Bugünden 1930'a 5,447,563 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURIYET 22 Mayıs 1944 ^ m 7,30 Program <f,32 Jimnastik 7,40 Haberler 7.55Müzık (PD * 12,30 Program 12,33 Saz eserlari 12,45 Haberler 13,00 Salon orkes. * * 18,00 Program 18,03 Fasıl 18,30 Çiftçi saati c RADYO Bugünkü Program 18,45 Fasıl 19,00 Haberler 19,20 Dans orkes. 20,00 Müzık 20,15 Rad. gazetesi 20,45 Yurd sesleri 21,00 Kitab saati 21,10 Şarkılar 21,30 Konuşma ""1.45 Senfonik orkı 22,30 Geçmiş gün 22,35 Haberler 22,50 Kapamş Ticaretin tanzimine dair K/510 sayılı Koordinasyon kararınm tatbikatı hakkında I E N İ Ç I K A N • • İthalâtçı ve İhracatçı Birlikleri Umumi Kâtibliğiıtden: Ticaretin tanzimine ve ihtikârla mücadeleye dair K/510 sayılı Koordinasyon heyetj kararının ve yeni kâr hadlerinin tatbikatı hakkında mütemmim izahat almak üzere Umumî Kâtibliğimize yapllacak müracaatlerin her gün saat 11 den 12 ve kadar kabulüne devam edildiği ilân olunur. (.7044) Makine Yağları ve Yağlama Tekniği Kitabl her teknisyene lüzumludur. Fiatı 250 kuruş Yazan : M. DEMİRKAYA Sümerbank Montaj Başmühendisi İkbal Kitabevi İstanbul Sabri Evrendilek » ve Adana, Akba ve Berkalp Kitabevi Ankara *™ ÜROLOĞ OPERATÖR ™ * BULMACA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Sümerbank İstanbul Satınalma Miidürlüğünden: KIREÇ KAYMAGI ALINACAK Dr. KEMAL ÇAĞLAR Böbrek, Mesane, Prostat, Belsoğukluğu birinci smlf Bevliye mütehasslsl. Kısa Dalga Elektrlkle tedavi, Galatasaray Emperyal oteli yanlnda Ankara Aprt. No. 48 • ^ B Saat 3 9 a kadar. ^ ^ B • Kireç kaymağı alınacaktır. Şartnamesi Mubayaa Servisimizde görülebilir. Tekliflerin 29 mayıs akşamına kadar Müdürlüğümüze verilmesi. Devlet Orman İşletmesi Sinob Revir Amirliğinden: Salon yeşilliklerinizi, muhtehf çamlar, süs fidanları, manolyalar, yemiş ağaclarl, güller, sarmaşıklar vesaireyi Ortaköy Ankara Bahçesinde bulabilirsiniz. VASİL İSMAİL HAKKI BALTACIOĞLU MAĞAZA DEVRİ Galatada Bankalar caddesinde büyük bir mağaza tesisatile devrediîecektir. Galata 1005 posta kutusuna yazllması. • B • • • • • • • 1 Bahçe Meraklıları a 1 I I I Soldan sağa; 1 Cadde üzerinde otaıyan yol. 2 Bahtiyarhk. bir edahn kahnlaştıruarak kısaltılmışL 3 Nota, sılat 'akısı. 4 Avrupada bir şehir. 5 Bınarun kısımlarmdan. 6 Bir ksdın adı. 7 Vukuu mümkün, öir hayvanın bağırtısı. 8 Bir soru takuı, sorunun tâ kendisi. 9 Tamamlama. Yukarıdan aşagıya: ' 1 Gök ve diğer âlemler bilgisi. 2 Çevrilince bu Tanrıyı çok tekrar ettı. fim için benim duyduğıra şey olur, ca. riye. 3 Çok eski devleüerden b'ri. 4 Sayı, kandırıp aıdırma (eski dilde). 5 Bir harfin okunuşu, mailar. 6 Bir emir, bazısı takkeci kalıbına benzer. 7 Bir edat, bir çalgı, 8 Kafiyen, vazife başmia başka luya, feti vardır, fakat sokakta sivil gezer. 8 Eskiden çıkarılmış kâğıd parajarın taşıdıkları isim, bir emir. Evvelkl bnhnacamran halledllml? «ekli 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Revir Ânıirliğine bağlı Ayancık kazası Manastır ormanı 3 No. lı Sütpınarı maktaır.dan çıkacak 1587 metre küp kayın, gürşen maden direğinin kafıvatına 15 ağustosta başlanarak 1944 yılı sonuna kadar kesip taşıma isinin beher metre küpünün Sütacı ara deposuna 15 liradan, Kızılca, Kayaaltı, Somayaltı ara depolarına 18 liradan nakil ve verilecek ölçüye gijre direk boylarına taksim ve istlf işi açık eksiltmeye konulmuştur. 2 Aç:k eksütme 26/5/944 tarihine raslıyan cuma günü saat 14 te Sinob Devlet Orman İşletmesi Revir Âmirligl binasında toplanacak komisyon hunırunda yapılacaktır. 3 Bu işe a,ıd muvakkat teminat miktarı 2030 lira G5 kuruştur. 4 Açık eksiltme şartnameleri Ankarada Orman Umum Müdürlüğile İstanbal Çevirge Müdürlüğünde ve Ankara, Sinob Devlet Orman İşletmesi Revir Amirliklerinde görülebilir. 5 İstekll'erin eksiltme gününde saat 14 ten evvel muvakkat teminatlarmı Revir vfznesine yatırmaları lüzumu ilân olunur. '70241 YAZIHANE DEVRİ Galatanln İs merkezlnde 1 inci slnlf bir handa mobilyalı, kirasl çok ucuz bir oda devren kiraya verilecektir. ITüracaat: Tophane Boşazkesen Caddesi No. 88 Saat: 12 . 1 ve 5 6 arası. Fil yalnız seçttği yaprağı yiyerek buyuf; kuvverlenir; ve bu muaz' 2am cusseyi besler ( ve , yaşatır/ Siz de îyi bir gıda ile en sevgi* lilerinizi "besteyip yaşatabilirsiniz. ÇAPAMARKA Tesis tarihi 1915 ÖĞRETMEN YENİ CIKTI 100 kurus. Plombajiıı Pota Alınacak Devlet Demiryollan Umum Müdürlüğü Merkez 9 uncu Satınalma Komisyonu Reisliğinden: IMALATÇILARA 510 No.li kararnameye göre imalâtçllarln, imal ettikleri malm ma. liyetini biimeleri mecburiyeti vardır. Tam bir maliyet müessesemiz mütehassıslarl elile yapllacak idarî ve muhasebe organizasyonlarl sayesinde elde edilebiilir. MALt İSTİŞARİLER BÜROSU MUHASEBESİ ^•••^^•HBH Galata Bozkurt han No. 15. Tel: 40074 • lznik Belediye Reisliğinden: Muhammen bedeli 10575 lira oian cem'an 7050 numara muhtelif boyda plombajirı pota 29/5'1944 pazartesi günü saat 15 te kapalı zarf usulile Ankarada Idare binasında toplanan Merkez 9 uncu Komisyonca satln alınacaktır. Bu İşe girmek İstiyenlerin (733.13) lirallk muvakkat teminatla kanunun tayin ettiği vesikaları ve teklflerini ayni gün saat 14 e kadar adl geçen İhale taıihindeıı ikincitcşrin 944 sonuna kadar Resiktasta Maliye Koınisyon Reisiğine vermeleri lâzlmdlr. kutasiye ceposuna gelip gidecek malların yakm iskele ile depo arasınŞartnameler paraslz olarak Ankarada Malzeme Dairesinden, Haydarpa. daki nakliyesile gene depoyg aid İstanbul içinde den.z ve kara nakliyatı şada Tesellüm ve Sevk Sefüâinden temin olunur. (5815) açık eksiltmeye ve gene bu müddet zarfında balyalardan çıkacak fersude ambalaj kâğıdlan açık arttırmıya konulduğundan 'steklilerin. naküyat için 150 ve 250 ve kâğıd içirı 120 lira muvakkat teminat paraları ile TA B L E T ihale günü olan 5/6/944 pazartesi günü saat 14 te depoda hazır bulunmaları. (5861) Maliye Vekâletmden: Udeıniş kasatasmın umumî imar plânı, avan p, OjCc nin tan^ımi Türk yüksek mımar ve mühendisleri arasında müsabakaya konulmuştur. Eczanelerden Israrla isteyiniz, TUplerl 20 kuruş. Müsabaka 1/9/1944 tarihine musadif cuma günü saat 17 de nihayet bulacaktır. Bu tarihe kadar projelerin Beled'.yeler Iınar Heyeti Fen Şefliğme makbuz mukabilinde teslimi lâzımdır. Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Vekâleti Refik Saydam MerProje^riiıl bızzat tevdi edemiyenler ayni gün saat 17 ye kadar Ziraî Kombina'ar Dairesi Reisliğinden: postaya veya mesajeriye teslim etmelidirler. kez Hıfzıssıhha Müessesesi Satınalma Komisyonundan: Atölye içın cir aded elektrik motörıle müteharrık otomatik demir Bu müsabaka tafsiiâtma aid şartname ve programla fennî evrak 1 Merkez Hıfzıssıhha Müessesesi hayvanları 944 malî yılı ihtiyacı Beledij'eler İmar Heyeti Fen Şefliğinden bedelsiz olarak tedarik olunamakas pazarlıkia alınacaktır. için 140 ton yonca satm alınacaktır. 1 Muhammen bedel 18400 liradır. blUr. 2 Muhammen bedel 14000, muvakkat teminat 1050 liradır. Müsabakada derece alan projeler şartnamede yazılı bedellerle 2 Pazariık 24/5/944 çarsamba günü saat 15 te Atatürk Bulvarı 3 İhaîesi 5/6/944 pazartesl günü saat 11 de müessesede toplanacak satm alınacrktır (7092) Meşrutiyet caddcsinde Ziraî Kombinalar Dairesi Reisiıği binasında mü. Satınalma Kom>yonunda yapılacaktır. teşekkil Komisvcn tarafmdan yapılacaktır. 4 TekJif mektubları, muayyen günde saat 10 a kadar verilmiş olSahib ve Basmuharrirt 3 Muvakkat teminat 1380 liradır. İstanbul Belediyesinden: mahdır. Şartnamesini görmek istiyenler komisyona müracaat ederler. Yunus Nadl ABALIOĞLU 4 Şartnamc ve kataloğu görmek istiyenler me£kur daire muaŞehir dahilındeki asfalt caddelerin yıkanması için yalnız geceleri 5 Muv3kkat teminat mukabili nakid ve nakid mahiyetindeki evraUmumi nejriyaU idare eden Yazı İşleri melât şubesindcn görebilirler. kın merkez muhasebeciliği veznesine yatırılması için taliblerin bir gün yıkamak islerinde çalıştırümak üzere amele alınacaktır. .Müdürü: HİKMET MÜNİF ÜtGEN 5 TaliDİer'ii sıfatı tüccariyelerini göst«rir grup vesikalarını gös evvel komisyona müracaatle birer irsaliye almaları lâzımdır. Müracaat edenlere yazlık, kışlık birer kat elbise, muşamba, lâstik (7022) Cumhuriyet Matbaast termeleri şarttır. (7089) çlzme, sabah çorbası, akşam yemeği ve başkaca kesintisiz olarak ayda (40) lira para venlecektir. İş bittikten sonra istiyenler kendi evinde ve istiyenler de Edirnekapıdaki amele sataymda yatacaklardır. Arzu edenler hemen Babıâli caddesinde Tfmizlik İsleri Müdürlüğüne müracaat etsinler. (7073) Boy 5,50 m. kutur 1.75, teshin sathl 20 m. murabba 7 atmosfer buhar tazyikli, 60 ilâ 75 beygirlik İş yapar çallşlr vaziyeüedir. Adres: İspartada Halicl EMİN ÇAKIRKA'va .nüracsat. A|Y|N|A|R|O|Z|B|B ç E BfD|İ|B|A|Ç|E İK î R EİM 1IX BİG. !A S U D E B E C|E R BİH B L E N 1 N N I S A BİNİB L 1 IİRİA K B S U|A L ıN|l|T|E|K İ M|B E A|N|B|K|A|Z|B|O|N! İznikte 150 lira ücretli elektrik makinistliği münhaldir. Aşağıdakı şartları haiz olanlarm müracaatleri: 1 ElektriK etüd idaresince elektrik makinistliği yapma vesaikmı haiz olmak. 2 Askerlikle illşiği bulunmamak, 3 Şimdiye kadar çalıştığı mahallerden bonservisi bulunmak. (6074) BAŞ, DİŞ Ağrıları, GRİP, NEZLE Kırıklık ve Soğuk Algınlığını derhal Keser EOYER Belediyeler tmar Heyeti Reisliğinden: Satılık LANGAJE Buhar Kazanı Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Vekâleti Refik Saydan Hıfzıssıhha Müessesesinden: Refk Saydam Merkez Hıfzıssıhha Müessesesi için 1/6/1944 tarihinden 31/8/ 1944 tarihine kedar hergün 2000 ilâ 3000 aded aşl imaline salih piliç çlkarmaya müsaid tohumlu yumurta satln allntıcaktlr. Muhammen bedeli 12 kuruş olup ilk teminat 2430 liradır. Talibler ihale gürüne tesadüi eden 29/5/1944 pazartesi günü saat 11 de kapalı zarf usulile vapllacak ihaleye İştirak etmek üzere teklif mektublarmı İhaleden bir saat evvel teşekkül edecek komisyona Jevdi edebilirler. Şartname hergün müessesede görülebilir. (5851) •HORMOBÎN HER ECZANEDE BULUNUR. P. K. 1255. Reçete ile satılır, *m Ademi iktidar ve İBel gevşekliğine karşı| Belediyeler İmar Heyeti Reisliğinden: Erzuıum içme su tesisatı şehir şebekesine aid boru ferşiyatı işçiliği kapalı zarf usulile eksiltmeye konmuştur. Keşif bedeli 65,809,90 hra ve muvaukat tem:natı 4,935,75 liradır. Eksilfme 27/6/1944 tarihine raslıyan salı günü saat 10,30 da Dahiliye Vekâleti b:nasında Belediyeler İmar Heyeti tarafından yapılacaktır. Fksilrmeye iştirak edeceklerin: a) En az elli bin lirallk içme su tesisatı yapmış olmaları, b) 15.6/944 tarihine kadar Nafıa Vekâletinden ehliyet vesikası almaları, c) Nafıa Vekâletinden alacakları ehliyet vesikalarını 17/6/944 tarihine raslıyan cumartesi günü saat 13 e kadar bir Istida ile Belediyeler İmar Heyeti Fen Şefliğine tevdi ile iştirak vesikası almaları lâzımdır. Eksiltme şartnamesile sair evrak Ankarada Beleaıyeler Bankası binasmda Belediyeler İmar Heyeti Fen Şefliğinden 3,25 lira mukabilinde tedarik olunalMîir Teklif mektublarmm ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz mukabilinde Belediyeler İmar Heyeti Fen Şefliğine tevdii lâzımdır. Vaktinde yapılmamış müracaatler ve zamanında yapılmamış tekliflerle postaaa vâki olacak gecikmeler nazarı dikkate almmaz. (7091) Türkiye Benzin, Mazut ve Yağları Anonim Şirketi İdare Meclisinden: 26 şubat 1944 tarihinde toplanan şirketimiz hissedarlarl fevkalâde umumî heyeti içtimalnda, şirketin halen tamaml tediye edilmiş beheri (Bin) Türk lirasl klymetinde hâmile muharrer hisse senedlerile temsil edilen (Dört yüz) hisseye münkasem (Dört yüz bin) lirallk sermayesinin (yüz bin) liraya tenzilile beheri (ilri yüz elli) Türk lirası klymetinde hâmile muharrer ve (dört yüz) hisseye münkasem olarak yeniden hisse senedi tab'lna ve eski hisse senedlerinin iptalile yenilerile mübadelesine karar verilmiş ve keyfiyet esas mukavelenin 19 uncu maddesi gereğince Ticare.t Vekâleti Yüksek Makammca tasdik ve Sicilli Ticaretçe tescil ve Sicilli Tİcaret Gazetesinin 16 mart 1944 tarih ve 5179 sayılı nüshasıle ilân edilmiş olduğundan şirketimizden alacakh olanlar varsa bu gibilerin GaJatada Gümrük caddesinde eski Yolcu salonu karşlsında Kozluca hanlnln 3 üncü katlndaki Şirket Merkezine müracaatle vesaikini ibraz suretile alacaklarlnl kavdettirmeleri lüzumu zikri geçen esas mukavelenin İS ve Tİcaret kanununun 396 ncl maddelerine tevfıkan ilân olunur. ÜÇÜNCÜ İLÂN MARKASI insanlar (k'endüerini bilelidenberi, tarihlerinde hastaiıklar kötü bir rol oynamıştır! Salgınlar, milletleri yok eder ve Sıtma v. s. sıcak memleket hastalıkları geniş bölgelerı yaşanılmaz bir hâle sokardı. Bütün dünyaca meşhur » & a ^ e % « ilâçlarının meydana çıkmaşjle, Alman ilminin muvaffakiyetleri takdire değer bir nisbette yükseldi, . Bugün bulaşıcı hastalıkların salgın halinde yayılmaları önlenmiş, hattâ bazılarının büsbütün ortadan kaldırılmış olması, ölüm veya daimî maluliyete sebep olan bir çok başka hastalıkların emin bir surette şifalandırıhnış bulunmasında «/Bt/^e'İ" markalı Alman ilâçlarının da.büyük hissesi vardır. I MEMUR ALINACAK Sümerbank Ipîik ve Dokuma Fabrikaları Müessesesi Miidürlüğünden: 1 Müessesemize bağlı Ereğli ve Nazilli fabrikalanmız barem dahili kadrolarma imtihanla memur alınacaktır. 2 İm+ihana gireceklerin, asgarî ortamekteb mezunu olmaları şarttır. 3 ^İsteklilerin imtihan gününden evvel adı geçen fabrikalanmız mü<iurlüklerine lüzumlu evrakı müsbitelerini vermis olma. ları lâzımdır 4 İmtihan 3/6/944 tarihinde adı geçen fabrikalarda yapılacaktır. <7104) Akhisar Belediyesinâen: 1 Akhisar şehrinın umumî temizliği bir ssne müddetle 35,000 lira bedelle kapaiı zarf usulile eksiltmeye çıkarılmıştır 2 Şartnamesi Belediye Encümeninden alınacaktır. 3 Eksiltme 18 6/944 salı günü saat 15 te Akhisar Belediye Encümeninde yapılacaktır. 4 Temınat miktaR bedeli muhammenin % 75 ğudur. 5 Müracaat, kapalı zarf usulü hakkmdaki tarifat dairesinde yapılacaKtır. (7093) Devlet Demiryollan Işletme U. M. den: 28 mayıs 94€ tarihinden itibaren açılacak olan Tuzla Icmelerine gidecek olan yolcularm gidiş ve dönüşlerini temin için 22/27, 24/29, 26/31, 28/33, 30/35 No. lı banliyö trenleri her gün ve 20/25 No lı banliyö trenı i.=e pazartesi ve perşembedn gayri gunlerde ıcmslere 1adar devam ettirilecektir Bunlardan başka Haydarpaşa . Gebze Haydarpaşa araîinda 3 41 ve Pendik Gebze Haydarpaşa arasında ısliyen G 2018 2019, Haydarpaşa . Adapazar Haydarpaşa arasında işliyen 52 '51. 12/11 No. lı katarlar yolcularm inip binmeleri için içnıelerde birer dakika durdurulacaktır. Sayın halka ilân olunur, .17100) Ziraî Kombinalar Dairesi Reisliğinden: Atölye işjer: için dört yüz otuz beş kilo 57/8 ve üç yüz om beş kilo 63/10 ekstra lâma çcliği pazarlıkia almacaktır. 1 Muhammen bedeli 3562 lira 50 kuruştur. 2 Pazarîık 24/5/944 çarşamba günü saat 15 te Atatürk bulvarı Meşrutiyet cadaesmde Ziraî Kombinalar Dairesi Reisliği binasmda mü. teşekkil Kom.?yr>ıı tarafından yapılacaktır. 3 Muvakkat teminat 267 lira 25 kuruştur. 4 Şartiiameyi görmek istiyenler mezkur daire muamelât şubesinde görebilirier. 5 Taliblerin sıfatı tüccariyelerini gösterir grup vesikalarını gös(7090) termeleri şarttır.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog