Bugünden 1930'a 5,466,700 adet makaleKatalog


«
»

Tenkitler,^ hükumetten istekler Rana TarHân ile Celâl Bayar ve Ferîdun Fikrinin sözleri Bastarah X tnci sahırede umumiyenin tasfiyasi meselesi de mucl r | Fire farkı Ticaret Odası tekliflerini Vekâlete bildirdi CUMHURIYET 23 Mayıs 1944 Hâdiseler Düşünceler IHEM NALINA MIHINA muzun görüşlerıni arzedeyim: Büt bi memnuniyettir. Pahalılık için şunlar t a t b i i edüirse çe yekunu tahmin itibarile isabetli esaslara istinad ettırılmiştir. Bu, but.hakikaten pahallhğm önü alınmlş olur; çenin iyl bir, bütçe oünası adi ve 1 Ekmek ve buğday poliükasınm fevkalâde gelir ve masrafları bir İyi tanzimi, Geçen ayın 20 Murakabenin temini, yere toplamış olmasındadır. Bu su 2 Y a z a n : ^^^^»^•••w•••••! leşmelidirler. Mıl. sinde başlıyan cM:l letler; bu sahada söz 3 Münakale sisteminin bu İktisadî retle Grupumuzun bütçenin tanziın letlerarası iş konfe. va işbirliği etmedik. gayeye göre uydurulmasl. * sureti temennilerinden biri de yerine geransı» Türkiye müçe, bulunacak en tirilmiş bulunuyor. Bu, hükumet içip. bir Ekmek İstihkakı artnllmalıdır. Bu, Ticaret Odası peymr, yağ, patates, messillerinin de i ş . mükemmel çareler ucuzluğa da müessir olacaktır. Yakında zeytin ve kaşar peyıııri fiıeleri hakkjn. muroffakıyettir. Bumırüa beraber bütçe. tirak ettiği toplan. tesirsiz kalır. Kon. de tasarruf ziiıniyetirun lıâkım olmasını yeni mahsul çlkacaktlr. Halkln bazlaraa. da yaptığı tetkıkleri ikmal etmiş ve O. tılanm Filâdelfiya'da yapmakta devam bet ediyorlar. Yapüan neşrij'ata bakı ferans bu gayeyi elde etmelidir. Onun börek, simid İmal etmesi hususunda hü da meclisi bu teklifleri tasdik ederek görmek da esaslı bir dileğimizdir. ediyor. Bilindiği veçhile bu konferans, ürsa İngilteredeki Beveridge plârana için Rusyanın hangi sebeble olursa ol. Açık bir bütçe zamanı değildir. yarın kumet tetkikat yapmaiıdır. Halk kâfi dün Ticaret Vekâletine bildırümiştir. merkezi Cenevrede bulunan «Milletler karşı rakib bir Ameri'ian plânından sun kanferansa İştirak etmemesi, naza. Tcaret Odası peynir toptan ticaretin arası iş bürosu»nun 28 incisidir. ne olacağını bilemeyiz.(Gelirimizden bir miktarda şeker de yiyememektedir. Fubahsediliyor: Marsh plânı. İçtimaî me riyecilerce iyi görülmüyor ve yakında da yüzde 8 ve perakeidsda yüzde 10 harbden sonra vücude getirilen beynel. selelerddü yeni Utopizm havası bu suret. santim fazla sarfedsmeyiz) zihniyeti h â . karaya şeker tevzii düşünüİMİn. tonlanacak bir başka konferansa Roısİhtikârla mücadele kararnamesi İyi fire kcbulünü teklif etmektedir. K£jar Jdm olduğuna göre hükumet de, Meclis müel mahiyette ve pek ümid verici t e . le her iki tarafın ılim adamlarınca larm iştiraki tanienni ediliyor. de daha müsterih olacaktrr. Eüt^enin bir tesistir. Ancak fatura tanzimi yü peyniri için çuvallı toptan satışlarda arasında bu büronun mühim kuvvetlendirilmeıktedir. Denebilir ki ye Keza her üç zümrenin ittifakla bir. fedakâr mükelleılerini yanımızda görü zünden bir çok sıklntllar olmaktadır. yüzde 4. çuvalsızlarda yüzde 6, pera. bir mevkii clduğu maiumdur. ni Anglo Amerikan iktısadcıhğı, insan. leştlkleri noktalardan biri de gelirin yoruz. Fedakâr ışçılerimiz, nurlu faali. Kâr hadlerinde cam ve mensucata ayni kende çuvallı satışlarda yüzde 4, çuval. Filadelfiya iş konferansmda neler ko lığa yeni yeni müjdeler hazırlamakla dagıliiinda nisbi bir müsavat vücude haddin konnıasl haklı şikâyetlere se sızlarda yüzde 2, pataceslerde topt^ncıda y«tlerle milletin hayatmda rol alrms kıy. Bu meşguliyette Amerika getirmektir. Zira bugünkü nuşuluyor? Türk mümessillerinden birl. meşguldür. sîsöemin metli vatandaşlarımız elbirliğile yurdun bebiyet vermektedir. Bunun da esasll yüzde 4, perakendecide yüzde 3 ve eğer nin Filadelfiya radyosunda yaptıfeı bir iktısadcılarının ön safta geldikleri gö. Müttcfiklerin Hitler hattı önüne var. müsavatsızhğı, iktisadî menatii istifa. bir revizyona tâbi tutulması fâzımdır. malın üzerinden bir kış geçerse bu fire. İhtlyaçlarını temin etmektedirler. Bunla flıklarını büdirdikleri güne tesadüf eden musahabs bizi kısmen aydınlatıyor. Bu rülmektedir. desiz bir hale sokuyor. Herhalde içtunai Müli korunmada cezalar kâii «elmi lere toptanda yüzde beş ilâvesinı teklif n n bir kısmı arttırdıklarile yurda ödev. İngiliz ve Amerikan iktısadcılan. yir. siyaset bakımından umumî gelirin yeni bu Alman tebliği, İtalyan cephesindekl yorsa kanunda tadilât yapılabilir. Asıl etmektedir. Ancak pataterın baş gıda musahabeye, Anşlo . Amerikan ^azetelerini, yerine getirmeğe çalışırken bazı. lerinin yaptıklan neşriyatı hulâsa eden ml sekizinci Filadelfiya iş konferansı bir tevzii işine başvurmak gerektir. Alman mağlübiyetinin bir itirafı delanndan kolayca ödiyebilecekleri mıkta mesele; adliye Ue iktısadcı unsurun bir. maddesi olmasi itibarile kâr h^&leri bir İsviçre gnzetesindeki makaleleri de vccilesile neşriyatta bulunurken şu üç Böyle bir politika, istihsali tenbih ede mekiL rı eksik tahsil etmeğe hakkımız yoktur. leşmesi lâamdır, Dosya adlijeye noksan haricine bırakılmasınıa muvafık olaca. ilâve etmek suretile bazı bilgiler edinil. zümrede toplanıyorlar: Alman orduları fena vaziyete düştük cek, iş hacmini arttıracak, para birlk. gelır, delâili toplamak mevkii müddei. ğı da ilâve olunmaktafl:r. Yeni kazanç vergisi lâyihasının bu ba. mesi mümkündür. iştira leri zamandanberi Alman Başkuman1 Harb sonrası dünyasmda yenl ge. tiren zengine mukabil fakirin umumiden ziyade iktisadî organlardadır. Zeytin için toptancıya yüzde 6, pera. kımdan ısl&hı yolunda eeasü bir adım Her şeyden ev\el bu konferansın ana lir kaynaklan yaratmak, iş hacmini art. kuvvetini tezyid eyliyecektir. Hulftsa ge. danlıgının resmî tebliğleri, Alman mille Bu etsik olduğu için makine yürümüyor. kendeciye yüzde 4, sade yağlarda. Kars teşkil edebılmesını temenni ederız. Memurların vaziyetine gelince; bugün ve benzeri yağiar için fıçılı sat:şlarda gayesinin, içinde bulunduğumuz harb tırmak İçin devîet kasasmın faaliyste lirln I^'ziindeki müsavatsızhk, ictlmaî (inin maneviyatını bozmamak ijin, o Hükumet, memurlarm teadül kanu. 300 bin aile beslenmektedir. Bu fazladır. topt:ncıya yüzde 2, p?rakendeciy« yüz. felâkotinin dofurdugu İktisadî buhran geçmesi lâzımdır. Bu faalivet ya âmme ve ahlâki maiızurlarından sarfınazar, meşhur «elâstikî sevkülceyş» gibi lâs. nunda bazı tadiller teklif etrruşttr. Bu, ara değil, yarınki harb sonrası Avrupa. h'zmetlerini genislcfme suretüe, yahud talebi azaltmak gibi iktısadi bir bujırana tikli yaz:lmakta olduğu için, İtalyadakl Hükumetin esaslı sîkilde tetkikat yap. de bir,. tenekeli satıslarda toptancıya JAyık olduğu alâka lle MecUste incelenemuharebelerin nasıl bir şekil aldığmı. ması lâzımdır. yüzde yarım, perakendeciye: yüzde 3, smın iktısadlyatına istikamet vermek. hususl teşebbüsleri finanse etme tarzin. da sebeb olmaktadır. :tir.. Bu münasebetle nıemurlar kanu. ynkarıdaki tebliğlerin satırları arasında ibaret bulunduğunu kaydedelin\. da teaahür edebilir. Böylece şcmaj kalzeytinyağdan başka r.ebatî yağlarda top. Son manızatım, bilhassa harb sonrası Nihayet bütün bu iktısadcıların vannpunda ısiaha muhtac noktalar olduğu. için hükumetin dünyada görülen hazır. tancıya yüzde 1, perakendeciy? yüzde Zamanın karikatüristl bu gaye ile «Çnyı kacağı gibi proleterlcşme de zail olacak. ki dünyaya aid bir iktısadi meselede de okumak kabildir. hatırlatoıak yerinde olur. Ücretll yarım fire farkı kabulü teklif ed'lrvştir. çörmoden paçalan sıvama!» diyerek is tırBu fiklrds bulunanlar arasında A.H, birleştiklerini kaydedeüm. Bu mesele İkinci Dünya Harbinin ilk yıllarında, lıklara iştirak etmesidir. .urları maa§a geçirmek husuşunda tıhza ededursun. Belkl haklı olan böy. Hmsîn ve S. Chise'in Isanleri zikredi^ şudur: Sınaileşmemiş genc milletler, Almanlar, düşmanlarına nisbetle harbe Celâl Bayar'ın sözleri bir lâyüıanm yakında tetkikinize arzeh bir istihzayı bir tarafa bırakarak top. lebilir. İnhisarlar Vekili gitti zirai memleketler vardır. Buralarını sı. çok iyi hazırlanmış oldoklan için, «mal. dümesini tetmenni ederim. Geçen hasi. Celâl Bayar Bu sene Müdafaai M!!. lantılannı yapmakta bulunan konfew 2 İkinci bir grup iktısadcılar, dev. nailertirme, iş hacmini artt'.racaktır. zeme üstünlüğü» de, «sayı üstünlügii» randanberi Grupumuzun müzakerelerine liye bütçesinde 35 mllyon lira noksanlık Bir kaç gündenberi ^ehrimizde buransta konuşu'makta o!an meseleleri let tarafmdan herhangl finansmanın Sınaileşmlş ihtiyar memleketlerden bu de onlarda idi. Alman genelkurmayı, mevzu teşkil etmiş olan miihim mesele. nazan d;kkaümi cel^fikııiştir. Pakat lunan Gümrük ve İnhisarlar Vekiü Suele alabiliriz. çok tehlikell olacağını dtisünüjorlar. gibi memlekotlere doğru bir muhaceret, geçen harbden alınan dersler ve geçiri lertn bazılanndan kısaca bahsederek sa Maliye Vekili beyanatıle endişeme cevab ad Hayri Ürgüblü dün akşam Ankaraya Konferans şu üç nokta üzerinde d u . Bunlardan mesela J . Clark ile S. 51, genc milletlerce siyRsî bakımdan mah. len tecrübelerden istifade ederek tabiye yın hükumetimizden temennüerde bulu. verdi. Ordu için bütçe mevzuu yoktur. gitmlştir.. ruyor: 1) Yarınki suliı ve sükuıı dünya Schlich^r'in düşüncelerlne göre husust zurlu görülüyor. Bunun için frümrü': usullerini de degiştirmiş; bu da Alman nalun. E^er ordu, memleketi müdafaa için bütLise ve orta okullarda smda yorgnn ve felâket görmüş însan tes?bbüsleri başka suretlerle teçvik et politikasında beynelmilel bir serbestiye ordulanna ayn bir üstünlük temin et. Tifüs mücadelesinin muvaffakıy&tle çemizin üstüne çıkarsa millî varlığımız. kütlelerine iş tedariki; 2) Çalışma şart meli, devlet flnansmanına son çare ola. doğru adun atmak, hnyat seviyesjni in miştl. Alman gencligl, manen ve madders kesimi petioelenmiş olduğunu görmekle sevini. dan onu ödemeğe çalışınz. lannın düzene sokulması; 3) İsçi ü c . rak başvurmahdır. diren ve iş hacmini daraltan şümrük deten pek sıkı bif snrette yctlştirfldigi Maliye Vekül 690 milyorKİan sonra yaruz. Sıtma üe mücudeleye gelınce; saLise ve orta okullarda yarin öğle retlennin asgarî haddinin tayini. Gerek üklere bir de mane 3 Nlhayet M. Ezekiel ve F. P, tahdidatını imkân nisbetinde hafiflet için bu maddî üsl yın Sıhhiye Vekllinin bu husustaki t e . emisyon yapılamıyacağmı söylediklerin. vakti dersler kesilecektir. 25 26 mayıs viyat üstiinlügü il&ve edilmişti. bu noktaların, gerek bunlara aid diger Graham gîbl ekonomiatlerin diişünce. mek lâzımdır. şebbüslerinin bugünkü safhaları hakkın. den dolayı kendılerini tebrik ederim. günleri bütün okullarda öğretmen mectalî meselelerin içinde en muh;minin lerine bakılırsa milletlerarası iş konîeYeni Alman harb taktigl ve strateji. İngiliz ve Amerikan iktısadcılarının da bizi aydmlatmalarinı rica ediyoruz. Fakat bu devam edecekse tehlikelidir. lisleri toplanacak ve talebelerln durumAUın mevduatına gelince: Dünyada ları tesbit olunacaktlr. 27 mayısta devlet yarınki dünyada, ceahelerden zafer ve ransı, bulacagı çareleri, hususl teşsb. genc, ziraatçl ve henüz sınaileşmemiş si, hava tislünlügüne ve nrhlı birlikler Çeltik ekimi hakkmdaki iki lâyiha ya hezimetle dönecek kütlelere iş tedari büslerin istihsallerlni arttırma etrafın. memleketler meyanında Türkiveyi de üstünlüğüne dayanıyordn. Alman Ba?. son şeklinl alnu? mıdir? Mecllse ne va cltın esasına dayanan bir memleket kal orta okul ve lise bitirme İmtihanlarlna knmandanligı, her haTekete müthi? bir manııştır. Bu meselenin psikolojlsi daha girmeğe hak kazananlann isimleri ilân kinden ibaret bulunduğu şüphesizdir. da aramalıdır. Işletmeler, kandl cihaz düşünüp düçünmediklerinl, bu tajjdirde kit gelecektir. Sıtma Mücadele teşkilâEğer bu kütleler için iş bulunmazsa larını, alât ve edevatlanm yenileştirir. konferanstaki Türkiye mtimessillerinin sevkülceyş ve tabiye baskını ile başlıyor tlnm verimini artlracak olan lâyiha ne ziyade emniyet faktörüne dayanmakta. edilecektir. Haziranln 1 İnde birincl ve mevcud bulıran daha müamin ve için. lerse bu suretle sına! sahada arz ve t a . bu gibi kararlara iştirak edip etmedik. ve bütün üstünlükler ve kozlar kendl safhadadır? Mücadelenla bu sene da dır. Eşya pahalandığı zaman, memleket İkinci sinıf talebelerinin karneleri veelinde olduğn için muzaffer oluyordn. den çıkılmaz şekiller alacaktır. Kendile. leb imkânlannı da arthrirlar. lerini bir müddet sonra öşrcneçegimiz ha »ümullü olmasi için tedbirler slınmiş h^rbe yaklaştığı zaman altm yükseliyor. rileoek, o gün ayni zamanda orta okul rinde cihan nâzımhğı ro'lünü ifa etme Aradan yıllar geçtikten sonra, artık Bununla beraber her üç zümrenin şüphssizdir. Fakat her şeyden evvel mldlr? Küylüler, mahsul zamanmda geliD a l . elerne İmtihanlarlna başlanacaktir. kab:liyet;ni sezen Amerikah iktısadcılar, birleştiklert noktalar da vardır. Bu nok ancak dünyanın beklenen sulha kaitıs vaziyet değişmiştir. 1942 sonbaharından. tın alıyorlar, halk; Merkez Bankasının Lise bitirme imtihanları ise 29 ırıaSon yer depreminde evsiz kalan yurdilâmnı gördüğü ve para emisyonu artti yıstan 14 hazirana kadar devam edecek bu şekillere çare bulmak hususunda ırk talann baçlıcası şudur: Bulunacak ça^ ması, belki bu gibi konferans kararları beri, düşmanın sayı üstünlüğünden ve dajları barmdlrmak içln girişilen teşeb. daşlan olan fngiliz lktısadcılarile reka. reler hususunda bütün memleketler bir. na tanjik.it imkâm vereb;!ecektir. malzeme iistünlüjünden bahseden, Mütbüslerin mahiyeti ve verimi hakkinda ğı zaman hcpsinden ziyade altın yiifese. tlr. tefikler değil; Almanlardır. Müttefikler, liyor. Adî bütçe sened^n seneye yük. bu kürsüden beyanatta bulunmalarım hanmlannın harbden evvel yaplıklannT selmektedir. Borclanmızın konsolida o . Muhtarlara verilecek direktif Teşekkür dillyorur. harb içinde yapmışlar; bütün dünya lanlanndan korkmamaitaj'mı. En çok Kaza kaymakamları yeni muhtarSenjorj hasanesinde sağ gözümde kaynaklarından faydalanarak göıülme. Pasif korunma husuşunda mümkün korktuğum dalgalı borclardır. ları kazalarda toplaııtıya davet ederek hafif bir ağrı bile hıssettirmeden mu. miş bir mnlzeme üstünlüğü temin etmiş. olan bütün lhtlyat tedbirlerinin alınParti encirmeni memurlara yardım kendileri İle muhterllk vazifeleri hakvaffakiyetle (Katerak) ameliyatı ya. Iprdlr. Britanya İmparatorln&u, Birleşifr ması ve bu cihazln İşler bir hale gelmesi tlini jralnı* ,jnların istırabdan kur kmda görüjecek vo diraktü verscok. pan nezaket ve hazakatüe maruf >ük Amerika ve Rnsya gtbl, dUnranın 87 İçin hükumetimlzln ve milletimlzln tulması şeklinde düşünmedi. thtikâr ve lerdir. Tevhid edilen bazı mahalle halkı sek mütehassıs doktor Bay Tahinciye büyük devlet!, havada, denlrde ve ka. alâkayl azamî dereceye çlkarmalarını, UMUMÎ ABZU ÜZERİNE • BU AKŞAMDAN İTİBAREN irtişanın önüne geçecek bir tedbir ola. Vilâyete müracaatle bu tevhidden şikâ. ve kıymetli refiki doktor Bay Teodori. rada, muazzam bir sayı üstünlügü d« temenni ederiz. Her gün artan tayyare YALNIZ BİB HAFTA İÇİN rak nazan itibare aldı. Onun için tav yet ve muhtara uzaklı^ı dclayısile ken. ye. ndvazişkâr muaınele ve hizmetle. e!de etmişlerdir. Bu sayı ve malzeme hücumlarına uğriyan yeıler tahriblersiye ettiği şekü onlara ayniyat verilme. dilerinin de ayn bir mahaHe halinle rile hastaları memnun bırakan mües. ü*tün!ügü, Avrupanm doğu, batı ve ce. den masun kalamlyor ve kalamaz. Buna sesenin muhterem müdiresile ferugatli nnb cephelerinde, bütün agırlıgını his. ancak millî azim ve İradenin kuvvetile s.dir. Ben de o fikirdeyim. Bu i§e asga. bırakılmasmı istemekted'rler. ri 15, azaml 35 mlyon taiısis edümı^. hemşırelerine ve çaiı^kan Matmazel settîrmekfedir. dayanılabllir. Hava seferleri Operet 3 perde (İreni) ye. Haberlsri ve vakitleri o . Bu, pek azdır. On öes milyon lirayı 202 Meclisce yenl kabul edllmlş Toprak bin aiieye taisim edersek bir aileye 413 Kaç gündür, Müttefik hava kuvvet. lup da hatır scrmak üzere hastaneye Yolcu ve po3ta hava seferlerine 1 ha. Yazan: EKREM REŞÎD Müzik: CEMAl REŞtD Mahsulleri vergisinin clbajeti hakkın. kuruş düşmektedir. Beu bu on beş mıl zirandan itibaren başlanacaktır. istan. kadar gelmek luiıftiTiia bulunan v e . leri, İlaiyada, 1000 uçaklık hava ordu. T E L E F O N : 49369 daki kanunun mükellefi ve hazineyi ay yonun 35 milyona çıkacagını pek zan.bul . Ankara, Ankara Adana h?Uarın, fakâr arkadaşlarıma alenen teşekkürü larile göklere hâkim oldukları halde, ni derecede koruyacak surette tatbiknıa netmiyorum. Çıksa dahi o zaman bir dan başka istanbal . Ankara . Sıvas . yerinde bir vazife bitir ve iblâğ.nı Alman uçakları pek az görünüyorlar, BUGÜN MATİNELERDEN İTİBAREN hükumetin muvaffak olmasını dileriz. aileye 960 kuruş diışer. Bununla rnemur. Erzurum ve Istanoul . Ankara Elâ nezih Cumhuriyetimizdsn rlca eylerim. Meselâ 16 mayıs günü Mütfefik uçak. Memurlara yapılacak ysrdlmln aylık lar terfih edilemez. Bunlar için koopera. zığ Diyarbakır arasmda da yolcu ve Orman fen heyeti azalığmdan ları 1800 çıkış yapmışlar, havalarda 18 gibi bilinir we muntazam olmasını t e "tifler kuıulmaiı ve bu paıa onlara ser. posta hava seferleri yapüacaktır. mütîkaid Mahfl fiğilmez Alman uçagı görnlmüş, bunların 6 U . S menni ederiz.. Hayat pahalılığı husu maye olarak verilmelidir. ncsl düşürülmiiştür. 17 mayısta MütteMerdivenden düşen kız öldü şunda alınmakta olan tedbirlerin tatbi. 2 YENİ VE FEVKALÂDE FİLM BİRDEN Karımı, senelerdenberi çektiği dalak fikler 2500 çıkış yapmışlar, 1 tek ^Iman Memuriar için bir §eye daiıa işaret et. katı ve tesİJİeri hakklnda hükuxet t a Küçükpazarda Yavuz Sinan mahalhastalığmdan, dalağını tamamen çjkar. «çagı görülmüş; o da tahrib edilmîştir, mek isterim. Evvelce 100 lira Ue geçinen rafından mlmkün olan izahlarln burada lesinde Arabçeşme sokağmda 17 nun.amak suretile ameliyat eden ve kurtaran 20 mayısta Müttefkilerüı 2300 çıkışma bır memurun bugün 327 liraya yıtiyacı verilmesini dileriz. Havb ekonomisi Maraş memleket hastanesi başhekim *e mukabil, 20 Alman nçagı göriilmüştür. vardır. Bu memur bugün sermayesini rall evde oturan Nuri kizl 5 yaşmda Esrarengiz ve tehlikeli bir macera, Beklenmlyen bir izdivacla nihayet hakilnda jrkadaşlarlmlzln tanzim ettiği Yaşar; 19 mayısta evin merdiveninden kıymetli operatörü Dr. Faruk Esen'e 21 mayısta ise, İtalyan cephesinde hlç. kaybetnıiş miiflis bir tüccara benzemekİhtiraslı ve alâkall bir roman. bulan bir aşk enrrikasl raporu hülumetimize tevdi ettik. Yurbir Alman ncagı göriiimemiştir. Geçen alenen teşekkür ederim. tedir. Bu ifiâs etmiş memurdan kazano düşerek başlndan yaralanmMı. Dün eBaş rollerde : Baş rollerde: dun bütür İktisadî faaliyetini ayni hevinde ölmüştür. Cesed Morga göndehafla içinde, İtarrada Müttefik Uçaklan Islâhiyenin Entllli köyttnde Ali ölmez vergisi ve bulıran içerfeinde bulunarj İRENE HARVEY UNA MERKEL EDMUND LOWE defe yönetmek İçln hükumetin müda14,000 çıkış yapmışlar, 8500 ton bomba memurdan buhran ver^isi alıyoruz. Yal. rilmiştir. Hâdise etraflnda tahkikat yaKENT TAYLOR halesine üzum vardır. Sosyal yardım TOMMY KELLY atmışlar; 74 uçak kaybetmişlerdir. Bn. EIZ tayyare vergisi bırakılmalı, diğeıleri pümaktadır. konusun: incelemek için Grupta bir ko SUVARE 8,45 TE HER İKİ FİLM BİRDEN na karşı. havalarda, yalnız 109 Alman kaldırılmalıdır. Pencereden düşerek mite tekil etmiştik. Bu komite halen uçaŞı görülmüştür. Barem meselesi bilhassa smaî, ticarî yardım muhtac olanlan korumak ve ölen kadın KONSERÎ Almanlar, kendileri de kabul ettikleri müesseselerde iyilik yerine zarar getirvatandşln müstakbel hayatını teminat YARIN Kadıköy Dİvanyolunda 87 numarah evde oîudbi, malzeme harbinde, maglub vaıiyete miştir. Hem İş hacmini düşürmüş, hem altlnsalmak tizere mevzuu İkiye sylrYARTN AKŞAM diişmüş bulunnyorlar. âe masrafı çoğaltmlştlr. İzmir tüccar ran Abdullah kızl 90 yaşmaa Saliha; Matinelerden ftibaren uılş e bunlarl tertibliyecek muayyen oturduğu evin penceresinden bakaıken iarının şikâyetleri vardır. On'.ara burave les'ul yedek teşkilâtın kurulmasını Scnenin en giizel yerli filmi.. Türk da söyliyeceğimi vadettim. Şubatta 260 kazaen sokağa düşerek yaralsnmlş. kalsan'î görmüş olduğundan grupumuz bu Sinemasında filmciliğinin en büyük muvaffakıyeti kuruştan alınan tütünlerin mayıs ipti dırıldlğl Haseki hastanesinde ölmüştür. mezuun hükumet tarahndan tetkikinin dasında bile parası verılmemiştir. Havale sahiekârlığı yapan ,3cru olacağı neticeslne varmiştir. BütSinemasında Kontenjandan fazla allnan tütünler çüMevluthan Hafız \\. ç müzakeresi münasebetile /âki marumemurun muhakemesi rütülmüştür. Sltıua meselesinden de b a . Biletler gişede Emine Sönmez Işık ' itimızl İcra Vekilleri teşküâtma aid istanbul postsnesi muhabere memur. na bahsettiler. Tifüs mücadelesinden kl mütalea iîe bitirmek İstîyorum. Biile satllmaktadlr. REJİ: FARUK KENÇ OPERATÖR : B. GELENBEYİ lanndan Fatih'in, uyüılrma havalcler dolayı Sıhhiye Vekiline teşekkür ederincisi iktisadî durumdaki fevkalâdeliFabrikatör Halll Karaca Anadoluda blr kan dâvasınln doğurduğu facianln hazin hikâyesidlr. rim. Fakat slttia İzmirde çok tahribat tertib ederek istanblun muhtelif yerle. ğin İltizam eylediği tedbirler manzume. Evlendiler Baş rollerde : yapmaktadır. Olüm vak'aları çoğalmı? rindeki posta jubelerine guidermek ve sinin ahenkli olarak zarnanuıda almelde ettiği kimseler vasıtasila paıa çek. 18. 5944 tır Bunu kinin yokluğuna attedıyor. Talât Artsmel Nezihe Bacerikli Suavi Tedü malarmı takib etmek vazifesiîe mükellar. Diğer hükumetîer harbden evvel mekten muhaksm«sine; istanbul 2 nci lef vekâletsiz bir vekillik İhdasıdir. Bu MÜZİK: SADİ IŞ1LAY SAZ VE KORO HEYETİ. • kendilerine lâzlm olan maddeleri stok ağtr ceza mhkemçsince dihı başlanmış. Müstakil bölük, fevkalâde manzara, teşekkülden çok İstifade edilecekür. muha'îema edilen F a . etmişlerdi. Biz de pskâlâ edebillrdık. tır. Mevkufen 1 genis koru, bahçe. çamlık. . elektrik, B U G Ü N Ikinci mütaleada siyasî müsteşarlıkla. T.C. işaretli ve yeşil baadrollu kinin tih'in; bu suretle 3930 küsur îira ihtılâs su . müsaid fiatle kiralıktır. Müracaat: nn yeniden ihdasıdır. Bunlar her Ve. lerin karaborsada satlldığlndr^n da şikâ ettiği ilerl sürülmekteciir. «İLK RANDEVUSUNA. sizi de AR SİNEMASINDA Tütüncü Rıfkı Beyln e?l Yerdköy lskele. kâlete lâzım olmıyabıleceği gibi bazı yet ettiler ve bana dediler ki «Bunîarı davet ediyor. Güzel bir maliye şubesi Vekâletlere de iirdon ziyade lâzım yüksek makamlara arzettiğlmizde bize olabilir. binası yapıldı bir takım mazeretler söyliyecekler, fa. Muhterem arkadaşiar: Cumhuriyet kat büyük kayıblarımızın karşısında İki saat kahkaha. Nefis komedi. Baş rollerde: Mısırçarşısımn Çiçekpazarı kapısinin Belediyemlze aid Ponçyak markalı bir aded otomobll sa«e«l Halk Partisi Tnüstax;l grupu saym Sa. mazeret para etmez.» üstündeki mahalde tesıs edilen Belediye THEO L İ N G E N H A N S M O SE R uzerıne ha^ta. nakline mahsus karasöri imal ettlrüecektir racoğlu hükumetine büîcs müzakeresi Cemil Barlas (Gazianteb) tstth Eminönü tahsil ve tahakkuk şubesi dün WOLT A L B A C H RETTY Bu işın muhammen bedeli 5000 lira. münasebetile İtlmadınl jeniler ve vatasalden isfchlâke kadar bütün icra vası bir çok davetlilerin huzurile Vali ve 2 nci haftasl devam ediyor. Mavakkat teminatı 375 liradır. nlmıza ve milletimize iyi hizmet ettr.etaları tevhid edilmeüdir. tktısad.l işleri Belediye Reisi Lutfi Kırdar tarafmdan Bütün seanslarda yerler numaralldlr. İhale açık eksiitme suretile 13/6/944 salı günü saat 15 te Belediye' lerini ve daima muvaffak olmalarını tsk bir vekâîette toplamak, bunlar İçin açılmıştır. Bu sube tamızlıği, dosya ve encümemn>îe japılacaktır. candan temenni ederiz. i;ab ederse ayn müsteşarhklar kurmak dosya dclablannın intiz;m ve mükem. İsteklilenn muayyen gün ve saatte muvakkat temlnatlarile encüFeridun Fikrinin mütalealan üzerinde çok lâzımdır. Bir de memleketin mülki teş. meliyeti ile ziyaretçıler mene müracaatleri, şartnamesinin Belediye Encümen Kalemlnden isiyi bir tesir bırakmaktadır. Bu şubenin Feridun Fikri Düjünsel Maliye Ve. id'âtı deÇ'stlriimelidir. Halkçı ve devtenebilecegî iiân clunur. (7094) B U AKŞAM saat 21.15 te Halk San'atkârı kili bir emisyon yspumıyacağmı söyie.' htçi olan Türkiye Cumhuriyetinin idart senelik tahakkukatı yekunu 3,000,000 diler. Bu. mucibi memnuniyettır. ve feşkilâtı. iktisadî siyasetinin nigâhbanı liraya baliğ olmaktadır. Devlet Havayollan Umum Müdürlüğünden: halkı tasarrufa sevkede:eiîtir. Memur. olmalıdır. Türkiye güreş birincilikleri İdaremize bağiı muhtelif tajyare meydanlarımızda 35 lira aslî lara yapılacak ayniyat yrd.mı vakit Bundan sonra Manîsa meb'usu «Flik. |j^ !'• Tekmil kadrosile artuyu umumî üzerine son atıüsamere maaşa kadar mevoud sıhhiye memurlukları kadrosunda istihdam edilkaybedîlmeden tatbika başlanmahdır. met Bayur. Urfa msb'ıısu Kâz:m Ber. başhyor Okuyucu Küçük M U A L L  birlikte mek üzere tecrübeli sıhhat memurlarına ihtiyac vardır. Toprak mahsulü vergisi kanunu ümid ker ve Denizli meb'usu Emin Aslan site Güreş Federasyonu tarafmdan hazırSıhhat Memur]sn mektebl ve Gedikli Küçük Zablt Sıhhiye mekte. İSMAİL DÜMBÜLLÜ AKIL HASTANESİNDE ederim ki önümüzdski yıl içinde iyi lanan GrekoRomen Türkiye birincibi mezunlanndan^âlen silâh altmda bultınmıyanlar tercihan alınacaKomedi 3 perde neticeler verecaktir. Anbarlara girec e k Vaktin geç olmasına mebnl Meclis likleri 27 ve 28 mayıs günleri şehrimizğmdan ıstlda, dipîoms sureti, son vazifesini bildirir bonservis, 4X6 eb'aZengin VARYETE. Birçok sürprizler. Telefon: 40574 ^ H mahsul vatandaşların dsha bol ekmeğe "ann müzakereye devam etmek üzerf de yapılacaktlr. İstanbul, Ankara, Esdmda, 4 aded îctograf ve bir kıt'a sıhhat raporile beraber en kısa blr kavuşmasını mucib olacaktır. Düyunu son vermistlr. klşehir, Kocaeli bölgeleri bu müsabaka. zaman içinde, tayinîeri yapılmak üzere Umum Müdürlüğümüze müra. Ziraî Kombinalar Dairesi Reisliğinden: lara iştirak edeceklerdir. Birincilik mücaatlerl lüzumu ilân olunur. (7083) fnhisarlar Başmüdürlüğündsn: sabakalarınl yapan diğer bölgeler de Atölye i^ler: için dört yüz otuz beş kllo 57/8 ve üç yüz an beş kilo Adapazarl, Akyazl, Akçakoca, Bolu, Düzce, Hendek, Gerede, Gündoğdu; muhtelif gruplar arasında yapllan mür 63/10 ekstıa !ân;a çeliği pazarlıkla almacaktır. BEYAZIDDA MARMARA SİNEMASI USTÜNDE 1 Muhaırımen bedeii 3562 lira 50 kuruştur. Üsküpü, Kandıraya Mudurnudan gelecek ve bunlara gidecek olan tehminen sabakalarda kazanan güreşgiierle birin4200 tondan ibaret mamul ve gayrimamul tütün, kereste, İçki vesair inhisar ciliklere İştirak etmiş olacaklardır. 2 Pazar;ık 24/5/944 carşamba günü. saat 15 te Atatürk bu'.van Birinci grup: İzmir, Balıkesir; ikinci Meşrutiyet cadd&îinde Ziraî Kombinalar Dairesi Reisliği binasında mü. maddeleri nakliyatl münskasaya konulmuştur. İstanbulun en güzel manzaralarl olan MARMARA ve ADALARI ve Münakasa 25'5, 944 günü saat 14 tü". Adapazarl Müdürlüğünde yapllacak grup: Edirne, Klrklareli, Tekirdağ; ü teşekkü Kom *yr,u tarafmdan yapılacaktır. bilhassa rrehtabll gecelerj zevkle seyredilecek yegâne aile gazinosudur. çüncü grup da Adane Mersin, Maraş, 3 Muvakkat teminat 267 lira 25 kuruştur. tlr. Muhammen bedeli 84223 lira, teminatı 6317 liradlr. Servisıeri ve mutedil fhtlarile rağbet kazanmlştır. Malatya ve Sıvas olarak ayrılmlşlardır. 4 Şartnaîreyi görmek istiyenler mezkur dairo muameiât şubeŞartnamesî Kocaeli. Hendek, Düzce, Bolu İnhisaHarmda görülebillr. Türkiye birincilikleri müsabaka ko sinde görebil'rier. Münakasa kapall zerf usulile yapllacağlndan taliblerin münakasa saatin5 Taîibleriij sıfatı tüccariyelerlnl gösterir gruo vesikalanni pösden bir saat evvel Adapozarı İnhisarlar İdaresine tevdi eylemeleri lüzumu ilân mitesi bugün İllı toplantlsinl yapacakBi? kere gelip görmek kâfidir, termeleri §axttur. 17090). OİUPUT. (7112) Filadelfiya Milletlerarası iş konferansınm görüştüğü davalar AHMED HALIL Malzeme meydan muharebesi O talyada cereyan eden muharebcleı II hakktndaki Alman orduları bajku. U mandanlıfımn 17 mayıs tarüıli res mi tebli^inde şöyle deniliyordu: İtalja cenub cephesir.in dağlık sahalarında, en büyük mikyasta, malzeme meydan muharebesi, bütün şiddetile hüküm sürmektedir. Muazzam miktarda mühimmat sarfile idame ettirüen fası. •lasız topçu ateşi, her istinad noktası ve tepe etrafmdaki inadlı botuşmalar ve bu mevkilerin kısa bir müddet içinde elden ele geçmesi, bu çarpışmalara geçen Cihan Harbinin büyük mUdafaa muharebelerinin manzarasını vermekte. dir. Düşmanın çok üstün kuvvetlerine karşı kıt'alarımız 6 gündenberi kahramanca mukavemet etmektedirler. Cereyan eden muharebeler meyanında gi. ri§ilen sıyrılma hareketleri, muayyen bır plân dahilinde tatbik edilmektedir.., Uâ» Tiyatrosu A V A C İ V A SÜNER SİNEMASINDA Şanghay Yolunda BIRAZDABENİSEV Suad Gün HALE Derdli Ptnar SARAY Sayfiye DANİELLE DARRIEUX 7 SENE BAHTİYAR Zonguldak Belediye Reisliğinden: Beyoğlu İSTANBUL Gazinosunâa ^ İSMAİL DÜMBÜLLÜ MARMARA GAZÎNOSU ÎEMİZ ve NEFİS MEŞRUBAT
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog