Bugünden 1930'a 5,448,242 adet makaleKatalog


«
»

22 Mayıs 1944 CUMHÜR1YET Avrupadaki gizli ordular jans haberlerine gore Muttefık ordular Başkumandan General Eısenhower istılâ al tmdakı Avrupa halkına ve burada Muttefikler lehme harekete muheyya olan gizlı ordolara hitab ederek, başkuman danın kendi kuvvetleri kadar bu gizli ordulara guvendigini, onnn içln kendi sozcusunun radyo ile bunlarla goruşe cegini ve talimat verecegini soylemiş, Ba$tarafı 1 inci sahıfede büyuklerinden bindır. Bu hareket İTiplıal daha sonra da bn sozcu ilk mesajuu Ter miştir. Biz de, bu sozcunun ilk mesajını na rağmen Yunnan Bırmanya cephe muhardbesı başladığı zaman son derece dinledik ve onun işgal altmdaki millet sındekı muharebeler devam etmestedır. gizli tutularak tasarfanmıştı. Bıitün bu lerden ve burada bulunan gizli ordular Nu nehrı crvarındaki Japon mevzılen, nakliye ameliyesl 36 saat içerisınde badan neler istedigini anladık. Bu istek 7 Çungkıng tumenırun taarruzuna uğra çanlmıştır. lerin hulâsası, Almanlann her hareketini mıştır. Japonlar, Çm kıt'alarınm KkLoaying etrafında miihim gozetlemek, nereye gittiklerine, ne yap lenmedik kuv\ette olan taarruzlannı bamuharebeler tıklanna dikkat etmek, iaşe ve Wnal teş şaxı ile tardettıkten sonra bir çeurme Çung'kmg 21 (a a ) Loayıns ctrakilâtını iyice tanımak, boylece Mutte hareketi tatbık etmıştır. Japonlar bu *ufıklere faydalı olmak için hazır olmak retle, taarruza istırak eden Çm tumen fmdakı muiıım muharebeler de\a:n et\e icabında Muttefiklerin duşmanı ko lerınden bir kısmının, gerı ile olan ırtı mektedır Iıoayıng'ın batısında dusman kolları Tayrng'de, Sîhansıenın cenub balaylıkla takib etmelerini temin etmektir. batlannı kesmıştrr. Başkumandanlık sozcusunun daha son Amerikanın Çine yapacağı yardım tısında ve Shırmaoda durdurulmu^ur Batı ıstıkametlnde ilerlıven merkez koln ra daha başka talimat verecegi ve daha Şanghay 21 (E.P.) Pazar gunu zırhlı bırbklerınm hıma\esmde F"nyibaşka şeyler istiyecegi şuphe çoturmez. ungkıng gaaeteleri, Çıne gelmesı bek chcn'de şıddetlı muharebelere gırismıstır Muttefik kuvvetler başkumandanının lenen Bırleşık Amenka Reısıcumh ır Yunnan cephesınde kıt'alanmız dun bahis mevzuu ettıgi gizli ordular haki muavını Wallace'e Rocsevelt tarafından oŞleden sonra saat 3 te Mamıen'ın şımakaten mevcud mudur? venlen vazıfeden bahsetmekted rler hnde bulunan Fenna'yı zaptetenıslerBu suale musbet cevab vennekten baş Çungkmg gazetelerinin noktai nazann* dır. ka çare yoktur. Çdnku işgal ve istilâya göre ,bu seyahat netıcesmde yapııacak Mr. Roosevelt'in sözlerj uğramış olan Avrupa milletleri, işgal ve maddî yardımlar, Çungkıng hukumetmın istilâ} a toyun eğecek geri, cahil ve şu milstakbel durumu ve binnetıce butan Wahmg*on 21 (a a ) Keıs Roose. ursuz milletler degildir. Bilâkis bunla doğu Asya harbi bakımmdan bujuk b r velt, dun oğledan •îonra şurları soyleran arasında Avrupanın en ileri millet ehsmmıyeti halz olacaktır. mijtır' leri de bulunuyor ve bu milletlerden her Hava yolile nakledilen «Doğu Asya dunyınn gelecektekı hangisinin hurriyet ve istiklâlini kazanHind askerleri tarıhınde pek muhım bir rol cynıya. maktan, duşman istilâ ve işgaline bir an Londra 21 (a a.) On beş b»n kışılık caktır. evvel. son vennekten başka bir sey du beşinci Hınd ordusuna mensub bir kuv«Durmadan Çıne r»önderılen kuvvet. şundüğunu sanmağa imkân yoktur. Bu vetin hava yolu ile Arakan'dan tmohal ler rremleketımızın g°leccktekı kuvvetoyle oldnğuna gore, bu milletlerden her Dvasına kadar getırilmesi hlç bir ârjzatı ve refahı için buyuk bir ehemrr.ıye. hangisinin, kendi kurtuluşunu saglı>a : ya maruz kalınmaksızın ve hiç bir kati haiz bıılunmaktadır. Ci'mhurreıs mucak bujuk bir savaşa lâkayd kalacagını, yıb verümeksızın yapıLmış bir harekettir avini gerek şimdıki aıckiı, ge'ekse ikhattâ bn savaşa iştirak için elinden geArakan ile İmphal arasında 380 k'îomct tısadî ve ziral sahalardikı bıl^i":' itı lani yapmıj acağmı iddla etmek, çok verrelık bir ma^afe vardır Bu hareket, bu barile bana ilk elden PT iyi raporu ve. s z olnr. Bilâkis bu milletler, işjal ve isharbde yapılan hava naklivatmm cn rcbılccsk bir durumdadır» t.lâ ile mucadele ettiklerini fırsat duf••••.»..mnımııııııııllllllllllllllllllllllllliniltllllllllllllllülllllinilllllllllllluıııuum.... tukçe açığa vuruyor ve bu yuzden bir çok agır cezalara çarpılmayı da goze almakta tereddud etmediklerini gojte Bojteraft I fnri idhifede BastaraU l tnct tahıtede riyorlar. Alman tebliği sonra sıjasi hurriyetin sağlaın temtller Vaziyet bn nıerkezde olduguna ve İsBerlin 21 (TP.) Resmî tebliğ. Doğu uzermde yen^den kurulmasL tilâya ugrıyan butun Avrupa milletleri 4 Yunanıstana, yetecelc kadar yiyeda onaiılı muharebe hareketleri olmaistilâdan kurtulmayı en buyuk vaıife cek ve ılâç gonderılmesl. saydıklanna gore butun Avrupada bir mıştlr. 5 Memleket kurtanldıktan sonra çok gizli ordular bulundugu ve butun bu Muharebe uçaklarlndan mürekkeb crduların ilk fırsatta faaliyete geçerek lcuvvetll Alman teşkilleıi dun gece mılletın anayrsayı, içtımal rejımi ve huMuttefiklere yardım etmekle kendi hür Şepetovka ve Sdolbunovo demlryol kav. kumetı ıstedığı gıb. serbestçe seçebılrnchi riyctlerine kavuşmayı istıyecekleri zerre şaklarına çok saylda İnfılâk ve ytngın ıçın derhal sıyasî hurriyetin ıadesi. 6 Hainlere ve Yunan milletınin fekr.dar şuphe gotürmez. Başknmandan jombalarile taarnız etmislerdir. Buyuk lâketmı ıstı^mar edenlere karşı şıddetlı General Eisenhower de kendi kuvvetleri ranglnkr ve tahribat olmuştur. tedbirler alınması. kadar bu kuv^etlere guvendıgini söyleNarva korfezinde Magerburg yarlm7 Va'an kurtarıldıktan scnra hilkm mekle butun bn milletleri mfflî bir sa ıdaslndaki Sovyet mevzıleri, dorarma%aş açmaga ve butun Avrupayı, Alman ya mensub sahil batarj r alarimlz tarafın maddî ıhtıyaclannı gıderebılccek tedyaya karşı ayaklanmaga davet etmiş o dan ateş altma allnmış ve başarı elde bırlere c'erhal baş\"urulrrası 8 Kurtuluştan sorra bu*un TI 1!Î luyor. edlknlştir. Ayrıca dusmamn bir ikmal YUnan hukumetınin is+eklennın gercekGeneral Eisenhotter'ln bn hareketi dc [emisi batlrllmlstlr. Donanmanıizın kaMuttefiklerin ıkıncl cepheyi açmak için rakol ğemlleri tarafından Fln korfezi lestırilmesi Japonya umumî bir taarruza hazırlanıyor istilâ başlıyor!.. Baştarajı 1 inci sahıjede ti, Fransız vatanperverlerine evvelce bıldurılmış olan tedb'rlerı haürlatmiş. tır Hitler hattma hücum Nüİetlerarası Londra; bu hattın tamiri kabil olmıyacak şekilde yarıldığını bildiriyor Baştarafı 1 inci sahıfede Alman ordularl baskurnandanlığlnm lstinad edllemez blr hale gelmlştir. Al teblıgı Italya cenub cepheıinae 20 manlann tek ricat hattl Ponten batak yls gunu oğleden evvel batı ianadında llklarından geçen ve Terracinadan ge kı yeni mevzllerlmlzi zayifça taarruzî len Appla yoludur. Liri . Pico ve Fondi keşii hareketerlle yoklayan duşman oğ kuvvetli Plco yollannln kavuştuğu noktaya Fran leden sonrakl saatlerde slz kuvvetleri hücum etmektedlr. Ka pi>ade ve tank bırlıklerıl^ bayuk bır vuşağm teşkü ettığı museiies ıkı ta'sf taarruza başlamıştlr. Pondo kasa'csı et tan slkl bir ateş altina ahnaııştır. Bu rafında İnaalı muharebeler olmuştur. sabah duşman burada ümids zce bir sa Llco Pontecorvo kesimlnde duşman vaş vererek klU'iarlnm ve njalzemeslnln mevzlî blr çokertme meyaana getlrmlş. bir klsmuu olsun kurtarmağa çalışmış tlr. Durdurulması İçln mukabll teablr ler allnmaktadlr. Duşmanln bilhassa tır. Pontecorvo şehrinin yaklilrdakl şld. Fransız kıt'alarının ileri harekâtı detll taarruzları durdurulmuştur. Ple Londra 21 (a a ) İtaîvada sivaşan dlmento keslrinde duşnan kuv\etll Fransız klt'alarl şlmdl PıcoPontecor taarruz grupları, mutemerkiz topçu v vo yolu uzerirdeki son cıusman muda havan ateslmlzle dağıtılr ştır. Şehrin nl faa hattınl tehald etm^ktedlrler. Al cenub doğu keslminde msydana gelen manlar, Fransiz ve Anerlkan kuvvetle bir çokertme, şiddetli blr mukabll ta. rlnln Santa Ollva vadıslnı İşgal et arruzumuzla tekrar izaîe edilmlştir. meleıme ve Llrı vadlslnde Hltîer hdttlNettuno koprubaslsln^a Aprılla renub nin arkaslna duşmek içln PontecorvoPıco yolunu aomalarına mânı olmak doğusunda ve C^sterna renubunda du?içln blrblrl arkasına karşı ııucumlarda manln yaptığı oldukca ?ıiletll taarruzî keşlflen tardedümlstlr. bulunuyorlar. emniyet Başmakaleüen detam FransatJaki sivil Almaniara da gizli talimat verildi Londra 21 (a a.) Fransada bulu. nan sıvıl Almarlar «çızlı talır^at» almak uzere kendıleruıe gosterılecek bır yerde toplanmak emııni almıjlardır. ^erî'es, içınde bir yatak çar?afı, ilâç gaz maskesi ve elektrik feneri bulunan bır çanta getırecek va her ıhtjmale karşı yamnda bir mıktar yıyecek b u . lunduracaktır. Bunlaıa m.kân nısbetınde sılâh ve cepane d3gıü!acaktır. Fransanm tehdıd alti"da bulunan bü. tun bolgelerı muhtalıf kesımlera ayıılacaktır. Büyuk halk ku'I^îerine gunde bır defa yemek dağıtmk ıçm tîdbırler alınmıştır Dağıtma oikı b^r kontrola tâbı tutul?cnktır. S vıl ahalı ancîk yı. yecek kartları mukabılnde ypmek alabılecektır. Başvekil Tojoj bütün kuvvetlerin seferber edildiğini ve çıkacak fırsatlardan istifade olunacağım söyledi Alman ordu^una siyasî komiserler : mi tayin ed .ldi? Londra 21 (a a ) Daılv Exprpsı'm askerî tefai^cısı Me<.ley Rıcaaıds yazı. yor. Dun akşam Alman bÂşkumandanLgıle Alman zımamdarlann a ıstJâya karşı son bır muka\emet gcateımek maksa. dıle bır cephe taş'vil etnek hususunda mu'abık kaîrrnş clduKİar'm delâlrt eden sarıh malumat alınmiitır. Fılvaki dun Alman ga^etec>İ5rı Jnhan^es \on c Bl? kovıtz'ın M:rsşal nasoedılmış ve ordular grupu kumandaııı olarak Fran sadakı eskı arkadaşı Mareşal Von Rundstedt'e ıltıhaK <t"n ş olJuğmıı haber vermıştır oğrendığıme gc r e Alman başkumandanhğı, Almsn ordularına sıyasî kım^eler tajınını ae kibıü etm'ş. tir. Bu koTiİserlerin vazifesi, kıt'aların manevıyatını yuksaltrnek olacaktır Bu ıki mânalı hâdise, Von Rundstedt'ın ba^kumandan tayın edılme^ı kc>f yetı. le yanyana getırılecsk olu>"sa sçıkça gorulür kı, Alman başkumandanlığı, mustakbel harblerin i^are^înde tam salâhıyet almak mukabılini de hökiimet fırkasımn gerek ordu safl^rında. gerek gerıde her türlü kar«3«.'i''k1!<r:n önune geçmek için ne yaormk lâzım gelırse yapmasmı kabul etmısîir. Doğuda yeni bir şey yok! Yunan siyasî parfüeri yaptıUarı hazıılıklann tamamlanmak \e Avrupa batısında harbin başlamak ıızere olduğunu hissettirmektedir. Muhakkak olan nokta, Ahnanlarm Muttefikler başkumandam tarafından muhatab tutnlan bu gizli ordularla mucadele için de muhim kuvvetler ayırmak zorunda kalacaklan ve bu yuzden işgal \e istilâ edılen her memleketteki durumlınnı korumağa bakacaklardır. Almanlann istilâ ettıkleri memleketler çok geniş olduğu ve bu memleketlerin bırı de Alman işgalinden hoşnnd olmadıgı için bu işe ayrılacak kuvvetlerîn kücuk olmıyacagına hukmetmek icab eder. Onun İçin General Eisenhower, gizli ordularla konuşmaga başlıyarak taarru«a girişmekle Alman kuvvetinl mumkun ıreıtebe dağıtmayı ve Muttefiklerin yükunü nisbeten hafifletmeyi de istihdaf etmiş oluyor. Bu gizli ordular, bilhassa Muttefiklerin h"i;ikî taarruza geçmelerinden sonra ırevcedivetlerini hissettirecekleri icin asıl o zaman Avrupanm her köşe«i çok kanlı mucadelelere sahne olacak ve Avrupa o zaman en buyuk imtihanı geçirecektir. Acaha harbin bu kesin safhası yaklas*ı mı? Bunn General Ei«enhower'ln yeni faaliyetleri gostereoektir. üzerinde Sovj'etlerin dört bomba uçığl duşurulmüştur. Harb malulleri kongresi bitti Ankara 21 (a a ) 19 hazaran 1943 tarıhınde toplanmış bulunan harb malulleri kongresınde, nızamnamede gerekh sorulen bazı değışmelerın japılması karar altma alınmıstı Bu değışmelerı yapmak uzere 20 majıs 1944 te toplanan kongreye Mıllî Mudafaa'Vekili General Ah Rıza Artunkal, D^arbakır msb'UbU Geneıal Kâzun &e\u'<t°kın ve Genernl Mursel Bıko de g'hni'lerdır. Suıob meb'usu Ce\det Kerını İncedavının baskanlığı altında çalıjin koigrs uç toplantı yapmış ve çalıçmalannı 21 mavıs 1944 te tamamlamîttır Nızamname de japıl?n değ;smeler daha 'verımlı ç i lışmalara yol açacak mahıjettcd r Ba \esıle dolaMsJe harb malullerı b'rlıâimn derın sajrgılan ve sarsılmaz bağlılıgı but uki°ı^mızs arzedünııştir. Flnlandiyanm her tarafmda karartma ted'birleri kaldırddı Helsınkı 21 (EP.) 22 mayıs 1944 tarıhmden itabaren, Pınlandıjanın her taraiına şamıl ohnaJc uzere, karartma edbırlermın tatbıkl kalkmaktadır. Bu hususta pazar gunu bızzat Maıeşal Mannerhaım'm ımzasım taşıyan bir katarname neşredılmıştır. Venlen bu karann sebebl, Fınlandıyada gecelerin adeta gündüz \Takti gıbi aydınlık oldugn mevsımımn başlamış bul ınmas'dır. Fin tebliğine görs Helsinki 21 (T P.) F n re=mî tebli;i: Cephelerde kayda değer bır hâdise ılmamıştlr. Sivastopol şehrinin manzarası Moskova 21 (a.a.) Afl ejansmın ususî ıruhablrı blldiriyoı: Son gunlerde Kirımdaki savaş boîge;lni ve bühassa Slvastopolu zlyare. et;im. Karadenlzln bu buyuk linianı, Stamgrada kadar ceğllse de Odesa'dan Eazla tahrlbata uğramlştı.. 250 000 nufuslu olan bu şehırde şimdı ancak 10 jln kişl vardır. 15,000 evdeı şimJı an. ak 500 u oturulabllecek bır haidedır. Blr çok noktalarda hâlâ cesed kokusu hlssedllmekte ve denız kenarmdaki karallkların dlbinde Alman askerlerirın cesedleri görülmektedir. Topçu ve hava bombardlmamndan Slvastopclda olenleİn sayisı 3000 İ bulmustur. Kuleli Liss'sinde mükâfat tevzii töreni Konya 21 (a a ) Kuleli lisesinln 99 uncu ylll mezunlarına* ıru'tâfat dağıtma toreni dun Vall, Mmtaka Komutanı ve seçkin bir davetll kutlesi ononde yapllml.tır. Mussolininin yeni bayrağı Mılâno 21 (E P ) Mussoıml'rin Italyan resmî gazetesinde nesrolunaa bir enrlle Italyan faslst cumhuıUetİ için yeni bir sancak vucude getırümistlr. Uzerlnde ayni buvukluste yesllbevazkırmlzl renkte uç klslm varJır H"rb sancğmin ortası^da siyah kartal bulunmcktadır. Ömer Rıza DOGRUL Balkanlardaki haberler Belgrad 21 ( T P ) Gunlerdenberi cenub Hersek'te çetecılere karşı gırışı. len harekât sona ermek uzeredır. Çetelerden eksensı ımha edıiın.ştır. Kadln, biıdenblre umia etmedıgl bu marzara karşısında kalnca, sevincinden gayrılhtiyari ellerini çırparak, Oh yarabbi; na guzel, ne sıcak'.. Dlye kendini tutup, jsaryolanln ustune atıyor... Ellerini arkaya, yatağln kenarlarına kojuyor, vucudunu gerl çekljor ve boşlukta kalan bacaklarlnl salllyarak: Marika gel şu İskarpmlerlmi çek, p^ırmaklarım donujor dlyor. Kapının onunde duran genc bır klz, hemen kosuyor, çomellyor. Ve bir dere. nln kenarında, akşam ruzgârlarile oynasan s^z demotlerl glbi, hasyet verlci blr güzellikle, boşlukta kendi kendlne salHnip duran bu kuçucüK, bu guvercln bilekli ayakları, dlzlermm uzerine koyarak, lskarplnlerlnı çıkarlyor. Uv panrnklarimı Mai.»ka diyor, uv!.. Üsü'1 orum'.. Genc Rupı klzl, seffaf ipek çorablar altında, üstüne yağmur tanelerı duşmuş, gul yapraklarl tazeLflle kımlldaşan; bu guzel, bu küçiık kadın ayailarinl, avuclarlnm içine allp, uvmağa ba^lıyor. Dısarlda, ısllklar çalan sert klş rüzgârları . Içerlde İnsana tahrik edici ürpermeler veren ılık, tatll blr yaz akşaml... Perdelerm obur tarafnda da, ylldızla do'u bır gok uzerinde, yavas yavaş yük. selmeğe ba<slıyan blr =onbahar mehtabı . Sihlrll bir el scnk', c u a \ a n n ve mevsimlerln butun guzelllklerıni bir araya getirmi'î burada.. SOKAKTAN Gelen Kadın Yazan: (14 ) Esat Mahmut Karaburt Genc kadın, Rum klzlnm avuclarinda ojnaşan kuçucuk aydk parraklarınl, dızlerini bukup kendl ellerlnln ıçlne al. diKtan; ve vucudunu, biraz dsha yatağln İçlne çekerek, llâhî bır güzellikle hareket eden goğaunun mutebarlz noktalarınl, paltosunun yakalarlle k?padık. tan sonra, elektrik lârbasınin bol olmıyan lslklarl altında, fosforlu gozlerinin parıltllarlle, aç kalmlş vahşı bır dağ kedlsı gıbl, kendisine bakıp duran k a . pidaki metrdotele donuyor. Soyler mlslnız bana diyor rica ederim, yemek kaçta yeniyor burada? Metrdotel; saşkın, heyecanll, ve bücz da boğukça bir sesle: Saat dokuzda hanımefendl aiye cevab veriyor Hep beraber y e n i y r yemek değil mi? Evet efendim. Pekİ, ellmlzi, yüzümuzu tenlzl^mek İstersek.. Korldorun sonundakl kapl, tuvTtet salonunun L^oi^ıdır pfenaim. Daima akar suyu vardır Hatta ister^eniz, şimdı s ze banjoyu da jakablllrlz. BJIIJO da var demet? Tablî efendim. Çok 1>1 çok İyi... Gozlerlnl pencereden dışarl doğru çeviriyor. Pekİ, yemektei sonra, gecelerı ne yapıllr burada dlyor? Salonda, sobanm başında toplanı. llr, oturup konusulur, cyun oyianır, muzlk yaplllr, gencler %arkl soylerleı. Dans edlllr... Ne diyorsunuz' Tabiî efendln, bilhassı, ^eceîer çok eğlencell geçer. Razgâr olmazsa, grup gıup mehtaba da cıkıllr. Dagda mehtab, eşslz b'.r guzelllktir hanıme. fendi1 Fevkalâde, fevkalâie'.. Geldiğime çok memnun o'dum. Blr daklka du=unuyor. Yalnız slze blr şey sorrrak i^tiyoıum, alyor, bu korldor uzerirıdckı odıilarda kimler oturuyor? Sakın oyle bır bir taarruz Cezajlr 21 (a a ) Itaîyjdd savaşan Lonara 21 ( d a ) Parls radyosunun Fransiz klt'alarl Pico'nun doğusunda şıddetlı rrukavemetlfc karşı'aşmişlardir askerî sozcusu şoyle demektedlr: Beşinci ordu Nettuno koprubaşinda Duşman muteaddıd no'îtalarda karşı yeniden taarruza geçmlştlr. Bu taarruhucurrlarda bulunmuştur. 8 lncı orcu blıllklerl Aquino hava zun gayesl, esas cephe uzerlnde sahil boyunca llerllyen Muttefik kuvvetlerle mej danlnı zaptetm'şlerdl. lrtlbat tesls etmektir. Sozcü şunları da Bazı A ' m a n grupları ç e m b e r llâve etmlştir: içine alındı Difer yandan Hard'm, Japoqya ve Koprubaşında bulunan Muttefik kltLondra 21 (a a.) Blrınoi sınıf mu alarl, Apenin ve TerreçHa yolu İstlka Rosya misallerile gosterdi&i gibi millethabirler, çekmlş oldukları telgraflarda metinde yeniden hücuma geçmişlerdlr. lerarasinda iyi veya kötu tefriki, »anıablr çok AİTianln cephenln cenub kesl. na, telâkkive, davaya göre detişen bl» General De Gaulle İtalya minde çember İçlre alınaıak ağlr Jtayıberaudur Öneeden bu turlu peşin hucephesınde lara uğratllmlş olduklarmı bildirmpkte. umlere saplanılmıyarak bujuk kucük Napoli 21 (a a.) General De Gaulle dirler Alman klt'aları kuçuk gruplar İkinci defa olarak İtalya cephesınl zl her mllletl içine almak suretUe mıliethaline gelerek kaçmağa uğraşmaktadiryaret etmiştir. 48 saat sıiren bu kısa er birU|inde universaHzmin haklki sular. seyahaün hususî blr ehenmlyetl vardır. rette gerçekleşmesini sağlamak en d o | Şlmalde İngiliz ve Kanada klt'aları, Fühaklka Muttefiklerin son bu>uk ta m yoldur. Bu suretle Amerikanm, oaşRomsya giden G numaralı buyak yol arruzunda Fransız kıt'aları muhlm bir angıcda Almanyanın bir çok oıta ve uzerlnde bulunmakta olup Apuina'ya rol oynamlştır. General De Gaulle yaL kuçnk devletlerin iştirakinden mahrum yakbşmaktadlrlar. nlz ordu başkumandam slfatüe değil, kalarak asla universel bir mahiyet v« 8 inci ordunun diğer klt'aları, Lİrl aynl zamanda Fransız h,ükumetınm reisi değer kazanamıyan Milletler Cemiyetiboyunca llerlemekte ve Adolf sıfatlle, bu kıt'alara teşe'îkürlerini ve nin bıiyiık bir eksi^i tamamlanmıs oior. Hitler hattlnın belljbaşlı uslerınden bi guvenini blldımeğe gelmlştir. BTşkuW. Hard, milletler birliginin ve emnirl olan Ponte Carvo'ya kaışl bır taaıruz mandan ve hükumet reisi General De yetin korunması için muavyen devletler Frarsadaki Alman ordulan ht.zırlanaktadlrlar. Gaulle'un bu zlyareti, harekâtin ıleriki rasında her turlu ittifakın nıenedjjmesi üç gnıpa t?Jcsim edildi safhalarl baklmmdan da faydalı temas uıumunu ileri suruyor. Delili, her itüAlman tebliği Londra 21 (a.a.) Fransada bulu Fuhrer'ln u"rumî karaıgâhl 21 ( T P ) . larda bulunulmaslriı temin etmiştir. akm bir karşı ittıfak doğuracagı, gerek nan ve 50 tumend°n ıbaret olan Aîman Muttefikler, gerek gmplar arasnda yeni garnizonu Mareşal Runtait'ın kuman. omplikasyonlar yaratacagıdır. Bu dudasında olmak uzere uç grupa ayrılmışuncede mevcud hakıkat payını kabul tır Mareşal RoTrnel de bu kuvvetlerjn •tmekle beraber reaksiyon yaratacak i t umuml müfettışıdır. Ma^eş'l DollmEnn ifaklann şupheli, muayyen vey» tecaşımal kesimi kumanJanı. Ma>ejal Bls^ vuzî maksadlar etrafmda yapüanlardan Bitdapeşte 21 ( T P ) Mıcar parla Baştarafı 1 tnci sahifede kovıtz cenub kesımı kumnd~aıı ve Gebaret kalacagını bilhassa belirtmek isneral Hasse merkaz kes"mı kumanda meniosunun 24 moyısta toplantıja davet lediyelere, geri kalanlarin da Devlgt Deeriı. İyi niyetlerin mahsulü tedafuî ttedılmesı dolaM^'e, Macar si}*asî mahnıdır. nızî'ollanna verilerek bn işletmenin tas ifakların, milletlerarası emniyeti kuvfnlerınaen \enlen malumata gore. Sztof'yesine zaruret hasü olmuştur. Vekâlet etlendirme|e yardım edecekleri fse m u x Bombalanan şehirler jay kabmesı bu celsede parlamEnto>a akkaktır. Ingiliı Turk ittifakınm en Berlın 21 (T P ) R^rrt teblığde takdım edılecektır Macar Ba^ekılı, hu kurulurkcn merkezde işletmelere muteLıldırıldığıne gore. Datı ışjJİ bolgesı ve kumct namım mufassal bejanatta öu nazır daıreler tesıs edilmişti. Kırtasıyeyi etin ve anonnal şartlar içinde harbin b;tı Almanya sınır bo'g'a.ı uzerine yap lunacak ve şımdıye kadar gorulen i^'er arttırmakta olan ve bu netıce veniıven ayılmasını onlemek suretile taraflara tığı akmlarda duşman ö uçak Kaybet. hakkında ızahat verecektır Âyan n. n c bu daireler yeni teşkilât kanunlle kal ve butun dunyaya hayır ve iyiligi dokun(îınlmaktadır. K?ldınlan kara nakllyat nganu bnçıin artık kimse inkâr edemimiştir. lısı de majısın jırmı beşmde toplanacak Dun gece bırkaç in^ılı; uçağı Ren . \e kabıne azaları, â>an mechsme tak doiresıle hava naklıyat muduılugü mu or. Şu halde milletlerarası emniyet Vestfalya bolgesınia^ı baz meskua Qim edılecektir Naıb racrthy'nın el ya lıabere ve mürasele muçavırlig^ yerıns akımından reddi gerekfn, ittifak değil, barta ileri Avrupa memleketlerinde ol ittifakın kotü maksadlar uzerine fcurulyerler uzerme bo"ibılîr atm.ştır. zısmı toşiian bır mesaj, her ıkı toplaudu§u ff'bi teknik bir munkabe çrupn te mandır. / tıda okunacaktıı. . sis edilcek ve bu grııpun bir bismu• Yeni milletler birliginln, aıanm Istikc a\ırı \e mutehassıs mi'şavMeri buluna lâl ve hâkimiyetlerini tahdid etmemesl cak^ve icabında ecnebı muşavırler de a ileği çok yerindedir. Hele beynelmılel Baştaraft 1 iiıd sahıieâe Stockholm 21 (E P ) Is\e; Başvekı. lınacaktır. Ir cebir ve sabıta kuvvetinln, kudret llkbahar devreslrde fakulta ımtlhanla. lı Hanson, pazar gunu sosyaı demokrat asıtalarmı ellerinde tutacak buvtık rlna glren talebe sayisı çok azdlr Rek partl kongresi onunde, Iavtçln dlş slyap\letlerin. azım tehlikelerle dolu total Yunanistana yiyecek torluk, ilk defa tatbik eıllen bu yasetl haiikmda blr nutuk sojlemlştlı. ir harbi goze almaksızın yekdiğerine l dil cğrenme ırec ıur';.etınden el Başvekil bu nutkunda, Isveçi'i taıafsız götüren gefniler karşı kullanamıyacaklan bir tahakkum de edılen retlceler üzer'nde tetkikler kalmak hususundakl azrlnl yenlden te. Stockholm 21 (TP.) «Morgen Tıd. leti haline düseceği, halbuki emnivets'Zyld etmiş ve kveçln muhakkak ve buyapmaktadlr tun vasltaları kullanmak suretlle. ken. nlngen» gazetesinln verdlğl blr habere k yaratan tecavüzun daha çok kudre. Üzerinde durulan muşahede ve fikirdl kendini ldaıe etmek hakiım, siyasî gore, Yunanistana yardln etmek uere ine güvenen buvuk devletten geldigl lere gore; halen Universitede yabancl ve ıktisadî İstiklâlini mudafaa et.nek halen bu memlekete İaşe maddelea ta akkındaki dellller çok ikna edicidir. dil kuılarmda haftada bir ıkı saat, o da azmlnde olduğunu belirtmlştir. Beşvekll şlyan İsveç gemllerinin sayisı on Leşi 'eni mületler birliği teşkilâtının, ıstiklaslk bir şekılde tedrisat papllmakla, larî, daimi tek meclis hallnde çalışmaHanson, Isveçin bu baklmdan olğer blr bulmustur. bilhassa blr çok lise'erden zaylf gelen ına, devletlerden üstun bir kuvvet teşdevlete tavlzlerde bulunmıyacağmı ıfa General Mihailoviç ölmemişl talebeye. meslekî araştlrmalarda bulu:il etmesine, kararlarmın cebir deçil, de etmiştir. nacak kadar da olsa, yabancl dil ögretLondra 21 (a a.) Kur Yugoslavya İkna yolile kabul ettirflmesine ve sulhn rrek mumlvun olamamaktadlr. Binaena. radyosu Mareşal Tıto'nun bugunKu asArabistan petrolları hdid eden her hâdiseyi o andaki şartleyh, Oıta oğretlm müesseselerinden kerî teblığını neşrecm'jtır. Bu teblığde ara göre tetkik ve halletmesine dair diLoudra 21 (a a ) Daüy Express'ın Ünlversite kurlaıma kadar. yabancl dil sancak hududundakı hare <âtı General kler son derece isabetlidir. Ancak « . oğretiminl muntazam bir esasa bağla Waih ngton Hiuha.bırı vazıjor: Mıhaılovıç'ın ıdare ettığı bıldırılmekte. ın yazann, onceden girişilmiş taahhüdPek zıjade bahsı geçmış olan Arabısmak lâzım gelmektedır dır. rin tutulmıyarak şerefsizlik ve emnitancia bır petrol borusu inşası nrojesı, etsizlik yaratacağı ve bu sebeble ba Bursada bira bulunamıyor ıhtmıal terkedılecektır. Buradan bejan 33 Macar gazete ve risalesi edudıgme gore ,âyan meclışınm petrol Bursa (Hususî muhabıriinızden) ola gidümekten haıer edilmesi hakkınaki mulâhazalan pek iyi anlaşılamıyor. sıjasetım muzakere etnieğe msmur ko Şehrımıze nufusla mu'enasıb mıktaria yasak edildi Hur, müstakıl milletler birlifinin, ancah mıtesı, ıdareye azanm ekserısının Bırle bıra gonderılmedığı :çın lnh sarlar 1. Budapeste 21 (TP.) Macar basın s^k Amerikanın 41,250,000 Ingüız. lırası dsresı yalnız gazıno ve lckantalara bıra dzünü şeref bilerek tutma azim ve kaınsasma verebılmektedır. Halkın, bayılerds bi annda olan milletlerin fikir ve işbirlığl muduru yenlden 33 Macar gazete ve sarfederek bır petrol borusu haftallk mecmuaslnm neşrlyatını me muarız olduklarmı bıldırmıştır. Başiıca ra bulamadığı için vâıu şıkâyetı uzerı. aahhudune dayanması gayet tabiidir. iu olmadıkca, milletlerarası emniyet ne netmışt.r. Menedılen çazîteler araanda scbebı de beynelmılel ıhtılâtlar koıku ne yaptığım temaslarda % az yetın bun. uru'ıır, ne sağl.'nır, ne korunur. Harb «.Gazette G'Hongrie» ve <Nouvelle Re sudur Mesele, butün teferruatıle Reıs dan ibaret olduğunu öğrend'm. Fakat Roose; elt'e arzedılm ş olup kat'î olarak halk, bilhassa yaz günlp'ınds soğuk bır sonrası eaniyet, ancak mOletler psikovue d'Hongries» gazeteleri d« dahil bu. kararını verecektır. bıra ıçmek ıçın behem^al gazıno ve lojisinde dogup kökleşecek iyi tem.ayüllunTaktadlr. Ier üzerine kurulabilir. lokantalara mı gıtmîlıyi' 7 demekte Suriye ile Filistin arasında hattâ bıra alan bazı lokantaların el vs Harriman'm milletler birlifi meclisinal. takım... Ne munasebet efendir, otelimlzin bir iadei mücrimin mukavele. tından ' halka yuksek f'at'a bıra satıp de diplomatlar yamnda ticaret ve iş abunu da bır karaborsa metaı yaptıkla. damlannın, maüyeeilerin de yer almasımuşterllerl hep klbar lnaarl^rdan müsi imzatandı rım iddıa etmektedır. Tevsik ve tesbıti nı istemesi, milletler biıliÇine minetlertesekkl'dlr Esasen, bu koıldor uzermde Atına 21 (E P.) Su>ıyf hakumetı guç olan bu vazıyetle Jgılı mPkaTj.'rın arası iş burosnna 'benzer iktısadî bir oiancak dort oaamlz var. Zaten İklsinı slz İşgal buyuruyorsunuz, sağ tarafıakl le Fılıstmdekı Ingılız rranda .daresı meşgul olacağı muha'îkiıt clmakla be han birliü kiıakteri de vermektedir. tdare^inm Bursaya Bu vaziyet belki M. Mallery'nin butun odada Selln Akpar ismlnde blr genc arasında >eni bır ı=deı mucnmm mu. raber. iııhısarlar kavelesı akded'lmıştır. Ver muka\ele hiç olmaz^a b'nyo H.PV mınde b raz ihlilâfların esası olarak vasıflandırmakoturuyor. ye gore bundan sonra ya^'z cmaî suç dahî fazla bıra gonieme;ı temennı ta hakh olduju ütısadî harb halini ön Sellm Akpar ml dedmlz 7 leme bakrni'rdin <eşkilâ*an faydas'nı lar 'şh\enler lade ^Jılrceıî ve sıjnsî edılmektedır Evet. Gayet aurust, terblyeli, sesartıracikt I r . Ancık dünva nimetlerimn siz blr genç. Ikı uç gun e\vel geldl Bir suçlulr ıade clunmıvacakıir. Muk?ve le, ımza tarıhınden ıtıoaren jururııığe âdn bir sekilde taksimi, istismarm önhafta kalıp gldecek Dlğar oda da \llâ. Jules Verne'in romanîarı îenmesl esaslarımn mahfuz kalması yete mahsustur. Şimdıki halde boş bu gırmıştır. Inkılâb Kıtabevı Jules Verne'in r o . şarttır. lunuyor. Blnaenaleyh hlç endlseye maBir İtalyan generali manlarını serı halınde n»ş»etmeğe b"şHarb sonu nizamır.da bu esasların ne hal jok Tamamlle rahat edecsglnlzden lamijtır. Şımdıye \adar Karar'ık u l . dereceye kadar ve hangi şekiUer altında beraet etti eminim! ke, Beş hafta balonla s°yah"t. tiç ingı. Tesekkur ederim. Mllâno 21 ( E P ) İtJynn umumî lızle uç Rusun maceratırı, Denız yıia. yer alabilecegini, hâdiselerin inkişafı tayin edecektir. Bu arada bilhassa bazı ta Başka blr emrinlz var ml efen. karargâhlndfn blldirillvor: Devlotin konı ısimlı kıtablar çıkm st , Bu faydalı dim 9 runmasl için teskıl edlfen hususî m^h eserlen okuyucuUrımıza tavsye ede. rafsız memleketlerde kuvvetle mudafaa cdilen, yeni ve âdü bir dunya nizum Hayır, mersü. keme, dorduncu İtalyan ordusunun eski rız CEasIarmın bugun harbi idare eden iktiMertdotel, kadlnın önunde hurmetle kumandanl General Vercelllno aleyhme dar mevkimdeki kimselerden ziyade buseğılerek odadan çıkiyor. açllan davanln ruyeti netıcesınde gebutun yeni deUet adamlannca hazırlaŞlmdi Ssmra ile Marika, içeride yal. neralln masurrijetine kan? \t getırmlş Amerıkan macera fılmlerlre senaryo nabUecegi f.krinln tatbik imkânsııjı&ına nlz kaliyorlar. Semra, he en yataktan ve beraetine karar vermlstir olan S E Y F E D D İ N O R H A N ' ı n firllyor. Ayak'armln pa:makları ucuna işaret etmek isteıiz Milletlerini zafero naklettlğı he^ ecanlı maceralar Amerika Sovyet Rusya basarak, ıslak muşambalar uzerlnde seulaşt>ran hukumetlerin, harb bitti$i gun serısinln jklncı kıtabl; ğlrtiyor. yerlerini gonul rızasile tecrube edilmemünasebatı Çabuk Marika divor, çabuk iskar. miş yeni siyaset adamlanna terkedeWa'hıngton 21 (a a ) Rah'b Orpinlenml \er'. Işlerlrrlz yoîunda gldl. lemanskl'mn macerasl Ameılkan Scv. '•eklerine inanmak, saflık olur. Butun bu ycr Bak, tam aradlğlmız adamln ya yet munasebeHermin oğle Noeli bır mu'âhazalardan sonra daha iyi ve mesnlndaki odaya duşmuşuz. Şansımlz ye. safhasını teşkıl ptmpkfei^r. Bu hâajse, ud bir dunyamn doğmasım ozliyen bir rlnde bugunlerde'.. muşahid sıfat'le, son zamanlarda milStalmm Amerıkan efkârı unrvmiyesınKendini tutup hemen kenardak! dekl cereyanlara lâkayd kalmadlğım letlerarası cmnîyet ve yeni nizamla Hfotoyun içlne atıyor. E*eklerinin ucla. gosterrrektedır Ba vesı'a ile Amerika. gili butun s'vasî mumkasalarda akıl ve adlle neşredıldl Bastan sonura ! basiret kefesinin gHtikce ağır basmaŞa rlnı çekerek, ipek çoıaplar altında da halk ara=ında kendı aleyhmde ça. a donuk doruk tltresen bacaklarlnl, tâ lısan kuvvetleri kazanmlş veya hlç ol kadar merakll, heyecanu ve esrarll baş!adıfır>ı go'"''*en doğan s»vi"cimizl aizlermin ustune kadar açlynr vakflar Her }erde bulunur 35 K belîrtmek 's(»r'z. mazsa zararslz blr hale getLmeğe ç<.llş•• Tevzi yeri; UĞUR Kitabevi mıgtır. Prof. Dr. Yavuz ABADAN 'Arkası var) Almanlann şiddetli ınukavemeti Nettuno köprübaşında yeni lanna ihtimal veriletnez. Olsa olsa fikir ve prensip mahfnz kalmak şartile teşkilât ve fonksiyon bakmmıdan yepyeni esaslar uzerine lnırulacak bir BiHletSer bırliği, harb sonrası enmiyeti saglryabilir. Ba araâa TVüIiam Hard'm meşhur «Raiders Digcst» te çıkan teklif ve tikirleri cidden dikkate de|er blr kıymet taşıyor, yirmi beş yıUtar mtUefterarası birliği mevznu uzerınde calışhgı ve CoA dfHl HoTl ile yakınl'tı anlaşılan Hard, yarmki dunya nizamma Panaımerikajı ornek yapma davasmdad». Muharrire gore, Panamerîkayı Srnck totan batun memlcketlere şamfl bîr wâ\letler birlığınm eski Jlilletler Cetaiyctinden farkh olarak tek mechsi ohnalı; iyi, köta ayrıhfı yapmaksunn butun milletîeri içerisinöe toptemalıdır. Bu duşuncedc eskı Milletler Cemiyetinl muvaffakıyetsızHğe suriıklıyen iki esaslı kıısur uzerine parmak basılmış oloyor. Gerçekten Milletler Cemiyeti umumî heyet ve konsey glbt çeşıdli »rganlara malıkti ve mahdud devletlerin iştirak cttiği konsey, umumî heyeUen iah* cok faaldi. Kararlan ayni kuvvette idi. Konseyde temsil edilmemiş devletleri konserin kararlarma tâbi küan b« IŞIPVIÇ tarzının, demokratik mnssvat prensipsne n\ 'dığı mevdandadtr. Vitekim, bu rürden Mîüetler Cemlyetî, mnayyen devletlerin dunva hegemonyasıı»rnletolarak snclandınlmıştır. BirUge dahil bütnn mıUetlerüı temsil edileceklerl teh meclts, bn tnahznru önliyecektir. I Macar Parlamentosu tcplamyor Münakalât Vekâleti teşkilât kanunu Yabancı dil imtîhanları Isveç Başvekilinin nulku NenV'York Dehşet İçinde Ü
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog