Bugünden 1930'a 5,465,197 adet makaleKatalog


«
»

Y11 ırım Harbl CUMHURİYET 23 Mayı» 1944 v RADYO k Naiıa Vekâletinden: ( Bugünkü Program j 7,30 Program 7,32 Jımnasük 7,40 Haberer 7,55 Muzık (Pl) 12 30 Program 12,33 Mıiak (Pl) 12,45 Haberler 13 C0 Şarkılar 18,00 Program 18 03 3'Icn orkes. • 19 00 Haberler 19,20 Muzak 19,45 Konuşma 20 00 Fasıl 20,15 Rad. gazetesı 20,45 Muzıi 2120Muzık (PD 21,30 Posta kutusu 21,45 K Türk mü 22,30 Gecmiş gün 22 35 Haberler 22 50 Kaoanış BORSA lstanbul Borsasmm 22/5/1944 fiatlan Kapamş Londra 1 Sterlin 5 24 NewYurk 100 Dolar 130.50 Cenevre 100 İsviçre Pr 30,3255 Madrid 100 Pezeta 12 9375 Stcckholm 100 İsveç Kr. 31.1325 ESHAM VE TAHVtLÂT Muame Muamelell lestz , 22.60 1933 %5 Erganl , 19,75 1938 %5 İkramıyell , 19,65 %5 MiUl Müdafaa , 19,81 %7 MıUl Müdafaa I , 19,30 %1 MilU Müdafaa n , 19,42 Sıvas Erzurum 1 , 19,74 SJvas Erzunım 27 i 19,64 1941 Demıryolu 1 , 19,17 1941 Demiryolu 2 , 20,11 1941 •Demiryolu 3 , 16,50 %7,5 Türfc borcu , 30, Anadolu D Yolu %60 Ar.adolu tahvill 111 r 54, , 50,50 Anadolu Mü Sen. Merkez Bankası r 1,41 T tş Bankası nama , 13,65 T. ls Bankası Hâm , 14 25 Aslarr Çlmento , 9.75 Şark Detırmenleri . 5.tt+'ha'i de&irmoncıMk , 30 50 BOKSA HAKİCİ AL1IN FİAH Reşadive altm gramı Evvelil Dıinkı) 40,10 40,50 5,50 5 56 1 Kaı°:da yapılacak Hukumet Konağı lnsaatı 3/6/944 pazarKoyulhl&ar ile Refahlye arasında yapılacak tahnv.nen 10C kilometrelik tas.1 gunü saat 15 te Kastamonu Vılâyeti Makammda toplanacak Dep. demiryol etüd amtliyatı kapalı zarf usulile eksiltmeye kohulmuştur. Boy 5 50 m. kutur 1.75, teshin sathl 20 m. murabba 7 atmosfer buhar rem İşi Komısvonunda ihale edilmek üzere kapalı zarf usulile eksiltme1 Muhaınmen bedell 38,500 lira ve muvakkat teminatı 2957,5 lıratazyikll, 60 ılâ 75 beygirbk İş yapar çallşlr vaziyettedir. Adres: İspartada ye konalınuştnr Kfşiî bedeü 257486 lira 56 kuruştur. dır. Ha'lcl EMİN ÇAKIEKA'va müracaat. 2 EksJtmesi 5/6'944 tarlhine tesadüf eden pazartesi günü saat 16 2 Eiîs'Kmtye girebilmek için isteklilerin usulü dairesinde 152 da Vekâletimiz Den»iryollar Inşaat dairesindekı eksiltme komisyonu odaıira 46 kurıışh k muvakkat teminat • vermesi şarttır. sında yapılacaktır 3 Istekütrin teklif mektublarmı eksıîtme günü olan 5'6'944 pa. zartesı günü saat 14 e kadar makbuz mukabilinde Deprem İşleri Kcmis. 3 Muka^eıe rrojesi, pksiltme şartnamesi. baymdırlık işleri genel yon Reislığine vermelerı lâzımdır. Postada olacak 'îecîkmeler kabul edilşartnames:, guzergâh plânı, sür'at ve fren diyagramı, etüd umumî çartnamez mesi ve 4 B tipinclen murekkeb bır takım eteiltme svrakı 192,5 kuruş mukabilmJe Derniryolla' İnşaat dairesinde tedarik olımabi'it. . 1 Reviriınizin Aziziye bolgesi Orta Burun ormanının 1 ve 2 4 Bu işe aid keşif ve şartnameler hergün Tosyada deprem bol4 Bu rk.~iitmeye girmek ıstıyenler 2490 No. lı kaımnun tarifatı da numaralı maktaı^nnda mevcud 638 metre kup çam tomruğunun Te gesi İnşaat Ar.ır.iğ.nde gorulebilir. ıresınde hazırîıyacakları evrak ve vesikalarile teminat ve tekl'fnamelerini fennı . Burdjr şoscsı üzerındeki Boğaziçı deposana nakü ve ıstif ı§i 5 Ekslltn.eve herkes eirecektir. (5974) muhurlu b>r zarf ıcmde eksıltme saatinden bir saat »vveline kadar 5/6/ açık eksiltmeye konulmuştur. 944 tarihinde saat 15 e kadar numaralı makbuz mukabilinde İnşaat Art2 Eksiltme 30 5/944 tarihine raslıyan salı günü saat 15 te Devtınııa Ek^:tme ve Ihale Komisyonu Baskanlığına varmelidir. let Orman IşletniPsi Burdur Revir Âmirlıği binasmfla yapılacaktır 5 Bu etslitmeye girmek için isteklilerin eksiltme tariMnden en çeç 3 OrmdiıC"an depoya nakıl ve istif işı beher metre kupunün r 510 Nolı kararnameye göre ımalâtçllarln, imal ettlkleri malın ma. üç pün evvf'ne ktdar bir Lstida ile müracaat ederek bu işe gırmek içln muhammen bedeü 12 lira olup Ti7,5 muvakkat teminatı 574 lira 20 liyetlni b] melerj mecbunyeti vardlr. ehlıyet vesiriası o;malan ve bu vesikayı teklif zarflanna kovmalan lâ kuruştur. Tam bir mallvet müessesemiz mütehassıslarl eliîe yapılacak idarî ve zımdır. 4 Eksiilnıcye aid şartname Ankarada Orman Umum Müdür. 1 muhasebe organlzasyonlarl sayesinde elde edilebiilir. 6 Vaktirde yapılmarrnş müracaatîer ve zamanmda veriîmemiş olan luğünde, Aıı alya. Eğridır, Acıpayam ve Burdur Rev.r Amirliklerınde RIALÎ İSTİŞARELER BÜROSU tekiifler naz=ırı dîkKate ^'mm'vıcaktır (5616) görülebilir. 5 İsteklıierin muayyen gün ve saatte muvakkat teminatlarile MUHASEBESİ ^ birlikte Burdur Revir Âmirliğine müracaatleri ilân o'unur. (5924) ^•••••^•İHİ Galsta Bozkurt han No. 15. Tel: 4 0 4 • 07 Satılık LANGAJE Buhar Kazanı Kastamonu Valiliğinden: Devlet Orman İşletmesi Burdur Revir Âmirliğinden: İMÂLÂTÇILÂRA SENİRKENT EL TEIGÂH DOKUMALAR! ZAYİ Kadlköy yabancl subesinden aldığlm t e r M s tezkeremle nüfus kâğldrml kaybettim Yenilerini çıkartacağımdan zayiin hiikmü yoktuî1. Süleyman oğlu Raceb Ersan Doğum tarîhi 1322 Sahib ve Başmuharriri Ynnus Nadi AB4LM>ĞLÜ •umî neşnyatı idare eden Yazı Zşlcri a Müdürü: HİKMET MÜVİF ÜLGEN W Çuınhunyet Matbaası 1 İçme su tesisatı için iki aded akuple santrıfui ile hava tahiiye tulumbası, bir aded vanturimetre, bir aded su seviye müşiri. bunZiraî Kombinalar Dairesi Reisliğindeıv lara aid malzeme ve montajı 24366,60 lira bedelle 15/5'944 tarıhinden Aded Cinsi Markasl Muhammen bedeli 1 Teodolit Zeiss mamulâtı model n T. L. 2400 Atolye içın bi'1 aded elektrık motörıle muteharr.k otomatik demir itibaıen bir ay îçmde pazariık suretile ihaleye konulmuştur. Takeometre Zeiss mamulâtı model IV 1400 1 2 Muv&kkat teminatı 1820 liradır. makas pazarlıkıa alınacaktır. Tes\'iye âleti Zeiss mamulâtı model B 1 700 3 İh'.fsi 15/5/944 tarihinden itibaren her salı ve cuma günlerı 1 Muhammeiî bedel 18400 liradır. 1 Prizma R. Reiss 60 saat 16 da Be'eaıye Encümeninde yapılacaktır. 2 Pazariık 24/5/944 çarşamba gunü saat 15 •« Atatürk Bulvarı • 2 Mira » 140 4 Keşif ve şartnamesinl görmek istiyenlerin Fen İşlerl Müdür. Meşrutiyet caddcsinde Ziraî Kombinalar Dair?si R » o'nvmda mü. lüğüne, talib c'aıJarın muayyen gün r e saatte Bejediye Encümenine 4700 teşekkil KomLsjcn tarafından yapılacaktır. teminat makbuzu ile birlikte müracaat etme^ri ilân olunur. (5948> 3 Muvakkat teminat 1380 liradır. Yukarjda mıktar, cins ve muhammen betîeli yazılı bulunan fennl 4 Şartnamc ve kataloğu görmek istiyenler me£kur daire muaâlstler, sehpa ve cuğer tefrruıtı tamamen olmak üzere ve Belediyeier melât şubesindcn görebilirler. İmar Heyetı F€T( Şefhğindek1 fennî şartnamesi mucıbince kapalı zarf usulile ek&ıltmeye konulmuştur. 5 TaliDİeriij sıfatı tüccariyelerini gösterir grup vesikalannı gcstermeleri şarttır (7089) Eksjltme 5/6,944 tarihine musadif pazartesi günü saat 11 de Ankarada Yedikulede Dt,TAS cam eşya imalâthanesinde: Çesıdli zücacive .. ,îsile Belediys'.er BT.ikası binasmda Belediyeier İmar Heysti Fen Şefliği odamuhtelif boyda ecza ve kolonya şişeleri, krem ve reçel kavanozlarl sında mezku: Şefük Mübayaa Komisyonu tarafından yapılacaktır. İmal edilmektedb. Bu mamullerlmizi İstanbul toptancllarile ecza depoMuvak'cat tcminatı 325,50 liradır. larlnda bulabilirsiniz. Eköiltmeye iştırak edeceklerin 1,6 '944 tarihine ra^lıyan cuma günü saat on yediyp kadar Belediyeier imar Heyetı Fen Şeflığine âletlerini muÜSTÜBEÇ ALINACAK ayene ettirerek istirak vesıkası almaları lâzımdır. Tıb Fakültesi Dekanhğından: Aletlerin îeı.n; evsafına aid fennî şartname Pen Şefli|inden be'delsiz Devlet Demiryolları Haydarpaşa Fakülterr.iz üçüncü iç hastalıkları kliniğinde 100 iira ücreül bir baş olarsk a'mabilir. Bu aletlerin yeni olması sayanı tercihür. Eulunmadığı Satınalma Komisyonundan: hemşireük ve syrıca iki hemşirelik açıktır. İstekUlerin 10 haziran 1544 takdirde ha55afiyetlerine halel gelmemiş olmak sartilo az kullamîmış tarihine kac'ar Çanadaki klnrğe baş vurmaları. (6076) olanları da kabul edilecektir. Muhammen bedeli (1585) bin beş yüz seksen beş lira (50) elli kuruş olan Teklif mektub'.arınm 2490 sayılı kanun mucibince ıhale paatinden bir (2150) lki bin vüz elli kilo çinko ü'tübeci ile (1100) bin yüz kîlo kaba üstübeç Sinob Devlet Orman İşletmesi Revir Âmirliğinden: saat evveline kr.dar Belediyeier İmar Heyeti Fen işleri Şeflığine makbuz (2 haziran 1944) cuma çünü saat (15) on beşte Haydarpaşada Gar binası dahi(59571 lindekı komlsvon tarafından açlk eksiltme usulile satln allnacaktlr. 1 Sinoo De\let Orman İşletmesi Gerze bolgesi kafıyatından olup mukabilinde tes'imi lâzımdır Bu ise eirmek istuenlerin (118) vüz on sekiz lira (92) doksan iki kuruşluk Gıdagöl ve Pu.udüz ormanlarında mevcud 3000 aded muadili 280 metre muvakkat teminat ve kanunun tayin ettlgi vesaikle birlikte eksiltme günü 454 desimetıe küp çam dlrekierinin mezkur depoya vasatî 35 kilometre saatine kadar komisvona müracaatleri lâzımdlr. mesafede bub'.nan Dereyeri sahil son deposuna nakıl ve muntazam istıf Bu ışe aid şartnameler Komisyondan paraslz olarak dağltılmaktadır. (5961) işinin beher metre küpü 30 .liradan 944 eylul ayı sonuna kadar tamam1 Askerî Fi.brikalar Çiftîik yolunun toprak tesvives'.nin ikmali ve blokajh şose yaptırılması ısı 15 gün müddrtle ve kapab zarf usulile eklanmak üzere açık eksiltmeye konulmuştur. 28 may:s 944 tarıhinden itibaren açılacak olan Tuzla İçmelerine 2 EJsıltme 29/5/944 tarihine musadif pazarteai günü saat 14 te siltmeve konu!muşcur lidecek olan yolcularrn gldiş ve dönüşlerini temin İçin 22/27, 24/29, Sinob Devlet Orman işletmesi Revir Âmirliği binasmda toplanacak Ko2 Muhammen bedelî 47.074 lira 35 kuruştur. 26/31, 28 33, 30.35 No lı banliyö trenleri her gün ve 20 25 No ]ı ban misyon huz.iruiıda yapılacaktır. 3 Tem:naiı 3530 lira 58 kuruştur. liyo tıcnı ı.«s pa/srıe^i ve perşmbedn gsyri gun'erle ıcme'cre l'adar 3 Bu işe aic muvakkat teminat miktan 631 lira 2 kuruştur. 4 Bu işin 3C/5 944 salı günü saat 11 de talıbine ihalesi mukarrer devam ettirilecektır Bunlardan başka Haydarpaşa . Gebze Haydar4 AÇIK eksıitme şartnameleri Ankarada Orman Umum Müdürlü bulunduğundtn şartnamp VP keşif cetvehni görmek 'p^ivenlerm her gün oasa :,ıa,;ıda 3C 4' ve Pendık Gkıbze Haydarpaşa arasında ıslıven ğıle lstanbul Orman Çevirge Müdurlüğünde ve Ankara. Smob Devlet Or encümen ka'em:ne müraraatleri ve isteklilerin de 24l)0 nuniaralı kanu2018 2019, Havdarpasa . Adapazar Haydarpaşa arasında isliven 52'51, man işletmesi Revir Âmirliklerinde ve Gerze Bo'ge Şeflığmde goruîebilir. nun 32 nci rnaddesj sarahati veçhile tanzim edeceklerı teklif mektublan 12/11 No. lı kaf«rlar yolcuların inip binmelerl içm içmelerde birer da5 İ.stPKM'erin eksütme gününde saat 14 ten evvei teminatlarım Fe rını ihale PVPÛ olbn 30 5 944 salı günü saat 10 a kad r Beîediye da're^ d d i k § frj Ü ASfiiii yir v ^ i 5 4 î 5 rfâluıntilaıı luzuniü"ilân olunuf. ^. " . i6b82). sinde roüte^elski; ejicumene vermeleri.; Pazarl topten'satış yeri: Mahmudpaşa Kefeli han No 17 Sayln hslklmlzln mairımu olmak Ü7ere ilân olumır. Adana Belediye Riyasetinden: Fennî âlet ahnacak Belediyeler İmar Heyeii Fen Şefliğinden: ve ve Kolonya Şişeleri Krem K a v a n o z l a r ı Devlet Demiryolları Jşletme U. M. den: Ankara Beîedivesinden:
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog