Bugünden 1930'a 5,465,783 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURÎYET 22 Mayıs 1944 18 temmuzda Ankarada yapllac^k cMaarif Mükâfatı» atletiztı birincüiklerinin seçmeleri dün Fsnerbahçe stadında yepllmıştir. Bu müsabakalaraa birinciden, üçüncüye kadar derece al=n atletler bir gün evvel yapılan mektebler birinciliklerinde derece alanlarla 4 haziranda yapüacak finalde karşüaşaeaklardlr. Atleüzm mevsimi biraz İler'emiş olznasına rağmen dün yapılan müsabakalarda elde edüen dereceler düşükçedir. Mahtelif mesafelerde yalmz kalan ve yahud da talebe olduğu İçin bazl atletlerin bu müsabakalara girmemiş olmalarl bu düşüklüğün bellibaşlı biı sebebidir. Bu mevsim pist üzerinde İlk defa görfilen genc atlet Kemal dünkü müsabakalarda nazan dikkati calbeden dereceler elde etmiştir. Kemalin devamlı bir süratle 800 metreyi 2.03.5 te. pek a z son. ra da 400 metreyi 53.7 de koşmasl iyi bir kabiliyetin ortaya çlktlğina İşarettir. Dün yapüan müsabakalarda emektar ve genc atletlerin elde etti'tleri dereceler tatmin edici değildi. Son haftalarda yapılan müsabakalar atletlerin biraz itinalı bir »ekilde çalışmağa ihtiyaclı olduğunu ispat etti. Alınan dereceler: 110 mania: Erdoğan 18.2 100 metre: Sezai 11.7, Muzaffer 800 metre: Kemal 2.03.5, Dündar 3000 metre: Sabahaddin (Elektrik), Süseyin 200 metre: Şehab 25.1. Muzaffer 25.2 400 metre: Kemal 537, Lutü 53.9 1500 metre: Rıza Maksud (Elektrii) 4.12, Dündar 4,32.4 4X100 bayrak: Fenerbahçe 46.2. Gala. tasaray taklmı 47.8 Yüksek atlama: Pulat 1.70, Mehmed 1.65 Gülle atma: Mehmed 11.32, Balcl, Dlsk atma: Yavru 3644. Cevad 35.27 Cirid atma: Kemal 51.45, Melih 53.30 Slrlkla atlama: Halid 3.25, Sudi 3.15 Çekiç atma: Balcı (Elektrik) 36.25, Kosma 25 Urun atlama: Ömer 6.51, Çaroğlu 6.30 Klzlar arasmda yapılan müsabakr.!ar: 100 metre: Şaziye 141, Melek 14.8 Yüksek atlama: Fehime 1.10, Eva 1.10 Güll* atna: Nermin 9.50. Şaziye 9.49 Uzun atlama: Sühulet 4.43, Şaziye 4.33 ve İstanbulda I çeşidli müsabakalar Sınıflaraayrılatt Âdliyemizde ıslahat müessesekr Yarlşların teknik neticeleri şudur:* Birinci koşu: Üç yaşlı yarımkanlar, ıcesafe 1600 metre. 1 Fikret Atlınm Ekspresi 62,5 kilo 2 A. Tuncaltanin Senkapı 50,5 kilo. Müddet: 1,52 bitirişteki fark: Bir boy müşterek ganyan: 105 kuruş. İkinci koşu: İki yaşlı İngihz tayları. Mesafe 800 metre. 1 F. Atlının Kontesi 54,5 kilo. 2 M. Aranın Gelinciği 54.5 kilo. 3 N. Oğlakçınm Karatepesi 56 kiio. Müddet: 50 saniye, bitirişteki fark 1/2 bay. 1 boy. Müşterek bahis, ganyan: 890 kuruş. Plâseler: 345 600 kuruş. Üçüncü koşu: Üç yas.li İngilizler. Mesafe 2000 metre. 1 İ. Aytaçln Torosu 58 kilo. 2 A. Atmanın Civanı 58 kilo. 3 A. Atmanm Sürtüğü 56.5 kilo. Müddet: 2.10, bitirişteki fark: 2 boy, 1 2 boy, 1 boy. Müşterei bahis ganyan: 975. p'.âseler: 685, 145, 230 kuruş. Dördüncü koşu: Dört ve yukarı yaşll Arablar. Mesafe1800 metre. 1 Âli Ersanm Tomurcuğu 64 kilo. 2 M. Muradlının Mihracesi 57 kilo. 3 İ. Eriklinin Borası 56 kilo. Müddet: 2,07, biürişteki fark: Bir baş, bir baş, bir boy. Müşterek bahis ganyan: 240. 170, 155, 260. Beşinci koşu: Üç ve yııkan yaştaki tngilizJer. Mesafe 1600 metre. 1 N. Aflının Varadı 60 kilo. 2 S. Karaosmanın Davalaiirosu 62 kilo. 3 A. Atmanın Haspası 58,5 kilo. " Müddet: 1,37, bitirişteki fark. bir boy, bir baş, 1/2 boy. Ganyan: 455, Plâseler: 255, 615, 200. Çifte bahis: Toros Tomurcuk kombinezonu 45,'.O lira vermiştir. R. Karan Galatasaray 3 . 1 galib Ankara 21 (Telefonla) Galatasaray birinci futbol takıml dün ikinci maçınl Süvari Gücü takımile 19 Mayıs stadında oynadı. Maçta Başvekil Şükrü Saracoğ!u, Millî Müdafaa Vekili Aİİ Rıza Artunkal ve Müstakil Grup Reis vekili Ali Rana Tarhan da hazlr bulunmuşturMüsabakanin ilk devresinde Süvari Gücü oyunun bir klsminl hakim oynadı. İlk devre 11 berabere bitti. İkinci devrede Süvari Gücü bir penaltı kaçirdı. Galatasaray oyuna hâkim olduktan sonra iki gol daha yaparak maçl 31 kazandı. dtişünceler [HEM NALINA M1HINA İki mayıs arasındaki fark azetelerden birinde gördüğüm büyük puntolu «Ftansızlar Hitler hattma girdi» başlığı bana, 1944 mayısı Ue 1940 mayısı arasındaki farkı hatulattı. Belediye, yeni tarif eyi tasdik etti Lokantalar, içkili mahaller ve oteller toakkmda Hazırlanan yeni tarife Belediye Dairnî Encümenin tasdikmdan çıknuştır. Bu gibi müessese sahibleri bir hafta zarfmda Kaymakanüıklarla İktısad müdürlüğüne birer istida ile müracaatle şimdiki sınıflan hakkmda itirazları varsa bildirecekler, ayrıca bu istidaya bir de matbu tarifelerini ilâve edeceklerdir. Oteller; lüks, birinci, ikinci, üçüncü ve dördünoü sınıflara aynlmıştır. Lüks otellerde duş, banyo ve bütün konforu haiz olmak üzere çift yatak 25 lira, Dirinci sıruf otellerde çift yatak 15, tek yataklı banj'olu lüks oda 12, birinci sınıf 8 liradır. 75 kuruşa kadar da otel vardır. Lokantalar; lüks ile 1, 2, 3, 4 sınıf a aynlmıştır. Lüks, birinci ve ikinci sm:flarda tabldot mecburiyeti vardır. Burada yemeklere azamî fiatlar konulmuştur. Lokantalarda çalğı, müzik oldu&u zaman tarifeye ancak yüzde 25 zam yapılabilecektir. Lokantalarda meze, gramaja ve fiata tâbi tutulacaktır. Şündiye kadar lüks içki addedilen ve tarifeye tâbi olmıyan viskl, vermut ve saire gibi içkiler de tarifeye tâbi tutulmuştur. Çalgılı yerlerde içki içmiyen ve yemek yemiyen müşteriden alınacak para ile yemek arasında alınacak içki ve meşrubat parası ayn ayn tarifelere tâbi olacaktır. Pastaneler; lüks. birinci .îkinci olmak üzere üç sınıfa aynlmaktadır. Buralarda servis yapılarak her şey tarifeye tâ!>l olacaktır. Kahvehaneler de; tarifeye tâbi tutulmalcta ve üç sırufa aynlma&tadır. Kahve fiatı sınıflara göre 17.5. 15, 12 vp sıra kahvelerde de 10 kuruştur. Şuniblar 25, 20, 17 ve 12,5 kuruştur. Sayfiye yerlerinde; kısa bir zamsna mahsus olmak Uzere açılaeak bu yerlerde jukanki fiatlara yüzde yirmi beş nisbetinde bir zam yapılacaktır. Hamamlar; üç sınıfa aynlmaktadır. Yalnız yıkanma ve servis, münferid kurna ve duşlu yerlerde iki, yalnız kurnalı duçsuz yerlerde 1, iki kişilik yerlerde 1 lira alınacaktrr. Bundan başka 75. 50, 15 kuruşluk yıkanma tarifrlnri flp vnr<iır. (Adliyeie ıslahat) meselesi, Tanzimattanberi, cemiyet ve devlet hayatımlzda ?n sık ele alman ve fikirleri zaman zaman en çok İşgal eden ıreselelerden biridir. Bunun böyle oluşunun sebebi gayet açlktlr: Türk toplumu cndokuzuncu asrin başlndan bu yana bir İstihale geçirmektedir. Eski cemiyet nizamlnın, bu toplumun hayatlnl düzenkmeğe kâfi gelmemesi; muasır cemiyetîerle olan münasebetin, eskisine nazaran, daha sıkı bir mahiyet almasl üzerine, bu cemiyetierin yiirüyüşüne az çok ayak uydurmak lüzumu; iktlsadî şartlarin değişmesi gibi sebebler, devleti idare edenlerin gözünü ikide bir adlî ve hukukî ıslahat meselesi üzerine çekmiştir ve çekmektedir. Prof. Dr. Hifzu Veldet n Bilindiği gibi, Osmanlı devletinin çeşidli mücsseselerinde ıslahat teşebbüsleri Onsekizinci yüzylhjı sonlannda Üçüncü Selim, hattâ Birinci Hamid devrinde bsşlamış, İkinoi Mahmud zamanmda devam etmiş, Tanzimatta daha açlk ifaöesini bularak bütün Ondokuzuncıı asrl doldurmuştur. Bu suretle lslaha tâbi tutulan rnüesseseler<}en biri de hukuk ve adüye müessesesi olmuştur. Kendisine Adlî lâkabı verilmiş olan İkinci Mahmud memleketteki iç gailelerin hakklndan gelip Yeniçeri ocağını ortadan kaldlrdlktan sonra, diğer yolsuzluklarm önünü almak ve yeni bir düzen kurmak teşebbüsüne girişmişti. Buna aid mevzuatı hazlrlamak üzere 1837 ylllnda iki encümen kurdu (1). Gene ayni tarihte Keçecizade İzzet Molla tarafından bir ıslahat lâyihasl hazlrlandl (2). Bu lâyiha tistemsiz, tasnifsiz ve karışık olmakla beraber, o devrin fikrî ve sosyal durumunu ve Islahata olan âcil lüzumu göstermesi ve bir ileri fikir İfade etmesi bakımlarJndan bilhas. sa enteresandlr. Lâylhada: Rüşvetin önüne geçilmesinden. yeni bir nizam kurulmaslndan vesair bir çok hususlardan bahsedilmekte ve o devrin çok nüfuzlu zümresini teşkil eden mürteci «softa güruhunun» İddialarına cevablar verilmektedir. Meselâ Mehdî gelecek teranesile Islahatln önüne geçTiek istiyenlere karşl cevab teşkil eden şu fıkra yüz yıl önceki devrin ruhî haletini anlat masl itibarile çck dikkate değer. cGelelim zuhuru Mehdi yakm İken nizaml âlem olamaz diyen adamlara şöyle cevab veririz kl, Mehdi yartn zuhur edecek olsa biz bugünden adalet ve nlsfete 5slıçcJlm ki biül Mrhdil nıunldiar adlü Kandilli Kız lisesinin spor bayrami Maarii Vekâletİ tarafından butun liselerde bu sene ilk defa olarak tatblk edilen mekteb spor bayramlanndcn Kandilli Klz lisesi spor bayramı dün okul bahçesinde pek parlak bir şekilde Mersin fdman Yurdu takırru kutlulanmıstir v:.,.. IJU. Meraslme Istlklal marşlle başlanmiş, Mersin 20 (Hususî) Mersin Idman llse müdürü Cemal Tolkjn misafiıleri Yurdu taklmı Adana. Diyarbaklr, Gaselâiıllyan bir kaç söz söylemi? ve bizianteb, Hatay, Malatya, Mersin takımlâhare edebiyat ögretmeni Tomris Öl larl arasında yapılan maçlarda galib gemez yeni başlanan bu spor gününün e lerek Mersin grupu şampiyonu olmuşhemmiyetini belirten bir nutuk söyle tur. miştir. tur. Gruplar arasındakl maçlarda da Bilâhare talebeler beden terbiyesi öğ Zonguldak Manisayı 1.0 yenmiştir. Son retmenleri Nedânm nezareti altında maç yarın Zonguldakla Mersin arasmda aletll ve aletsiz jimnastik hareketleri vapılacaktır. yapmışlar ve a k sık alklşlarmişlardlr. Gene talebeler tarafından millî danslar Yeni bir ilk mekteb yapıhyor ve güzel oyunlar gösterllmiş ve takımYeni inşa edilmefcte olan Atatürk lar arasında yapüan bir voleybol maçl bulvarınm ikinci kısmı üzerinde Belepek heyecanll olmuştur. Mükâfat tevzi diyece istimlâk edilen sahada bir de ilk inden sonra misafirler güzel bir büfede mekteb arsası ayrıimışcır. Buraya îs İzaz edllerek toplantlya son verilmiştir. tanbul cihetinin en kalabahK mevcudlü Beyoğluspor, Marmara kupasını ilk mektebi olan 56 ncı ilk okul için modern bir bina yapılîcaktır. 50 ncı kazandı ilk okul şimdi 700 küsur mevcudile Dün Şerrt stadyotıunda yapılan eski îbrahimpaşa konağında bulunrnakMarmara kupası final maçmda Beyoğtadır. Cerrahpaşadan Süleymaniyeye ve luspor Taksimi 1.0 mağlub ederek ku. Yenikapı sahilinden Şehzadebaşına ka payı almıştır. dar olan geniş sahanın bir tek mektebi Ankara at yanşları olan bu kalabahk mekteb iç!n bu sene Ankara 21 (Telefonla) İlkbahar at viîâyet dahilinde inşa olunacak üç mekyarlşlarinln dördüncüsü bugün şehir hi teb binasmdan birisinln burada injası podronmnu dolduran binlerce meraklı muvafık görülmektedir. seylrcinln önünde yapıldl. Koşuların Kırık çişelerin tonu 85 hepsl çok güzel ve heyecanll cldu. İki yaşll İngiliz taylarlnın koşusu tahmin Iiraya satıhyor hilâflna Kontesin slkı bir mücadele İle Sen günlerde şehrimizde kırık şişe kezandığı parlai galibiyetile neticelen fistları birdenbire çok yükselmiştir. d i Çiftenin ilk ayağınl teşkil eder. Gazl Paşabahçe şişe ve cam fabrikası kırık koşusu namzedleri üç yaşll İngilizlerin şişenin tonunu 60 liradan alırken §imdi koşusu sürprlzle neticelenerek Torosun 85 Iiraya yükselmiştir. küçük şişe ima. zaferile sona erdi. Bu sürpriz çiftenin lâthaneleri yalnız kırık cam ve şişe 45 lira gibi dolgun bir para vermesine ile işlediklerinden piyt'sa bu kadsr sebeb oldu. yükselmiş bulunmaktadır. Bu koşuda Karabiberle sıkl bir müca. İngiliz firmaîarının kurmak dele yapan Civan forma girmekte olduistediği fabrikalar ğunu göstermiştir. Dabinin koşmama. sile tehlikeli bir rakibdsn kurtulan ToBazı tngiliz firmılîrı rremleketimiz. murcuk slkı bir mücadele ile mukemmel de kon?erve et ve bahk ile dcndurul. bir muvaffakiye^elde et'İ. Büyük İngi muş et fabrikaları ve sentetik ber.zin lizler koşusu da Vardarm zaferile sona sanayii kurmak için teşebbüsîerde b u . lunmaktadırlar. erdi. dâdda görüp aferin desin... Mehdi zuhur edecek diyerek tanzlmi memalik etmeTramvay Idaresi bu ya^ mevsiminde menin mnnasl yoktur... Hulâsa: kelâm Kadıköy . Suadiye arasındaki otobüs herkese nizam verilmedikçe şu üslubu servisini yapamıyacaktır. Mevcud oto. kadim üzere kim çare mülâhaza ederse büsler şehrin ihtiyacım da tamam ola v>âhi ve izaai inayet olduğu zâhirdir...». rak karşıhyamamak'tadır. Ancak isviç. Bu lâyihada ezcümle, madenlerin işlereye sipariş edilen 40 kişilik beş oto. tilmesi, ahalinin ticarete teşviki, sefabüs geldiği takdirde seferlerd» biraz hetin men'I şeyhülislâm^ kazasker ve ferahlık olacaktır. müderrislerin durumunun düzeltilmesi, Millî Korunma Mahkemesine İstanbul mahkemelerinde tadllât icrasl, dilencilikle ve İşsizlikle mücade'.e gibi, verilen tacirler büyük bir klsmı hâlâ bugün dahi aktüel Başkalarına aid faturaları tahrif e . olan önemli meselelerden bahsolunderek kullanmak. karaborsayı mal çi muştur. karmak suçundan dolayı Rıdvan Bsİ2O devirdeki idarî ve adlî Islahat cümbanh ve zevcesi Sabiha Balabanh, ku. lesinden olmak üzere 1838 yıllnda. biri müsyoncu Vasilâkl ile diğer bir Eımeni kumüsyoncu ve birkaç tîcir, Milll Ko. runma Müddeiumumiligi tarafından Milll Kcrunma mahkemesin» sevkedilmişlerdir. Kadıköy Suadive otolıüs seferleri palılarm memaliki mahruseye tevarüc'.ü 1940 mayısının 10 uncu günü Alman ziyadeıeşıp alelhu, 'ordulan, batı cephesinde taamıza geçeMIS Kırım ruuharebe rek bir çıg gibi, bir sel gibi Holanda, =i mana;ebetile fev« Belçika, Liiksemburg ve Fransa üzerine k «alide çoğaldı ve bu çnUanmışlardı. Havadan çekirgo yagar kazasker, kadl ve nüvvab'a, diğeri me. cihetle dairei ahzüita vüs'at buldu. gibi paraşütçüler ve nçaklar iniyor; kamurlara mahsus İki ceza kanunu kabu! Ruzmerre zuhura gelen deavii ticareti rada vahşi manda sürüleri gibi tanklar edilmiş, bu kanunlar tarihte (Rüşvet bir mahkemei ticaret İdare etmez oldu. ilerliyor; Alman piyade ve istihkâm kıtKanunları) adile şöhret a!.xlşlardır. Zİ Ecnebiler mehakimi şer'iyyeye gitmek alan önüne çıkan tabiî ve sun'î her mâra bunlar. bilhassa kadılarm ve memur istemez. müslim aleyhine gayrimüsll niayı aşıyordn. ların suiistimallerinin önüne geçmek min ve zimmî aleyhine müsteminin şeBu savleti, ne Holandanın snya bo|uİçin konulmuşlardl. Hükümlerinin çohadeti şer'an İstima olunmamak mese lan toprakları, ne Belçikanm kanaHan, lesi ise Avrupalılarin nazarina pek ziğu, rüşvetle kadl vesaire tayininin ne Lüksemburg'nn ormanlık dağlan, ne memnuiyetine, memurlarin vazifelerini yade çarpar olduğundan, hıristiyanlarm de Fransanm Maginot hattı durdurabilmehakimi şer'İyyede rnuhakemelerine dürüst olarak yapmaları.na, mubayaaya mişti. memur olanların malın evs&flna dikkat itiraz eder oldular.... Frenkler, kanunuKüçük Lüksembnrg bir gün bfle sttrnuz neyse meydana koyunuz, biz de göetmelerine, İltimas ve rüşvete nrsydan relim ve tebaamlza bildirelim derlerdi... meden aşüdı; Holanda dört günde kollavermemelerine dairdir. Kanunun sonuna rım kaldırdı; Belçika 18 günde teslim bir zeyl konularak bunda hangi nevi İbaresİ bize o zamanki Osmonlı devleti. nin hukukî ve adlî ıslahat İşlerine te oldn; İngiliz ordusu 25 gün sonra, Dönhediyelerin rüşvet sayllıp hangilerinin şebbüs etmesinde haricî tazyikln oyna kerk'i boşalttı. Fransız hükumeti tam sayılmıyacağına dair bir ö'çü konulmak 30 gün sonra Parisi bırakıp kaçtı ye 38 dığl büyük rolü göstermektedir. İstenmiştir ki bu ölçüye göve: Memurlagün sonra da mütareke istedi. Maglub ra hediye edilecek para ve klymetli eşFakat bu ıslahat nasıl yapılacaktı? Fransanm murahhas heyeti, 10 mayısta ya ye mücevherat rüşvettir; fakat bun Yeni kanunlarm kaynağı ne olacaktl? başlıyan Alman taarruzunnn 43 ünrü lara ahpablarl tarafından verilecek clan Bu hususta o zaman İki fikir vardl: günü, 11 ikincîteşrin 1918 de Mareşal «yağ ve bal ve meyva misillu sair eşya Bİrisİ Avrupa kanunlarlnın almması, Foch'un Alman mnrahhaslarına mütaöyle pek de külliyetlü ve klyrr.etlü o!a diğeri de yerli kanun yapilmasl ve ş«rekeyi imzalattıÇı ayni yerde ve aynl mıyacağl cihetle bunlarm ve köle ve riat hukukunun muhafazasl. vagonda yeni mütarekeyi hnzalamıçtı. cariyeden maada esp ve bargir ve koBu iki fikir arasmdaki enteresan çar«Fransızlar Hitler hattma girdi» başyun ve kuzu gibi şeyler. naçiz oldugun pışmayl ve bunun neticeiini gelecek yalıkh telgraf haberinin tarihi 19 mayıs ve dan» bunlarin kabulü ca'zdir! zlda hulâsa edeceğiz. gazetelerde çıktıjh gün 20 majıstır. 1940 m mayısının 19 nncu grünü, Birinci Dünya Hıfzı Veldet Bazan Tanzimat fermanı da denilen Harbinin muzaffer başkumandam Ma1839 (Gülhane Habtı) nda «Bundan (1) Süreyya Bey, Nuhbetülvakayi, reşal Foch kurmay başkanı ve zafer arböyle devleti aliyye ve memaliki mah Gild I s. 50 kadaşı General TVeypand, General Garusemizin hüsnü İdaresi zımnlnda bazı (2) Bu lâyiha (elyazması olarak) İn rnelin'in yerine, perişan Fransız ordulakavanini cedide vaz ve tesisi lâzlm ve kllâb kütübhanesinde mevcuddur. nna başknmandan tayin edilirken, Almühim» görüldüğü, <Velhasll bu kava(3) Bunlar, Tarihi Osmanî encümeni man ordusn, 1916 da müthiş kanlı mnnini nizamiye hasıl olmadlkça tahsili mecmuası 44 cüz, 95 inci ve müteakıb harebelere sahne olan Sonıme muharebe kuvvet ve mamuriyet ve asayiş ve İsti. ve 47 cüz (kâmınuevvel 1334) 282 n c i meydanına kolayca giriyordu. rahat mümkün olmıyacağı» açikça ifa ve müteakıb sahifelerde neşrolunmuşErtesi gün yeni başknmandan Frande olunmuştu. tur. sız ordusunnn idaresini ele alırken İnBu kanaatlerin fermanda açıklanmış giliz ordusn da M~j kıyılanna ve Dön» ve kanunlarda ve adliyede Islahat yakerk'e doğrn çekilmefe başlıyordu. BaşBursada güzel bir resim pllmaslna karar verilmiş olmaslnın İç vekil Churchill ve Fransadakl İngiliz sebebi. memlekette gerek arazi ve gerek knvvetleri başkumandam General Lord galerisi açıldı eşhas bakımlndan hukukî birlik ve yekGort, Fransadan ümid kesmişlerdi. Çiinnesakllğl temin etmek kaygusundan ziBursa (Hususî) Şehrımizde bele kü 9 uncn Fransız ordnsnnnn yeni kuyade, konulacak muayyen yeni nizam diye tarafından bir resim galerisi açıl. mandanı General Giraud esir düşmüş ve lar vasıtasile İdare dizginine tam su mıştır. Bu galeriye Güzel San'atlar A ordusu yok edilmişti. Laon, Arras. Arette hâkim olmak, keşmekeşe kesin bir kademisi, ressamlarımız ve memleketin miens ve AbbeviIIe'i a lan Alman orduşekilde son vermek ve böylece saltana bellibaşlı san'atkârlan yardım etmişler ları, Müttefik knvvetlerini Manş kıyıtln kudretini yükseltmek endişesi; dlş ve nadide tablolar göndermişlerdir. lanna dogru sürmekte îdiler. sebebi İse, Avrupanın tazyikl İdi: Bir Daima ziyaretçilere açık bulunscak o. Ayni 20 mayıs günü, Mnssolini'nin zamandanberi Avrupa devletleri mem lan bu galeaide bir çck san'atkârın e . damndı Kont Ciano'nnn cırlak sesi, t lekette Islahat yapllmasl, bilhassa İs serleri teşhir olunrauştur. talyanın bu harbde tarafsız kalamıyalâmlara tanmmış olan bilcümle âmme Belediye Reisimiz Edib Rüştfl Akyü. cnfını bajhrıyordn. haklarınm islâm olmiyan tebaaya dahi reğin bir hitabesile açılan resim galetanınmasl hususunda sarnyl ve Babıâü risi gezilmiş. bilâhare davetUler, hazır. Şimdi bir de 1944 mayısının aynl ştin • yi slklştırmakta idiler. Bu Itibarla o îanan büfede izaz olunmuçlardır. Ierine bakalım. Mütarekeyi imzaladıği zaman yeni nizam ve kanunlar konulIbrahim Çallı, Fayhaman. Hikmet Oöldüğü zannedilen Fransa, dirilmişması hareketinin en mühim siyasî aminat, Naşide Hüsnü Şak ; r, Ali R'za, Ce. tlr. 194S mayısında Anglo SaksonJarla 11nin bu haricî tesir ve tazyik olduğu mal Tollu, M. Kemal, Celâl özmen gibi beraber, Tnnnsta Almanlarla İtalyanlan muhakJîaktlr. Çok daha sonralan cldaha bir çok pan'atkârın resimleri tak. mağlub eden Fransız ordusn, 1944 mayımakla beraber, Cevdet Paşanın, Meceldirle ve zevkle seyredilm'ş'.ır. Galeriye sında, İtalyada Romayı müdafaa eden lenin nasll ve niçln yapıldığınl anlatan bundan sonra resim sçrgilevinde derece Hitler hattma girmlştir. (Galiba, pnun yazllarındakl (3) «Günden güne Avrualacak tablolar satın alınacJktır. için Alman propagandası İtalyada Gustav ve Hiüer hatları diye bir şey mevcud olmadıJhnı iddia ediyor.) Fransızlar, 1940 mayısında Almanlann Maginot hattma girişintn intikamını al»nışlardır. 1944 haziranında, Müttefikler, Dört renkli kapaklarile ve yeni tablolarla süslü olarak her cumartesi Romaya girdlkleri takdirde, General De muntazaman neşrolunan en mukemmel sinema mecmuasldlr. Ayrlca: Ganlle, yahud da onun yerine İtalyadaki röportaj ve üstad Abidin Dav'erin hatlratl vardır. Fransız kuvvetlerinin knmandanı Gene• Çanlar Kimin İçin Çalıyor?» ek romsnlnı bayilerden isteyiniz. ral Juin bir zamanlar Mossolini'nin, bir aktö: edasile nntnklar söyledigi, Venedik mmr sarayınm balkonnnda gqrünecektir. Fransa, o zaman da 1940 haziranmm 10 nncu günü kendisini arkafean hançerliyen Lâiin hemşlresinden intikajsnını almış olacaktır. BU AKŞAM SAAT 21 DE H HOLİVUD DÜNYASI'nın 28 inci sayısı çıktı. Tiyatrosunda Sevdiğiniz muharrirlerin En güzel yazıları ve nefis karikatürlerle Bir motör battı Bandırma limanma bağîı 78 tonluk Civelek motörü keres*e yükiİG limanımıza hareket ettiği sıralarda bav&nm sertliğinden alabora olmuş ve batmış. tır. Civardan yetişen bahkçılar. sekiz tay. fayı kurtarmışlar ve mürettebattan Osman ve Ismet fazla su yut^uklarmdan Bandırma hastanesine yatırılmışlardır. EKREM ZEKİ melt oldum dememeli, ne olacağım, de T 0 G0 ÂLBÜMÜ Ç1KJ1 Tevzi yeri: Cumhnriyet matbaası ve l'ğur Kitabevi Keman Konseri Piyanoda: VERDA UN Biletler tiyatro gişelerinde satllmaktadlr. Tel: 49369 Emniyet Birinci Şube Nüdürü geldi Bursa Emniyet Müdürü Said Koçakın İstanbul Emniyet Müdürlüğü birinci şube müdür. lüğüne tayin edildiğini yazmıştık. Sa. id Koçak, dün şeh rimize gelmiştir ve bugünden itibaren yeni vazifesine başSaid Koçak lıyacaktır. Said Koçak, 5 senedenberi, 3ursa Emniyet Müdürlüğünü muvaffa. kıyetle yapmış, bütün Bursalılarm teveecüh ve muhabbetini kazanmi;tır. Kendisine yeni vazifesinde de mu • affakıyetier dileriz. • Eleninin âşıklan P E K SİNEMAS1KDA 2 film birden Panayot adında bir tesviyeci, Eleni adında bir kızla Aksaıaydi gezerken, Eleniyi tanryan Ahmed bunları çevirmistir. Rekabet yüzündîn kavgîya tu uşan iki genc, bıçakla yüzlermden bir. birlerini ağır surette yaralam şlardrr. Büyük Türk Hükümdarı Fatih Sultan tkisi de tedavi altına aloımıştır. Mehmedin (Avni) imzasile yazdığı diMuhtarların toplantısı kaldı vanı, senunda bir lugatçe ile ilk defa olarak basıldı. 100 kuruşcur üsküdar Halkevinde dün yapılmasına karar verilmiş olan üsküdar mmtak?sı muhtarları toplantısı önürnüzdeki cumartesi gününe bırakılmıştır. ıTÂRZÂNIN HAZİNESI JOHNY ( TÜRKÇE SÖZLÜ ) Baş rollerde : VBİSSMÜLLER MAREN OSLXLİ\rAN FATÎH DİVÂNI NIZ A MI DİV ANI 2 ASK YARIN KAHRAMANI T U R N E R MATİNELERDEN İTİBAREN C L A R K ( İngilizce oriiinal nüsha ) G A B L E L A N A Gemlikteki vesika ekmckleri Gemlik Demır.Subaşı mbhallesi 21 numarada tsmsıl Saym yazıyor; «Buradaki vesıica ekmekleri ye nemiyecek derecade kLjnlu ve diğer maddelerle karışık çıkıyor. Halbuki öte taraîtan bazı kimseler kilosu 35 suruş3 serbest satı lan buğdayı alıp isteiikleri k£dar beyaz ekmsk yaptıryorlar. iş bununla da kalmıyor. Fınnlarda h?s buğdaydan yaptıklan ekrnckîeri gizlice kilosu 30 k'iruştan bu parayı verebilenlere dağıfıyorkr. Fökır halk tabiî böyle b>r şeye gücü yet mediği için o taşiı. kumlu vesiks ekmeğini yemeğe mecbur kalıyor. Alâkadar makamUrdan ya vesi. ka ekmeğinin ıslah'.nı, yahud da ekmek imalinin c^rocst b'rak'Jma«ını bütün GemliK haİK; temtr.n: etmektedir.» Osmaneli ha'ıkı elektrik istiyor Osmanell halkı namma Ahmed Akçay imzasile: «Kasabamız süçük olmakla beraber çok işlektir. An.^doluda bizım kasabamızdan daba ufak ve daha az hsreketli olan bir çok yerleıde elektrik tesisatı mevcuddur. Halkı, mız bu hususta her türlü fedskârl:ğı yapmağa ve belediyeye yar. dım etmeğe hasırdıt. Belediyemiz başa geçecek olursa zengin fakii" herkesten muaveaet görecektir Ne yazık ki en esaslı medeniyet :hti yacı olan elektrik ışığmdan bugün kasabamız baznarı tarafından ileri sürülen yersiz bahanelerle mahrum edilmektedir. tlgili makamların na zarı dikkatini ceiberier ve bu tesisatın kasabamızia bir an evvel ku. rulmfsma müTîade ecllmesini dileriz.» Ger.celi Nizami divanı Prof. Ali Ni. Kadıköy. Modadaki *Sen Jozef» Fran. had Tarlan tarafınian tercüme edıle. sız lisesinde de bir müîîmer? verilmiş, rek basılmıştır. 100 s bu müsamerede kalabatıs ve seçkm bir misafir zümresile tal?bg velileri ha. zır bulunmuşlardır. isti'ilâl marşüe me. rasime başlanmiş, bazı musıkı parçaları çalmmış. sonra türkçe clarak «ölüme kadar» dramile, Fransızlann meşhur pL yesi •tpgilizce böyle konu.u^rS piye. En nefîs çocuk rom^'iıdır. Hissî, ahsi temsil edilmistir. TaUb? gerek mu. lâkî bir eser olup her^os zevkle okur. siki parçalarınm çahnmssmda, gerek Yazan: Huriye öniz. 50 kuruş. piyeslerin temsilinde büyük meharet göstermişler ve tekrnr tekrar a'kışlan, AHJIED HALtD KİTABEVt mlşlardır. «Sen Jozef» Lisesindeki müsamere SÜMER SİNENASINDÂ FİLM BİRDEN : Yardımsevenler Cemiyetinin elişi sergisî açıldı Yardımsevenler Cemiyeti Sarıyer şubesi bir sene zarfmda hazırladığı elişIerinden mürekkab güzel bir sergi ter tib ederek Beyoğlunda Tokstlıyan sa. lonlarmda teşhir etmektedir. Türk kadmlarmm büyük bir itina ile %ücude getirdiği bu sergi 15 gün rrüddetle a . çık bulundurulacaktır. Sanghay Yolunda 2 YENİ, GÜZEL VE FEVKALÂDE BİRAZ DÂ BENİ SEV Baş rollerde : UNA MERKEL TOMMY KELL/Y EDMUND LOWE Neşeli bir komedi. bir aşk römanı, bir suvare ve bir puse. KÖPRÜÂLTI ÇOCUKLARI İRENE HERVEY KENT TAYLOR tarafından yaratllan tehlikeli ve esrarlı bir macera, kaslrgalar ara. slnda sürüklenmiş bir kadlnln tah'hi Posta ve Te\graf mektebi Şehrimizde bir posta ve telgraf mektebi inşası takarrür etmistir. Bu mekteb Eminönünde Muh^inehatun mahallesinde (eski Yucaülkü mektebi civa. rmda) bazı binalarm istimlâki suretile yapılacaktır. Beyoğlu İSTANBUL Gazinosunda • B U AKŞAM saat 21,15 te Halk San'atkârl İskender Fahrettin ve Kenan Hulusi için ihtif al Basra Birliği Istanbul mmtakası ida. re heyeti reisliğinden: Geçen yıl vefat eden muharrir arka. daşlardan tskender Fahreddın Sertelli ile Kenan Hulusinin hatıralarını a n . mak üzere ark5daşları 23 mayıs 1S44 salı günü saat 15 te Eminönü Halkevi konferans salonunda bir toplantı hazır. lamışlardır. Bütün basın mensubu arka. daşların hazır bulunmîlarını rica ede. riz. Günün kitabı: İSMAİL DÜMBÜLLÜ IRK PSİKOLOJİSİ Dr Muzaffer Şerif BAŞOĞLU Günün meselesi «Irkcılık» ı psikoloji, biyoloji ve antropoloji bakimlarmdan etüd eden bu eserde, bu iddianm çürüklü. Beyoğlu Kadastro Müdürlüğünden: ğü ortaya konmakta, ounun sergüzeştçi Kadasırcsu ikmal edilen Çatmamescid mahaılssinin askı cetvelmaksadlarla ileri sürü'müş yabaccı ma. lı bir propagandadan başka bir gey ol leri mahallesine ve müdürlüğümüz divanhanesine asıhîiıştır. Bir ltirazı madığı isbat olunmsktadır. Fiatı 100 olaDİaıın 2613 No lı Kadastro Kanunu mucibince iki ay zarfında Takkuruştur. simde Sıraserviler caddesinde 48 No. da Beyoğlu Kadastro Müdiriyetine ÜNİVERSİTE KİTABEVİ müracaatleri ^ân olunur. (7101) Tekmil kadrosile arzuyu umumî üzerine büyük müsamere Okuyucu Küçük M I I A L L Â birlikte T Ü R K M E N K I Z I Komedi müzikal 3 perde Ayrlca : Zengin VARYETE, birçok sürprizler. ^ ^ • M M M H T e 1 e f o n : 40574 CUMHURİYET Nüshası 10 kunışrur. için 300 Kr. 800 » 1500 . 2800 . için 600 Kr, 1600 > 2900 • 5400 > seraltî Bir aylık Üç aylık Altı aylık Senelik Dikkat Gazefemize eönderile.n evrak ve vazılar aeşredilsia edflmesin iade edilmeı ve ayaından mes/nHyet kabol olunınaz.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog