Bugünden 1930'a 5,454,328 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURIYETv 21 Mayu 1944 AMCABEYE GÖRE Devlet Orman Işletmesi Burdur Revir Amirliğinden: 1 RevirimMn Aziziye bölgesi Orta Burun ormanının 1 ve 2 n u m a r a ü m a k t a l a r ı n d a mevcud 638 m«tre küp çam tomruğunun Tefenni . Burdur sosesi üzerindeki Boğazlçl deposuua. nakil ve istif igi açık eksiltmeye konulmuştur. 3 Ekslltmo 30/5/944 t a r i h i n a r a ^ r y a n salı günü s a a t 15 t e Devtet Orman İşletmesi Burdur Revir Âmirliği binaaında yapılacaktır. 3 O n n a u d a n depoya nakil v e latif lsi beher m e t r e k ü p ü n ü n m u h a m m e n bedell 12 llra olup %7,5 muvakkat t e m l n a t ı 574 llra 20 kuruştur. 4 Eksiltmeye a l d ş a r t n a m e Ankarada O r m a n Umum M ü d ü r . lüğünde, Antalya, Egridir, Acıpayam r e Burdur Revir ÂmlrlikJermde görülebilir. 5 isteklilerin muayyen gün T « saatte muvakkat teminatlarile birllkte Burdur Revlr Âmirliğlne müracaatierl İlân o'.unur. (5924) Aydın C. Müddeiıunumiliğinden: Siz gazetecilerin şamar oğlanlanndan biri de Toprak Ofis oldu Amcabey... ... Meselâ, Ofis depolarından ... Lâf aramızda, birinizin karnı ağrısa Toprak Ofisten bilecek birinde hububatın çürüdügü yazılmış. Oyaa ki mesele, altta «İTinz!.. kalajı birkaç çuval faaulyenin filizlenmesinden ibaret!.. ... Zaten bu dünyada kim altA. Gene şükret ki filizlenta kahr da çüriimez?.. Nerde mekle kalmış... Dallanıp fcudakkaldı ki bu faaulyeler çiirüme lanabiljrdi de!.. mis, sadece filizlenmisl.. 1 Aydrn Cezaevinln 9 h a z i r a n 944 t a r i h l n d e n m a r ı s 945 sonuna kadar blr senelik ekmek lhtlyacı ekslltmeye konulmu» olup şartoaıaesinde m u h a r r e r evsafta ve beheri 600 gramlık, günde azaml 280 ekmek hesabile bir senelıs t u t a n n ı n hallhozır rayiçe n a z a r a n taiımln bedeU 17640 liradan lbarettlr. 2 Şartnamesl Aydın Cezaevinde bedelsiz olarak almabüir. 3 Eksiltme kapalı zarf usulile yapüacak olup ihale 9 haziran 944 cuma günü s a a t 14 t e Aydın C. Müddeiumumlllginde müteşekkll komisyon t a r a f m d a n lcra edllecektlr. 4 Taiiblerln 1323 liradan İbaret muTakkat t e m l n a t makbuzları, b u kabil t a a h h ü d l e r e girebileceklerine dair mahallî Tîcaret Odasmdan alacakları vesikaîarm, teklii mektublarını y u k a n d a yazıh günde en geç s a a t 14 'e k a d a r komlsyon rlyasetine tevdl etmeleri lâzım olduğu gibi postada vukubulacak t a a h h ü r l e r d e n mes'uUyet kabul edilmlyecek ve İlân d a dahil olmak tizcre h e r nevi masraflar müşterlye ald buiunacabtır. (6016X KUçUk hihâye Çeviren: Hamdl Varoğlu lis, o akşam bir arkadaçınln evinde ziyefete davetliydi. Fazlaca yemisler, fazlaoa lçmlsler. fazlaca konuşmuflardı. Vaktln oasü geçtiğini far. ketmedikleri içm, Bokağa çıfctığl zaman, saat lkl buçuktu. Marllı. seğlna aoluna bakındl, oto. mobile benzer bir şey go'remedl; zaten hava o kadar ylldtelı. sokaklar öyle tenha, yürümek o kadar zevkli bir seydi ki, ayakiarından başka blr vasltanın yardlmml aramağı lüzumsuz ve manaslz buldu. Sessiz geceyl, «in çln 5ttfiren Jcendl ayak seslerlni dlnliye dlnliye yola düzüldü. Kendisini gayet hafif, gayet çe. vik buluyordu. Sofrada, renk r«nk lçkilerin, çeşld çeşld vamaklerin, «ğlenceli sohbetln verdiğl nese hâla d«vam •diyor, Marlls, yüregind». bir genclefme hissedlyordu. Yolun dörtt» blrinl tamamlamıstı. Karanlığin lçinden, tâ karşldan, kendlsl gibi elleri cebinde bir adamın geldiğlni gördü. Adam yaklaştl, yaklaştı, yaklas. ti; Marlls'in tam karşiaına gelince. el. lerlni, birdenbire ceblerind«n çıkardı. Onun göğsüne doğru uzattl. denbire döndü. Lâkln, yürüyüşünü ge. ne değiştirmedi. Saatini çaldığı adam: herhalde tarumamiş, onu, kendisi gibi yoluna giden, tesadüfen ayni caddeyi takib eden kendl halinde blr yolcu sannıistı. Marlia, yürüdü. «damin Snüne geçÜ, üç «dlm ileri gitti, birdenbire döndü rövolverini t a alnınin ortasina dayadı Sakln davranmağa çalıstığı hald«. sesl adeta boğazını ylrtarak, vahşl blr eda ile çıkıyordu. Haydl bakalim! Saatl çıi! Anlarsın ya! Yallah, beklemeğe vaktlm yokl O eanada, bir sokak fenerinln önünde bulunuyorlardl. Marlis. bu sözleri söylerken, adamın yüzüne dlkkatle bakmistı. Şapkası öne doğru eğik olmasına rağmen, sapsarl kesllmls benzi, korkud«n faltaşı gibi açılmlş gözlerl. lyiden iylye gördü. Saat hirsizinın, hlç, ummadığl bir zamanda onunla burun buruna gelince duyduğu korku o derece büyüktü kl, o sapsan çehrenin İki yaninda, Marlls. oynıyan ikl kulak bile gördü. Bu alâmetler, lşin dövüse, çeklşmeğe yaramiyacağını göstermeğe yetlyordu. Tekrar: Haydl haydl, çabuk olallm! Saaü de. kösteği de elden gel, «slaniml dedi. Adam, artlk tereddüd etmedl. E İ M yeleğinin cebine götürdü, hayli titriyen eliyle, Marlis'e kordonile bbllkte saati uzatti. Saat Andre Maurois'nin En enteresan ve garb edebiyatında defalarca basılmış eseri: Devlet Orman İşletmesi Sinob Revir Amirliğinden: 1 Revlr Amlrllğlne bağlı Ayancık kazası Manastır o r m a n ı 3 No. lı S ü t p m a n m a k t a ı n d a n çikacak 1587 metre k ü p kaym, gürgen m a d e n direğinin k a f i y a t m a 15 ağustosta başlanarak 1944 yılı s o n u n a k a d a r kesip taşıma işinln b#her m e t r e k ü p ü n ü n Sütacı a r a deposuna 15 liradan, Kızılca, Kayaaitı, Somayaltı ara d e p o l a n n a 18 liradan nakil ve verilecek ölçüye göre dlrek boylanna takslm ve istif ial açık eksiltmeye konulmuştur. 2 Açık efesütme 26'5/944 t a r i h l n e raslıyan cuma günü s a a t 14 t e Slnob Devlet O r m a n İşletmesi Rerir Âmirligl blnasında toplanacak komisyon huzıırunda yapüacaktır. 3 Bu lşe aid m u v a k t a t t e m l n a t miktarı 2030 lira G5 kuruştııtr. 4 Açık eksiltme şartnameleri Ankarada O r m a n Umum Müdürlüğile İstanbul Cevirge Müdürlüğünde ve Ankara, Slnob Devlet Orman İşletmesi Revlr Amirliklerlnde görülebiMr. 5 İsteklllerln eksiltme gunun'de s a a t 14 ten e w e l muvakkat t e m l n a t larını Revir rezneslne y a t ı r m a l a n lüzumu ilân olunur. (7024) Düşünceleri Ohuyan Makine Hakkı Süha Gazaln taraftndan türkçeye çevrildi. 150 kuruş Her kitabcıda bulunur. Tevst yeri: Uğur Kiiabcvt. Devlet Orman İşletmesi Tavşanlı Revir Amirliğinden: Tomruk nakliyatı surgo ve istif işi Makte sayısi 12 13 14 15 16 17 18 TOMRUĞUN Aded M8 D8 216 226 45 785 340 132 172 178 159 31 808 309 144 139 941 392 046 619 895 111 867 Muhamm« bedel LtnK. 11 50 11 00 12 00 15 00 12 00 18 00 14 00 % 7,5 kuruf muvakkat temlnat Llra K. 150 22 181 50 27 94 909 70 278 46 140 51 142 66 I I Amerikan macera filmlçrine senaryo olan heyecanlı macer a l a r serisinin ikincl kitabı ^m KALDIRIMCI ARANIYOR NewYork Dehşet İçinde adile neşredllnLİş bulunmaktadır. İlk satırından sonuna k a . dar elden bırakılamıyacak heyecanlı vak'aları nakletmekte ve son derece alâka çekici bulunmaktadır. Nakleden: SEYFEDDİN ORHAN Tevzi yeri: Uğur Kitabevidir. Başiıca kitabclarla gazete bayilerinde bulunur. Fiatl 35 kuruştur. tstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel Isletmeleri Umum Müdürlüğünden: idaremlz Tramvay Teknlk Dairesi Yol Şubeslnde, çalıştırılmak üaere 20 kaldırımcı ustasına lhtlyacımız vardır. Bu ustalara ehliyet ve 11yak a ü e r i n e göre saatte 50 kuruşa k a d a r ücret verllmekwdir. Ayrıca günde seklz saatten fazla me&ai içln normal ücretln %30 faziasile ödenecektir. Askerlikle alâkası olmıyan lsteklilerin cumartesiden m a a d a h e r , gün s a a t 14 ten 16 ya k a d a r İdarenin Metro h a n ı Zat İfcleri ve Sicil M ü . dürlüğüne müracaatierl lüzumu bildirilir. (7077) 25 Mayu PERŞEMBE akşamı sa»t 9 da Marlls, önce, yeleglnln, yildırım süretile çözüldüğünü, sonra yeleğe bağlı bir şeyln şiddetle koptuğunu hissettl; ayni ramanda yerde bir şey şlnglrdadJ. Saniyenin kimbillr kaçta kaçl kadar kisa bir zamana sığan bu İki hareketle bir şlngırtınin. yelek cebindeki saatin y a r i i ^ memnun, gülerek saatl aldi. uçnasınl ve saat kösteğinden blr haika Alâ't dedL Artık, biribirimize söynm kopmasmi ifade ettiğini, Marlis, öl. çüye zor slğan o kısaclk zamanin sonun llyecek lâfnnız kalmadı. Haydi uğurlar da anlamıştı, ama, karanlıklardan çı olsun. kan yolcu da, gene karaallklara dalmlş Saati cebine yerlestirdl; gerl döndü, gitmîştl. geldlği istikamete doğru yürümeğe başJadı. Adam, saati ona tesllm eder etmez. Adam, tabana kuvvet kaçiyordu. adlmlarlnl hızlandırmlş, arkasina bile Alarlis'in Uk hareketi. elini y^İPğiab» bakmadan yoluna devam etmlşti. oobine götüımeJc oidu. İleri uzanan e l . lerin, saatinl söküp götürdüğünü anlar Marlia, blr müddet yürudükten sonra anlamaz, arkadaşmin evinden cıktlğın bir otomobile rastgeldl. Durdurdu. bindanberl yüreğinde duyduğu sebebslz dl, adresini söyledi, blr sigara yaktı, neşe, yerini. bir didisme ihtlyaclna bL keyifli keyifli kuruldu. Cepheden muraktı. Eli, yelek oebindea, pantalcmunun zaffer dönen blr asker ancak bu kadar «rka cebine geçti. Rövolveri oradaydl. gururlu; büyük ikramiya kazanan bir Marlis. gerl döndü saatinl çalan B da. piyanio talihllsl, ancak bu kadar mesmin gıttlği istikamete, birdenbire deiıa ud olabilirdl. Tekbosına bir hırslzin keskinleşir gibi olan gözlerlle baktl. A hakkmdan gelmiş, en usta bir polls ha. kurnaz davranarak, dam, hâiâ koşuyordu. Ay ısıgı ortaain fiyeslnden daha da durursa, adam dönüp baklnoa belkl profesyonel bir haydudun ellnden, çalıgörür düşüncesile. btaâlarin gölgeelne nan malmı gerl elmlşu. Gururuna. bir sığindı, o da koşmağa başladı. de, bu macerayi eşe dosta anlattığl za. Dirseklerini vücudün* yapistınm»,, man, onların gösterecekleri hayranlıi hızlı fakat muntazam «dimlarla kofu v« takdlrkârlığın, şlındlden duymağa yor. saat hlrsizinı gözd«n kaybetmemek başladığl müstakbel zevkl karişıyorduEvine girlp de. aynada kendini seyrelçin hep ileriy* bakıyordu. dince, boyu daha uzamiş, gözleri daha Adam, birdenbire kayboldu. Marlis, parlak, tevlrları daha kahramanaa gibi koşmağa devam ederken, bir yandan da gözüktü. düşündü: Caddenin o noitasında. içeri Sonra. elinl cebine götürdü, saatlni doğru agılan blr »okak yoktu. Hırsia, olsa olaa, bir evln kapiaını çalip glrmV çikardt. Fakat, sağ eli seati tutarken, ti. Belki tamdığı blr yerdi. O takdirde, sol eli, ağzından fırlamağa hazırlanan bir daha dişari çlkmıyaeak bu gayede feryedın yohmu tlkadl. kurtulacaktl. Belkl d«, bu nevl çcrplcıSaat altındı. kösUk altıadı. Kendl larin harcıâlem usulüne başvurmuş, hiç saatl, kendl kösteğl gibi altındı. Ama, tanimadığı blr evin kapısinı çalmış ola. iklsl de onun değUdl. billrdi. Blr islm uydurup, birinl ariyorMarlls, yolda. başka blr adam çevirmu» gib yapacak. bir kaç dakika M n r a tekrar sokağa çikacak, bu arada izinl mlş, onu sllâhla tehdid etmlş, ellnden. kaybettirmlş olacakh. Eğer böyle ise, zorla, eaatinl almısü. Gözü blr kere daha aynaya lllstl. Benzi, biraz evvel, sokak fenerinln isiMarlls, bu hükmü Terdlği anda. ada. ğında gördüğü yabancı yüz kadar sararmııj. içinde trircesine gözdaa silİndiğl mlstl. karanlıklardan, tekrar ortaya çıktığını gördü. Fakat. bu sefer, koşmuyor, s e y . rana çlkmış glbi, aheste adımlarla gidiHARİKALAlT GÖRÜNÜZ yordu. Pardesüsü gene arkasinda, yakası gene kalkık, şapkasi. herhalda tanınma. mak lçin daima tatbik ettiği bir usul Dİsa gerek, gene btraz evvelki gibl, yü«üne doğru eğikü. İzini kaybettirdiğine emin olduğu içln, artık koşmağa lüzum Sinemalarinda görmüyor, evine geç kalnıiç namualu bir vatandaş glbi. yürüyordu. kaçip kurtulmasaıa Imkân yoktu. Mod İfy nm yazlık şapka MODELLERİNİ GÖBDÜNÜZ MÜ? Adres: İstiklâl Cad. Yerli Mallar Pazarl karşlsı Banka han No. 7 Telefon: 41925 Revnler Gecesi ALABANDA Yazan: Ekrem Reşld Müzik: Cemal Reşld ŞEHİR TİYATROSU KOMEDİ KISMINDA YUR PATLASIN ÇİNGENE AŞKI Yazan ve müzik: Muhlis Sabahaddin H E Y K E L L E R KONUSUYOE Yazan: Yusuf Sururi Müak: KJTIO KapocelU 1»1« 1762 171 1780 7* 1 Tavşanlı Derlet Orman İsletmeai EgrigSz Maby» Bölgesi onnanla. rından yukanda bölme saylsi, tomruk adedi, tahminl metra küp, muhammen bedel v« temlnat akçelerl yazlh 1916 ad«d» muadll tahminea 1762 metrt 971 desimetre küp tomruk bulunduğu mahallerden Çatak ara deposuna nakil, ormanda yapllmasl icabedecek lürgü yollan v» muntazam lıtife almak Ifi aglk eksiltmey* çikarilmıştu*. 2 Eksiltme 25/5/944 tarüıine rasbyan persemb* günü saat 16 da Tavşanlı Devlet Orman İşletmui Revlr Âmirliginde icnı •dilecektir. 3 Ekslltmeye latlrak edecekler, bu isi mahallinde görorek temioat akcesl olan 1780 Hra 79 kunışu ihale başlama2<Ian bir saat ewelin« kadar Rerir Merkerine yatırmış olacaklardir. 4 Daha fazla tafsiiât almak Istiyenlerm Ankarada Orman Umum Müdürlüğünde, Dursunbey v» Kütahya Orman Revir AmlrlifcleTİle Emet Orman Bölge Sefliğmde sartnamevi görebllirler. (5894) Yazan: Ziya Şaklr Beste: Salâhaddin Puıar Sadullah Ağa Yazan: N. Safa Coskun Müzik: Seyfeddin ve Sezai Asal Sarıkamış Belediye Reisliğinden: Kazamız Beledlyesi lçin dlzel sistemlnde 60 beygirlik ve 40 Uâ 50 Mlovatlık 220/380 voltluk trifaza Jeneratör İle blrlikte h a v a teslsatsız bütün s a n t r a l malzemesl dahll olmak üzere münakasaya çıkanlmıstır. Tallblerin 2/6/944 gününe k a d a r %7,5 t e m l n a t akçesl olarak 1218 Mra 75 kunışu Sarıkamış Belediye veznesine y a t ı r m a J a n veya. b a n k a mektubunu lbraz etmek suretile müzayedeye lştlrak etmeleri İlân olunur. Muhammen bedell 16250 liradır. Ş a r t n a m e h e r gün İçln Belediye E n cömeninde görülebilir, ve lstiyenlere gönderillr. (6079) ÇIRAĞAN Yazan: Ziya Şakir Müzik: Şefik Gürmeriç SATILIK 43 numara İngiliz erkek süvarl çlzmesi ve 39 numara kadln çizmesile bir Avrupa mall ski satılıktlr. Maçka Valikonağı caddesi Yayla apartimanı kapıcisma müracaat. Kadınlara Inanamam ÇAL OYNASIN Müzik : Haydar Telhüner ve Havay Adolanada Bir Gece Revülerinin en güzel parçalan kendi dekor ve kostümlerlle temsil edllecektlr. Rejisör: S. ATİLLA. Dikkat: Her revünün muharrir ve beste. kârlarl bizzat temsilde bulunacaklardlr. Gise her gün saat 2 den 8 e kadar açlktlr. Temsil nihayeti her tarafa tramvay temin edilmiştir. M ARM V R A FİLM MÜSABAKASININ SON GÜNLERİ 4 üneü v« »onuncu fllm: 1944 ün şaheserl Ziraî Kombinalar Dairesi Reisliğinden: N ELEK Sinemasında TEK FİLM... FAKAT BİR S A H E S ER Atölye içın blr aded elektrik motörile m ü t v i ? r r : k otomatik demlr makas pazarlıkla almacaktır. 1 M u h a m m e n bedel 18400 liradır. 2 Pazariık 24/5/944 çarşamba g ü n ü s a a t 15 ce Atatürk B u l v a n Meşrutlyet caddesinde Zlraî Kombinalar Dairesi ReisiıŞi bina,smda m ü . teşekkll Komlsycn t a r a f m d a n yapılacaktır. 3 Muvakkat t e m l n a t 1380 • llradır. 4 Ş a r t n a m e ve katalogu görmek lstlyenler mezkur daire m u a melât şubesindcn göreblllrler. 5 Taiiolerin sıfatı tüccariyelerini gösterir g n ı p veslfcalarmı göstermelerl sarttır. (7089) DAİMA KALBİNDESİN CUudette COLBERT Ray MİLLAND Brian AHERNK Ayrıca: Müsabaka harici büyük rağbet ve umumî istek üzerin» Yaraît Gönüller GEER GARSON WALTER PİDGEON D İ K K A T : Rey knponlannızı öntimüzdekl carşambadan itibaren MARMARA gişesinden isteyiniz. UNUTULMAZ HATIRALÂR Baş rollerde : Amerikanln en meşhur sahne artistleri MARTHA SCOTT ve WİLLİAM GARGAN 8E8 TIYATBOSU TEMSİLLERI Pazartesiden ma?da hsr gece 20,30 da FUAR YILDIZI yeni büyük telif operet 3 perde Yajan: SadJk Şendil Müzik: Muhlis sabahaddin Ça/şamtoa gün ve şece tenzilâtlı halk tarifpsl. Tel. 49369 DİYRİĞİ DEMİR MADENLERİ İŞLETMESİ İÇİN AKISKAVATÖR USTASI ARANIYOR Müesse^emiz içln ağır aklskavat8rlerde çalısmıs tecrübell bir akıskavatâr ustasına lhtiyac vardır. İsteklilerin asgarî ücretle bu günkü askerllk vaziyetlerlnl ve medent hallerlnl bildirir fcısa b l r tercümeihallerini, bonservlslerinl ve bir vesikaiık fotoğraflarlle birlikte (Etldemir Divriği) adresimlze göndermelerl İlân olunur. 1 SUNER HER SİNENASINDA Çetih Kanadh Kuşiar Hava kahramanlığlnln romanl. Zafer ve aşk için mücadele. İKİSİ DE BİRER HARİKA OLAN İKİ FİLM BİRDEN 2 1 Edmound LOWE Peggy MORAN GLORİA JEAN LEON ERROL tarafmdan yaratllan • tarafmdan oynanan BAHAR ŞARKISI Muslki, şarkl, neş'e ve devamü kahkaha filmi. B DGÜ N Tıb Fakültesi Dekanhğından '• Fakültcmlz üçüncü lç h a s t a l ı k l a n kllniğinde 100 llra ücretli bir başhemşireütc ve ayrıca iki hemşirelik açıktır. İsteklilerin 10 haziran 1944 tarihino kîidar Capadaki klinigp bas v u r m a l a n . '6076) AR SİNEMASINDA 7 SENE BAHTİTAR İkl saat kahkaha. Nefis komedi. Baş rollerde: THEO LİNGEN HANS MOSER WOLT ALBACHBETTY 2 ncl haftasl devam ediyor. Bütün seanslarda yerler numarahdlr. B U G Ü N 11 ve 13 matdneleri tenzilatluîır. Millî Alemdar MIGKEY ROONEY'in dehaya yükseldiği eşsiz eseri SEMİRKENT EL TEZGÂH DOKUMALARI Pazarl toptan saüş yeri: Mahmudpaşa Kefell han No. 17. Sayln halklmlzln malumu olmak üzere İlân olunur. Cemiyetin iç yaralarmdan. san'atın büyük kudretinden yaratllan 2 SAHANE VE YENİ FİLM BİRDEN Kadıköy SÜREYYA Sinemasında B U G Ü N 2 B Ü Y Ü K F İ L M B İ R D E N Marlis de koşmayl bıraktl. Ayaklarlnon ucuna basa basa. binaların gölgesine sığına slğına, ilerlemeğe başladı. Saat hlrsızı, görünüşte. bütün soğukkanlllığınl ele almıştl. Fakat, Marlis'in, mallnı geri almak için yapacağı hareketi, acaba ayni soğukkanlıllkla iarşilıyacak mlydı? Bu işlerdeki ustallğlnı ve allşkanllğınl gösteren o soğukkanlılık, asü tehlikeli taraf değil miydi? Belki, silâhı da vardl. O zaman, Marlis. elinl tekrar cebine götürdü; rövolverini çikardı, adımlarinı biraz hızlandlrdl. Adamla arasmda, beş adlm mesafe ya kalmış, ya kalmamlştl. Beriki, hep ayni aheste yürüyüşle gidiyordu; fakat. ya bir ayak sesi işitmiş, yahud bir şey sezinlemia olacak kl, bir ÂNDY HARDY SEVDA PEŞÎNDE KARANLSKTA SESLER Baş mümessili: CONKAD VEİDT SON GÜNLERİNE YETİŞİNİZ AYRICA: Korku. dehşet ve heyecanlar harikasl BUGÜN L  LE SİNEMASINDA Sanatln hayat verdiği, Rengin / 1 BAL ARILARI süslediği en güzel film. 2 G ö r ü n m i y e n i z l e r 4 büyük yildizin bir harika yaptığı eser. Seaııslar : 2,30 5,30 8,30. Pazarlan: 11 de başlar. •••BBIBİ^HİH 1 SİLÂHLAR KONUŞUYOR VERONİKA LEY ROBERT PRESTON 2 SEYH AHMED'in OĞLU p « Beyoğlu İSTANBUL Gazinosanda wm BUGÜN gündüz saat 15,30 da Halk San'atkân *T BUGÜN MATİNELER saat 11 den itibaren BATAKHANE J OH N E L H A N R A SİNEMASINDA GECELERİ D E E İSMAİL DÜMBÜLLÜ Tekmil kadroslle VEDA MÜSAMERESİ Okuyucu Küçük M U A L L  Oirlikt» Meşhurn âtem ÇAMLIBEL kahramanı KÖROGLU büyük operet 3 perde Ayrıca: Zengin VARYETE. Telefon: 40574. W AY N E F R A NC E S Sevdiği kl?m babası tarafmdan en lyi arkadaşl öldürülen bir gencin duyduğu lstırab, aşk ve intikam hisleri araslnda korkunç bir mücadele. Üâveten: WaH Disney'ln MİKİ PİYANİST (Renkli) LÂSTİK MAMULÂTININ DUNYACA TANINMIŞ MARKASI TÜRKİYE MÜMESSİLİ: SEMPERİT IÂSTIK LIMİTED SİRKETİJSTANBUI, P. K. 58O. % 8.%1
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog