Bugünden 1930'a 5,453,307 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET I C 21 Mayu 1944 Malî • Iktısadi meseleler IHEM NALINA M1H1NA Şark Demiryolları memurlarımn açtıkları dava TUri Hava Kunımu Başkanlıgına nönü ŞehMIiğtal öyaret ve hava linin kendi tavsi. MiUetlerarası is şehidleri lhtifall münasebetile yaz YAZAN *\ yesi üzerine hazırla. buroEU tarafından dığım yazı üzerine okuvnculanmdan, nan böyle bir plâ. Filadelfiyada top. Türk Maarif Cemiyeti R«smi tlân İşleri nın tatbikında acul )j)nnwB temin ediBürosn dosya memura thsan Akmer'den İnsan hayaUrctn e olmaktan imtina et. rureüle gittikçe ge. aşajfıdaki mektnbn aUm: len <ls konferansıîasll münasebetleri H^I*H»••••••••••• ı a z a n : •••••••• ••«»^# nişliyen bir ölçüde mesinin ne gibi da. na> dair bir ta «In8nü ve hava şehidlerimiı hak. ain başlnda sayil. «iş kadını» denilen kun haberler gelmiye başladı. Bu hill tesirler altında husule geldigine bndaiki kıymetli yannızı okuduın. Bilmasa bile en müyeni blr kadln tipiyazımızâa birbirile alâkasız gibi görü. dair kat'i delülere malik değiliz. hassa hava şehidleri hakkmdakl kısmı himleri arasında olBu hususta İngiliz sanayicilerinln 1nin ün aldlğml gölen bazı hâdiseler arasmdakı rabıtaları münasebetiyle size bu satırları yazmsk duğu muhakkaktır. kazlarınin mühim bir rol oynamasl çok rüyoruz.Bu yeni kagöstermeğe çalışacağız. Çünkü neslllerin bakası herşeyden ev dlr. Çünkü tabiatte ekseriyet daima dln tipi lnkıyad ve boyan eğme yerine lüzumunu duydum. Yazınızm bir par. muhtemeldir. Çünkü İngiliz sanayiclle. Malum olduğu üzere ekseriyeü itibavel kadınla erkek araslnda aralıksız «orta» da toplanmaktadır. Bunun için teşebbüs, lâpalaşmış bir sevgi sultanı casını aynen burada tekrarlamama rr.ürile «birlesmiş milletler» murahhusla. rinin Amerikanın tufanâsa istihsal kamünasebetlerin devamına bağlldlr ve bu kedln ve erkek tnünasebetini sağ ve so olmak yerine sancak taşıyabilecek dirl, saadenizl ric* ederim: biliyeti karşlslnda cihan piyasasında rından terekküp eden konferans azası «tstiklâlini re serefini muhafçza ede. münasebetler durakslz bir tekâmül ge lun İfrat veya tefritlerine göre düşün. canll ve sert hir vücud olmak, hayat arasında bu grupun kodamanlarından reiabet edebilmek için kendilerinde çlrdikleri için içtimal hayatın gldişine mek, meselenin Iki ucuna saplanmak, arkadaşile ayni sevgi haldarma sahib rek yaşamak istiyen blr millet, şehid. pek kuvvet görmediklerl anlaşlllyor. clan Rusyanın mümessilleri bulunmu. onları daima an. göre az veya çok müteraadiyen tahav koca ortayı görmemek olur. San'at ve olmak. iş saatlerinde cinsiyetini unut. lerini ımutmamak, İngiltere öyle bir memlekettir kl orada yor. Rusyanın sayılı gazexelerindea makfk mflkelleftir. Vatan için canlarını vüllere uğrar. Cemiyetln binnisbe dur. edebiyat da daha çok bu iki ucla halk yeni bir imtiyaz eide ettiği zaman mak İstiyor. Ve filhakika gün geçtikçe vesüa» da çıkan bir makalede şim Eskl Şark Demlryolları kumpanyasl gun zamanlarında değlşme hereketleri lendiği için his ve zihinler hep bu tip de İş şartlarınin yeni icablarma İntıbsk veren şehidlerin yaptıkları fedakârliğa diki milletleraraa is bürosu can çe artık herhangl bir vesile ile olursa olmukabil. yapabîleceğimiz kişmekte olan Milletler Cemiyetinin bir sun onu elinden kaptlrmak İstemer. memurlannın şirketin tasfiye heyeti a. daha çok münakaşalar halinde ve naza. I«rle dolarek büyük orta gölgede blra. etmeğe savaşlyor. O halde ki hangi iş İçin hazlrlanmak fırsatı verilirse hunlarl ibaret olduğıtna göre... ilâ» cüzü. diye vasıflandxrümı§tır. Bir sır Bir kere Beveridge plânl tatbik saha. leyhine yarim miiyon küsur lira tazml ri bir mahlyette tebarüz ederken bir kılmış olur. Pek doğru. Şehidlerin kendileri için kutusu olan Sovyetlerin is konferansına slna kondu mu İngiliz Işçisl ondan kat nat lsteğile •çbklarl yedi senelik dav»; harb veya lçtimal bir inkılâb ıuhurunda Niteklm bu orta tipin erkek ve kadm yapmasını biliyor. İstiklâl savaşile igtiyapabüeceğtmte şey ancAk onlan anrnai karft aldıklan vaziyetin hakikl sebeb. İyen vazgeçemiyecektlr. İngiliz hüku Temylz umuml heyetince nakzan mu birdenbire füiyata geçerek yeni ırese da en tipik ve saf örne|lni Abdülhak mal bir rol almenin zevklni tattığı ve âbideler yapmaktır Fakat acaba, vatan lerinl öğrenmiye imk&n yoktur. Bunun meti, bunun için teennl İle haraket et hakeme neticesinde. sona ermiştir. leler doğurur. Bu itlbarla kadın ve Şinasi Hisarin «Fahim Bey» inde İlk tamamlatlcl kudretini anladığı gündeniçin ölen o kahramanlann geride bı. la beraber ötedenberi bilinen bir gey meği tercih ediyor. Çünkü harb sonu Mükteseb hak noktasından davad olan erkek münasebetlerlnln her değiçişi ye. defa gördüğümüz için evvelâ yadırgar beri de her sahada işe atllmak ve ka. ni blr safha arzeder; ve artık, ne olursa gibi olduk; allştığlmız sağ ve sol kahra dınlığin hususl kabiliyet ve incelikle. raktıkları ana, baba, kardes ve evlâd. vartt o da komünistlerin gerek devlet. dış ticaretin alacağı istlkamet tavazzuh binden farla memurun veklll avukat AU ları için yapılacak vazlfelerimiz de yok lerin kendi hududları dahilinde. gerek etmeden; rekabet meydanına çikacak Şevket Erkün; evvelâ prensip meselesi. olsun, bir daha geriye dönülemediği gibi manlarlna nisbetle Fahim Bey ve ka. rini erkeklerin gücüne kateıak istiyor. geçen safhakrdan hlç birlsinl tekrarla. rlsının ortalara hâs orljinalliğlni sÜik Ayni zamanda ciddî İs hayatl onu gltmudurî Onların dünyada kimsesiz ola. se beynelmuel sahada takib edilen «iç knlar birbirlerini lyice tartmadan ta nin halli için bunlardan yalnlz ikislnin, rak yalnız bırakıp gittikleri bu gibi timai siyaset» e pek iyi gözle bakma. ahhüd altina girmek, sonradan hâdlse Mehmed Mevlud Kaynazla Mehmed £v mak da kabil olmadlğından doğan heı ve manaslz gibi bulduk. Halbuki gören gide sadeliğe götürüyor, kadlnlığa yakı. yeni safhayi vaktind« anlamak, kusur gözler ve duyan knlbler İçin rijinal ol şan süs zevkmı da is hayatmm dlşmda kimseler için yapılacak yardım vaziie. dıklarıdır. Onların kanaatlnce içtimal lerin akışma ayak uyduramamak tehll. cimenerin davalannı yürürlüğe geçir. o lerl de gene o vatan için ölen kahra. siyaset, yani sınıflar arasında bir mu. keslni doğurabllir. Mağlublara ödetlle miştl. İstanbul blrlnci asliye ticaret ve meziyetlerini görerek bunlara göre mlyan ve ifadesini bulduğu takdirde yaşatmak lâzım geldlğini takdir ettlreroanlan anmak sayılmaz mıî, hazlrllk tedbirlerl ahnak lâzlm geiir güzellik heyecanı vermiyen hiç blr İn cek bir hale yaklaştırmış bulunuyor. vazene yaratmak için hırcanan gayret cek tamlrat borclarinin eda sekli bile mahkemeslndekl son celsede, mahkeme Çüniü içtimaî hayat bizim arzularımız san yoktur. Yalnlz bunlar ayırd cdilmek tşte şimdi de bu münasebetle si»'«, siz ler. faydasu ve zararlıdır. Faydasızdır; bu meseleyi llgllendlrlr. heyeti; satlş mukavelesüe hükumete Kadmın içtimal rolleri genlşledlkçe la istediğimlz yerde durmıyacak, bllâ ve İfadesini bulmak için çok bıce ve yaştakl neslln pek iyi hatıtlıyaoağı ha. çünkfl bu siyaset isçi mn'fını tara ma. Vaziyet öyle görünüyor kl İngiltere, devredilen Şark Demiryolları şirketinve ciddî iş hayatlna alıştlkça kazanacağı nasUe istismardan kurtaramaz. Zarar. harbden evvel İhracatını tesvlk İçin de çalışmlş memurlarin hlzmet senele kis lnsanlık macerası bitinclye kadar nüfuzlu bir göz, müslesia bir san'at sadelik, mes'uliyet ve ekonomik hürrl va fehidlerimizden tayyareci sehid Nu. gelişme ve değismelerimle devam ede. kudreti ve pişlıin bir ehliyet ister. rinin, bugün pek ellm, mall zaruretler lıdır; çünkü oyalayıcıdır, sınıf müca. paraslnın kıymetinl düsürttrken ücret rlne ve kumpanyanın imtiyazl devam yet hlslerlle hem erkekler, hem de ka. cektir. içinde kıvranan iki kızkardeşhun ken. delesinin avakıbmı gsciktiricidir, der, lere zam lstememelerl hususunda l»s etseydi lleride kazanacaklan haklara, Bugünkü garb medenivetiııin kadm dlnlar üzerindeki tesirl bunlara da sa dilerlne yapılacak herhîngi blr yardıma ler. Beynelmilel i« bürosunun gayesi de lerin fedakârlığına nasıl müracaat et menfaatlere göre; kendilerine teferrua. delik, clddiyet, hürriyst ve mes'uliyet pek muhtaç blr vaziyette bulımdukları. Kadınla erkek araslnda insanlık bir Ideali onu İçtimaî bir $i'.ıis haline gebühassa isçileri alâkalandıran sosyal tiyse harbden sonra da înglUz Işçîslnln tlle tasmlnat ödenmeslnl. tazminatm, tlrmektir, şark medeniyetlerl İse, pas.hlslerini deha kuvvetle duyurmak ola nı arzetmek istiyorum, Bu iki fazilet politikada mllletlerln atbaşı beraber gi Amerikan lşçisinden daha kanaatkâr her hizmet senesine mukabil en son aL liğine karşılık cinsiyet farkl gibi İzale cak, moda heveslerl gemlenecek. tavirderek rekabette birbirlerinden geri kaL. olmasınl İstlyecektir. İşte, Tomlinson'un dıkları maaşln bir misli nisbetinde he edilemez bir ayrılığm mevcud olmasl töral medeniyet düzeninıls kaldıkları lar yapmaclklıktan kurtularak sadele örneği kadm hâlen Bejikt^sta bir evde müddetçe kadını mutlak bir surette t«maddl ihtiyaeın en slddetli sartlan mamasmı temindir. ihtimal Husya, re yukarida zikrettiğimiz teklifi hükuaae sablanmasınl kararlaştlrmıştlr. Ve borc. ve ayni zamanda birleşerek bir aile teş. şecekttr. Evlenmeler de daha ziyade ı e . içinde yasamaktadırlar. Ben. bundan kil etmelerl zarureti bunları ötedenbe. mellük edilmesi lâzlm gekn bir şey ola. jiminin esası olan doktrinln sosyal sl tlnln söylediğlmiz aebeblerden doğan lar kanununun 345 lnci maddesine da rl gizli veya açlk bir âurette çatlştır rak Ideallendlrmek İhiyacındadırlar. kâ ve karakter dostlukları üzerine ku üc sene evvel evlerinln blr odasmda yasete karşı aldığı çekingen tavrın te. çekingen haleti nıhiyesinden mülhem yanarak; bu dhetin ayrıca vukuf ehline makta devam etmiştir. İçtimaî hayatlu Bu ldeal bütün şarkta ekseriyetle hâlâ rulacaktır. bir kaç ay kiracı kaldığım sırada, va. sirile 1} konferansına karşı ihtiıazt bir olmuştur. Bu tekllfln reddedllmesl ve havaleslne lüzum görmediğini, mahke düzenlne göre erkek kadını ezdikçe yaşadığı gibi blr zamanlar garbda da Unutmamall kl kadln ve erkek müna zlyetlerinl yakmdan görmOştöın. O xa.. çehre takmmıştır. Yunanistanda oMuğu konferansın İçtimal slgorteyi hükumet. mece resen takdirin yeteceğlnl belirt bundan kurtulmak ve hattâ blr intlkam yaşadlğı için kadın ruhunun umumi sebetlerinde hasıl ohnuş, olmak üzere man bu dul kadmlara, sehid Nurinin, kadar memleket dışındaki Yunan matu lere tavsiyede ısrar etoıesl İngiliz fcablmiştlr. Yakında; bütün memurlarln da hissile üstün gelmek şuururun kadlnda yetle bu lkl ldeal araslnda sallandığını bulunan ve olacak olan değişikliklerl llse blrlnd sınıfta türlü zaruret içinde fillerinde d« aolcu fikirlerin kaynaştı. neslni yeni blr dahilî müşkülâta maruz alarl ayni esastan yürürlüğe geçerek, uyanması neticesinde feminizm denilen gSrebiliriz. O halde kl bu iki kadin te iazanılmiş kıymet hükümlerile ölçmek tahsiline devama çalısan yegenine ne. ğı ju günlerde Yunan isçl murahhasları. bırakacağa benziyor. hepslne, hlsselerln* düşen tazmlnat ö bir nevi ckadın hürriyet^lliği» cereyanı lâkklsl blrhlrlerlle h&1& çarpiştığı glbl suretlle kabul veya reddetmekten hlç den icabeden yapılmadıgını TIITI hükumetlerini protesto maksadı ile Britanya murahhaskrlnin demin an denecektir. Büdlrilen hükiim karşısın. başlamiş olduğunu blliyoruz. Filhakika her kadının meslek hayatmda da çarbir »ey çıkmaz. Tekftmül eden hlr hayat kendilerlnden »orduğum. laman böyl» konferansı terketmeleri, yukarki iza başarıslzlıklarına mukabil da; salonda bulunan pek çok memur cinsiyet farkı, lnsanlık vasflnl crtadan plşmaktadır. Bugünkü garb medeniye kendi klymeüerile birlikte gellr ve blr yardım talobine utandıklan İçin, hatunıı nazarı dikkate alımrsa daha lattığimlz başka sahada bir muvaffakıyet kazanıl. son dereeede sevlnc göstern^lslerdir. kaldlran bir ayrılık oîmadığı İçin kadı tinin doğurduğu yaşama sartlan lçlnde encak onlarla ölçülebilir. Elverlr kl bu kimseye hallerinl lfja manidar görünür. »demedlklerini mlştır. İran delegeslnin takrirl üzerine Hatta bazlları kendilerini tutemaylp, nm da erkek gibi insanca yaşamak iste. yalıiız ev kadını veya ev perisl glbl kal kıymetler doğru ve lyl görülsün; terbiye bana samimî olarak anlatmıslardı. lf konferansının en mühim konuşma İttihaz edilen bir karara göre Orta ve sevlnclerinden koridorda kucaklaşmış mesinden daha hakll ve tabiî blr şey o miyarak erkekler gibi İçtimal blr rol de ona göre verilsln. Şlmdi, slzden rlea «iijrorum ki. yurd mevzularından birl, harb sonrası dün. Yakınşarkta lamazdl. Fazla olarak zlhinlerin açll. oynaroak ve hattâ askerîitt yapmak za. mahalll İs konferansları lardlr. Prof. M. Şekîb Tunc İçin canlarını veren k*hramnlanu ge. yasında bir içtimal emniyet sisteminin akdedilmeslne karar verilmiş; Ortaşark ması, kadlndoki cinsiyet farkını bir aşa. ride lstlnadsız bırakıp gittikleri bu gikurulmasıdır. 11 mayıs tarıhll bir Wa petrol istihsal bölgelerinde çallşma şartbi . bahusus hâl ve vaziye. Şirketi Hayriye hissedarları ğıllk gibi gösteren hurafelerln zamanla Suad Gün konseri Zeytinyağı 300 kuruşa çıktı! tlni kimeleri gıkılan ve derdlerintn ken shington haberl «tngiliî hükumetinin an üzerlnde konferansın dikkati celhükümsüz kalmağa başlaması. zekânm ifşaya ' murahhası Bay Tomlinson tarafından, bedilmiştir. Bunu, İngiUz politlkasının şirketin satılmasına razı değil kaba kuvvete üstün gelmesi kadmlara Songünlerde borsada mütemadiyen dl evlerinden dışan smnasını istemi. San'atkâr Suad Gün 24 mayıs par. birleşmis milletler işçilerinln bütün bir başansı saymamizm sebebl bahis karşl erkeklerin zihniyetlerinde de bü samba günü aksamı saa.t 21,15 te Beyoğ. yükselmekte olan zeytinyağı fiatları yenlerl de . unutmayıp kendilerine lâ. Şirketi Hayriyenin hükumete satılıp hayatlannın İçtimal slgorta altma alın. mevzuu teklifin Brltanyanm nüfuzu ile yük değişlklikler yapmış, artık onlar da lu Saray sinemasmda bir konser vere. nihayet üç yüı kuruşa yakloşrmştır. nm gelen yardanın yapılmaaı için, ması hakkında evvelce kabul edilmis yapılmış olmasınm kuvvetli bir ihti. satılmamasi hakkında Şirket heyeti u hayat arkadaşlarını bir köle gibi değil, cektir. Programda Itrl merhumun mes Perakende olarak 1,5 asidli yağlar 315 lutfen alâkadar makamlarm nazarı olan tedbirlerin önüaıürdek konferarsa jnal dahilinde bulunmasındandir. Ma mumiyesinin fevkalâde bir toplantlya en mahrem ve samimî bir hayat yoldaşl hur Nevakârı. Kömürcüzade Hafız E. kunısa satılmaktdır, Blr taraftan da dikkatini çekmiye tavassut edinit. Bah. talik edilmesi hakkındakl teklifinin» um oldufu üzere buralardaki petrol çağmldıgl ve blr taraftan da müzake glbl olarak görmeğe aîlşmak volunu fendl merhumun Şevkefza bestesl ve fiatlarda yükselme temayülü devam settiğim bu iki dul kadın bugün haki. :eler cereyan ettiği sırada şirketin bureddedildiğini bildirmektedir. İstihsalinde İngiliz sermayesinin rolü ;ünkü durumunun devam ettirilmesi tutmu'jlardlr. Fakat ne de olsa insanlan müteveffa usta Niko^os, Şevki Bey, De. etmektedir. katen en küçük blr pardıma dahi |id. Vakıa Bay Tomlinson, teklifinl yapar. büyüktür. Buna mukabil istihsal faailYeni kâr hadlerinin tayininden sonra detle muhtaçtırlar. Adre3İerini ajağıya bir kallba dökmek kabil oîmadığı İçic de Efendl, Haşim bey, Nevres Ps. merhakkında bir cereyan hasıl olmuştur. ken, konferansın ismdiki halde birleş. yetinde yerli amele çahşır. Bütün bun. her hale rağmen husunet ve kabalıkta humlardan eserler olduğu gibi üstad umumiyetle gıda nMddeleri fiatlarında yazıyorum ve bundan sonraki vazifeyi Bir klsım hlssedarlar biraz tasarruf ve mis milletlere bu mesele hakkında sa. görüldü&Ü halde zeytinyağı de size bırakıyorum > devam eden erkekler bulunacağı gibi Mulılis Sabahaddin tarafındaa yepyenl düşüklült nuKamellu kdbul edecegl ku;uK Elr tacirleri bilâkis fiatları yükseltmek yo. dpr» ••vıs*».» w..ı...viijegını. muhtelif Bn mektobu, »ynen nefrettlkten sonferanslarınln Amerikan petrol sahala zamla şirketin faaliyete devam edeceğl «klllbık» dertecek kadar yllgln ve sakin blr tarzda bestelenmış nefls blr eserl memleketler tarafından evvelce yapılile şair Orhan Seyfı'nin yazdığı ve biz. lunu bulmuşlardır. ra, şn mütaleayı ilâve etmek isterhn: rında çalışan Amerikall İsçHerin elde kanaatini ilerl sürmüşlerdir. Şirketin en erkekler de dahna olacakt'.r. mıj olan anlaşmalarm her hükumet ta. zat Suad Gün tarafm<îaa bestelenmiş Şehidlerin, mUlete emanet ettiklerl edecekleri iyi şartlara mukabil Anglo . büyük hissedarları da bu fikre İltihak refından tesdikının önümüzdekl korfe. Nitekim kadınlarda da herşeyden ev. yeni bir eser ve diğer piyasa garkıları yakınlanna karşı devlet, asla lâkayıd Sakson sermayesi lehine Ortasarkll İş ıttiklerinden fevkalâde toplantıda bu ransta müzakere edilebileceğini söyle. vol kadmllğile lftihar eden ve kadm ve halk türküleri vardır. Biletler sine. değildir. Bunlara kannnlanmız daireçllere ne gibi şartlar hazırlıyacağı t«krin galib gelmesi İhtimali kuvvetli Etem tızet Benlce mistir. Bununla beraber bir müddet önce gibi sayılmak istiyenler'n yanlnda bu ma gişesinde satılmaktadır. slnde ayhk bağlanmakta Te yardım ya~ sarlanabilir. Bununla beraber yalmz lörülmektedlr. togiliz Avam kamarasında cereyan eden cBir clnayet davası» askın, paranın, pılmaktadır. Eger, tayyareci sehid Nntarzda muameleyi hor ve hakir gören, Diğer taraftan, Şirketi Hayriye İda erkekler gibi giyinmek istlyen kadln bir münakasa hatırlanırsa Tomünscmun petrol sahalarl nazarı ltibara alınmaylp îhtiraffln, evlâd ve baba muhabbeti, 0 . rinin hemşireleri, kanunî haklan yar da teklifinin asıl mahlyetl daha iyi anlaşılır. da umuml iş sahalan düşünülürse Orta esi şirketin satln alınaaası mevzuu bah. tipleri vardır. Keza erkeklerin işini pay. veyi baba ile hfcmetel sevdası, servet onu aramamışlarsa kendi hesablanna Bilindiğl Ozere meshur Beveridge piâ e Yakınşark memleketlerinin kendi olduğu günden itibaren hesabları ayrl laşmak istiyen kadlnlar olduğu Rİbi on. dogrn hareket etmemişlerdlr. Kannnl uğruna işlenmifl ctnayetin romanıdır. nının içtimaî sigortaya müteallifc kısmı artlarlle mütenasib; ve ekonomik bün rutmağa başlamlştlr. Şirket hükumete lara sadece İlham verrnek, öğüilerde haklan olmadığını ddşflnerek vazlyet•elerine trygun kararlar elmak husu iıtikall takdirinde bu tarihten sonraki Bu roman içtimal ve edebî deSerinl nm harb aonu beklenmeden tatbik sa. bulunarak yardlm etmek İstlyen k lerini bn yazı İle Türk Hava Knruma her satırda muhafaza edeırek karilerinl başkanlığına bildirmegi bir Tazife addehasma konulması bazı meb'uslar tera. sunda mahallî iş konferanslarınin daha iesabları kolaylıkla devredebilecektir. lar vardır. Fakat gerek erkek ve gerek fından ısrarla istenmiş; fakat Churchill faydah olablleceği umulabilir, basmdan sonuna kadar lçinden çıkılmaz dtyorum. Hava Kurmnımnn kendiat de kadınlarda ekseriyet bu gördüğümüj Dolmabahçe stadı bunu kabul etmemisti. rngillz Başvekiblr davanm, ömür entrikalanıun, beser eski bir tayymrecl olan kıymetli ba#Mehmed OLUÇ sağ ve sol tiplerin araslnda olanlardaduygulannın, arzu ve ihtlraclann peşl kanı Enurum meb"nsn Şükrfl Koçak'm Eşsiz bir edebî Polis romanl Dolmabahçede yapılmakta olan Inö. Hamallar kanca Orman masalı temdid sra büyük bir heyecan ve halecanlji sü ilk hava sehldleıimladen Nurinm k s IÜ stadyomu için bu sene de bütçeye Fiatl 125 kurus. rükler. Fîatı 150 kurus. 500,000 lirahk blr tahsisat konmuştur. kardeslerine mümkttn olaa yardımı yakullanmıyacak edilemiyor GÜVEN YAYINEVÎ Bu tahsisatla Cumhuriyet Bayramma pacafına hlç füphe etıulyorum. İNKILÂB KİTABEVİ Tlcarat VekâleÜ, tahmü ve tahliye 17 mayıstanberi büyük bir muvaffa. kadar stsdın kapalı trıbünlerden başka islerinde çalışan hamallarm kanca kuL. kiyetle şehir tiyatrosunda temsil edil. Okurnciımun verdiğl adres tndnrt iğer mahalleri kâmilen insa edılmiş lanmalarmı menetmistfr. Buna *ebeb mekte olan eserln bir müddet daha En güzel yazılart ve cBeşikt&s, Ortabahçe, Tnsnfefendi eıklacak ve bayramda stadm açılıj töreni csaaen pek güçlükle celbedilen kanavL temdid edileceği havadisi barı yevmî maal, 3 nmnarah evde Bayan Aliy^ vc apılacaktır. nefis karikatürlerle çelerln bu kancalar yüzünden parça. ablası». gazetelerde çıkmı» ise de oynıyan genc lanmakta oîmaaldır. Küçük talebelerin güzel lerin pek fazla yorulmus bulunmalarına Yalova iskelesi genişletiliyor binaen buna imkân bulunamamaktadır. bir müsameresi Hiç neşredilmemiş olan hâtıralart Yalov* lskeleslnin 38 metre uzalıL Temsilllere bugün son olarak verile. Yeni Nesil Yuva ve İlk klsım taleŞehir Meclisi azası mas v« lskele önünde kapalı bir bek. cek matine ve suvareyi mflteakıb niha. beleri sene sonu münasebetile yapmış leme mahalli yapılması eksiltmeye ko. şerefine ziyafet o>ldukları müsamerede mllll oyunlardan yet verilecektir. nulmuştur. Bu lskele ve bekleme >ma. ve rondlardan, piyesten roörekkeb eğ. Vali ve Belediye Reiıl Lutfl Kırdar ÇIKT I halllni Münakalât Vekâletl lnşa ettire. bu içtima devresini ikmal eden Çehir F A L İ H R İ F K I A T A Y ' m HER AK SAÇ BİR encelerini Eminönü Hîlkevinde seçkin Tevzi yeri: Cumhuriyet matbaası cektlr. )ir davetll kütlesi huzurunda vermiş. Meclisi azası şerefine dün saat altıda GÖZ YAŞIDIB... ve Uğur Kitabevi Eserini bütün Idtabcı ve gazcte satıcılartndan arayımz. Taksim gazinosunda blr ziyafet vermij. r. Çok alkışlanan küçükler halkın u. Giinün kitabı: Bu aabah, başinlzdaki tir. umî sevglsini kazanm'.slardır. ilk ak gaçm farkına Hay babanin vardlnız, Bu blr felâket İkisl oturmuş ratı değildir. Bir çok ka. "> « L Içiyor. tkisi de nescanına... v Dr. Huzaffer Şerif BAŞOĞLU > , ^ J eli adam. Biri Türk, < dlnlar vardır ki, 20 ya Ağzmı topla Günün meselesi «Irkcılık> ı psikoloji, şinda olduklan halde saçları ağırmıya öteki Ermeni. İkisi herlf! Sen» biyoloji ve antropoloji bakımUrmdan e başlar. Müteesslr olrnaymiz ve gencliği. de rakıya dayanır. Canına İrahtüd eden bu eserde. bu iddianm çurüklü. nizin sona erdiğini zannederek kork. Hanl cıvunaz ve ramet dlyeceğim.. Bı. ğfl ortava konmakta, bunun sergüzeş+çi mayinız. Bu. tabjatln tesadüfî bir flrı. kıdan anlar. İkislnin rakmoorsun ki ku. raaksadlarla 1leri sürülmüş yabancı ma. zasidır. Ve bugün kolayllkla izalesi ka. de önünde dolu kazum.. Kocayemlşin. lı blr propagandadan b3şka bir şey ol bildir. Hemen bir CHROMEKTO saç deh durmaz. den çıkar?. madıgı isbat olunmaktadır. Fiatı 100 boyası allp saçınızl boyatlnlz, 18 muh Ne?. Ben sarhoştan hoş kuruştnr. Ne lâfl edoonız?.. Rakı.. telif renği vardır. Parfümerl ve eczane lanmajn. Sululuk eder de ondan. Rabı He! Gene ml başladık?. Çlkar.» ÜMİVERSİTE KİTABEVİ lerde bulunur. Fîatl 130 kuruştur. talı dursa bana ne? Günahı boynuna; lâkin sulanmaya balşar. Meselâ tutturur: Çl çlL. Ne?. Ben seni öpecegim! Çl çllten... fei yanmdan salya, rakı, pilâJti salçasından ınürekkeb yılışık: bır su akan ağ Ulan ne dlyorsun?.. Eakatır tırnagından çıkar? zın, yanagınıza yapıştığını düşüniirserJz Yalnız adam biraz kekeme. İsmini söy Çi çlltenbikten çlkar?. Çıkmaz. tekllfln ne kadar iğrenc olduğunu kav lerken bazan <Karabet> yerine ilk ne O da ne?. ceyi tekrarlıyor diye adı (Kakarebet) Haham.. rarsınız. Kavrarsırut ama o dinlemez. Canun.. Çllteınblk bilmezsln.. kalmış. Hahamdan da çıkmaz. Yooo! Vallahl oknas. Öpüciym! Caml avlularlnda.. Öteki konuşuyor: Yok öyle degilt Hahanımelinden Şap, sup.. Bununla bitse gene iyi. Hay dilini eşek arlsı soksun... Çit Dar ve değişmez gelirlilere Bugün iki buçuk lira o yâvrular. Allalı belâsını versinl Bu rakı da çıkar? Ssn de beni 8p!. lembik de şunal dan her birinin aylık vesikn ekme. yapılan ve yap;l'acak olan Elmadân çıkar? kötü imiş. Şap! ği masrafını bile temin edemeTnek1 Evet! Çiltemblkten çıkar?.. Hanımelinden kaza çıkar. Rafcı çık Şaraıbı olur ama bUmem rakısı oyardımlar Karahet: Yoo, ohnadı. Bak ben nasıl öpii Çıkmaz^ lur mu? Lâkin duttan detışetli rakı çı maz. Yeter artık, kafa şişlrmeğe baş. tmzası matbaimızda mahfuz bir Yeni rakı neden almadın? yorum. (Boynuna sanlır, blr daha ya Bööö ladın. Rakı mı içeceğiz, yoksa... kar. Hurmadan da çekerler. Beş çocuk babaa olduğum İçin küçük memur yazıyor; Bulamadım. Bunu verdi. Naftalin l*r.) İste böyle öpülür. Kaynana eli ö Ne oldun herlf... Karabet devam e. Öfkelenme kuzum! MUhabbet olsun yol parasa verme'rtsn ır.üstesna tu «Bes çocuğum olmak üzere sekiz gibi blr şey kokuyor. per gibi adam öpülmez! Bööö... der: tuluyorum. Fakat t u istİHianın dîye soroorom. nüfuslu bir aüe geçindiriyorum. Ben sordum: Onun için ner şarhoşla değil ama, iç Kirazdan çıkar? yapılabilmesi için nüfus kay4ı esas Geçenlerde üç aylık şeker ıstihka. Sustular. Blr müddet lilsi de blr şey Ulan tavus kuyruğu mu geliyor? Yaiıu, bu rakının iyisl kötüsü nekl lçmediğlm halde bunlarla, oturup Değü efendim. Bırak da lâf ede Duymadim. tutularak çıkarttığım vesika kâfl kımızın bedeli 27 lira 20 kuruş tutsöylemiyor. Yalnız Karabot içini ceklp meclislerine Iştirak etmeden zevk ahnm. reden anlaşüır? Hepsi anason kofcuyor. yim.. Bö bö bögür.. * Çllenkten çıkar gelmedi. Bir dilekçe ile aid olduğu hl. Bu parayı birden v«aemediğim duruyor. Öyle degil! İyi rakı üzümden çekllir. İstereeniz slz de •buyurun! Böğründe bir şey ml var?. Zannetmem. makama müracaat etmek icabedl. İÇJB yardımdan faydalanamadım. Ne o? Sevdalı mıam, davalı mıî Bunları incirden falan çekiyorlar. Ber lceene Pelek! Ay deli olaoağım.. Sus ol be.. Za. Muşmuladan çiyor. oradan tekrar tahkikat yapılıBenim ayarımda memurlarin da Yoofc. Sevdalı değillm ama çok bad blr şey oluyor. " îçsnem. ™ ten dilimhı zembeleğl laşkadır. Bir de kar? yor, karakola ve yeniden nüfus ayni vaziyette isldıklarını gözle. meıne... Yaaa! Demek incirden de raJn çe Adam blr tane lçsen ne olur, zehir sen şaşlrtma.. Hani şu tikenlerde olur.. dsiresine gidiliyor. Nüfus dalresi Çıkar. Çlçekten rimle gördüm. Bu şekilde toptan Ne memesl? Köpek memesi ml? klyorlar. değil ya bu! Böğürtlenden çıkar?.. verdifi vesikayı tekrar tasdik edl. bile cıkar Ben gül yapılen dağırmalardan istifade eden Yok efendun! Hani ya çok meme Tabiî! Her yemişten rakı cıkar, rakısı içtim. Artlk öteki dayanamadl... ycr. Bütün bu güçlükler. dar ve Hlç blr şey olma* ama mldeml bokimseler pek mahduddur. Vaktile rak edooorum da hattâ çiçeklerden bile. UUn belâ dediğin bundan çlkar.. değişmez gelirlilere yapılan yar. au. tevri edilen zeytinyağı gibi bütün Neyi? Karabet sordu: Al raklnl da, kadehini... Topla şapkanıl dımlan hiçe indirmese bile chla Amaaan! Sen d« pek sinaıtıeiki heylyecek ve giyecîk eşyaları kupon. Neî Erikten de çıkar? Ama kızma&cafcsm, ağnadın? Glt defol! Şimdi senm keçi boynuzun. rın kıymetterinl çok aMİtıyor. Yük. rlfsindir. Tanır mısın blzim (Kakarel*fla parça parça dsfıtılacak olursa Kekeçi boynuzundan çıkar? öteki cevab verdi: dan... sek makamlann bu glbl muave. Kızmam söyle.. bet) i.. ancak o zamn mkbule geçecektir. Belki. Çıkar ya! Hem antikası. netleri dar ve değişmez gellrllierln Kumboladan çıkar? Ermeni hem şapkasınl kordelâsl s^ğa Çok çoeuklu ailslere yapılan yar Tanımaz mıyım hiç! Kuzu kulağından çıkar? Şeftaliden çıkar? hakkile işlerine yanvacak şekilde Kombula da ne?. gelerek. glylyor, hem de: dım da azdır. Maselâ, ben yalnız Bu (Kakarebet) Karabettir. Eğlenceli Zannetmem. Bilmiyorum ama belki. yapılmasmı temin eylemelerini dört Kokombula yoktur. Hani ya! Sö Kaka kabaktan çıkar?. Ba balke. dördüncü ve beşinci çocuklarım bir adam. Nüktedan herif. Hani es'iiden Kakatır tır.. tır... Kayısıdan çıkar? Rözle bekliyoruz » zümona çingeneler satar... Klkırn"'... baglndan clkar?... diye soruyordu.. için ikişer buçuk 1ra zam alıyorum. (Kurban Osep) diye pek meşhur artlst Ulan ne dlyorsun? Ha! Kocayemlş desene!M bir Ermeni varmıg. Onun gibi bir şey. Çıkar. Ben içtim. B. FELEK n tş konferansı r Mehmed Oluç I Kadın ve erkek münasebetleri meselesi Yazan: Bir hava şehidinin vediaları D Mahkeme, binden fazla memura tazminat verilmesine hükmetti [ Prof. M. Şekib Tunc { BİR GINAYET DAYASI SARI ODANIN ESRARI Sevdiğiniz mnharrirlerin T O G0 AIRÜMÜ ATATUR 19 M A Y I S IRK PSİKOLOJİSİ 4 ÎÇKÎ SOFK VSf \1IA İncirden, Erikten neden çıkar ? Yazan: » Üzümden, başka / çıkar Burhan Fetek
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog