Bugünden 1930'a 5,454,028 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURtYET 21 Mayis 1944 c RADYO I Kibrit ve Çakmak İnhisarları 1 Bugünkü Program 18 03 Pasıl 18 45 Turküler 19,00 Haberler 19,20 Şarkılar 19,45 Serbest saat 20 00 Dans orkes. 21,00 Evin saati 21.15 Şarkılar 21,45 Muzık (Pl.) 22,30 Geçmiş gün 22,35 Haberler 22,50 Kapanış 8.30 Program 8,32 Muzık (PL) 9,00 Haberler Muvakkat İşletma Idaresinden: Kibrit çöplerinin yandıktan sonra kor birakmlyarak kömür haline gelmesi İçin kullanılan eczanln mevcudu çok azalmlş ve siparişi veriL mis olan partinin de memlekete gelmesi ahvali hazira İcabl gecikmiş oL dufundan muvakkat bir zaman İçin elde mevcud kibrit stoklarimlza bu eczaya batlrümamlş kibritlerin de karlştlrllmasl mecburiyeti hasıl olmuştur. Esasen geçen sene Kibrit Şirketi Devlete intikal etmeden evvel de bu şekilde imal edilen kibritler piyasaya çıkarılmiştı. Çöpleri eczalaroıadan imal edilen kibritler haddizatlnda ehemmiyetU hiç bir tehlike arzetmemekJe beraber keyfiyet, sayln halkın malumu ve ihtiyat! bir tedbir olmak üzere, ilân olunur. 9,15 Müzik (Pl.) 10 00 M. üstadlan 11.00 Turk mü. 12,15 Salon orkes 12,45 Haberler 13,00 Salon ories. # 18,00 Program V E \ I R A P 1 MİM ÇAKIR Kanun Muammer OkuyucuMan.ure ^ ^ ^ C U M A R GAZİNOSU T E S BULMACA i 2 Büyük Bir Saz Kadrosile Âçılmışfır İ 3 4 5 6 7 8 9 Kastamonu Valiliğinden: 1 Kargıda yapılacak Hükumet Konağı inşaatı 5'6/944 pazartesi gunü saat 15 te Kastamonu Vilâyetl Makamında toplanacak Dep. rem İşi Komısyonunda ihale edilmek üzere kapalı zarf usulile eksiltmeye konuhnuştur Keşif bedeli 257486 lira 56 kuruştur. 2 EKsillmeye gırebümek için isteklilerin usulü dalresinde 152 iira 46 kuruşlık muvakkat teminat' vermesi şarttır. 3 İstekli.c.rin teklif mektublarını eksiltme günü olan 5/6'944 pa. zartesi günü saat 14 e kadar makbuz mukabilinde Deprem İşleri Komis. yon Reislığine vermeleri lâzımdır. Postada olacak secikmeler kabul edilmez. A Bu lşe aid keşif ve şartnameler hergün Tosyada deprem böîgesi İnşaat Anıirliğinde görülebilir. 5 Ekslltmeye herkes girecektlr. (5974) 1 2 3 4 5 6 B • gününden itibaren her gece Hava yağmurlu olsa bile SAZ devam edecektir. San'atkârlara dikkat ediniz. HANENDELER: Piyano Âfitab Udî Edib Neyzen Galib Okuyucu Saadet • • • • • • • • • Okuyucu Seher Ahmed Behiç, İsmet. Kâmil, Kemal Deniz havası Temiz Servis Ucuzluk 7 8 9 • 1 /HASIR KOLTUK I I Zengin ve muhtelif çeşidlerde KARYOLA ve MOBİLYALARINIZI Soldan sağa: 1 Karimsnz yer. 2 Blr harfln okunuşu, ön söz (eski dilde). 3 En üst yere dızllen tugla cinsinden blr şey. 4 Rahat ve sakin (eski dilde), hükümdar aevcesi. 5 Kamşu blr devletln kurucusu. 6 Kadınlar (eski dilde cemı), sıfat takısı. 7 Oraya gitmek yorgunluk verir, soru. 8 Blr edat. 9 Bir Bmir, tolr hayvan, blr taraf, Yukarıdan aşagıya: 1 Hiç blr şey yemeden. 2 Büyük teessürlerin neticesi hasıl olan hal, çıbam dolduran şey. 3 Müsaade. 4 Bayı, çevrilinee keyfl tamam olanyı tekrar ettigi söe meydajıa çıiar. 5 , Kadm makiyajına afcf blr madde, bir harfin okunuşu. 6 Asyada blr nehir, genişliği BZ .7 Esas ittbarlte, blr emlr. 8 Par!aköfc Terlr. 9 Takdir edilen. ÇIMENTO İHTİYAC SÂHİBLERİNE Avrupadan ithal edilen en iyi kalite portland çimentolarlnl ucuz fiatla satmağa amade bulunmaktaylz. Çimentoya ihtiyacı olanlarm Belediye Relsliğine müracaatle Beyoğlu Fen İşleri Müdürlüğünden alacakları ordi. nolarla müessesemize müracaatleri rİCa oiunur. Adres: Turmet İzzeddin Turanll ve Sabahaddin Metya Kollektif Şirketi Gaiata Eski Şarab İskelesi sokak Loyd han 15 . 19, kat 1, No. 4 SATIŞ YERİ: Kadlköy Beşiktaş Azapkapl Fener. Taksim ÇAL KRISTAL'a OYNASIN V A R . ÂSRÎ MOBİLYA Mağazasından tedarik ediniz. İstanbul Rızapaşa yokuşu No. 66 AHMED FEVZİ Tel: 23407 Çivrıl Asliye Hukuk Hâkimliğinden: 944/447 Davacı Çivrilin aşağı mahallesinden Mehmed oğlu Kadir ozkanın davaU k a . rısı îzmirin Maltıslar mahallesinden Sısli sokakta ve 1 No. lu evde Abdullah kızı Emsal özkan aleyhine açtığı boşanma davası üzerine davalıya gondenlen ilân davetiyenin göstenlen adreste ol. madığmdan bılâ teblığ iade edılmiş olmakla mezburenüı halen bulunduğu yerin meçhul bulunduğu cihetle tebligatuı tstanbulda müntesir Cumhuriyet ve Denizlide münteşir Denizli gazetele. rıle mahkemenin rnuallâk bulunduğu 5/5/944 günü mahkemede bizzat veya bir mümessıl gondermediği ve kanunj şekilde itirazda bulunmad'.ğı tskdirde hakkında gıyab kararı verileceğmden ilân edilmesine mahkemece karar ve. rılmiş olduğundan bermucibi ksrar keyfiyet teblığ makamıaa kaım olmak üzere ilân olunur (6009) Herkes koşuyor, acaba ne var? NTSRET SAFA COŞKUN'un herkesi eğlen. diren şimdiye kadar mislj görülmemiş R E V Ü S Ü Her Pazar içkisiz AİLE Mafinesi Yer bulmak için erkenden geliniz. Tel: 82699 HAKİKAT Sinob Devlet Orman İşletmesi Revir Âmirliğinden: 1 Sinoo Devlet Orman İşletmesi Gerze bolgesi kat'ıyatından olup Gıdagöl ve Puiudüz ormanlarında mevcud 3000 aded muadili 280 metıe 454 desimetıe kup çam direklerinin mezkur depoya v ^ a t î 35 kilometre mesafede bulunan Dereyeri sahü son deposuna nakü ve muntazam istıf işinin beher metre kupu 30 liradan 944 eylul ayı sonuna kadar tamamlanmak üzere açık eksıltmeye konulmuştur. ry 2 Eksıltme 29/5/944 tarihine musadif pazartesi günü saat 14 te bulmacatnınn haUedilmi; ;ekli Sinob Devlet Orman İşletmesi Revir Âmirlıği binasında toplanacak Ko1 2 3 4 5 6 7 8 9 misyon huzunuıda yapüacaktır. 3 Bu îşe aİQ muvakkat teminat miktan 631 llra 2 kuruştur. G OİVİEİNİM E K 4 Açık eksıitme şartnameleri Ankarada Orman Umum Müdürlüğile İstanbul Orman Çevirge Müdürlüğünde ve Ankara. Sinob Devlet OrY A N, Ö TİEİKİİ man İşletmesi Revir Âmirliklerinde ve Gerze Bolge Şeflığmde görülebilir. Z O İ R İ A İ F İ A • İRİE 5 İsteklilerin eksiltme gününde saat 14 ten ewel teminatlarmı Re•IİİLİF. T E NİB vir veznesine yatırmaları lüzumu ilân olunur(6082) • • Plrlantal! ve elmasll saauertn bfltün hakikf evsaft meşhuru âlem olan • SİNGER saatlerinde toplanmıştlr. BunvD İçin: Saat alacaguıu zaman tereddüdsüı SİNGER « a a t l »imanu ve saatin uzerindeki SİNGER markasina müessesemizin adreslne dikkat etmeniz lâzlmdır. Satısimız peşind ir. Emsalleri gibi 15 sene garantiüdir. ADRES: S İ N G E R S A A T L E R İ Magazasl İstanbul Erainönü No. 8 •i Ankara acentasl: Seyfullah ve Necib Kardeş. Bankalar 39 5 E|M M|E • İEİBİU I •|E|I|L|A • A G «IIİKİTİI B A S • • E İ Ş İ B İ E İ M A|K I N A "SİL II" A F E|T I YÜKSEK İNŞAAT NÜHENDİS I VEYA MİMARI ARANIYOR Merkezi Ankara Şirket Umum Müdürlüğünde bulunan înşaat Bürosunda <;allşmak ve Malatya ve Adana Fabrikaları bakımile meşgul olmak, yeniden yapılacak inşaat proielerinl hazırlamak ve inşaatı kontrol etmek şartile askerliğini yapmlş, en aşağı üç sene iş hayatlnda bulun. muş bir yüksek İnşaat mühendisi veva mimarina ihtivac vardır. İsteklilerin bir fotografla, hüviyet, askerlik ve şimdiye kadar yaptlğl işlerle çallştlğl yerlere aid vesikalarln aslı veya suretlerile beraber An. karada Atatürk Bulvarinda 177 numarada (Malatya Bez ve İplîk Fabri. kalan Türk Anonim Şirketi) ne müracaat etmeleri. Kâtibe Aranıyor Tecrübeli ve Bsana âşina olanlar terclh edilir. 80769 mmaraya saat 1519 da telefon edllmesl. E B ÜROLOG . OPERATÖR ™ ^ Zonguldak Belediye Reisliğinden: Belediyemize aid Ponçyak markalı bir aded otomobil şasesi üzerine hasta nakline mahsus karasöri imal ettirilecektir. Bu işm mahammen bedeli 5000 lira, Muvakkat teminatı 375 liradır. İhale açık eksiltme suretile 13/6/944 salı günü saat 15 te Beledlyâ encuınenınJfi yapılacaktır. İsteklilerin muayyen gün ve saatte muvakkat teminatlarlle encümene müracaatleri, ^artnamesinin Belediye Encümen Kaleminden lstenebileceği iiân oiunur. (7094) KURŞUN KALEM GİBİ HAFİF YAZAN r. İdrar Yollan TEZSEZER I M. Ali ve Tenasül | Hastalıkları Mütehassısı I 1 Cagaloğlu Eczanesi yanlnda I No. 30 K. 3. Tel: 21614. B H İ S BİR HAKİKAT: Aitıortismaıt Sandığından: %7İ ' faizli 1933 Türk Borcu tahvilleri B Kontenjanı hamillerine ilân: 25 mayıs 1944 tarihinden itibaren hükumetçe erken tediyeye tâbi tutulması kararlaştırılan ^7,5 faizli 1933 Türk Borcu B Kontenjanı tahvilleri Sandığınuzca 24 mayıs 1944 akşamına kadar Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasının n.uesses bulunduğu şehırlerde bu banka giselerinde ve diğer yerlerde Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası gişeleriinde beheri 16.50 Turk lirası fiatla satm alınacaktır. Sandığımızca zikri geçen fiatla satm almacak tahvillerin 25 mayis 1944 tarihinde vadesi hulul edecek olan 22 No. h kuponu ile müteakıb tekmil kuponlarmm üzerlnde bulunması şarttır (5694) MEŞHUR DOLMA KALEMLERİ DENİZLİ v HAVALİSİ e DOKUMACILARI TÜRK LİMİTED ŞİRKETİNDEN: Sirketimiz sermayesinin 580,000 llradan 510,000 liraya tenÜsl ortak. laruı 4/4/944 tarihli fevkalâde toplantlslnda karar altlna allnmış bulun. dugundan Ticaret kanununun 396 ncl maddesi gereğince ashabl matlu. bun alacaklaruıa feaydettirilmek üzere Şirket Merkezine müracaatleri lüzumu ikinci defa ilân olunur. KURUPİL EQL ENL ELL EKL Radvolar Rad. ve Telef.' Telefon Seyyar Telef. ıçın kzamın Satılık sandal Az kullanılmış, temiz, güzel Büyükderede koltukçu B. Sami Sukatmaz'a müracaat Satılık Avrupa malı ;ocuk arabası! Temiz bir aileye aid az kullanılmıj Büyükdere koltukçu B. Sami Sukatmaz'a müracaat. MÜJDE !.. MÜJDE !.. NUJDE FAHREDDİN KOCAHARZEM Osmanbey Nargilecyan eczanesi karşl. sında No. 211. Piyano ve Kanarya sergime bakmadan piyanolarlnızı ve kanaryalarlnlzı da ne başka yere satm ve ne de başka yerden alln. Piyano cilâları. tamirleri ve akordlarl derhal yapllir. Tel: 82417. t ••• Bu llinlann 1 numîrasndan 20 numarasna kadar toplt yanlar CÖZEN den birer hedı>c aîacak ar. dır . Is'intul E ., ul postanc No 5 Devlet Havayolları Umum Müdürlüğünden: YENİ Ç I K A N • (ÇAM ve KÖKNAR TOMRUĞU SATILAGAK) Toprak Mahsulleri Ofisi Umum Müdürlüğünden : Makine Yağları ve Yağlama Tekniği Kitabl her teknisyene lüzumludur. Fiatl 250 kuruş Yazan: M. DEMİRKAYA Sümerbank Montaj Başmühendisi İkbal Kitabevi İsjanbul Sabri Evrendilek » ve Adana, Akba ve Berkalp Kitabevi Ankara İdaremize bağiı muhtelif tayyare meydanlarımızda 35 llra aslî maaşa kadar mevnud sıhluye memurlukları kadrosunda istihdam €dilmek üzere tecrübeli sıhhat memurlarma ihtiyac vardır. Sıhhat Memurlan mektebi ve Gedikli Küçük Zabit Sıhhlye mekte. bi mezunlarından hâlen silâh altmda bulunmıyanlar tercihan almacağından ıstida, dipioma sureti, son vazifesinl bildirir bonservis, 4X6 eb'admda, 4 aded fotoğraf ve bir kıt'a sıhhat raporile beraber en kısa bir zaman İçinde, tayinleri yapılmak üzere Umum Müdürlüğümüze müra. caatleri lüzumu ilân olunur. (7083) GELDİ Hayri Taman DEPOSU Yenipostane karşısl Kadıasker han nrumara 5 6 istanbul Teleraf: Hataman İstanbu Soydan sünnetçi TİCARET BORSASI TELLÂLI Ofisimizin malı olan, Sıvas vüâyetinin Koyulhisar kazası orman işletmesine bağlı revirlerden Ameylide 1110, Koşulukta 300, Arpacıkta 700 ve Karaosmanda 4C0 metre mikâb olmak üzere cemın 3010 (üç bin on) metre m'kâb çam ve köknar tomruğu, açık arttırma yoMIe satılığa çıkarılmıştır. f KAÇIRILMAZ FIRSAT Muhammen bedeli 90300., teminat miktan 13545 llra olan bu Bursa Asliye Ikinci Hukuk Hâkim. satışa aid şartrıame, Ankarada Umum Müdürlük binasında Malzeme MüSatılık kârgir dükkân dürlüğünden, İstanbul ve Samsun Şubelerimiz ile Sı/asta ajansımızda.'n liğinden: 944/537 Davalı: Bursa Tatarlık caddesi Adı. Üsküdar Hâkimiveti Müliye cadbedelsiz olaras almabilir. desi Yenicamj karşlsmda 95 No ll İstekJilerin, 1/6944 tarihine müsadif persembe günü saat 16 da U güzel sokak 21 No. da mukım iken haİçinde havagazi. su, elektrik mum Müdürlük Arttırma ve Eksiltme Komisyonunda yapılacak açık len ikametgâhı meçhul Hatice Kıvsncı. mevcud, kârgir djikkân satılık. arttırmıya iştirak etmek üzere lâzım gelen vesaiki ve tsminatı hâmilen ğıle: tlr. Pazardan başka her gün Davacı: Bursada Dörtyol ağzmda Ta. a\Tii eün ve sa3tte mezkur komisvona müracaatleri ilân olunur. (5S49) 24316 dan 18 numaraya telefon hir Kıvancıgil taralından karısı davalı ^•^•^^H edilmesi. •^^••B P R E N G t ve Htice aleyhine ikame olunan boşanma !K BEI.SOĞtTKLUĞUNA ve eşya davasmda davalıya mahkemeye Tufulmamak icin gelmesi için davetiye lebhğine rağmen Daktilo memur aramyor mahkemeye gelmediğinden ve ikamej:. Vanık. Çatlak. Ekzama ve Cild raralartno Avukat yanında çalijscafe daktilodan gâhı da meçhul kaldığmdan ilânen ve fevkalâde iyi gelir. Derinin tazelenmesine ve anlıyan kavrayışlı bir rremur aranıyor. üsaken İstanbul gaze*elerinin birile yenilenmesine hizmet eder. Eski harfleri bilenler tercih olunur. Mü. RuIianmalıdiT gıyab kararı tebliğine vs muhakemenin racaat saatleri 16.18. Galata Melek han 31 mayıs 944 saat 10 a talikına mshke. numara 19 '20. mece karar verilmiş olduğundan yevmi mezkur ve saatte bizzat Bursa Asliye Birinci Hukuk Mahkemesinde hazır bu. lunması veyahud tarafuidan baroya ksyıdlı bir vekil göndermesi iktıza. eder. Aksi takdirde gıyabıııda muh?kemeye devam olunarak intaç olunacağı tebliğ Doğum ve kadm hastahklan 1 Revirimizın TurhaJ nahiyesi civarı Samurçay istasyonu rampa makamma kaim olmak üzere ilân olu. mötehassısı sında mevcud %80 i mese, %20 si gürgen olmak üzere (550» ton karışık nur. (6088) Cagaloğlu, Nuruosmanıye caddesl odun açık arttırmıya çıkanlmıştır. No. 22. Mavi yapı 2 Beher tonun muhammen bedeli (2600) kuruştur. Telefon: 22683 3 Açık artıırma 25/5/944 tarihine rashyan persembe günü saat 14 te Tokad Fievır Âmirliği binasında Komisyon huzurunda yapılacaktır. Sahib ve Batmuharriri İsteklilerin muvakkat teminatı olan %7 5 hesabile (972,50) kuruşu KAŞINTILARINl Tunns Nad> ARALIOGLG Revirimiz merkezine yatırmak suretile mezkur gün ve saatte hazır buOmumi neyrlyati Idare rden Yazı tşlerı lunmaları. Uüdüru: HİKMET MÖNİF ÜLGEN 4 Bu satışa aid şartname Ankarada Orman Umum Müdürîüğünde, Çabuk geçirir I Niksar. Zara. Amasja Revir Âmirliklerile Kayseri, Sıvas, Erzurum Orman Cumhvıiyet Bolgç Şeıliklerinde görüleçeği İlân olunur. (5848) Şerafeddiıt Gülsöyle Borsaya dahil bütün maddeler üzerine muamele yapılır Ballkpazar. Taşçllar Cad. Paşa sokak No. 31 1 İstanbul Te^efon : 21524. Telg.: T E L L Â L AHMED TEMİZ Ikametgâh: Çarşıkapı tramvay durak karsısında | \ *,H No. 3. Tel: 238G0 İSMAİL HAKK1 BALTACIOĞLU SAYIN TAŞRA TÜCCARLARINA ÖĞRETMEN YENİ ÇIKTI 100 kuruş. Pirinc çeşidlerinizi ilk ellerden temin etmek İsterseniz derhal yukarldaki adrese müracaat ediniz. DGRNOJEN Tülin neden bu kadar caziptir... Belkis de onun kadar iyi dans ettiği halde Tülini tercih ederler. Bunu nasıl izah etmeJi? Gayet basit; her sabah GİBBS sabunlarile yıkandığı için teninde emsalsız bir tarâvet vardır. Simanızı yorgun görürseniz GİBBS • sabunlarının sihirli köpüğü ile hafifçe yıkanınız. Neticeden hayret edeceksiniz. PEOTEJIN Operatör RIZA ÎJNVER Devlet Orman İşletmesi Tokad Revir Âmirliğinden: Karışık Odun Salısı UYUZ ve DER1 DERMOLIV I I Yerli Mallar .Pazartarında ve büyük itriyat mağazalarında bulunur.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog