Bugünden 1930'a 5,453,648 adet makaleKatalog


«
»

21 Mayu 1944 CUMHURİYET 8 SON A B E Balkanlarda buhranlar ve kalkınmalar İkinci cephe Gl. Ayzenhover'in verdiği emir: «Avnıpanın gizli orduları. hazır bulununuz!» hal büyük şehirlerden aynlmalıdır. Mütteflklerln ileri harekeüerlni durduracak şekilde yollann mülteci kafileleri tarafından tıkanmaması Iftzundır. Bugün hemen hareket etmeniz lcab eder.» Yunan Başvekilinin Beyrutta beyanatı «Yunan bayrağı yeniden ferefle dalgalanıyor!» Beyrut 30 (a,a.) Yunan BajjvekiU Papandereo burada toplanan Yunan konferansında söyledigi nutukta bütün partilere hltab ederek düşmana karşı savaşmak için blrleşmelerini istemlş ve su sözlerl söylemiştir: « Yunan bayrağı yeniden gerefle dalgalamyor. Yunan donanmasının gemilerl tekrar işbaşına greçmişlerdir. Yunan ordusu tekrar kurulmuş olun düşmana karşı savaşacagı saat yaklaşmaKtadır. Bu ordu Amavudluk harbinln destanını tekrar yazacaktrr. Yunan ordusu birleçmis vatanın emlrlerine itaat etmettedir. Bu eînlrler, Yunan milleti ve Yunan milletinin de davası olan Müttefik davaamın aelameti lçln verllmektedir.> Başveldl, Yunan kamünistlerinin milll birlils taraftan oldugunu söylemiştir. Asherı vaziyet Müttefikler Avrupaya Şerburg ve Bretagne'de mi çıkacaklar? Battarafı 1 tnct gün hazirüklan bitecek olan Ruslar da en büyük yaz taarruzlanna başlıyacaklardır. İtalyada Müttefıklerin taarruzu. şiddetinden kaybetmeksizin devam ediyor. ve dağlarla vadiler arasında üçrliyor Kassino ile Tirenyen denizl arasında Müttefiklerin muharebeye sürdükleri kurveüer ve harcamakta olduklan gayretler, yapılan tahminlerden fazladıı. Kaaeino'nun şimal ve cenubundan Rapido nehrini geçen seikizinci ordunun sol kanadına mensub İngiliz ve Hind kıt'alan, iki yandan yaptıklan tehdid ve tazyik sebebile Kassino aylarca muharebeden sonra nihayet Almanlarca boşaltılmıstır. Yüzlerle Müttefik topu buraya her saat binlerle mermi atıyor ve uçaklar gökten tonlarla bomba yagdınyordu. Kassino çok üstün kara, hava ve topçu kuvvetlerine karsı aylarla müdafaa etmek suretile vazifesini tamaTiile görmüş sayılır. Hindll kıt'alar Kassinonun cenuto batısında Plgnoloro'yu almış ve liiri vadisinde Santa Olivaya kadar ilerlemuş olan Pransız kıt'alarile birleşmişlerdir. Tirenyen denizl kıysı boyunca Pur. mla'ya dogru llerliyen Amerüa kıt'alan da burasını almışlar, ştmdi daha şlmal* de ileTİİyen kuvvetlerle blrlikte Gaeta'yı tehdid ediyoTİar. Bu »uretle MUtteflkler 13 gündenberi bu lstikamette 20 ve Lirl vadisinde gene o kadar Km. llelemij oluyorlar kl daglık arazlde büyük bir muvaffakıyetUr. Balkanlarda Yugoslav çetelerl Almanan jlddetle oyalıyorlar. Pakat bıjnlann Adriyatlk üzerlnden yeni kuvvetler alarak istilft taarruzlanna lstirak etmeleri ihtimallle Almanlar çlmdi Tlto çetelerlnln fanhasına bllhassa ehemmlyet verdlklerlni gene kendileri söylüyorlar. Guy« Alman ve mütteflklerinin kara ve hava kuvvetlert Tito çetelerine karp umuml taarruza geçmlşlerdir; hafcta bu taarruz son «afhasında imis. Pakat öye samlır M Tito'mm yurdsever ordusuna Abnanlarla müttefikleri her yandan tauza geçmls, muvaffak da olmus olsaar da ikinci cephenln yabnda açılmas ihtimallne g6re geç kalmıa sayıhyorlar. MUtteflk hava taarruzlan devam ediyor. tkind cephenJn askerî, hattft sivfl hazırltklan taınamlannus, Müttefik donanmalan hareket etmi?, isti'ftnın taşıt çıkarma gremileri bindirme Umanlannda toplanmış, lstilA kuvvetlerl bunlara binmek üzere muhtelif llman ve lskelelerde ve bunlara yatan yerlerde yığılmı? emlr bekHyorlarmıs. Parls rartyosunun ask?r konujucusuil. na göre. General Eisenhower istilft için enub tngilterede toplanmif olan 50 tümeni teftiş etmiştir. 50 tCmenls Av. rupa istilâ olunamıyac«fı için bu kuv. vetler İlk çıkarma harektini yapacak olan ilk kademeyi teşkil ettikleri ka. bul olunur. Müttefiklerin istilâya iş. tirak edecek olan 80000 yani takriben 8 . 10 tümen paragütçüleri de varmıg Avrupa istilâsı başlarken Norveçe d« bir Rus . Müttefikler Istilâsının yapıl. ması hazırlanmıs tmiş. Işte Lcndrada Ingiliz . Amerikan konuşmalarından sonra tngiliz tmpapatorluk konferansı da tam bir muvaffakiyetle sona ermiş bulunuyor. Velhasıl istilâ hareketi cid. di ise artık her an başlıyabilir. Fakat nerelere ve ne suretle?. Evvelce de izah etmiş idik ki. blr batı Avrupa İstilâsı. btr Norveç ve blr cenub Fransa istinlâ dsnemesile terkib olunabilir. Bunlardan sarfınazar asıl istilâ hareketi Kale bogazi'e Manş de. nizinin cenub kıyılarıaa yanı Fransa. nın simal sahillerine tevclh olunmak gerektir. Çünkü Dünkerk doğulanndan Brest limamna kadar olan sahalara hem cenub fngilteredan en kolay. ya. kın ve kestirme bir surette ulaşılabilir hem de buralardan Fransanın merkeri Parise en kestirme bir suretts ilerle. nebilir. Ayni sebeblerle bu sahil b81. gesinin Şerburg'dan dünkerk'bı dofu. suna kadar dan parçası süphesiz Bre. tagne büyük yarımadas'nî nisbetle daha önemll olmalıdır Fakat küçük den'z. aşırı istilâ hareketlerinde burunlar ve büyük denizaşm tsrllâ eeferlerinde yanmadalar daima karaya çıkmak ve yerlepneV lçin birinci derecede ehem. miyetlidirler. Bu bakımdan Şerburg ve Bretagne yarımadalan jimal Fransamn denizden istilâsmda bQyük ehemmiyet kazanır. Efer Müttefikler. İstila hareketinl büyük kuvvetlerle ve derhal Alman •sa» ordularile blr meydan «nuharebesi verecek «urette yapmsk kararında iae. ler onların çıkarma ve indirme kuvvet. lerini deha ziyade Holanda hududile Şerburg'a kadar olan sahada yapmaları muvafık olurdu; fakat ne kadar çok VBsıtalara malik olursa olfunlar Mütte. fiklerin ilk hamlede karaya çok büyük kuvvetler çıkarmalarıtıa imkân olmıya. cagından onlann evvelemirde Kale. Le Havre çıkıntılarile Şerburg yarımadası. na belki de gösteri makradile Brest 11. manının bulundugu Brstagne büyük ya. nmadasına asker çıkararak her seyden evvel buralarda kSprübaşılar tutmlan lctb eder. Burunları ve ranmadaltn denlz kuvvetlerile ttç traftan «ararak ve en jiddetli deniz v« hav« ateşleri altında bırakarak buralara bu sayed* hem asker çıkarmak. hem de çıkan kuv. vetleri oralarda tutundurup barmdırm. rak büyük ve küçük saht'başılar vücu. de getirmek. düz veya girlntlll eahll nokialarma nisbetle daima daha kolay olur. Onun için Şerbur?. hattâ Bretagne yanmadalarmm Müttefik istilâ Iruvvet. lerinln ilk çıkarma ve tutımma hedef. leri arannda ve ilk »fta olmaları çok muhtemeldlr. Okullar spor bayramı İstanbul okullarl 194344 d«rs ylh gpor müsabakalaruun kapanlşı dolayisil» dün Fenerbahçe stadında fevkalSde blr tören yapllmiştir. Klz v« erkek okullann pek muntazam bir şekildeki topluiuğu bilhassa nazan dlkkatl çakmlştir. Bu münasebetle MaarÛ müdurü Halll Vedad Fıratlı, bu mutlu günü bellrteB parlak bir hitabede bulunmuştur. Bayrak merasimi. İstlklâl ve Dağbaşını duman almıs marşlarl bütün talebenln d« istirakile söylendüten sonra uzun uzun alkışknan blr geçid resmi yapilmiştır. Dünkü müsabakaların her blrl ayrl bir heyecan ve hususiyet İçinde yapllmıştır. Bu parlak dereceler, büyük bir mükem< meliyet içinde ve takdire lfiylk blr rc^ kabetle elde edilmiştir. Dün yapılan b« spor günü göğüslerimlzi kabartaoak blr hareket olarak geçmlştir. Müsabakalarda alınan dereceler ŞUDJ lardır: 100 metre: Merih (Galatasaray) U A Kemal (Haydarpaşa) 200 metre: Kemal (Haydarpaşa) 23, Merih (Galatasaray) 400 metre: Dogan (Haydarpaşa) S4J, Tulul (Galatasaray) 1500 metre: Eşref (İstanbul) İJ099, Raif (Haydarpaşa) Gülle atma: Alâeddln (Boğazlçi) 10,25 Muzaffer (Haydarpaşa) Yüksek: Selim (İstanbul) 1.75, Aydin (Galatasaray) Uzun: Güner (İstanbul) 6.64, Mazlum (Vefa) Disk: Alâeddin (Boğazlçi) 30.30. Muzaffer (Haydarpaşa) 4X100; Galatasaray taklml 465 (mekı tebler rekoru) Haydarpaşa taklml Balkan bayrağı: Haydaraça takımı 3 36 2, İstanbul lisesl Gaîatasaray 'isesl. üniin haberierine bir cö^ gez Baştarafı 1 inci sahifede dirilirse Balkanlara aid olanIısınız. Bu ses, başkumandanlık kurmay lann efaemmiyetli bir mevki heyetinden birisinin sesidir. Slrası getuttuğunu göriirüı. Bu haberlerta en tazesi Bnlgar kabi lince, başkomutanllktan lâzım olan tavncsinin düşmesi ve Bolgaristanın yeni slye ve talimatl alacakslnlz. Bunu müteaklb Müttefik başkomubir hükumet knrmak hususunda güçanlıfının sözcüsü radyoda başka bir lüklerle karşılaşmaadır. Bulgarlann bu sırada önlerine dikllen en büyük mesele, spikerl tanıtmiştir kl, bu da dlnleyiciSovyetler Birliğinin tehdidlerl ve bu lerlnden, ezcümle, klt"a hareketleri l i tehdidlerin henüz maddl bn mahlyet al mal ve iaşe depolarınin durumlarl, tahmamakla beraber manevi tesrinl hisşet rib hazırlıklan hakkında faydaü malumat toplamak suretile Mütteflklei'e yartirmesidir. Göriinüşe göre, Bulgar httfcumetinln, dlm etmelerinl lstemiş ve şunları İlâve Bulgar kuvvetlerinl lcabmaa, Almanya etmiştlr: <Son emlr verillnciye kadar yaptıklehinde dövüşmek üzere seferber etmesi, Sovyetler Birliginde hasmane bir *» larmizı düşmandan bllhassa gizleyiniz.» reket sayılmış, bu yiizden Sovyet raflyosu, Bulgar hükumetlne karşı yayınlar yapmı» ve Sovyet jraıetelerinin bu bahis uzerinde yazdıklan agır yanlan flkumuştur. Sovyet radyolan gibl îngflfo radyolannın Bulgarlara karşı ayni mealde yaym yapmalanna mukabfl Bulgar gazetelerinden Zara, bu propagandamn «Bulgar miUett uzerinde tesiri olamıyacagını» söyledigi halde bu yazıların hemen akabinde Bulgar hükumetinin düşmesue karsılaşmak, Müttefikler taraflndan yapılan neşrlyat gibl hâdlselerln de Bulgarlstanda derin akisler bıraktığı ve Bulgar hükumetinta bjr takım büyük meseleleri haUedememek ytiEünden iktldar mevkilni bnrakmak ıorunda kaldığını belirtiyor. Sovyetler Birligi gazetelerl, Bulgaristanla, siyast münasebetlerl keamek ve böylece arada harb hall ihdaı etmek tehdidtnde bulunduklan, ba da Müttefiklerin Gon kesin ihtarını taklb ettlği İçin Bulgaristan bu dumma före tedbir almak ve bu vaziyetin içinden cıkjnak mecburiyetile karşılaşmaktadır. Bulgaristamn bu vaziyetle meşgul oldogu sırada Yunanlstan, mtlll birligini kurmak ve bütün kuvvetlerinl lstilâ ile pençeleşmek üzere birieştirmek için çaIışıyor. Bunun lçln Lübnanda bir Yunan konferansı toplanmıştır. Konferansa iştirak eden nnsurlann, Ynnanistan dahilinde filen dövüşmekte olduklarım ve bunların mücadelelerine ahenk ve tam manasfle millî bir mahlyet ve çümul vermek üzere toplandıklarmı söylemek, Yunanlstanın da yeniden kalkınmak yolunu tutmuş olduğuna belirtlr. Liibnan konferansınm hedefleri, Yunanistanın btitiin millS knvvetlerini harb için seferber ederek Mtttteflklerie birlikte harbi kasanmak için çalışmak, Yunan anayasasuu milletin serbest reyfle tayin etmek, mini bir ordn knrarak mücadeleyi hıılandırmaktır. Yunanlstanm bu işleri bafannag» emlıştıgı sırada Yngoslavyada da müll blrlifi sağlamlamak iein yeni earelere başnıruldugu göze çarpıyor. Yngoslavyanın içlnde eaasen Snemlni günden güne hfssettiroıekte olan mlihlm bir mUlî mücadele vnkn 'bulmakta ve bnnu Mareşal Tlto idare etmektedir. Fakat Mareşal Tito'nnn OrtajarkU kurulan Yugoslav Kralhk httkumetile arası açıktır. Son zamanlarda Ynıroslavya Kralı Londraya gittigi gibi Mareşal Tito'nnn hareketinl temsil eden askert bir heyet de Londraya gittniş ve bn heyet, partlzanlarla Müttefikler arası.ndaki teması kuvvetlendirmefe çalıştıgı sırada Yngoslav Krallık hukumetüe mücadele arasmdnki ayrılıgi da ortadan kaldırmak için de gayret sarfedllmiştir. Londradan akseden haberlere göre, Yugoslav bnhrarunı hal için şimdlki Puriç hükumeti istifa edecek ve onnn yerlne bir hükumet kurulmıyarak Sırblıları, Hırratlan ve Slovenleri temsil eden üç kişidcn müteşekkil bir lcra komitesi vücnde getirilecek ve bn icra komitesi millî mücadele taraftan oldngn lcin Yngoslavyanın içindeki ve dışındaki nnsnrlar arasında Ubirliginl temin edecektlr. Böylece Yugoslavya da, millî birllgini sağlamlamak ve millî mücadeUsini hız'andırmak yolunn tutmo? oluyoj. Görülüyor ki hâdiseler fajr taraftan Mihvere baglı memleketlerde bnhranlar vücude getirdigi halde Mnttefiklere. baglı olan Balkan memlekPtlermde kalkınmaiara ve müsbet faaliyetlere yol açmaktadır. Bn da harb talihinin tnttnSn istikameti belirten b*r manzara savılabPir. Hull «zafer yaklaşmaktadnr» diyor Washington 20 (a.a.) 21 mayısUn 27 mayısa kadar olan hafta, Birleşik Amer&ada dış ticaretin inkışafma tahsis edilmiştlr. Hariciye Nazırı Mr. Hull, bu hususta aşağıdaki beyanatta bulunmuştur: «Harbln en vahim saatl yaklaşıyor. Düşmanlanmızm sonunda bcmguna uğnyacailan muhakkaktır. Biz bunu, bu harbde blrleşmlş oldugumuz milleîlerle yaptığımız tam btrlik halindekl gayretlmlzl son haddlnde tutaıak suretile tacil edebüeceglz. Zaferimlz yaklaşmakta olduğundan harbden sonra başaracağımıa müthlş ls açıkça bellrnıelrtedlr. Harb gayretımizi gevşetmeden harbden sonra alınacai tedblrlere çimdiden başvaırmamız lâzımdır. TJgrunda düştügümüa emniyet ve ref ahı açik surette görmemiz ve bunlara kavuştuktan «onra muhafaza7a çavret etmemlz lâzamdır.> Eisenhower teftişten döndü Londra 20 (a.a.) Şlmal trlanda ve İngüteredeM hava ve kara kıt'alannı teftiş eden General Eisenhotfer'in Londraya döndü^ü Müttefli umum karargâhı tarafından bildirüînektedir. İhtiyar heyelleri Baftaraft 1 inci blr sene tonra başka bir şekii buluna. caktlr. Bazı muhtarların az varidatlanna mukabil Beyoğlunda bazı binala. rln allm ve satlm İlmühaberleri mukibillnde birkaç yüz lira muhtar parasl alacak olanlar bulunmaktadır. Filhaklka blr milyon llralık bir bina satlşında muhtarin bin llra muhtar parası almaa âzim gelmektedlr. Birlik lflerlnin de muhtarlar tarafln. dan yapllacağl yazalmıştı. Muhtarlıi kanunu, bu isi muhtarların vazifesi meyanlna ithal etmemiş olduğundan vllâyet. Dahlliye Vekâletlne müracaatle bu şin muhtarlar taraflndan yapllmasl için blr karar lttlhaz edilmcsini istemlştir. Bir kıslm birlik reisleri muhtarların ln. tihabı üzerine bu lfi terke kalklçmlşlar. sa da Belediye, alâkadarlara müracaatle bunun önüne geçilmesini lstemiştir. Şehrimlzde 870 kadar birlik vardırBunlar karrı* tevziatile meşgu'.dürler. Halbuki muhtar adedl 306 dır. Bu kadar birliğin lflnl muhtarlarln yaprr.asi güç görülmektedir. İzmlr vilâyetlnin yaptığı gibl fehrlmlzda d« muhtarlar için bir kurs açllması düşünüknektedir. Cankurtaran mahallesi ihtiyar heyeti Cankurtaran mahallesi muhtar ve ihJyar heyeti 19 mayls 944 cuma günün. en ltibaren şimdilik Kabasakal cadde. lnde 5 numarall evln alt katında Ifayı vazifeye başlamlştlr. Fransa halktnı ikaz Londra 20 (a.a.) Cezayirdeki Prannz radyosu, Fransanın büjük şehirler halkına hltaben aşağıdaki üıtan yaymiçtır: «Yalnıa kadınlar ve çocuilar defU. mümkün olduğıı takdlrde, herkes. der Bulgaristanda siyasî buhran Teloraflar 3 üncu sahifcde başlamışlardır. Bütün bunlar. Bulgarlstanin Sovyetler BlrliğUe münasebetlerlnl devam ettirmeyi Alm&nyaya hlzmet lçln b t maske olarak kullandığıni gösterdlğinden Sovyetler Blrllğl bu va. zlyete lon vermek lstemektedlr. Bulgar htöcumetlnin, Sovyetler BirUğüe münasrtıeüerlnl keameyl göa» etomadıgı lçln latlfayl t««ih ettlğl anlaşilıyor. Yeni Bajvekfl Sofya 20 (T.P.) Bulgar naibler meclisl Başveküln latifannı kabul ve Söbranya meclls relsi KalfoTu yeni kablneyi tejkile memur etmîstir. Bajvekil yeni nazırlaran llstesinl naibler mecllsine tevdl «tmlîtir. Paıartesl gününe iadar kabine buh. ranının halledileceği ümid olunmakta. dır. Hava harbi daha fazla şiddellendirilecek Baştaraft 1 inci sahifede blnin gittikçe şiddetîendiğinl söyllyen General, yalnız hava harbile kesln bir netice alınamıyacağını söyledikten son. ra sözlerine çu çekild* devam etmlştir: € Harbe glrdlklerindenberi geçen 2.5 sene lçinde Amerikan uçaklarl bütün harb sahalarinda 20.174 düşman uçağı düsürmüşlerdir. Amerlkalüar 6154 uçak kaybetmişlerdlr. Pasiükte ve Uzakdogu sulannda bu senenln llk 4 ayı içlnde Amerikan uçakları tarafından batlrılan Japon gemilerlnin tonaj tutarl 320.489 tona varmiştır. Fransa v e Belçikaya yeni hücumlar Londra 20 (a.a.) Hava Nanrlığı bildiriyor: Müttefik orta v« haflf bomba uçaklarL le avcl bom ba uçaklan dün gece, ?1mal Praneada ve BelçtkadaM demiryolu hedeflerine, hava meydanlarına ve başka askerî hedeflere büyük kuvvetlerle hücum etmlşlerdlr. Ahnanlara göre Berlln 20 (TP.) Sofyadan alınan ilk haberlerde blr hükumet değişikliği vukuu beklenmektedlr. Bu vaziyet Sofya «İyasî mahfillerlnce dahilî yeni «İya. el teşkilâtln lcabıdir ve Bulgaristanın haricî siyasetinin İsÜkametl uzerinde hlç bir suretle teslr yapmlyacaktur. Büyük bir kaçakçıhk Baştaratı 1 inçt sahifede Sümbül isminde olan bu genc Yahudi kadını ^öylendiğlne göre tahsll etmek niyetlle Fllistine gitmege karar Termiş, cab eden muamelelerini yaptırmıı bu arada eşyasım Anfcara gümrugrUne d« muayene ettirmiş ve mUsasv'esini alnustır. Yahudi kadınının, Islahlyede acık buunan valizlnin bir köşesindeki krem kutusunun kenannda baa elU liralıklann bulundugu alakalı memurlarca görülmüş ve ştiphe üzerine bütün esyalan tekrar göaden geçlrilmiştir. tşte bu muayene sırasında bin çift ipekli çorab, yüzlerce saat, binlerce Jilet ve bıeaklan ve dlger blr çök eşya yakalanmış ve kacakçı Yahudi kadını teıvk'.f edilmiştir. Bu kaçak eşyanın evvelce muayene edilen eşya arasına nasıl konablld'ği veya evvelce yapılmış olan muayenenin mahiyeti aynca tetkik olunmakta dır. Dusseldrof şehri bir harabe Umumî seferberlik hazırhklan Sofya 20 (aA.) Bulgar ordusu geneliamnay başkanlıgı neşrettiğl yeni bir emirde, bütün ihtlyatlarla doiktor, eczacı, demiryolu i^çllert ve P.T.T, memurlarının acele olarak askerllk şubelerlne müracaatle açık adreslerlni kaydettirmelert il&n edilmiştlr. Bu emirde, Almanlar 83 ucak düşürdüklerini adreslertni şubeye kaydettıirmiyenlerin söylüyorlar aSkerl mahiemeye verileceklerl de bilBerlin 20 (TP.) Amerikan uçakladirilmelrtedlr. nnın 9 mayısta Berline ve BraunschBulgaristanda leyahatler weig'a yaptıklan alcmlarda düşmap ektahdid edîldi serisi dört motörlü bomba uçaklan olSofya 20 (T.P) Bulgar Dahlliye mai üzere, 83 uçak kavbetmlstir. Nezaretinin verdiği blr karar gereğince. Bir Rumen profesörüniin tavsiyesi bundan sonra Bulgaristan dahilinde ve Bükreş 20 (T.P.) cTimoul» çazstebilhassa Sofya istikametlnde yapılacai sinde Prof. Dascovlcl, Rumen hükumeseyahatler, ancak çok rnühim mücblr tinin de, sivil haHn ve gayriaslrerl hesebeblere inhisar edec«ktlr. defleri bombalıyan düsman tavyar^cileri hakkında, tıpkı Japonlar glbi hareket e Londra 20 (a.a.) Dusseldorf jimdl bir şehir harabeslnden başka bir ?ey degildir. Geçen sene yapılan hücumlardan. sonra Dusseldorf'un şimal mahallesi tahrib edilmeml? kısım olarak kalmıştı. Kesif uçalkarının almı? olduklan fotograflar 22 nlsanda bu mahalleye karşı y v pılnus olan hücumun çiddetlni gösteTmektedir. Rhelmstall Borslng A.G, büyük silah fabrikası da dahil olmak ü?ere burada 44 endüstri tesisaö tamamile tahrib edilmiştir. 100 metre: Hatlce (klz Mualllm) 14J, Güler (Erenköy) Gülle atma: Neclâ (Klz Mualllm) 9.04, Selma (Kandllli) Uzun: Azize (Kız Muallim) 4.70, Haı tlce (Klz Muallim) Yüksek: Hadiye (İnönü) 155, Ayfer (Erenköy) Müsabakalar neticeıinde; Haydarpaşa 59, btanbul llsesi 49. Galatasaray 47, Boğazlçi 20. Pertevnİyal 14, Mualllm mektebi 12 puven almlşlardır. Klzlar araslnda yapılan müsabakalarda; Kız Muallim 31, Eren&öy 27, İstanbul llsesi de 17 »ayı almlşlardır. Müsabakalardan sonra Maarif müdürfl Halll Vedad Fıratlı taraflndan derece alanlara kupalar verllmiştir. 1943.44 derı yllı esnaunda yapılan müsabakalarda derece alan mekteb ta* kımlarlna da hedlyeler verilmiştir. Klr koşularında Muallim mektebi, hendbolda Haydarpa^. rol.yİMİaa Galatasaray, basketbolda Kabatas, 10 kilometre bayrakta Haydarpaşa, atletizm birinciliklerind« de Haydarpafa llsesi taklmlna kupalar verllmiştir. Kızlar arasın«Ja yapılan müsabakalar H. E. ERKİLET ömer Bcsna Bugün yapıUoak fntbol maçi Beyoğluspor Taksim kulübleri ar«u sindaki Marmara kupasl finall bugün saat 16,30 da Şeref stadında yapüacaktir. Bursa Lisesinden Harb Okuluna geçen gencler 300 den fazla Alman öldüren Rus kizları! Moskova 20 (a.a.) Sovyet ek teb. liğ nde bildirildiğine göre bir nişancı genç kız grupu 5 nisandan 14 mayısa kadar 300 den fazla Alman öldürmüş. tür. Bursa 20 (Telefonla) Bugün Asfceri L;seden Harb Okuluna geçen 250 frence 'torenle mükâlatlan verilmiştir. Törende Vali, Korgeneral, Parti, Belediye relsleri, 1000 den fazla davetll bulunmuştur. Okul komutanı talebeye feragat, fedakârhk tavsiye eden laymetli bir hitabede bulunmuştur. Bunu son sınıftan ve diger sınıflardan birer gencin verdiği cevablar atklb etmiştir. Bilâhare derslerdcn derece alan/ara Vali tarafından mükafaüarı verilerek kendileri tebrik edllmiştlr. Talebenin yaptıgı güzel bir geçid resminden ömer Rıza DOĞRUL •sonra tören Mtmlştlr. Stalin Yugoslav heyetini kabul etti Londra 20 (aa.) Moskovd radyosu, Rusyadaki Yugoslav askerî heyeti şeileri General Dzilhas Ue General Terzlch'in dün Mareşal Stalin tarafinden kabul edlldiklerlni bildlrmlştir. Alman deniz Başkumandanı son evlâdını da harbde kaybetti Windsor Dükü tekzib ediyor Nassau 20 (a.a.) (Bahamas) Wındsor dükü, Bahamas valiliğinden istifa ettiği ve Amerikan t3bliyetine geçmek arzusunda olduğu hakkmda Amerikada dolaşan şayialan kati olarak yalanla. mış ve bu sayialarm nayal mahsulü ol. duğunu söylemiştir. Berlin 20 (T.P.) Büyük Amiral Dönitz'in geriye kalan ron ve en büyük oğlu deniz üstteğmeni Klaus Dönitz, rngiltere sahillerl Bnünde cereyan eden Londra Halkevinde bir deniz müsademesinde msktul düs. müştür. Büyük Amiral Drtnitz bundan Londra 20 (a.a.) Londra Halkevi, kısa blr müddet evvel de. gene deniz dün akşam, Türklye büyük elçisinin şesubayı olan en küçük oğlunu kaybet. refine hususl blr kabul resmi tertib etmiştlr. mişti. Orman fakültesinln yeni yll mezunlarına dün fakültenln son İki simfınm bulundugu Büyükderedekl binada me. rasimle diploma verilmiştir. Meraslmde Ankaradan gelen Ziraat Vekâleti Müs. teşarı Fahri Bük, Ziraat Enstitüsü Rektörü Civelek oğlu lle fakülte profesör. leri, davetliler ve talebeler bulunmuş. tur. Fakülte dekanı profesör doktor Asaf Irmak blr hltabe lle toplantlyi açmış ve orman mühendisl olarak hayata atllan genclere değerli öğüdlerde bulunarak, İş hayatinda da başarılar dllemiştir. Ziraat Vekâletl Müsteşarı Fahri Bük, mezunlara diplomalarmı tevzl etmiş ve fakülte birinclsl Orhan Atamana bir saat hediye etmlştir. İlkbahar devresinde, fakülte son sınıfmda bulunan 52 talebeden 36 sı mezun olmuştur. Diploma tevzllnden sonra müsteşar da yeni orman mühendUlerine blr hitabede bulunarak genclere başarılar temennl etmiştlr. Orman Faküllesinden 36 Maarifçilerin Millî Şefe falebe mezun oldu arizaları Baştaraft 1 inci sahtfede Galataaarmy Ankarada 42 gaKb Neyse kl, o sırada Ihsan Bey lmdada yetişiyor, adamln parmaklarınln ucun. da, kirll ve klymetsiz blr mendil halinde kendl kendine sallanlp duran çekl, allp kadlna getlriyor. Gayet hür. metkâr bir sesle: Buyurun hanımefendi diyor. Sonra. onu bir baba nüvaziş ve jefkatile omuzlarından tutup: Niçin oturmuyorsunuz Semra Ha. nım. ayakta kaldınız. Diyerek. yandakl maruken koltuklar. dan birine doğru götürmek istiycr. Kadın kendini topluyor. Perdelerin arahğından giren sabah ıjıklarırun »1. tınd3. pırıl pırıl yanan iri lâciverd gözlerlnii^ağır bir eda ile kaldınyor. Başı biraz arkaya meyiUi, ve dudakları aralık bir saniye duruyor. Sonra. bahar rüzgârları lle titreşen bir gül ağacınm dallarmdan daha hafif, ince ve taze parmaklarım, yanındaki ihtiyar adama doğru uzatarak. çeki ftlıyor. Büyük bir ihtimam ve soğukkanlılıkla. buruşuksuz kâğıdi; kathyor, dazeltiyor, btikü. yor ve çantasının içine koyuyor. Sonra gene ayni lâkaydiyi. ayni soğukkanlılığı muhafaza ederek. yüzü biraz daha ciddüeşiyor. Beyaz mantosunun altından bile g5. rülecek derecede gögsünü tahrik ederek. derin bir iki nefas ahyor. Teşekkür ederim Ihsan Bey diyor; gideceğim. oturmağa hacet yok!.. Fazla bir tek kelime söylemiyor. Yal. mz gözlerini lndirip, bir ucuruma ba. kar gibi, karşısında dimdik duran ada. mın yüzüne batayor. Bir şeyler söylemek istiyor. Vaz geçiyor. Sonra gene karar veriyor. Fakat gene susuyor. Ve nihayet gerl dönerek, kapıya doğru gi. derken; rahat, temiz. berrak bir sesle ve bir o kadar büyük bir alâkasızlıkla: Efendi diyor; siz kimsiniz, nesiniz, ve hangi kudret, hangl ku%'vet sizi bir kadın karşlsinda bu derece kaba ve nazaketsizce hareket etmege sevkediyor bilmiyorum! Yalnız bildiğiaı blr şey (13) varsa şimdi, o da, size karşı bir şeyler söylemek, anlayacağlnlz bir llsanla bir adlmlarla odadan çlkıp gidiyor. şeyler konusmak lhtiyacmm, içimi blr ateş gibi tutuşturduğu, derimi, damarla. Uludağda bir gece ..! rıml bir alev gibi yaktığldır. Fakat dudaklarlml lsırarak, dişlerimi kilidliyeAkşam oluycT.. rek, tahammül ediyor ve susuyorum. Simdi Uludağdayız.. Ve Uludağdaki Yalnız size şimdi, tek bir şey sormaktan büyük otelin terasasından, kızıl bir kuşak gibi dağlarl sararak, ufka inen gü. nefslml menedemiyeceğlm. neşi seyrediyoruz. Güzel başmı ihtişamla ksldınyor. Uzerinde, siğır ve koyıınlarm dolaştlğı Demek bir kadlna âşlk oldugunu tepeler, binblr ses ve binblr renk içinde, söylediğiniz, ve bu kadını kendl muhlyavaş yavaş çökmeğe başlıyan dağ getinde göremeyince, yaşamak kudretini celerinin mavi gölgelerine bürünnıüş, kaybedeceğini İddia ettlğLilz o delikanll bitmez tükenmez bir hal imtidadile. diyor; sizln oğlunuz sizin eserinlz, sizln ufuklara doğru uzayıp gldiyorlar. Nereparçanız öyle mi? de İse şimdi, ay çikacak ve etraf, tatlı Gene ayni alâkasızhkla, perestişe lâyık bir aydlnlığln içinde daha ilâhî görüldudaklarlnın uzerinde acl ve İstihfaf meğe başllyacak. kâr bir gülüş yarattıktan sonra: Sıra kavaklar ve büyük çamlarla Sr Yarabbl; ne garib, ne umulmaz tülü. mavi ve menekşe renkli tepec'kle. şeyler oluyor dünyada!™ rin arkasmdan, ateş ya^mış lsman çoDiyerek yürüyor. Ve adamm cevab banların kaval sesleri gellyor. Uzakta; dağın toprak yoHannl arica. vermesine. bir tek fceHme sdylemesine dahl meydan vermeden, asabl, hlrçın da bırakmış, hızla otele doğru yaHaşan SOKAKTAN Gelen Kadın Esat Hahmut Karahurt Yazan: bir otomobil görüyoruz şimdi. Açlk sarı blr otomobil... Basllmamlş otlarla, çiğnenmemiş klr çiçeklerinin kokularlnı taşıyan sert dağ rüzgârlan, toprak yollarm üstünü, tozu dumana kattlğı için, otomobilde gelenlerin kim oldugunu göremlyoruz. Zaten hava kararmlş, sular sararmış, yollar, gecenin esmerliği içinde, perde perde kaybolmeğa başlamlştır. Nihayet otomobil, otelin kapısı önün. de duruyor. Garsonlar ioşup kaplyi açıyorlar. Blr kadın lniyor. Deve tüyünden açlk sari renkli bir İngiliz paltosuna bürünmüş genc blr kadln!.. Otelin bozuk tas basamaklarinı acele acele çıkıyor. Elinde, küçük İM vallz taşıyan başka bir kadln da, onu taklb edlyor. Arkada, şoför taraflndan getirilen büyük blr bavul daha!. Hepsl birden Içerl glrlyorlar. Buz gibi soğui Deve tüyünden açlk sarı renkli İngiliz paltosuna bürünmüş yürüyen kadın, otelin holüne girip bir kaç adlm attıktan sonra, rüzgârlarla dağllan saçlarmı düzelterek, kendisine doğru gelen metr. dotele; Bayan Ural namına İki oda ayrılmasmı istemiştlk diyor. Evet hariîmefendi, odalar hszlrdir. Yukarl katta değil m i ? Evet efedim. Hemen çıkalım, fena halde üşüyorum! Buyurun efendim, üşümiyecekslniz artık! Odalarmızln sobaları yakılmıştlr. Sobalarl mı dedinlz? Tabiî efendim; görüyorsunuz kl, burası çok soğuk oluyor. Ne güzel!.. Yez ortasında, klş gece. leri yaşlyacağız desenize! Betondan yapıbna, on beş yirmi basa. makllk bir merdivenden çlklyorlar. Küçük bir koridor.. Ve sonra ovaya nazır, balkonlu geniş bir oda... Odadan içeri giriyorlar. Adam, elektrik düğmesini çevlrlyor. Denizden İki bin metre yükaekte bir dağ otelinde de ancak bu kadar konfor bulunabilir. Üstü. atlas yorganlarla Srtülü geniş çlk bir karyola... Kenanna, işlemeli beyaz, keten yastlklar konmuş, kadife blr şezlong... Büyük ve rahat bir fotöy. masa.. hall.. gardrob slgara tablalan.. ve İnce tüylü İM battanlye... (Ar/KMt rar) Ankara 20 (Telefonla) tki mao şarlarl ve vekâlet erkânı tarafından yapmak üzere buraya gelen Galatasa. huzurlarina sunulan arizayı olduğu gibl ray takımı bugün ilk maçı Ankaragüctt ile oynanus ve 42 galib gelmijtir dercediyoruz. Çok sayın tsmet İnönü, Türkiye Cum. huriyeti Reisicumhuru ve Türk mllletinin Büyük Şefl 1944 yılınin 19 mayısi, Türk maarifi ve cumhuriyet maarifçlleri İçin tarihl Bastaraft 1 tnct sahifede bir gün oldu. Ömürlerini memleket kül. türüne ve maarif hizmetine vermlş o. Terraçlna şehrl dentoden bombardıman lanlar. mesleklerinin ve hayatlarlnın en edilınlştir .Yeniden alınan Alman esirbüyük mükâfatlarlnı, bağlşlamak lut leri 5500 U bulmustur. Bununla beraber funda bulunduğunuz ve dün neyecsnla beçinci ve sekizind ordluann yeni daS dinlediğimiz takdlr ve iltifatlannda sıralan karşısında gUelüklerle karsıla[ördüler. Türk nesillerinln öğretim ve çacaklan lnkar olumnamafetadır. ığitim mesullyetini bilerek ve duyarak Beşind ordunun, sahil boyunca taşıyan bizlerln yürekten gelme min. yen kuvvetlerle birleşmek üzere yeni Mr net ve şükranlarmı kabul buyurmanızı taarruza giristlgi bUdirlliyor. dileriz. Bu yüksek lltifatlannl muhafa. Alman tebli^i za, bizim için olduğu kadar blzden sonBerlin 20 (a.a.) Alman ©rdulan ra gelecek Türk maarifçilerl lçln de blr başkomutanlığınıs tebllği: namus borcu olacaktir. Biz, maarif daİtalya cenub cephesinde büyük müvalarımlza. okul kitablarınl sahife sa. dafaa meydan muharebesi durmadan hife, satir satir okuyacak, kültür kurumlarlmizl şehir şehir, köy köy gezlp devam etmektedir. Gaeta lle Ponte inceleyecek kadar derin v« şümullü İL Corvo araslnda kıt'alarlmiz. çok üstün ginizi bilerek ve anlıyarak. yüce şahsi. düşman kuvvetlerlle zirhlı teşkillere yetinizi, Türk maarifinln başı, öncleri, karşı inadlı bir 6avaça tutuşanuslar ve bu yolda hepimizin büyük öğreticimlz mücadele ederek yeni mevzilere çekiltanimakla gururlann en yükseğini duv miflerdir. Gaeta cephesindeki çıkıntı tahliy» maitayiz. edilmiştir. Güvenlnlze lâyık olmak için çallşmaLiri gimalindeki bazı tepelerle Campo larimm artıracağimıza itimad buyurma di Mele mevkii çiddetli savaslardjan son nızl dller. ellerinizi öperek yüreklerl ra düşman eline geçmlstir. mizin bütün saygl ve minneüerini su. Başka kesimlerde kumbaracl kıt'alannariz.» mız şiddetli karşı taarruzlarla düşman hücumlarinı durdurmuslardır. Ponte Corvo'nun İki yanında düşmanin yaptığl taarruzlann hepsl, çok büyük zirhU teşklller ve aşın çlddette baraj ateşhıin Londra 20 (ajı.) 77 yaşında olan ln saatlerce devamına rağmeH, klt'alarımıa giliz muharriri Wells'in bir müddetten. taraflndan başarl ile püskürtülmüştür. beri dddî surette hasta olduğu haber a Akuine cenub doğu çevresinde düşImmıştır. Hususl kâtibi büyük muharri. manin büyük topçu ve tank teşklllerjle rin bugün biraz iyileşmeğe başladığını desteklenen taarruzları kismen şiddetli fakat henüz tehlikeyi atlatmarms oldu. temerküz ateşlmlz altında göğüs göğüğunu söylemiştir. se yapılan çarplşmalarla durdurulmuşCumhur'yet Wells devrimizin en çok tur. Tanklar refakatinde şehrin şimal yazı yazan, en çok okunan en ileri dü. klsmına giren düçman piyadesi bir karşünceli muharrirlerindan biridir Eserleri şl taarruzla püskürtülmüştür. Düşman bütün dünya dillerine cevrilmiştir. Bir bu münasebetle 30 tank kaybetmiştir. kaç eserl türkçeye tercüme edilmiştir. Almanlar ne diyorlar? Yalnız İngiliz edebiyatmda değil, devri. Berlin 20 (T.P.) Alman başkumannin dünya edebiyatlnda mevki sahibidlr. danlığının Hariciya NezareU neadindekt İfalyada Hitler haHı yarıldı Wells ağır hasta ölüm Bmekli süvari albayı Ali Rıza Binat dün gece Hafckm rahmetine kavu^muştur. Merhumun cenazesl bugünkü Dazar günü Soganatada Tavsantaşı sokagındakl 11 numaralı hanesinden kaldırılıp Beyazıd camii şertflnde fldndlyl müteakft) namazı kılınarak Şehldllkteki aile kabrlstanına defnedilecefctir. sözcüsü bugün ögleyin asagıdafel demecde bulunmuştur: «Alman fat'alannın katl olarak nerede duracaklan, bugünden söyleaemez. Son meydan muharebesinin basındanberl Alman sevkü idare makaaüan tedafül vaı ziyette kalmakla beratoer, bu çeküde hareket mütemadiyen devam etmek nlyetinde değildlr. Cenub ttalya eeghesinde henüz son söz sSylenmemiştlr ve söylenmeetne de daha co& vaüt yardır^ j
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog