Bugünden 1930'a 5,453,307 adet makaleKatalog


«
»

21 Mayu 1944 CUMHURİYET 8 Sümerbank İstanbul Satınalma Müdürlüğünden: KIREÇ KAYMAGI ALINÂCAK I İstanbul İnhisarlar Başmüdürlüğünden: I SAY Iî\ HALKA 17 mayıs 944 tarihinden itibaren şarab şişeleri depozitplanna yapılan zam neticesinde 70 santilitrelik şişe depozitosu 35 ve 200 santilitrelik çi.şe depozîtosu 75 ve 340 santilitrelik şişe depozitosu 125 kuruşa çıkarılmış bulunmaktadır. Şarab fiatlannda bir guna değişiklik yoktur. Sayın halka ilân olunur. (7080) İklısad Yekâletinden: 1944/45 klşı kok ve taş kömürü ihtiyacl İçln: Türkiye Kömür Satlş ve Tevzi Müessesesi İstanbul Şubesine (Galata Yeni Yolcu Salonu S üncü kat) aşağıda gösterilen şekilde müraeaat edilecektir. * 1) Resml dairelerle müesseseler ve kaloriferle ısınan binalan a) Resmî daireler, mekt«b ve hastaneler ihtlyaclarlnl Vekilliğin tamimi mucibince Valilik yolüe bildirecektir. b) Bankalar, İktısadî ve malî teşekküller, umumî hizmet müessese. leri ve kaloriferle lslnan apartlman vesair binalar, ihtiyac beyannamesinl müesseseden alacaklar ve doldurarak 15/6/1944 akşamına kadar müesseseye tevdi etmiş bulunacaklardlr. (Galata Yeni Yolcu Salonu üçüncü kat 1 numaralı oda) ı 2) SQBA KÖMÜRLERİ (UXLR İÇİN) 1944/45 klş mevsiminde İkametgfihlarlndakl kömur sobalarl için k o . müre ihtiyaa olanlarln, mahalle muhtar ve İhtlyar heyetlerinden alacakları beyanııameleri, doldurduktan sonra. mezkur muhtarlığa tasdlk ettt. rerek en geç: 15 HAZİRAN 1944 AKŞAMINA KADAR Türkiye Kömür Satlş ve Tevzl Müessesesinin Tophane Kozluca han alt kattaki satış şubesine Kuruçeşme Kok Kömürü deposuna Dolmabahçe Gazhanesindeki Tevzi Memurluğuna Yedikule Gazhanesindeki Tevzi Memurluğuna Kurbahdere Gazhanesinde Tevzi Memurluğuna Unkapani Kok Kömürü deposuna (Köprübaşı) Kadıköy Kok Kömürü deposuna (İskele meydani) Beyazld meydanındaki muvakkat beyanname toplama yerin* Tepebaşi Şehir Tiyatrosundaki muvakkat beyanname toplama yerlne Üsküdar Kok deposuna (İskele meydani) vermeleri ve beyannamedeki kuponu mühürleterek saklamalan lâzlmdlr. Aşağlda yazıll esaslara göre tanzim edilmemlş olan beyannameler htt. kümsüz addedilecektlr. a) Beyannamelerin ilgill mahalle muhtar ve ihtiyar heyetlerince tasdik edilmiş olmelarl çarttlr. b) Beyannamede sorulan suallerln tamamen cevablanmasi lâzımdır. c) Meskenlerin oda adedi. kullanllan sobanln adedi v« dnsl ve ikamet edenlerin kaç klşiden lbaret olduğu ve varsa geçen mevsimden kalmlş olan kömürlerln d n s ve miktarları beyannamede taarih edilecektir. d) Beyannameler yalniz ikametgâhlara aid İhtiyac için doldurulacaktır. e) Kömür verllirken hüviyet varakasl ile tapu senedl veya noterden ta». dikll klra mukavelesi aranılacagmdan beyannamedekj isim ile tapu senedl veya kira mukavelesindekl İsim ayni olmasi lâzimdır. 3) 15 RAZİRAN 1944 AKŞAMINDAN SONRA BEYANNAME KABUL EDÎLMİYECEK VE BU SURETLE BEYANNAME VERMEMİŞ OLANLARA KÖMÜR VERİLMtYECEĞİ GİBİ BEYANNAMEDE YALNIŞ MALÛMAT VERENLER HAKKtNDA MİLLÎ KORUNMA KANÜNÜ HÜKÜMLERİNE TEVFİKAN TAKİBAT YAPILACAKTIR. (5925) Kireç kaymağı alınacaktır. Şartnamesi Mubayaa Servisimizde görülebilir. Tekliflerin 29 m&yıs akşamma kadar Müdürlüğümüze verilmesi. Konya Vilâyetinden: 1 Eksiltnıeye konulan I9: Konya Şlle yolunun 2400031^150 kllomtreleri arasında yaptırılacak esas şose tamiratı igidir. Keşil bedeli 38551 otuz sekiz bln altı yüz elli blr llra 39 otuz dokuz kuruştur. 2 Eksiltme 1/6/944 perşembe günü saat 15 te Vilâyet Daîmî Encümenlnde kapalı zarf usulile yapılacaktır. 3 Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri evrak 60 altmış kuruş bedel mukabilinde Nafia Müdürlüğunden alınabülr. 4 Eksıltmeye glrebilmek lçin isteklilerin usulü dairesinde 2898 iki bin sekiz yüz doksan seklz llra 86 kuruş teminat vermeleri ye bu işl yapabilecek ehliyette olduklanna dalr Nafia Müdürlüğünden almmış vesika ibraz etmelerf şarttır. Bu vesikayı almak içln isteklilerin eksiltme t a r i . hiııden en az ü'ç gün ewel (tatll günlerl haric) bir istida ile Vilâyete müraeaat etmelerl ve dilekçelerm« bu gibi l$leri yapmîş olduklarına dair işl yaptıran ldarelerden almıç oldukları veslkalara raptetmelri lâzımdır. 5 isteküîer teklif mektublarmı eksiltme günü olan 1/6/944 per. şembe günü saat 14 e kadar makbuz mukabilinde Daimî Encümene e (5808) meleri lazımdır. Postada olacak gecikmeter kabul edilmez. Elâzığ Elektrik Birlİğine BİR FEN MÜDÜRÜ ALINACAKTIR 1 Talib olacak fen tnüdürunün ««şidli motörlerden v« elektrik tesisatlndan anlamEsl, şebekcyi fenn! icablara uygun olarak işletmesi, gereğinde tamlr etmeıi ve maiyyetinde bulunacak maklnistlere fenni ve «melî sahalarda örnek olmasi meşruttur. 2 Talibler, E'âzig Elektrik BirliSJn» 9u vesikalaıto blrer tasdlkü suretile blr fotofcraf gönderecektir. A Nüfuı tezkeresinin suretl B Hangi okuldan mezun olduguna dalr sahadetname ve yahud tasdikname aureti. C Şimdiye kadar çallştığl nv0esse9elertîen aldığı bonservlslerln bir sureti, 3 Bu şartlan hair fen müdürune 250 ilft 350 llra ucret verile. cektir Devlet meımmı p b i bugünkü vardlmlardan istifade edeblUr. Tallb. ler 15 hazirana kadar evraklarlnı göndermiş olmalldirlar. Devlet Orman İşletmesi Büyükdere Revir Amirliğinden: 2/6/937 tarlhli ve 2/6738 numarab. kararname İle kabul edilen Orman Nizarcnamesine ek nlzamname mucibinco Sarıysr ve Eyüb kaza. ları mülkî hadudu dahillnde bulunan orman mukaveıe izin kâğıdı sahiblerile, orman mallannı ticaret kasdile toplıyanlar, toptan veya perakende satanlar ellerlnde bulunan tomruk kereste mahrukat ve bütün diğer orman mahsullerinin d n s . nevi, aded, eb'ad v» Tezinlerlnl; buhm. duk'.arı yerierJ, müstenldi bulunan nakliye veya müruriye tezkerelerlni, tarlh ve numaraiarını blr beyanname ile işbu llân tarlhinden itibaren nıhayet 31 mayıs 944 akşamına kadar Büyükdere Devlet Orman İşletmesl Revir Amlrliğlne vermelerl ve bu müddet zarfında yukarıda sözü çeçen sartlar dahllinde beyannamesl verllmlş olmasi mal sahlbleri bulundugu takdirde haklannda kanunl takibat yapılacagı bUlnmek üzere ( 7 0 2 1 ) ilân olunur. Maarif Vekilliğmden: Erkek San'at Enstitüleri için Dizel elektrojen grupları çeşidli marangoz makineleri ve tef erruatı, sürmeli kumpas, çeşidli kontrol aletleri, mobilya boru. lan ve takım çeliklerine ihtiyaç vardır. Bunları verebileceklerin yazı ile Vekîllige teklifte bulunmaları. (5768) Konya Vilâyetinden: 1 Ekslltmeve konulan iç: Konya Akşehir ve Konya Ankara yolları Uti^akmda yaptırılacak 950 metrelik şose inşaatı işidir Keşir be. deli 40716 (kırk bin yedi yüz on altı lira 16 on altı kuruştur. 2 Eksiltme 1/6/944 perşembe günü saat 15 te Vilâyet Dalmi Encümeninde kapaü zarf usulile yapılacaktır. 3 Ecsiltme şartnamesi ve buna müteferrl evralt 60 altmıç kurus bedel mukabilinde Nafia Müdürlüğünden ahnabilir. 4 Eksiitmeye girebJlmek lçin isteklllerln usulü dairesinde 3C53 üç bln elli üç lira 72 yetmlş lkl kuruş teminat yermelori ve bu işl yapabilecek ehliyette olduklarına dair Nafia Müdürlüğünden alınmış vesika ibraz etmelerl şarttır. Bu vesikayı almak için isteklilerin eksiltme tarl. hinden en az üç gün evvel (tatil günlerl haric) blr istida ile Vilâyete müraeaat etmeleri ve dilekçelerine bu glbl lşlert yapmış olduklarma dair işi yaptıran idaıelerden almış oldukları vesikalara raptetmelri lâzımdır. 5 İsteklüer tekli* mektublarmı eksiltme günü olan 1/6/944 per. şembs günü saat 14 e kadar makbuz mukabilinde Daimî Encümene vermeleri lâzımdır. Pcstada olacak gecikmeler kabul edilnez. (5807) DOLGUN MAASLA 1 Diplomah ve tecrübeli bir Hastabakıcı Hemşire Alınacaktır 2 Okur ve yazar iyî bir Dokuma Usta ve Ustabaşısma Oıtiyac vardır. Tallblerin müsbit evrak suretlerlle yazile Adanadaki Malatya Bez ve İplik Fabrikalarl T. A. 5. Mensucat Fabrikası Müdür. lügüne müracaatleri. Devlet Orman İşletmesi Büyükdere Revir Amirliğinden: Kereste ve odun naklettirilecek \ Kurdkemeri deposur.a Dört köşe meşe kerestesi Meşe odunu Bahçeköy deposuna Kestane odunu İşletmemizin Belgrad ormanmln muhtelif bölmelerinden İhzar edilmiş olan yukarlda gösterilen 800 metre küp dört köşe meşe kerestesi İle 50000 kental odunun ormandan Bahçeköy ve Kurdkemeri deposuna nakil ve istif işleri pa. zarlık snretile eksiitmeye konulmustur. Talib olanlann en son tekliflerini blr hafta zarflnda Büyükderede Revir Âmrliğine vermeleri İlân olunur. (7020) Metre küp Kental 800 20.000 30.000 Erkek San'at Enstitüleri için aşağlda dns, evsai ve miktarları yazih alet ve maîzemelere ihtiyac vardlr. Bunları verebileceklerin yazile Vekılliğe teküfte bulunmaları. (5767) CİNSİ Evsafl Miktari Geniş salonlar, dokuz oda, Rayba (Düz) 20 aded 5 m/m yerler tamanıen parke, bütün 20 6 duvarlar ve îavanlar yağlı bo. 20 6.5 ya, vitraylı pencereler, meşe 7 20 stil merdivenler, şömine, tele7.5 20 fon, kalorifer, şofben, tcrmo8 20 slfon ve her türlü konfor. Baş. 8.5 20 tanbaşa çlnl kaplı banyo, mut9 20 fak ve ofis. Denlze nazır vâsi 10 20 veranda ve b?.lkon. Çamaşırlık, 11 20 garaj, demir parmaklıkla çev11.5 20 rilmlş çiçek 'oahçesl vesaire. 12 20 12.5 Görmek utiyenlerln hergün 20 13 20 saat 10 ile 12 arası villâdakil». 13.5 20 re müracaatteri. Mutavassıt 14 20 kabul olunmaz. 14.5 20 15 20 15.5 20 16 20 SÜNNETÇİ K. CERRAH 16.5 20 Küçük bay; korkma, endişe 17 20 etme, duypusuz bir amellyat 17.5 20 sağlık durumudur. 18 20 Adres: Şehzadebaşl İsmail Hakkı 18.5 20 Eczanesi. 18 20 20 20 21 20 22 20 I^alamlşta fevkalâde manzarall camh 23 20 bir bahçe içinde vapur iskelesi ve tram. 24 20 vay duras;mda, denize nazlr, mobilyall 25 20 telefon ve buz dolablnl havi bir köşk 26 20 kiralıktır. 27 20 Müraeaat: Galata Perşembepazar 28 20 Aslan han 1 inci No. 9 29 20 Telefon : Öğleden ev\el 40204 30 20 » » sonra 22882 Pafta taklml (YuvarLak lokmalı) 1/81/2» 40 taklm 1/21» 40 1 1/4.1 112.2. 40 Clrclrll pafta (Sağ ve sol) 1.2» 20 Pafta (Milimetrelik) 1.2 m/m 3 m/m 40 Cerrahpaşa hastanesi iç 3.5 » 4 . 40 h&stalıklarl mütehassisi 4.5 > 5 » 40 Saat 3 J . ? e kadar 5.5 » 9 » 40 Beyoglu, Avrupa pasajı karşlsında 10 » 12 » 40 Boru paftası iki parçalı 1/4.3/81/2»3/4 1. No. 19. Küçük Parma H. daire: 1 20 » > » » 1.2, 20 Arabacl paftası 7/83/41.1 1/1. 30 Dahiliye Mütehassısı Gaz boru paftasî (Tek lokmall) 3/81/43 '4.1. 20 » •» k" • » « lMArl. 12.2*, 20 Boru kılavuzu 1/4. 60 Beyoğlu, Ağaeamli, Sakızagacl ,1/B» " 60 Eskiçeşme sokak No. 13 1/%» 60 Tel: 42468 3/4» 60 1. 60 Beyoğlu İpek Sineması karşlsında 1 1/4. 60 1 If2. 60 1 3/4. 60 2. ' 60 Kılavuz 1/4. 30 3 6. 30 5/16Askerlik dolaylsile atölyesinin 30 faaliyetini tatil etmiştir. Alâkall3/8. 30 ların 24 mayls çarsamba akşa7/1630 mlna kadar alâkalarml kesmele1/2. 30 rinl rica eder. Aksi halde mes'u9 16. 30 livet kabul edilmivecektir. 5'8* 30 11/16. 30 3/4. 30 13/16. 30 7/8. 30 İltihabll dlş etlerinin, Istlrab 1. 30 ve ağlz kokularlnı derhal giderir. Boru keskisi 15 aded Eczanelerde reçetesiz satllır. Boru mengenesi 15 Hulus] lâboratuan İngiliz anahtarı 15 Kurbağaclk anahtarl 15 D O K I O B Franslz anahtarl 15 Düz anahtar taklmı 20 serı Malafa Muhteiil 15 ŞişÜ Etial Hastanesi Diş tarağı 60 aded DAHİLİYE MÜTEHASSISI Punta matkabl 100 Ankara cadde«J No 15 Tel 20189 Boru anahtarl Muhtelif 20 Zincirli boru anahtarl 20 Gemlik Asliye Hukuk Hâkimüğinden: Eğe flrçası 200 Gemliğin Kapaklı köyünden Hüseyin Tutkal tavasl 15 klzlan Nazmiye, Zeliha ve Fatma ve Marangoz işkences' 10 Cm. 200 Hatice taraflarlndan o köyden Hüseyin 15 200 oğlu Mustafa aleyhine açtlkları köy 20 200 hududu İçinde brbalarl Hüseyin ve an25 200 neleri Haticeden irsen intikal eden üç 80 200 parça gayrimenkul bahça ve zeytlnlik40 teki hissei irsiyelerini vermek ve mah200 sulâtlnl slrf kendisi yedi gasbma ge45 200 çirdiğlnden hissei İrsiyelerir.in aynla50 200 rak taraflarına teslimi davasmdan do125 Büyük işkence 15 layl davallnın 10 seneden fazla bir za Krika Tonluk 15 mandanberi köyünü terk ile İstar.bul Kanaklı cözlük 200 ve civarmda balıkçülkla îştig^l ettiği ve İstanbuldakl ikametgâhl bilmerreD E M İ R İ Ş L E R İ diği davetiyesine köy muhtan tarafmdan verilen şerhten anlaşıldığlndan davacılarin isteğile gazete ile ilânen tebYazan:' K E M A L SENEL ligat icrasma ksrar verilmh ve duruşErkek Sanat ve Köy Enstitüleri ve fabrikalarlmlzdakl işçiler İçin ması da 30'5 944 sah günü saat 14 e sade bir lisanla hazirlanan bu eser 20 X 28 eb'adında. 460 şekil ve muhim taliklna karar verildiğinden o davalıbirçok cedvelleri ihtiva etmekte olup bu birinci cild tesviye, planya, nm kendisi veya taraflndan resmî setorna, freze, dişli çarklar, taşlama ve ölciı aletleri bahislerini esaslı bir nedle bîr vekil göndermesi, aksi takdirşekilde incelemektedir. Konyada Yeni Kitabevi taraflndan yayinlanan de duruşmanm gıyablnda İcrasma kabu klyrretli eseri kitabcllardan todarik edebilirsiniz. rar verileceği tebliğ yerlne İlân olunur. f SÂTILÎK VİLLA Fenerbahçede, deniz kena. rında, Belvü gazlnosu karşısın. da, inşaatı yeni biten mükemtneî, modern bir villâ boş o'.arak satılıktır. if Vekilliğinden: M. ŞUKRU BAYSAL KİRALIK KÖŞK Konya Vilâyetinden: 1 Eksütmeye konulan iş: Konya Karapuıar yolunun muhtelif kilomtrelerinde yaptırılacak yekunen 3553 m«trelik soae inşaatı lfldlr. Keşif bedeli 93210 doksan iki bin iki yüz on lira 38 otuz sekiz kuruçtuı. 3 Eksiltme 1/6/944 perşembe günü saat 15 te Vilâyet Daimt Encümeninde kapalı 2arf nsulile yapılacaktır. 3 Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri evrak 80 altmis toirufl bedel mukabi.'inde Nafia Müdürlüğünden alınabilir. 4 Eksiitmeye glrebllmek lçin isteklllerln usulü dairesinde 5880 beş bln sekiz yüz altmış llra elli iki 52 kuruş teminat vermeleri v« bu işiy«.pabl. lecek ehliyette oldukîanna dair Nafia Müdürlüğünden &lınmı» vesika ibraa etmeîerl şaıttır. Bu vesikayı almak için isteklllerin eksiltme tart. hinden en aa Üç gün evvel (tatll günlerl haric) bir istida il« Vilayete müraeaat etmelerl ve dilekçelerine bu gibl Içleri yapmış olduklarma dair işi yaptıran idarelerden almış oldukları vesikalara raptetmelri UU zımdır. 5 İsteklller tekllf mektublarmı efcsiltme günü olan 1/6/944 p«T. şembe günü saat 14 e kadar makbut mukabilinde Dalmi Encümene vermeleri lâzım'lır Postada olacak «tecikmeler kabul »dllmeî. (58C6) Muin Memduh Tayanç Doktor ^ " Dr. İbrahim Denker I MODA DENİZ BANYOLARI Su sporlan, vücude zindelik ve hayat verir, bunu temin için Moda deniz banyolan üzerindeki müfrez arsalardan birer tane edinlniz. Kadın Terzisi Halk Ziraî Kombinalar Şİrketi Dairesi Reisliğinden: A. REFİK Oalata, Bankalar Caddesi Bereket hanl No. 10 11. Tel : 49340 f DIŞINOL Atölye İşleri için dört yüz otuz beş kilo 57/8 ve üç yüz om beş kllo 63/10 ekstra lâma çeliği pazarlıkla alınacaktır. 1 Muhammen bedeli 3562 lira 50 kuruştur. 2 Pazariık 24/5 '944 çarsamba günü «aat 15 te At&türk bulvan Meşrutiyet cadd&smde Ziraî Kombinalar Dairesi Reisüği binasında mü.. teşekkil Kom'yyon tarafmdftn yapılacaktır. 3 Muvakkat teminat 267 llra 25 kuruştur. 4 Şartnameyi görmek istiyenler mezkur d&lra muamel&t $ubeslnde görebilirler. 5 Taîibîerln sıfatı tüccariyelerini gösterlr grup veslkalannî g8«termelerl şarttır. "060)' BAKIRKÖY BİÇKİ ve DİKİŞ YURDU E L E N İ S. V A F İ A D İ S Yaz devresi içln Bakırköyde Sakızajaclnda Bostan (Kursan) sokağlnda 29 No.da en kolay ve pratik blr usulle Biçki ve Dikiş dersi vcriUr. Kayıdlara başlanmiştlr. Çarsamba ve cuma günlerl saat 13 18 e kadar. Derslere 1 haziranda başlanacaktır. Diplomalar Maarif Vekftletl t«nu flndan tasdik olunur. Kemal Saracoğla I Devlet Oemiryolları Işletme U. M.Jen; Radyal matkap tezgâhı abnacak Devlet Demiryollan Haydarpasa Satmalma Komi£yonundan: Muhammen bedeU (14087) on dört bin seksen yedl llra olan (1)' blr aded maden içln radyal matkap tezgâhı (23 mayıs 1944) salı günü saat (15,45) on beş kırk beşte Haydarpaşada Gar binası dahilln<Sekl Komisyon taraflndan pazarlık usulile satın almacaktır. Bu işe girmek lstiyenlerin (2113) iki bin yüz on üç lira (5) b e | kuruşluk kat'î teminat ve kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte paaarlık günü saatine kadar Komisyona müracaatlerl lâzımdır. Bu i§e aid şartnameler Komisyondan parasıa olarak dağıtllmaktadır. (7049) MESLEK TEKNOLOJİSİ I OSTÜBE LINACAK Devlet Demiryollan Haydarpasa 1 Satmalma Komisyonundan: (6011) Bundan sonra meraklnm ve günün yorgunluğunuzu defetmek icin hepiniz Beyoğlunun cenneti olan ve yeni açllan f I ANADOLU ( Eski Kapris ) BİRAHANESLVE KOŞUNUZ. Buzlu bira, nefis jçkiler. slcak ve so£uk bol mezeler. HER NEVİ ZAFIYETE Bez Çuval Tamir Ettirilecek Mahsulleri Ofisi İstanbul Şubesi Müdürlüğünden: Toprak Ciballde Kerestecller caddesindekl depomusda bulunan t a . mire m u h t a ç çuvalların, beher çuval ba§ma ücrst verilmek ve Ipliği tarafımiiîdan temin olunmak üzere makine ile bez çuval tamir ettirilecektir. Bu işi görecek kabiliyette r.tskinesi oîup da çuval y a m a m s k ve t a m i r , etmek istiyenlerin B ı h t i y a r h a n m d a k i Ofifimiz Müoüriüğüne müracaatleri ilân olunur. (7106) ENERGMOL KUDRET ve İŞTİHAYI A R T I R I R. Muhammen bedeli (1585) bln bes yüz scksen beş lira (50) elli kurus oUn (2150) iki bin vüz elli kilo cinko üstübeci ile (1100) bin yüz kilo kaba üstübeç (2 haziran 1944) cuma eünü saat (15) on beşte Haydarpaşada Gar binası dahilindekl komisyon taraflndan «çık eksiltme usulile satın alınacaktır. ••••••••••••••••^HiMi Bu işe girmek istivenlerln (118) vüz on sekiz llra (92) doksan iki kuruşluk muvakkat teminat ve kanunun tavin ettlgi vesaikle birlikte eksiltme günü saatine kadar komlsyona müracaatleri lâzımdlr. Bu ise aid sartnamrVr Komic^'nriaTi m r a f l ' nlarak daSlt.ılmâktadır (5961) 1 İçme su tesisatı için iki aded akuple santnfuj ile hava tahIlye tulumbası, blr aded vanturimetre, bir aded su seviye müşiri. bunaıa aid malz«me ve montajı 24366,60 lira bedelle 15/5/944 tarihinden itibaren bir ay içinde pazarlık suretile ihaleye konulmustur. v 2 Muv&kkat teminatı 1820 liradır. 3 İhn.c&i 15/5'944 tarihinden itibaren her 3alı ve cuma günleri saat 16 da Beleaîye Encümeninde yapılacaktır. 4 Keşif ve şartnamasini görmek lstiyenlerin Fen İşleri Müdür. luğüne, talib c'anlarm muayyen gün ve saatte Beıediye Encümenine teminat mnkbu?u ile birlikte müraeaat etme'eri ilân olunur. (5948) 1 Müessesemize bağlı Ereğll ve Nazilli fabnkalarımız barem dahiü kadrolarma imtihanla memur alınacaktır. 2 İmt.ihana glreceklerin, aegarî ortamekteb mezunu olmalan şarttır. 3 ist€klilcrin imtihan gününden evvel adı geçen fabrlkalarımız müdürlüklerine lüzumlu evrakı müsbltelerlni vermiş olma. Yedikulede DETAS cam eşya imalâthanesinde: Çeşidli zücaciye eşyasile ları lâzımdır muhtelif boyda ecza ve kolonya şişeleri. krem ve reçel kavanozları 4 İmtihan 3/6/944 tarihinde adı geçen fabrlkalarda yapılaİmal edilmektedir. Bu mamullerimizi İstanbul toptancllarile ecza depocaktır <7104) larmda bnlabillrsirılz. Adana Belediye Riyasetinden: " MEMUR ALINÂCAK Sümerbank İplik ve Dokuma Fabrikaları Müessesesi Müdürlüğünden: Ecza ve Kolonya Şiseleri ve Krem K a v a n o z l a r ı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog