19,40 metre boyundadır. bb? ffln evveU gazetelerde çıkan beyacülük bakımından çoi dlkkate değer. C54 Harbden evvelki Douglas D. Amerikan plânörlerinin gövdelerinln natmı da flave etmek l i n a gellr. C.4 yolcu uçaklannın aynidiı. ön kısmı ağır malzemenin kolayca in Japonya, katf darbeler vnrmak flsere C69 Meşhur Lockheed Constella dirilmesi için, açüıp kapanır şekilde ya. taarnna receeektir ve harbl kazanarak tion uçaklarmın askerî nakliye uçağl pılmıştır. Bunlar. yalnıı asker değil; AmerOnyı on yıl miiddetle tam esir btr haline konulmuş muaddelleridlr. 2000 cip otomobillerl ve lanksavsr toplar da memleket naline fetlreeektlr. Fakat., beygir kuvvetinde 4 motörlü ve gayet tasıyabilecek kadar büyüktürler. Ba işleri yapmaga hanrlanan Japonya, sür'atlidirler. Uzun Okyanus seferlerln. TokyoTB tahllyey* hanrlanmaktadir. de kullanılin bu uçaklarin sefer süVatJaponyanm harbl kasandıgı takdlrd», tndirmelerin tatbik jekline gelince, le:I 400 kilometreden fazladır. avcı uçakları himayesinde, dugman uçak Amerikayı nasıl knkıvrak bağlıyan sartC76 Caravan yani kervan admi ta meydanları üzerine gelen motörlü nak. lar fleri •ttreoetini f Osteren Tokyo haşlyan bu uçaklar Curtiss fabrikalan liye uçakları ile buruann yedekledüleri beri, Japon i« eepbesinl knvvetlendir» mamulâtmdandlr. Kanatlarl 32,80 metre plânörlerden ilkönc» parajütçültr atla. mek Içtn yapılmif bir propagandadır tt genişliğindedir. Tamamile ahşabdırlar. tnakta, bunlar, uçak meydanlarını el» Mtitteflklerin Kahire konferansmda Ja1200 beygir kuvvetinde 2 motörleri var geçirince nakliye uçakları meydanl«ra ponya hakkında, verdikleri karara bl* dlr. Sür'atlerl yukarlki tiplerden azdır. inerek her sınıf Kara kuvvetlerinl çı. ccvaMır. Malum ya, Müttefikler, • konFakaıt çok yük taşlrlar. Bunla r lktisadî karmaktadırlar. Bu kuweü«r, piyade, feransta, Japonyanm kanadlannı ve makinelitüfek. latihkim ve muhabere tüylerinl yolnp onn knsa benzetmek vc have çilebleridir. Kara ordusunda kullanılan bu serî birlikleri, cip otomobillerl ile çekilen 1895 teH vazlyetme döndürmek kararml ve büyük nakliye uçaklarİndan başka tanksavar topçu, 105 mılünetrelik obfls vermislerdL Bn da, bir Müttefik iç proAmerikan fabrlkalarl denlz nakliye u bataryalan il« en ağır nakliy» uçakla. parandası ldL Hedefi basta Amerika «Irının getirdlkleri httfif tanklar, daha mak üsere, Anjlo Sakton dunyaaı, Çba, çaklan da yapmışlardır. büyük toplar, kamyonetler, oephan* ve HoUnda, muharib Fransa, hattA JappnMars Gleen Marün Mars dev uçakdiğer ağırlıklardan mürekkebdir. ya fle harb halinde •tauyan Rovyetleı ari 2000 beygir kuvvetinde 4 motörlüdürler. Tam yüklü olarak 67 tondurlar. Böylece. pek kısa bir zamanda uçar BirUJİ mllleUerinİB manevi knvvetlerinl 150 askeri bütün teçhizatile naklede tümenler, düsman arazisınin ortasında, artırmaktı. bilirler. İngllizler. son zamanlarda kendl sevkülceygl ehemmiyeü halz mevkilere tç cepheyi knvvetlendirmek için yapıfabrlkalarinda, yeni nakliye uçakları da inmi| ve buralarını ıjgal etmif olurlar. lan karşıhka propayandalann faydasına ^apmlslardlr. Bundan sonra. artık oraya gelecek olan mnkabil blr laran da vardn kl o da karş* mücadele etmek tarafı sonuna kadar dövttîmeje ievketBrobason Bunlar, yüilü olarak 100 hasun kuvvetlerile kalmaktadır. mesidlr. Şbndi, Tokyodan verilen haberl ton ağırllğında olup Mars'lardan daha büyüktürler. Sür'atlerl 400 kllometre Müttefikler, Almanların Atlântik du. öğrenen Amerikalılar, «aten nrfret ettikvan adını verdikleri sahil tahkimaünı leri ve müthJş blr hınç beslediklerl Jadlr. Avro York 1200 beygir kuvvetinde enizden çıkarma ve havadaTi indirme ponlara karçı, charbl kaybedersek bafiarasına alarak düjüre. m«a neler relecek» dlye daha bttyttk Mr motörle teçhlz edİİTİş olan bu 38 tonuk uçaklann azamî sür'atl, saatte 483 ceklerini ümid edıyoriar. Almanlar da. şlddet ve inadla savasacaklardır. Nlteklm, Japonlar da, 1895 tenberi elde eU <ilometredlr. Tam teçhizatile 56 as indirmeğe mâni olamıyacaklarını, fakat tiklerl bütün kazanclan kaybedeceklermt ker, yahud 4 tarae Cip otomobllini ra indirllen Müttefik birliklerinl karadan görerek böyle yapıyoriar. hat rahat alacak kadar büyüktürler. sevkedecekleri kıt'alar yetlşinciye ka dar havadan Indirecekleri kuvvetlerle tç propagandayı yarmak için knllanıkarşılıyacaklarını söylüyorlar. Yalnız {U lan telsb: ve radyo gibl vantaJarın, büAngloSaksonların kullandıkları plâ var ki indirmelerin muvaffaklyeti İçin, tün dünyada dnynlması, iete bSyle mahrsöriere gelince, bunların da muhtelif evcılarm havalara hâkim olması lâzıro. ınrlar doğnrnyor. HalbnH lyi ve mnvaf. tiplerl vardlr, fakat çağunun evsafı glz dn. Almanlar, Müttefiklerln indirme fak propasanda 1« eepheyl knvvetlendl. 1 tutulmuştur.. yaptıklan yerlere rnukabil indirme ya rirken düsman eepheainl sayıflatan proHorsa Gllder İngilizler llkönce pabilmek için, böyle bir hava hâklmi. paçandadır. kullandlklarl Hotspur plânörünü kâfi yeti kuramazlarsa, muvaffak olamaz. Çeşme denlz muharebesine kudrette görmedlkleri için onun yerlne | ABÎDİN DAV'ER Horsa Gllder'i lkame etmişlerdir. Bu dair bir okuyucum, Çeşme muharebesinda batan Rua amtral gemisinln lamlnl soruyor. Amlral SprMoTun sancak gemlsinln adı Salnt Buslafie'dir. Bu M toplu ve 613 mürettefoath btr kalyondu. Onunla çarpısan OeaayirU Hasan Beyin 84 tophı ialyonuntm «d; dm Büroüzafer Ml. Çeşme muharebeal hakkmda ofcuduğTim eserler arasinda en faöa malumaık vereni mıihterom doetum Ali Rıaa Seyfinin <Çeşme dentj muharebe«i facla^ı vs Akdenlade İlk Rus öjonanraafl^ adrı kitabıdır. Rua donanmasile bn mnhareibeye lçtirak etmiş olan bir îngllîz denizcisinin kitabından tereume edîlral?; noüar ve ilâvder yapılmıstn1. Bu ktta* Denia MatbaasrrKra basıljnıstır. FÂTİM DİVÂNI NIZAMI DİVANI IKTISADI YURUYUS Mecmuasının 106 ncı sayısı çıktı CUNHURİTET Nöshan KOPEUÂLTI ÇOCÜKLARI Abone şeraifi Tflrkrye Bir ayhk üç ayhk Altı aylık Sene&k SOOKr. 800 > 1500 • 2800 • Barte 600 Kr. 1600 » 2900 • S4M > Dikkat G«*etemhe rönderllçn evrak ve v«nter nesredilsin edflmeRİn fade ednme» ve rtvmıırfan mea^ıHvef Irahni Mtrnmss. Blr ker«, caddelerinde, nakil vanta. lerına yol gOsteren seyriseter memum kalmamn. Otomobil bulmak, yolda glderken mücevher bul. mak nevinden bir ta. !ih İşl. Zengbl faklri orta halllsi, hepsi «metro» ya blnlyor. O da, gece on birde rıaydos! Artık «Devrl Saadet» dlye arulması pek yerinde olan yeni harbden önceki devirde, Parisin eaddeleri. başlıbaşma bir eğlence mevzuu idi. Şimdiki parisin caddesi, kâh karanhğile, kâh tenhalığile, kâh eski Parise tabantabana zıd göru. nüşlerile. bir kâbus manzarssı arzediyor. Yeni Parisin en Jtötü tarafı. karaborsası olduğunu rivayet ediyorlar. Bu karaborsanın sekllleri o ksdar çok ki, rabıta. bangi tarafa koşacağını sa. şırmıs. Sabahtan akşama kadar çantası kol. tuğunda, oradan oraya girenlere varıru cıya kadar. herkesin peş'nde dolasmağa mecbur. 1944 Parisi. caddesinden borsasına, t:lihine, istikbaline kıc"ar kapkara. H. V.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog