Bugünden 1930'a 5,453,013 adet makaleKatalog


«
»

SA&LAM TEMİZ v e T7CUC DÖŞEME ÇİNİLERİ Ahmed Veli Menger Mağazasmda perakende latllmaktadtr. Söğüd Medrese sokak No. 1/19 Iskl Posta han. Galata, Telefon: 41442. . . 2 I İnCİ yil SaVI '. 7 I 0 3 umhuri Telefon: Basmuharrir: 22366. Tahrir heyett: 24298 fdare ve Matbaa klsmt 24299.24290 ESRARI ESRARI ESRARI SÂRI fŞCNIN ESRARI J 2 4 M&VIS I 9 4 4 ÎSTANBUL CAĞALOĞLU Telgraf ve mektub adresl: Cumhuriyet, İstanbul Post, kutusu: istanbul No. 246 edeb! Polis roaıanı ^ 125 kurus. O Ü T I N* T A Y I N E V t İst. Cağaloğlu yokuşu No. 18 Dünkü Medıs i V. J Celâl Bayar'ın tenkidlerine Maliye Vekilinin cevabları Celâî Bayar para miktarını daha fazla artırmanıtı zararlarına işaretle Maliye Veküinden bu hususta söz istemişti. Fuad cevabında bu mesele üzerinde de ehenuniyetle durdu Milliciliğin Dün 9 bütçe kabul edildi ilk ve objektif Yeniden bazı hatibler söz alarak muhtelif kaynağı tenkidler ve dilekler ileri sürdüler gkl »amanlarda insanlar ara BüyUk Millet Medlal evvelkl gttn sında ırk veya millet esaslan yaptığı toplanüda Maliye VeklU Fuad na dayanan aynlıklar ve top Ağralinın blr buçuk ıaat ıfiren beyanaluluklar yoktu. Asülan, dUleri. fcdeUeri, tlle 944 mall yüı butçe mOzakerelcrinc ftyinleri Wr, bir taknn aüeler, kablleler, baflamıştı. Maliye Veklllni teMben İatanbul 23 (a.a.) Reiıicumhur İnönü, bu «abah ıaat 11.35 te tgtaabulu aşireUer yanyana veya birbirlerlle kan*k MUstakil Grup reis vekÜl AJU Rana Tar. tefrli etmiflerdir. Cumhur Reisimiz Haydarpafa iatasyonunda Vali Dr. Lutfi han, müteakıben Ferldun Flkrl mütal*. olarak yaşarlardı. Klrdar, Cumhuriyet Halk Partlsl İdare Heyeti Reisi Dr. Behçet Uı, Orgeneral Devlet şeklindeld siyasal te^ekküller de alarını •öyletnlşler, bundan ıonra «öı Cemil Cahld Toydemir, Örfî tdare Komutani Korgeneral Sabit Noyan, Ünlver. ya teker teker şebirlerden ve yahud bir alan İzmlr meb'usu Celftl Bayar blr «a. ıit« Rektörü General Tevflk Sağlam, »ehrlmizde bulunan Basın ve Yaym atten faza süren konufmasınd» yenl adamın, bir ailenin, blr kabile ajtret Umura Müdürü orta elçi Selim Sarper ve Emniyet Müdürü tarafmdan karçi. vcya cemaatln lorla hükmü altırm al bütçe dolayısile görüşlerlnl iıah etmiç, lanmlflardlr. dıgı ulkelerden (imparatorlııklardan) bunu müteakıb Hlkmet Bayur ve Emln Aslan konuşmuşlardl. lbaretü. Mecllsln dünkü toplantumda da heBa lehirlerde ve ülkelerde yapyan halk da jene aUe, kabüe, mahalle, vl yetl ırmumlye üzerindekl müzakerelere lâyet ve suııı kümelerine ayrıhrlardı. devam olunmu?, rouhtellf hatibler töı Kümeleri teşldl eden ferdlerin birblr aJmıjlar. vc Maliye Vekill hatiblerln leıile yalunlıklan hayat ve menfaa,t baS beyanatında mallyeyi alâkadar eden blıklan ve birlikte yaşamalan aralann klsımlara ve bu erada Celâl Bayann Gl. Arnold: «Almanlar da dil, lchçe, âdet, ahlâk, duygu, dln ve baa «uallerlne cevablar vermlş, netlcede müzaiere kâfl görülerek maddelere feyin biriiğini, kültürü pekleştirirdi. hava kuvvetlerini saklıDUnkü müzakerelerde Bü. Ba cemaatlerin bir ooklan M>nral*rı Arkan Sahife t, Su. t de yorlar» diyor birblrlerile birleşmisler ve kaynagmı*Oelal Bayar Iardır. MUletler bu toplulnklardır. BlrLondra 3S (a.t,) BugOnkü hava teb. leşmiyenler, kaynaîrnıyanlar yakjn veya llği: uzak »ahalarda blrbtrlcrinin yabancuı Kral Zogonun kansile beraber çekilmiş Dün gece bombardunan «ervlslne olarak kalmışlar ve «amanU dll ve kttlmensub 1000 den fazla uçak havalanarak aon reslmlerinden biri tttr iüharfle da tamamlle aynlmqlar ve Braunsvick'e hücum etmislerdlr. Dört. birbiriertne yabancı kabntjlardır. mund üzerinde hava açlktı. BombardıO lamanlar yabancı demek düfnuuı mandan sonra burada büyük yangınîarin demektl. Ciktığı görülmüştür. Eraunsvick üzerinde Sosyal psöcoloJlsUer tnsanlard» korku Londra 23 (»A.) Bugun Vlcfay rad tahşidatın, adanın karşısındaki İtalyan bulutlar hücumun netlceslnl görmeğe ve klnln menfaat ve •evgiden daha tajtyosunun haber verdiğlne göre, Alman sahlline hücum etmek için yapıbnıs olmânl olroakta ldl. Orlean lle Mans'da 7 maama Ihtimal verilmektedir. lam ve daha nkı blr bağlanb oldnjhmn bulunan demlryolu merkezlerl şlddetll lstikşafı, Korsika adasında büyük kıt'a Arkası Sahife Z. SÛ. 7 de •öylerler re cem^atlerln blrilk ihtiyaoUnlann toplandıgını tesbit etmi^tir. Bu blr surette bombardiman edümlş ve ilk nı ve benUk (efo) duyrnlanrn yabanoı ce. gelen raporlara göre bu hücumlar çok aıaatlera karfi besledikleri düçmanlıkmüternerklz olmustur. lan mvvetiendirnılf oldagnna IddU • Arkast Sahife 3. Sü. 5 te diyorlar. Bu düşntanlıjhn b&hı d» terdlerd* eldatu fibl c«maatlerde de var. Londra 33 (a.a.) Avam KamarasLn. Iıfm knnrnmajı kayrm yenl hayat kavda beyanatta bulunan Başvekil vekili gasıdir. Attlle, ArnavudlukM,, Almanlajrla işbirligi En baıit tarifOe mllle* de ge&toe bir yaparak bir hükumet teşkü etmiş olag arazide yerlefen oldokça kAİabahk ntibir kaç politikacı Qulsling haric olmak fnsltt blr oemaat veyahnd aralannda üzere çetelerin hemen her tarafta faadll, kültür yakınlıfı ve bemerUB «lan liyet gösterdiklerini söylemiştir. UmumioemaaUerln bfaütidir. BonUnn devlet yetle Arnavudluk halkı müstevlilere ahallne gelmelerl lçtn kannnlanrıın va zimle mukavemet etmefctedir. hükümetlerlnin blrleşmed llnm gellr. Attlle sözlerine şöjle devam etmiştlr: İlk te^ckkünertnde mületlec de fapkı <Çete teşkilâta bilha^sa metnlekatin eemaatler glbl blrblrlertnln yab&ncm ve orta kısımlannda kuvvetlidir. Ba^lıca üç diişmanı idiler. teşekkül faaliyette bulunrnaktadır, Bunİlk milUcilik dayrnlan da mllletlerin lardan birtncisi en çok faaliyet gpsteren karşılıklı dilşmanhklanndan ve bllhaua milll kurtuluş hare'ietldtr. Bu hareket aralatında çıkan harbkrdea do{mn|inr. bilhassa cenub Arnavudlukta sol cenah Londra 23 (B.B.C.) Moskovadan Bu makalede bllhassa şöyle denllmekte. Belediye muhasebe müdürü Muhtsr AMeseU Büyfik Britanya adalanjıda •unsurlanndan mürekkebdir. tkincisi gelen haberlere göre Sovyetler, Bulgar dlr: car, Belediye yeni bütçesini tasdik ettirtaran Kelt, Cermen, Sakson Anjl ve dl Arkası Sahife 3. Sü. 5 te Arkası Sahife 3, Sü. 1 de mek üzere bvıgtin Ankaraya gidecektir. krln Almanlara gösterdlilerl askerl y arğer kabUelerln in^fflzlefnMSİ KraJ BttVüâyet ve Belediye bütçelert yeiunu bu dıml glttlkçe artan hoşnud$uzlukla ka r yük Alfrcd'ln dokusnncn anrdk İngrilteMaliye Vekili evvelkl günkü Meclls Içtimamda beyanatta bulunurken sene 22 milyon llrayı aşnuştır. Yeni büt şilamaktadlrlar. Hoşnudsuzluk arttıiça, reyi harble Dantmarka istlUUındMi knrtarmaaOe başlar. Millet Mecllslnln «w«lW gfin yenl fhtiva ed«n beyanatta bulonduğunu ha. çe tasdika ütlran etükten sonra derhal resmî mehafllln de sabri tükenmektedlr. Onun İçin hükumet tarafından allnacak Fransada Bomalılar zamanında Cer bütçeyi müaakereye bajladığını bildir. ber vererek beyanatı kısmen nesreyle. tatbikına geçilecektir. miş, bu münasebetle Maliye Vekili Fuad miftlk. Maliye Vekilinin nutkunu derce Ankaradan gelen haberlere nazaran tedblrlerln, gazetelerln protestolarmdan men kabile! erinden Franklar, Gollerden Arkan Sahife 8. Sü. 1 de hükumat Büyük Millet Meclisine arzet daha kuvvetll olacağı söylenlyor. boşka Hünler ve daha bir takun kabile. Ağraluun bütçe hakkuıda etraflı izahatı Ugi blr lâyiha Uetoeledlyeleretah§ll et Bojilof yerlne Başvekilllğe getlrllen ler v»rdı. ftomı tatınnlan Y* hırlstlyantiklerl vergi miktanna yüzde yüz zammet Kalfov da nazi taraftandir. AnlaşildığiIık bonlan bir dereceye kadar r.aklaf Arkast Sahife S. Sfl. 7 de na göre Bojllofun, Bulgaristana karşı tırdıjı dOlerini ve idetlcrinl b«n«etUJİ bhr Sovyet çikarmasi takdlrlnde Bulşar halde, Breton Nonnan veaaire denOen mllletinl Ruslarla harbe sürüklemek hubtr çok eemaatler ayn ayn vf blrblıierisusunda zayif kalacağı anlaşılmiş, onun ne düfman yafarlardı. ı İçin iktîdar mevllnden düşürülmüş ve Bölge ve vflâyet hemşeriUtl hİMİ ve **Kalfov'un tecrübe edllmesi kararlaştırıl. Muıüdtt kestn ve derfndi. Ba ««fnaai v» mlştır. Almanlarm; blr Sovyet çlkarmakttmelerln Fransıriık adı ve dnygu$a alsl lhtlmallne karşl Bulgar Hmanlarından tmda toplanmalan ve birleçmelcrl yttıaene Burgaz, Varna ve Tuna üzermdeki harblertnin eserl olmnçtnr. İspanya milletl ve tcpanyahlarda mllllclllk ArablarProf. Ferid Kam Ankarnda Rusçukta büyük müdafaa tedblrlerl aldlklarl anlaşllıyor. la maharebelerlnden sonra bellrmif v« vefat etti geUşmiîttr. Sofya 23 (a.a.) Zora gazetesl bugün, Michel Arnavudof lmzaslle tnillî On beçlnd asrU yinnlnel aar araAnkaradan teessürle haber aldığlmiza cephe mevzulu blr makale neşrebmlştlr. •mds, mületlerin hepsi de muharebele;öre eskl Darülfünun Edebiyat fakülterin mahsnlttdnr. si metinler şerhl ve farisl edebiyatl mü. Felemenk mflUcülH tspanyayı, tsvlere derrlsl, düne kadar Ankara DilTarlh ve milliclllğl Avnstoryayı, Polonya mllliclCoğrafya fakültesl klasik Türk edebiyatl Ufi Bnsya, Almanya ve Avustnrya» tsvee profesörü Ferld Kam vefat etmlş ve nüUicflitl Polonya ve Bnsyaym karçı bescenazesl dün öğle namazından sonra Ienen nefretlerden ve onlarla yapılan Haclbayram oamiinden kaîdirılarai Anharblerden çıkmıştır. kara mezarllğında gömülmüştür. Amerika mflletl ve mflllofllti ingUteMerhum Ferld Kam 1864 te İstanbulreye karşı yapılan kanlı isyannı eseridlr. da doğmuf oldoığuna göre seksen, sekİtalyan milllclligi Avnstnrya ve diğer İstanbul Lisesi tiirkçe sen blr yaşlnda vefat etmlş ve onun 5lümüstevlilere karşj beslenen ktnden i e * Arkası Sahife 3. Sü. 5 te öğretmeni de Vekâlet çılan harblerden dofdo. Alman blrlip ve mllllclliğl Danlmarka. emrıne alındı hlara, Avnsturyahlara, Fransulara karşı yapılan nmharebelerden ve NapoUon Maarlf Vekâletlnden Vllâyete gelen istüasmdan aonra açılan «knrtnln? leblr tezkerede, görülen lüzum üzerine ferlertaden» eıktı. Baücan mllletlerl ve Ankara 23 (Telefonla) Verilen blr Boğazlçl llsesl müdürü Hıfzl Tevfü Hem Amerikayı mağlub edincc yükliyeceğimiz sulh şartBaOcanlılann miUicllikleri her biri birer habere göre Eskişehir civarlnda bir dağ Güneysoyun müdürlük vazifesine nihaharbln mahsnlUdnr. İtalyada Müttefftler tarafından zaptedilen bir sahil şehrinde tahrib edilmiş bir da volfram cevheri bulunmuştur. Alâka yet verOdiğl ve İstanbul llsesl türkç& lannı ilân ediyonız, hem de Tokyoyu bpsaltıyonız,. Bu ne demek?.. r Almanyaya yeni hava hücumları Cumhur Reisimiz dün şehrimizi şereflendirdiler Sef istanbu Millî Şefin Istanbula muvaaalâtından intıbalar Mihverfn b«güne kadar 20,000 açağı tahrib edilmiş İkinci ccphc Nemurlara yapılması kararlaşan yardımlar Korsika adasmda büyük Müttefik tahşidatı Bir Japon heyeti isfilâ harckâtını takib için Parise gelmiş Maliye \ ekilinin Mecliste yeni bütçeyi anlatırken muhtelif mevzular etrafında verdiği şayanı dikkat izahat Arnavudlukta ayaklantna Buigaristandaki buhran Belediye bütçesine yiizde yiiz zam! Yeni Başvekili de Almanlar iktidar mevkiine getirmişler! Kral Zogo taraftarları da çete kurmuşlar Meclise verilen lâyiha kabul edilirse Şehir Rusyada sabırsızlık artıyor, Noskovamn bütçesi 40 milyon Sofyaya karşı harekete geçmesi bekleniyor lira olacak Itaîyada muharebe etini arttırıyor Büyük bir itim adamtmızt kaybettik Müttefikler «Kesserling kuvvetlerini üç taraftan sardık» diyorlar? Almanlar bütün taarruzları püskürttüklerini iddia ediyorlar Bir lise müdürü müdürlükten çıkarıidı Eskişehirde volfram cevheri bulundu ŞÜKRÜ KAYA ^ Alman topn (Bu resim radyn.foto yolile alınmıştır) Şelgraflar 3 üncu sahtfcde maktedlrlar, lı mahfiller bu sahada tetkikler yap öğretmenl Orhan Seyfl Orhonun da ve. Ne demek olacak, AmerikalıTaraetai'' «mrlne «lındlğt bUdlrllmişür. koymak için yer hazırlıyoruz demek!.. alacağirnız tazminatı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog